NOOTJES BUITENLAND De oorlog tusschen Italië en Abesspië. SLAVINNEN. GEMENGD NIEUWS Hedenmorgen te 8.04 uur is het K.L.M.- vliegtuig „Koetilang" van Schiphol ver trokken voor de reis naar Indië. Volgens het jaarverslag over 1934 van de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij toedroeg de totale opbrengst 830.104,te gen 954.347 in 1933. Het verliessaldo over 1934 toedroeg 207.543. Uit het reservefonds werd hierop afgeschreven 82.620, zoodat er een verlies op de balans paraisseert van 124.922. <r Het laboratorium van tuinbouw en plan tenteelt te Wageningen heeft gisteren op de Centrale Markt te Amsterdam, de eerste aardbeien aangevoerd. Deze waren ge kweekt door bestraling met Néonlicht, waardoor deze cultuur circa drie weken is vervroegd. In het afgeloopen jaar werden in ons land ruim 8000 auto's voor personenvervoer ingevoerd. Het grootste gedeelte hiervan waren Chevrolets, nl. 2430. De regeering van Luxemburg heeft ont kend dat de Luxemburgsche franc op het niveau van den Belgischen franc zou wor den gebracht. Er is geen enkele reden voor devaluatie van de Luxemburgsche munt. z Alleen in Windsor zijn 10.000 kransen geteld. Het bleek zoo moeilijk ze allen een plaats te geven, dat ten slotte een groot deel op het grasveld buiten de kapel moest worden gelegd. z Richard Loeb, de jongeman van welge stelde familie te Chicago, die tot levens lange gevangenisstraf werd. veroordeeld, omdat hij, zooals men zich zal herinneren, 2 jongens heeft vermoord alleen om- de sen satie van de misdaad mee te maken, is thans op zijn beurt vermoord door een me degevangene met een scheermes, dat was ontstolen aan den gevangenisbarbier. Te Tripoli is dezer dagen een zekere Aziza Bent Otman Natah overleden in den ouderdom van 140 jaar. Hij was geboortig uit de naburige stad Misurata en had ver scheidene malen aan Italiaansche zijde te gen de Turken gestreden. Verscheidene Ita liaansche autoriteiten waren bij de teraar debestelling aanwezig. *1 In geheel Brazilië heerscht op het oogen- blik een hittegolf, ten gevolge waarvan reeds drie personen zijn bezweken. OUDELANDE Burgemeester-secretaris. Bij Kon. besluit van 18 Januari is be paald, dat aan de gemeenten, ten aanzien van welke is bepaald, dat de bediening van secretaris door den burgemeester wordt bekleed, wordt toegevoegd de gemekte Oudelande. TERNEUZEN De sluis bij Terneuzen. De correspondent van „Navigation du Rhin" te Gent spreekt als zijn oordeel uit, dat de onvoldoende afmetingen van de sluis bij Terneuzen een ramp worden, aangezien in de eerste drie weken van December vier schepen, tusschen de negen en tien duizend ton metende, elders moesten gaan lossen, aangezien het onmogelijk was naar Gent op te stoomen. HULST Provinciale booten in Zeeland. Te Hulst heeft Maandagmiddag het comité tot behoud van de aanlegplaatsen van pro vinciale booten te Hansweert en Walsoor den, een vergadering gehouden, waarop de burgemeesters uit Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen, enkele leden van Prov. Staten van Zeeland, de voorzitter en secretaris van de Kamer van Koophandel te Terneu zen, de directie van de Zeeuwsch-Vlaam- sche Tramwegmaatschappij, vertegenwoor digers van gewestelijke vereenigingen en andere genoodigden aanwezig waren. Nadat de burgemeester van Hontenisse, mr. R. J. J. Lambooy en het lid van de Tweede Kamer Lockefeer uit Hulst gespro ken hadden, is besloten aan den minister van waterstaat en aan Ged. Staten van Zeeland een adres te richten met het ver zoek af te zien van het plan tot aanleg van inloophavens aan den Perkpold'er en nabij Kralingen, om daarvoor in de plaats te stellen een inloophaven ten Westen van den Noorddijkpolder en ten Westen van Hans- weert. Aan de gemeentebesturen is ver zocht aan dit adres adhaesie te betuigen. De toestand by de Z.-VI. Tramweg My. Bij Koninklijk besluit is benoemd de commissie inzake het door Prov. Staten van Zeeland verlangde onderzoek naar den toe stand van de Zeeuwsch-Vlaamsche Tram wegmaatschappij. In deze commissie werden benoemd het lid van Gedeputeerde Staten tyan Zeeland, de heer J. M. van Bommel van Vloten uit Goes en de leden van de Provinciale Sta ten van Zeeland, de heeren J. van 't Hoff uit St. Laurens, A. C. de Paauw uit Ter neuzen, G. J. L. Goossens uit Sas van Gent en W. baron van der Feltz uit Middelburg. Ter griffie te Middelburg zal de commis sie op Donderdag a.s. geïnstalleerd worden door den Commissaris der Koningin in Zee land, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford. Wapens op de Westerschelde in beslag genomen. De marechaussee uit Hontenisse en Hans- weert hebben in samenwerking met de be lastingambtenaren uit laatstgenoemde ge meente op de Westerschelde niet minder dan 13 jachtgeweren en een zwaar kanon geweer met bijbehoorende munitie in beslag genomen op een tweetal Belgische vaartui gen. Een jachtactehouder was zelfs niet aanwezig. In enkele weken tijds zijn 27 ge weren en 4 kanongeweren in beslag geno men. Wel een bewijs dat de jacht op de Wester-Schelde op groote schaal en op on geoorloofde wijze wordt beoefend. RECHTSZAKEN Mishandeling door een hoofdagent van politie. De ex-hoofdagent van politie te Hoorn, H. M. de M., tegen wien de officier van ju stitie voor de rechtbank te Alkmaar de vo rige week wegens mishandeling zes maan den gevangenisstraf heeft geëischt, werd door de rechtbank tot drie maanden ge vangenisstraf veroordeeld. MARINE EN LEGER Lichting 1936 voor de marine. Bij Kon. besluit is het aantal voor de zee macht te bestemmen' gewone dienstplichti gen van de lichting 1936 nader bepaald op 1078. Torpedomotorbooten. In het Marineblad vraagt luitenant ter zee le klasse A. J. Bussemaker voor onze defensie, zoowel in Indië als in Nederland, torpedomotorbooten, welke z.i. een belang rijke rol kunnen vervullen. Hij wil het Itali aansche type van ongeveer 10 ton met 34 mijlsvaartbewapening 2 torpedo's van 45 cm., die bij langzame vaart (sluipvaart 6 mijl) moeten kunnen worden gelanceerd. In verband met het opdoen van ervaring, oefe ning enz. zou men kunnen beginnen met den aanbouw van 8 booten voor Indië en 4 voor Nederland. Te zijner tijd zouden deze aantallen met het oog op de materieel- reserve aangevuld moeten worden tot 6 in Nederland en 12 in Indië. Gezien de bijzondere 'omstandigheden, welke zich voor ons bij een gewapend con flict kunnen voordoen, kunnen we door tor pedomotorbooten te bouwen voor weinig geld eenheden verkrijgen, waarmede de vij and in belangrijke mate rekening zal moe ten houden. De kapitein der •mariniers M. R. die Bruij- ne, eerste officier aan het Kon. instituut voor de marine te Willemsoord, wordt 1 Februari tijdelijk belast met de waarne ming van de functie van commandant van genoemd instituut. De kapitein C. M. van Hal van het 14e re giment infanterie is overgeplaatst by het 22e regiment van het wapen te Ede. De tot kapitein bevorderde eerste luite nant A. H. Weijns, van het 6e regiment veldartillerie te Leiden, wordt in zijn nieu wen rang belast met het bevel over de le sehoolcompagnie van het regiment kustar- tillerie in Den Helder. DE CRISIS IN GRIEKENLAND. Blijkens den thans vastgestelden verkie zingsuitslag zijn in het geheel 1.267.836 stemmen uitgebracht bij de Zondag gehou den verkiezingen voor het parlement. Hier- van hebben de partyen, die tegen Venizelos hebben geageerd in het geheel 596.592 stemmen verworven. De Venizelisten heb ben 573.705 stemmen behaald, de com munisten 72.887 stemmen. Het Atheensche Telegraaf agentschap verwacht, dat de vorming van een nieuw kabinet vrij langen tyd in beslag zal ne men. De koning zal met het consulteeren van de leiders der politieke partijen pas begin nen na de definitieve verdeeling der zetels. Na zijn consultaties zal de koning Sofoelis, als de leider van de liberale party, die bij de verkiezingen een relatieve meerderheid behaalde, belasten met het voeren van be sprekingen voor de vorming van een ka binet der nationale hereeniging, een „eucu- menisch" kabinet, of een kabinet eener breede coalitie. Na de definitieve verdeeling der zetels zal Demerdzis den koning het ontslag der regeering aanbieden, welk ontslag pas aanvaard zal worden, na regeling van de ministerieele kwestie. Sofoelis, Tsaldaris en Metaxas schijnen bereid te zyn, mede te werken aan de vor ming van een „eucumenisch" kabinet der nationale hereeniging. DE A.S. VERKIEZINGEN IN SPANJE. De voorzitter van den ministerraad heeft aan de pers een manifest toegezonden, waarin hij zyn deelneming aan den verkie zingsstrijd toelicht en wijst op de betee- kenis van de a.s. verkiezingen, welke „zul len uitmaken, of Spanje in den burgeroor log of de roode revolutie gestort zal wor den, dan wel, of het zich boven de partij belangen zal verheffen om zich te wijder aan een werk van pacificatie en nationalen wederopbouw. Ook oefent de regeering niet enkel een onbetwistbaar recht uit, maar verricht zij een essentieelen plicht, door voor de openbare meening te verschijnen" De regeering zet vervolgens haar pro gram uiteenhandhaving der openbar.' orde, „waarbij de witte demagogie niet i minder gevaarlijk is dan de roode", strijd tegen de economische crisis door ruim baan te maken voor het particuliere initia tief, definitie van het nationale ideaal en opvoering tot een maximum van de doel matigheid der staatsorganen. COMMUNISTISCHE ACTIVITEIT IN POLEN. De correspondent van de „Kölnische Zei- tung" te Warschau wijst in een artikel op de in den laatsten tijd weder sterker op den voorgrond tredende ondergrondsche actie der communisten in Polen. Hij schryft o.a.„In de begrotingscom missie van de Poolsche Sejm heeft de mi nister van binnenlandsche zaken zich dezer dagen in zijn begrootingsrede met groote bezorgdheid uitgelaten over de toenemende communistische activiteit in Polen. Verleden jaar zomer meende de huidige minister-president de communistische party in Polen na een uitgebreide campagne der politie tegen haar illegale organisaties voorloopig vleugellam te hebben geslagen. Thans deelt de minister van binnenlandsche zaken echter mede, dat de illegale actie der communisten de laatste maanden weder buitengewoon groot is geweest. Hij stelt vast, dat de communisten ook in Polen onder het bekende volksfrontparool systematisch in de legale vakvereenigings- kringen binnendringen en voortdurend ter rein winnen. ALGEMEENE STAKING IN MEXICO. De algemeene staking van industrie- en landarbeiders, welke sedert de vorige week gaande is, heeft geleid tot een levensmid- delenschaarschte, welke vooral door den minderen man wordt gevoeld. In een sta kingsvergadering werd verklaard, dat hier geen sprake is van een politieke, doch al leen van een oeconomische staking. Het wordt evenwel steeds duidelijker, dat het communisme van de staking begint gebruik te maken, talrijke agitatoren zetten de menigte op en hoewel militairen zyn gecon signeerd, hebben toch vele zakenlieden hun winkels gesloten. In een aantal bakkeryen, waar niet werd gestaakt, overvielen stakers de werkwilligen, waarbij de stakers het brood vernietigden. De gouverneur is met leiders van werkgevers en werknemers on derhandelingen begonnen om een einde aan de staking te maken. Gélukwensch vcm den Duce aan generaal Badoglio. De veldslag aan het Noordelijk front. Ver- trekt de Abessinische regeering uit Addis Abeba Gelnkwensch van den Duce aan Badoglio. De Duce heeft maarschalk Badoglio een gelukwensch-telegram gezonden van den volgenden inhoud i De poging van den vijand den rechter vleugel onzer strijdkrachten aan het Noor delijk front te doorbreken, is in den zege vierenden slag in het Tembiengebied. ver ijdeld. Mijn levendigste erkentelijkheid gaat uit naar uwe excellentie, die de militaire operaties hebt ontworpen en naar de offi cieren en soldaten uit het vaderland en van het koloniale leger, die ze ten uitvoer heb ben gelegd. Ik wensch, dat deze erkentelijkheid zeer in het bijzonder de zwarthemdendivisie „28 October" bekend zal worden gemaakt voor de heldhaftige houding, waarmede de Wa- rieu-pas is verdedigd en de vijand na twee dagen verbitterden strijd teruggeworpen is. De zegevierende vuurproef van Tembien vormt een ondubbelzinnig goed voorteeken voor de komende gevechten. De veldslag aan het Noordelijk front. Van officieel© zijde wordt vernomen, dat de troepen aan het Noordelijk front zeer actief zijn, vooral in het gebied van Ghe- ralta, rond Makallé. De Italianen trachten nog steeds de posities, welke zij tusschen 20 en 23 Januari verloren, te hernemen. Sedert 23 Januari dreunen onafgebroken de kanonnen. De Abessdnische troepen voeren evenwel een voortdurende guerilla tegen de Italiaansche troepen, welke voornamelijk gericht is tegen de aehterwaartsche ver bindingen van de Italianen en welke meer malen succes heeft. Hoewel de Abessiniërs succes schijnen te hebben gehad tusschen Abtoi Addi en Ma kallé, schijnen zij toch hun eigenlyk doel, het doorsnijden van den weg AdoeaMa kallé niet te hebben bereikt, dit zou de Ita lianen n.l. genoodzaakt hebben Makallé te verlaten. In een officieel communiqué worden ver scheidene successen van de Abessiniërs vermeld. Op 14= Januari is een patrouille van het leger van ras Seyoem, onder comman do van Grasmatsj Taka, bestaande uit 25 man het plaatsje Ake Boda binnengetrok ken, zij doodden 10 man van de Italiaansche bezetting en wondden 5, en maakten 26 ge weren buit. Toen de Italiaansche verster kingen aankwamen, verliet Grasmatsj het plaatsje weer. Een ander aanvoerder van de Abessiniërs Abegaz Nagatsje, heeft denzelfden dag op den weg AdoeaMakallé een Italiaansche patrouille op de vlucht gedreven. De Ita lianen lieten 5 gesneuvelde officieren en een aanzienlijke hoeveelheid materieel achter. Vertrekt de Abessynsche regeering uit Addis Abeba? DJIBOETL Van Italiaansche zijde wordt medegedeeld, dat het besluit van den Negu? on» Dessie te verlaten in verband staat met j een e.v. vertrek van het hof en de regeering uit Addis Abeba, aangezien men den op- marsch van generaal Graziani én den aan leg van een luchtbasis te Neglielli een ern stige bedreiging voor de hoofdstad acht. Negus dankbaar voor Nederlandsche ambulance. De negus heeft den leider dei' Nederland sche ambulance, dr. Winckel, ontvangen en uiting gegeven aan zijn groote dankbaar heid jegens Nederland voor het zenden van zulk een belangrijke missie naar Abessinië, hetgeen de keizer een gebaar van humani taire solidariteit noemde. Onder bovenstaanden titel bevat het maandblad „Hulp voor Onbehuisden" een opstel van den heer G. H. Honing „Een der thermometers, die den bescha vingsgraad kunnen aangeven, is wel de po sitie van. de vrouw in de samenleving. Bij vele onontwikkelde, op lagen trap van beschaving staande volken, is de vrouw in de samenleving weinig meer dan een slavin en lastdier. In den loop der eeuwen gaat dan de lijn, die de positie van de vrouw in de samen leving aangeeft, gestadig omhoog, echter met herhaald© en vrij diepe inzinkingen. In de beschaafde landen is de positie van de vrouw in de zede zoodaning bevestigd, dat zij in de wetgeving op een hoog peil is vastgesteld. Uiteraard gaat daarmede een bescherming van de vrouw gepaard, zooals ook de voortschrijdende beschaving de kin derbescherming beeft gebracht. De wet be schermt de vrouw tegen voor haar onge- schikten arbeid, tegen arbeid onder voor haar ongewenschte omstandigheden en op voor haar ongeschikte momenten. Wanneer wij over onzen tegenwoordigen tijd denken, rijst niet licht het vermoeden, dat ook in dezen tijd nog ruwe, zware vrouwenarbeid voorkomt onder ongunstige omstandigheden en op volstrekt ongeschik te momenten, zelfsin West-Europa l Het is zaak dat voor oogen te houden, omdat inzinkingen o zoo gemakkelijk hun intrede kunnen doenwaakzaamheid blijft ook hier steeds geboden. De sociale wetgeving moge dan vaak worden gevoeld als een zware belasting op handel en industrie, vooral in slechte tijden drukkend, wanneer wy zien wat het ont breken daarvan of het niet handhaven ha- rer regelen beteekent, zal dat ons zeker den druk dier belasting minder zwaar doen ge voelen. In „Wij jonge vrouwen van Amsterdam" vertelt Mary Pos van vrouwenarbeid in Portugal en schetst op aangrijpende wijze de ellende van dezen „Slavinnen-arbeid in Portugal". Uit den Atlantische» Oceaan de blauwe Taag opstoomend, ziet zij Lissabon „als een witte sprookjesstad glanzend op baar zacht glooiende heuvels, temidden van groen en blauw". Maar reeds bij het voet aan wal zetten, „is daar de ontgoocheling, want meteen wordt m'n aandacht getrokken door het lossen van een schip met zand, dat daar aan de steile havenkade diep in het water ligt". Over de zwiepende, steil naar den wal op gaande loopplank ziet zij de vrouwen rus teloos heen en weer gaan, onder de bran dende zonzij lossen het schip en voeren zand naar den wal in enorme manden, die zij op het hoofd dragen. Zij worden uitbe taald naar het aantal geloste manden en maken een loon van 50 tot 70 cent per dag. „Vandaar die rustelooze voortgang zonder onderbreking, vandaar dat jakkeren, dat zwoegen, den langen, langen dag Twee dezer vrouwen verwachten een baby, „een ander heeft haar kindje in een mandje met vodden op de havenkade staan om het onder het werk door nog te voe den Ook kolenschepen worden op dezelfde wijze in Oporto door vrouwen gelost, met vrachten van vijftig tot zeventig kilo's, eveneens voor een dagloon van 50 a 70 cent. Met gezichten zwart van het kolenstof gaan ze met bloote voeten over de ruwe steenkool en de kadekeien zoo zwoegen de vrouwen ook onder groote wijnvaten, onder kisten en balen Aldus twee groote steden in West-Euro pa in den jare 1935. Laten wij niet al te zeer mopperen over onze dure sociale wetgeving, die ons geluk kig dergelijke tafereeien bespaart l De „Kerkplei n". Gister avond, tijdens den Zuid-Westenwind, is het eindelijk gelukt de „Kerkplein" in zijn ge heel vijf meter zeewaarts te trekken. Hoewel de wind tegen hoogtij kalmeerde, kwam de zee toch tamelijk hoog, zoodat er goed gehieuwd kon worden. Ook was de zee erg woest, hetgeer voor het vlotbren- gen gunstig is. Hedenmorgen vroeg zou bij hoogtij het werk worden voortgezet. Hedenmorgen is de sleepboot „Hoek van Holland", komende van Egmond aan Zee te IJmuiden gearriveerd voor het innemen van water en proviand. Na zich van vol doenden leeftocht te hebben voorzien zal de „Hoek van Holland" wederom naar Eg- mond aan Zee vertrekken om te trachten de werkzaamheden, het vlot brengen van de „Kerkplein", tot een goed einde te bren gen. Inmiddels heeft een lichtmatroos van de „Hoek van Holland" in den afgeloopen nacht een onaangenaam avontuur beleefd. De kapitein vertelde nl., dat deze matroos bij het vastmaken met de „Kerkplein" met tros en al over boord ging en in zee te recht kwam. Hoewel het vrij donker was, gelukte het den man een boei toe te wer pen. Hierop kon de lichtmatroos zich drij vende houden, waarna hem vervolgens een lijn werd toegegooid. Na zeer veel moeite gelukte het' den man zonder dat hem eenig letsel is overkomen aan boord te krijgen. Nog deelde de kapitein ons mede, dat de „Kerkplein" die met den kop naar zee zit, vannacht wederom 2 meter vooruit is gekomen. Uit Egmond aan Zee wordt gemeld 2 Met taaie volharding werkt het per soneel van Van der Tak's Bergings maatschappij aan het vlotbrengen van de „Kerkplein". Bijna iecleren dag wordt de laatste week terrein gewonnen. Heden morgen is men echter niets gevorderd. De wind was Zuidoost, zoodat het water niet hoog genoeg kwam om iets te ondernemen. Met spanning wacht Egmond af of het luk ken zal het schip weg te krijgen. Sedert het vertrek van de „Kerkplein" op Zondag was bepaald, welk vertrek evenwel niet doorging, heeft men geen rust meer. Het kan nu immers elk oogenblik gebeuren. Men gomt zich zelfs geen nachtrust. Als midden in den nacht do stoomfluit van de sleepboot gilt, snellen velen naar het strand, in de meening, dat het er nu van gaat komen. Het staat echter wel vast dat zulks alleen mogelijk is, als de vloed op zijn hoogst is. Dit zal voorloopig niet midden in den nacht plaats hebben, doch 's morgens of 's avonds. Niet alleen in Egmond, maar ook daar buiten, blijft de aandacht gecon centreerd op het vertrek. lederen dag wordt er opgebeld, vooral door journalisten, die zich het vertrek niet willen zien ont gaan. Als een kostbare buit wordt de „Kerkplein" angstvallig bewaakt. Hieruit blijkt wel hoe sterk het groote, hooge zee kasteel op het lage strand tot de verbeel ding spreekt. Het vertrek van de „Kerk plein" heeft intusschen heel wat meer voe ten in de aarde, dan dat van de „Jos Ma ria". Op oudejaarsavond ging voor het eerst het gerucht, dat de „Jos Maria" in den morgen van Nieuwjaarsdag zou ver trekken, en precies op den vastgestelden tijd had dit vertrek plaats. Niet aldus de „Kerkplein". Telkens dook het gerucht van het vertrek op, booze tongen beweer den zelfs, dat het gerucht telkenmale tegen den Zondag opdook. De aanwezigheid van de sleepbooten is evenwel het overtuigend bewijs dat het ernst is. Vandaag zal de lichter „Meermin" weer uit IJmuiden te- rugkeeren om assistentie te verleenen. De malversaties in Hee ren v e e n. Omtrent de arrestatie van den directeur der Onderlinge Brandwaar borg Maatschappij „Zevenwouden", die te vens directeur was van de Onderlinge Brand-herverzek^ringsmaatschappy, beide gevestigd te Heerenveen, vernemen wij nog „Zevenwouden" is een onderlinge maat schappij, die voornamelijk werkt in den Zuid-Oosthoek van Friesland. Deze onder linge vormde met een vyftigtal andere maatschappijen uit alle provinciën, uitge zonderd de drie zuidelijke provinciën, be doelde brand-herverzekeringsmaatschappij. De fraude is hoofdzakelijk in de laatste twee jaren gepleegd en bestond voorname lijk hierin, dat er geknoeid werd in de ver rekening tusschen beide maatschappijen. Deze knoeierijen werden mogelijk gemaakt, doordat beide maatschappijen in eenzelfde kantoor gevestigd waren. Daardoor zijn ook de beide maatschappijen voor een deel bij de verduistering betrokken. De malversa ties in de boeken werden zoo handig ge pleegd, dat zij bij de jaarlijksche controle niet werden geconstateerd, noch door het bestuur, noch door het accountantskantoor, dat de controle uitoefende. Nog het vorig jaar bracht dit laatste een gunstig rap port uit. Er rees echter vermoeden van fraude by het bestuur van de herverzekeringsmaat schappij, dat aan het bestuur van „Zeven wouden" voorstelde, een onverwachte con trole te doen houden. Deze heeft dezer da gen plaats gehad en daarbij is zooveel aan het licht gekomen, dat de directeur is ge arresteerd. Het verduisterde bedrag wordt op ƒ35.000 geschat, maar is nog niet met zekerheid op te geven. De reserve van beide maatschappijen is waarschijnlijk vol doende, om het tekort te dekken. Predikant abusievelijk verdacht van inbraak. Een predikant, die sedert een half jaar in het Oosten van Rotterdam zijn ambt uitoefent, heeft dezer dagen een eigenaardig avontuur beleefd, naar het „Handelsblad" meldt. Toen hij in de Lusthofstraat aldaar stond te kijken voor de étalage van een heeren modemagazijn, kwam er plotseling een po litieagent op hem af, die hem dringend verzocht mede te gaan naar het politiebu reau aan de Hoflaan. Ofschoon de dominee zich geen kwaad bewust was, liet hij zich de aanhouding welgevallen. Hij was juist op weg naar huis en zijn woning stond toch dicht bij het bureau. De agent gedroeg zich bescheiden tegenover zijn arrestant, zoodat de overbrenging niet al te erg opviel. De verbazing van den zieleherder steeg aanzienlijk, toen hij op het bureau aan een formeel verhoor werd onderworpen. Het werd hem aldra duidelijk, dat hij verdacht werd vaneen inbraak. De predikant bracht den politiemannen aan het verstand, dat dominees zich over het algemeen niet met het plegen van misdrijven ophouden. Men moest dit erkennen en met e<«i veront schuldiging vanwege de vergissing her kreeg de aangehoudene zijn vrijheid. Wat was de oorzaak van deze vreemde historie? Een agent van politie had de op dracht gekregen, een bepaald huis in de Rubensstraat, waar den nacht tevoren een inbraak was gepleegd, in het oog te houden tijdens de ronden van zijn wijk. waartoe de straat behoorde.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1936 | | pagina 2