c gjiï'eiSA imm Romans e AKKERTJES ADVE kq.q» Noodweer in het Noorden van ons land. GEMENGD NIEUWS INGEZONDEN STUKKEN Wo4 geefft «I® StaJ» j N.C.R.V. 8.00 Schriftlezing. 8.15 j Gramofoonplaten. 10.30 Morgendienst, j 11.00 Orgelconcert. 12.15 Gramofoon- i platen. 12.30 Vocaal-instrumentaal con- eert. 2.00 Gramofoonplaten. 2.30 Post zegelpraatje. 3.00 Pianorecital. 4.00 Viool en zang. 5.00 Kinderuur. 6.00 Boekbespreking. 8.15 Bidstond voor de Vrije Universiteit. 9.15 Zangconcours. 10.45 Berichten. 10.50 Gramofoonplaten. Heden i korte ongi Ziekenhuis beste Vad Grootvader WILHELM F! Wedi ANNA VAN in den oude 's-Grcivenha RuychrockU C. J. P. j. C. P1 A. D. J. K. W. f Kampen, 21 Ondergeteeke dezen weg h voor de synif hun 50-jarig yangen. F. VA M. VA: Kasteelstraat Vereeniging v Onderwijs t Grondsl Van de 4 C zijn uitgeloot 127 en 164. Betaalbaar 'de N.V. Net bank, kantoo De uitbetali op pensioene VRIJDA vanaf 10 uur kende kantóc J. A. Groenmark .Wij bieden a een aant boeken, tegen ve Ziet de étalai Telef. 348. van 15 Bij 3-mali (maxïmun Te koop Roode-, Savt kool-planten per 1000. J. Compleet 2 deurskast kast, opzet ledikant, na. 2 stoelen, v dellen, prim; straat 8. Te koop Heeren-, De rijwiel. M. I straat, Oost STUDIE-A pleet, prijs VAN DAM Paul Kruger MA EXPORTV Kruisbesse ■soort S, 4.10 GROENTEN Tuinboonei spinazie 12- zurimg 10 ct. stoksnrjboonc 20 ct., stol doppers 6 toös 1 ct., a- anjers 12 fchyrus 3 ct per 10 stut 53 ct.', uie barber 3 I&tten 34 Met een doosje "AKKERTJES" bij U loopt Ge geen kans Uw reis ie be derven door: hoofdpijn, kiespijn, spier- of zenuwpijnen, vrouwen- pijnen, „wagenziekte", 'n kou, enz. Koker met. 13 _stiiks_52 _ct. lakdoosje. 3 stuks 20 ct. De rechtbank had dezelfde straf opge legd en de procureur-generaal had bevesti ging van het vonnis geëischt. Het betrof hier het ernstig ongeluk met een Dieseltrein, dafc op Zondag 5 Augustus 1934 in de hoofdstad nabij het Weesperpoort station plaats had en waarbij achttien per sonen min of meer ernstig werden gewond. Het ongeluk had vlak na het vertrek plaats. Het eerste rijtuig werd in de linkerflank aangereden door den tender van een locomo tief van een dat perron binnenrijdenden stoomtrein. Verdachte was weggereden, niettegen staande het uitrijsignaal op onveilig stond. kwamen niet voor. De schade wordt door verzekering gedekt. Door den bliksem gedood. Gistermiddag omstreeks 5 uur is te Weerdinge, gemeente Emmen, de 56-jarige echtgenoote van den arbeider G. Paalman tijdens een onweersbui door den bliksem getroffen en op slag gedood. Zij stond met haair man en zoon voor de woning naar het overtrekken van de bui te kijken. De beide mannen bleven ongedeerd. Drie mannen door den bliksem gedood. Boven de gemeente Nijeveen bij Meppel heeft gistemamiddag een hevig onweer ge woed, waarvan helaas drie menschen het slachtoffer zijn geworden. Met een met twee paarden bespannen wagen was de landbouwer Roelof Karsten, vergezeld door zijn broer en een tweetal knechts, op weg naar het hooiland, toen de bui kwam opzetten. De mannen zijn toen ijlings teruggekeerd, maar werden vijftig meter van de boerderij van Karsten door het noodweer overvallen en door den blik sem getroffen. Roelof Karsten werd bewus teloos geslagen en kwam later weer bij, zonder noemenswaardig letsel te hebben bekomen. Zijn 39-jarige broer Jan Karsten uit Ruinerwold echter werd door het he melvuur gedood, evenals zijn knecht, de uit Weerwille afkomstige 17-jarige Jan Kragt en de 26-jarige landarbeider Geert Schoten uit Zwinderen. De twee paarden voor den wagen en een paard in het land werden eveneens gedood. Ook boven een groot deel van Friesland ontlastte zich een kort maar zwaar on weer, dat gepaard ging met hevige slagre gens. Te Heerenveen werden tweewonin gen door den bliksem getroffen en te Stob begat een in aanbouw zijnde boerderij. Brand werd niet veroorzaakt. Te Nieuwe Brug sloeg een zeilboot met twee studenten om. Een van hen, die in het zeil verward raakte, verkeerde in een hachelijke positie, doch te hulp gekomen personen wisten hem te redden. Te Ter Home werd een zoon van den heer Wiersma te Irnsum, die met zijn broer op den weg liep, door den bliksem getroffen en bewusteloos geslagen. Geluk kig kwam de knaap later weer bij. Het haar was hem gedeeltelijk van het hoofd geschroeid. Dr. Baarda, uit Akkrum, die het slachtoffer hulp zou verleenen, slipte met zijn auto, tengevolge van de gladheid van den weg en kwam in een bermsloot terecht. Hij bekwam geen letsel en kon per rijwiel zijn reis voortzetten. Te Haskerdijken werd een koe van den veehouder H. door het hemelvuur gedood. Tusschen Oosterwierum en Matgum werd de boerderij van den heer J. Leye- naar door den bliksem getroffen. Het ge- heele pand werd een prooi der vlammen. Tusschen Parrega en Tjerkwerd trof de bliksem de boerderij van den heer G. Jan sen. Ook hier kon niets worden gered. Ver zekering dekt de schade. Te Noord-Bergum is de woning van den heer P. van den Akker door den bliksem getroffen en tot den grond toe afgebrand. Van den inboedel kon niets worden gered. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De schade wordt door verzekering gedekt Boerderijbranden in Overijsel. Gistermiddag omstreeks half vier ont lastte zich bij Balkbrug een zwaar onweer, gepaard gaande met hevigen regen en hagel. Bij den landbouwer P. Dolfsma aan den Zuiderweg sloeg de bliksem in de boerderij en zette deze in een minimum van tijd in lichter laaie. Dolfsma, die met zijn dochter alleen thuis was, Kon zich ternauwernood voor de zeer snel om zich heen grijpende vlammen red den. Hij wist nog een kalf en een varken naar buiten te brengen. Behuizing, inboe del en een voorraad van dertigduizend pond hooi werden een prooi der vlammen, die na een half uur hun vernielend werk hadden verricht. De brandweer was niet aanwezig. Verzekering dekt de schade. Door den hevigen wind zijn verschillende boomen ontworteld, terwijl hier en daar gaten in daken zijn geslagen. Boerderij te Winschoten afgebrand. Gisteravond omstreeks 6 uur sloeg de bliksem in de kapitale boerderij van den heer R. N. Dethmers te Winschoten, met het gevolg, dit een felle brand ontstond. Het gebouw werd vrijwel geheel in de asch gelegd, slechts het voorhuis bleef be houden. De brandweer van Midwolda ver leende assistentie. Persoonlijke ongelukken i Een moedige daad. De adelborst E. H. Larive, dienende aan boord van Hr. Ms. mijnen legger „Van Meerlant' heeft tijdens een bezoek van het schip aan de haven van Weymouth, een zevenjarig meisje, dat in het water gevallen was, ge red. De adelborst was op het dek, toen hij zag, dat het meisje, Iris Clark geheeten, door de afrastering der kade gleed en in het water viel. Geheel gekleed sprong La rive onmiddellijk van het dek van het schip in zee, een sprong van ongeveer 15 voet, een riskante onderneming, omdat hij de diepte van het water in de haven in het ge heel niet kende. Hij had het geluk, het kind spoedig te kunnen grijpen en hield het bo ven water, tot een boot kwam en het kind behouden aan den wal bracht. Treinbotsing tus schen R ij s w jj k en Den Haag. Gistermiddag om tien minu ten over vijf is de bliksem geslagen in de stroomleidmg van den électrischen trein tusschen Den Haag en Rijswijk. Dit had tengevolge, dat de stroomvoorziening op het spoor in de richting Rotterdam werd gestoord en het verkeer tusschen het via duct bij de Vaillantlaan te Den Haag en de oliefabriek te Delft over enkel spoor moest worden geleid. Op dit spitsuur leverde dit, gezien den kwartierdienst, die dan op dit traject wordt gereden, vrij aanzienlijke vertraging op. Met twintig tot dertig minuten vertra ging kwamen de treinen te Amsterdam aan. Doordat men hier beschikte over een reservestel, kwam er bij het vertrek der treinen geen vertraging voor. Eerst te kwart over acht behoorde de vertraging tot het verleden. Brand te Nijmegen. Gis teravond omstreeks negen uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een pakhuis aan de Spoorbrugstraat vlak naast de fabrieken van de firma Schiller, waar eenige maanden geleden twee ernstige branden hebben gewoed. In dit pakhuis, toebehoorende aan den heer Derks, zijn groote voorraden land- en tuinbouwwerktuigen opgeslagen. De brand is uitgebroken op de tweede verdieping aan de zijde van de Spoorbrugstraat. De brandweer, die terstond ter plaatse was, tastte het vuur met drie stralen op de waterleiding aan. Zij was den brand weldra meester. Op de bovenverdieping brandde het magazijn bijna geheel uit, terwijl de be nedenverdieping groote waterschade kreeg, zoodat aan de landbouw- en tuinbouwwerk tuigen veel schade werd aangericht. Deze wordt door verzekering gedekt. De oorzaak van den brand is vooralsnog onbekend. Het maken van marga rine. De laatste dagen is tegen ver scheidene café- en restauranthouders in Noord-Brabanb door den technischen dienst van den centralen crisis-controledienst pro ces verbaal opgemaakt wegens het voor handen hebben van eigen gemaakte marga rine of botersmeersel, meldt het „Vad'.. Naar het blad bij informatie bleek, zrjn deze verbalen gevolg van een order der Ne- derlandsche zuivelcentrale, welke op deze wijze poogt paal en perk te stellen aan de steeds voortschrijdende benadeeling van het crisiszuivelfonds door de vervaardiging van margarine voor eigen gebruik. Een actie tegen particulieren blijkt in dit verband niet wel mogelijk, aangezien daarbij voor ieder onderzoek een machtiging tot huiszoeking van den officier van justitie vereischt zou ztfn- De meeste der opgemaakte processen- verbaal betreffen overtreding van art. 13 van het crisis-zuivelbesluit 1935 I, waarin bepaald wordt, dat het alleen bij de Neder- landsche zuivelcentrale aangesloten fabri kanten geoorloofd is, margarine te maken, of te mengen, terwijl uit de verdere crisis- besluiten blijkt, dat onder margarine in dit verband wordt verstaan alle op boter gelij kende waren. Uit dien hoofde alleen reeds is het voorhanden hebben van onverpakte marg'arine of ongebanderolleerde spijsvetten strafbaar, terwijl margarine of spijsvetten in vaten of emmers verzegeld moeten zijn van een geleidebiljet, waaruit blijkt, dat de crisisheffing betaald is. In kringen der ge verbaliseerde café- en restauranthouders daarentegen is men van -oordeel, dat het mengen van spijsvetten en slaolie, waarvoor de crisisheffing betaald is, met slagroom, karnemelk, enz. in eigen keuken en uitslui tend voor gebruik in eigen inrichting, niet strafbaar is, zoodat een beslissing in hooger instantie zal worden uitgelokt. Jongen verdronken. Gis teravond waren eenige jongens in het Eind- hovensche kanaal aan het visschen nabij de tweede brug onder de gemeente Eindhoven. Een der jongens ontdekte plotseling in het midden van het kanaal een groote visch, welke naar den kant werd gehaald. De 13- jarige J. Scheepers wilde het beest ophalen, doch verloor daarbij het evenwicht en ver dween in de diepte. Toen de jongen op het droge werd gehaald, waren de levensgeesten reeds geweken. Verijdelde overval op postkantoor. Gisteren is te Oak land een vuurgevecht ontstaan tusschen een agent der verkeerspolitie en een aantal gangsters. Een bandiet werd neergeschoten, terwjjl de agent zelf gewond werd. De poli tie is er van overtuigd, dat de gangsters van plan waren een overval op het postkan toor te plegen, en dat de agent door zijn kordaat optreden hun voornemen verijdeld heeft. Vierling geboren. In het dorpje Grazalema heeft een vrouw het leven geschonken aan drie meisjes en een jongen. Twee der kinderen zijn echter reeds spoedig overleden. De moeder verkeert in uitsteken de gezondheid. Na 178 uur onder den grond te zjjn ingesloten, gered. De mijnwerker Schmidt is te Heme (Duitschland) na 178 uur in een mijn schacht, 8 K.M. van de buitenwereld, te heb ben doorgebracht, gisteren naar boven ge bracht. Hij werd gedurende dezen tijd ge voed door middel van een buis, welke door het gesteente was geboord. Hierdoor werd hem brood, kaas, worst, groente, melk, wijn, enz. gegeven. Zelfs werden hem geregeld kranten verstrekt. Het reddingswerk ging ondertusschen langzaam maar zeker voort, en Maandag is men er in geslaagd den ge vangene te bevrijden. De blikseminslag te Abcoude. Omtrent het noodlottig ongeval tijdens het hevige onweer dat gis termiddag boven Abcoude woedde, waarbij vier leden van het gezin van Van der Broek bewusteloos raakten, vernemen wij nog, dat een en ander zich als volgt heeft afgespeeld. Terwijl de vader bezig was met hooien, zag hij op de plek waar zijn drie zoons aan het werk waren, plotseling vlammen uit den hooiberg oplaaien. Hf snelde te hulp en wist de drie jongemannen, die andei's zeker allen in de vlammen zouden zijn omgeko men, buiten gevaar te brengen. De oudste zoon, Henk, was echter zoo danig door den bliksem getroffen, dat hulp hier niet meer kon baten. De 26-jarige Gijs heeft ernstige brandwonden opgeloopen, de jongste zoon was evenals zijn vader, die na zijn kordaat optreden even het bewustzijn verloor, weer spoedig tot bewustzijn geko men. In vlaag van verstands verbijstering uit een raam gesprongen. De 37-jarige mej. M. T. sprong Zondag in een vlaag van ver standsverbijstering uit het raam van de derde verdieping van haar woning aan de Molenaarstraat te 's Gravenhage. Zij werd in emstigen toestand per auto van den ge neeskundigen dienst naar het ziekenhuis aan den Zuidwal vervoerd, waar zij gister ochtend aan de gevolgen is overleden. Twee psychopaten ont vlucht. Gistermiddag hebben tijdens een hevig onweer twee psychopaten, ver pleegden van het rijks psychopaten asyl „Veldzicht" te Avereest, die op het land werkzaam waren, de gelegenheid te baat genomen om er van door te gaan. Het is niet bekend, welke richting het tweetal heeft ge kozen, aangezien het hooge koren een prachtige dekking bood. De rijksveldwacht heeft onmiddellijk maatregelen genomen om de vluchtelingen te achterhalen. Brand door bliksemslag in een groote villa. Tijdens het zware onweer is gisteravond de bliksem geslagen in de villa van den heer G. C. F. Schoch aan Hoeflo te Laren (N.H.) In een minimum van tijd stond het rieten dak van de villa in lichter laaie. Aan de ac tiviteit van de Larensche brandweer, die zeer spoedig met de motorspuit ter plaatse was, is het te danken, dat de brand beperkt bleef tot de bovenverdieping. Na ruim twee uur was de brandweer, die met twee stralen het hoog oplaaiende vuur bestreed, den brand meester. Een deel van den inboedel ging verloren. De schade, die door verzekering wordt ge dekt, bedraagt ongeveer 6000 gulden. Buiten verantwoordelijkheid der redactie. De copie wordt niet teruggegeven. HET VLISSINGSCHE BADLEVEN. Mijnheer de Redacteur, Eergisteren met mijn gezin den dag te Kaapduinen doorbrengende, trof het mij, hoe vergeleken met vorige jaren het bezoek daar is toegenomen. Tal van men schen, die men vroeger gewend was op het Vlissingsche badstrand aan te treffen, ge noten daar te Kaapduinen van het werkelijk unieke bad- en strandleven. Naar mijn mee- ning zfn de oorzaken hiervan niet ver te zoeken. Afgezien van het vaststaande feit, dat het strand te Kaapduinen veel mooier en grooter is dan het Vlissingsche badstrand, lijkt my de oorzaak van de verplaatsing van het Vlissingsche badleven vooral hierin gelegen, dat de prfzen van het Vlissingsche badbedrijf veel te hoog zijn. Voor een gezin met eenige kinderen is het aanschaffen van de daarvoor noodige seizoen- resp. maand- kaarten veelal een veel te hooge uitgave. Ook de prijs voor een enkel bad is voor de meeste der tegenwoordige inkomens veel te hoog. M.i. kan slechts een belangrijke ver laging van de prijzen over de geheele linie het Vlissingsche badstrand van een gelei delijk minder wordend bezoek redden. Naast dit groote bezwaar komt tegen woordig nog een ander. Er is aan het strand ook een volksbad verbonden, dat belangrijk goedkooper is. Het personeel met den kaartverkoop voor dit volksbad H WOENSDAG 1 JULI. Hilversum I, 1875 M. V.A.R.A. 8.00 Gramofaonplaten. 9.30 Keukenpraatje. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Orvitropia, voordracht, causerie over de arbeidersbeweging in Engeland, en gramofoonplaten. 12.00 De Fliereflui- ters en gramofoonplaten. 2.00 Gramo- foonplaten. 2.30 Voor de vrouw. 3.00 j Voor de kinderen. 5.30 De Notenkra- j kers. 6.00 Dansmuziek. 6.30 Vervolg De Notenkrakers. 7.00 Sportuitzending. j 7.15 De Krekeltjes. 7.40 Het brandge- vaar in bosch en hei. 8.03 Herh. S.O.S.- berichten. 8.05 Nieuwsberichten en Va- ra-varia. Gramofoonplaten. 8.15 Vara- I orkest en zang. 9.00 Gramofoonplaten. I 9.30 Vervolg concert. 10.00 Nieuwsbe- I richten. 10.05 Cymbaal en piano. 10.15 j Vervolg concert. 11.00 Gramofoonplaten. Hilversum H, 301» M. Droitwich, 1500 M. 11.20 Gramofoonplaten. 11.45 Kerkdienst. 12.50 Orgelspel. 1.20 B.B.C.-Empire-or- kest en soliste. 2.20 Geiger en zijn or kest. 3.05 Pianorecital. 3.35 Het Carlton Hotel orkest. 4.20 Sted. Harmonie-orkest van Cheltenham. 5.05 Het MacArthur- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii kwintet. 5.35 Dansmuziek. 6.20 Berich ten. 6.50 Het Bentley Colliery Silve Orkest. 7.35 Dansmuziek. 8.20 Het SI Romboutskoor en orgel. 9.25 Pianoreci tal. 9.50 Berichten. 10.20 Fred Hartley' Novelty kwintet en zang. 11.05 He New Georgian trio. 11.35 Dansmuziek Radio-Paris, 1648 M 7.20 en 8.20 Gramofoonplaten. 11.20 Or kestconcert. 2.50 Concert. 4.20 Gramo foonplaten. 5.50 Orkestconcert. 8.2< Pianorecital. 9.05 Radiotooneel. 11.0.» Dansmuziek en populair concert. Keulen, 456 M 6.50 en 12.20 Orkestconcert. 1.35 Sym phonie concert. 2.35 Gramofoonplaten 4.50 Sted. Orkest. 6.20 Omroeporkest 9.05 Weragorkest en solisten. 10.5 Omroepkleinorkest. Brussel, 322 M 12.20 Omroeporkest. 1.30 Dansmuziek 5.20 Gramofoonplaten. 6.20 Kamermu ziek. 7.20 Gramofoonplaten. 8.20 Ope rette-uitzending. In de pauze en var 10.30 Gramofoonplaten. Brussel, 484 M 12.20 Gramofoonplaten. 1.30 Omroepor kest. 5.25 Dito. 6.35 Gramofoonplaten 8.20 Het St. Romboutskoor. 9.35 Sym phonieconcert. 10.30 Dansmuziek. Deutschlandsender, 1571 !M 8.30 Gramofoonplaten. 9.05 Gemeen schapszending „H.J.-S.S." 9.35 Blaas concert. 10.20 Berichten. 10.35 Olympia nieuws. 10.50 Hobo en piano. 11.01 Weerbericht, 11.20 Karl Huschke's or kest. belast, informeert, gelijk mij uit mededee- lingen van diverse mijner kennissen en ook uit eigen ervaring is gebleken, alvorens tot het afgeven van een dergelijke kaart over te gaan, naar het inkomen van het gezins hoofd is dit inkomen beneden een bepaald bedrag 2500 per jaar), dan behoort men tot de uitverkorenen die van deze goedkoo- pe gelegenheid gebruik mogen maken zoo niet, dan wordt men onherroepelijk verwe zen naar het duurdere bad. Men ontziet zich zelfs niet om aan kinderen inlichtin gen te vragen over het inkomen van hun vader, hetgeen op zichzelf m.i. al ontoe laatbaar bovendien natuurlijk in de meeste gevallen tot een beantwoording leidt, die geen houvast geeft. Het mankeert er nog maar aan, dat men voortaan alleen toegang heeft tot het volksbad tegen over legging van het aanslagbiljet in de Ryks- inkomstenbelasting, mits dat een belast baar inkomen aanwijst van niet meer dan 2500 Ook de bepaling, dat slechts ingezetenen van Vlissingen van het volksbad mogen-ge bruik maken, is mi. absurd. Een myner kennissen overkwam het, dat hij zelf in de termen viel, om van de genietingen van het volksbad te mogen profiteeren, terwijl zijn logée's, die zoo eerlijk waren te erken nen, dat zij geen inwoners van Vlissingen waren, slechts door betaling van het „luxe" tarief tot het strand werden toegelaten. Ter voorkoming van ongerustheid moge vermeld worden, dat eenmaal op het strand zijnde „arm" en „rijk" zich weder spoedig heeft vereenigd even omloopen was daarvoor voldoende. Het lijkt mij toe, dat de door mij hierbo ven gesignaleerde feiten, die waarschijnlijk door meerdere personen zullen zijn gecon stateerd, niet geëigend zijn, om het Vlis singsche badbedrijf populair te maken, hetgeen de uitkomsten van dat bedrijf niet ten goede zal komen. U, Mijnheer de Redacteur, dankend voor de plaatsruimte, Een Abonnée van de „Vliss. Courant" te Vlissingen. Vlissingen, 30 Juni 1936. (Wij hebben naar de juistheid van de in bovengenoemd schrijven naar voren ge brachte bezwaren een onderzoek ingesteld. Hieruit is ons gebleken dat de mededee- ling dat het Vlissingsche badleven zich meer en meer naar Kaapduinen verplaatst, wei wat overdreven is. Het aantal baden aan het strand beweegt zich nog steeds in stijgende lijn en wij hopen, dat dit zoo blij ven zal. De tarieven voor de baden zijn door B. en W. vastgesteld. Van deze tarieven kan dus niet worden afgeweken. Het is juist dat niet-ingezetenen geen gebruik kunnen maken van het volksbad. Deze gunstige bepaling is alleen in het le ven geroepen voor ingezetenen. Niet-inge zetenen, bijv. personen uit Middelburg, kun nen evenwel een abonnement voor het ge wone bad nemen, waardoor het gebruik per bad tot een zeer lagen prijs .wordt terug gebracht. De opmerking dat bij kinderen die van het volksbad gebruik maken, geïnformeerd wordt naar het inkomen van den vader, ïs in zooverre juist, dat dit werkelijk ook dit seizoen gebeurd is, doch thans heeft dit niet meer plaats. Er wordt ten opzichte van de kinderen die van het volksbad gebruik willen maken, zeer soepel gehandeld. De commissie voor het badbedrijf kan intusschen nagaan of het al of niet wen- schelijk is, in de tarieven voor het badbe drijf verandering te brengen. Red.) KINDEREN IN SPANNING. Mijnheer de Redacteur, De 200 schoolgaande gestichtskinderen der Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam, zullen zij de komende groote vacantie binnen de gestichtsmuren moeter doorbrengen of mogen ze weer naar bu: kampeeren in bosch en heide? Het antwoord op deze vraag hangt ditmaal af van hen, die de, in zoo m opzicht zwaar misdeelde, „Onbehuisd kinderen een goed hart toedragen. Want de gewone middelen van het x reiken niet toe om de kinderen deze rijke weken van vreugde en gezondhei bereiden. Elk jaar opnieuw is het Kin vacantiekamp een geschenk van vele dervrienden aan de kinderen van „I voor Onbehuisden." Ook dit jaar? Voor de kinderen is he hopen. Ze verlangen er zoo naar en... hebben 't zoo broodnoodig Helpt hen spoedig uit de spanning. Zendt kampgif Er zal worden bekend gemaakt als kinderen naar het kamp kunnen vert ken. Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden' Const. Huygensstraat 35, Amsterc Postgiro No. 32534 gem. giro A'ds V No. 207. G. H. HONIN( Hoofd-direct CORRESPONDENTIE Abonné te Souburg. De rubriek „li zonden Stukken" kan niet worden opei steld voor behandeling van zaken van soonlijken aard, zoodat uw schrijven voor plaatsing in aanmerking kan kon Re Samengesteld door het Kon. Meteorolog Instituut te De Büt. Hoogste barometerstand 764.2 te I doyan. Laagste barometerstand 751.6 te Shie Weersverwachting Zwakke tot ma! Zuidwestelijke tot Zuidelijke of Zuidoo lijke wind, half tot zwaar bewolkt, tijde opklarend, waarschijnlijk enkele regenbi met kans op onweer, iets warmer overda, Bultenlandsch Weerbericht. Hedenmorgen uit officieels gegevens samengesteld door het Kon. Met. Instit', Zoowel de depressie in het Westen als hooge druk in het Noorden blijven stata nair. Een rest van het tweede maxim in het Oosten is nog aanwezig. De secundaire depressie, die gisteren ons land onweer bracht, trok naar Noordzee en zal waarschijnlijk door tweede gevolgd worden. Op de Oostkust van Groenland en IJsland steeg de luchtdruk. Bij Spitsber, komen kleine dalingen voor. De afkoeling na de onweersbuien dr door tot Zuid-West Duitschland. In Midd en Oost-Duitschland is het zeer warm, ev zoo in Denemarken en Zuid-Noorwegen. Finland kwam eenige afkoeling. Het is te verwachten, dat de toestand ^.enigszins ongestadig weer, met neiging onweersregens overdag zaJl aanhouden.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1936 | | pagina 6