GEMENGD NIEUWS INGEZONDEN STUKKEN LAATSTE BERICHTEN Het 121ste iegerbericht. ROME. Legerbericht no. 121 luidt als volgt Maarschalk Badoglio seintVan geen van beide fronten valt iets belangrijks te melden. De Vita Orari Dade Gebremehin heeft zich met 200 volge^gen by onze voorposten gemeid om zijn onderwerping aan te bieden. Hij is stamhoofd van de Sechaten, neef van Dedjas Koeksas en zwager van Dedjas Kassa Sebat. Het bombardement van Dessiè. De berichten uit Addis Abeba, dat bij net bom cai dement van Dessié ook gepoogd zou zijn de Nederlradsche Roode Kruis-ambu lance te treffen, worden naar „United Press" verneemt, te Rome met klem tegen gesproken. Het „Giornalc d'Italia" schrijft„Itali- aansche bommenwerpers hebben, in tegen stelling met de machines van andere staten en speciaal van Engeland, nooit opzettelijk particuliere gebouwen of posten van het Roode Kruis tot doel van hur bombarde ment gemaakt De piloten zijn echter niet verantwoordelijk voor de misdadige wanor de in Abessinië, in welk land van het Roode Kruis gebruik wordt gemaakt voor de be scherming van soldaten en opslagplaatsen van wapens", zooals ook onlangs nog in Je „Echo de Paris" werd medegedeeld. Het blad noemt het bericht, waarin wordt beweerd dat de bedoeling van het Itaüaan- sche eskader duidelijk was, een bewys van kwade trouw van het Reuterbureau en een provocatie tegen de beschaving. De toestand wordt steeds meer chaotischer, DJIBOETI. Naar Stefani uit Addis Abeba verneemt, wordt de toestand in het land steeds meer chaotischer. Overal bre ken opstanden uit en de intriges van de stamhoofden wordt steeds gevaarlijker. De toestand zou zoo moeilijk zjjn geworden, dat de negus plotseling in het geheim naar de hoofdstad zou zyn teruggekeerd. In een van de laatste nummers van de „Koeiier de Ethiopië", welke in het Fransch verschijnt, wordt medegedeeld, dat een opstand is uitgebroken in Godjam. Volgens andere berichten bedraagt het aantal deserteurs uit het Abessynsche le ger ongeveer 25.000. Deze mannen trekken door het geheele land en leven van roof en diefstal Nieuwe aanvalsplannen der Italianen in het Zuiden. ADDIS ABEBA. De toestand aan beide fronten is de laatste acht dagen tengevol ge van den regen, die iedere operatie on mogelijk maakt, niet gewijzigd. Ook aan het Noordelijk front is een ze kere kalmte ingetreden. Groote operaties zijn ook daar op dit oogenblik nauwelijlts te verwachten, daar de Italianen zich uit sluitend bezig houden met het aanleggen van fortificatiewerken en bovendien troe pen verplaatsen van Erythrea naar het Zuidelijk front. Volgens betrouwbare berichten schijnen de Italianen tegen het einde van Februari groote aanvalsplannen aan het Zuidelijk front ten uitvoer te willen leggen. Oor logsmateriaal, tanks, vrachtwagens met levensmiddelen, voorts sterke afdeelingen Askari's worden aan de Ganale Doria en in het gebied van Neghelli in gereedheid gebracht, evenals op de basis Gerlogoebi- Gorrahei-Wanandab. Duidelijke teekenen wijzen op een dubbel offensief. Het eene offensief zal naar alle waarschijnlijkheid in de richting van Alat- ta geschieden, teneinde het merenplate&u te bereiken. De tweede aanval zal dan ge richt worden tegen Harrar, met het doel de Abessijnsche legers in het Zuiden op twee fronten tegelijk bezig te houden. De Abessynen treffen van hun kant alle mogelijke tegenmaatregelen. Vooral in de provincie Bali worden groote hoeveelheden troepen geconcentreerd, teneinde tegenover een Italiaansch óffensief de noodige krach ten in het veld te kunnen brengen. Al het voor Abessinië aankomende oorlogsmate riaal, vooral luchtafweergeschut, wordt bij na zonder uitzondering naar het Zuidelyk front gezonden. Er bestaat verder de mo gelijkheid, dat de Abessynen in Bali een Italiaansch offensief zullen willen voor zijn en het eerst tot den aanval zullen overgaan. Fietser tegen auto ge botst. Op het Ztjveld te Leeuwen-Be neden (G.) is een verkeersongeluk gebeurd, waardoor de 30-jarige A. van der Geer, wonende te Leeuwen-Boven, zwaar werd gewond. De man kwam op zyn rijwiel het erf van een woning afgereden en reed ver volgens met vrij groote snelheid een helling af. Uit de tegenovergestelde richting na derde een vrachtauto, die hem niet tijdig genoeg opmerkte. Het gevolg was, dat h\j tegen de auto opreed met zoo'n groote vaart, dat hy over de motorkap door de voorruit werd geslingerd. Hij bekwam een zware hoofdwonde, een armfractuur en in wendige kneuzingen. Hij is in een zieken huis ter verpleg'ng opgenomen. Zijn toe stand is zorgwekkend. Jeugdige dieven gear resteerd. De laatste dagen heeft de Haagsche politie verschillende inbraken tot klaarheid gebracht In de eerste plaats is gearresteerd een 41-jarige schilder, wo nende aan de Prinsegracht, die zich nl den nacht van 4 op 5 Januari jl. heeft schuldig gemaakt aan inbraak in een woning aan de Joan Maetsuyckerstraat. Zyn buit be stond uit een hoeveelheid sigaren, een zil veren horloge en ongeveer 20 gulden. De man was nog geen drie weken tevo ren uit de gevangenis ontslagen. Hy werd den dag na genoemde inbraak in de Lange Houtstraat gearresteerd, terwtjl hij nog in het bezit van het gestolene was. H^j was op weg de gestolen kistjes sigaren te verkoopen. Verder heeft de politie twee jongens van zestien jaar aangehouden, die met twee andere jongens, respectievelijk van 16 en 13 jaar, hebben ingebroken in een perceel aan de Meidoornstraat, waar zij geld en chocolade hebben gestelen. Ook bleken zy zich schuldig gemaakt te hebben aan in braak in twee scholen eveneens aan de Meidoornstraat gelegen. Zij hebben daar ongeveer twee gulden aan postzegels ge- 8 to'en. Een der beide jongens was reeds voor waardelijk veroordeeld tot 6 maanden tuchtschool. De twee laatstgenoemde kna pen zyn, na verhoor, aan hun ouders terug gegeven. Smokkelarij en grens bewaking. Gisteren is te Breda een samenspreking gehouden tusschen de hoofden der verschillende diensten welke belast zijn met den strijd tegen de smokke larij. Naar wordt medegedeeld is bij dezt samenspreking overeenstemming bereikt over een nieuw systeem van grensbewa king, waarbij een meer efficiente samen werking tusschen de verschillende diensten mogelijk is en waarbij zonder groote per soneelsuitbreiding een krachtiger bestrij ding van de smokkelarij verkregen zou worden. Het nieuwe systeem zal thans in details worden uitgewerkt, waarna binnen zeer korten tijd daarmede in de inspecties Breda en Roosendaal, dus van Baarle-Nassau tot de Schelde, een proef zal worden genomen. Bij welslagen van deze proef ligt het in de bedoeling de meer efficiente samenwer king langs de geheele Zuid- en Oostgrens in te voeren, De onbewaakte overwe gen. Nadat Dinsdagmiddag een drietal jongens zich op het ijs van de sloten nabij den Middelhoefschen weg op de grens AmersfoortSoest hadden vermaakt, wil den ze aldaar den onbewaalcten overweg oversteken. Op dat oogenblik naderde juist een goe derentrein. Twee der jongens wisten hel veege lijf te redden de derde, de 9-jarige H. R. werd echter door den locomotief ge grepen en overreden. Het ventje, dat een der beenen werd afgereden en tevens een groote hoofdwonde had bekomen, was zoo goed als op slag dood. De vriendjes van het slachtoffer waren door dit ongeval geheel overstuur geraakt. De machinist had van het ongeval niets bemerkt. Aquarium van Artis. In het Artis-aquarium te Amsterdam zyn thans verschiiknde exotische visschen be gonnen met de toebereidselen van broedver- zorging. Twee paren van de Zuid-Ameri- kaansche Aeqi idens latifrons Steind, of blauwe Acara zijn aan het graven van nest- kuilen, waarin de eieren, en na twee drie dagen de larfjes, worden verzorgd. Een Zuid-Afrikaansche bek-broeder, Tilapia na- talansis Weber, is ook duchtig in de weer by deze soort worden de eieren en later ook de larven in den bek gedragen en verzorgd. YVonderkleurige Siameesche Kempvisch- mannetjes zijn met het bouwen van schuim- nesten begonnen, terwijl een Hondshaai eieren, heeft afgezet aan een hoornkanaai. De Mexicaanscha Axolotls geven thans hun doorschijnende eieren met daaTin zich ont wikkelende larfjes te bewonderen. De vermiste baby te Leuven. Tot nu toe heeft men nog geen bepaalde aanwijzingen gevonden in de zaak van de baby Ombelets, die, zooals men weet, uit een klin.wk te Leuven is ver dwenen. De justitie heeft een oproep ge daan dat de persoon d.e in de laatste da gen een pasgeboren kind zou hebben aange nomen, verzocht werd zich bekend te ma ken by het gerecht, teneinde het onderzoek te bevorderen. Dat iemand een pasgeboren 'kind als het zijne aanvaardt, is volstrekt geen misdaad. Het is in België reeds eerder voorgeko men, dat zooiets gebeurde. Gemeld wordt nog, dat te Brussel een jonge vrouw zich zou hebben gewend tot een vroedvrouw, opdat deze tegen een geld som haar een oasgeboren kind zou be zorgen. De vrouw heeft zich bekend gemaakt en al kan men nu moeilijk reeds besluiten, dat het onderzoek op eei goed spoor is, ver mits niets definitiefs kan worden gezegd en de rechterlijke overheden dienaangaande het grootste stilzwijgen in acht nemen, zooals trouwens betreffende het geheele onderzoek, mag men toch zeggen, dat deze zaak een nieuwe straal van hoop laat door schemeren. Brand in een motorboot. Gistermiddag 3 brand uitgebroken in het m.s. „Maria Albertina", groot 100 ton, van schipper J. v. d. Veeken uit Maden, dat in de haven van Noordschans bij Klun- dert lag. Het vuur ontstond in de machinekamer, waar even tevoren de voorverwarmer van den motor was aangestoken en greep zeer snel om zich heen. Door onmiddellijk in grijpen van den havenmeester kon voorko men worden, dat iet vuur zich voortplantte naar het ruim. Met een aantal stralen op de waterleiding wist men na eenigen tyd het vuur meester te worden. De machine kamer, de roef en de stuurhut brandden echter geheel uit. De schade wordt door verzekering gedekt. Daar de lading tarwe verzegeld was, kon nog niet nagegaan wor den of deze ook schade had opgeloopen. Bij het blusschingswerk heeft de schipper brandwonden aan t en handen opge loopen. Brandkast met 45000 francs verdwenen. Een onge wone diefstal heeft plaats gehad ten na- deele van den heer Alfons Broos, wonende op den Dietscheu jteenweg 26 te Blauwput bij Leuven (België). De eigenaar en familie warm des middags vertrokken naar GencK en keerden eerst des avonds naar huis teiug. Intusschen waren dieven met behulp van valsche sleutels heengedrongen en hadden heel het huis onderzocht. De dieven hebben zich daarna naar de tweede verdieping be geven en zich daar meester weten te ma ken van een brandkoffer die over de 100 kilo weegt en dk weggesleept. De brandkast bevatte voor een waarde van 25000 franc aan stukken, spaarboekjes en andere waarden benevens een som in baar geld, bedragende 20.000 francs. Bende jeugdige ban dieten gearresteerd. De politie te Aiexandrië heeft een bende in- landsche kleine jongens gearresteerd, die onder leiding van een Arabische vrouw diefstallen uitvoe den. tv den tijd van drie maanden hadden zij 150 diefstallen van kippen, linnengoed en huishoudelijke artike len gepleegd. Politie-off icier ver moord. Gi 'terochtend kwam de café houder Rutkowski het hoofdbureau van politie te Southriver (New Jersey) binnen en schoot zonder een woord te zeggen den commandant Eb;rwein dood. Vervolgens schoot hij op twej andere politiemannen, doch zij dekten zich achter lessenaars en openden het vuur op Rutkowski, die doode- lijk werd gewond. Rutkowski was beschul digd gesmokkelde alcoholische dranken te V rkoopen. De koude in Europa. De koude in Polen is zoo hevig geworden, dat in het Noorden des lands de tempera tuur gedaald is tot 30 graden onder nul. Sneeuwval belemmert in ernstige mate het spoorwegverkeer. Boven Salonlki en geheel Macedonië is een hevige storm losgebroken. Zware sneeuwbuien verblinden de voetgangers en maken elk verkeer welhaast onmogelijk. De wind was zoo Krachtig, dat verschillende menschen zich op straat niet op de been konden houden, terwijl van talrijke huizen in de voorsteden de daken afwoeien. De omvang van de aangerichte schade en het aantal slachtoffers zijn nog niet vastge steld. Gistermorgen werd een korte aard beving gevoeld, die onder de inwoners van Serres een paniek veroorzaakte. Diefat: 1 met braak In een juwelier zaak. Gister nacht is ingebroken bjj een juweliersfirma in Hatton Garden, de bekende juweliers straat te Londen. D dieven, die via een naburig onbewoond pand in het magazijn zijn doorgedrongen, hebben een safe weten t openen en voor een waarde van 3 tot 4000 pond juweelen gestolen, waaronder een afgewerkte armband van 350 guinjes. Zij zyn echter by hun weric gestoord, want de politie heeft een heel stel ihbrekerswerk- tuigen in beslag kunnen nemen, die de dieven hebben achtergelaten. De zaak eer grossierderij was 's nachts onbe woond, maar werd wel bewaakt, zoodat de dieven tusschen 2 wachtronden bun slag moeten hebben geslagen. Bulten veranrivoordeli'kheld der redactie- De cople wordt niet teru^c» ven. „ONBEHUISDEN" IN DEN WINTER. Mijnheer de Redacteur, „Onbehuisdheid" treft zoowel volwasse nen als kinderen. Daarom is het arbeidsveld der Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden zoo groot en omvat het 800 personen, die in de asyls en internaten of voor zoover het kinderen betreft in gezinnen ver pleegd worden. Voor een groot deel moeten de middelen voor deze hulpverleening uit giften eu ga ven bijeenkomen. Deze giften 't spreekt vanzelf in dezen tyd vloeien trager en zoo is er een tekort ontstaan, dat in 1934 al 35.000 bedroeg en dat ongetwijfeld zal aangroeien, indien mil de gevers dit niet helpen verhoeden. Al benardt en bedreigt dit tekort her werk, evengoed moet echter „Hulp vooi Onbehuisden" door dezen winter heen. Schenkt daarom een wintergave aan „Hulp voor Onbehuisden" Elke gift brengt vei'ademing. Elke hulp van buiten telt mede. Adres en gironummers zyn Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden", 2e Const. Huy- gensstraat 35, Amsterdam. Postgiro No. 32534. Gem. giro A'dam V. No. 207. TWEEDE KAMER. 's-GRAVENHAGE. Besloten wordt tot toelating van mr. G. van Baren (vac. prof. dr. Visscher, a.-r.) Den heer De Visser wordt verlof tot in- terpelleeren verleend in verband met de maatregelen der regeering, waardoor de steunuitkeeringen aan de werkloozen wor den verlaagd aan den heer Schalker naar aanleiding van het regeeringsbeleid ten aanzien van de gemeente Rotterdam. De laatste interpellatie wordt bepaald op a.s. Dinsdag. Voortgezet wordt de behandeling van de wetsontwerpen tot instelling van een de fensiefonds. De heer Joekes komt er tegen op dat de Nederlandsche maatregelen verband zouden houden met Duitschland. Niettegenstaande den socialen nood moeten de gelden worden gevoteerd voor het hier aanwezig groote belang. Spreker acht echter voor de uitga ven fondsvorming onnoodig. Het betreft ge wone uitgaven. Spreker wil elk jaar op nieuw over de uitgaven kunnen oordeelen. Met genoegen vernam spreker opnieuw dat de regeering ten aanzien van de collectieve veiligheid het standpunt \an den Volken bond deelt. Gewaakt moet worden tegen ondermijning van den Volkenbond. De heer Albarda wijst op de zich toespit sende internationale verhoudingen. Spreker waarschuwt echter tegen meedoen aan een bewapeningswedstrijd. Er is geen andere dan collectieve veiligheid. Daarvoor zyn offers te brengen. Spreker heeft voorai echter financieele bezwaren tegen fonds vorming en wil zich niet voor een reeks van jaren vastleggen. Bovendien zal men er met de voorgestelde uitgaven niet af zyn. Spre ker is tegen de voorstellen. De heer Schaenman is voor de voorstel len, al bewondert ook spreker hun vorm niet. Wil men zijn doel bereiken, dan moet men komen tot hoogere defensie-begrootin gen. VALSCKHEID IN GESCHRIFTE EN OPLICHTING. 's-GRAVENHAGE. De advocaat-generaal bij het gerechtshof concludeerde heden na getuigenverhoor in de zaak van mej. J. C. C., huisvrouw van D. uit Terneuzen, die door de Middelburgsche rechtbank wegens valschheid in geschrifte en oplichting meermalen gepleegd, is veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, tot bevestiging van dit vonnis. Verdachte heeft verschillende maten een buurvrouw voor greote bedragen onder verschillende voorwendsels opgelicht en heeft haar ook een door haar valschelijk opgemaakte en onderteekende kwitantie aangeboden. Mr. W. K. H. Dieleman uit Middelburg pleitte clementie. Uitspraak 26 Februari. COURANTENPAPIER. 's-GRAVENHAGE. Het voorschrift dat courantenpapier hetwelk van de contingen- teering van papier en papierwaren is uit gezonderd van 15 Februari a.s. af moet zyn voorzien van waterlijnen, is door den minister van handel, nijverheid en scheep vaart ingetrokken. BROCHURES IN BESLAG GENOMEN. 's-GRAVENHAGE. Gisteravond heeft de politie op den hoek van de Laan van Meer- clervoort en Anna Pawlonastraat 2 colpor teurs aangehouden, die een brochure, ge titeld „Colijn's doodendans" trachtten te verkoopen. De inhoud van deze brochure werd beleedigend geacht voor minister Co- ljjn. Ongeveer 100 exemplaren werden in beslag genomen. De brochure vermeldt als uitgever „Het Comité De gemuilkorfde eend". De politie stelt thans een onder zoek in naar de herkomst van deze bro chure en in het bijzonder naar genoemd comité. VORSTELIJK BEZOEK AAN AMSTERDAM. AMSTERDAM. Een exclusieve gast is gisteravond afgestapt in het Carlton- hotel te dezer stede, Z.K.H. prins Bertil, de charmante zoon van den kroonprins van Zweden. Vergezeld van zijn adjudant, luite nant ter zee Einar Blidberg, was de voor name bezoeker in zijn door liem bestuurden auto van Parijs gekomen, waar hij sinds emd September verblijf houdt, hoofdzake lijk met de bedoeling om de Fransche taal vlot te leeren spreken. Prins Bertil, die zeer streng incognito reist, heeft het voor nemen een week voor zijn genoegen in de hoofdstad door te brengen. In oyerleg met den prins had de beer Blidberg zich gaarne bereid verklaard om ons te woord te staan. De adjudant, zelf ook marineman, deed zeer sterk uitkomen, dat prins Bertil zyn hart kan de Zweedsche marine heeft ver pand en zoo kwam het gesprek vanzelf op de landsverdediging van Zweden. Ook in ons land, gelijk bij u, aldus de heer Blid berg, openbaart zich een intensieve stroo ming voor de versterking van leger en vloot, als gevolg van de internationale spanningen in Europa, die het meer dan ooit noodig maken voor een land als Zwe den, ondanks zijn min of meer geïsoleerde positie om op verdediging van het eigen gebied bedacht te zijn. Een parlementaire commissie is thans met dit vraagstuk bezig of eigenlijk gereed. Als resultaat van haar arbeid is nu een ontwerp opgemaakt voor het versterken der verdedigingswer ken, hetwelk 148 millioen kronen beschik baar wil stellen en wel 48 millioen voor de vloot, 28 millioen voor de luchtmacht en de rest voor het leger. De sociaal-democra ten nebben zich in beginsel vóór dit plan bepaald. Alleen wenschten zij het beperkt te zien tot een totaal-bedrag van 118 mil lioen kronen. Morgen wordt hier de Zweedsche kruiser „Gothland" verwacht, aan boord waarvan een 3-tal officieren, vrienden van den prins, dienen. Dit bezoek is dan otk niet vreemd aan de aanwezigheid van prins Bertil in Amsterdam. VERKEERSONGELUKKEN. GRONINGEN. Hedenmorgen is een 6- wielige trailer van de gebr. Groenwolt te Bedum, welke in de richting Bedum reed, ter hoogte van Ellerhuizen even voor de scherpe bocht bij de brug over het Boter- diep aldaar, vermoedelijk door te hard rij den in het Boterdiep gereden. In de cabine bevonden zich de gebr. J. en E. Groenewold, De 30-jarige gehuwde J. Groenewold wist zich over het ys te redden. Zijn broer, de ongehuwde 24-jarige Egge verdween met de auto in de diepte. Het lyk is nog niet opgehaald. GRONINGEN. Hedenmorgen te half 9 ia op den weg langs het Damsterdiep, ter hoogte van Garmerwolde een vrachtauto uit Delfzijl, vermoedelijk tengevolge van de gladheid van den weg by het uitwijken in botsing gekomen met een personenauto, afkomstig uit Amsterdam. De vrachtauto vloog daarna tegen een boom, terwyl de personenauto in het Damsterdiep geraakte. In deze auto bevond zich de heer S.P. uit Amsterdam. Hy' wist zich nog met moeite te redden. Om 11 uur hedenmorgen was de auto van den heer P. nog niet opgehaald. De vrachtauto werd ernstig beschadigd. De inzittenden werden niet gewond. DIEFSTAL VAN 3000. ROTTERDAM. De politie heeft in be waring gesteld den 29-jarigen kapper A., die een zaak heeft in het Noordelijk stads deel en die er van verdacht wordt van een zijner klanten J. M., die dikwijls groote bedragen by zich droeg, ongeveer 300Ü gulden uit diens overjas, die M. in de wachtkamer liet hangen, te hebben go- stolen. SLACHTOFFERS VAN HET IJSVERMAAK. GELEEN. Hedenmorgen zijn mej. Bur gers en de beer Penris, beiden 18 jaar, b$ het schaatsenrijden op de uiterwaarden van de Maas onder de gemeente Obbicht door het ys gezakt. Beide personen die in Gc- leen woonachtig zijn, zijn verdronken. ECONOMISCHE BESPREKINGEN. PARIJS. In welingelichte politieke krin gen verluidt, dat de besprekingen tusscnen Flandin en den premier van Tsjecho-Slo<* wakye pogingen vormen voor onderhande lingen, die n de komende wtken zouden plaats hebben. Te Praag zou men wenschen de economische besprekingen met Oosten rijk nog vóór dtn 24sten te beëindigen, om dat op dien dag de economische conferentie der Kleine Entente te Praag begint. De betreffende ministers van Tsjecho- Siowakye, Zuid-Slavië en Roemenië zouden dan staat zijn, op grond van een eersie resultaat de mogelijkheid van uitbreiding der economische samenwerk.* g tot alle jjonaustaten te bestudeeren. De premier, aldus v ordt gezegd, wil zich op 21 Febru ari naar Belgrado begeven cm met de Zuid-Slavische regeering de hangende Kwestie te bespreken. In regeeringskringen te Belgrado zou men echter nog gereserveerd zyn. Het wordt verder waarschijn4jk geacht, dat de premier ook een bezoek aan Boeka rest zal brengen. In het verloop der besprekingen te Parijs met den Roemeenschen minister van bui- tenlandsche zaken, Titulescu, zou volledige overeenstemming geconstateerd zyn. Aan bet eind van deze maand zal de premier, ïaar men zegt, een tegenbezoek brengen aan Weenen om Schuschnigg op de hoogte te brengen van de resultaten der bespre kingen. DE TERUGKEER VAN SAMUEL HOARE. LONDEN. De Engelsche bladen blijven aandacht wijden aan de mogelijkheid van een terugkeer van sir Samuel Hoare in het kabinet. De politieke medewerker van de „Daily Telegraph" meldt nu echter dat er geen onmiddellijke kans op kabinetswijzi ging of op het scheppen van een functie voor Hoare bestaat. Het bezoek dat Hoare gisteren aan Baldwin heeft gebracht, is vol gens het blad van zuiver persoonlijken aard geweest en heeft dan ook geen andere be- teekenis. Intusschen acht men het in welin gelichte kringen zeker dat Hoare weer in het kabinet zitting zal krijgen, doch dit zal eerst dan gebeuren, wanneer zijn gezond heid weer geheel normaal is. De minister van marine lord Monsell heelt naar verluidt zich bereid verklaard zijn functie nog eenige maanden waar te nemen, indien Baldwin dat wenscht. MALCOLM MACDONA -D KEERT IN HET LAGERHUIS TERUG. LONDEN. Het r<~ ultaat van de tus- schentijdsche verkiezing voor het Lager huisdistrict Ross en Cromarty, welke nood zakelijk was geworden door het aftreden van sir Ian Macpherson, die het district sedert 1911 heeft vertegenwoordigd en on langs als Lord Strathoarron naar het Hoo- gerhuis is verhuisd, is gisteravond bekend gemaakt. Malcolm MacDonald, de minister voor de Dominions en candidaat van de nationale regeering, is gekozen met 8949 stemmen. De candidaat der Labourpartij McNeill behaalde 5967 stemmende conservatief Randolph Churchill 2427 stemmen, terwyl de liberaal Thomas 738 stemmen heeft verworven. ROUWDIENST VOOR GUSTLOFF. SCHWERIN. In tegenwoordigheid van Adolf Hitler, Goebbels, Goering en vele andere ministers, heeft heden de rouwdienst plaats gehad voor den vermoorden leider van de partij in Zwitserland, Wilhelm Gustloff. Met 16 extra treinen zyn uit alle ieelen van Duitschland afgevaardigden ge komen om de bijzetting bij te wonen. Gouw leider Bohle hield een rede, waarin hij Gustloff herdacht als het echte type Duit- scher in het buitenland, die er trots op is Duitscher te zijn. In de groote hall, waar het stoffelijk overschot stond opgebaard, werd treurmuziek gespeeld, waarna de ver schillende redevoeringen werden uitgespro ken.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1936 | | pagina 3