KinderDoorstellingen eens gesteund, ook omdat roviand o£ een maaltiM iten. voor de hand dat aandacht heeft der ge. iten. In de Bloemendag ;he duinen moet ooze vreemdelingen jst ook deze noodgedwon. ;e, kloeke menschen, ver ders en vrienden, op' den in we leven. Corres Pondent. EN KEUKEN. ewerk bloemvaas of bow nprettige gewoonte 0tr zweeten". D.w.z. he door de poriën heer. een uitgebeten kring kan men verhelpen, kokend water uit en volgens giet men er een in, die men eerst raas of bowl in het rond, ;heel met een laagje was is is dan absoluut water. >r te luur er Dit met neubelen en zitten daar obeer dit dan op de vol. ilpen. Bestrijk de worm- malen met een penseel gens vult men de gaatjes die men eerst daartoe .rna men het geheel ver* icht af te sluiten. melk in warme .wenvraagstuk. koel door ze in een kist natuurlijk op een koele beter dan ze in gewoon men losse melk in een m eerst zoo spoedig zet men de kan in een 'ervolgens bedekt men bbelgevouwen doek v teldoek. De punten in het water van de k de melk op een koele 'aar een luchtstroom ls. bijvullen, daar het snel een hekel aan m kruidnagelen. Ie kruidnagelen op de anders op af komen. D< heel gauw rechtsomkeert product van de kruid- uggen en muskieten, last var muggen heeft erstandig voeten en nek, 'eelgeliefde plekjes tun gemfik uit te zuigen, :Is nagelolie in de wry- ;n er slag van om zfch vrij snel vuil te maken m op hun kleeren thuis svrouw somt fjds wanho. Vooral teervlekken zijn te krijgen. Men doet een teervlek voor vei- spiritus moet wijken. Is noet die eerst met warm folie of reuzel) geweekt afgeborsteld te worden ;ewlsseld door terpentijn, toon water nawasschen, afkomstig van denne en weg met wat eau df ar hars hierin ND A ernKiSii'Uikheden, ingen. enz. :ia. Zaterdag diner- -7.30 soirée dansant» van 3,30—5.30 diner- -7 30; soirée dansanle nina. lederen avond nte. Zondagsmiddag! inée en thé-dansante. UJBRIEK. 13 Juni. - 6.45 Vara. Gynuiai' nplaten. 9,00 Kwintet 10.15 Voordracht. 10® Joonplaten. 11.15 Coa- 12.00 Septet en orlezing. 3.00 Orgelspel 4.30 Voor de kinderen, ng. 6.20 Concert. 7® cht. 8.20 Operette J* ,z Dias. 10.45 Septet N.C.R.V. 8.00 Schrift- iplaten. 10.30 Zieken- ,uur. 11.30 Gramofoon- eert. 3.00 Gramofoon- 3.15 Knipcursus. 6® ersberichten. 8.00 Con- Vaz Dias. 10.30 Gra- 10.35 Morgenwijd'»! Lezing. 12.20 Concert, ïofoonplaten. 2.45 VM' ■ecital. 4.35 orkest. 5.2» 6.50 Orgel. 7.10 Boek en. 8.20 Vaudeville 9.2» I Kamermuziek. 1735 M. 8.05 e: 8.20 „De Troubadour 12.20 Concert. 3-1 Orkest. 8.50 Concert. Het wasHet doet er niet toe waar het was. Het had overal kunnen gebeuren, in iedere stad, in iedere plaats waar maar een bioscoop is, die af en toe met groote letters boven den ingang „Kindervoorstelling" of „Heden Jeugdbioscoop" heeft prijken. Tenzij het een bioscoop is, waarvan de directie be grip heeft van wat des kinds is. Het was dus ergens. Het was in de Pink- stervacantie. Ik had een neefje te logeeren en jammer voor het neefje zoo liet het zich tenminste aanzien kwam er in die vacantie ook een dag voor, waarop het vol gens zijn eigen qualificatie „pypensteeltjes" regende. Het jongmensch, in jeugdig optimis me, was er van overtuigd geweest, dat een pinkstervacantie niets anders dan dagen vol zonneschijn kon opleveren, en had het dan ook niet noodig geoordeeld bij de kleeren in zijn koffer ook nog wat speelgoed of een paar boeken te pakken. Gelukkig had tante een stelletje onderhoudende boeken, net geknipt voor zijn leeftijd, zoodat de morgen opgewekt voorbij vloog. Na de koffie bleek het enthousiasme voor de boeken wat geluwd te zijn. „Heb je al alles uit, Bob „Neen tante, maar ik heb geen zin meer in lezen." Ik drong niet aan. De jongen had vacantie, dus hij had er recht op zijn bezigheden zelf te kiezen. Bovendien was een heele dag lezen wel wat te veel van 't goede. Ik stond dus voor de taak een andere bezigheid te be denken en voor te stellen (ook voor kinderen moeten we een goede gastvrouw zijn). Even zat ik te peinzen. „Weet je wat, boy", zei ik toen, „sla je cape om en trek je hoogste schoenen aan, die je bij je hebt, dan gaan we uit." „Waar naar toe, tante?" wilde hij eerst weten. „Naar waar we nog niet zijn," plaagde ik. „Vraag nu maar niet verder en maak je klaar. Een verrassing is het in ieder geval voor je." Inderdaad, dat was het ook. Toen ik zei „Hier zijn we erkreet hij verrukt„De bioscoop Gaan we de bioscoop in en ik was al ruimschoots beloond voor den middag, dien ik in stilte eigenlijk zoo'n beetje als verloren had beschouwd. De zaal, hoewel de voorstelling nog niet was begonnen, was al aardig bezet. Ook moe ders en andere gastvrouwen met jeugdige lo- géetjes schenen door de parten, die het weer hen had gespeeld, hun toevlucht in de bios coop te hebben gezocht. Het was een gelukje, dat er dien middag juist een kindervoorstel ling werd gegeven, want anders hadden we aan de bioscoop nog niets gehad. Hoe fel de jeugd op films is, bleek wel uit het ongeduld, waarmee de aanvang van de voorstelling werd afgewacht. Bob maakte hier op geen uitzondering. Telkens vroeg hfj„Hoe laat heb je het, tante Is het nog geen tijd om te beginnen en hij vertelde me, dat hij thuis in een schrift filmfoto's had geplakt, die je tegenwoordig in de winkels bij chocola toekreeg. Eindelijk ging het licht uit Er ging een hoeraatje op, dat echter onmiddellijk ver stomde en plaats maakte voor aandachtige stilte, waaruit af en toe een gesmoord „Ach en „Hè oprezen. De jeugd genoot, daar ging niets van af. Ze genoot zelfs intens Maar ik en misschien nog wel andere volwassenen maakte een tuimeling, figuurlijk gesproken natuuriyk. En toen ik, na het onverwachte, weer behoorlijk denken kon, vroeg ik me af of ik me niet had vergist en terecht was gekomen in een bioscoop, waar géén kinder voorstelling werd gegeven. Maar een blik op het programma, dat ik aan de cassa had ge kocht, gaf me op mijn vraag antwoord. Er stond duidelijk op „Jeugdvoorstelling" en daaronder waren de namen van de films ver meld. „Bultenlandsche opnamen" heette de eerste en we zagen hartstochtelijke stieren gevechten en cowboy's op wild steigerende paarden. Een wereld van dierenleed lag er in, maar dat zagen de jeugdige toeschouwers niet. Hun aandacht gold den moed der torea- doren en dien van de cowboys. Zij waren in hun oogen helden en men had alleen maar het gezichtje met de glinsterende oogen van mijn neef te bezien om te weten, dat op dat oogenblik iedere jongen bezield was met den wensch eens van een zelfden „moed" te ge tuigen. Ik hoopte op een tekst, die duidelijk aan het licht zou brengen, dat het hier geen moed, maar barbaarschheid gold, een wreed heid, die we probeeren moesten uit te roeien Onder redactie van TRUUS EYGENHUYSEN. terwille van het dier, ter verheffing van de menschheid. IJdele hoop. We werden integendeel ver gast op een demonstratie van de kunst van herten vangen Ik zat in twijfel. Zou ik opstaan en de zaal verlaten? Maar o het gezichtje van mijn jeugdigen gast't Zou pijnigend zyn van teleurstelling. Dus besloot ik te blijven. Het werd mis schien wel beter, sprak ik mezelf moed in. Het was niet goed om dadelijk met een oor deel klaar te staan. De-jnhoud van de volgende film bestond ik kan het werkelijk niet anders verklaren uit rennen, vallen, opstaan, elkaar afrossen, wéér rennen, wéér vallen, wéér opstaan, wéér elkaar in de haren vliegen. Het was om dui zelig te worden. Maar het jonge goedje in de zaal lachte, brulde, tierde, ja gilde zelfs op 't eind, en toen het vóór zoowel als óp het doek een bende van belang was, toen rees argwanend in mij het vermoeden of zulk een film soms gegeven werd juist om de kinderen zoo ver te brenger, en ze later te doen zeg gen, dat ze „huilden van 't lachen", waar dan het plezier, wellicht de waarde van het gebodene naar wordt afgemeten. Een zuiver commercieel doel dus. Misschien vergis ik me. Niets liever dan dat. Maar op dat mo ment voelde ik het zoo en ik voel het zoo nóg als ik er aan terugdenk. Toen kwam de hoofdschoteleen film met den beroemden Jackie Coogan. „Gelukkig dacht ik „Eindelijk iets behoorlijks en ik hoopte, dat dit slot de heele voorstelling zou goedmaken en het voorafgaande doen ver geten. Alweer.ijdele hoop Het scenario was niets minder dan een complete liefdeshistorie tusschen twee men schen en de noodlottige derde. Om en tus schen deze drie volwassenen huppelde de be roemde Jackie maar zoo'n beetje heen en weer. Ruwheid en dronkenschap waren er ook al niet vreemd aan en tot besluit als „eind goed, al goed" een sentimenteel tafereel, dat er bij de kinderen als koek inging, maar dat zoo ongezond en zoo onkinderlijk was als we ons maar kunnen denken. Kindervoorstellingkinderfilms Wordt het niet eens tijd, dat we waar zooveel voor het geestelijk en lichamelijk heil van het kind wordt gedaan ook eens oen commissie krijgen voor het keuren van films, die voor kinderen vertoond zullen worden Het zal vanzelfsprekend een andere commis sie moeten zijn dan de filmkeuringscommissie, die ons land nu reeds kent. Deze keurt de films op algemeene geschiktheid. Dit zal ook wel hebben plaats gevonden met de hierboven besproken film. Te keuren speciaal op ge schiktheid voor kinderen behoort niet tot de taak van deze commissie. Daartoe is noodig een groep mannen en vrouwen, die het kind liefhebben om zijn jeugd en om de mogelijk heden, die in hem schuilen, die het daarom bewaakt willen zien voor alles wat zijn inner lijk zou kunnen schaden en zijn schoonen, veelbelovenden groei zou tegenhouden. Vóór ik nog eens met een jeugdig logéetje een bioscoop bezoek en op het etiket „Kin dervoorstelling" afga, wacht ik eerst zulk een commissie af. Ik. weet dan zieker, dat we een goeden middag zullen hebben, dien we dan met „een ijsje" of „een taartje" eten beslui ten het toppunt van zaligheid hetgeen ik nu uit baloorigheid naliet. Huismoeders dagboek. Zaterdag, 4 Juni 1932. „Een middel tegen zomersproeten?" zegt Jeanne, „Wasschen met versche karnemelk." „Ken je geen goedkooper informeerde ik. Jeanne moet „Neenzeggen. „Maar 't is puikvoegde ze er aan toe. „Ik spreek uit ervaring." Enfin, dan maar aan de karnemelk. Behalve een middel tegen zomersproeten, heeft Jeanne me ook nog een recept gegeven voor dissolées met kaascrème. 400 gram kalfsvleesch uit getrokken bouil lon, 1 ei, 1 dun sneedje brood zonder korst, een scheutje jus of bouillon, wat peper, zout, nootmuscaat, een theelepeltje kokskruiden, paneermeel, frituurvet. Voor de crème 3 eet lepels boter, 4 eetlepels bloem, 1 d.L. melk, 100 gram geraspte kaas. Maal of hak het vleesch fijn, vermeng het in bouillon of jus geweekte brood, het ei, het zout, de peper en de kruiden. Maak er groote balletjes van en even zooveel, die on geveer de helft kleiner zyn. Druk de groote balletjes een weinig plat, wentel alle balletjes door paneermeel en bak ze in dampend-heet frituurvet goudbruin. Laat ze even op grauw papier uitlekken en zorg de kaascrème gereed te hebben. Voor de kaascrème wordt de bloem en de boter tot een glad papje geroerd. Giet er on der voortdurend roeren de melk by tot de crème goed gebonden is. Meng er de geraspte kaas door en laat de massa even doorkoken en neem ze van het vuur. Schik de groote, eenigszins platte balletjes op een schotel, leg op ieder balletje een schepje kaascrème en daarop een klein bal letje. Garneer den schotel met enkele takjes peterselie. Morgen zal ik ze eens maken. Spiegeleieren op ham, sla, aardappelen; griesmeelpudding met bessensap. Zondag, 5 Juni 1932. De heele familie heeft gesmuld van de rissolées. Guus vindt het een lastige naam om te onthouden en spreekt daarom van „tette- retets". Er zyn er nog een paar over gebleven. Straks, tegen een uur of tien, zal ik ze in het gasoventje even opwarmen en er Guus en Els op tracteeren. 't Zal smaken na hun gsblok, want er moet nu ook Zondags ge studeerd worden. Macaronisoep rissolées met kaascrème zwezerik, bloemkool, aardappelen; fruit. Maandag, 6 Juni 1932. Alles goed en wel, maar vader heeft ge zegd, dat we over de vacantie zouden spre ken en nu is er al meer dan een week ver- loopen en we weten nog altijd niet waar we aan toe zyn. Of ben ik het alleen, die het ~>og niet weet? Heeft vader soms al zijn besluit genomen en denkt hij „Je zult wel zien wat het wordt Ik wordt warm van verontwaardiging als ik er aan denk. Neen vadertje, zoo luidt de af spraak niet tusschen ons We zouden allebei het hart van et gezin. zyn. Twintig jaar ge leden heb je het precies zoo gezegd, weet je nogEn.... Maar ik lijk wel niet wys met m'n doordry - verijWie zégt dat vader al zyn besluit heeft genomen Ik schaam me en zou dit blad wel uit m'n dagboek willen scheuren. Maar misschien is het beter het te laten zooals het is. Het 1 ,n als waarschuwing voor een volgenden keer gelden. Maar «zurig hoop ik, dat vader's oog er nooit op vallen zaL En als dit wel eens het geval zal zyn, dan hoop ik, dat hy loor- leest en ook van mijn schaamte ziet getuigen. Biefstuk, andyvie, aardappelen, panne koekjes. Dinsdag, 7 Juni 1932. Ribstuk, postelein, aardappelenhaver mout. Oma heeft me een recept gestuurd voor boter janhagel. „De echte" schrijft ze er bij. Morgen maar eens probeeren. Langenberg, 473 M. 7.25 Concert. 11.40 Gramofoonplaten. 12.20 Concert. 1.20 Concert. 5.20 Concert. 8.20 Jazzduetten. 8.50 Kamer koor. 10.50 Concert. Brussel, 508 M. 12.20 Orkest. 5.20 Con cert. 6.20 en 6.50 Gramofoonplaten. 8.20 Ope rette-fragmenten. 9.20 Viool-recital. 9.50 Con cert. 338 M.12.20 Trioconcert. 1.30 Gra mofoonplaten. 5.20 Dansmuziek. 6.20 Gramo foonplaten. 6.50 Sonates. 7.20 Gramofoonpla ten. 8.20 Concert. 9.05 Tooneel. 9.35 Concert. 10.30 Concert. Zeesen, 1635 M. 8.20 Concert. 9.30 Con cert. 10.35 Berichten en hierna marschen en dansmuziek. RADIOMUZIEK VOOR MORGEN. Zondag. Des morgens komt over de Duit- sche zenders als Reichssendung weer een cantate van Bach, ditmaal nr, 51 „Jauchzet Gott in allen Landen" het geheele' werk is geschreven voor een hooge sopraanstem. De instrumentatie van deze cantate is strijkor kest, een hooge trompet, orgel en cembaal. In het begin van den middag brengt de Avro een populair orkestprogram- ma, o.a. Mozart's vlotte Entführungrouver- ture, de bekende serenade uit het ballet „Les millions d'Arlequin", van Drigo, en de roman tische Euryanthe-ouverture, van Weber. De K.R.O. geeft het St. Anthonius-oratorium, gecomponeerd door pater P. J. Brüning, O.F.M. Het programma van Frankfurt-Mühl- acker vermeldt o.m. een cello-concert van Saint Saëns. Op het eind van den middag brengt Daventry een piano-re cital met o.m. een sonate van Beethoven en de prachtige impressie „Jardin sous la pluie", van Debussy. In het begin van den a v o nd geeft Hamburg kamermuziek, de mooie c-moll fantasie van Mozart (piano solo) en Beethoven's Kreuzer-sonate (viool en piano), Budapest geeft een aantal frag menten uit verschillende opera's, waarby eenige zangsolisten hun medewerking verlee- nen. Des avonds komt over het Fran- sche Brussel een concert met werken van Bel gische componisten. Königswusterhausen en Langenberg namen het concert van Berlijn over, waaraan de beroemde tenor Costa Mi- lona medewerkthet programma vermeldt o.a. aria's uit verschillende opera's en voor orkest o.m. fragmenten uit Carmen en de ballet-suite „La Souce", van Delibes. Het or kestprogramma van Hamburg omvat o.m. het prachtige „Waldiepen", uit de 2de acte van de opera „Siegfred', van Wagner, het 3e symphonisch gedicht van Liszt, een Noorsche rhapsodie van Svendsen en de St-rauss wals „Nordseebilderi'g Later opden avond speelt voor de microfoon van Da ventry het BBC-strijkorkest, o.m. een con certo grosso van Corelli en een serenade van Volkman, terwijl de altzangeres Enid Cruicks- Rank eenige liederen en aria's voordraagt. Budapest geeft een pianorecital met o.m. de sonate in b-moll (met den bekenden treur- marsch van Chopin en Debussy's impressie „Reflets dans l'eau". Opera's en operettes. De Avro brengt de romantische opera „Der Freischütz", van Weber, waarvan de opvoe ring op 18 Juni 1821 te Berlijn een nieuw tijdperk voor de Duitsché opera inluidde. Ook over de Noord Italiaansche zenders komt een opera. Rome geeft een operette, „Grafin Ma- ritza", van Emmerich Kalman. SPANJE OP DE KORTEGOLF. lederen Zaterdag van 5.20 tot 8.20 uur, des namiddags (Amsterdamsche tijd) geeft het Spaansche kortegolfstation te Aranjuez op golflengte 30.4 M. een programma, dat voor heel Europa is '^estemd. De aankondigingen geschieden in het Spaansch, het Engelsch en het Fransch. Het doel van de uitzendingen is, den buitenlandschen luisteraars een indruk te geven van het artistieke en intellectueele le ven in Spanje "hiervoor zyn uitstekende Spaansche artisten verplicht. 400 gram boter, 300 gram suiker, 500 gram zelfrijzend bakmeel, een stukje citroenschil, een paar theelepels geklopt ei, 100 gram amandelen. Roer de boter tot room en meng er de suiker door. Voeg hierbij het gezeefde meel en het geraspte citroenschilletje. Rol het deeg eenige malen uit en breng het tenslotte over op een beboterd bakblik. Bestrijk den boven kant van den deeglap met wat geklopt ei en strooi hierover de gesnipperde amandelen. Bak den koek in een goed verwarmden oven en snijd hem in rechthoekige stukken. Woensdag, 8 Juni 1932. 'k Zal het vader nu maar eens rondmt vragen. Ik heb het land aan kwesties, maar langer zwijgen wordt in dit geval toch al te mal. „Vooruit dus met de geitzooals Guus zegt. Anders wel jammer, 't Is tusschen va der en mij nu juist zoo volmaakt. De janhagel is lekker, maar naar mijn idéé wat te taai. 'k Denk, dat ik het deeg niet voldoende keeren heb uitgerold. Koud vleesch, stoofsla, aardappelpurée omeletjes met jam. Donderdag, 9 Juni 1932. Het kind is mei een vriendelijk standje weer teruggestuurd. Het „kind" dat ben iken het „standje" is de opmerkinj, dat als je over iets wenscht te praten je allereerst een duidelijke voor stelling moet hebben van wat je zelf wilt. Beschaamd moet ik erkennen, dat vader gelijk heeft. Op mijn aarzelend, hakkelig ver zoek om het nog eens over de vacantie te hebben, zei vader„Best vrouw". 't Klonk nogal hoopvol, maar toen vader vroeg„Hoe heb je je zoo'n vacantie, zooals jy die vorige week voorstelde, gedacht Weet je a1 feiten, namen, pryzen enzoovooris zr.t ik met m'n mond vol tanden, waarop ge beurde wat ik aar het begin van deze dag- biecht zei. Maar Zaterdag morgen is 't een drukke werkdag sal ik cijferen en rekenen en 's avonds vader een verslag overleggen. Dikke groentensoepsla met gebakken aardappelen. Vrijdag, 10 Juni 1932. Gestoofde aal, sla met komkommers en tomaten, aardappelen rijstebrij. Voor Bob bie en mij had ik roereieren met ham klaar gemaakt. Een drukke, warme dag. Maar Katrien weet van aanpakken. Ik moet haar eens gauw een preziertje doen. Ze verdient het wel. Zomerpantoffeltjes. Evenals 's winters, willen we het ons ook 's zomers gemakkelijk maken. Na een wan deling of fietstocht gooien we de hooggehakte, iets wat knellende schoentjes uit om ze voor een paar luchtige slofjes te verwisselen. Wat zijn luchtige slofjes We zeggen dade- ïyk slofjes van raffia Raffia is een heeri'jk materiaal, dat licht is in gewicht en dat koelte doorlaat. Bovendien treft men in raffia prachtige tinten aan, zoodat slofjes van dit materiaal niet alleen prettig en gemakkelijk zitten, maar ook een feest voor het oog zyn. „In een wip" zyn ze te maken, zoo ge 1- thans haken kunten wie kan dat niet Te modelleeren behoeven we niet, we werken naar den vorm van de zooltjes, die we kant en klaar kunnen koopen in de maat, welke v>or ons voetenpaar noodig is. De zooltjes gaan we eerst rondom festonneeren met *en draad raffia. We hechten stevig aan en af, daar anders de zool spoedig loslaat en het slofje zijn model verliest. In de randlussen van de festonsteken ha ken we vaste steken. We beginnen daarvoor bij A en komen, na één maal rond te 4jn HET BELGISCHE OMROEPNET. De leening van 10.000.000 francs, ten behoe ve van den Belgischen omroep, die onlangs de koninklijke goedkeuring heeft gekregen, zal in hoofdzaak dienen ter dekking van de kosten voor het leggen van speciale omroep- kabels tusschen de beide Belgische zendsta tions en de voornaamste plaatsen in het land. APOTHEEK GEOPEND Zondag 12 Juni ls de apotheek geopend van firma wed. A. J. VAN OCKENBURG, Badhuisstraat. STAATSLOTERIJ Trekking van 10 Juni 1932. 5e Klasse 17e Lijst. PRIJZEN VAN 70,— 2474 2760 3096 4388 48S4 5205 5813 6192 6649 6837 7835 8106 8261 8538 13737 13782 13861 14877 15440 16763 18937 19656 20662 20675 NIETEN. 372 740 933 1146 ll'<6 1251 2151 geweest, daar ook weer uit. Van A haken we naar B en van B weer naar A. Hierdoor krij gen we een verhooging, die zorgt, dat het slofje goed aansluit. Vervolgens haken we weer om het geheele zooltje en wel 3 toeren. Daarna haken we weer 3 toeren, maar min deren* daarin bij C en D telkens 1 steek. Na deze toeren haken we opnieuw 3 toeren, waarbij we, behalve bij C en D, ook minderen by E en F. Is het slofje dan nog niet hoog genoeg, dan haken we er nog enkele toeren bij zonder minderingen. De opening van het slofje kunnen we met een afstekende kleur raffia festonneeren in dicht opeen staande steken of ombooren met zijden shantung. Op het voorvoetje kunnen we met enkele platte steken een paar bloempjes borduren, óók van raffia. Op naturel raffia staan paarse bloempjes met een oranje-kleurig hartje en groene takjes allerliefst, hoewel er natuurlijk ook nog andere mooie combi naties te bedenken zijn. Vuurroode slofjes met witte margrieten zijn bijvoorbeeld ook heel bekoorlijk. Het prettige is, dat de slofjes, op deze wijze gemaakt, heel goedkoop zijn, zoodat we nog eens met een verschillend paar kunnen prijken. Beroepskeuze. Het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid zend ons zijn nieuwen Leidraad voor Neder- landsche meisjes bij de keuze van een beroep. Deze Leidraad, een goed overzichtelijk en handig boekje, bevat alle inlichtingen om trent opleiding voor en vooruitzichten in de ambten, betrekkingen en beroepen, die in Nederland door vrouwen vervuld kunnen worden. We zouden het in handen wenschen van alle ouders, die voor de vraag staan „Wat moet onze dochter worden Want hoe vaak wordt er niet, soms bewust („Nu ja, een meisjeEr bestaat immers de meeste kans dat zy trouwtsoms onbewust, opper vlakkig een besluit genomen, dikwijls -ot teleurstelling van de ouders en het betrok ken meisje zelf. Menig jong leven is al ver knoeid doordat met te weinig ernst de vraag „Wat moet onze dochter worden onder de ooger is gezien. Zeer terecht staat er in de ^leiding van dezen nieuwen Leidraad te lezen„Wie handig en met voorliefde knut selt, moet geen vak kiezen, waar alleen hoofdwerk voor wordt vereischt. Wie het meest plezier heeft in rekenen, moet niet ver der leeren voor een beroep, waar taal de hoofzaak is. Een zwak meisje moet geen strykster worden en een zenuwachtig per soontje geen telefoniste,... Maar niet alleen met den aanleg van het meisje, ook met de vooruitzichten in de ver schillende vakken moet terdege worden reke ning gehouden. Anders loopt men gevaar een beroep te kiezen, dat geen middel van be staan opleverthetzij tydelyk doordat ge durende eenige jaren te velen zich juist voor dat vak hebben bekwaamd hetzy blijv \d omdat het een achteruitgaand vak is of om dat het slechts voor een enkele plaatsing biedt." n Het zyn alle factoren, die de keuze niet gemakkelijker maken. Integendeel. Maar de nieuwe Leidraad, waarin niet minder dan 336 beroepen worden behandeld, helpt hierbij weer de moeilijkheid te overwinnen. Hoewel het Nationaal Bureau voor Vrouwen arbeid met een financieel tekort te kampen heeft, zijn van dezen nieuwen Leidraad toch 7300 gratis-exemplaren verzonden aan alle scholen voor r.lgemeen vormend onderwijs in ons land, die meisjesleerlingen tellen. Ouders en andere opvoeders, die persoonlijk den Leidraad willen bezitten, kunnen het boekje tegen 1.50 franco per post bestellen bij 'iet Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, Van Speykstraat 30 te Den Haag. 2396 2814 3743 4273 4431 5175 5192 5523 5543 6285 6399 6669 6904 6954 7868 8244 8269 8752 8766 8995 9042 9304 9329 9509 9722 10571 10842 11183 11232 11411 11968 11997 12237 12336 12663 12806 13181 13277 13480 13540 13680 13847 14005 14344 14537 15099 15387 16023 16230 16486 16582 16715 16864 16957 17400 17593 18607 18837 18941 19098 19554 19598 20175 20586 20671 20754 STOOMVAARTLIJNEN „Baloeran" (thuisr.) 10 Juni te Suez „Crijnssen" (uitr.) p. 9 Juni de Azoren „Fïandria" (thuisr.) 10 Juni v. Montevideo „Kota Agceng" (uitr.) 10 Juni te Genua „Leerdam" (thuisr.) 10 Juni van Coruna „Nijkerk" (thuisr.) p. 7 Juni Perim .Falembang" 10 Juni te Rott. van Batavia „Serooskerk" (uitr.) 10 Juni van Manila „Rotterdam" (thuisr.) heden 17.20 u. te Ply mouth verwacht „Tawali" (thuisr.) 9 Juni van Marseille „Van Rensselaer" (thuisr.) 9 Juni van Para maribo Volendam" 10 Juni van Rott. n. New-York Zuiderkerk' (thuisr.) 9 Juni te Shanghai

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1932 | | pagina 7