SPORT INGEZONDEN STUKKEN GEMENGD NIEUWS moet houden (spr. hoopte dat dr. S. spoedig hersteld moge wezen), aan alle in het pro gramma genoemde doktoren, ook van de marine, aan de T.C. van het Roode Kruis en de helpsters, aan de zusters van Bethesda en de regenten van het Gasthuis, »an de Padvinders, aan het Gemeentelijk Badbedrijf, aan de directie van de S.M. Beeland, ook voor het passagebiljet van mr. peane, aan den heer Noest te Londen en Eijn relaties, aan de directie van de Zee land voor de gastvrijheid in Britannia, aan de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Vlissingen, aan de inteekenaars op de lijst, aan de programma- en lotenverkoo- pers(-sters) alsmede aan de leden van het Scheldebekercomité, in het bijzonder aan den secretaris, den heer Korteweg, die de ze functie voor het eerste jaar verricht en zelf zwemmer zijnde, zich keurig van zijn taak heeft gekweten. De burgemeester bracht vervolgens hul de aan de zwemmers voor hun prestaties in dezen wedstrijd, welke een der aller moeilijkste is geweest, alsmede aan de overige inschrijvers, die door selectie zijn afgevallen, daarbij de hoop uitsprekend, dat deze het volgende jaar toch weer zul len inschrijven. Spr. wees nog op de gloei ende belangstelling voor dezen wedstrijd, welks peil stijgt, doordat ook de allerbes- ten in ons land er aan deelnemen. Daarna vervolgde de heer Van Woelde- ren de prijsuitreiking, waarbij hij tot ieder een toepasselijk, hartelijk woord richtte. Stender ontving de speciale medaille van den burgemeester en gaf de verzekering de deelname niet op te geven. Ter zijner eere zette de huiskapel het „Wilhelmus" in, waarbij allen zich van hun zetels verhie ven. Ook Jenny Kastein viel als eerste in het dames-klassement deze eer- te beurt, waarna de burgemeester haar een persoon lijke bloemenhulde in Vlissingsche kleu ren, de Dr. Staverman-schaal, alsmede een van kleiner formaat als blijvend aanden ken overhandigde. Piet van Steveninck, den kranigen Vlissinger, werd een ware ovatie gebracht. Als eerste aangekomen Vlissin ger won hij de zilveren medaille van de V.Z.C., als eerst aangekomen Zeeuw de zilveren palmtak van de V.V.V.V.V.. Nadat het Zeeuwscho Volkslied had geklonken one ving mej. Coenen als 2e in de damesklasse, een door het comité beschikbaar gestelde medaille. Alle aanwezige deelnemers ont vingen een zilveren herinneringsmedaille. Jammer, dat wy hierbij een dissonant moe ten laten hooren. Eenige zwemmers moes ten nl. verstek laten gaan, aangezien zij om 9.30 nog niet in het bezit waren van hun kleedingstukken. Voor de organisatie hebben wij veel lof, doch dit was een grove fout. De burgemeester eindigde met drie hoe- zee's op onze heerlijke, gezonde, nationale zwemsport, waarop burgemeester Van Woelderen spontaan een „Lang zal ie le ven", onderstreept door drie cheers, werd toegezongen. Jan Pot's ensemble noodde alsnu ten dans en andermaal deinden zwemsters en zwemmers. Maar nu onder leiding van den heer Corveleijn op den veerenden dansvloer en zonder tijdopname. VOETBAL: Na-competitie Groep A. SluiskilBreskens 35. Onder leiding van scheidsrechter F. Len gen werd Zondag te Sluiskil de wedstrijd SluiskilBreskens gespeeld. Nadat de rust was ingegaan met 14 voor de gasten kwam het einde met een 35 overwinning voor de kampioenen. De stand is nu Breskens 8 7 1 14 66—13 Hoofdplaat 8 3 1 4 7 23—30 Biervliet 7 3 4 6 15—44 Sluiskil 6 2 1 3 5 16—19 IJzendijke 7 2 5 4 15—29 Nederlaag-wedstryd. Op het Scheldestroom-terrein werd gister avond de wedstrijd ScheldestroomE.M.M gespeeld. Deze eindigde in een 30 over winning voor E.M.M. INSIDER. KORFBAL: Korfbalclub te Serooskerk© (W.). Ook te Serooskerke heeft de Z.K.B. sue ces geboekt. Nadat de Z.K.B.-voorzitter, de heer A. Everaars, vergezeld van den vice-voorzitter den heer J. de Koning, op een druk bezochte vergadering een causerie over het korfbal- spel had gehouden, is men tot oprichting van een korfbalclub overgegaan. Het voor- loopig bestuur bestaat uit het bestuur van de plaatselijke voetbalvereeniging „U.D.I.'' aangevuld met twee dames. Het ledental bedraagt 16, n.l. 9 dames en 7 heeren. „U.D.I." stelt een gedeelte van haar terrein beschikbaar, alwaar a.s. Dins dag met trainen begonnen wordt onder lei ding van eenige leden van Swift ATHLET1EK: LACOR KAMPIOEN VAN NEDERLAND OP DE 5000 METER. Het Zeeuwsch record met 30 8/10 sec. verbeterd. Gisteren werden te Utrecht de kampioen schappen voor Nederlandsche B-klassers gehouden. Op het nummer 5000 meter hardloopen startte Lacor (Marathon). Hij wist een schitterend resultaat te boeken en onder 11 loopers als eerste in een tijd van 16 min. 38 2/10 sec. de finish te passeeren, daarmede het Zeeuwsche record op dezen afstand, dat op naam stond van Bruynooge (Odidas) aan merkelijk verbeterend. Over het verloop van den race deelt Lacor's trainer ons de vol gende bijzonderheden mede Aan den start verschenen 14 loopers. In de eerste 3 ronden ging de strijd tusschen Gaarenstroom (Volewijkers), De Ruijtcr (Volewijkers) en Lacor. De Volewijkers namen beurtelings den kop en poogden Lacor op deze wijze af te matten. Deze tac tiek mislukte echter, daar De Ruijter na de 3e ronde terugviel en door het veld gepas seerd werd. Zeven ronden wist Lacor ver volgens alleen aan den kop te blijven. Zijn voorsprong werd tegen het einde steeds grooter en met 10 8/10 sec. verschil op num mer twee beëindigde Lacor den loop in zijn voordeel. De uitslag was 1. H. Lacor (Marathon) 16 min. 38 2/19 sec. 2. F. v. d. Berg Hellas, Utrecht) 16 min. 49 1/2 sec. 3. F. Gaarenstroom (Volewijkers) 16 min. 58 sec. 4. Rijckelijkhuizen (K.N.A.U., Leiden) 17 min. 1 sec. INSIDER. Zweden wint met 8149 punten van Nederland Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Stockholmsche Stadion werd gis teravond - aldaar een landenwedstrijd geor ganiseerd tusschen de Zweedsche en de Ne derlandsche athletiekploeg, welke door Zweden met groot verschil, 8149 punten, gewonnen werd. Alleen de nummers 100 en 200 meters hardloopen leverden overwin ningen voor onzen landgenoot Van Beve- ren op. Ondanks het feit van de groote meerder heid van Zweden zijn er nog twee Neder landsche records verbeterd, waarbij vooral de prestatie van Petit buitengewoon fraai mag worden genoemd. Hij bracht het Ne- derlandsch record op de 3000 meter op 8 min. 39.6 sec., terwijl het oude record even eens op zijn naam stond met een tijd van 8 min. 48 sec., gevestigd tijdens den laatsten landenwedstrijd tegen Oostenrijk te Wee- nen. De Ruyter bracht zijn eigen Neder- landsch record op de 1500 meter van 4 min. 4 sec., gevestigd bij den landenwed strijd te Boedapest tegen Hongarije, terug tot 4 min. 2.6 sec. TENNISSEN: Provinciale lawntennis wedstrijden m Zeeland. Zaterdag en Zondag hadden op de nieuwe tennisbanen in den tuin van het gebouw St. Joris te Middelburg, provinciale wed strijden plaats onder leiding van den heer B. A. Hesselink. Voor de dames -enkel waren geen deel neemsters aanwezig en voor de dames-dub bel zoo weinig, dat direct tot de finale kon worden overgegaan. De uitslag was, dat de dames Doornbos, mevrouw Hesselink en mevrouw Van Rand wij ck sloegen met 62, 61. Gemengd dubbel demi finale mevrouw Van Randwijk en de heer Hazewinkel slaan mej. Doornbos en den heer Van Megen 62, 61mevrouw Hesselink en de heer Van Walt Meijer slaan mej. Doornbos en den heer Spuijman 64, 35, 63. De finale was mevrouw van Randwijck en de heer Hazewinkel slaan mevrouw Hesseling en den heer Van Walt Meijer 6—2, 62. Heeren enkelspel. Demi finale Wartena slaat Van Megen 60, 61Hazewinkel slaat Hesselink 63, 64 finale Haze winkel slaat Wartena 61. 60. Het slot was heeren dubbelspel. Daarvan was de demi finale HazewinkelKoch slaan van Megenvan Giezen 62, 36, 86 WaltenaVan Walt Meijer slaan Hesselink Van der Harst 60, 75. De finale was HazewinkelKoch slaan Wartena—Walt Meijer 10—8 3—6 7—5. Na afloop heeft de heer Hesselink de prijzen uitgereikt en vooral ook de jeugd opgewekt het tennissen te beoefenen en aan wedstrijden deel te nemen. Het speet hem ook, dat de dames niet in grooter getale deelnemen. Daartegenover stond echter spreker's groote vreugde dat men thans te Middelburg over uitstekende velden be schikt. De heer De Koch bracht een driewerf hoera uit op den heer Hesselink voor de keurige wijze, waarop hij de wedstrijden had geleid. WIELRENNEN: De ronde van Frankryk. Albert van Schendel moet den strijd staken. Vervaecke wint de tiende etappe. Sylvere Maes blijft leider in het algemeen klasse ment. De 31e ronde heeft voor Nederland wel een bijzonder ongelukkig verloop. Moest Piet van Nek reeds na de tweede étappe den strijd staken, omdat hij 3 minuten over tijd aan de controle was gearriveerd, in de vijfde étappe gaven Van der Ruit, Braspenning en Middelkamp tezamen op, omdat zij ontmoedigd en physiek niet meer in staat waren verder te rijden. In de tiende étappe, welke gisteren van Digne naar Nice ging, is Albert van Schendel trsschen Menton en Monte Carlo gevallen. Hij was in het dorpje Sostrelles als tweede gesignaleerd, doch bij de afda ling naar Monte Carlo maakte hij plotse ling een buiteling met het gevolg, dat hij zijn hand dusdanig verwondde, dat hij enkele minuten bewusteloos bleef liggen en per auto verder moest worden vervoerd. Een nader onderzoek zal moeten uitwijzen of hij een vinger gebroken heeft. In het ziekenhuis te Monte Carlo werd hem een noodverband omgedaan en vervolgens werd hij met een auto naar Nice gebracht. Ook hij heeft den strijd dus moeten staken, zoodat zijn broer, Anton van Schendel, de eenige renner is, die ons land nog in de ronde van Frankrijk vertegenwoordigt, er naar iedereen hoopt, Parijs zal probeeren te halen. Anton van Schendel kwam als 57ste te Nice aan in den tijd van 9 uur 57 seconden Winnaar was de Belg Vervaecke met een tijd van 8 uur 29 min. 19 sec. De uitslag der tiende étappe was Digne, Nice, Col de Braus, Nice, 251 km. 1. Vervaecke (België) 8 uur 29 minuten 19 sec. 2. Puppo (Frankrijk) individueel, 8 uur 29 min. 55 sec. 3. Ezquerra (Spanje) zelfden tijd 4. Bartali (Italië), 8 uur 31 minuten 5 sec. 5. Vicini (Italië) indivi dueel, zelfden tijd 6. Lapebie (Frank rijk), zelfden tijd 7. Galateau (Frankrijk), individueel8. Gallien (Frankrijk), indi vidueel 9. Laurent (Frankrijk) indivi dueel 10. Vissers (België), individueel 11. Sylver Maes (België) 12. Disseaux (België), allen zelfden tijd. Anton van Schendel, werd door zijn pech op de Col de Castillon 57e in den tijd van 9 uur 57 sec. Het algemeen klassement ziet er thans als volgt uit 1. S. Maes (België), totaaltijd 68 uur 37 sec. 2. Vicini (Italië), individueel, 68 uur 1 minuut 12 sec. 3. Lapebie (Frank rijk) 68 uur 1 minuut 59 sec. 4. Vissers (België), 68 uur 2 minuten 33 sec. 5. Puppo (Frankrijk), individueel, 68 uur 2 minuten 54 sec. 6. Bartali (Italië), 68 uur 10 minuten 57 sec. 7. Amberg (Zwit serland), 68 uur 17 minuten 2 sec.54e Anton van Schendel 70 uur 49 minuten 39 sec. In het landenklassement behoudt België de leiding. Het ziet er als volgt uit 1. België 204 uur 33 min. 59 sec. 2. Frankrijk 205 uur 6 min. 17 sec. 3. Italië 206 uur 16 min. 32 sec. 4. Duitschland 207 uur 19 min. 22 sec. 5. Zwitserland 208 uur 38 min. 19 sec. 6. Spanje 210 uur 4 min. 57 sec. 7. Luxemburg 211 uur 43 min. 32 sec. LUCHTVAART NEDERLANDSCH DUURRECORD ZWEEFVLIEGEN AANZIENLIJK VERBETERD. Hoekstra 24 uur achtereen in de lucht. De zweefvlieger Jan Hoekstra, chef-in structeur van het Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen, verbeterde gisteren het Nederlandsche record zweefvliegen door 24 uur en 3 minuten achtereen in de lucht te blijven. Ongeveer 2 uur Zaterdagmiddag was de heer Hoekstra boven het strand tusschen Scheveningen en Katwijk zijn duurvlucht in de P.H. 25 een Grunau baby begonnen en gistermiddag, 24 uur later, streek hij op het strand bij den boulevard te Schevenin gen neer. Het oude record stond op naam van Van der Meer met een vlucht van ruim 7 uur. Het was uitgezocht weer voor zweefvlie gen Zaterdagmiddag. Een zeer gunstige wind van tusschen de 40 en 60 KM., en ook overigens zeer behoorlijk weer. Dat er om deze redenen in het kamp der zweefvliegers op het vliegveld Ypenburg een opgewekte stemming heerschte, behoeft geen nader betoog. Het gesprek kwam onwillekeurig op het duurrecord, dat op naam stond van den heer J. van der Meer, instructeur van de Haagsche zweefvliegclub, die zooals men zich herinnert op zoo wonderbaar lijke wijze rijn leven r°dde, toen dezer dagen een vleugel brak van het toestel, waarme de hij zich op 1200 meter hoogte in de wol ken bevond. Hoekstra, op Ypenburg les gevend, be kroop plotseling de lust het Nederlandsch duurrecord weer van Van der Meer af te snoepen, vooral ook omdat de weersom standigheden zoo bijzonder ideaal waren en hij zich een schoonere gelegenheid moeilijk kon voorstellen. Het plan werd doorgezet en reeds om kwart voor twee vertrok Hoek stra met de P.H. 25, getrokken door een Pander, naar het strand tusschen Scheve ningen en Katwijk, waarboven te ca. 2 uur de duurvlucht begon. Reeds voor den start lag het in Hoekstra's voornemen om te trachten gedurende den nacht in de lucht te blijven. Gadegeslagen door zijn talrijke sportvrienden, die zich op het strand op een half uur afstand van den Scheveningschen Boulevard hadden verzameld, vloog Hoek stra Zaterdagmiddag, Zaterdagavond en ge durende den nacht steeds tusschen Scheve ningen en Katwijk heen en weer. Zijn vrienden op het strand legden 's avonds een vuur aan en maakten improvisorisch een landingsbaan, uitgezet overeenkomstig de wettelijke voorschriften met roode, groene en witte lichten, waarvoor 15 stormlan taarns werden gebruikt. Het zou mogelijk kunnen zijn, dat Hoekstra gedurende de nachtelijke uren gedwongen zou kunnen worden te dalen. Maar Hoekstra dacht er niet aan. ScheveningenKatwijk vice versa begon hem langzamerhand te vervelen en omdat de wind Zondagmorgen Noordelijker werd en daardoor loodrecht op de kust stond, besloot Hoekstra zijn eentonigere tourvlucht uit te breiden. Zoo kon men hem Zondagochtend ook boven Noordwijk en zelfs boven Zandvoort zien zweven. Af en toe gooide de vlieger boven de plek, waar zijn vrienden verza meld waren een briefje naar beneden. In één daarvan stond vermeld, dat hij van plan was 24 uur in de lucht te blijven. Tegen twee uur gistermiddag besloot Hoekstra dan ook de vlucht te beëindigen. Hij landde nabij den Boulevard te Scheve ningen. Eerst op het strand en later op het vliegveld Ypenburg werd Hoekstra op har telijke wijze gehuldigd. Het grootste pro bleem gedurende de geheele vlucht, aldus vertelde hy, was de kurk van de thermo- flesch. Deze was afgebroken en naar de koffie in de flesch, waar ik 's nachts nu juist zoo'n trek in had, kon ik fluiten. Maar na veel moeite in die kleine ruim te kim je je ook haast niet bewegen ge lukte het me toch nog de kurk van de flesch te krygen. Van vermoeidheid was.bij den vlieger niets te bespeuren. Hoekstra was nauwe lijks oen uur op Ypenburg, toen hij weder om de lucht in ging. Maar nu met een Pan der, waarmede hij naar Amsterdam ver trok om het nieuwe zweeftoestel van de Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen naar Ypenburg over te brengen. Een nieuw zweefvliegtuig voor het Nationale Luchtvaartfonds. Dezer dagen is op Schiphol aangekomen een door het Nationale Luchtvaartfonds ten behoeve van vliegerij in Nederland aange kocht zweefvliegtuig, een Rhon-Buizerd, die plaats biedt aan één persoon. Het is het eerste zweefvliegtuig van dit type in Ne derland. In Duitschland, waar het bekend is als Rhon-Buschart, is het reeds eenigen tijd in gebruik en heeft men er de beste erva ringen mee. De Amsterdamsche Zweefvliegclub heeft de primeur gehad van de nieuwe aanwinst, die Zondagmiddag op Schiphol de eerste proefvluchten heeft gemaakt en daarbij ge probeerd is door ir. Oyens en door Van Neyenhof, die dus ondanks zijn nieuwen werkkring in Antwerpen de Nederlandsche zweefvliegerij trouw blijft. Tegen vier uur arriveerde op Schiphol onze nieuwe recordhouder Jan Hoekstra met het motorvliegtuig van het Nederland sche Zweefvlieg-instituut. Ondanks zijn 24- urige recordvlucht was hij van Ypenburg gekomen om zelf de nieuwe aanwinst voor de Nederlandsche zweefvliegerij de lucht in te sleepen. De eerste proeftocht werd ge maakt door Van Neyenhof. Hoekstra trok hem op tot circa 1000 meter hoogte. Hier werd losgekoppeld en Van Neyenhof voelde zich terstond zoo thuis in de Rhon-Buizerd, dat hij er alles uithaalde wat hij maar be denken kon. Hij draaide loopings, maakte immelmans, overtrok het toestel, en landde na 20 minu ten vlot, waarna ir. Oyens eveneens door Hoekstra werd opgetrokken en een serie stunts ten beste gaf, alsof hij het zweeftoe stel al jaren kende. Beide zweefvliegers waren enthousiast over het nieuwe toestel, dat volgens hun zeggen nog zuiverder naar de roeren luis tert dan de Grunau-baby, en ook een ge- ringeren glijhoek heeft, zoodat het langer in de lucht kan blijven omdat het minder gauw hoogte verliest. Het ligt in de bedoeling de Rhon-Buizerd, waarin de zweefvlieger bijna geheel door een mica-kap beschermd wordt, voorloopig niet bij de opleiding van zweefvliegers te ge bruiken, doch het vliegtuig slechts ter be schikking te stellen van zweefvliegers, die in het bezit zijn van het onlangs door het rijk ingestelde zweefvliegbrevet. Ook wordt van rijkswege overwogen, bij de rijksopleiding voor verkeersvliegers van de candidaten een zekeren graad van geoe fendheid in het zweefvliegen te eischen al vorens met hun opleiding voor het motor- vliegen wordt begonnen. Het ongeval met ,,De Blauwe Vogel". Naar aanleiding van het ongeval van den zweefvlieger J. van der Meer, schrijft men ons van deskundige zijde: Gevallen van vleugelbreuk komen uiterst zelden voor, zoowel bij motorvliegtuigen als bij zweefvliegtuigen. De draagvlakken van moderne vliegtuigen (en de Condor, waarmede het ongeval gebeurde, was een modern type) zijn zoodanig geconstrueerd, dat zij volkomen bestand zijn tegen de be lastingen, die bij een normaal gebruik van een vliegtuig kunnen optreden. Vanzelf sprekend is dit de eerste eisch, dien men aan een vliegtuigconstructie moet stellen, aangezien vleugelbreuk voor den betrok ken vlieger vrijwel zeker fataal moet af- loopen. Daar een zweefvliegtuig in tegenstel ling met een motorvliegtuig niet door eigen kracht kan stijgen, maken de zweef vliegers voor lange vluchten gebruik van opwaartsche luchtstroomingen, in welke zij rondcirkelen en zoodoende hoogte winnen. Deze opwaartsche luchtstroomingen, welke een zeer onregelmatig verloop hebben en waarin meermalen heftige stooten voor komen, worden gewoonlijk onder of in een wolk aangetroffen. Vanzelfsprekend wor den de draagvlakken van een zweefvlieg tuig in deze opwaartsche stroomingen zwaar belast, maar ook op deze belastin gen, waarbij het toestel den normalen vliegstand blijft behouden, is een modern zweefvliegtuig berekend. Wanneer echter de vraag gesteld wordt of de manoeuvres, die de bestuurder op het oogenblik van het ongeval met zijn toestel uitvoerde, tot het normale gebruik van een toestel gerekend mogen worden, dan moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. De ervaringen van Duitsche zweefvliegers wijzen er zonder uitzonde ring op, dat in het binnenste van een wolk onberekenbare luchtstroomingen kunnen heerschen, zoodat het voor een vlieger, die niet over blindvlieg-instrumenten beschikt of niet op de hoogte is van het gebruik daarvan, uitermate moeilijk, en in vele ge vallen zelfs onmogelijk is, het vliegtuig in den normalen vliegstand te houden. Meerdere gevallen van vleugelbj'euk in een wolk zijn in den loop der tijden bekend geworden en al deze gevallen zijn over komen aan onervaren zweefvliegers, welke in een wolk vliegend hun oordeel over den stand en de snelheid van hun toestel ver loren hebben en ten slotte in een situatie geraakten, waartegen de op normaal ge- Een stugge, droge huid Purol maakt soepel en zacht. bruik berekende constructie van het vlieg tuig niet bestand was. In het onderhavige geval is nu de be stuurder om hoogte te winnen met zijn Condor bewust in een wolk gegaan en heeft daarbij een risico genomen, waar voor hij by gebrek aan ervaring niet de volle verantwoording op zich kon nemen. Zijn fout is begrijpelijk, bij de enkele korte wolkenvluchten, die tot dusverre door Ne derlandsche zweefvliegers gemaakt zyn, is nooit iets bijzonders voorgevallen. Vast staat echter dat, indien de bestuurder zijn toestel van de wolken weg gestuurd had (immers men heeft een zweefvliegtuig net zoo goed in de hand als welk motor vliegtuig ook), hij zijn vlucht tot een nor maal einde gebracht zou hebben en de mooie Condor onbeschadigd naar huis zou zijn gebracht. Hoe juist het zweeftoestel geconstru eerd was, is nog door het verloop van het ongeval overtuigend bewezen, daar het toestel zelfs met een half afgebroken vleu gel nog bestuurbaar is gebleven en ook bij de noodlanding zoodanig is gebroken, dat het edelste deel van het toestel met do bestuurderszitplaats vrijwel onbescha digd is gebleven. Llewellyn wil record KaapstadLonden verbeteren. De Engelsche vlieger Llewellyn is Za terdag om 13.30 uur plaatselijken tyd van Kaapstad opgestegen om te .trachten het record op den afstand Kaapstad—Londen te verbeteren. Het zoeken naar Miss. Earhart. Hot pantserschip „Colorado" meldde Za terdag, dat luitenant Lambrecht bij het zoeken naar Miss Earhart is gedaald op het eiland Huil, gelegen ten zuiden van de Phoenix-eilanden, op 260 mijl ten zuiden van den evenaar. Hij vond daar 200 in boorlingen en verscheidene blanken. Hij vroeg hun, of zij het vliegtuig van Miss Earhart hadden gezien, doch niemand kon eenige inlichting verstrekken. De vlieger gelooft dat deze blanken schipbreuk heb ben geleden. De Amerikaansche kruiser „Colorado" heeft de in het gebied der Phoenix-eilanden ondernomen nasporingen naar de aviatrice Amelia Earhart opgegeven. Dinsdagmorgen ontmoet de „Colorado" 't vliegtuigmoederschip „Lexington", waar na de opsporingsvloot terstond de plaats zal innemen vanwaar de onderzoekingen met behulp van 62 vliegtuigen zullen worden voortgezet. Buiten verantwoordelijkheid der redactie. De copie wordt niet teruggegeven. OPBRENGST SPELDJESDAG. Ondergeteekcnden deelen mede dat de speljesverkoop op Zaterdag jl. ten bate van de stichting „Het Sanatoriumfonds", opge richt door de Onderoff. Vereeniging „Ons Belang" der Koninklijke Landmacht, heeft opgebracht 172.94'/2. o Voor dit mooie resultaat zeggen zij al len die hiertoe hebben bijgedragen, zeer hartelijk dank. Inzonderheid een woord van hulde en dank aan de dames verkoopsters voor hun ijver en behaald resultaat. U Mijnheer de Redacteur, hartelijk dank Voor de Commissie, J. VREKE, Voorzitter. J. UIJTTERLINDE. Secretaris. SPANNING OP DE AMSTERDAMSCHE STADHOUDERSKADE. Twee honderd kinderen van de „Stad houderskade", d.i. de schoolgaande afdee- ling der Vereeniging „Hulp voor Onbe- huisden" te Amsterdam, maken thans weer eenige weken van spanning door. Zij weten namelijk nog niet, of ze ook in deze groote vacantie vier weken naar Nunspeet zullen mogen, om daar in bosch en heide te kampeeren. Want het Onbehuisden-kinderkamp is altijd iets onzekers. Het gewone budget der Vereeniging kan de kampkosten niet dragen. Het geld ervoor moet van kamp giften bij elkaar komen. Op het oogenblik i3 het geld er nog lang niet en over een kleine veertien dagen beginnen de vacan cies. De kinderen hunkeren naar die vier v/eken buiten Ze hebben het noodig ook Wie dus aan zoo misdeelde kinderen vreugde wil schen ken, zende onverwijld een kampgift aan de Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden", Van Neckstraat 2, Amsterdam C. Postgiro nr. 32534, gemeentegiro AmsterdamV. nr. 207. G. H. HONING, Hoofd-directeur. Brutale inbrekers ver oorzaken een ernstigen brand. Surveilleerende agenten ont dekten gisterochtend een zwaren binnen brand in de kantoren van de N.V. v.h. Gebr. Geenen, een groothandel in koloniale waren aan de Paviljoensgracht te 's-Gravenhage. Terwijl een der agenten de buren ging waarschuwen, alarmeerde de andere onmid dellijk de brandweer, die enkele minuten later met groot materiaal ter plaatse ver scheen. Hoewel de brand zich aanvankelijk zeer ernstig liet aanzien en de vlammen fel

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1937 | | pagina 6