wamrnm OOSSIEPITRIETEN SPORT BURGERLIJKE STAND wendbaar en verdwijnend gevaar zal wor gen en dat luchtaanvallen dan ook zullen uitblijven. De regeering is er zich volkomen van be wust, dat de onderhavige maatregelen geenszins afdoende bescherming bieden. Hiervan moet de burgerbevolking ook ter dege doordrongen worden, opdat zij zelve niet zal nalaten, eigener beweging het ge vaar te verkleinen. t criteria voor de indeeling in klassen geldt in het algemeen, dat d>j gemeenten het meest zullen zijn blootgesteld, welke belangrijke knooppunten van verkeer, open bare rijksgebouwen of inrichtingen, of an dere aantrekkingspunten voor een lucht aanval bevatten. De regeering geeft als voorbeeld van ge meenten der hoogste gevarenklasse Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam. Utrecht, Velsen, Vlissingen, Zaan dam. Voor de tweede gevarenklasse komen provinciale hoofdsteden, garnizoensplaat sen, gemeenten met spoorwegknooppunteu en waterovergangen in aanmerking. Naar zeer globale schatting zullen deze catego rieën een 100-tal gemeenten bevatten. De overige gemeenten zullen tot de minimum- gevarenklasse behooren. De grenzen zullen zoo worden bepaald, dat de bouw van normale woningen buiten de bemoeiingen ingevolge dit wetsontwerp zal vallen. Hoofdzaak is en blijft bescherming, die ieder zich in eigen huis verzekert. De open bare schuilplaatsen zijn slech+s bedoeld als aanvullend middel, om hen op te nemen, die zich in geval van nood op den openba ren weg bevinden en zich elders niet kun nen bergen. In de meeste gevallen beteekent de mo gelijkheid van een kort verblijf in een scherfvrij en gasdicht afgesloten ruimte voor velen de redding. De bescherming door openbare schuil plaatsen zal geleidelijk worden verkregen, doordat in daarvoor in aanmerking komen de gebouwen eischen ten aanzien van nieuwbouw of verbouw tot schuilplaatsen worden geëffectueerd. De Nederlandsche ambulance. Het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis heeft zich telegrafisch gewend tot den gezant van Frankrijk te Addis Abe ba, den heer Bodart, die op verzoek van de Nederlandsche regeering zich bereid heeft verklaard de behartiging van de belangen van de Nederlandsche ambulance in Abes- sinië op zich te nemen, met een verzoek om nadere inlichtingen omtrent het lot van onze ambulance, zulks in verband met de berichten, welke den laatsten tijd in de pers zgn gepubliceerd, speciaal betreffende het lot van de heeren Van Schelven en Veene- klaas. Fototoestellen als reisbagage. Naar aanleiding van verschillende berich ten over aanhoudingen van toeristen, die uit het buitenland in ons land terugkeeren, en in het bezit zijn van fototoestellen, waar van zij niet direct kunnen bewijzen, dat deze uit Nederland afkomstig zijn, wordt de aandacht gevestigd op het verscherpt toezicht aan de grenzen. Fototoestellen worden alleen dan door de douane vrij binnen gelaten, indien de bezit ters bewijzen kunnen, dat deze uit Neder land afkomstig zijn. Dit bewijs kan door hen worden geleverd door vóór het naar het buitenland vertrekken de inspectie der in voerrechten en accijnzen te verzoeken een vrijdom van invoer te verstrekken of een loodje aan het toestel te bevestigen. Ook kan dit aan de grens geschieden onder over legging van de nota van den handelaar, bij wien het toestel werd gekocht. Voor camera's welke in het buitenland »rjn gekocht en in Nederland worden inge voerd, moet een totaal invoerrecht van 25 pet., van den aanschaffingsprijs worden be taald. Jeugdcriminaliteit. Wij ontleenen aan het tijdschrift „Hulp Voor Onbehuisden" De jeugdcriminaliteit is gestegen. Wien zal dit verwonderen in den vooral ook voor de jongeren zoo zwaren en moeilij ken tijd als dezen Ledigheid is des duivels oorkussen, 't is ©verbekend. De jeugdcriminaliteit blijft dan ook stij gen. Dat de economische misdrijven zouden stijgen lag in dezen tijd van economischen nood voor de hand, hoe betreurenswaardig dit verband ook zij. Vergelijken we de cij fers over het derde kwartaal 1935 met die van het overeenkomstige kwartaal van 1933 dan zien we een stijging van 200 op 800 een stijging van 50 dus. Nog ernstiger is de stijging van de zeden misdrijven. Hier zijn de cijfers nog veront rustender, n.l. 22 in 1934 tegen 41 in 1935 [(3e kwartaal). Verontrustender omdat de stijging hier sterker en sneller is, maar ook omdat hier geen rechtstreeksch verband bestaat met den economischen nood, die immers door een economisch misdrijf wèl, door een ze denmisdrijf in het geheel niet wordt „ver beterd". Hieruit spreekt zeer waarschijnlijk een 'diepere demoralisatie en een veel sterkere afglijding door de gedwongen, en slechts gedeeltelijk kunstmatig verholpen, ledig heid, afgescheiden van den economischen nood. Merkwaardig is het, dat immers ook hg de volwassenen, naast een betreurens waardige, maar verklaarbare, stijging van economische misdrijven, ook de zedenmis drijven sterk in aantal toenemen. Vergelijkt men de indexcijfers dezer misdrijven in de 3e kwartalen, van de jaren 1931 tot en met 1935 voor volwassenen en jeugdigen teza men, dan zien we de volgende stijgingen (het gemiddelde dezer kwartalen voor de jaren 19111913 gesteld op 100) voor economische misdrijven 92—100—115—121—132 voor zedenmisdrijven 174—154—177—205—254 Ongetwijfeld zullen hier verschillende fac toren gewerkt hebben het zal niet gemak kelijk zijn een verklaring voor dit verschijn sel te vinden (vooral dan voor wat betreft de zedenmisdrijven), die al deze factoren zal hebben opgespoord en in hunne juiste kracht zal hebben vastgesteld, maar zeer waarschijnlijk is één daarvan de gedwon gen ledigheid. Daarvoor zal een oplossing moeten wor den gevonden vooral als men denkt aan de voortdurende bevolkingsaanwas, wordt dit nóg klemmender op straffe van ver val van ons beschavingspeil. KERK- EN SCHOOLNIEÜWS De Ned. Herv. Gemeente te Vlissingen. Nu ds. J. J. Hietkamp, Ned. Herv. predi kant te Serooskerke (W.) het beroep naar Vlissingen heeft aangenomen, zal hij de zevende Vlissingsche predikant zijn, die ook te Serooskerke heeft gestaan. Wg vermelden hier in 't kort van alle zeven hun levensbericht. 1. MATTHEUS GENEIN. Na eerst predikant geweest te zijn bij de Waalsche gemeente te Groede (zijn Fran- sche naam was dan ook Matthieu J e n n e i n) was hg van 1650 tot 1654 predikant te Serooskerke om daarna naar Vlissingen te vertrekken, waar hij tot 1671 stond. 2. ISAAC CLEMENS. Van geboorte een Middelburger zgnde, was hij predikant te Serooskerke van 1658 tot 1660. Hij werd als zevende predikant bij de Hervormde gemeente te Vlissingen beroepen, waar hij in 1666 overleed aan de pest, welke ziekte toen hevig in de stad heerschte. 3. BERNARDUS SOMER. Deze is 21 Januari 1642 te Vlissingen geboren, waar zijn vader Cornelis S o m e r predikant was. In 1664, dus op 22-jarigen leeftijd, werd hij predikant te Serooskerke. Nog geen 3 jaar later kwam hij naar zijn vaderstad Vlissingen als op volger van ds. Isaac Clemens (zie no. 2). Na voor een beroep naar Middelburg bedankt te hebben, ging hij in 1671 naar Amsterdam, waar hg in 1673 huwde met Margaretha de Ruyter, de jongste dochter van den admiraal Michiel Adrz. de Ruyter, geboren 1 December 1652 te Vlissingen. Toen hij bjj zijn zwager Cornelis Kien, burgemeester te Veere, te logeeren was, stierf hij aldaar op 2 Juni 1684. Op merkelijk, dat zijn vrouw een dag na hem ook overleed. Beiden zijn in den grafkelder van hun beroemden vader De Ruyter te Amsterdam in de Nieuwe Kerk begraven. In het museum te Vlissingen en te Mid delburg zijn portretten van ds. B. Somer. MATTHEUS GARGON. Nadat deze bekwame prediker en geleer de bijna 14 jaar te Geffen en Nuland in de Meierij van Den Bosch, een afgelegen plaats, had gestaan, werd hij op voorspraak van Herman van de Putte, bur gemeester van Middelburg, die op de bui tenplaats De Griffioen woonde en in de Meierij voor zijn vrouw een vermaard ge neesheer raadpleegde, in 1702 te Seroos kerke beroepen. In 1707 kwam hij naar Vlissingen, waar hg in 1728 overleed. Hij heeft verscheidene boeken geschreven. Bg het tegenwoordig geslacht is nog hekend „De Walchersche Arcadia". AIzoo zijn de bovengenoemde vier predi kanten in een tijdsverloop van ruim een halve eeuw (16541707) van Serooskerke naar Vlissingen beroepen. Bij de volgende drie geschiedde dat in nog geen 4 jaar tijds (19321936). Alleen ds. D. J. Vossers is na Serooskerke nog 3 jaar predikant te Ro zenburg geweest. 5. D. J. VOSSERS. Deze, evenals no. 3 ook een predikants- zoon, is in 1900 te Rotterdam geboren. Zijn eerste gemeente was Serooskerke, waar hij 18 October 1925 zijn intree deed. Op 31 Maart 1929 vertrok hij naar Ro zenburg en verbond zich op 28 Augustus 1932 aan de Hervormde gemeente te Vlis singen. 6. A. T. W. DE KLUIS. Op 26 November 1897 te Nijmegen gebo ren, was hij eerst onderwijzer, voor hg in de theologie ging studeeren. In 1928 werd hij candidaat t. d. H. Dienst en werd dade- lgk hulpprediker te Wemeldinge. Den 9en Januari 1929 deed hij zijn intree te Seroos kerke en op 16 October 1932 te Vlissingen. Na een driejarig verblijf vertrok hij naar Rotterdam. 7. J. J. HIETKAMP. Geboren in 1908, deed hij, candidaat zgn- de, den 20en November 1932 zgn intree te Serooskerke als opvolger van ds. A. T. W. de Kluis. Nu wordt hij ook zgn opvolger te Vlissingen. R. B. J. DE MEIJ. De 23ste Maranatha-conferentie. Van 16 tot en met 19 Mei a.s. zal D.V. de 23e Maranatha-conferentie, onder leiding van Johannes de Heer, redacteur van „Het Zoeklicht", in de zalen van gebouw „Tivo- li" te Utrecht, worden gehouden. Bij de laatst gehouden conferentie was het niet mogelijk, alle bezoekers een be hoorlijke plaats te geven, zoodat naar rui mere gelegenheid moest worden uitgezien. Deze is gevonden in gebouw „Tivoli" te Utrecht, waar behalve een gehoorzaal voor 2000 personen, ook voor meer dan 400 per sonen gelegenheid is tot het gemeenschap- pelgk gebruiken der maaltijden. Het conferentie-bureau belast zich met de zorg voor logies met ontbijt gedurende die dagen in een aantal hotels de middag en avond-maaltijden zullen gemeenschappe lijk in „Tivoli" gebruikt worden. Het onderwerp voor deze conferentie is „Het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegdraagt", onderverdeeld als volgtde beteekenis van het Bloed des Lams de verlossing en reiniging door het Bloed des Lamsde heiliging door het Bloed des Lamsde triumf van het geslachte Lam. Dit onderwerp zal door verschillende spre kers worden behandeld. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit blad. Voor het examen wetenschappelijk ar chief-ambtenaar der 2e klasse is geslaagd mej. M. A. Babgn te Sluis. Voor het examen apothekers-assistente zijn geslaagd mej. N. Engering, alhier en mej. F. J. de Dreu te Middelburg. MARINE EN LEGER Bij beschikking van den minister van de fensie a.i. is de luitenant ter zee der 2e klasse der Koninklijke marine-reserve J. F. G. Haentjens, den len Mei 1936 geplaatst bij den onderzeedienst te Willemsoord en is de luitenant ter zee der 2e klasse C. Hos den 4en Mei 1936 geplaatst a.b. Hr. Ms. „Gelderland". De luitenants ter zee der 3e klasse H. L. Verniers van der Loeff, W. S. J. A. Prins en J. P. Rotgans zijn aangewezen voor den dienst in Oost-Indië en zullen 15 April met het m.s. „Maraix van St. Aldegonde" van Amsterdam daarheen vertrekken. De nieuwe kruiser „de Ruyter" gaat binnenkort proefvaren. De nieuwe kruiser Hr. Ms. „de Ruyter". welket hans op de werf Wilton-Ferjenoord te Schiedam in afbouw is, zal cp 27 April voor het eerst kennis maken met het zee water, als begin van een reeks proeftoch ten, welke met het schip gedaan worden, vóór de indienststelling, meldt „de Tel." Gedurende een week zal de kruiser dan met driekwart van het machine-vermogen op de Noordzee gaan varen. Daarna loopt het schip Nieuwediep binnen, waar de offi- cieele proeftocht-commissie, onder leiding van den chef van de afdeeling materieel schout-bij-nacht Vos aan boord komt. Tevens worden dan artillerie-proeven genomen. Vervolgens zal „de Ruyter" bg Wilton-Feijenoord dokken. Dan volgt de snelheidsproeftocht aan de Noordkust van Ierland, waarbg de contractueel© snelhe den bereikt of overtroffen moeten worden. Het oorlogsschip is dan nog niet officieel in dienst gesteld. Dit zal eerst in October geschieden. Tgdens de proeftochten vaart het dan ook zonder wimpel en is in zekeren zin als koopvaardgschip te beschouwen. Wel is er een voorloopig état-majoor aan boord, ook marine-personeel, daar dit op een oorlogs schip beter is dan werfpersoneel. De „de Ruyter" heeft thans reeds haar grgze oorlogskleur, maar wordt eerst later afgetimmerd. De kanonnen zgn gemonteerd en binnenkort worden de mitrailleurs van de anti-luchtvaartbatterij gesteld. Het schip zal in de komende maanden ook Amsterdam bezoeken. Over eenigen tgd Is voorts te verwach ten, dat de commandant, overste A. C. van de Sande Lacoste, bevorderd zal worden tot kapitein ter zee. BI Kon. besluit islo. op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ont slag als zoodanig verleend uit den militai ren dienst aan den reserve-luitenant der in fanterie W. H. Tasseron 2o. bg de Konink lijke Marine-reserve benoemd tot le luite nant der'mariniers W. H. Tasseron, voor noemd. De dienstpL korporaals H. van der Eyk, J. van der Meer en J. Mulie, leerlingen van de School voor Res. Officieren en de dpi. korporaals P. van Esch, C. van Herweynen en B. Meeuwse, leerlingen van de school voor Res. Officieren van de Mil. Admini stratie, allen behoorende tot het 14e Regi ment Infanterie te Bergen op Zoom, zijn heden aangesteld tot dienstpL sergeant-ti tulair. Aan de dienstpL sergeanten C. Stuffers, J. de Roos, P. Sameel, J. Jonkheer, P. Schrgver, J. Korstanje, W. Pieterse, J. Jil- leba en A. de Poorter, allen van het 14e regiment infanterie te Bergen op Zoom, is toegestaan als capitulant bg hun regiment in dienst te komen. Aan de dienstpL sergeanten P. Kraay- mes en R. A. Versaevel van het 14e Regi ment Infanterie, thans met groot verlof, is vergund om als capitulant bg het 3e Regi ment onder de wapenen te komen. Uitbreiding „Oranje Nassan"-kazerne te Bergen op Zoom. De „Oranje Nassau"-kazerne te Bergen op Zoom zal worden verbouwd en uitge- 'breid. De raming bedraagt 86.000. Van de 35 ingeleverde biljetten was laagste in schrijver P. J. Wegts te Bergen op Zoom voor 84.890. RECHTSZAKEN Kantongerecht te Middelburg. De kantonrechter te Middelburg heeft DE ZONDERLINGE AVONTUREN VAN Door Floris van den Amstel, met teekenin- gen van Jan Lutz. KONING KZI EZOWAT (Nadruk verbodenJ 20. Het koksmaatje roerde alles goed door elkaar met een grote ijzeren schop, die hij van den tuinman geleend had. Want alle le pels waren veel te kleinDe kok hielp na tuurlijk ook mee. En hij gebruikte een hooi vork om te roeren. Toen de koek goed ge rezen was, maakte de kok een verschrikke lijk groot vuur aan in de oven en wilde toen de tobbe er bovenop zetten. Maar hoe hij ook tilde en tilde, met allebei zijn handen, hij kon de tobbe niet van de grond oplich ten. Het koksmaatje werd te hulp geroepen, maar ook met zijn tweeën konden zij de reu- zenkoek niet optillen. De kok zweette er van. Toevallig kwam de koning even in de keu ken om een glaasje water te drinken, en Joossie liep achter hem aan. Toen de koning zag, hoe de kok stond te zweten, zei hij „Ha, ik-zie-zo-wat 1 Wacht maar even kok, dan zullen Joossie en ik je helpen 1" Met zijn vieren pakten ze de tobbe op, en tilden die op het vuur. En toen kon de koek gebakken worden. Toen de koning een uurtje later in de grote zaal op zijn troon zat en een beetje regeerde, kwam opeens de generaal aangesneld, die kwam zeggen„Majesteit, daar isde vorst van Ratjepoepoe 1" (Dinsdag vervolg) veroordeeld wegens Als bestuurder van een motorrijtuig niet tgdig verandering van richting aangeven C. A. G. R. te Vlissin gen 1 b. s. 1 d. h. Met een rgwiel buiten noodzaak de linkerzg'de van den weg hou den C. J. te O.- en W.-Souburg 2 b. s. 2 d. h. Met een rijwiel een weg in verooden richting berijden K. R. te Domburg 0.50 b. s. 1 d. h. Als bestuurder van een inge schreven motorrijtuig niet het inschrg'- vingsbewijs vertoonen A. I* te Vlissingen 0.50 b. s. 1 d. h. 's. Avonds fietsen zonder rood achterlicht of reflector W. F. K. te Middelburg 3 b. s. 3 d. h. Met een rgwiel op een rijwielpad zich niet tgdig achter den rechts van hem rijdenden wielrijder begeven bg het tegenkomen van een anderen rij- wielbestuurderLe. Je. de W. te Middel burg 1 b. a 1. w. t.s. Rgden met een in geschreven motorrijtuig zonder dat de ma ximumsnelheden waren aangegeven C. P. J. te Middelburg 0.50 b. s. 1 d. h. Met een ingeschreven motorrijtuig een last vervoe ren, welke meer dan 2 M. achteruit het voertuig reikt A. L. te Vlissingen 5 b. s. 5 d. h. 's Avonds rgden met een motor rgtuig of dit laten staan, zonder dat het is voorzien van voorgeschreven verlichting en/of zonder dat nummer met letter be hoorlijk zichtbaar en verlicht warenP. J. C. te Vlissingen 3 b. s. 8 d. h. SCHAKEN. De revanche-wedstrgd tusschen dr. Euwe en dr. Aljechin. Naar bekend lag er, behalve het voorstel van de „Haagsche Courant", om den re- vanche-wedstrgd EuweAljechin om het wereldkampioenschap schaken in Nederland te organiseeren, nog altijd het eerste aan bod van het Panhaus-concem in Oostenrijk om dezen wedstrijd het volgend jaar op den Semmering te doen plaats vinden- Naar het A.N.P. thans verneemt, heeft de directie van het Panhans-concem haar aanbod ingetrokken. Gisteren heeft in dit verhand dr. Alje chin, die nog steeds te Weenen vertoeft, zich telefonisch met het EuweAljechin- comité te Amsterdam in verbinding ge steld, waarbg afgesproken is, dat de ex- wereldkampioen in April a.s. naar Neder land zal komen om de contracten voor den revanche-wedstrijd, georganiseerd door de „Haagsche Courant" te onderteekenen. Door een en ander is dus de revanche- wedstrgd definitief voor Nederland behou den gebleven. WIELRENNEN: De Amsterdamsche zesöaagsche. Gisteravond te elf uur loste jhr. Van den Bergh van Heemstede, voorzitter van de Ned. Wielren Unie, het startschot voor den vierden Amsterdamschen Zesdaagsche. Reeds in het begin van den zesdagenstrijd werden er heftige jachten ontketend, waarbg vele rondjes werden genomen. Als bewgs van de hevige jachten in de eerste uren zg opgemerkt, dat in het eerste en het tweede uur, resp. 42 en 47 K.M. wer den afgelegd. Om half twee hedenmorgen was de stand als volgt Aan den kop 1. J. van KempenPelle- naars 0 p.op 2 ronden 2. ZimsKlis ter 8 p., 3. SlaatsCharlier 7 p., 4. Schön Hürtgen 5 p., 5. AertsBuysse 2 p., 6. IgnatDiot 0 p. op 4 ronden 7. Billiet Deneef lp.; op 5 ronden8. Wals Rausch 8 p., 9. PijnenburgP. van Kem pen 7 p., 10. Gebr. Vroomen 7 p. op 8 ronden 11. Van der HeidenSchotman 1 p.op 12 ronden 12. BoslandLos- kamp 13 p. op 14 ronden 13. Koridon— Vaessen, 7 p. LUCHTVAART Duitsch legervliegtuig boven kazerne te Venlo. Omstreeks 4.15 uur is gistermiddag bo ven de Frederik Hendrik kazerne op zeer geringe hoogte een eenmotorig Duitsch le gervliegtuig waargenomen, meldt „de Tel. Het toestel droeg op romp en vleugels de letters D.E.F.A.V., terwijl het 'richtingroer van een hakenkruis was voorzien. Het toestel kwam uit Noordwestelijke richting en vloog aanvankelijk zeer laag over de complexen der kazerne in de rich ting der stad. Boven de Maasbrug evenwel veranderde de bestuurder van koers en keerde met zgn toestel terug om andermaal op een hoogte van minder dan 300 meter boven de kazerneterreinen te cirkelen. De twee inzittenden waren duidelijk zichtbaar. Boven het midden van het kazerneterrein zette de bestuurder den motor af, waarop de tweede inzittende, vermoedelijk de waar nemer, met zgn bovenlichaam een heel eind uit het toestel boog, waarschijnlijk om de situatie op te nemen. Naar de tweede-luitenant H. F. H. van Boekhout van het tweede regiment infan terie, die als waarnemer bij de luchtvaart- afdeeling te Soesterberg in dienst is ge weest, mededeelde, is het zeer waarschgn lgk, dat de waarnemer fotografische opna men heeft gemaakt. Ook uit de wijze van vliegen meende deze officier zulks te moe ten concludeeren. Met zekerheid kon hij evenwel niets zeg gen omdat een en ander met het bloate oog niet duidelijk valt waar te nemen. Na tweemaal boven de kazerne-comple xen te hebben gecirkeld, is het vliegtuig in de richting der naburige Duitsche grens verdwenen. Luitenant Boekhout heeft on middellijk na het gebeurde, den garnizoens commandant kolonel jhr. De Brauw, van het gebeurde op de hoogte gesteld, waarop deze weer de legerautoriteiten van een en ander heeft verwittigd. Duitscb militair vliegtuig neergestort. Een vliegtuig van het garnizoen van Bromberg is tijdens een proefvlucht boven het vliegveld van geringe hoogte neerge stort, kort na te zgn opgestegen. De twee inzittenden, een luitenant en een onderofficier, vonden den dood. Een ©eresaluut aan het graf van Von Hindenburg. Het nieuwe Duitsche luchtschip, de LZ 129 „Von Hindenburg" genaamd, heeft gistermiddag in gezelschap van de roem ruchte „Graf Zeppelin" een eeresaluut ge bracht aan het graf van veldmaarschalk Van Hindenburg. Om kwart voor twaalf verschenen beide luchtreuzen boven Allenstein en voeren vandaar regelrecht naar het Tannenberg- monument, waarin de grgze veldmaar schalk zgn laatste rustplaats heeft. De in woners van de dorpen in den omtrek had den zich rondom het grootsche monument verzameld. De scholen hadden vrg gegeven en de dorpsjeugd was van alle kanten toe gestroomd om het nieuwe wonder te ko men zien. In den tuin van het monument stond een eerecompagnie van het leger opgesteld. Precies om 12 uur verschenen de lucht schepen, glinsterend in de voorjaarszon. De motoren werden afgezet en statig zweef den beide gevaarten tot boven het monu ment, waar zg den voorsteven negen ten groet aan den grooten doode. Helder schalde uit den machtigen luid spreker van de LZ 129 het volkslied. De menigte ontblootte het hoofd «-n bracht met opgeheven hand den nationalen groet. Uit de gondels der luchtschepen daalden zes hakenkruisvlaggen, aan parachutes beves tigd, langzaam omlaag. Toen keerden de luchtschepen en zweefden nog eenmaal de LZ 129 voorop, over het monument. Daarop verdwenen zij in Noordwestelijke richting en was de plechtigheid voorbij. MIDDELBURG. Van 2527 Maart. ONDERTROU WD: J. Boogaard, 24 j. en J. Snoep, 24 j. GETROUWD: G. E. Goes, 33 j. en E. Brand, 30 j. J. L. Plansoen, 60 j. en M. Leempoel, 52 j. OVERLEDEN: J. Schouten, 68 j., geh. met J. B. Schel- Hngs. (M.C.) GOES. BEVALLEN: J. G. d3 Laat, geb. Wessel, z. OVERLEDEN: J. Faauwe, 59 3., echtg. van J. Wisse. (D.Z.)

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1936 | | pagina 6