INGEZONDEN STUKKEN Probeer Kruschën voor onze rekening MARINE EN LEGER GEMENGD NIEUWS MARKibüRiUilfcN WIELRENNEN! De zesdaagsche te Amsterdam. Na de jachten van gisterenmiddag 3 uur, houden de renners zich betrekkelijk rustig. Pijnenburg won 500 chocoladereepen en gaf deze onder een luid hoera aan de wees kinderen. Om negen uur werd medegedeeld dat het koppel dat het eerst een ronde neemt van dit moment af een premie van 1000 wint. Dan volgde een regen van premies die door verschillende renners werden gewon nen. Dan komen de jachten. Om 10.05 de marreert Broccardo plotseling, doch hun Uitlooppoging wordt verhinderd. Dan schie ten BuysseDeneef er tusschenuit. Zij fietsen razend snel weg en zijn weldra een halve ronde uitgeloopen. Het peleton begint dan te jagen. De Franschen jagen er ach teraan. Pijnenburg en Van Kempen zetten hun rug krom en de Belgen worden iets ingeloopen. Maar ook de Belgen zetten zich nog wat schrapper en langzaam maar zeker wordt het peleton ingehaald. De .duizend gulden z|jn voor BuysseDeneef. Maar ook Guimbretière schiet plotseling weg. De gewonnen ronde is weldra 'n feit, evenals de ronde gewonnen door Pijnen burgVan Kempen, die direct achter de Franschen zaten. De drie leidende koppels zijn dus weer bij elkaar. Dan gaan Broccardo en Pijnenburg er weer van door. De beide koppels lossen steeds goed af en weldra is ook deze ronde een feit. Dan is weer de beurt aan de Franschen. Guimbretière is in minder dan geen tijd een halve baan uitgeloopen. Van Kempen zet onmiddellijk een achtervolging in en er wordt geruimen tijd gejaagd. Maar de Franschen zyn in superbé-vorm. Ze zijn niet te houden en de ronde is door hen met veel inspanning genomen, waardoor ze aan den kop liggen. In den volgenden stand kwam voor 12 Uur geen wijziging meer, zoodat Broccardo Guimbretière met 1 ronde voorsprong op PijnenburgVan Kempen en BuysseDe neef winnaars werden van dezen derden Amsterdamschen zesdaagsche. De eindstand luidde als volgt 1. BroccardoGuimbretière op 1 ron de PijnenburgVan Kempen en Buysse Deneef op 2 ronden SchönHürtgen op 3 ronden r De WolffVan der Heijden op 4 rónden BraspenninxHillop 5 rondenPellenaarsBogaertop 7 ron den BrescianiPrieto op 9 ronden i ge broeders Vroomen. LUCHTVAART Watervliegtuig voor 70 personen. De „Excelsior" kondigt voor het einde van het jaar proefvluchten aan met het grootste watervliegtuig ter wereld, dat op het oogenblik te Toulouse wordt gebouwd. Het toestel zal 70 personen kunnen vervoe ren en twaalf luxe hutten bevatten, die voor de scheepshutten op de groote lrjn- booten niet zullen behoeven onder te doen. Elke hut bevat twee bedden. Bovendien is er een aparte toilet-cabine. Het toestel is 32 M. lang, 50 M. breed en 9 M. hoog. Het krijgt 6 motoren van 850 P.K. elk. De snelheid zal 250 K.M. bedra gen. Een bijzondere vliegtuiglanding. Wegens een defect aan den motor was een vliegtuig dat zich hoven de vrijwel on doordringbare wildernis van Nieuw Guinea bevond, genoodzaakt te dalen. Daar de piloot geen geschikte plaats kon vinden om te landen, liet hij zijn toestel da len op de breede kruin van een meer dan 50 meter hoogen rubberboom. De machine bleef in de takken hangen en. de piloot en zijn passagier, die volkomen ongedeerd waren, konden langs lianen naar beneden klimmen. Bulten verantwoordelijkheid der redactie. De copie wordt niet teruggegeven. „HULP VOOR ONBEHUISDEN." Mynheer de Redacteur, De Vereenigïng „Hulp voor Onbehuis- den" te Amsterdam, die den haar toege- kenden gemeente-steun ten deele moet mis sen en wier giften, contributiën en verdere baten helaas niet ruim meer vloeien, staat voor een lastig probleem. Namelijk hoe ondanks de fel besnoeide en ontoereikend geworden middelen, toch nog eiken dag ruim 700 volwassenen en kinderen te verplegen, te voeden en te ver zorgen. Van ouds heeft het werk slechts uitersten eenvoud gekend. Te bezuinigen valt er dus niet en zeker niet op de verzorging der op genomen menschen. Maar wat dan? In krimping van het aantal verpleegden? Waar zouden vele stakkers naar toe moe ten? Er is slechts één uitkomst meer giften Daarom thans een beroep op allen Schenkt „Hulp voor Onbehuisden" mild Uw gave Helpt mede, werkt mede, opdat deze mooie instelling in stand kan blijven, opdat de allerarmsten hun toevlucht be houden, opdat mannen, vrouwen en kinde ren in uitersten en vaak plotselingen nood, weten waarheen zich te wenden 1 VEREENIGÏNG „HULP VOOR ONBEHUISDEN" 2e Const. Huygensstraat 35, Amsterdam. Postgiro No. 32534, gem. giro Amsterdam V- N. 207,. Er is mi. geen enkele reden meer om niet eens een proef met Kruschën Salts te ne men. Immers ge ontvangt een gratis proef- flacon verpakt bg de groote flesch 1.60, dus ook meer Kruschën Salts voor hetzelfde geld. Kruschën Salts zuivert Uw bloed, het zal U verfrisschen en verjongen. Het wordt te vens over de geheele wereld erkend als het beste middel tegen rheumatiek, ischias etc. In het buitenland is door opkoopers met Kruschën Salts geknoeid. Men koope daar om in geen geval Kruschën Salti in buiten- landsche verpakking, doch uitsluitend in ongeschonden Hollandsche verpakking met de naam N.V. Rowntree Handels Maat schappij op verpakking en etiket der flacon gedrukt. Geachte Redactie Beleefd verzoek ik U plaatsing voor het volgende Met ongeduld het oogenblik verbeidend, dat de heer Parmentier, aangekondigd als de Held van de „Uiver" (en terecht) z'n radiorede zou houden, heeft het mij ge troffen dat de heer Parmentier in 't begin van. z'n. rede zeide te spreken, speciaal voor de Avro-luisteraars, en dan voor de rest van het Nederlandsche volk. Ik dacht dat de heeren Parmentier c.s. onze Nationale Helden waren, en niet die van één groep der bevolking. Met dank voor de plaatsing, A. D. De navolgende onderofficieren z|jn aan gewezen om met het op 28 November 1934 van Amsterdam vertrekkende mailschip „Marnix van Sint Aldegonde" naar Neder- landsch-Indië te worden uitgezonden Majoor-vliegtuigmaker (M) G. L. van Aalsburg, transportcommandantschipper A. Blokland, bootsman H. Verkijk, serge anten-konstabel A. de Brurjn, W. F. de Kleijne, sergeanten-vlieger J. P. J. Biel- feldt, J. F. Rijkhof, majoors-torpedomaker J. K. Donker, T. J. van Rooij, sergeanten- torpedomaker H. W. Baars, C. P. Crispijn, H. Hoogland, J. C. Huussen, sergeanten- vliegtuigmaker (M) W. Groven, M. L. M. de Keijser, A. Quispel, C. J. de Wilde. Bij beschikking van den minister van de fensie is luitenant ter zee der le klasse J. A. de Gelder den 12en November geplaatst bij de onderzeedienstkazerne te Willems oord, Bij Kon. besluit is aan ds. J. J. van der Schuit te Apeldoorn op zijn verzoek eervol ontslag verleend als reserve-veldprediker voor den tijd van oorlog bij het leger te velde. Inbraken opgehelderd. Men herinnert zich, dat den laatsten tijd in Enschede en omgeving verschillende nachtelijke inbraken werden gepleegd. Bij een dezer inbraken, in de villa „Het Stokhorst" van de familie Jannink, werd, behalve een bedrag aan geld, een luxe aqto ontvreemd. Deze auto, die in den nacht van Vrgdag op Zaterdag uit de garage ver dween, werd den daarop volgenden Maan dag in Frankfort a. d Main teruggevonden. De wagen, die nog van een Nederlandsche nummerplaat was voorzien, had de aan dacht getrokken van een Hollander, voor wiens woning de auto geheel toevallig was neergezet. De auto werd aan een on derzoek onderworpen, waarbij bleek, dat hij toebehoorde aan de familie Jannink te Enschede, die onmiddellijk van de vondst op de hoogte werd gesteld. De politie te Enschede had intusschen ook niet stil gezeten en in samenwerking met de Duitsche politie een uitgebreid on derzoek ingesteld, dat aanvankelijk niet het gewenschte resultaat opleverde. Niet lang geleden kreeg zij van de politie te Stuttgart de mededeeling, dat in Darm stadt een zeer berucht inbreker was aange houden, die bekend had eenige inbraken in de omgeving van Enschede te hebben ge pleegd. In verband daarmede begaf de hoofdinspecteur der afd. recherche, de heer H. Boerrigter, zich naar Stuttgart om den aangehoudene te hooren. Het bleek te zijn de 32-jarige Duitscher F. B., die bekende zich aan vier inbraken te Enschede en omgeving te hebben schuldig gemaakt. Ook verklaarde hij bovenbedoel den luxe auto te hebben gestolen. Bij dezen diefstal had hij, verscholen op een boeren erf in de nabijheid, gewacht, tot op Stok horst de lichten uitgingen en daarna zijn slag geslagen. Via Gronau was hij naar Frankfort getuft, waar hij het voertuig had achtergelaten. Op aanwijzing van den verdachte is een groot deel van het gestolen geld en de ont vreemde voorwerpen in Duitschland in be slag genomen. Het geld was nog gedeelte lijk in zyn bezit»- Het blijkt dat de aangehoudene een oude bekende van de Nederlandsche justitie is. In Juni j.L was h|j uit de gevangenis te Haarlem ontslagen, waar hrj 2% jaar had uitgezeten als straf voor verschillende in braken. Tijdens zijn verblijf in de gevange nis heeft hij in den loop van 1932 een uit- braakpoging gedaan. Via een luchtkoker slaagde hg er in te ontsnappen, doch de herkregen vrijheid was van korten duur. In Arnhem werd hij weer aangehouden om zijn straf verder uit te zitten. Na z|jn ont slag uit de gevangenis heeft hij zich in het grensgebied tusschen Enschede en Gronau opgehouden en van daaruit de verschillen de inbraken op touw gezet. Een ongeloofelflkver- h a a 1. De 27-jarige drogist Willi in Weenen las de advertentie: Ik zoek voor een groothandel in drogerijen een reiziger tegen vast salaris en provisie. Hij schreef er op en sloot een foto in, en kreeg het verzoek zich te komen presenteeren. De eigenares der zaak, mevrouw Lucy, eerst weduwe, daarna gescheiden, van 48 lentes, ontving den jongen, goed gekleeden Wee- ner allervriendelijkst. Ze zocht wel alleen een reiziger, zei ze, maar eigenlijk was ze over haar bedrijfsleider niet tevreden, om dat hij zich te veel met vrouwen afgaf. Willy was zeer verheugd na lange werke loosheid een baantje als reiziger te krijgen en nu wenkte hem zelfs de mooie baan van bedrijfsleider. Spoedig werd Willy bedrijfsleider. En er begon voor hem een leven als in luilekker land. Hij kreeg een mooie kamer in het huis der chefin. Ze bracht hem eiken mor gen persoonlijk zijn ontbijt, ze schreef hem ook minnebrieven, welke hg 's avonds op het nachtkastje vond. In deze brieven bood ze hem haar vermogen aan en ook de positie van huisvriend voor geval ze s.'Og eens trouwde en hield ten slotte, toen al die liefdesoffertes vruchteloos hieven, Wil ly's salaris in om hem soepel te maken Dat baatte echter niets; voor den jongen bedrijfsleider was de chefin veel te bejaard. De chefin werd steeds onvriendelijker. Geen ochtendkoffie meer, het personeel werd te gen den bedrijfsleider opgezet: „Gij zult hier chef z|jn, en ik zal u als trouwe vriendin ter zijde staan", stond vroeger in de min nebrieven; nu werd een heel andere toon aangeslagen. Zelfs een aanklacht wegens het bezit van een verboden wapen diende de chefin tegen haar bedrijfsleider in: Willy wilde weg, maar h|j werd streng bewaaat en de chefin had zelfs de hand gelegd op den sleutel van z|jn kamer. Nadat hij al drie maanden zonder salaris gekregen te hebben, gewerkt had, werd net den jongen drogist toch te bar, hg liet een auto komen, pakte er inderhaast, terw\jl mevrouw Lucy even het huis uit was, zijn bagage in en reed weg. Spoedig werd hrj echter door een auto in razende vaart in gehaald en tot stoppen gedwongen. Twee pootige jongens, knechts van mevrouw Lucy, stapten eruit en geboden hem op dreigenden toon dadelijk terug te keeren. Ze lieten hem eerst doorrijden toen een gendarme in zicht kwam. Mevrouw Lucy heeft voor de handels rechtbank in Weenen dit haast ongeloof lijk verhaal moeter erkennen. Het is haar op een schadevergoeding van 1200 shilling komen te staan, plus een uitnemend ge tuigschrift. De langste man ter we reld. Mohammed Ghazi, een jonge Egyptenaar, beweert de langste man ter wereld te zijn. Zijn lengte is drie meter. Het vreemde is, dat hij deze afmeting aan een ongeval dankt. Drie jaar geleden was hij nog geen twee meter lang, toen hg uit het raam van een huis viel en aan zijn hoofd ernstig gewond werd. Sinds dien tgd groeit hij met schrikbarende snelheid. Hij is echter zoo zwak dat hij niet op zijn beenen kan staan en steeds in bed moet liggen. De doktoren durven hem wegens zijn zwakke hart niet te opereerem Hij ligt nu in de grootste kamer in het huis van zijn ouders, maar als hij doorgaat met groeien zal men hem moeten terug brengen naar het hospitaal waar de zalen grooter zijn. De motorrijder, die bekend stond om zijn onzinnig rijden, werd aan de telefoon ge roepen. Een vrouwelijke stem vroeg hem Komt u vanmorgen met uw motorfiets door de Hoogstraat Neen, vandaag niet. Maar wat zou dat? O, dan kan ik mijn zoontje even naar den kruidenier sturen om een pond suiker. Zeg, Kitty, hoelang hen je al met Wim verloofd Laat me eens bedenken, 't zal zoo iets zijn als drie permanent waves. HET BINNENSTE VAN ONZE AARDE. De geleerden nemen tegenwoordig over het algemeen aan, dat het binnènste van onze aarde een gloeiende massa is, die slechts door een betrekkelijk dunnen korst wordt omgeven. De Belgische geleerde pro fessor Felix Kaisin, lieder van het Geolo gisch instituut aan de universiteit te Leu ven, is echter van een andere meening. Hij wil om zijn theorie te staven een tunnel van niet minder dan 3 K.M. diepte in de aarde boren. De theorie van prof. Kaisin is. dat de aarde massief is en dat de aardop pervlakte niets anders is dan een laag van ingestorte gebergten en versteende wou den, die als de schubben van een visch over elkaar sluiten. Het spreekt vanzelf, dat het maken van zoo'n tunnel, niet geschieden kan met de hulpmiddelen, die thans algemeen gebezigd worden. Er zyn daarvoor echter pioderne hulpmiddelen, die de moeilijkheden, al thans in theorie, overwinnen kunnen. De kosten van den tunnelbouw, die ongeveer drie jaar zouden duren, zijn betrekkelijk gering. Zij zullen ongeveer 300.000 gulden bedragen. De plaats waar de tunnel zou komen denkt de professor zich in het Zuiden van België in het stroomgebied van de Haine, Sambre en Maas. Prof. Kaisin hoopt, dat hij met zijn tunnelbouw, de bevestiging van zyn theorie bereikt, maar ook dat hij rijke oliebronnen en steenkolenlagen zal ontdekken. De prof. weet wel, dat zijn theorie volle dig ingaat tegen de heerschende meening van de geleerden. Hjj is ook niet van plan voorloopig de juistheid van zijn theorie te gaan beplei ten, hoewel die het resultaat van 25 jaar onderzoek is. Hjj wil eerst het resultaat van deze proef afwachten. Blijkt daaruit, dat hij geljjk heeft, dan zal hjj ook met kracht zijn meening propageeren. Wetenschappelijke theorieën, zoo zegt prof. Kaisin, maken geregeld een evolutie mee. De aardkorst is als een laagje vernis over een globe, niet dikker ook. Wat zich daaronder bevindt, weet eigenlijk niemand. Ook de geophysische wetenschap tast vol komen in het donker. Ik ben er van over tuigd, dat van alle huidige theorieën er geen één bewaarheid wordt, als wij in de aarde doordringen. Helaas is het thans nog technisch onmogeljjk om verder dan 3 K.M. in de diepte te graven. En zelfs dat zal moeilijkheden genoeg opleveren. De grootste moeilijkheid is echter het geld. Ik heb het zelf niet en wil ook niet graag een beroep doen op het publiek voor een zaak, die naar alle waarschijnlijkheid geen winst zal opleveren. Want, al ben ik ook overtuigd, dat ik de samenstelling van den aardkorst zal kunnen ontleden, zoo is het nog lang niet zeker, dat ik petroleum en steenkool zal vinden in zoodanige hoeveel heden of op zoodanige plaatsen, dat een exploitatie daarvan kan plaats hebben. Ik geloof, dat de kansen zes tegen een staan, in mjjn nadeel. Ik weet, dat men mij zal uitlachen en dat ik waarschijnlijk weldra een bekende figuur in de moppenafdeeling van de bla den zal zijn, maar daar valt niets aan te veranderen. Tot zoover prof. Kaisen, De geruchten gaan echter, dat een groo te Belgische stichting op het gebied van wetenschappelijke onderzoekingen het geld voor het plan van den professor zou willen fourneeren. MELK VOOR KINDEREN. Een inzender in „de Tel." schrijft, spre kende over de „Amato" en de propaganda die daarop is gevoerd voor onze zuivelpro ducten Het is zeer te hopen dat een grooter ge bruik in ons land van melk om ons enkel hierbij te bepalen een van de resultaten van de Amato mag zijn. Niet alleen, dat dit van groot economisch belang is bij de huidige overproductie, maar vooral omdat melkgebruik van veel heteekenis voor de volksgezondheid geacht moet worden. Vooral voor kinderen is melk als bron van licht verteerbaar en bijzonder waardevol dierlijk eiwit en vet een voedsel van de allereerste orde. Een enkel voorbeeld om dit te illustree- ren. De bekende Amerikaansche voedings specialist MacCollum kwam eens in een kinderhuis waar de kinderen in een slech ten voedingstoestand verkeerden. Om de oorzaak hiervan op te sporen werd het voedsel onderzocht. Dit bleek voldoende te zijn, tenminste genoeg van de voor de voe ding vereischte stoffen te bevatten. Op aanraden van MacCollum kreeg een deel der kinderen nu eiken dag 'n quart 0.94 liter) melk. Dit was een belang rijke verandering in het diëet, want voor dien tgd hadden deze kinderen hoofdzake lijk geleefd van brood, aardappels, boonen en groenten. Het drinken van melk bleek een bijzon der gunstigen invloed te hebben de kin deren begonnen goed te groeien, er kwam meer leven in, kortom, zoowel lichamelijk als geestelijk ondergingen zij een groote veranderingen ten goede. Dit was niet het geval met de groep van kinderen, die nog het oude diëet ontvingen, deze bleven in groei achter. Duidelijk bleek hier dus de gunstige uit werking van melkvoeding op het kinderge stel. Dit bleek ook te Parijs, toen daar in 1930 bij wijze van proef aan kinderen van lage re scholen dagelijks een halve liter melk werd gegeven. Deze proef duurde 100 dagen waarna de jongens gemiddeld 2 pond en de meisjes bijna 2 pond in gewicht waren toegenomen. Algemeen was men tevreden over de resultaten, en het gevolg was, dat sindsdien op meerdere Parijsche scholen tot het verstrekken van melk aan de leer lingen werd overgegaan. Is melk voor het groeiende lichaam van gezonde kinderen reeds wenschelijk, nog meer geldt dit voor ondervoede kinderen. Dr. Barbasse, die met dergelijke kinde ren o.a. proeven nam op Parijsche bewaar scholen, kwam tot de conclusie, dat dage- lijksche bijvoeging van een halven liter melkpap in twee jaar t|jds achterlijke, on dervoede kinderen er geheel bovenop bracht, waardoor zy bovendien meer weer stand kregen tegen de tuberculose, die al tijd vot>r hen een bedreiging vormt. Wanneer men zoo de resultaten van bui- tenlandsche proeven nagaat en ziet, hoe veel propaganda vaak voor melk wordt ge maakt, dan valt de tegenstelling met ons land des te meer op. Nederland bezit een grooten veestapel van hooge kwaliteit, maar toch is t' melk gebruik betrekkelijk gering in vergelijking met meerdere andere landen. In vele gezinnen wordt melk enkel in de thee of koffie gebruikt en verder als een versnapering beschouwd. Voor kinderen is dit natuurlijk absolutt onjuisteen paar maal daags een beker melk zal hun li chaam ten goede komen. Maar ook groote ren zal melkgebruik goed doen, want nog steeds is melk een onzer beste en goed koopste voedingsmiddelen. ONBEKENDE STAMMEN BIJ DE NIJLOEVERS. In opdracht van Mussolini heeft een wetenschappelijke expeditie, het geheele gebied van Noord-Oostelijk Afrika tus schen Lybië en Somaliland bereisd I Die expeditie is thans in Italië teruggekeerd. De ontdekkingsreizigers hebben zeer inte ressante ontdekkingen gedaan, vooral in het nog weinig bekende gebied van de Nijlbronnen. Zelfs heden ten dage nog is het gebied, bij den bovenloop van den Nijl onaangetast gebleven, heeft de beschaving dit gebied gespaard. Het dichte oerwoud langs den oever van dezen stroom is van paradijs achtige schoonheid, het dierenleven van enorme veelzijdigheid. De rechteroever van den Albert-Nijl is het rijkste wild-reservaat van Afrikahet wemelt er van olifanten, buffels, giraffen, neushoorns, nijlpaarden, krokodillen en door de lucht zwieren de prachtigste vogels ter wereld. Hier leven ook zeer krijgszuchtige negerstammen, die tot nog toe niet gebukt hadden onder de macht der blanken en die met wantrouwen dikwijls met vijandelijkheden, de expeditie leden ontvingen. Deze stammen stonden op een ongeloof lijk lagen trap van beschaving, waren grootendeels nog onbekend, hadden dus ook nog nooit een blanke gezien en de Ita- liaansche expeditie was in de gelegenheid hoogst interessante scènes uit het leven der schuwe oerwoudstammen te filmen Bijna alle inboorlingen van den Boven- Nijl, mannen en vrouwen, loopen er volko men in hun natuurstaat bij. Pas bij Kar- toem, dus bij den middenloop van den Nijl, wordt het gewoonte, eenige kleeren te gaan dragen, hoofdzakelijk nog maar een lendedoekDaar waar de eerste kle dingstukken opdoemen, schortjes veelal van boombast of geitenvel, namen de on derzoekers tevens nog een eigenaardig religieus gebruik waar. Bejaarde vrouwen droegen als eenig kleedingstuk een lint van boombast, dat om de heupen gedraaid werd en dat bij het loopen van achteren over den grond sleept. Dit is een geluk aanbrengend amulet, dat een lang leven waarborgt en wie op het afhangende eind trapt, mèt of zonder be doeling, wordt ernstig gestraft Het opmerkelijkste zijn echter de rap porten over den eigenaardigen stam der Szilloeks, die men wegens hun eigenaar dige verschijning „giraffennegers" noemt De mannen bereiken haast zonder uitzon dering een lengte van meer dan twee me ter. Zij hebben een opvallend klein hoofd, dat op een reusachtigen langen hals zit. Daar ook de hooge, steltachtige beenen het gedrongen bovenlichaam verre aan lengte overtreffen, is de vergelijking met een giraffe zeer voor de hand liggend. Een merkwaardige gewoonte van deze negers is, urenlang op één been te staan en onbe weeglijk in de verte te staren. Zij leunen daarbij op een speer en zetten den opge trokken voet op de knie van het andere been, om steun te vinden. Overigens zijn zij niet onintelligent. Zij worden door een koning geregeerd, die door hen als een god wordt vereerd en die waarlijk tyran- nieke macht over hen uitoefent 1 Hij houdt een harem van ciroa 200 vrouwen en zijn groote, tot de tanden gewapende en in ka kelbonte kleuren uitgedoste lijfgarde heeft niets anders te doen, dan over zijn heilig leven te waken. De woongebieden der Szil loeks werden tot natuurbescherming-re servaat verklaard en mogen slechts met bijzondere toestemming van de Italiaansche regeering betreden worden FRUITVEILING MIDDELBURG. 8 November 1934. Perenwinter bergamotten 48 ct., gieser wildeman 211 ct., beurré clairgeau 10 ct., kleipeer 48 ct., beurré Alexander Lucas 69 ct., winter Louwtjes 68 ct., kookpeer 8 ct., present van Lunteren 89 ct., beurré Diel 13 ct., Doctor Cornelis 5 11 ct., Comtesse de Paris 79 ct., rietpeer 10 ct., Jodenpeer 38 ct., Roodkokers 8 ct., Duchese d'angoulême 10 ct., doyenne du comice 1123 ct., nouveau poiteau 8 10 ct., alles per K.G. appels goudreinet- ten 615 ct., ermgaard 18 ct., notaris ap pel 21 ct., grauwzoet 18 ct., Bramley Seedling 811 ct., Campagne zoet 1315 ct., Rode Ribbing 20 ct., ster appels 410 ct., zure bellefleur 814 ct., winter Bon- keljé 6 ct., alles per K.G. diversen to maten 313 ct., mispels 210 ct., black allicante 2227 ct., alles per K.G., noten 26 ct. per 100 stuks. EIERVEILING MIDDELBURG. 8 November 1934. Op de veiling waren 8649 eieren aange voerd. Kippeneieren 42--44 K.G. 2.86, 46 48 K.G. 3.50, 48—50 K.G. 3.92—4.01, 50—52 K.G. 4.21, 52- 54 K.G. 4.47, 64 —56 K.G. 5.02—5.03, 56 58 K.G. 5.59, 5S—60 K.G. 6.49—6.58, 60—62 K.G. 6.72—6.86, 62—64 K.G. J 6.82, bruine eieren 48—50 K.G. 4.30, 60—62 K.G. 6.91, eendeneieren 3.75, alles per 100.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1934 | | pagina 6