R&D BEHANGSELS SIES-WITTENTR8P H^OCOU Dat ïieerlijke gevoel van bevrijding! Camsoleesch M, DE JOUGE ADVERTENTIEN 30 POND AFGEVAL LEN IN 8 WEKEN...! SF FRANSTIMMERMAN J© FIBBE WITTE B0RSTHE1VIDEN VERLAGEN De Linguaphone-methode Rund-, Kaifs- en Varkensvleesch D. STROO Ijr is goed nieuws in de advertenties vandaag INGEZONDEN STUKKEN Wenken voor pluimveehouders. MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND BEURS VAN AMSTERDAM Ondertrouwd H. DEKKER en J. RAAT8. Vlissingen, 3 Maart 1938. Hobeinstraat 33. V. d. Spieghelstraat 13. Het huwelijk zal op een nader te bepalen datum plaats hebben. Dank zij de snelle, veilige vermageringskuur in vloeibaren vorm. De dankbare resultaten, die BonKora gee»c aan hen, die op veilige, snelle wijze van hun overtollige dikte bevrijd willen worden, ïijn werkelijk opvallend. Leest wat onze Ie Hollandsche aviatrice, Mej. B. de R. te Den Haag, over BonKora zegt (origineel is vrij ter inzage): Onder g ctceken- de gebruikte ge durende 2 maan den regelmatig BonKora en con stateerde, dat zij in de eerste week 2 K.G. was afge vallen; in totaal ben ik afgevallen 15 K.G. in 2 maan den. Nu gebruik ik soms nog Bon- fe Kora,indienikbe- merk iets aan te j komen en bereik steeds, dat ik na inname van Bon- Kora afval. Onaangename ge volgen ondervond Jk nooit", w.g. B. de RIe Holl. Aviatr BonKora is de veiligste weg om snel over tollige dikte kwijt te raken. Drievoudige werking, drievoudige snelheid. BonKora- gebruikers verklaren eenparig, dat hun gezondheid verbeterde en zij hun jeugdige vitaliteit herwonnen. Diëet is niet noodig, doch al te vette spijzen worden ontraden. Overigens kunt U volop smullen van alle heerlijke, voedzame gerechten, die de BonKora-verpakking aangeeft, zoodat U nimmer een hongerig gevoel hebt. Draag die lastige dikte niet langer mee! Koop vandaag nog een flesch BonKora k f. 2.25, alom verkrijgbaar bij apothekers en erkende drogisten, of inlichtingen bij het BonKora-Depót, Singel 115, Amsterdam-C. Zo juist ontvangen: de nieuwste Ceintuurs Corsages Sjaals Jabots Vesten Kinder- en Bobbed Kragen Knopen en Gespen Handschoenen ritssluitingen en diverse maten en kleuren combinaties, zeer voordelige prijzen SPECIAALZAAK WALSTRAAT 102 „VENEKA" artikelen geven U de beste waarborg voor kwaliteit en prijs. Ze worden zeer zorgvuldig uitgekozen door een groep bekwame vakmenschen uit het beste, wat op de markt komt. Door gecombineerden inkoop zijn de prijzen lager. „VENEKA" artikelen zijn dus goede artikelen. „VENEKA" is reeds een kwali- teitsbegrip geworden. Uitsluitend verkrijgbaar bij Scheldestraat 7 Walstraat 44 ONDERTROUWCIRCULAIRES en -KAARTEN moderne uitvoering vlugge levering billijke prijzen Drukkerij VAN DE VELDE Walstraat 58-60, Telei. 10. PARFUMERIE Groenewoud. Telef. 205. CHAMPOONS 20 soorten 9—13—15—20—23 ct. TANDBORSTELS 30 soorten 9—15—23—29—39—49 ct. TANDPASTA'S 40 soorten 10—13—19—25—30—35 ct. FIJNE POEDERS 20 soorten 19—29—50—65—80 ct. Koopt bij ons. Wij hebben sorteering. Wij hebben de PRIJZEN van onze bekende vanaf heden kunnen Borsthemd, 1 boord, van 1.69 nu 1.49 Borsthemd, I boord prima kwaliteit, van 1.99 nu 1.79 Een prachthemd met 2 patent boorden, van 2.19 nu 2.09 Kent U ons WIT POPL1NE HEMD met 2 patent boorden Het is bijna net zoo mooi als tricoline en kost slechts 2.69 ST. JACOBSSTRAAT 7, Tel. 497. berust op een volkomen wetenschappelijke basismen leze het oordeel van den bekenden Dr. Th. van Schelven over het leeren van talen. Met behulp van de gramophoon leert de Linguaphone U alle vreemde talen op de eenig juiste wijze het gesproken woord. Eerst wanneer U de taal kunt spreken en verstaan, kunt U beginnen met de grammatica, die dan niet veel moeilijkheden meer oplevert. Gramophoons beschikbaar. Desgewenscht kunt U een cursus huren voor 5.per maand. Vraagt inlichtingen of demonstratie bij U thuis (door het geheeie land)zonder eenige verplichting. LINGUAPHONE, Amsterdam, Spui 7>1 (ingang Hanüboogstr. 2) Tel. 21749. De wieken uit te slaan - hoe heerlijk voor een vogel, maar hoe goed ook voor den menschelijken geest. Maak U thans los van al het oude, verbreek de ban den van de wandensleur en schep U thuis een gloednieuw interieur met R&DMet nieuw behang van R&D wordt alles, alles andets: 't is of ge mee-herademt met de zich verjongende Natuur! Zie de R&D Collectie 1938: Series 16-47-48-49-50- 51-52. Weer hebben kunstenaars verrassend-fijne wandversieringen voor U uitgedacht, verrukkelijke scheppingen van lijn en tint, die voor U vastgelegd zijn in de fraaie, degelijke „Fixa-Color"-kleuren van R&D. Vraag Uw behanger de R&D Staalboeken met de doeltreffende Wenken voor het kiezen. Laat hij U voorrekenen, hoe wonderweinig de ver wezenlijking van wélken wanden-wensch ook kost! N.V. BEHANGSELPAPIERFABRIEK VAN RATH DOODEHEEFVER Toonzalen in 19 steden des lands. Levering via Uw Toonkamers te MiddelburgL Noordstraat 26. de Staalboeken. Is uw adres voor prima Neemt U ook eens proef met onze fijne Cadzandsche VEKSCHEWORST en GEHAKT. Hiermede hebben we enorm succes. Het wordt gemaakt van uitsluitend prima VARKENSVLEESCH Probeert U ook eens onze fijne BOE- RENLEVERWORST en HOOFDKAAS Verder alle soorten fijne Vleeschwaren aan zeer scherpe prijzen. ZIET V ONZE ETALAGE. WALSTRAAT 100 Beleefd aanbevelend M.DE JONGE Walstr. 100 Tel. 241 Beleefd aanbevelend, NOORDSTRAAT 84, Telef. 508. Deze week hebben wij weer een partij lammeren geslacht van prima kwaliteit. Profiteert hier nog van. Hedenavond fijne BOEREN LEVER WORST en HOOFDKAAS, BAKBLOED- WORST en versch GEKOOKTE LEVER. Alle andere soorten fijne vleeschwaren aan lage prijzen. Ziet onze etalage. Buiten verantwoordelijkheid der redactie. De copie wordt niet teruggegeven. „HULP VOOR ONBEHUISDEN", Mijnheer de Redacteur De Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam staat voor moeilijkheden. Terwijl de in Januari jl. verstrekte nacht verblijven en verpleegdagen stegen tot 24133 d.i. 778 per dag, bedraagt het exploi tatie-tekort thans bij de 40.000, zoodat het op peil houden der hulpverleening be zwaarlijk wordt. Zooals bekend is, verleent „Hulp voor Onbehuisden" onderdak en bijstand aan daklooze volwassenen van alle gezindten en aan kinderen van eiken leeftijd, die dak loos of verwaarloosd zyn of dit dreigen te worden. Tevens omvat de hulp voor- en nazorg en reclasseeiïng. Dit mooie werk, waarvan H. M. de Ko ningin de Beschermvrouwe is en dat nu 34 jaren bestaat, heeft om in stand te blijven steeds dringend giften noodig, doch treedt thans, naar buiten met een bijzonder ernstig verzoek om hulp en steun voor zijn arbeid, pike gift is welkom en voorziet in directen nood. Het hoofdkantoor der vereeniging „Hulp Voor Onbehuisden" is Van Neckstraat 2, Amsterdam C, Postgiro No. 32534. G. H. HONING, Hoofd-directeur. Het mond- en klauwzeer. In de week van 20 tot en met 26 Februari hadden de volgende aantallen sterfgevallen tengevolge van het mond- en klauwzeer plaats, waarbij het totale aantal sinds 19 September van het vorig jaar telkens tus- schen haakjes is geplaatst: 22 (3069) run deren, 61 (3786) kalveren, 44 (2953) var kens en biggen, 10 (208) schapen en 0 (49) geiten. Het totaal aantal sterfgevallen bedroeg in de vorige week dus 137, waarmede aan de geleidelijke verbetering in den toestand welke sinds December viel te constateeren. plotseling weer een eind is gekomen. Ter vergelijking kan nog worden opgemerkt, dat het aantal sterfgevallen in de vooraf gaande week slechts 89 bedroeg en in de week daarvoor nog 146. Het gemiddelde sterftecijfer per week sinds September is thans 444. FRUITVEILING MIDDELBURG. 3 Maart. Appels Goudreinet 1420 ct., Bellefleur 615 ct., Zure Ermgaard 1116 ct., Reine d'or 615 ct, Zoete Veen 2 ct., Champagne zoet 2-7 ct., Ermgaarde 312 ct., Huis- 1 manszoet 24 ct., Zoete Bellefleur 2—8 ct.Peren St. Remey 1314 ct., Kleipeer 13 ct., Brederode 14 ct., alles per K.G. Honing 3640 ct. per pot. AARDAPPELVEILING MIDDELBURG 3 Maart. Bevelanders 6366 ct., Zeeuwsche Blau we 93100 ct., Poters 3961 ct., alles per 25 K.G. GEMEENTELIJKE VISCHMIJN VLISSINGEN. 3 Maart. Aanvoer uit andere plaatsen plm. 350 K.G. Schar 1.101.40, Schelvisch 1.90, Middel gullen 0.901.30, Kleine gullen 1.301.40, alles per 10 K.G. Garnalen aanvoer plm. 850 K.G. Consumptie 1618 ct., Export 1617 ct. DOMBURG. ONDERTROUWD:» J. Maas, 26 j. en W. Brasser, 25 j. GOES. GETROUWD! J. M, de Kok, 25 J. en J. Bil, 23 J. OVERLEDEN: S. Weststrate, 60 j., wed. van C. van den Broeke, (D.Z.) Amsterdam, 4 Maart, 3 uur. Stemminglooze markt. Zeer ge ringe affaire. Vrywel onveranderd koers peil. Amerika prijshoudend. Beleggingsmarkt kalm. Het zakenverkeer aan het Damrak had heden hoegenaamd geen uitbreiding onder gaan, integendeel scheen het 1 alsof de affaire, die de laatste dagen al zoo weinig te beteekenen had, nog verder was inge krompen. Alles wees er op, dat de onderne mingslust met betrekking tot de Effecten beurs tot ongeveer het nulpunt was ge daald. Zelfs in Beleggingswaarden die den laatsten tijd nogal eens voor eenige afwis seling hebben zorg gedragen, ging maar weinig om. De stemming voor de Neder- landsche Staatspapieren en het materiaal dat'daarmede op één lijn kan worden ge steld, was overigens prijshoudend. De koer sen verschilden echter niet veel by die van gisteren. Van de Oude Schuld trokken inte gralen nog een fractie aan. Het feit dat de instellingen welke tot de formatie van het Beleggingsfront hebben bijgedragen, zich van sommige leeningen afzijdig houden, komt aan den uitslag van enkele conver- sieleeningen niet ten goede. Tot dusverre echter hebben de gemeentelijke en provin ciale obligatiën van een en ander nog niet den weeromslag ondervonden. Van de bui- tenlandsche papieren waren de Fransche guldensleeningen goed prijshoudend. De affaire in Amerikaansche shares was van kleine afmetingen. De koersen van de toon aangevende aandeelen waren zoo goed als onveranderd. Rekening houdende met de kleine reactie in Wallstreet was de stem ming voor deze fondsen prijshoudend. Op de locale aandeelenmarkt was zoo goed als niets te doen. Industrieelen werden meeren- deels op ongeveer het peil van gisteren af gedaan. De aankondiging van het dividend van 6 procent door de Amsterdamsche Bal last Maatschappij resulteerde in een kleine koersverbetering der betreffende aandeelen. Voor Tabakken bestond een vaste stem ming. De Sumatra-aandeelen, die by de opening reeds goed prijshoudend waren, liepen onder Beurstijd nog naar boven toe. Rubberaandeelen waren verwaarloosd. De koersen waren vrijwel ongewijzigd. Suiker- aandeelen bewogen zich op den achter grond en hetzelfde kon dienen voor de Scheepvaartpapieren. Op de Petroleumaf- deeling waren Koninklyken nagenoeg on veranderd. Prolongatie y2 WISSELKOERSEN Noteering van heden, 4 Maart, 3 uur (officieel) Londen 8.96% Berlijn 72.32 Parijs 5.83y2 Brussel 30.33 Zwitserland 41.49 New York 1.78%.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1938 | | pagina 8