De oorloi tiissctieo Italië e» Abessinië. LAATSTE BERICHTEN is door de politie afgezet, zoodat niemand het terrein kan betreden. Hedenmorgen om tien uur zei', de politie-deskundige dr. Hulst, uit Leiden, ter plaatse arriveeren, teneinde sectie op het lijk te verrichten en verdere nasporingen naar verschillende on derdeden van het misdrijf te doen. Het lijk van den pastoor bevindt zich nog steeds in de pastorie. Het zoo tragisch verscheiden van den pastoor heeft in het kleine dorpje groote ontroering verwekt, temeer daar zijn fa milie in die gemeente woont. De deelneming met den 80-jarigen vader van den versla- gene is groot. Inbraak te Leiden. Gisterennacht is op enkele plaatsen te Leiden ingebroken. In de meeste geval len was de buit niet groot. Bij een winke lier aan de Heerenstraat werd echter een bedrag van 900 gulden (gitvreemd. Een mislukte overval. Te Utrecht zijn Zondagavond twee man nen van naar schatting 25 jaar een huis aan de Maliestraat hoek Mgr. van de Wete ringstraat, na gebeld te hebben, binnenge drongen onder voorwendsel den heer des huizes te willen spreken, zeggende hem een brief te moeten overhandigen. In de huis kamer gelaten, hebben zij den bejaarden bewoner, den heer De V., om geld ge vraagd, hetgeen hun geweigerd werd. De in dringers hebben hem toen gedreigd met een revolver of pistool of iets dat volgens den heer De V. er op lrjkt. De eveneens bejaarde zuster van den heer De V. trachtte de ka mer te verlaten en heeft toen in de serre door de geopende deurenmoord moord geroepen, waarop de indringers ijlings het hazenpad kozen en de woning verlieten, zonder iets mede te nemen. Aan de gevolgen over leden. De 34-jarige heer R. Hogen- dorf, analyst te Groningen, die gisteren morgen in het chemisch laboratorium aan den Bloemsingel bij het nemen van proeven door een explosie ernstige brandwonden be kwam en in het academisch ziekenhuis werd opgenomen, is hedenmorgen vroeg aan de bekomen verwondingen bezweken. De man laat een vrouw en 2 kinderen ach ter. Smokkelen aan de Duit se h e grens. De aandacht van eenige kommiezen te Enschedé werd ge trokken door een auto. Deze werd eerst aangehouden op het Hooge Boekei en later op de Markt te Enschedé. Geen van beide keeren werd echter iets gevonden. Men volgde echter den wagen naar de J. P. Coenstraat, waar de auto der kommiezen tengevolge van de gladheid slipte en men het spoor bijster raakte. Door een toeval ontdekte inspecteur Bos den wagen tegen het middernachtelijk uur op het stations plein. Bij het onderzoek, dat hij toen instel de bleek, dat er in den wagen een radio toestel aanwezig was, dat op onwettige wijze in ons land was binnengevoerd. Het toestel en de auto werden in beslag geno men. De twee inzittenden Ka. en Kr. uit Glanerbrug werden ingesloten. Er is naar aanleiding van deze ontdek king nog een onderzoek ingesteld in de wo ning aan de J. P. Coenstraat. Daar werd eveneens een radiotoestel in beslag geno men. Aan den Keppelerdijk te Glanerbrug heb ben kommiezen eenige smokkelaars be trapt bij het vervoeren van 24 torpedonaven en 42 kettingwielen. Ook dit vrachtje werd in beslag genomen. Brand in een drukker g. Gisteravond om half tien is de brand weer uitgerukt naar de Tweede Jan van der Heijdenstraat te Amsterdam waar in het gelijkvloersche gedeelte in de handels drukkerij en papierwarenindustrie der fir ma L. Kok, brand was ontstaan. Daar de bewoners niet aanwezig waren, moest de voordeur van de zaak worden opengebro ken. Het vuur bleek te woeden in een papier- voorraad in het achterhuis. Met één straal op de waterleiding konden de vlammen worden gedoofd. De brand is waarschijnlijk ontstaan, doordat een von*s uit de kachel in een bakje met poetsdoeken, dat in de nabijheid stond, was gevallen. Verdronken. Hedenmorgen vroeg verliet de 21-jarige W. van Zanten zijn woning aan den Kanaaldijk alhier, om zich naar zijn werk te begeven. Op weg hierheen is hij, door de duisternis misleid, met zijn rijwiel in het Zederikkanaal gere den. Later in den morgen is het lijk opge haald. Zorgeloosheid. Een apo thekers-assistent te Amsterdam beging de onvoorzichtigheid in de apotheek Rozen gracht 29 zijn sigarenaansteker met benzi ne te vullen^ terwijl hij een brandende si gaar in den mond had. Het gevolg was, dat de benzinedampen vlam vatten en de jonge man vrij ernstige brandwonden aan gelaat en handen opliep Hij moest naar het Wil- helmina-gasthuis worden vervoerd. Een circus van ama teurs. Te Amsterdam hebben een aan tal liefhebbers van de paardensport een klein circus opgericht, waarmede zij be oogen zonder eenig winstbejag de belang stelling van het circus weder op te wek ken. Hun circus heet„Kavaljos", en zijn be trekkelijk kleine, maar met veel smaak ge rieflijk ingerichte tent is verrezen op het achter-erf van de manege in de Anna Von delstraat, en biedt plaats voor ongeveer 300 toeschouwers. Het is de bedoeling niet alleen circus programma's te geven, maar ook cabaret avonden met gymnastiekdemonstraties, dansuitvoeringen, enz. De opbrengst van de eerste reeks voorstellingen in deze en de volgende maand zal geheel komen ten bate van het Ned. Roode Kruis en de Mij. Apollo tot steun van oude en invalide toon- en tooneelkunstenaars. De „roofoverval" te Put te. Zooals bekend werd voor eenige we ken te Putte (N.-B.) een roofoverval gefin geerd. Bij het eerste onderzoek werd J. M. uit Halsteren verdacht van medeplichtig heid en in hechtenis gesteld. De politie bleek echter te zijn misleid en nu heeft de heer M. een eisch tot schadevergoeding van 200 ingediend tegen L. H. wegens be- rooving van eer en goeden naam De rechtbank te Roosendaal zal deze eisch 23 Januari a.s. in behandeling nemen. Bedrijvigheid aan de Belgische kust. Wij lezen in het „Handelsblad van Antwerpen" Na het voorspoedig seizoen dat onze badsteden in den jongsten zomer kenden, was het eenigs- zins te voorzien, dat de winter een bedrijvig bouwseizoen zou brengen. En dit is thans ook in de meeste onzer badplaatsen het ge val zoowat overal worden nieuwe villa's hotels of pensionhuizen opgericht, in groo- ter aantal dan de vorige jaren. Te Oostduinkerke bijv. werden er voor dezen winter 70 toelatingen voor het bou wen van nieuwe villa's, handelshuizen of hotels afgeleverd, waaronder een groot ge bouw met 16 appartementen, dan aan den zeedijk zal worden opgericht. Als het in onze badplaatsen naar verhou ding is, dan zal het daar de eerstvol gende maanden niet aan werk ontbreken —-Elf naties in één dorp. Bulgarije kan er trotsch op gaan, dat het een internationaal dorp heeftin het 2500 personen tellende dorp Zarewbrod toch zijn niet minder dan elf naties vertegen woordigd. Het dorp Zarewbrod, dat in Oost-Bulga- rije bij het stadje Schumen ligt, bestaat al 860 jaar. Het wordt behalve door Bulgaren bewoond door Armeniërs, Albaniërs, Duit- schers, Tsj?chen, Nederlanders, Russen, Tartaren, Hongaren, Polen en Turken, die in de beste harmonie met elkaar leven. Het grootste gedeelte der inwoners beoefent den landbouw. Het internationale dorp heeft drie scholen en wel een Bulgaarsche, een Duitsche en een Turksche en verder een roomsche en een grieksche kerk, een vrou wenklooster en een moskee. Met machinegeweren op de ttjgerjacht. De po litie van Kowloon, een Britsehe bezitting aan de kust tegenover Hongkong, heeft een jacht op een tijger, die verschillende menschen heeft aangevallen en gedood, op touw gezet. De geheele omtrek wordt af gezocht. De agenten maken-bij-de jacht gebruik van machinegeweren. In dit ge bied zijn tijgers overigens zeer zeldzaam. De laatste was in 1914 gezien, totdat de streek thans opnieuw is opgeschrikt. Wandelaars door wilde bijen overvallen. In het stads park te Kaapstad zijn honderden wande laars aangevallen door een enormen zwerm wilde bijen, die paden en plantsoenen over dekten. Onder de wandelaars, die voor het grootste deel bestonden uit vrouwen met haar kinderen, ontstond een paniek. Velen werden ernstig gestoken, zoodat zij zich onder medische behandeling moesten stel len. Een vrouw raakte bewusteloos en werd naar het ziekenhuis gebracht. In een minimum van tijd was het park verlaten. Een zevenjarige jongen was ech ter achtergebleven en rolde zich om en om op den grond, om de honderden bijen, die hem aanvielen kwijt te raken. Hij -werd naar huiten gesleept door een jongeman, die zelf ook hevig was gestoken. De politie sloot het park. Intusschen had men ook in de omliggende straten veel last van de kwaadaardige diertjes. Zijn gewicht aan goud! De gebeurtenis van het gouden jubileum van den Aga Khan als leider van de Is- maelieten, hetwelk in ge eel Azië is ge vierd, was de plechtigheid waarbij zijn ge wicht werd bepaald. Dit gewicht aan goud, de waarde van 25.000 pond sterling ver tegenwoordigende, werd hem nl. als jubi leumcadeau geschonken. De Aga Khan heeft een deel onder de armen verdeeld. Politieke moord in Bul garije. In het dorp Dulgeri, bij Boer- gas, is gisteravond een vergadering gehou den van agrariërs, waar de voormalige af gevaardigde van de boerenpartij, Ganeff, een politieke redevoering uitsprak. Toen Ganeff na de vergadering het lokaal verliet, werd uit een hinderlaag een schot op hem gelost, waardoor hij op slag gedood werd. De moordenaar is in het donker ont komen. Wraak voor een ver keerde diagnose. Dat het beroep van medicus niet altijd alleen door besmettingsmogelijkheden gevaar voor diens eigen persoon kan opleveren, bleek dezer dagen weer eens te meer door de volgende tragische gebeurtenis, welke zich te Parijs afspeelde. Een arts aldaar had gedurende ongeveer een jaar een jongeman onder behandeling gehad, die steeds over pijn in zijn been klaagde. De dokter in kwestie was Van meening, dat het rheumatiek was, en schreef zijn patiënt verschillende geneesmiddelen voor die vermeende kwaal voor. Daar de pijnen niet verminderden, maar integendeel erger werden, ging de jongeman tenslotte naar een anderen dokter en liet dezen zijn been onderzoeken. Deze medicus stelde vast, dat het hier een ernstig geval van langdurige bloed vergiftiging betrof en achtte een directe operatie dan ook noodzakelijk. Deze operatie mocht echter niet meer baten, de jongeman stierf. Een broer van den overledene weet dit overlijden aan de vergissing van den eer sten dokter. In hevige woede ontstoken, ging hij nu naar de woning van dezen medicus en schoot hem neer. Daarna begaf hij zich naar een politiebureau waar hij zijn misdaad volledig bekende. Ploegen uit kanonnen. Te Mexico City, in Midden-Amerika, worden nu de eerste proeven genomen met het omsmeden van kanonnen tot ploegen. President Cardenas heeft nu bevel gege ven dit op groote schaal voort te zetten, daar die proeven geslaagd zijn. De aldus vervaardigde ploegen zullen onder de land bouwende bevolking worden uitgedeeld. Kon die proef in ieder land genomen wor den en er slagen, dan zou misschien einde lijk de vrede beginnen op de wereld. Mis schien, want sedert het kanon heeft de mensch zooveel andere moordtuigen uitge vonden. Pleziertochten over den Atlantischen Oceaan. Er worden momenteel plannen overwo gen voor het maken van kruistochten op den Atlantischen Oceaan. Volgens deze plannen zou het mogelijk zijn, in 1938 naar Amerika te reizen aan boord van een mo dem passagiersschip voor ruim 70 gulden. Onderhandelingen voor den bouw van twee dergelijke passagiersschepen, elk me tende 30.000 ton, loopen ten einde. Deze schepen zouden te Barrow op stapel wor den gezet. De plannen voor den bouw dezer zee- kasteelen zijn reeds gereed gekomen. Alle nouveauté's op 't gebied van accommodatie en uiterlijke verfraaiing zullen worden aan gewend. De kiel voor het eerste schip zal binnen enkele maanden worden gelegd. Het zal dan nog twee jaar duren, alvorens de bouw is voltooid. De Nederlandsche ambulance in Abessinië. Een nota van Mussolini. De strijd aan het Zuidelijk front. Legerberlcht no. 102. De Nederl. ambulance in Abessinië. Naar aanleiding van de laatste zinsnede van het communiqué van het Italiaansche agentschap Stefani, d.cL 18 Januari, lui dende Verder moet er op worden gewezen, dat dikwijls zoogenaamde zendingen voor hospitalen in werkelijkheid wa penzendingen zijn. Zoo bevatte een kist, welke aan de Nederlandsche sa nitaire commissie was gezonden, 16 geweren en 9 pistolen met munitie. deelt het hoofdbestuur van het Nederland sche Roode Kruis het volgende mee De ambulance heeft te harer beschikking drie (niet zestien) geweren en negen pisto len met munitie. Art. 8 van de Roode Kruis Conventie van 27 Juli 1929 erkent aan Ambulance-perso neel de bevoegdheid wapenen te bezitten noodig voor de verdediging van eigen lijf en goed, alsmede van de gewonden aan zijn zorgen toevertrouwd. In dit verband zij nog aangeteekend, dat de geweren, jachtgeweren zijn, die de am bulance niet kan ontberen, met het oog op de noodzakelijke vleeschvoorziening door het schieten van. grof en klein wild. Uit den aard der zaak is deze aangele genheid allerminst heimelijk behandeld, en werd voor den doorvoer in Fransch Somali- land de desbetreffende vergunning van de Fransche regeering verzocht en verkregen. Een nota van Mussolini. De correspondent van „de Tel." te Genè- ve meldt van gistermiddag Twee nota's zijn heden in den loop van den middag binnengekomen, namelijk een brief van Mussolini aan den voorzitter van het Roode Kruis, prof. Max Huber, in ant woord op diens schrijven van 7 Januari, waarin deze protesteerde tegen de schaden, die de ambulances, voorzien van het Roode Kruis-embleem, in Abessinië ondervinden, en een noodkreet van den Abessinischen ge delegeerde om financieele hulpverleening door den Volkenbond. Dë nota van Mussolini trekt zeer de aan dacht. Ten eerste omdat dit een persoonlijk schrijven van Mussolini is, en ten tweede door den uiterst gematigden en verzoenen den toon, waarin de nota is gesteld. Waai de Italiaansche regeering in haar eerste officieele communiqué over het bombarde ment verklaarde, dat dit een „wraakne ming" was voor de onthoofding van een gevangen genomen Italiaansoh vlieger officier, wordt het incident in Mussolini's brief uitgelegd als een betreurenswaardige vergissing, terwijl beloofd wordt, dat een herhaling zal worden voorkomen. Mussolini's schrijven luidt als volgt Op grond van de internationale verplich tingen, die Italië heeft aangegaan, onthou den de Italiaansche vliegers zich tijdens hun operaties in Oost-Afrika van schending van het Roode Kruis-embleem, zelfs terwijl zij weten, dat onze tegenstanders daarvan misbruik maken. Zooals de president van het Roode Kruis heeft opgemerkt, kan het echter, evenals in het verleden, voorkomen, dat tijdens de operaties ook afdeelingen van het Roode Kruis bij de vijandelijkheden betrokken wor den. Niemand betreurt dergelijke voorvallen meer dan de Italiaansche regeering, die al haar krachten zal inspannen, opdat deze zich niet meer zullen herhalen. De regelen, die in de conventie van Ge- nève zijn neergelegd, eischen evenwel, dat van het embleem van het Roode Kruis geen misbruik voor onwettige oorlogsvoering zal worden gemaakt. Eveneens wordt daarbij het respect voor de gewonden, dooden en gevangenen voorgeschreven. De Italiaan sche regeering heeft de Internationale Roo de Kruis-commissie reeds gewezen op de schending van deze verplichtingen, door de Abessinische troepen en op de verschrikke lijke daden, die door hen ten aanzien van onze gewonden, gevangenen en dooden zjjn begaan. De regeering van Italië verzoekt de Internationale Roode Kruis-commissie, een enquête ter plaatse in te stellen, om te onderzoeken, of en op welke wijze de con ventie van Genève door een van beide par tijen wordt geschonden. De Italiaansche regeering apprecieert ten zeerste den humanen geest en de oude en nobele traditie, die het Internationale Roode Kruis bezielen en wenscht daaraan haar volle medewerking te verleenen, ten einde de principes van de beschaafde vol ken te doen zegevieren. De stryd aan het Zuidelijk front. Het Italiaansche persbureau Stefani deelt mede, dat de overwinning van de Italianen bij Dolo ernstige gevolgen heeft voor de binnenlandsche politiek. Naar verluidt heeft de Negus Ras Desta naar Addis Abeba ont boden en is den Turkschen generaal, Wehib Pasja, opgedragen het Zuidelijke Abessini sche leger te reorganiseeren, dat thans in wanorde is. De nederlaag wordt te Addis Abeba als zeer ernstig beschouwd, daar Ras Desta,, een schoonzoon van den Negus, wordt be schouwd als een groot krijgsman en omdat zijn leger op Europeesche wijze was bewa pend. Zijn leger was verschanst in loopgra ven, geheel volgens aanwijzingen van Euro peesche technici aangelegd. De nederlaag van Ras Desta heeft der halve niet alleen het Zuidelijk leger gede moraliseerd, doch ook de troepen aan het Noordelijk front. Verder wordt gemeld door Stefani dat de Abessiniërs in den slag van Dolo gebruik zouden hebben gemaakt van dum-dum-ko- gels de wonden van vele inlandsche Itali aansche soldaten zouden dit duidelijk aan- toonen. Legerbericht no. 102. ROME. Legerbericht no. 102 luidt als volgt Maarschalk Badoglio seintDe troepen van generaal Graziani achtervolgen verder het vluchtende leger van Ras Desta. Een onderaanvoerder van Ras Desta heeft zich met zijn gewapenden onderworpen aan on ze militaire autoriteiten te Agua. In het Andino-gebied ten Zuidwesten van Makalle is een bombardementsvliegtuig omlaag ge stort. Redevoering van Marconi. ROME. Tijdens de algemeene vergade ring van de Koninklijke Academie van Italië, waarvan Marconi voorzitter is, heeft deze een redevoering uitgesproken, waarin hij o.m. het volgende zeide Wanneer ik de eensgezinde gevoelens vertolk van mijn collega's, stel ik er prijs op tot uiting te orengen, wat ons oordeel is over hetgeen zich in het buitenland ten nadeele van. Italië afspeelt. Het is wel ver wonderlijk, dat een staat als Italië, de moe der van de beschaving, beschuldigd wordt van agressie naar aanleiding van een van die koloniale ondernemingen, die, bepaald wordende door dringende behoeften van verdediging en expansie, steeds een eere zaak gevormd hebben voor de grootste naties van Europa. Voor de eerste maal in de geschiedenis van de wereld kent een internationale vergadering, die in het leven is geroepen voor de organisatie van den vrede tusschen de volkeren, zich het recht toe een vrijen, souvereinen staat te straffen met economische sancties en dreigt nog ernstiger maatregelen tegen hem toe te passen. Veroordeelt men, door het huidige Ifalië te veroordeelen, niet de duizendjarige traditie van Italië, die de basis gelegd heeft voor de Europeesche beschaving De eenige fout van het huidige Italië is de leeringen te volgen van het oude ome en andere rijken, die tot voorspoed en macht gekomen zijn, op te volgen. Wat vandaag ten nadeele van Italië geschiedt, zal de stomme verbazing wekken van het nage slacht. De Britsehe opvatting staat tegen over ons en weigert oeter ingelicht te wor den. Men heeft m\j in Engeland vergun ning geweigerd te spreken voor de radio om op eerlijke wijze voor het Engelsche pu bliek de overwegingen van mgn vaderland uiteen te zetten, ondanks het feit, dat En geland zich er steeds op heeft beroemd aan allen de vrqheid van het woord toe te ken nen. Tegen dit partis, d.w.z. tegen die on- rer htvaardigheid moet tot iederen prijs weerstand geboden worden met de zeker- he.d, dat de waarheid en het gezonde ver stand noodzakelijkerwijze zullen overwin nen. Het Italiaansche volk zal, zeer gerust omtrent de toekomst, weerstand bieden en kalm den weg voortzetten, die is aangege- vei door den Duce. De Italianen bombardeeren Khoram. Naar uit Addis Abeba wordt gemeld. »c')ben Italiaansche vliegtuigen opnieuw de stad Khoram gebombardeerd en voerden zij verkenningsvluchten ten Zuiden van War- ia uit. Volgens berichten van Ras Desta duurt de voor 15 dagen begonnen veldslag nog steeds voort. De Italianen brengen vooral Somalitroepen in het vuur, waarvan de voorhoeden slaags zijn met de troepen van Ras Desta. De regeering van Abessinië verklaart dat de Italiaansche pers een klei ne plaatselijke overwinning heeft opgebla zen tot iets geweldigs om den oorlogsgeest van de Italiaansche troepen en van het volk te vermeerderen. De zware Italiaan sche verliezen staan evenwel niet in ver houding tot het bereikte resultaat. Boven dien poogt men door deze berichten den te genstand van de Abessijnen te breken. Evenwel zullen noch gas, noch het bombar dement van steden, lazaretten en verband- plaatsen het Abessijnsche volk er toe bren gen, integendeel de sti'ijdvaardigheid zal sterker worden en zelfs de zwaarste verlie zen zullen het volk er niet toe brengen den strijd voor de vrijheid op te geven. Abessijnsche barbaarschheid. Het Italiaansche pers-agentschap Stefa ni deelt mede, dat de woordvoerder van het ministerie van pers en propaganda Zater dag de buitenlandsche journalisten heeft ontvangen en hun een c'opie van de foto's heeft verstrekt, welke als bewijsmateriaal naar Genève zijn gezonden en waaruit de staat van barbaarschheid blijkt, waarin Abessinië nog verkeert en de noodzakelijk heid van den beschavenden arbeid van de Italianen. Ten aanzien van de bombardementen van het Roode Kruis werd nog medegedeeld, dat hiervan de Abessiniërs schuld ztfn, want indien zij zich gehouden hadden aan de oorlogsgebruiken om hospitalen ver van de troepen te plaatsen, dan zouden deze in cidenten niet hebben plaats gehad. STENOGRAFIE. De geschiedenis der stenografie is weinig bekend. Men maakt echter een dwaling door te meenen, dat zij een uitvinding van den lateren tijd is, schrijft J. G. H. in het „Nieuwsblad van het Noorden". Wij lezen dan ook in een Psalm van David „Mijn oog is als de pen van een schrijver, die snel schrijft". Hieruit blijkt, dat de Hebreërs dus de kunst verstonden om snel te schrijven. In Athene en later te Rome was het ge bruik der stenografie veel meer algemeen. Zoo bediende Xenophon zich van een ver kort alphabet om de redevoeringen van So crates, wiens werken hij later uitgaf, woor delijk weer te kunnen geven. Dat was 168 vóór Chr. De Romeinen, die met de schatten uit Griekenland ook de kunsten, zeden en ge woonten der Grieken te Rome brachten, voerden die schrijfwijze bij alle lagen van de bevolking in. Onder het consulaat van Cicero vinden wij de eerste sporen van ste nografie. De groote redenaar zelf was een zeer bedreven stenograaf en hij leerde de kunst aan zijn vrijgemaakten slaaf Tiron, die later zijn pleidooien uitmuntend weer gaf en al spoedig een groote beroemdheid vérwierf. Hij vond geheel nieuw stenogra fische teeken uit, die naar hem, „Tironi- sche aanteekeningen" werden genoemd. Daar het langzamerhand mode was gé worden met het nieuwe schrift bekend te zijn, schreef men elkaar te Rome niet an ders dan in stenografie. Seneca, Brutus, Julius Caesar, Cicero en andere groote mannen maakten er onder elkaar gebruik van. De gewoonte werd zelfs zoo sterk, dat Cicero aan zijn vriend Alieus een brief schreef, die uit Tironiscbe teekens bestond. Toen deze er niets van begreep, bood da groote redenaar aan, hem onderricht in stenografie te gevenAlicus leerde d© kunst in zeer korten tijd. Ook Augustus gaf zijn kleinzoon onderricht in stenografie. Tot de 11e eeuw bleef de oude wijze van stenografeeren in Frankrijk bewaard, een bewijs daarvan zijn de brieven van Lode- wijk den Vromen, den zoon van Karei den Grooten, die het Fransche alphabet ge bruikten. In 1747 verbeterde een Benedic tijner monnik, Purre Carpentier het Tironï- sche schrift en deed een Latijnsche verhan deling over deze nieuwe wijze van steno grafeeren het licht zien. Tegenwoordig is stenografie veel verbe terd en gewijzigd cn ook nu vindt zij ontel bare beoefenaars, die verschillende syste men leeren. VERPLAATSING ONTVANGER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. 's-GRAVENHAGE. Bij beschikking van den minister van financiën is de ontvanger van de invoerrechten en accijnzen te Vlis» singen (haven) W. A. van Sikkelerus, ver plaatst naar Amsterdam en werkzaam ge steld op het kantoor van den ontvanger der directe belastingen, invoerrechten enz. aldaar. ARBEIDERS-ORGANISATIES IN HET SLAGERSBEDRIJF. UTRECHT. Dezer dagen heeft een ver gadering plaats gehad van de hoofdbestu ren der betreffende arbeidersorganisaties met de gezamenlijke slagerspatroonsbonden met het doel te komen tot saneering van het slagersbedrijf en de vleeschvoorziening en tot algeheele samenwerking van beide partijen. Naar verluidt hebben de vertegenwoor digers der R.-Kath., Chr., moderne en neutrale werknemersbonden zich in deze vergadering bereid verklaard deze samen werking in hun organisaties te verdedigen en te prop ageer en.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1936 | | pagina 3