0 iix»reiriin MEN11 GELD Postpapier en Enveloppen Met centrale verwarming 6. Villi NEBERVEEN Zn. Tüet Hr.ms. kruiser Sumatra naar het Zuiden BINNENLAND GEMENGD NIEUWS LAATSTE BERICHTEN PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND STOOMVAARTLIJNEN Buttenlandsch Weerbericht LICHT OP VOOR AUTO'S, FIETnrN EN VOFRTUIr-EN HOOGWATER TE VLISSINGEN MARKTBERICHTEN WISSELKOERSEN ADVERTENTIEN Aanleg en Reparatie TONICUM N0URY 1.50-2.25 Drogisterij fieniest Gierschijfschieten in den Atlantischen Oceaan. Ten anker in de baai van Porto Santo Zondag aan boord. ajb Hr. Ms. „Sumatra", 23 October 1938. Het stralende sub-tropische nazomerweer ■waarbij ons schip van. de kade te Lissabon vertrekt doet niet vermoeden dat het reeds bij het verlaten van de Taag-monding anders zou kunnen worden. En toch wórdt het anders, zij het dan ook slechts tijdelijk. In open zee gekomen zit de „Sumatra" zeer onverwacht in een zware mistbank, die het onmogelijk maakt om verder dan enkele honderden meters om zich heen te zien. Niet slechts dat hier door vertraging optreedt, daar direct moet worden overgegaan tot een langzame vaart, doch tevens is het niet meer mogelijk om te ontdekken, waar zich het loodsschip be vindt, aan hetwelk wij onzen Portugeeschen loods moeten afgeven alvorens den tocht naar Madeira te aanvaarden- Mist is voor den zeeman wel een der onaangenaamste omstandigheden. Nattig en grauw hangt hij als een zwaar gordijn om en over het schip, dat, als met plotse linge blindheid geslagen, langzaam en tastend zijn weg. tracht te zoeken. Overal hangt een haast angstaanjagende beklem mende stilte, die op geregelde tijden wordt verscheurd door het loeiende geluid van de stoomfluit. Extra uitkijken worden ge plaatst en iedereen luistert ingespannen naar alle richtingen of soms het signaal van een ander schip zal worden gehoord. Soms hoort men het en kan dan nauwe lijks de richting van waaruit het komt, vaststellen, hetgeen de algemeene onzeker heid nog verhoogt. Ook nu weer loeit de zware stoomfluit van de „f"'imatra", af en toe afgewisseld door vier stooten In et de stoomsirene, die worden gegeven door den loods om aan zijn loodsschip te kennen te geven dat wij het zoeken. Niets verbreekt evenwel de stilte om ons heen en zeer langzaam stoomen wij verder zee in, naar de plaats waar zich de ander vermoedelijk zal bevinden. Tot eindelijk, vooruit aan stuurboord, een stoomfluit wordt gehoord. Een, twee, drie, vier stooten vlak na el- - kaar. Dat is het antwoord Wij stoomen in de richting van waaruit 'het geluid komt, steeds scherp uitkijkend en onze mistsignalen gevend en dan doemt plotseling vrij dichtbij een donker gevaarte voor ons op, dat wij herkennen als de Por- tugeesche loodsboot. Beide schepen zijn elkander al dicht ge- naderd en men ziet er weer eens uit hoe - gemakkelijk onder zulke omstandigheden een kleine roekeloosheid, een beetje meer vaart loopen, de ernstigste gevolgen kan hebben. Ondertusschen heeft de Portugees zjjn motorsloep gestreken. De loods neemt af scheid en klimt van boord en even later onttrekt de mistbank, die reeds meer dan een uur geleden het mooie zonnige berg land had doen verdwijnen, ook dit laatste beeld van Portugal aan onze oogen. De „Sumatra" zet koers op Madeira en slechts op het kompas varend wordt in een zeer langzaam tempo het 260 zeemijlen lange traject aangevangen. Schieten op de „gierschijf". Het is vanzelfsprekend niet het doel van onze reis om alleen maar van haven tot haven te varen en verder niets te doen. Voor den overtocht naar Madeira, die de „Sumatra" gemakkelijk in één etmaal zou kunnen volbrengen, zijn dan ook volle tien dagen uitgetrokken om tijd voor oefenin gen te verkrijgen. Den dag na ons vertrek wordt reeds ge stopt en de kleine „gierschijf" tewater ge laten, waarop met aan de groote kanon nen. bevestigde „geweerschietinrichtingen" wordt gevuurd. Het zijn slechts de eerste oefeningen die op deze wijze worden gehouden, maar de geheele batterij wordt er bij bemand en be diend alsof men echt met de kanonnen schoot- Telkens bij het afvuren vliegt er evenwel geen 48 k.g. zware 15 c.m. gra naat uit den loop, doch een kleine geweer patroon uit den kunstig op den grooten loop bevestigden geweerloop. Dit schieten is natuurlijk veel goedkooper dan met de grootere munitie en heeft toch het resul taat dat de manschappen behendigheid ver krijgen in het hanteeren van de hen toe gewezen apparaten. De „gierschijf" bestaat uit een houten drijver van nog geen vierkanten meter om trek, met daar op bevestigd enkele recht-op staande metalen platen. Porto Santo. Heel in de vroegte van den 21en October wordt door den uitkijk hoven in den mast land ontdekt Inderdaad, heel vaag is aan de kim een bergtop te onderscheiden. Dat moet het hoogste punt zijn van het eilandje Porto Santo, iets ten Noorden gelegen van het grootere Madeira. Wij hebben weder contact met het einddoel der tweede etappe. 's Middags van dien zelfden dag zijn wij er vlak bij. Wel een mooi gezicht dat door de zon beschenen, stijl uit zee oprijzende bergachtige eiland prachtig steken de in ontelbare variaties bruin getinte rotsforma ties af tegen den teerblauwen, wolkenloo- zen achtergrond. Doch wat is dat stukje land wat wij daar zien, zeldzaam dor en kaalHaast onbegrijpelijk lijkt het dat er zich temidden van zulk een schier leven- looze woestenij nog een nederzetting heeft kunnen vormen van rond 2000 inwoners En toch maken de wit gekalkte huizen die het kleine kerkje omringen zoo op een af stand gezien, nog een vrij welvarenden in druk. Slechts één der bergtoppen is geheel bovenaan met wat boomen begroeidver der is alles kale rots, die duidelijk doet zien hoe geweldige lavamassa's daar op him weg langs de hellingen zijn gestold tot har den steen. Ten anker. Den volgenden dag gaan wij in de be schutte inham nabij de hoofdplaats Villa Baleira ten anker om het weekend door te brengen. Wij liggen op een paar duizend meter uit den wal, wat geen bezwaar is daar van pas sagieren geen sprake kan zijn. Een prach tige gelegenheid is er om te zeilen, die dan ook grondig wordt benut om de officieren en bemanning deze nuttige en opwekkende sport te doen beoefenen. Zondag aan boord. De 23e October is onze eerste Zondag in zee en zooals de scheepsterm daarvoor luidtwij „vieren den dag" op het zich voortdurend op de lichte Oceaandeining wiegende schip, 's Morgens is het kerk in een der volksverblijven, waar de comman dant met de geheele bemanning, onafhanke lijk van hunne gezindheid, tezamen komt btj. de toespraak die de vlootaalmoezenier voor ons houdt over kameraadschap en verdraagzaamheid, 's Middags luistert het geheele schip naar den voetbalwedstrijd Denemarken-r-Nederland, die op de korte golf wonderwel door komt en verder heersche aan boord de rustige stemming, die zoo typeerend is voor een Zondag aan boord van een schip in zee. PRINSES JULIANA NAAR RECKENWALDE. Vrijdagmiddag kwam met den FD-trein van 4.14 Prinses Juliana te Berlijn aan, om vandaar per auto de reis naar Recken- walde te vervolgen. Er was aan de komst van onze Prinses geen ruchtbaarheid ge geven en ter begroeting was slechts Prins Aschwin aanwezig. Wij zagen onze Prin ses in een eenvoudig bruin mantelpak en waren tevens in de gelegenheid de kleine Beatrix te zien, die door een der de Prinses vergezellende heeren in een reis mandje was meegebracht, en die door een mica-ruit met een blozend gezichtje naar buiten staarde, meldt het Handels blad. Buitengekomen stapte de Prinses in eèn wachtende auto, het mandje met den lieven inhoud naast zich, terwijl tevens een verpleegster in den wagen plaats nam. Prins Ascbwln volgde in ztjn eigen auto en door niemand opgemerkt, ver dwenen beide wagens in den regen in de richting van Reckenwalde. Vrachtauto te water ge- reden. Vanmorgen is te Amsterdam op de Weesperzijde, ter hoogte van het ge bouw van hulp voor onbehuisden, een ex peditie-auto van de firma van Doorn ge slipt en in den Amstel gereden. De twee mannen, die in de cabine zaten, konden tgdig worden gered. De auto, zoo vertelde ons een ooggetuige, kwam met een norma le snelheid van de zijde van de Berlagebrug gereden. De wagen bevond zich een oogen- blik op de tramrails en plotseling begon de auto te slingeren. De chauffeur raakte de macht over het stuur kwijt en reed pardoes den Amstel in. Gelukkig lag daar ter plaat se een kleine overzetpont gemeerd. Dat zou de redding van de beide inzittenden wor den. De auto stuitte tegen het vaartuig en bleef voor het grootste gedeelte boven wa ter. Onmiddellijk schoten van alle kanten voorbijgangers toe. De naast den bestuur der zittende man, de 19-jarige W. F. van Spankeren, kon gemakkelijk op het droge worden gebracht. Meer moeite leverde de redding van den chauffeur J. Kop op. Met hulp van een balk werd de cabine, die voor het grootste deel onder water stond, inge slagen- Employé's en verpleegden van hulp voor onbehuisden en voorbijgangers, wisten na een minuut of tien hard werken den chauffeur op den wal te krijgen. Inmiddels waren brandweer en G.G.D. ter plaatse ge komen. De geredden werden binnen ge bracht in het gebouw van hulp voor onbe huisden, en konden, na behandeld te zijn, door de G.G.D. naar hun woningen worden gebracht. De auto werd door een particu lieren kraanwagen gelicht. Inbreker in de val ge- loopen. In den afgeloopen nacht is ingebroken in de gemeente Benschop. Na hiervan op de hoogte te zijn gesteld, heeft de gemeente-veldwachter van Haastrecht zich op den weg opgesteld om voorbijgan gers aan te houden. Omstreeks 4 uur van nacht passeerde per rijwiel de 28-jarige T. uit Roelofarendsveen, die den veldwachter trachtte te ontwijken. Deze wist den man echter, na eerst nog een schot in de lucht te hebben moeten lossen, na een worsteling te overmeesteren. In het bezit van T. wer den inbrekerswerktuigen en 50 gulden aan zilvergeld gevonden. De man is ingesloten. DE SCHATTEN VAN DE „THORPEHALL". Behandeling in kort geding uitgesteld. Hedenmorgen diende voor den president van de rechtbank te Middelburg in kort geding de zaak betreffende de opheffing van de sequestratie (gerechtelijke inbe slagneming) van verschillende effecten, die behoorden tot de Spaansche schatten die in Juli 1937 te Vlissingen van het s.s. „Thorpehall" zijn gehaald en in de safe van de Nederlandsche Handelmaatschappij aldaar zijn opgeborgen. De eisch was gesteld door de eigenaren van de waardepapieren, terwijl gedaagd waren de vertegenwoordigers van de Ned. Handelmaatschappij, de Baskische en de Spaansche republikeinsche regeering, de scheepskapitein en enkele banken en par ticuliere personen uit San Sebastian en Bilbao. Namens de Spaansche regeering vroeg mr. F. M. Westerouen van Meetelen uit Den Haag uitstel van behandeling, omdat hij niet voldoende inlichtingen van de zijde der Spaansche regeering had kunnen ver krijgen, terwijl mr. C. R. C. Wijckerveld Bisdom, eveneens uit Den Haag, namens de eischers dit verzoek bestreed. De advocaat van de andere gedaagden steunden dit verzoek. De president, mr. Jolles heeft het verzoek ingewilligd en de verdere behandeling van het kort geding bepaald op Vrijdag 2 De cember. VERBODEN VAARWATER. In een elders in dit nummer voorkomen de publicatie van. bet gemeentebestuur wordt bekend gemaakt dat in een terrein nabij het Steendiep oefeningen met mijnen zullen worden gehouden op 8 en 9 Novem ber a.s. Naar wij zoo juist van de zijde van het gemeentebestuur vernemen zijn deze data gewijzigd in 15 en 16 Novem ber a.s. ZONDAQ 6 NOVEMBER 1938. Ned. fferv. Kerfo BRESKENS 9.30 uur Ds. GOUDZWAARD. .(Bediening H. Avondmaal)'. CADZAND. 9.30 uur Ds. VISSER. HOOFDPLAAT. 9.30 uuri Ds. M. R. PLIESTER, NIEUWVLIET. 9.30 uur Ds. DERKSEN. OOSTBURG 9.30 uur Ds. FABER. SCHOOSDIJKE. 9.30 uur i Ds. J. A. SWART. ZUIDZANDE. 9.30 uur Ds. STEGENGA. GROEDE. 5.30 uur Ds. DERKSEN. MIDDELBURG. ONDERTROUWDs A. W. J. Roeleven, 25 j. en M. C. Per- reis, 24 j. W. Dijke, 28 j. en P. Linden- berg, 22 j. J. Pleijte, 25 j. en D. T. Cle ment, 25 j. J. C. van Est, 26 j. en N. Hen- derikse, 25 j, J. van der Endt, 66 j, en L. C. Kuzee, 39 j. M. G. de Hooge, 24 j. en M. V. Peeters, 23 j. A. A, Jobse, 25 j. en C. Willems, 21 j. G E T R O U WD* B. F. Montenarie, 32 j. en J. Boone, 21 j. H. J. M. Heeren, 30 j. en E. H. Joziasse, 27 j. OVERLEDEENï N. Smaardijk, 56 j., echtgen. van J. C. Peeman. M. Matthijsse, 78 j., wed. van J. Gideonse. (M.C.) BRESKENS. BEVALLENl P. Ekkebus, geb. Hoogstad, z. L. L. Cappon, geb. Flikweert, z. A. P. de Vis ser, geb. Quaars, z. W. J. Fenijn, geb. van den Heuvel, z. A. van Oostenbrug- ge, geb. Kievit, d. OVERLEDEN» J. C. van de Walle, 72 j., ongeh. z. A. W. A. Jacobs, 62 j., vrouw van J. Quaars. T, J4 Meijer, 69 j., wed. van J. van Luijk. XB.C.}, SCHOONDIJKE. GETROUWD» L. Koster, 36 j. en J. Risseeuw. 31 j. J. C. Moelaert, 19 j. en J. J. Nortier, 22 j. J. J. Neufeglise, 29 j. en E. Blaakman, 31 j. BEVALLEN. M. A. Dhondt, geb. de Witte, z. OVERLEDEN, J. A. Deuning, 79 j., ongeh. d. (B.C.) GROEDE. GETROUWDS J. G. Houg, 23 j. en E. Schieman, 23 j. I. J. P. Catsman, 28 j. en M. Leenhouts, 26 j. A. F. Roets, 28 j. en A. E. Pleijte, 24 j. BEVALLENl M. S. Murijn, geb. de Martelaere, z. E. M. van Leeuwe, geb. de Martelaere, d. W. de Hulster, geb. de Visser, z. OVERLEDEN: A. Versprille, 89 j. D, M. de Hondt, 76 j., wed. van L. Tack. .(B..C) Uit- en thuisvarende schepen „Alphacca" (thuisr.) 2 Nov. van Victoria „Algenib" 4 Nov. v. Vlissingen n. Kaapstad „Almkerk" (uitr.) p. 31 Oct. Aden „Alkmaar" (thuisr.) 4 Nov.. te Liverpool „Baloeran" (thuisr.) 4 Nov. van Lissabon „Bennekom" (thuisr.) 2 Nov. v. Valparaiso „Binnendijk" (thuisr.) v Nov. te Halifax „Colombia" (uitr.) 2 Nov. te Barbados „Dempo" (uitr.) 4 Nov. van Colombo „Delftdijk" (uitr.) 3 Nov. te Swansea „Drechtdijk" (thuisr.) 1 Nov. v. Vancouver „Gaasterkerk" (thuisr.) 4 Nov. te Sjanghai „Jagersfontein" (thuisr.) 4 Nov. te Durban „Montferland" (thuisr.) 3 Nov. v. Santos „Palembang" p. 3 Nov. Trinidad, New Orleans naar Beira „Poelau Bras" (thuisr.) 3 Nov. v. Sabang „Sibajak" (thuisr.) 4 Nov. van Singapore „Simaloer" (uitr.) 4 Nov. van Suez Samengesteld door het Kon. Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 773.3 te Tou louse. Laagste barometerstand 741.9 te Ingoe. VerwachtingMatige tot krachtige meest we telijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk eenige regen, weinig verandering in temperatuur. Hedenmorgen uit officieele gegevens samengeseld door het KonMet. Instituut. De storing, welke gisteren over de Noord zee lag, ontwikkelde zich tot een afzonder lijke kern, welke thans over de Oostzee ligt. In het westen op den Oceaan ligt weer een uitgebreid depressie-systeem, dat echter nog niet naar het oosten doordrong. Het gebied van hoogen luchtdruk over Frankrijk nam verder in beteekenis toe. Het waarnemingsgebied bezuiden de lijn LerwickS kagenMemel werd over stroomd met vochtige warme lucht, zoodat hier zeer zacht zwaar bewolkt weer hecrscht, met plaatselijk motregen alleen in Zuid-Frankrijk was de bewolking min der zwaar en als gevolg van de nachtelijke uitstraling waren hier de ochtendtempera- turen lager. In Scandinavië het veel kouder. In het binnenland van Zweden daalde de temperatuur plaatselijk tot tien graden onder het vriespunt. Voor morgen wordt nog weinig verandering in de weersgesteldheid ver* acht, zoodat nog met zeer zacht vochtig weer gerekend mag worden. De wind zal vrij krachtig "Uit westelijke richtingen waaien. Nr "ember uur Zaterdag 5 4.53 a Zondag 6 4.51 n Maandag 7 4.50 n Dinsdag 8 4.48 November uur uur Zaterdag 5 11.28 23.51 Zondag 6 12.05 Maandag 7 V.M. 0.27 12.40 Dinsdag 8 1.04 13.18 GROENTENVEHJNG MIDDELBURG. 4 November. Andijvie 27 ct., Spinazie 513 ct., Stoksnrjboonen 4951 ct., Stam snijboonen 40 ct, Spruiten 1023 ct., Witlof 1425 ct., Schorseneeren 614 ct.. Koolrapen 13 ct., Uien 24% ct., Savoye kool 36 ct., Roode kool 24 ct., Boere kool 36 ct., Witte kool 1%2J/2 ct., Prei 58 ct., alles per Kg. Peen 15 ct., Ra pen 14 ct., Kroten 13% ct., Selderie y23 ct., Radijs 23 ct, alles per bos;. Bloemkool 528 ct., Andijvie Vz2 ct, Kropsla y22 y2 ct., Komkommers 2 cfc, alles per stuk. Noteering van 5 November, 12 uur. Londen 8.75%, Berlijn 73.65, Parijs 4.89%, Brussel 31.12, Zwitserland 41.72, New York ƒ1.84. van Huis-, Fabrieks-, Scheeps-, Elec- trisch licht en Krachtinstallaties Boonstra, Noordstraat 2, Tel. 406,Sottegemstr. 78. Wij etaleeren Ziet de etalage Walstraat, Goed en goedkoop. FRANS TIMMERMAN. TONICUM ROCKE 1.60 Idozaa 2.25 Koline 2.50 Sanguinose 2. Arseen Triferrol1.60 Tonicum Katwijk 2. Gouddrank „Auram Potabile" 1.40 Sanatogen1. Ovomaltine 0.60 Wincarnis 2.45 Al deze versterkingsmiddelen zijn steeds versch te bekomen in Apothekers-Assistent, Naast JAMIN. Telef. 127. Ambtenaren tot maandinkomen zonder borg. Wettelijk tarief. Inlichtingen en afwikkeling schrif telijk. N.V. NATIONALE VOLKSBANK GELDSCHIETBANK, Mauritsweg 3, Rotterdam. Laat uWe kirrdeperr f piano- of orgelspelen 1 hetVêpboogt degezeliig- heid irr uw hui&Karrrei». vraagtgratis cataloguserr prijs stemmen repareererr Verhunert, omruilerr Piano- en Orgelhandel Vlissingen, Paul Krugerstraat 18 Middelburg, Lange Noordstraat 3 de zomer in Uw huis! Te). 663 - Middelburg

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1938 | | pagina 9