TOM De Hijkssfagrede van Hitier De opstand in Spanje, INGEZONDEN STUKKEN Crisis-Publicatiën. HOOGWATER TE VLISSINGEN BUITENLAND DE TIJD DER „VERRASSINGEN" IS TEN EINDE Zaterdagmiddag' heeft Rijkskanselier Hit- Ier zijn met groote belangstelling tegemoet geziene rede in den Duitschen Rijksdag uit gesproken. Om één uur (Duitsche tijd) opende dr. Goering den Rijksdag met een korte inlei ding. Door een algemeen opstaan der leden werd Goering daarop als voorzitter van den Rijksdag herkozen, evenals de vice- presidenten. Op voorstel van dr. Prick, werd de wet „tot opheffing van den nood van het Duit sche Volk en het Duitsche1 Rijk", waarbij aan de regeering volmacht wordt verleend zonder voorafgaande goedkeuring van den Rijksdag alle noodige maatregelen te ne men, met algemeene stemmen aangenomen. Hierop hield Hitier zijn aangekondigde redevoering. Adolf Hitler A'dolf Hitler wierp eerst een terugblik op ÏJe afgeloopen vier jaren sinds hij aan het Rewind is gekomen. De bloed-en-rassenleer van de nationaal- socialistische beweging zal een wijziging in het begrip en daarmede in het beeld van de geschiedenis der ménschelijke vergankelijk heid en haar toekomst vormen. Dit zal niet tot een vervreemding tusschen de volken, idoch integendeel voor de eerste maal tot éen werkelijk wederzijdsch begrip leiden. In de plaats van de parlementair-demo cratische wanorde is thans een regiem van pr.de, discipline en daden gesticht, zooals het in Duitschland in een dergelijke geslo ten eenheid en alles omvattende macht nog nimmer bestond. Hitier besprak daarna de reorganisatie yan het recht. Binnen enkele weken zal het nieuwe Duitsche strafwetboek worden af gekondigd. Nu ik aldus de Fuehrer na vier jaar voor u verschijn om rekening en ver antwoording af te leggen, kunt gij mij en de nationaal-socialistische beweging niet weigeren te bevestigen, dat ik mijn belofte ben nagekomen. De buïtenlandsche politiek. Inzake de buitenlandsche politiek ver klaarde Hitier o.m. Het herstel van de Duitsche rechtsgelijk heid was een gebeurtenis, welke uitsluitend Duitschland betrof. Hiermede hebben wij geen volk iets ontnomen en geen volk eenig leed berokkend. Ik verkondig, dat ik in den zin van het herstel der Duitsche rechtsgelijkheid de Duitsche Reichsbahn en de Duitsche Rijks bank haar vorig karakter zal ontnemen en onvoorwaardelijk onder de bevoegdheid van het Rijk zal plaatsen. Ik verklaar hiermede, dat hierdoor dat deel van het verdrag van Versailles zijn natuurlijke oplossing gevonden heeft, dat ons volk de rechtsgelijkheid ontnam en het toe een minderwaardig volk degradeerde. Ik trek daarmede echter vooral op de plechtigste wijze de Duitsche onderteeke- ning terug van de verklaring, welke inder tijd van een zwakke regeering tegen haar beter weten is afgeperst, dat Duitschland de schuld draagt aan den oorlog. Dit herstel van de eer van ons volk, wel ke uiterlijk zijn meest zichtbare uitdruk king vond in de invoering van den dienst plicht, het oprichten van een nieuw lucht- wapen, het herstel van de Duitsche marine, en de herbezetting van het Rijnland door onze troepen, was de moeilijkste en ge- durfdste taak en arbeid van mijn leven. De „verrassingen" ten einde. De tijd der z.g. verrassingen is thans ge sloten. Als gelijkgerechtigde staat zal Duitschland, zich bewust van zijn taak in Europa, op loyale wijze medewerken aan de oplossing der vraagstukken welke ons en de andere landen bezig houden. In aansluiting hierop ging de Fuehrer in op de onlangs gehouden rede van denBrit- schen Minister van Buitenlandsche Zaken, Eden. Duitschland, zeide hij, wil niet ge ïsoleerd zijn en voelt zich niet geïsoleerd. Steeds weer heeft Duitschland verze kerd, zoo verklaarde hij, dat er b.v. met Frankrijk in het geheel geen menschelijk denkbaar geschilpunt kan bestaan. Verhouding tot ons land. De Duitsche regeering heeft verder aan België en Nederland verzekerd dat zrj bereid is deze landen steeds als on aantastbare neutrale gebieden te er kennen en als zoodanig te waarborgen. Op economische gebied streeft het Duit sche volk naar een levendiger uitwisseling van goederen met zijn nabuurlanden. Voor den heer Eden is het bolsjewisme wellicht iets, dat in Moskou zetelt, voor ons is dit bolsjewisme echter een pest, waartegen wij ons in Duitschland zelf bloe dig moeten verzetten. Wij willen geen nauwere betrekkingen met Rusland dan strikt noodig is. Het Duitsche volk mag geen omgang met de bolsjewisten hebben en de Duitsche soldaten mogen geen hulpdiensten verrich ter. voor het bolsjewisme. Ook zullen wij van het bolsjewisme nimmer hulp aanne men. Als er landen zijn, die dat wel willen doen, aldus Hitier, zij zullen er aan te gronde gaan. Aangaande de Marokkaansche aangele genheid verklaarde Hitler „Van die ge schiedenis in Marokko is geen woord waar". Duitschland wil ook geen misbruik ma ken van den toestand waarin Spanje zich bevindt. Onze sympathie voor generaal Franco vloeit uitsluitend voort uit den wensch, dat een sterk nationaüstisch Spanje zal ontstaan, hetgeen tot consolida tie van Europa kan leiden. Koloniën. „Duitschland heeft tegenover landen, die het geen koloniën hebben afgenomen, ook geen koloniale eisehen". Het Duitsche volk, zoo vervolgde Hitier, heeft zich eens een koloniaal rijk opge bouwd, zonder iemand te berooven en zon der een verdrag te schenden. Dit koloniale rijk is aan Duitschland ontnomen. De eisch naar koloniën in een zoo dicht bezet land als Duitschland zal steeds als iets van zelf sprekends weer naar voren komen. Als mogelijke wegen, om tot een werke lijke» toestand van vrede te geraken noem de Hitier o.m.,: De inwendige stabiliteit en ordening van alle landen en wederzijdsche eerbiediging der levensvoorwaarden van den ander reorganisatie van den Volkenbond onder erkenning van aller absolute rechtsgelijk heid. Over de bewapening van Duitschland zal uitsluitend in Berlijn wórden beslist. Aan Minister Eden gaf hij de verzeke ring, dat Duitschland nooit meer .een ver drag zal teekenen, dat in strijd is met zijn eer en onvereenigbaar met de levensbelan gen van het volk en dus op den duur niet kan worden gehandhaafd. Tenslotte kondigde Hitier o.m. een plan tot uitbreiding van eenige groote steden aan, o.a. van Berlijn als rijkshoofdstad, van Muenchen als hoofdstad der nationaal so cialistische beweging, van Neurenberg, als stad der rijkspartrjdagen en van Hamburg als handelsstad. Na zijn rede werd de Fuehrer langdurig toegejuicht. Goering sprak een dankwoord, waarop alle aanwezigen de nationale liede ren zongen. De eerste indrukken in Genève en Washington. De redevoering van Hitler is te Genève met uiterste reserve ontvangen. Over het algemeen betreurt men den polemischen toon en gevoelt men een werkelijke teleur stelling. Terwijl men concrete voorstellen verwacht had en positieve woorden, vindt men naar opgemerkt wordt, overal een op nieuw naar voren brengen van ontkennin gen of weigeringen. Ook is de afwezigheid van iedere toespeling op de redevoering van Blum opgevallen. De algemeene opvatting wordt als volgt samengevatOndanks zijn betoog ten gunste van den vrede heeft de Rijkskanselier de zaak, die hij zegt te ver dedigen, geen stap verder gebracht. De redevoering van Hitier is een teleur stelling voor het meerendeel der officieuze kringen in de Ver. Staten. Het feit, dat Hitier de oude Duitsche koloniën opeischt, wordt beschouwd als een voorwaarde, die een overeenstemming tusschen Duitschland en Groot-Brittannië practisch onmogelijk maakt en als een bedreiging jegens het eenheidsfront tusschen Frankrijk en Enge land. Eveneens is men van meening, dat Hitier, door zijn argumentatie tegen de U.R.S.S. te hervatten, den weg schijnt te versperren voor ieder Europeesch accoord, dat de oostelijke landen zou omvatten. HET POLITIEKE PROCES TE MOSKOU. Het hooger beroep van al degenen, die in het politieke proces te Moskou ter dood zijn veroordeeld, is verworpen. De correspondent van de „Daily Mail" verneemt, dat de dertien veroordeelden met een machinegeweer geëxecuteerd zijn. Dit bericht is nog niet officieel bevestigd. De veroordeelden vernamen gistermid dag, dat het doodvonnis bekrachtigd was. Piatakof kon geen woord uitbrengen. Toen hij zich hersteld had, vroeg hij naar zijn vrouw. Men antwoordde hem, dat zij in de gevangenis was opgesloten. Muralof hoor de de mededeeling met een ironischen grijns aan. Verschillende andere veroor deelden verloren het bewustzijn. Omtrent het lot van Mevrouw Sokolnikof is niets bekend. Het verluidt, dat zij naar het eiland Slovietsky is verbannen. Ook verluidt, dat deweduwe van Lenin, Kroeppskaja, in arrest is gesteld. Het Fransche dagblad „rHumanité" meldt, dat de dertien te Moskou ter dood veroordeelden terechtgesteld zijn. OOK WOROSJILOF BEDREIGD Volgens de Krakauer Hlustrierter Ku- rier is een scherpe woordenwisseling ont staan tusschen Stalin en den Russischen volkscommissaris van oorlog Worosjilof wegens de arrestatie van verscheidene of ficieren van den generalen staf. Stalin zou tot Worosjilof gezegd hebben, dat hij hem zal laten arresteeren, waarop de volkscom missaris geantwoord zou hebben, dat in een' dergelijk g'eval het leger voorbereid is. JAPANSCHE REGEERINGSCRISIS OPGELOST. De Japansche regeeringscrisis is vandaag geëindigd met de vorming van een kabinet- Hayasji, waarin Hirosji, Saito, de Japan sche ambassadeur in Washington, minister van buitenlandsche zaken is. Met de be noeming van luitenant-generaal Kotarona Kamoera tot minister van oorlog' hebben leger en vloot zich voldaan verklaard. Verder zullen in het nieuwe kabinet zit ting hebben de tegenwoordige vlootcom- mandant, admiraal Yonai, als minister van marine, de president van de Industriebank Yoeki, als minister van financiën en Kawa Harada als minister van binnenlandsche zaken. DE OVERSTROOMINGEN IN AMERIKA. De rivier Mississippi heeft Zondag' een breuk van een halve mijl lengte geslagen in de dijken nabij de spoorlijn Kentucky- Tennessee, waardoor het lager geleg'en land zeven voet diep onder water kwam te staan. Het dorpje Bessie was het cen trum van angst en vernieling. Mannen, vrouwen en kinderen wisten zich in veilig heid te brengen, maar niemand was bij machte den waterstroom te keeren, terwijl rondom Ridgely, dat reeds geheel verlaten is, de watersnood in hevigheid totmam. Het eenige lichtpunt vormt volgens de legeringenïeurs het gebied rondom New- Madrid in Missouri, waar de druk op den rivierdijk verminderd zal worden. Naar het zuiden, langs het 1200 mijl lange dijkstel- sel, was geen onmiddellijk gevaar te duch ten. Eenige uren na de doorbraak rappor teerden de ingenieurs, dat het water in de Mississippi begon te stroomen. Indien bet water zijn stroom blijft te rugvinden, zal het gevaar voor Tiptonville en Reelfoot-Lake zijn afgewend. In Louisville hebben de federale troepen het westelijk deel der stad afgezet en een uit ijzer opgetrokken quarantaine ingericht om epidemische ziekten als dysenterie en typhus te vermijden. In het geheel werken 100.000 arbeiders aan de dijken. Het weer bericht voorspelde regen en koude voor Ohio, Tennessee, Kentucky en west-Vir ginia. Omtrent de slachtoffers van den waters nood wordt gemeld, dat 366 menschen den dood hebben gevonden, een millioen dak loos zijn, terwijl de aangerichte schade ge schat wordt op een half billioen dollar. De giften voor hulpverleening zijn tot acht millioen dollar gestegen. Naar schatting der bevoegde ambtenaren is uit het dal van de Ohio 300 millioen ton vruchtbare dek- aarde door het water weggespoeld. De ongerustheid der bevolking van de dalen van Mississippi en Ohio is nog toe genomen, doordat men in Zuid-Illinois re gen en sneeuw heeft voorspeld. Men vreest bovendien, dat de koude feller zal worden. Zaterdagavond heeft de gedelegeerde raad van verdediging der hoofdstad een communiqué uitgegeven, waarin gemeld wordt, dat aan het middenfront geenerlei krijgsoperaties verricht zijn. Aan het front van Madrid hebben de op standelingen een hevig artillerievuur ge opend tusschen Barrio Dusera en het Wes terpark. De regeeringstroepen hebben den aanval afgeslagen en hun stellingen ver beterd tegenover het nationale gezondheids- instituut en de stichting Delamo. Een hevige tegenaanval der opstandelin gen, ten doel hebbende de stellingen in het park de La Moncloa, welke door de regee ringstroepen de laatste dagen zijn bezet, te heroveren, is totaal mislukt. Na drie uren moest de vijand met zeer zware verliezen den aftocht blazen. Aan de andere fronten vallen geen nieuwe verrichtingen waar te nemen. Gisteren weinig activiteit aan het Madrileensche front. Aan het front van Madrid was het gis teren rustig. Het slechte weer belemmert de activiteit der strijdenden. Gisteravond deel de het verdedigingscomité van Madrid mede Aan het centrale front zijn verscheidene opstandelingen naar de regeeringstroepen overgeloopen. Aan het Madrileensche front hebben 'de regeeringstroepen hun stellingen geconsolideerd en eenige versterkingswer- ken aangelegd. De activiteit van den vijand beperkte zich tot eenige geweer- en kanonschoten. Uit Andujar wordt gemeld, dat de aanval der regeeringstroepen op Adamuz, die sa menviel met een aanval der regeeringstroe pen op Porcuna, schijnt te zijn afgeslagen. De regeeringstroepen hebben voorts voor de derde maal den spoorweg van Cordoba afgesneden. Een ter verkenning uitgezon den regeeringscolonne is in de nabijheid gekomen van de brug Alcolea, gelegen op eenige kilometers afstand van Cordoba. De troepen, die deze verkenningscolonne vorm den, konden duidelijk waarnemingen ver richten zonder gezien te worden uit de ver sterkingen, die de opstandelingen kortge leden hadden gebouwd. Overigens beweren uit Cordoba afkomstige deserteurs, dat een opstand in die-stad is uitgebroken. Het is echter niet mogelijk voor het oogenblik hiervan bevestiging te verkrijgen. De opstandelingen lijden zware ver liezen bij Aranjuez. Zaterdagavond deelde men te Madrid mede, dat de opstandelingen in den strijd bij Aranjuez een duizendtal dooden en ge wonden hebben verloren. Hoewel de actie van de regeeringstroepen geheim wordt gehouden, toonde een kort bezoek aan het front, dat de verdedigings kracht aan dit gedeelte van het front even sterk is als ten westen van Madrid. In Aranjuez zelf is het leven normaal. De stryd om Oviedo. Volgens berichten van het front voor Oviedo hebben de reg'eeringstroepen, die opereeren in de sectoren Santa Marina en Fincas de Buylls, kortgeleden een overval ten uitvoer gelegd, die hen in de nabijheid bracht van de Arena van Oviedo, waar de opstandelingen een belangrijken bewape- ningspost hadden ingericht. De militietroe pen maakten zich meester van stellingen, vanwaar zij de mogelijkheid hebben nieuwe aanvallen te doen. Bevestiging van de bezetting van Spaansch Guinea. Een tiental ambtenaren der regeering van Madrid, die uit Spaansch Guinea in Bordeaux zijn aangekomen, bevestigen, dat deze kolonie zonder tegenstand is bezet door de troepen en ambtenaren der regee ring van Burgos. De ambtenaren der re geering van Madrid zijn naar Fransch ge bied uitgeweken en wachten om naar Europa terug te keeren. Het klooster van „Virgen de la Cabeza" nog steeds belegerd. Uit Andujar wordt gemeld, dat gister ochtend een tiental vliegtuigen van de op standelingen pakketten hebben omlaag ge worpen boven het klooster „Virgen de la Cabeza", waar sedert het begin van den opstand een aantal manschappen van de Guardia Civil met hun vrouwen en kinde ren worden belegerd door de regeerings troepen. Twee van deze vliegtuigen zijn veron gelukt. De piloot van een Caproni-vliegtuig, een jeugdig Italiaan, sprong met zijn para chute omlaag en werd door de regeerings troepen gevangen genomen. Duitsche officieren zouden Spaan- sche officieren hebben neerge schoten. De Daily Herald publiceert uit Gibraltar een bericht van zijn eig'en correspondent, die meldt, dat hooggeplaatste officieren in Sevilla doodgeschoten zijn tijdens een minia tuur-veldslag met Duitsche officieren, die in de rijen van Franco strijden. Alle tele foonverbindingen tusschen Sevilla en an dere deelen van Zuid-Spanje zijn afgesne den. Vernomen wordt, dat een Duitsche offi cier eenige kleineerende opmerkingen heeft gemaakt over het opstandelingenleger. Een Spaansch officier ging op deze woorden in en binnen enkele minuten waren een aantal Duitsche en Spaansche officieren bij den twist betrokken. Revolvers werden getrok ken en de botsing eindigde met den dood van een aantal Spaansche opstandelingen- officieren. Buiten verantwoordelijkheid der redactie. De copie wordt niet teruggegeven. DE BARRE WINTER. Nu het vriest en sneeuwt en de ijzige Noordenwind knaagt aan neuzen, ooren en vingers, mogen de bevoorrechten wel eens bijzonder denken aan hen, die dakloos zijn. Het lot dezer misdeelden trekt zich al meer dan dertig jaren de Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" aan. Eiken avond vinden in hare nacht-asyls de daklooze mannen, vrouwen en kinderen der groote stad een bed, warm voedsel en zoo noodig kleeding, terwijl in de internaten doorloo pend een zeven honderd in nood verkeeren- de volwassenen en kinderen van alle ge zindten gehuisvest, gevoed en gekleed worden. De Vereeniging „Hulp voor Onbehuis den" kan in dezen voor haar hulpverleening bijzonder drukken wintertijd meer dan ooit aller steun en bijdragen gebruiken. Denkt dus thans eens aan „Hulp voor Onbehuisden" 2e Const. Huygensstraat 35, AmsterdamPostrekening No, 32534, Gem.giro V No. 207. Hoogachtend, G. H. HONING, Hoofd-directeur. STEUNVERGOEDING ERWTEN EN VELDBOONEN. De Nederlandsche Akkerbouwcentrale maakt bekend, dat de steunvergoeding voor groene erwten van de kwaliteitsklasse C, gedenatureerd in het tijdvak 18 Janu ari 1937 tot en met 23 Januari 1937 1.20 per 100 kg zal bedragen. Voor in datzelfde tijdvak gedenatureerde groene erwten van de laagste klasse en andere erwten is de steunvergoeding be paald op 0.70 per 100 kg. De steunvergoeding voor veldboonen wel ke volgens de dateering van het dorsch- briefje zijn gedorscht in het tijdvak 18 Januari 1937 tot en met 23 Januari 1937 zal l 1.75 per 100 kg bedragen. STOOMVAARTLIJNEN Uit- en thuisvr ende schepen. „Alpherat" 29 Jan. van Buenos Ayres n. Rotterdam „Bintang" (thuisr.) 30 Jan. v. Marseille „Bengkalis" 30 Jan. te Batavia v. Amst. „Blitar" (uitr.) p. 29 Jan. Dover „Boschfontein" (thuisr.) 30 Jan. van Lo renzo Marques „Bloemfontein" (thuisr.) 1 Febr. 24 uur te Southampton verw. „Beemsterdijk" (uitr.) p. 28 Jan. Cape Race „Bilderdijk" 29 Jan. te Norfolk van Rott. „Dinteldijk" (uitr.) 29 Jan. van Bermuda „Grootekerk" (uitr.) 29 Jan. te Honkong „Heemskerk" (uitr.) 29 Jan. v. Marseille „Kertosono" (thuisr.) 31 Jan. te Fenua „Madoera" p. 29 Jan. Fernando Noronha* New York n. Batavia „Rotterdam" 29 Jan. te New York van West Indië „Sibajak" (uitr.) 29 Jan. van Marseille „Sitoebondo" thuisr.) p. 29 Jan. Gibraltar „Tajandoen" (thuisr.) 30 Jan. v. Sabang „Veendam" (uitr.) 29 Jan. van South ampton „Waterland" (thuisr.) 29 Jan. v. Santos „Zuiderkerk" (thuisr.) 29 Jan. van Aden Februari Maandag 1 4.42 17.04 Dinsdag 2 5.16 17.44 Woensdag 3 L.K. 5.59 18.31 Donderdag 4 6.51 19.29 Vrijdag 5 7.56 20.46 Zaterdag 6 9.21 22.07 o Samengesteld door het Kon. Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 771.3 te RevaL Laagste barometerstand. 741.8 te Valen- tia. Verwachting Matige tot zwakke zuide lijke tot zuidwestelijke wind, zwaarbewolkt tot betrokken met tijdelijke opklaringen, eenige kans op regen, weinig verandering in temperatuur in het zuiden, in det noor den zachter. Buitenlandscb Weerbericht. samengesteld door het Kon. Met. Instituut. Hedenmorgen uit officieele gegevens. De hooge druk in het Noordoosten trok naar het Zuidoosten terug. In Frankrijk is de luchtdruk thans stijgende. In het Westen ligt een depressie met het centrum ten Noordwesten van Ierland. Als gevolg van deze luchtdrukverdeeling waaien over Frankrijk, België, het Zuiden van ons land en het Zuiden van de Britsche eilanden matige Zuidwestelijke winden. In Duitsch land, het Noorden van ons land en de Brit sche eilanden en in Zuid-Scandinavië waaien nog Zuidoostelijke winden, welke echter in kracht tot meest matig afgeno men zijn. Op de Britsche eilanden, in het Zuiden en Westen van ons land en in Zuid-West- Duitschland, alsmede over de Noordzee is dooi ingetreden. In Noord- en Oost-Duitsch- land, Polen en de randstaten heerscht ech ter nog strenge vorst, ook in Scandinavië is de vorst nog streng. In Frankrijk daarentegen is de tempera tuur ver boven normaal. De Alpenstations boven 1500 meter melden vorst met plaat selijk sneeuw. VOORLOOPIG OVERZICHT VAN HET WEER IN JANUARI 1937. (Medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bilt). Gemiddeld over de vijf hoofdstations was de ochtendtemperatuur een halve graad boven normaal. Vooral tengevolge van de vorstperiode van den 26sten tot den 30sten was te Den Helder en Groningen de maand- temperatuur een halve graad beneden nor maal, te De Bilt, Vlissingen en Maas tricht gemiddeld een graad er boven. In de drie decaden was de temperatuur voor de vijf hoofdstations gemiddeld twee en een halve graad boven normaal, normaal en een graad beneden normaal. De grootste afwijkingen kwamen voor op den 6en en den 29sten, resp. 6 graden boven en 8 gra den beneden normaal. De gemiddelde maximum-temperatuur was een halve graad en het gemiddelde minimum een graad boven normaal. Het aantal dagen met een minimum tem peratuur beneden het vriespunt bedroeg te De Bilt dertien tegen zestien normaal. De neerslag was over het geheele land boven normaal. In het midden en Zuidwes ten 70 tot 100 overigens 35 tot 70 boven normaal. Te De Bilt werden 66 uren zonneschijn waargenomen tegen 54 uren normaal.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1937 | | pagina 4