Onze Kleintjes c 1 c RINGERS n AUTO-TOCHT PER AUTOCAR ROUWDRUKWERK UIT DRAAD EN LUCHT MARKTBERICHTEN Advertenliën MET WARM WEDER FRANS TIMMERMAN WINKELJUFFROUW. MOOIE AUTOTOCHTEN INBOEDEL naar Valkenburg enz. N.V. li*t*telburgsche Maatschappij v. Stoomvaart vastgemaakt, de ringen legt men om de flesschen welke in den gootsteen staan. De kraan open en het water s'troomt zon der spatten regelmatig over de flesschen en koelt dezen in korten tijd tot op ijskast- temperatuur. F. ADRIAANSE T ROERMOND. (V. D.) Hedennacht is plot seling overleden de heer F. Adriaanse, ge meente-secretaris. De overledene bekleedde deze functie vanaf 1904. Hij werd op 22 Mei 1877 te Middelburg geboren. VERDUISTERING. 's-GRAVENHAGE. (C.B.) In het huis van bewaring te 's-Gravenhage is ingesloten de kassier van de R.-Kath. Boerenleenbank te Oegstgeest, die dezer dagen is gearresteerd als verdacht van verduistering .van meer dan 100.000. DE MOORD TE PUTBROEK. 's-BOSCH. (V.D.) Hedenmorgen om 10 uur maake bet gerechtshof een aanvang met de behandeling in hooger beroep tegen vader en zoon Van der Elzen, die er van worden ver dacht, de gebrs. Willem en Matthias Kersten en Frans Wehrens in den nacht van Vrijdag 27 op Zaterdag 28 November in het bosch bij Putbroek te hebben neergeschoten en begra ven. De 22-jarige zoon werd wegens poging tot doodslag door de Roermondsche recht bank tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld, terwijl de vader, de 56-jarige jachtopziener H. van der Elzen wegens doodslag tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Lang voor den aanvang had zich reeds een groote menigte verzameld voor den toegang tot de openbare tribune. Een sterke politie macht is samengetrokken om de orde te handhaven. Een leger persfotografen was op gesteld om de hoofdpersonen te vereeuwigen. VERKEERSONGELUKKEN. ARNHEM. (V.D.) Gisterenmiddag reeds de heer D. uit Amsterdam met zijn vrachtauto op den Deelenschen weg bij Arnhem. In den auto zaten 5 kinderen. In de richting Hoen- derlo, waar zich een bij op de hand van den heer D. zette, maakte hij een plotselinge be weging met het stuur, waardoor de wagen over den kop sloeg. Van de kinderen werden 4 min of meer ernstig gewond en naar het gemeente-ziekenhuis te Arnhem vervoerd, waar het 10-jarig neefje van den heer D. uit Amsterdam, in den loop van den avond is overleden. De' bestuurder en het vijfde kind kwamen met den schrik vrij. OLDENZAAL. (V. D.) Op den straatweg van Losser naar Oldenzaal had vanmorgen 8 uur een droevig ongeval plaats. De veehan delaar H. Hassink uit Losser vervoerde op een vrachtauto 7 koeien voor de markt te Oldenzaal. Hij had tusschen den bestuurder en een zekeren L. plaats genomen. Nabij den tol raakte de auto aan het slingerende be stuurder kon het stuur niet meester blijven en de wagen kwam op den kop in een veel lager dan de weg liggende weide terecht. Toen H., die onder den wagen was geraakt, was bevrijd, bleek dat de levensgeesten reeds waren geweken. De andere inzittenden kwa men met den schrik vrij. Een der koeien werd gedood. H. was gehuwd en vader van 5 kinderen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. (Onder voorbehoud). Trekking van 22 Augustus. 3e Klasse le Lijst. 1500 No. 13276 400 No. 4559 7124 15214 200 No.15130 22995 23020 100 No. 10506 EEN OCEAANVLÜCHT. NEW-YORK. (V.D.) De Oceaanvlieger Mol- lison kwam gistermiddag tegen half 5 op het New-Yorksche vliegveld Roosevelt-Field op Long Island aan, waar hij door 'n menigte van 10.000 menschen geestdriftig werd begroet. Begeleid door een lange rij auto's werd Mol- lison door de straten van New-York naar het stadhuis gebracht, waarbij kti rijkelijk met confetti werd bestrooid en door duizenden toegejuicht. EEN REUSACHTIGE AARDVERSCHUIVING. LISSABON. (V.D.) £ij Calheta, 25 K.M. ten Westen van Funchal (Madeira)heeft een reusachtige aardverschuiving plaats gehad, waarbij 15.000.000 kubieke meter steen en aarde van de bergen naar beneden is geko men. Voor zoover bekend veroorzaakte de aardverschuiving geen ongelukken. VLASMARKT ROTTERDAM. 22 Augustus 1932. Aanvoer2500 KG. Holl. geel. Onverkocht. AARDAPPELMARKT ROTTERDAM 22 Augustus 1932. Blauwe eigenheimers 2—2.50West- landsche eigenheimers 1.50—3idem ronde 34idem kleine ronde 1.50 2.50blauwpitten 3—3.50, alles per 100 KG. Met redelijken aanvoer, flauwe handel. VEEMARKT. ROTTERDAM. 22 Augustus 1932. Aanvoer393 koeien en ossen. 353 vette kalveren, 569 schapen of lammeren, 1313 varkens. Prijzen per f2 KiloKoeien 1519, 26 29, 22y234 ct.vette kalveren 2025, 31 36, 44—46 ct.schapen 1620 ct., per stuk 811zuiglammeren 812 per stuk varkens 13, 13y2, 14 ct. OverzichtKoeien matige aanvoer, slechte handel, onveranderde prijzen een puik beest ging 1 ct. boven noteering. Stieren en ossen onbeteekenende aanvoer, vandaar geen no teering. Vette kalveren ruime aanvoer, kalme handel, prijzen onveranderd een puik best kalf ging 2/2 ct. boven noteering. Schapen en lammeren ruime aanvoer, iets williger handel, prijzen iets stijverenkele beste hok- ken-zuiglammeren gingen tot 2 boven no teering. Varkens tamelijke aanvoer. J-olme handel, de prijzen over het geheel hooger voor een puik best exemplaar werd /2 cent boven noteering betaald. Zouters matige aan voer, geen handelwegens de regeerings- maatregelen werd niets verkocht. Hedenmor gen om 10 uur was nog geen zouter verkocht, vandaar geen noteering. VEEMARKT AMSTERDAM. 22 Augustus 1932. Aanvoer 393 vette koeien le kwaliteit 68 —72 ct., 2e kwaliteit 5666 ct., 3e kwaliteit 4252 ct., mindere soorten 3440 ct. per KG. slachtgewicht100 melk- en kalfkoeien per stuk 180—260 176 vette kalveren le kwaliteit 44—48 ct.. enkele hooger; 2e kwa liteit 36—42 ct., 3e kwaliteit 30—34 ct. per KG. levend gewicht85 nuchtere kalveren per stuk 4—7 44 schapen per stuk 8— 13 750 varkens vleeschvarkens, van 90 110 KG. 36—37 ct., zware varkens 34—36 ct., vette varkens 3233 ct. per KG. slachtge wicht 55 paarden per stuk 50—110. Aangevoerd 6 wagons geslachte runderen uit Denemarken. Runderen vaste aanvoer, hooge prijzen, stugge handel, afloop stijf. Vette kalveren flinke aanvoer, vlugge handel, prijzen iets hooger. Varkens flinke aanvoer, sleepende handel, iets lagere prijzen. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte wan een Dochter JOHANNA. A. QOORMACHTIG. J. M. GOORMACHTIG— van den Heuvel. Gemeente- Ziekenhuis. Geboren JAN JOHAN GERARD. Zoon van J. BAK en M. C. G. BAK-Ravia. Vlissingen, 20 Augustus 1932. St. joseph-Ziekenhuis. Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid, voorzien van de H.H. Sacra menten der Sieivenden, onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader CORNELIS JOHANNES BENEE, in den leeftijd van 74 jaar. Uit aller naam, Wed. C. J. BENEE— de Buck. Vlissingen, 21 Augustus 1932. Koudenhoek 14. Verzoeke van rouwbezoek verschoond te blijven.. Algemeene kennisgeving. Heden overleed onze ge liefde Behuwdzuster ABIGAËL M1NDERHOUD, Wed. A. BRAAM, in den ouderdom van 66 jaar. Uit aller naam, L. BRAAM. Oost- en West-Souburg, 21 Augustus 1932. HöFELEINBEKKER'S Muziekonderwijs. Boul. de Ruyter 80. Tel. 404. Lessen HEDEN hervat. DANKBETUIGING. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer CHRISTIAAN VAN DEN BUUSE, betuigen wij onzen hartelijken dank, inzonderheid aan Dokter Detmar en Zuster Lize voor de geneeskundige hulp en de liefde rijke verpleging. Uit aller naam, Wed. P. C. VAN DEN BUUSE- Manqe. gebruike men Eau de Cologne van BOLDOaT of No. 4711. Walstraat 46 Scheldestraat 7 VROOM 0REESMANN, MIDDELBURG, vragen tegen 1 October Op de hoogte van het vak. Voortreffelijke chocolade in den vorm van viooltjes. Een specialiteit sw 75 PERSONEN kwamen Woensdag j.l. buitengewoon voldaan terug van onze TOURINGCAR R1 r naar BRUSSEL. WIJ ORGANISEEREN daarom, gezien het buitengewoon groote succes, a.s. Zondag en Woensdag wederom een TOURING CAR-RIT naar BRUSSEL met RONDRIT DOOR DE STAD 1 Vertrek 7 uur v.m. van het Betje Wolffplein, terug om plm. 11 uur n.m. De prijs is slechts f 3.— per persoon. Kaarten verkrijgbaar aan HOTEL „ALBION", Ko ningsweg 27, Telefoon 87. Directie „ALBION"-GARAGE. Wij wijzen er nogmaals op, dat onze MINERVA- Touringcars speciaal voor groote afstandsritten gebouwd zijn, zoodat U van een bijzonder veilig vervoer verzekerd is I Wrigley's op zak Waar de reis ook naar toe is zorg dat gij Wrigley's bij U hebt. Let eens op hoe lang de smaak er aan blijft. Verfrisschend tot het laatst. Wrigley's wordt over "de ge- heele wereld door volwassenen en kinderen als een heerlijke versnape ring gewaardeerd. Wrigley's ver drijft vermoeidheid en kalmeert de zenuwen. Het bevordert bovendien de spijsvertering en wekt de eetlustop. Twee soortenP.K. (zuivere pepermunt- kruizemunt- smaakj en Spearmint (pittige smaak). 5 cent per pakje. hm-12 WRIGLEY ,;"-T "ri? r Ï.V' V O 4 - >ys: GROOTE KEUZE ZEER VLUGGE LEVERING DRUKKERIJ VAN DE VELDE per Auiocar de Luxe. A.s. Woensdag door Zuid-Be veland van 2 tot 7 uur f 1.25 p. p. A.s. Donderdag naar Brussel f3.50 p. p. Een prachtige rondrit door de stad is in den prijs inbegrepen. Ver trek 6.30 uur. A.s. Vrijdag prachtige tocht langs de Belgische kust over Knocke, Ostende, Nieuwpoort, La Panne. f4.— p. p. Prov. boot inb. Vertrek 7 uur. Kaarten verkrijgbaar bij de Ondernemers, Paul Krugerstraat 21. Tel. 355. INSTITUUT VOOR RBEIOERSQNTWIKKELING Ondorafdeeling „De Natuurvrienden naar de Wouwsche Plantage op Zondag 28 Augustus. Vertrek Betje Wolffplein om 9 uur. Vertrek Bergen op Zoom 's avonds 8 uur. Reiskosten f2.25. Aanmelden tot Dinsdagavond 8 uur bij W. VAN BROEK HOVEN, Oude Markt 24. KOLLANDSCHE KAARTEN HOLLANDSCHE CIRCULAIRES met passende Enveloppen. FIRMA F, VAN DE VELDE Jr. Notaris PAAP te Vlissingen zal in het Koffiehuis van STROO te OOST-SOUBURG op Zaterdag 27 Augustus te 2 uur, voor Wed. A. VAN DEN BROEKE, publiek verkoopen w.o, 2 tafels, stoelen, buffet, lin nenkast, koperen gaslamp, schil derijen, keukenrek, kachel, droog- rek, kleerkist, meelkist, 2 ladders, vleeschblok, baktrog, kruiwagen, aardappelzakken, landbouwge reedschappen enz. enz. Een der mooiste gedeelten van Nederland, a.s. Zaterdag en Zon dag. In Luik (zoo groot als Ant werpen) logeeren. Over Maas tricht—Eindhoven terug. Prijs p. p. f7.50. Met le klas Logies, Ontbijt, Diner f 12.50. Plaatsbe spreken vóór Vrijdag a.s. W. FRANCKE, Gravenstraat 8 van 15 regels (9 punts Ietter) 50 cent Iedere regel meer 10 ct Bi] 3-mallge plaatsing van 1—5 regels f L—Voorts naar grootte (maximum 10 regels). Betaling contant, respect vooruit Koop en Verkoop) Te koop 2e hands Damesfiets 15, Heerenfiets 12.50. Uitver koop Lampen van 2.50 af. Buis draad, snoer, schakelaars, enz. A. KLIP. Walstraat 3. Te koop een moderne beige KINDERWAGEN. Adres: Tij dingshal „Vliss. Courant". Q Huur en Verhuur J Te huur de eerste verdieping v. h. pand Lampsinsstr. 15 (hoek huis), tegen den prijs v. 25 p.m. Te bevragen bij N.V. Bierbrouwerij „de Meiboom" of ben.bewoners. Te huur tegen bill, prijs gedu rende de maand Sept. het gemeu bileerd Landhuisje „Gerja" te Dishoek. Brieven letters R. R., Bureau „Vliss. Courant". Te huur een BOVEN- en BE NEDENWONING Koudekerksche weg Oost 64. Te bevragen Ho- beinstraat 89. Te huur gemeubileerd ZOMER HUISJE bij Kaapduinen. Te be vragen „Zonneglore" B 54 aan het Rijwielpad. Personeel geor.~^ Wegens teleurstelling vragen LENSVELT <S Co. een nette DAG DIENSTBODE. Nieuwendijk 27. Net TWEEDE MEISJE ge vraagd. Adres Walstraat 16. MEISJE gevraagd voor de mor genuren. Adres: Badhuisstraat 63. Gevraagd een DAGDIENSTBODE, niet beneden de 16 jaar. Aanmel den na 8 uur Badhuisstraat 20 (boven). Gevraagd een net DAGMEISJE, P. G., goed kunnende werken. Te bevragen: Palingstr. 14, 's avonds. Q Aanbieding pers.J Biedt zich aan met 1 September net Duitsch MEISJE, zelfst. koken en werken, voor dag of dag en nacht. Brieven letters T. M., Bureau „Vliss. Courant", Schoeisel Laat uw witte schoenen vroeg tijdig verzolen. Wij maken deze goedkoop en solide. CRÊPE RUBBER van 3 tot 5 c.M. Elec. Schoenmakerij Spuistraat 56. Diversen Een voordeelig adres voor BE HANG, SCHILDERWERK en het plaatsen van vensterglas is JAC. DE LANGE, Groetiewoud 13. VERMIST jonge zwarte Poes. Terug., te bezorgen Wilhelmina- straat 11. AMATEURS Film ontwikkelen 25 cent, 6X9 afdrukken 5 cent. Fa. PREUNIGER. WEKKERS met 1 en 2 bellen 1.50. HORLOGES, alle met 1 jaar garantie, 1.50. „De Kleine Winst", Walstraat 35. Accordeon-Vereen. „Crescendo". Plaats voor enkele LEERLINGEN. Instrumenten beschikbaar. Aan melding en inlichtingen Nieuw- straat 66. VERLOREN Familiestuk (hand- tasch). Voor verliezer van groote waarde. Tegen goede belooning terug te bezorgen Hotel „Zee land", tegenover het Station. HöFELEIN—BEKKER's Muziek onderwijs. Begin van den voor bereid. muziekcursus (69 jaar) en van de zangklassen Woensdag 14 Sept. Inlichtingen en aanmel dingen Boulevard de Ruyter 80. Vlissingen-Middelburg-Rotterdam en tusschengelegen plaatsen Augustus Dinsdag 23 Woensdag 24 Donderdag25 Vrijdag '26 Zaterdag 27 Maandag 29 8 InformatlëD te bekomen Rotterdam N V Transport- en Exp. Ondern vb Erven G. VOS, Telef. 2727—2728—52018. Middelburg S. J. SANDERS, Tel. 153 Vliss.: W v. OOSTERHOUT, Tel. 282 Dordrecht: Gebrs BUITENHEK, Telef 101. i/.Midd v.m.uur v. Rott. vm. uur 9

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1932 | | pagina 4