SPECIAALZAAK MODE-ARTIKELEN OE FAAM - SOIMi N.V. BEBR. HOEKSEMA BELANGRIJKE DEMONSTRATIE SUNLIGHT ZEEP, LUX, RINSO, VIM, RADION LUX TOILET ZEEP TOEGANG VRIJ Onze Kleintjes c c PRACHTIGE AUTO-REIS EEN NACHT IN L Vergiftigde Jeugd POLNISCHE WIRTSCHAFT CONCERTZAAL „OE CUDE VRIENDSCHAP" De Strijd om de Oranje-Hoeve S. KROL WOL KOUSEN SOKKEN TRICOTGOEDEREN 1 1 V/ALSTRAAT 81 - TELEFOON B2I - VLISSINGEN 1 Garage GEBRS. VAN FRAASSEN CREDIETVEREEHISING msuiAiRE Hypotheekbank De Klokkenluidervan Hotre Dame ZON DAGM I DDAG MAANDAG 13 JUNI en DINSDAG 14 JUNI a.s. verkoopkrachtig Colporteur r D DERL Cigei Geëtaleerd: Dames- en Heeren- Per AUTOCAR 5% Pandbrieven a 98 GELDBELEGGING BEZOEKT DE DEMONSTRATIES MET DE PRODUCTEN VAN DE SUNLIGHT ZEEP FABRIEKEN BREESTRAAT 6-VLISSINGEN AANVANG: BRENGT UW BONS VOOR GESCHENKEN MEDE HET BESPAART U PORTO Per AUTOCAR FijnelnmaakBr3ndewiin12.50u: N.V. Middelburgsche Maatschappij v. Stoomvaart i v.h. P. G. LAERNOES ^j|||l!l!llliI!l!IIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllll!!IIIIIIIII!l!!llll!IIIII!i!!l!llll!llllin? Zie de Etalages Sleomen Verven Sersen ©lasseeren Onzactallaaar kleppen JAPONNEN MANTELS COSTUUMS DEKENS COSTUUMS PERSEN JASSEN enz. enz. f 1.25 COSTUUMS ONTVLEKKEN.PERSEN f 2 50 COSTUUMS STOOMEN f 3 90 JASSEN STOOMEN f 4.00 In enkele dagen gereed! WALSTRAAT 51 TELEF. 452 VLISSINGEN LANGE BURG C 111 - TEL. 121 - MIDDELBURG A.s. Vrijdag onze prachtige rondreis door Vlaan deren over Brugge, Oor logsmonumenten van Dix- muiden en leperen met bezoek aan den zeer hoogen Kemmelberg met een prach tig vergezicht over Frank rijk f5.— per pers. (Prov. boot inbegr.) Deze reis wordt meegemaakt door een gids uit Vlaanderen. Vertrek 5.30 uur. TELEFOON 355. KANTOOR VLISSINGEN Voorloopig gevestigd WALSTRAAT 10 EFFECTEN - COUPONS VREEMD GELD REISCREDIETBRIEVEN Woensdag f3.00. naar Rotterdam W. FRANCKE. te ZIERIKZEE Stelt verkrijgbaar: 0/ 10 Te Vlissingen bij de Amsterdamsche Bank Pandbrieven Insulaire behooren tot de be leggingsfondsen der Rijkspostspaarbank en der Rijksverzekeringsbank. Een sedert vele jaren alhier gevestigde soliede zaak vraagt voor uitbrei ding meer bedrijfskapitaal Conditiën nader te bepalen. Brieven onder letters H O., Bureau „Vliss. Courant". ALHAMBRA 99 99 LILIAN HARVEY in haar Ufa-film zat ieder, die 'n emotie, 'n avon tuur wil beleven, komen zien. Een film vol amusement en spanning! LON CHANEY in z'n onvergetelijk meesterwerk zal wederom ieder verbazen, te meer daar deze film thans als geluidsfilm met schitterende effecten overal in den lande een enorm succes is geweest 1 In Amsterdam liep deze film weer drie weken achtereen voor volle zalen. Het is dan ook een film om nooit te vergeten. Boven 18 jaar. *99 „LUXOR' Het programma van deze week zal wederom IEDEREEN BOEIEN. Ais te hoofdnummer noemen wij U: een prachtige speelfilm met 0T10 HARTMANN en MAN JASOREL. Verder een prachtige Operette film naar de beroemde Operette van FKANZ LÉHAR, getiteld Mooi spel grootsch van opzet schitterende photografie. In de Hoofdrollen: IWA WAN|E, MARUOT LANDA, HANS BOUSEWETTER, HENRY BENDER en TEDDY BIL. Boven 18 jaar. matinée zoowel in „ALHAMBRA" als in „LUXOR" met 2 hoofdnummers: en LILIAN HARVEY In £00 liaCht III LOnClO!! Alle leeftijden. Alle leeftijden. g WELKE WORDEN GEHOUDEN IN OP MAANDAG 2.30 EN 8 UUR N.M. DINSDAG 11 UUR V.M. 2.30 EN 8 UURN.M. UITSLUITEND VOOR PERSONEN BOVEN 16 JAAR LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ N.V„ VLAARDINGEN Voor den verkoop van prima huishoudelijk artikel aan parti culieren wordt terstond gevraagd tegen ruime provisie en salaris. Brieven letters H. X., bureau „Vliss. Courant". LIJKDIENAAR. Rozengracht 10(T uindorp) Maandag rond Walcheren f 0.50. W, FRANCKE. van 1—5 regels (9 punts letter) 50 cent Iedere regel meer 10 ct Bij 3-malige plaatsing van 1—5 regels f l.—Voorts naar grootte (maximum 10 regels). Betaling contant, respect, vooruit. Koop en Verkoopj Aangeboden HOUTEN LAND HUISJE, gel. Dishoek, Koudek'., solied geb., geh. compi. m. inv., inger. v. 6 a 7 pers. Br. No. 435, „Prov. Z. Middelb. Crt.", Middelb. TE KOOP 2 Fauteuils, 4 Stoe len,moquet ƒ32.eiken Cylinder- bureau 53.massief zware eiken Tafel 10.eiken Rook tafel m. koperen blad 5.50, eiken Theemeubels, reclame ƒ9.—, eiken Dressoir m. Spiegel ƒ28.Divan met veeren, vasten kop ƒ9.al les nieuw. Adres Clijverstraat 8. Muur en Verhuur J Te huur tegen 1 Aug. a.s. ruime aparte BOVENWONING Boule vard Bankert 24, ruime aparte BOVENWONING in aanbouw Boulevard Bankert 92. Adres Boulevard Bankert 24 boven. Te huur: 2 frissche SLAAP KAMERS met of zonder pension. Brieven letteis H. K., Bureau „Vliss. Courant". Te huur moderne WONING, bevatt. 2 kamers en suite, keuken, 3 slaapkamers, tuin. Adres .Van de Manderestraat 8. Te huur of te koop gevraagd VILLA of HEERENHUIS op een der boulevards of in Villapark. Brieven met voorwaarden letters H.sM., Bureau „Vliss. Courant", Te huur de BOVENWONING Koudekerksche weg Oost 66. Te bevragen beneden. Te huur de ruime vrije BOVEN WONING Kleine Markt 7a per 1 Juli, ook geschikt voor pension. Te bevragen Kleine Markt 30. Te huur per 1 Juli nette SLAAPKAMERS in het centrum der stad, 2.25 per week. Brieven letters H. J., Bureau „Vlissirg- sche Courant". BENEDENWONING Kanaalstr. 148, voorkamer, alkoof met raam, achterkamer, keuken, tuintje met schuurtje, electrisch licht, gas, waterleiding en regenwater. Apar te ingang. Huurprijs 5.50 per week. Adres C. SANDERSE, Hobeinstraat 79. Een vrije WONING te huur aan den Koudekerkschen weg te Kou- dekerke.T e bevragenA. SCHOUT, B 232, Koudekerke. Cessen FRANSCH. Corr. en opl. M. O. door leeraar FRED FRY's Taai- instituut. Billijke conditiën. L. DEBRA, Boulevard de Ruyter 48. 'Personeel geur. Gevraagd een nette JONGEN voor den verkoop van Chocolade en Ijs aan het strand. Firma J. W. VAN DER LINDE ZONEN. Aanbieding persT^ Nette werkvrouw vraagt WERK HUIS voor 2 dagen per week. Adres Tijdinghal „Vliss. Crt." Diversen REISGIDSEN, SPOORBOEKJES en MODEBLADEN, steeds de laatste uitgaven voorradig. Boek handel VAN DER PEIJL, Souburg. KENNISGEVING. Maandag gesloten. Kapperszaak Wissel, Souburg. Koopt bij ROSKAM in de zaak van SCHRIJVER. De beste nieuwe Aardappelen 12 ct. p. K.G., 10K.O. voor 1.—, mooie Tomaten 20 ct. p. p., 36 ct. p. K.G., mooi Grape fruit. Mooie Asperges, Aardbeien, Appelen 35 ct. p. K.G., Druiven 90 ct. p. p., zeer mooi. Bananen 20 ct. p. pond, 38 ct. p. K.G. Het is wel een bewijs dat voor uw verhuizing het beste en goed koopste adres bij ons in. Overal waar U komt, het is P. BLEIJEN- BERG ZONEN, Concurr.uitgesl. STEMPELS en NAAMPLAAT JES aan fabrieksprijzen levert U Boekhandel VAN DER PEIJL, Souburg. Goederen voor de veiling kun nen dagelijks worden bijgebracht of worden ook a contant gekocht voor eigen rekening. Verkooplo kaal „Diana", Slijkstraat 15. Vlissingen-Middelburg-Rotterdam en tusschengelegen plaatsen VERVOER VAN PASSAGIERS GOEDEREN EN VEE [v. Roft. vm. uur v.Midd.l [v.m.uur 8 juni Maandag 13 Dinsdag 14 Donderdaglö I 8 Vrijdag 17 Maandag 20 I 8 pinsdag 21 Inïormatiën te bekomen Rotterdam N.V. Transport- en Exp. Ondern. v.h Erven G. VOS, Telet. 2727—2728—52018. Middelburg S. J. SANDERS. Tel. 153 Vliss.: W. v. OOSTERHOUT, Tel. 282 Dordrecht: Gebrs. BUITENHEK, Telel 101. Zaterdag 11 'k Ga met man Daar mijn omi Morgen jarig is I Nu, dat snaf En haar met iet;| Mammie zegt Van een ruiker I Op haar groot Ik mag zelf de 1 Mammie zegt Jij moet het aa Nu, dat. is dar Maar het is vers 'k Weet niet w Want er zijn zoo Mammie zegt Maar zal ik je O, een heel kl< Zie je deze mooi! Zie je die seri| Het zijn oma's Mammie, o ik Wat ik aan die Op haar jaard Ik geef deze mo( O wat ruiken Daarbij ook nog Zeg, zal dat nit Oma geeft me d Morgen dan ee En misschien zeg „Jij kan nog et Tw In tegenstelling van het paar, da meer opvoeding gf tot verontwaardig zelf, die dit niet tl en overal was het I ter den boventoon I van Jantje was hd de linker geen mol als de rechter datj kon een massa an<l ter eenvoudig „onl Do linker kon bijvl hooge torens van I kon hoepelen eri linker kon ook figil dit alles maakte! Ioersch. I „Kan ik er watl altijd als de rechtel varen. En daar had da gelijk in. Zij kon h meer ontwikkeld was de schuld van terhand niet veel i O, ruzie hadden z maal hoor Als Ja handen netjes geve bank hield, werd zoo maar eens uit goed, dat de „han< worden, anders zou lang zijn geweest. I Op een dag kreea had blijkbaar een stel je eventjes vc den rand van het Jantje het schuifje pijn Niet om «it dentaal schreeuwdt lijk, wat dan ook g schuifje was leelijk had een paar groo alle kleuren van d lukkig had de sch trommel in haar 1 linker in een fris met water had bes koel aan en het gloeien werd er ee: wou de linker denl alles bij elkaar gei gekomentoen daarbij, als van ouc zwaaide. Al het bl< kèr toe, die het da Gelukkig merkte J een beetje omhoog op, hoorFoei, fc weestZe had zie geen raad geweten van het zich rech even akelig als te steuntje.... o, b steuntje.... „Leun maar op n Zachtjes schoof die zuchtend van v rustte. „O rechter," zei getrokken was, „w; „Och", zei de r< en anders niet." „En dan wordt e ter, hoe slechter maak, rechter „Nou „Hoe rechter.... De rechterhand „Ik meen het. Ze rechter, en héchte „Goed," antwoor nen toch niet ons b Ik leg me er dan n der bent dan ik." „Kan ik het li weer. „Neen, neen, dal

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1932 | | pagina 8