RGPIÏÏ I WAT GEEFT DE RADIO? I GEMENGD NIEUWS SPORT INGEZONDEN STUKKEN STOOMVAARTLIJNEN Buitetilandsch Weerbericht. gaan 1 Vlis- I ver- .den I iss jechts be- Dón let of KomBt. ptober op [fee bet Ij scno- |n wij ^ui die Iels in (rkoop nkee- ;ram- [el om [komen later [na bet [ikslied i de lig het |§k een zeer Heesche len wij Ten de j speel- rij wil- jerkhof (uit de be- I boord. I water ;an pi- bruike- Lbet of j bloepen [zakken toe- lenschip oogen- ord. Zij polland ar vo rmende pzijn en I telkens worden [ontvall een Jcb ver klei en daar Qjbterge- zij er •reugde Ht ver- jven ge- Rijwleldlef op beeter- daad betrapt. Twee rechercheurs van de centrale recherche te Amsterdam hebben gisteravond op heeterdaad een rij- wieldief betrapt. Juist op het moment, dat deze 20-jarige jongeman er met een rijwiel, hetwelk tegen den muur van een perceel in de Beursstraat stond, vandoor wilde gaan, wisten de rechercheurs, die hem reeds eeni- gen tijd hadden gade geslagen, den dief te grijpen. Zij hebben hem in het hoofdbureau van politie ingesloten. Doodelijke aanrijding. Gisteravond is aan de Langeleegte te Veen- dam, de aldaar wonende mevrouw Detz, door een motorrijwiel aangereden en op slag gedood. De vrouw liep naast een kin derwagen, welke een buurmeisje- voortreed. Dit de richting van de stad naderde een motorfiets, waarvan de bestuurder, iemand uit Veendam, naar alle waarschijnlijkheid verblind werd door de lichten van een uit tegengestelde richting komende personen auto. De motorrijder reed de vrouw aan met bovenstaand noodlottig gevolg. Na de aan rijding sloeg het motorrijwiel over den kop, doch de bestuurder bleef ongedeerd. Het stoffelijk overschot van de vrouw werd naar de algemeene .begraafplaats te Veen- dam vervoerd. De „gratis" bus r ij d t weer. De wilde-busdienst Amsterdam •—Hilversum v.v. rijdt weer Maandagmor gen nog was het den exploitant verboden gratis passagiers te vervoeren van Amster dam naar Bussum en Hilversum en omge keerd, maar gistermiddag heeft hg een of- ficieele toestemming hiervoor gekregen. Gistermiddag bracht zij haar passagiers van de Ceintuurbaan in Amsterdam naar het hartje van de fore, «enstad Hilversum, maar gratis, heelemaal gratis. Ik ben Maandagmorgen zoo vertelde de eigenaar van de Gooi-Express direct naar den procureur-generaal gegaan en ik heb hem gevraagd op welken rechtsgrond het mij verboden was gratis passagiers te vervoeren. De procureur-generaal heeft zich toen in verbinding gesteld met het de partement van justitie en oök mtfn rechts kundige adviseur is in den Haag geweest. Het resultaat hiervan is geweest, dat de Minister heeft gezegd geen bezwaar te heb ben tegen gratis vervoer, mits dan ook geen enkele vergoeding, in welken vor.m ook, werd geaccepteerd. En onder deze voor waarde mocht ik Dinsdag weer rgden. Ik heb die voorwaarde aangenomen en gister middag hebben twee bussen den uurdienst tusschen Amsterdam en Hilversum hervat. Onderweg worden de wagens geregeld aan gehouden. Dan komen de politie-ambtena- ren in den wagen en wordt den passagiers gevraagd of ze zonder vergoeding meera den. En wanneer allen de vraag bevestigend hebben beantwoord, worden de namen van twee passagiers genoteerd en mag de bus verder rijden. Sinds vanmorgen half twaalf is het weer afgeloopen met het gratis vervoer op het traject AmsterdamHilversum v.v. per Gooi-express. Toen de bus, die om elf uur geheel bezet met gratis-meerijdende pas sagiers uit Amsterdam vertrok, in Hilver sum aankwam, heeft de politic geconsta teerd, dat er reizigers waren, die den chauffeur, na uitgestapt te zijn[ een fooi gaven. nE dat mag niet. „Geen vergoeding in welken vorm ook", luidde de voorwaar de, waarop de procureur-generaal gister middag toestemming tot gratis vervoer heetf gegeven. Ook het geven van een fooi aan den chauffeur wordt beschouwd als een gecamoufleerde vergoeding. Een sprong uit den trein. Het locaaltreintje uit den Ach terhoek sjokte gistermorgen Zevenaar uit op weg naar Arnhem. In een coupé zat het gewone groepje reizigers, een paar solda ten, een enkele handelsreiziger, enkele schoolkinderen en ook een Achterhoeksch boerenvrouwtje, dat naar de stad ging om te winkelen, vertelt de Tel. Op ongeveer een halven kilometer afstand van Zevenaar vroeg het vrouwtje aan een soldaat, of ze al zoowat in Zevenaar waren. Op het ant woord, dat de trein Zevenaar al weer uit was, liep het vrouwtje naar de deur en sprong pardoes uit den trein, die een vaart had van een kleine vftf-en-veertig kilome ter per uur. De stationschef werd onmid dellijk gewaarschuwd. Op het ergste voor bereid, begaf deze zich per lossg locomo tief naar de plaats van het voorval. De lijn werd afgezocht, maar er was niets te ont dekken. Spoedig bleek, dat de vrouw van een spoorwegambtenaar den sprong uit den trein had gezien en te hulp was gesneld. Toen zij echter op de plek aankwam, vond ze het vrouwtje, een beetje geschrokken, maar verder gezond. Samen gingen ze toen maar een kopje koffie drinken, om van den schrik te bekomen. Een inmiddels gearri veerde dokter constateerde, dat de Achter- hoeksche behoudens een paar schramme tjes, niets mankeerde. Met een kwartiertje vertraging ging het vrouwtje te voet ver der, nog vol verwondering over die eigen aardige dingen in de stad, die trein heeten. Een bureau voor luie betalers. In de U.S.A. is men alge meen van opvatting, dat men een schulde naar iedere mogelijkheid moet geven om geld te verdienen, opdat hij zijn schulden misschien later toch nog betalen kan. Dat hij een dergelijke opvatting de zoogenaam de luie betalers, dus al degenen, die wel betalen kunnen, maar niet betalen willen, er betrekkelijk goed afkomen, is niet te ontkennen. Dientengevolge is hier de luie betaler, die tóch van aanmaningen tot betaling niets aantrekt, geen onbekende verschijning. Maar men heeft thans middelen en wegen gevonden om zelfs den meest verstokten luien betaler murw te maken. Zonder groo- tere onkosten zelfs, door eenvoudig de hulp in te roepen van het „Bureau voor luie Be talers" te Baltimore. Hoe dit bureau plotse ling bekend geworden is, is echter een hoofdstuk op zichzelf Mr. Gould, een bankier uit Baltimore, wilde op zekeren dag naar New York rei zen. Daar hg zich echter ietwat verlaat had, reed de trein voor zijn neus weg. Wat moest hij doen voor het vertrek van den volgenden trein? Hij besloot het uur wachttijd op het perron door te brengen. Bij deze gelegenheid viel zijn blik nu toevallig op een bord, waarop de tarieven per kilo meter stonden aangegeven. Uit verveling rekende de bankier aan de hand van dit ta rief den prijs voor zijn kaartje eerste klas eens na. Hrj had daarvoor aan het loket 15,45 dollar betaald, maar hoe hij ook re kende, hij kwam steeds slechts tot een prijs van 15,42 dollar. Nu was het verschil tusschen de prijzen wel is waar gering het bedroeg slechts S cent maar mr. Gould is nu eenmaal een man van principes. Ook ergerde het hem zeer, dat de spoorwegmaatschappij, indien zij aan iederen reiziger 3 cent te veel in rekening brengt, een zeer aanzienlijke onverdiende winst in den zak steekt. Hij liep dus naar het loket en eischte de teruggave van de te veel betaalde 3 cent. De beambte lachte hem echter uit en werd tenslotte brutaal. Niet beter verging het den bankier bij den stationschef, tot wien hg zich daarop wendde. Dus staakte mr. Gould voorloopig zijn pogingen en reisde naar New York, maar onmiddellijk na zijn terugkomst schreef hij een brief op pooten aan de maatschappij. Het antwoord van de directie der parti culiere maatschappij viel uit, zooals ver wacht had kunnen worden. Ook zij weiger de te betalen. En het kwam tot een proces, dat tenslotte eindigde met een schitterend succes voor den bankier. In ieder geval werd de maatschappij veroordeeld tot te rugbetaling der 3 centen en een som van niet minder dan 8000 dollar voor onkosten en schade. Het vonnis had bankier Gould nu in den zak, maar zijn geld kreeg hij daarom nog niet. De maatschappij had er een uitste kend handje van, de betaling steeds weer uit te stellen en zoo kwam het, dat de ban kier bijna reeds spijt van de geheele ge schiedenis kreeg. Maar op 't laatste oogen- blik heeft hij zich tot de juiste instantie gewend. Op zekeren dag hield in ieder geval voor het directiegebouw van de Baltimore Rail way Company een uiterst komiek vehikel stil. Een oude koets, die door twee zonder ling opgedofte paarden getrokken werd. Ook de koets zelf was-in de schreeuwendste kleuren geschilderd en aan alle zijden kon men in groote, sterk in het oog springende letters het opschrift „Bureau voor luie Be talers" leron. Een luidspreker, gemonteerd op het voertuig, zorgde voor de verdere re clame. Een oploop van honderden nieuws gierigen verzamelde zich o,m het rijtuig. „Wat is daar beneden te doen?" vroeg de directeur van de maatschappij, die toe vallig aan het venster stond en nu den op loop voor zyn kantoor gadesloeg. Men bracht hem verslag uit. Toen verbleekte de geweldige. „Om Godswil", jammerde hij, „dat is im mers een schandaal. Wat moeten de men- schen van ons denken? En dan de concur rentiedie lacht in haar vuistje I verschrikkelijk, verschrikkelijk En toen gaf hij order, de aangeboden kwitantie onmiddellijk te honoreeren. Zoo kwam mr. Gould tenslotte toch nog aan zijn geld. Het „Bureau voor luie Betalers", een tot nog toe geheel onbekende onderneming in Baltimore, heeft echter sinds dien dag de handen vol werk. Onophoudelijk gaat de te lefoon en de opdrachten stroomen bij tien tallen tegelijk binnen. In 90 van de 100 ge vallen hééft het bureau ook succes. Meestal is reed de waarschuwing, dat de komieke reclamewagen voor de deur van den schul denaar zal verschijnen voldoende om dezen tot betaling te bewegen. Halvard Devoll's expe ditie verongelukt? Het Noorsche ministerie van handel heeft be sloten, een reddingsexpeditie naar Groen land te zenden, daar de jachtexpeditie van den bekenden poolvaarder Halvard Devoll sinds maanden verdwenen is. Daar de ijs bergen in dezen tijd van het jaar in de om geving van Groenland een groot gevaar vormen, vreest men, dat het expeditieschip de „Rundehorn" verongelukt is. Anderzijds hoopt men op grond van de groote ervaring der expeditieleden, dat deze tenminste het leven hebben weten te redden. Het bericht van de raadselachtige ver dwijning van de „Rundehorn" houdt op het oogenblik geheel Scandinavië in spanning. Sinds 17 Juli heeft men van dit schip, dat een radio-installatie aan boord had en ook overigens goed uitgerust was, niets meer gehoord. De uit zestien koppen bestaande bemanning was geheel met het leven aan Groenlands kusten vertrouwd. Zoo kwam het, dat men zich in het eerst geen zorgen maakte, toen de berichten eenigen tijd uit bleven. Intusschen is de tgd zoover gevor derd, dat het schip reeds had moeten te- rugkeeren, wanneer het niet aan den bin nenkort intredenden verschrikkelijken Groenlandschen winter reddingloos ten of fer wil vallen. Tegelijktijdig met het verzoek om een reddingsexpeditie komt nu het fantastische verhaal van een Groenlander naar Noorwe gen. De lange tgd, dien deze mededeeling noodig had, om de geciviliseerde wereld te bereiken, wordt verklaard door de toestan den in Groenland, waar slechts vèr van elkaar verwijderd eenige radiostations lig gen. Men is intusschen geneigd het ver haal van den Eskimo voor fantasie te hou den. Is het verslag van den Eskimo echter juist, dan ^ouden het Noorsche schip en zijn bemanning het slachtoffer van een ca tastrofe in de eenzaamheid van Groenland geworden zijn. In ieder geval rusten de Noren thans een reddingsexpeditie uit, die zal trachten, het raadsel om het verdwenen schip op te lossen. Volgens de mededeelingen van den Eski mo zou er het volgende gebeurd zijn In een van de talrijke baaien aan de kust van Zuid-Oost-Groenland was een stoom schip, dat volgens de beschrijving zeer goed de „Rundehorn" zou kunnen zijn, bezig met de zalmvangst. Het schip naderde daarbij steeds meer een geweldigen, meer dan tachtig meter hoogen gletscherwand. Br scheen geen gevaar te bestaan, want meestal kondigt een gletscher zijn nade rende afbrokkeling duidelijk aan. Reeds da gen van te voren hoort men dan het ijs kraken en knarsen. Naast het ijsblok zag het Noorsche schip er uit als een stuk speelgoed in een bad kuip. Plotseling gebeurde toen het onge wone Een kraken drong dreigend uit den ge weldigen ijsberg. De gletscherwand scheen te wankelen. Scheuren van ongekende diep ten werden zichtbaar. Ook aan boord van het schip nam men dit verschijnsel waar en besloot men klaarblijkelijk de vischvangst te staken en zich te verwijderen. Nog geen zes minuten na het eerste kraken echter stortte de wand reeds in elkaar de enor me ijsblokken begroeven het schip. Geen enkele man kon deze catastrofe, die zich in de eenzame wildernis van Groenland af speelde, ontgaan. Slechts één Eskimo zou het gebeuren toevallig van uit de verte waargenomen hebben In Noorwegen heeft men desondanks de hoop nog niet opgegeven men stelt in het verhaal van den Groenlander weinig ver trouwen. KORFBALS Najaarscompetitie Z.K.B. Wedstrijdprogramma voor Zaterdag a.s. Af deeling I, 2e klasse. Te Vlissingen Madjoe II—Swift H. Daar Volharding I reeds zeker is van het kampioenschap, moeten in dezen wed strijd twee oude rivalen kampen om de tweede plaats. Indien de Madjoeneezen deze willen bezetten, moeten zij een over winning behalen, daar een gelijk spel hen met de Swiftenaren niet van plaats doet verwisselen. Naar onze meening is de ze gekans voor beide teams zeer twijfelach tig. Afdeeling I, 2e klasse C. Te Middelburg Swift ni—H.B.S. I. Dit belooft een spannende ontmoeting te worden, vermits het kampioenschap dezer klasse als inzet geldt, De bezoekers achten wij favoriet. Afdeeling I, 3e klasse. Te Middelburg H.B.S. IIAnimo. Te Domburg DomburgE.D.O. Indien de Souburgers, die een mooie kans voor het kampioenschap maken, volledig uitkomen, is voor hun winstkans aanwezig. Domburg zal Serooskerke met ledige han den naar huis zenden. Afdeeling III, B. Te Goes T.O.G.O. IIWemeldinge. Wij gelooven, dat de Togoneezen hun gasten wel zullen weerstaan. Afdeeling II. Te Roosendaal Blauw WitK.I.K. De bezoekers spelen in deze competitie hun laasten wedstrijd, waarin de thuisclub over de beste papieren beschikt. SCHAKEN: De uitslagen van de partijen, gisteren ge speeld in de tweede ronde van het A.V.R.O.- schaaktoumooi luiden KeresBotwinnik y2y2 Capablanca Aljechin afgebroken in beteren stand voor Aljechin ReshevskyFine 01 Euwe Flohr 10. De stand luidt1. Fine 2 punten, 2. Euwe 1 y2 punt, 3. Keres 1 punt, 4. Alje chin en Oaipablanca, beiden punt, plus 1 afgebroken partjj, 6, 7 en 8. Flohr, Botwin nik en Reshevsky, ieder punt. De partij tusschen dr. Euwe en Flohr had het volgende verloop Wit i dr. Euwe. Zwart: Flohr. 1 d2d4 PgS—f6 2 c2c4 e7e6 3 Pgl—f3 Lf8b4f 4 Lel—d2 Dd8e7 5 g? -g3 Pb8c6 6 Lflg2 Lb4Xd2 7 Pbl X d2 d7r*6 8 0—0 0—0 9 e2e4 e6e5 10 d4d5 Pc6b8 11 b2b4 Lc8g4 12 Ddl—c2 c7c6 13 Pf3h4 c6xd5 14 e4x<15 a7a5 15 a2a3 Pb8a6 16 dc2b3 De7—d7 17 Tfl—el Lg4—h3 18 Lg2—hl a5Xb4 19 a3Xb4 Pa6c7 20 Ph4g2 Lh3xg2 21 LhlXg2 h7h6 22 Pd2fl Tf8c8 23 Pfl—e3 Pc7a6 24 c4c5! d6Xc5 25 Pe3c4 Dd7d8 fiiiiiniiiinfiiiifliiiiiiiiiniiniiiiiiinniiiiniiiiiiDiiniiiHiiïiiniinjiiinniiiiiniiniimiiiniiiiiiiiniiniiiiiuHiiuiiiiiiuiiiiiiuiiuiniiHiiiiiiiiiiiifiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiniiiinnin,! 1 DONDERDAG 10 NOVEMBER 1 fg Hilversum 1875 en 415.5 M. 1 K.R.O. 8.00 Gramofoonmuziek. (Om ca. 8,15 Berich- ten). 1 N.C.R.V. 10.00 Gramofoonmuziek. =j 10.15 Morgendienst. 10.45 Gramofoonmuziek. K.R.O. 11.30 Godsdienstige cau- serie. 12.00 Berichten. 12.15 K.R.O.-Orkest. (1.00 s Gramofoonmuzlek). 1 N.C.R.V. 2.00 Handwerkuurtje. 3.00 Zang, piano, en gramo- foonmuziek). 3.45 Berichten, Bijbelle- zing. 4.45 Gramofoonmuziek. 5.00 Cursus handenarbeid voor de jeugd. 5.30 Gramofoonmuziek. 6.30 Causerie over tomaten. 7.00 Berichten. 7.15 Boekbespreking. 7.45 Gramofoonmuziek. 8.00 Berichten A.N.P. Her ig haling S.O.S.-Berich- ten. 8.15 Orgelspel. 9.00 Causerie over de betee- kenis van de Christe- lijk-sociale beginselen voor dezen tijd. 9.30 Christelijk Radiokoor, en gramofoonmuziek. 10.00 Berichten A.N.P., actueel programma. 10.30 Sonora-kwintet. 10.45 Gymnastiekles. Si 11.00 Vervolg concert. 11.40 Gramofoonmuziek. y Ca. 11.50 Schriftlezing. 1 Hilversum H, 301.5 M. A.V.R.O. 8.00 Gramofoonmuziek. (Om 8.15 Berichten). 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gewijde muziek. 10.35 Omroeporkest. (In de pauze Causerie „Waarom is er onrust in Palestina?" om H 12.15 Berichten). 12.30 Het A.V.R.O.-Amuse- mentsorkest. 1.15 A.V.R.O.-Aeolian- orkest m.m.v. soliste. 2.00 Voor de vrouw. 2.30 Cellovoordracht. 3.00 Cursussen voor de vrouw. 3.45 Gramofoonmuziek. 4.00 Voor de zieken, 4.30 Orgelspel. 5.00 Week-Kaleidoscoop. 5.20 Gelukwenschen. 5.30 De Twilight Serenaders en gramofoonmuziek. 6.30 Sportpraaatje. 7.00 Voor de kinderen. 7.05 Het A.V.R.O.-Dans- orkest. 7.30 Engelsche les. 8.00 Berichten A.N.P. Radiojournaal, mede deelingen. 8.20 Het Concertgebouw orkest m.m.v. soliste. (In de pauze Cause rie „Shaw over Beet hoven".) 10.35 Gramofoonmuziek. 10.45 Schaaknieuws. 11.00 Berichten A.N.P. Hier na het ensemble Friedl Schick, m.m.v. soliste. Droitwich, 1500 M. 11.40 Gramofoonmuziek. 12.05 Orgelspel, m. m. v. solist. 12.50 Gramofoonmuziek. 1.20 Orgelspel. 1.50 Charles Ernesco en zijn kwintet, en solist. 3.15 Declamatie. 3.35 Gramofoonmuziek. 3.50 Populair concert. 4.20 Viool en piano. 5.05 Voor de vrouw. 5.20 Gramofoonmuziek. 5.50 Fred Hartley en zijn sextet, en solist. 6.20 Berichten. 6.40 Voor de boeren. 7.00 B.B.C.-Orkest, m. m. v. solist. 7.50 Radiotooneel met mu ziek. 8.50 Causerie „The Mediter ranean The Adriatic". 9.20 Berichten. 9.45 Victor Silvester en zijn dansorkest. 10.20 Korte Kerkdienst. 10.40 Uit Amerika „Mainly about Manhattan",- causerie. 10.55 Nadia Boulanger's vocaal ensemble, en het Boyd Neel Strijkorkest. 11.25 Jack Chapman en zijn Band en solisten. 11.50 Dansmuziek. Radio Paris, 1648 M. 9.00, 10.00, 11.20 en 12.30 Gramofoonmuziek. 12.35 Zang. 1.05 Het Marlev-orkest.. 2.40 Gramofoonmuziek. 2.45 Pianovoordracht. 2.50 Gramofoonmuziek. 3.30 dito. 5.25 Kamermuzfek. 6.35 Zang. 6.50 Gramofoonmuziek. 7.20 Het Giardino-orkesï. 8.05 Gramofoonmuziek, 8.35 Zang. 8.50 Symphonteconcert, 10.50 Gramofoonmuziek. Keulen, 456 M. 5.50 Gramofoonmuziek, 6.30 Het Omroeporkest. 7.50 Militair orkest. 9.20 Volksliederenconcert. 11.20 Omroeporkest. I.30Vroolijk concert. 2.50 Gramofoonmuziek. 3.20 Omroepkleinorkest. 5.50 Meisjeskoor. 6.10 Verzoekconcert. 7.30 Omroeporkest en solis ten. 9.35 Gramofoonmuziek. 9.50 Kurt Rehfeld en zijn orkest, boerenkapel en solisten. 11.20 Nachtconcert. Brussel, 322 M. 12.20 en 1.30 Gevarieerd programma. 5.20 Omroepsalortorkest en Gramofoonmuziek. 6.50 en 7.23 Gramofoon muziek. 8.20 Omroepsalon-orkest en radiotooneel. 9.20 en 10.30 Belgisch Na tionaal orkest en solis ten. 10.50 Gramofoonmuziek. Brussel, 484 M. 12.20 Gramofoonmuziek. 12,50 en 1.30 Omroeporkest. 1.50, 5.20, 6.35 en 7.35 Gramofoonmuziek. 8.20 en 9.35 Omroeporkest en koor. 10.30 Gramofoonmuziek. Deutschlandsender, 1571 M. 7.30 Interview en declama tie. 8.00 Omroeporkest, m. m. v« solist. 9.20 Berichten. 9.50 Trioconcert. 10.05 Berichten. 10.20 Gramofoonmuziek, 26 27 28 Pc4Xe5! d5—d6 Db3xf7f! 29 Tel X al 30 31 Lg2e4? Pe5g6f 32 Pg6e7f Zwart geeft op. Pa6xd4 Ta8Xal Kg8h7 Dd8 X d6 Kh7h8 Kh8h7 Buiten verantwoordelijkheid der redactie. De copie wordt niet teruggegeven TIEN DUIZEND GULDEN NOODIG Zeer geachte Redactie, De vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam heeft 10.000 noodig om de hulpverleening aan 800 misdeelde volwas senen en kinderen van alle gezindten in hare nacht-asyls en internaten, ook gedu rende de komende wintermaanden sluitend te kunnen maken. De opbrengst der einde September voor deze winterhulp gehouden straatcollecte bedroeg 4400, dus juist 10.000 minder dan in den „goeden tijd" der collectes en dit verschil kan door het werk niet gemist worden. „Hulp voor Onbehuisden" doet daarom een dringend beroep op allen, die haar doel en streven welgezind zijn om mede te hel pen, het ontbrekende aan te vullen. Het adres der vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" is van Neckstraat 2, Am sterdam (C.) postgiro 32534gem. giro A'dam V 207. G. H. HONING, Hoofd-directeur. Uit- en thuisvarende schepen „Alcyone" (uitr.) 7 Nov. te Montevideo „Aludra" (thuisr.) 6 Nov. van Montevideo „Almkerk" (uitr.) 8 Nov. te Navalakki „Baloeran" 8 Nov. te Rott. van Batavia „Damsterdijk" (uitr.) 6 Nov. te San Fran cisco „Dempo" (uitr.) 8 Nov. te Singapore „Edam" 8 Nov. te Rott. van Baltimore „Enggano" 8 Nov. te Antw. van Amst. „Grootekerk" (thuisr.) 8 Nov. v. Port Said „Heemskerk" (thuisr.) 8 Nov. van Loren zo Marques „Hoogkerk" (uitr.) p. 7 Nov. Ouessant „Indrapoera"' (uitr.) 7 Nov. van Lissabon „J. P. Coen" (uitr.) 8 Nov. te Port Said „Kertosono" (thuisr.) p. 8 Nov. Finisterre „Kota Radja" 7 Nov. van Belawan, Java naar New York „Kota Baroe" (uitr.) p. 7 Nov. Perim „Madoera" 5 Nov. van Singapore naar New Orleans „Montferland" (thuisr.) 6 Nov. van Rio de Janeiro „Mcena" (thuisr.) 8 Nov. te Londen „Poelau Bras" (thuisr.) 8 Nov. v. Colombo „Randfontein" (uitr.) p. 7 Nov. Ouessant „Serooskerk" (uitr.) 7 Nov. te Genua „Soekaboemi" (uitr.) p. 7 Nov. Perim „Tapanoeli" (thuisr.) 8 Nov. v. Port Said „Tanimbar" 7 Nov. van New York n. Java „Tosari" (thuisr.) 8 Nov. van Port Said „Waterland" ,(uitr.) 7 Nov. te Rio de Ja neiro Samengesteld door het Kon. Meteorologisch Instituut te De Bilt Hoogste barometerstand 767,4 te Zürich. Laagste barometerstand 752.9 te Anda- nes. Verwachting Meest matige, later wel licht toenemende wind uit zuidelijke richtin gen, nevelig tot betrokken of zwaar be wolkt, waarschijnlijk droog weer, zelfde temperati ur. Hedenmorgen uit officieele gegevens samengeseld door het Kon. Met. Instituut, Ten westen van Schotland kwam giste ren een gebied van hoogen luchtdruk tot ontwikkeling, dat zich in den loop van het etmaal naar het oosten uitbreidde en zich thans over Scandinavië uitstrekt. Het gebied van hoogen luchtdruk over bet zui delijk deel van certraal Europa en de Al pen houdt stand. Op het oostelijk deel van den Oceaan ligt een gebied van lagen luchtdruk, dat zich ver naar het zuiden uitstrekt. Twee minima liggen op den 25sten lengtegraad, langs de oostztfde waarvan een krachtige strooming van war me lucht van zuidelijke breedten afkomstig zich naar het Noorden beweegt. Ten noor den van IJsland is de luchtdruk betrekke lijk hoog en de temperatuur zeer laag. In het binnenland van Scandinavië komt reeds matige en plaatselijk strenge vorst voor. In centraal Europa is bet weer be trokken, nevelig en over het algemeen zacht. Boven het uitgestrekte wolkendek, dat het geheele vasteland bedekt, komen overal zeer hooge atmospheertemperaturen voor. In de Alpen, melden, de hooggelegen stations zeer warm weer met groote droog te en onbeperkt vergezicht (Jungfraujoch 0 er., S&ntis plus 2 gr.). Het is te verwachten dat het weer zacht zal blijven bij zwaar bewolkten of betrokken hemel en zonder neerslag van beteekenis. De wind blijft matig uit zuidelijke richtingen. WEERBERICHT VOOR BELGIË. Zwakke tot matige wind, vooral uit Z. richting, over het algemeen betrokken en nevelige hemel, plaatselijk een weinig mot regen, misschien enkele opklaringen, aan houdend zachte temperatuur met een nach* telijk minimum van 7 gr.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1938 | | pagina 5