Hebt Gij Lendenpijn? AXKEB.OCHEÏ5 Het ongemak van velen, die een zittend leven leiden. Verrast /*TN zult Ge zijn na één of twee (WxkfIr] Volgens recept van Apotheker Dumont. V/flL "AKKERTJES" momenteel nog vaag, op de uitvoering van een werk, waarmede honderden in de bouw nijverheid c.a. eenige jaren gebaat zullen zijn Als tegenprestatie voor den afstand van het Dampaleis wil de regeering met 11 mil'ioen in den bouw van een nieuw stadhuis bijdra gen. Een aanbod, dat onder de huidige tijdsom standigheden zeker vorstelijk genoemd mag worden. De teiuggang by het trambedryf geeft ook nog reden tot ernstige bezorgdheid. Tot dus ver gaf Januari met haar leege avond tram5 opnieuw een weinig bemoedigend beeld van den toestand. Nu het voorstel tot reorganisa tie weer naar Burg. en Weth. is terugverwe zen de betrokken commissie kan zich, naa. men ons meedeelde, o.m. niet vereenigen met het gecompliceerd sectietarief, wenscht een eenvoudiger systeem zal de behandeling in den raad eerst veel later kunnen plaats hebben. Weinigen echter gelooven, dat het den raad gelukken zal de tram weer te popula- riseeren. Voor de jeugd moge de plotselinge inge vallen strenge winter bekoring hebben, voor de ouderen en meer in het bijzonder onze werkloozen is hy dat stellig niet. De ver- eenigingskassen zyn zoo goed als uitgeput, zoodat er van particuliere zyde weinig of niets voor noodiydende gezinnen kan worden ge daan. Ook de middelen van het plaatsehjx crisis-comité en de kerkelijke kassen blyken door den verminderden toevloed van giften ontoereikend. Op de honderden aanvragen moet.een sterke selectie worden toegepast. Er valt bpdeze groote stad ook zoo groeten ncod te lenïlen I Een welsprekend beeld hiervan geven des avonds de lange ryen schamel gekleede man nen, vrouwen en kinderen voor de gemeen tescholen, waar 5 cent een warm maal wordt verstrekt. Dank zy ook de geregelde controle van raadsleden en vereenigingen zyn de spy zen steeds van uitnemende kwaliteit en hygiëni sche bereiding. Onze gemeente-keukens zyn trouwens in elk opzicht model-inrichtingen De asyls van Onbehuisden en het Leger worden thans ook zeer druk bezocht, men moet er dikwyls met de ruimte woekeren. Biyft de strenge winter aanhouden dan zal men zelfs genoodzaakt zijn eenige gemeente scholen in het werk te betrekken (er zyn er onlangs weder zes buiten gebruik gesteld). De trek van zwervers naar Amsterdam is deze maand al byzonder toegenomen, een be- grypeiyk gevolg van de slechte toestanden op het platteland. Amsterdam biedt in ieder ge val behoorlijk asyl en niemand behoeft hier van koude of honger om te komen, al voeit men lichtelijk dat voor de tallooze paupers die „betere dagen" gekend hebben, de gang naar het asyl dikwijls een via dolorosa is. 9 Een ongewoon schouwspel nu onze stads grachten, de weinig overgeblevene Jordaan- gTachten inbegrepen, zonder uitzondering met een dikke ijslaag bedekt en onafgebroken be reden door een publiek dat blykens de pret tige verstandhouding in een en dezelfde buurt thuis behoort. Behalve de baanvegers zijn er ook heel wat pindamenschen, choco lade- en warme bollenverkoopers en- musici op de ijsvlakte. Men moet het uithui zige publiek ook hier weten te vinden. Hoewel lang niet overal vertrouwbaar, is het "ys in. naaste omgevingAmstelveen, Diemen, Over-IJsche en Halfweg toch goed berydbaar en werd door de betrokken ge meenten zooveel mogelyk zorg gedragen voor een voldoende afzetting der gevaarlijke plek ken. Wel wordt door de onregelmatige ys- vorming de gelegenheid tot het maken van lange tochten dit jaar gemist. Men kent ook reeds het plan om het enor me stadiongrasveld geheel onder water te zetten en na bevriezing tegen een populair entrée voor het publiek open te stellen. Met de thans zeer gezochte banen onder Amstelveen (Poel), Diemen, Sloten enz wordt het Stadion een nieuwe concurrent voor onze oude Amsterdamsche IJsclub met haar mooi gelegen terrein achter het mu seum. Ook onze theaters er bioscopen, in deze dagen toch al buitengewoon slecht bezocht, zullen de nieuwe attractie wel niet appre- cieeren. Dat er by de vele wedstrijden en feestelijk heden van deze week en de nu zoo ongedacht ruime gelegenheid tot ysvermaak, ook wer kelijk ijsvreugde was, kunnen we niet zeggen. Ondanks muziek en ander vertoon op de stads- en buitenbanen, blijft de stemming ge drukt. Stemming is trouwens niet te sug- gereeren. Van zingende en joelende clubjes, dansende paren enz. is nagenoe'g geen sprake. Een scherp contrast met de uitbundige ys- pret in de dagen van vóór den oorlog. Zelfs „de vroolijkheid is verdord", zou eer profeet van deh ouden dag er van zeggen. Ook op het ys gaan thans de zorgen van jong en oud mee, en die zorgen waren voor heen met de lagere loonen en ondanks dr. minder goede sociale voorzieningen vry wat. lichter dan nu. Corres Pondent. RAADSOVERZICHT De burgemeester is nog steeds ongesteld en kon dus by onze eerste vergadering in een jaar zyn gebruikelijke Nieuwjaarsrede niet uitspreken. Toch stelde de burgemeester er prys op dat de beschouwingen, die hij ge regeld aan een afgeloopen jaarkring wydt, zouden worden openbaar gemaakt. Daarom heeft de burgemeester zijn rede opgesteld en heeft de waarnemende burgemeester, de heer P. G. Laernoes, zich bereid verklaard de rede voor te lezen. Het spreekt vanzelf dat de rede stond in het teeken van den tyd, m.a.w. dat de al- gemeene economische ontwrichting, waaron der de heele wereld zucht, er in tot uiting komt. Onze gemeente wordt al heel zwaar ge troffen, doordat de grootste kurk waarop wy drijven de N.V. Kon. Maatsch. „de Schelde" bedenkelyk is gezakt. Helaas er is nog geen lichtstraal te bespeuren en de werkloosheid neemt eer toe dan af. Ook in de bouwvakken wordt de werkloosheid steeds grooter. Het is gelukkig niet alles somberheid wat de klok slaat. Ons havenbedryf krijgt een goede kans om zich te ontwikkelen en daar van koestert de burgemeester goede ver- de verwachtingen. Hy heeft de criticasters behoorlyk de waarheid gezegd. Wy hopen dat de pessimisten hun rekening thuis zul len krijgen en onze haven aan de gestelde verwachtingen zal beantwoorden. Dat ook de stoomvaart-maatschappy „Zee land" aen nood der tyden zou ondervinden ligt voor de hand. De depreciatie van het Engelsch pond heeft op het vervoer van En geland naar het continent een beduidenden teruggang in het passagiersvervoer gehad. De cyfers, die de burgemeester in zyn jaar overzicht heeft gepubliceerd, zyn verre van rooskleurig. Ook de groente- en fruitveiling heeft een slecht jaar gehad. Daarentegen heeft het badbedryf, dank zy den zeer mooien zomer, een record-jaar ge maakt. Toch kon de burgemeester nog een bevre digend geluid laten hooren wat den finan- cieelen toestand van onze gemeente betreft, wy staan er zeker niet slechter voor dan tal van andere gemeenten en als betere tyden aanbreken, zal belasting-verlaging een der voornaamste punten zijn waaraan Burg. en Weth. hun aandacht zullen schenken. De rede van den burgemeester werd beant woord door den heer Callenfels, die den bur gemeestereen volledig herstel toewenschte, waarvoor hij zich naar het Zuiden zal be geven. Hy bracht den burgemeester dank voor hetgeen hy in het belang van de haven heeft gedaan en wenschte onze gemeente van harte geluk dat de havenkwestie tot een goede oplossing is gebracht. Na deze Nieuwjaarsredevóeringen bevatte de agenda slechts één punt waarover een langdurige discussie ontstond, nl. het voor stel tot het benoemen van drie commissaris sen voor de N.V. Haven van Vlissingen. De heer Harts verzocht een geheime ver gadering, welk verzoek bij enkele leden in stemming vond, waarna de deuren eenigen tyd werden gesloten. Na de heropening kwamen de tongen los. De heeren Van Hal, Van Spanning, Van Oor schot, Harts en Andriessen wilden de voor dracht terugnemen, omdat zy van meening waren dat zy uit een aanbeveling van één persoon geen keuze konden doen. Bovendien ging hun verzet, waarbij de heer De Mey zich ook voegde, tegen .het uitsluiten van het arbeiders-element uit den raad van commissarissen. Breedvoerig werd dit bezwaar toegelicht door de leden van uiterst links, die er op wezen, dat als thans geen arbeidersvertegen woordiger wordt benoemd, de raad geen feite- lyke zeggenschap meer heeft in het haven bedryf. Namens de rechter zyde werd het voorstel van Burg. en Weth. verdedigd door de heeren Sorel en de voorzitter, die verklaarden dat de belangen van de haven uitsluitend den door slag hebben gegeven en deze worden het best gediend als de voorgedragen commissarissen worden benoemd. Door de heeren Sorel en Woltering werd betoogd, dat bij het havenbedryf een soort roode terreur heerscht. Dit wa* voor hen ook een reden aan de voorgestelde personen voor het vervullen van een commissariaat de voorkeur te geven. De heeren König en Van Spanning ontkenden, dat de christ. arbeiders niet evengoed by de haven zouden kunnen werken als modern georganiseerden de heer König noemde de bewering van de heeren Sorel en Woltering zelfs een leugen. De heer Andriessen gaf echter ook toe, dat bij het havenbedryf toestanden bestaan, die niet door den beugel kunnen. Zooveel is zeker, dat alle arbeiders by het havenbedryf een kans mogen hebben en uitsluiting om poli tieke of andere redenen niet mag voorkomen. De replieken bepaalden ich tox een her haling van hetgeen in eersten aanleg was gezegd en het was wel te voorzien dat het voorstel van Burg. en Weth. zou worden aan genomen. De heer De Mey wist ook wel dat de neuzen geteld waren en daar hy op reis moest, behoefde hy deze reis niet uit te stellen. Met 9 tegen 6 stemmen werd de voordracht van Burg. en Weth. goedgekeurd. De andere voorstellen gingen met een reu- zenvaarfc onder den hamer door en de voor zitter kon nog vóór half vyf de vergadering sluiten. Het twintigste Raadslid. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. Gisteren vergaderde de gemeenteraad we der zoowel des avonds als des middags. De \oorzitter, wethouder Onderdijk, deelde mede, dat van stoomvaartmaatschappyyen en van de Kamer van Koophandel adressen zijn ingekomen, waarin tegen de voorge stelde regeling van het openen der gemeen- telyke bruggen wordt opgekomen. Ock een adres van het bestuur van het Middelburgsch Muziekkorps, dat een grootere verlaging dan 500, zooals Burg. en Weth. voorstellen, op de subsidie van 4000, zou beteekenen het moeten verdwynen van het korps. Daarna werd met de behandeling van de gemeentebegrooting voortgegaan en verkreeg het eerst het woord de pas benoemde wet houder, de heer Boasson, die zeide, dat hij heeft gemeend niet te mogen weigeren, ais vryzinnig-democraat den zetel te bezetten, ede vroeger aan rechts behoorde, maar dat hy dezen niet heeft geambiee;\. en zich dan ook direct verklaarde te zullen aftreden als do nieuwe burgemeester is benoemd en op getreden en men weet van welke richting hy is. Inzake het gasthuis en de veronder stelling, dat daarin personen zijn opgenomen dio feiteiyk geen ziekenhuisverpleging be hoeven, zeide spreker dat Burg. en Weth. volkomen vertrouwen hebben in den con troleerenden geneesheer. Voor het gasthuis kan men niet dezelfde bezumiging toepassen ais op andere zaken, ook niet door het aan stellen van een bezuinigings-inspecteur. Al leen verhooging van den verpleegprys zou betere uitkomsten kunnen geven, maar dan gaan de menschen elders heen. Het gelegen heid geven bevallingen in het gasthuis af te wachten en het inrichten van een kin- er zaal doet het aantal patiënten toenemen en men hoopt dit nog meer te bevorderen door het bestemmen van de te bouwen barak voor besmettelijke ziekten, mdien mogelyk ook voor lastige patiënten. Spreker hoopt, dat men nu eens verlost zal worden van critlek op het gasthuis en ieder mede zal helpen om de populariteit van die inrich ting te verhoogen. Een voorstel van den heer Jeronimus om 81/^, te korten op de salarissen van de na 1S26 aangestelden die reeds pensioenkorting ook hebben, werd niet ondersteund. Hierna hebben verschillende leden gere pliceerd. Daarna deelde de voorzitter mede, dat van den heer Den Hollander een voorstel was ingekomen om Burg. en Weth. uit té noö- digen met voorstellen te komen om meer gelykheid te krijgen in het openbaar en bij zonder bewaarschoolonderwys. Het aanwezig zyn in het gasthuis van personen, die er feitelijk niet in hooren, .s alleen te voorkomen door stichting van een verpleeghuis voor invalieden. Maar dan kiygt men weer een nieuwen dienst met kans op toename van het aantal personen, aie daarin zouden kunnen worden opge nomen. Waar de heer Portheine had voorgesteld irmand met kennis van zaken te doen na gaan wat nog te bezuinigen zou zijn, stelt spreker voor dit op te dragen aan het ac. ccuntantsbureau van de vereeniging van Nederlandsche gemeenten, waarmede de heer Portheine en de raad zien vereenigüen. De heer Boasson zegt op een vraag den heer Van der Feltz of hy als de voorzit, ter staat op het standpunt van nimmer 6a- iarisverlagmg, dat dit niet zoo is, maar ooi de voorzitter ontkent zich in dien geest t« hebben uitgesproken, hy acht alleen nu den tyd er voor nog niet gekomen. Hierna werden de algemeene beschcuj. wingen, die 10i/2 uur in beslag hadden ge. nomen, gesloten en ging de raad over tot do behandeling van de bedryfsbegrootingen, waarby de directeur der gemeentebedrijven' aanwezig was en waar noodig technische mededeelingen verstrekte. By de gasfabriek bepleitte de heer Jero. nimus, omdat men een strop heeft met des- tijds te duur gekochte steenkolen op con tract, in de toekomst een besteding te hou. den, wat de directeur ontraadde omdat het dikwyls gaat om een bepaald soort kolen. De heer Mondeel heeft bezwaar tegen het te veel verminderen van personeel zonder dj ouderen, die heen gaan door jonge krachten te vervangen. De voorzitter zeide, dat men steeds strop, pen kan halen bij het doen van zaken, vooral op langeren termyn. Spreker zegt dat men moet waken voor een teveel aan amb tenaren, omdat men niet meer mag laten betalen dan hoog noodig is. De heer Wondergem verzocht overweging het aantal van 250 M3., die de muntgas- metsrverbruikers minstens moeten afnemen terug te brengen op 150 M3., omdat bij de vaststelling van het eerstgenoemde aantal, de electrische verlichting der woningen van veel minder beteekenis was dan nu en het gas thans voornamelijk voor koken en ver warming wordt gebruikt. De voorzitter zegde overweging toe. Deze bsgrooting en ook die van de water- leiding en van het electrisch bedrijf werden na nog verschillende opmerkingen goedge keurd. Dit was ook het geval met die van den reinigings- en ontsmsttingsdienst waar bij de heer Jeronimus 485 voor een nieuw paard in dezen tyd te hoog vond. De voorzitter had gelegenheid te zeggen, dat de nieuwe ontsmettingsoven goed voldoet en men daarvan uit geheel Zeeland gebruik maakt. De begrooting van den vee- en vleeschkeuringsdienst gaf ook geen aanlei ding tot uitvoerige bespreking. Bij de artikelsgcwyze behandeling van de gemeente-begrooting zelve nam men eerst ae ontvangsten, met uitzondering van de belastingen. Hierby kwamen de anti-rev. by monde van den heer Heemskerk verklaren, dat zij blijven tegen de kermis, maar dat zij alleen verzoeken geacht te worden te hebben tegen gestemd. De heer Van der Feltz (christ.hist.) is ook tegen de kermis en zou een voorstel tot afschaffing steunen De heer Mes (R.K) komt er alleen tegen op, dat men wel schryft dat de kermis Zaterdags te 12 uur moet gesloten zijn, maar dat hét altyd later wordt. Hij keurt dit af. Van links werd hem er op gev/ezen, dat men byv. te Tilburg toch op Zondag kermis houdt. De voorzitter deelde mede, dat Burg. en Wath. zullen trachten te bereiken, dat de radio-distributiemaatschappy in plaats van 1 in het vervolg 1.25 per aangeslotene, aan de gemeente betaalt voor het mogen hebben van draden boven gemeentegrond. Inzake de kwestie met de voetbalvereeni- ging Middelburg over het gebruik van het gemeentelijk sportterrein, zeide de voorzit ter, dat die vereeniging van het plan een HET BLAUWE LICHT. Leni Riefenthals, Zooals wij reeds schreven maakt Leni Riefenthals thans haar films voor eigen rekening. Thans heeft zy met slechts behulp van één acteur de film „Het Blauwe Licht" vervaardigd. Het is een film met buitenge wone opnamen, zoowel van het steeds im posante landschap als van de markante koppen en figuren Het verhaal is gebaseerd op een oud sprookje. Het is de geschiedenis van een bedelaresje, dat er alleen in slaagt prachtige steenen van den top der bergen te halen, wyl zy den geheimen weg weet. Daar alle dorpelingen, die den top trachtten te bereiken, vérongelukken, beschouwt men haar als een heks. Een schilder vat sympathie voor haar op, komt achter het geheim en v/eldra is de berg van al zyn schatten (kristal) beroofd. Als het meisje dat ervaart, valt zy van schrik in den afgrond te pletter Dank zy het feit dat een knap fotograaf achter de camera stond, maakt deze film een diepen indruk op al die haar ziet. DE NIEUWSTE FILM VAN RENOIR. In het „Berliner Tageblatt" lezen wy het volgende over Renoir's nieuwste film. Renoir's nieuwste film heet „Boudu sauvé des eaux" en loopt in een klein bioscoopje van Montmartre. Waarom men tot dusverre nooit iets over deze prachtige film heeft gehoord, een film die, als zy van Chaplin geweest was wereldroem zou genieten, is een raadsel. Jean Renoir die breedgeschouderd, blond en stoer als een Germaan is, is de zoon van den grooten Auguste Renoir, en altyd een enkeling in de filmkunst geweest, en kon het ook zijn, omdat in Frankrijk geen geluids filmmonopolie bestaat, dat den buitenlander zonder veel geld dwingt van het filmen af te zien. Voor het eerst is zyn naam gehoord met betrekking tot de „Nana" met Werner E'rauss en Catherine Hessling, die vijf Jaar tc laat is vertoond. Nooit zal de groote scène vergeten worden, waarin de voortreffelijke gioote tooneelspeler in de slaapkamer Na- na's hondje nadeed, nooit vergeet men de trillend nerveuse kunst van Catherine Hess ling. In het begin van de ontwikkeling van at geluidsfilmkunst draaide Cavalcanti zyn „Petite Lillie", waarby Darius Milhaud de muziek componeerde, een afzydig maar zeer merkwaardig werk, en Renoir speelde daarin een kleine rol. Eerst veel later kreeg men nog een strook stomme film te zien, die Renoir samen met zyn vrouw, Catherine Hessling, naar het sprookje „Het meisje met de zwavelstokjes" heeft gedraaid. „Le Chienne", met den merkwaardigen Michel Simon, die daarin de rol speelt van een trouwhartigen buurman, verzekerde den re gisseur daarna het groote, onomstooteiyke succes. Met dezen zelfden Simon heeft nu Renoir „Boudu sauvé des eaux" gedraaid, nadat een misdadigersfilm hem was mislukt, om dat het geld van de maatscbappy opraakte Zyn broer Pierre speelde daarin de hofd rol. De fotografie is als die van de aller eerste Chaplinsfilmszonder perspectief, vlak en onmodern, maar het is een verwon- deriyk menschelyke film geworden, die meesleept, opwekt, en vol kracht en leven is Het is de geschiedenis van iemand, die uit roodzaak en overtuiging een vagebond is. die op een keer van de brug in de Seine springt, omdat hy genoeg heeft van het le ven die gered wordt door een armen an tiquair en in diens burgerlijk huishouden terecht komt. Er is muziek by deze film, maar nergens z:ngt men „Schlagers". Men neuriet byv. een liedje zonder orkest-begeleiding, zooals het ook in het leven gaat, in dartele en veel valsche tonen. Of een vrouw tikt onder het stofafnemen met één vinger een melodietje op de piano, waarvan de heer des huizes zegtspelen kan hy niet, maar een piano hoort als teeken van welstand in ieder huishouden. Het geval heeft een Chaplin - achtig einde. Boudu trouwt met de vriendin van zyn redder. Met sluier en gekleede jas maakt het geheele gezelschap een roei tochtje, en slaat om onder de melodie van ,An der schonen Blauen Donau". Allen redden zich, alleen Boudu is verdwenen en blyft verdwenen hy wilde weg uit de be schaving, uit den dwang, hy is niet ver dronken. Hy rukt zich de nette kleeren af. trekt de lompen van een vogelverschrikker aan en dwaalt weer als vagebond door de wereld, het gepersonifieerde Hooglied op de ongebondenheid. Jean Renoir is weer aan een nieuwe film begonnen, die hy heelemaal alleen en zon der tndustrieele hulp vervaardigt. En noch „La Chienne" noch „Boudu" is hier te zien geweest. Contingenteering tegen de kunst film dat was toch niet de bedoeling NAAR HOLLYWOOD Dorothea Wieck, de voortreffelijke film actrice, welbekend uit de film „Madchen ra Uniform", en die we daarna helaas nog dikwyls gezien hebben in operette-films, waar zy heelemaal niet op haar plaats was. Je ook van plan in Maart naar Hollywood te vei'trekken, waar zy een contract heeft aangegaan. By de proefnemingen, die men haar liet maken, was men zeer tevreden over haar Engelsch, dat zy vloeiend en met nauw merkbaar accent spreekt. NIEUWE MOGELIJKHEDEN. Naar de „Filmkurier" bericht, heeft ar. Manonof, de schoonzoon van Einstein, en de ingenieur Alexander Wenschke, de moge lijkheid ingezien, muziek van reeds be- staanden vorm af te lezen. Zij gaan daar by uit van de veronderstelling, dat niet alleen de harmonie der klanken, maar ook de harmonie van architectuur, schilderkunst en andere plastiekberust op het beginsel van het strenge contrapunt. Zelfs Helmotz, de groote natuurkundige uit het midden der 19a, eeuw, wist reeds van „geluidgevende figu ren". Hy ontwikkelde ze automatisch, omdat hem geen middelen ten dienste stonden om de klanken en geluiden grafisch voor te stellen. Hy trok parallellen tusschen grond- basis en architectuur, maar kon nog niet vaststellen in hoeverre deze op physische feiten berustten. Pas heden ten dage kan men ornamenten en vormen met de fotocel aftasten en daardoor muziek hooren. Het geheim van een innige betrekking tusschen muziek en architectuur, muziek en schil derkunst is reeds in alle tyden vermoed. De tegenwoordige tyd alleen heeft er maar wat om geglimlacht, dat Goethe's tijdgenooten spraken over het contrapunt van de werken van de oude meesters Leonardo, Rafael. Rembrandt en Albrecht Dürer, en de archi tectuur bevroren muziek noemden. Nu brengt de film het bewys voor deze ver moedens. Het geheim van de geometrische muziek by Leonardo, by Dürer, by Rem brandt, is te doorgronden. Dat reeds lang voor de werken van deze meesters de Ouden ook iets van deze begrippen voelden, blyxt uit de wyze, waarop Pythagoras zyn har monieleer gemotiveerd heeft. Hy kende den geregelden terugkeer van bepaalde propor- tioneele verhoudingen. En veel later, in de Renaissance, hebben theoretische verhande- lingen zooals Leonardo's „Beschouwing ,over Schilderkunst", Dürer's geschriften over de onderlinge verhoudingen van het menschelyk lichaam, alsmede de verhandeling van Leon Battista Albert!, deze begrippen duidelijk voor oogen gesteld. De samenhang tusschen de zichtbare en hoorbare vormen zyn thans in de geluids film practisch aangetoond. Marionof en Wenschke zyn van plan, een reeks films te vervaardigen, waarin ze zullen toonen, af gezien van alle theoretische overwegingen, hoe men muziek kan hooren uit vormen. Zij zullen waarschynbjk werken van bekende meesters ra hun compositietechniek analy seeren, byv. de Madona met het sijsje van Dürer, die op pentagrammen en andere fi guren berust. Men zou dus in een trick-film kunnen aantoonen, hoe zulk een kunstwerk is opge bouwd. Eerst ziet men de hoofdlijnen van den omtrek, dan de geometrische figuren van de ruimte-vulling, welk aantal lijnen toeneemt naarmate de voltooiing van net werk nadert. Tegelyk met deze g.afische, deze „grafitectonische" ontwikkeling, zet men de overeenkomstige vormen in geluid om, terwyl non er enkele momenten uitlicht. Dit geschiedt door de fotocel, waarby het licht 'door de lynen heen vallend, langs electri- schen weg wordt omgezet in geluidstrilün- gen. Deze film gaat de beteekenis van de gewone wetenschappeiyke film te boven, omdat zy voor het eerst de scheppingswijze van een kunstenaar zichtbaar en hoorbaar kan maken. Naast deze film heeft men het plan voor een tweede film gemaakt, die door middel van architectonische vormen een „zingende stad" zal toonen. Tot zoover de globaal weergegeven meening van de „Film- kurier". ENGELSCHE FILMSTER IN DUITSCIILAND. DUITSCHE FIMSTER IN ENGELAND. Is Lilian Harvey de Engelsche artiste, diC n? Duitschland carrière maakte, Conradt Veidt i& de Duitsche artist, w ns toekomst ra Engeland schynt te liggen Na het spelen van de hoofdrol in „The Rome Express", hy door een Engelsche maatschappy uitge nood igd de hoofdrol op zich te nemen bi een Engelsche verfilming van „Jew Süss".

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1933 | | pagina 6