BRIDGf-RlJIRIRIFK VAN AMSTEL EN IJ o3 (ii rv) O AGENDA RADIO-RUBRIEK. Kiadero c Maar bitterder pil dan zij zelf ooit maak ten, zullen zij dezer dagen te slikken krijgen. Zij hebben zelf het assictentschap gewild om daardoor het eigenlijk werk aan goedkoopere krachten over te laten. Deze zijn als drogist hun concurrent geworden en nu moet dat ook weer uit zijn. Terug naar de bereidkunst en daarnaast winkelier worden, dat zal wel de toekomst van den apotheker worden. In 't oude Waaggebouw. Ons Hist. Museum. Curiosa van gilden en rechtspleging. Attributen van galg en guillotine. A'dam in de 17e eeuw. Universiteitsfeesten. Toename asylbevolking en zwervende touristen. De' Amsterdamsche bezienswaardigheden, als daar zijn de Nieuwe Kerk, het Koninklijk Paleis, ons Rijks-, Stedelijk- en Koloniaal Museum, Artis en Aquarium, mogen zich in een algemeene populariteit verheugen. Geen landgenoot of vreemdeling zal bij een vacan- tiebezoek aan de hoofdstad verzuimen al thans enkele van deze merkwaardigheden te gaan zien. Met het Historisch Museum in 't Waagge bouw is dit echter niet het geval. Het is den vreemden bezoeker vrijwel onbekend en hoe wel moet worden toegegeven, dat deze be langrijke verzameling een meer specifiek- stedelijk dan w*l algemeen landelijk of natio naal karakter heeft, is het toch te betreuren dat bezoekers van Amsterdam haar meestal overslaan. Alleen het Waaggebouw, oudtijds ook wel torenhuis genoemd, is in zijn ongerept ge bleven 17-eeuwschen stijl oorspronkelijk was het gebouw stadspoort (St. Antonius Poorte), doch werd in 1614 tot waag uitge bouwd en om zijn merkwaardige indeeling de bezichtiging overwaard. Van buiten af gezien zou men zeker niet vermoeden dat de Waag ook een zeer om vangrijk gebouw is, niet minder dan vier verdiepingentelt en vele kamers en zalen bevat, waar in vroeger eeuwen het beroemde chirurgijnsgilde, het smids-, metselaars- en schoenlappersgilde gevestigd waren. Onder den in 1690 aangebrachten hoofd toren was het Theatrum Anatonicum of schouwplaats der ontleedkunde gelegen. Uiteraard vindt men hier niet alleen tal van schilderijen van deze gildebroeders, maar ook allerlei gilde-attributen, bokalen, eere- prijzen, penningen e.d. Voor de Gevangenpoort in Den Haag be staat in het reisseizoen altijd groote belang stelling de bezoekers maken er geregeld queue. Ook hier zouden deze liefhebbers van gruwelen of van gruwzame merkwaardighe den hun hart kunnen ophalen, want allerlei moord- en folterwerktuigen, waarmede onze voorouders een „goede justitie" beoefenden, zooals zij dat noemden, zijn in het Waagge bouw aanwezig. Niet opzettelijk, terwille van een zeker his torisch „complet" daar bijeengebracht, maar van ouds tot den inventaris behoorende, want galg en schavot werden in de Waag bewaard en bij executies voor 't gebouw op gesteld. De scherprechter had er ook zijn speciaal vertrekje. Er is daar zelfs tot ver in de 18e eeuw nog aan den lijve gestraft en terechtgesteld. Oude Amsterdammers, die er getuige van waren, hebben we hier meermalen over hooren spre ken. In 1812, op 15 Juni, werd voor het Waag gebouw voor het eerst het guillotine-recht uitgeoefend. Het zwaard van den beul, de scherpe val bijl van de guillotine, de beenschroeven en riemen om de veroordeelden weerloos te ma ken, de roede van den vertegenwoordiger '".er justitie (een lange doornachtige rietstok) al deze sympathieke herinneringen aan den goeden ouden tijd zijn er nog bewaard ge bleven. In een der torens vindt men ook het gal genkamertje, een primitief, gezellig vertrekje, waar de veroordeelden vóór hun terechtstel ling zich een wijle mochten verpoozen en aan lekkernijen te goed doen het sedert spreek woordelijk geworden galgenmaal. In dit galgenkamertje heeft ook de be ruchte bandietenleider Muller, alias 's Jaco, de schrik van Amsterdam, zijn laatste uren doorgebracht's Jaco's inbrekers werktuigen uiterst primitief in vergelijking met het ingenieus inbrekersmateriaal van thans het knussig inschuifladdertje, boeien, portret enz. zijn nog aanwezig. Het deels misdadig deels ook romantisch bestaan van 's Jaco en de bijzonderheden van zijn geheime verblijfplaats hier ter stede, vindt men vastgelegd in een bekend boek „Het fort van 's Jaco", een in oud-Amster damsche volksbuurten nog graag gelezen roman. Er zijn voorts nog vele andere curiosa. Zoo o.m. het enorme beeld van Goliath met de spies „als de schacht van een wever boom", in 1600 door een kunstenaar vervaar digd, geheel overeenkomstig de in den Bijbel omschreven maten, geflankeerd door den ge- harnasten Saul en David met slinger en steen. Het beeld behoorde oudtijds tot de beroem de beeldenverzameling van den Amsterdam- schen doolhof en heeft later tijdelijk een plaats gevonden in het Rijksmuseum. Daar kwam het echter niet voldoende tot zijn recht en zoo belandde het eindelijk in ons Historisch Museum. In het Rijksmuseum is aan den reus, „zoo onbeschoft als groot", nog een aardig stui vertje verdiend. De oogen van Goliath ter grootte van een Edammer kaasje kunnen n.l. rollen, in de richting van David (David reikt nauwelijks aan zijn knie), hetgeen spe ciaal voor de jeugd een attractie bleek. De vreeselijke aanblik van deze uitpuilen de, bloeddorstige oogen haalden kinderenen buitenmenschen een rilling op het lijf en naarmate er meer betaald werd rolden de oogen ook gruwelijker. Het personeel, dat deze vertooning 10 cent per persoon ensce neerde, had zich hiertoe slechts van een ver borgen staaldraad te bedienen. In een viertal zalen is ook nog een inte ressant Joodsch museum ondergebracht. Maar we zijn mei deze, meer als introductie bedoelde bespreking eigenlijk van ons onder werp afgedwaald. We kwamen er gisteren n.l. voor de, -,1s inleiding tot de Universiteitsfeesten georga niseerde „Tentoonstelling van Amsterdam in de 17e eeuw", bijeengebracht door den oud heidkundige J. van Eek, bevattende 83 zeld zame gravures en etsen van Nederlandsche grootmeesters op het gebied der prentkunst. Waar een en ander echter in nauw ver band staat met de historie der stad, gelooven we niet buiten de orde te zijn gegaan. Wie zich immers een beeld wil vormen van het maatschappelijk en huiselijk leven in de gouden eeuw, de plaatsen waar men verkeer de, genoegens zocht, de woninginrichting etc., dient ook het gildewezen, de uitoefening van het recht e.d. te bestudeeren. Als zoodanig sluit zich de 17e eeuwsche prenten-tentoonstelling geheel aan bij de historische collectie in het Waaggebouw en ook omgekeerd is dit het geval. Jammer dat deze tentoonstelling noodwen dig ook laat zien hoe er in den loop der eeuwen aan de juweeltjes van bouwkunst de kerken, het stadhuis, de bruggen, de to rens en pleinen is verknoeid, hoe duizenden karakteristieke gevels en pittoreske grachten zijn verdwenen en veel van schilderachtig Amsterdam der 17e eeuw, door stijlbederving thans onherkenbaar is geworden. Van het essentieele in die dagen ging ge lukkig nog niet alles verloren. Tal van stichtingen, waarvoor toen de grondslagen werden gelegd, trotseerden de eeuwen. Wij denken aan ons vorstelijk Bur gerweeshuis door den Duitschen keizer eens het model-weeshuis van Europa ge noemd aan talrijke fondaties, aan het.... Athenaeum Hlustre, thans onze 300-jarige Universiteit. Deze eerste jubileum-tentoonrtelling wordt straks gevolgd door een tweede, van grooter omvang en beteekenis de Rembrandt-ten- toonstelling in het Rijksmuseum. Wanneer het nummer dezer courant "*r- schijnt is zij reeds officieel geopend en zal nieuwen luister bijzetten aan het derde eeuwfeest, ook door hetgeen met betrekking tot de geschiedenis van het hooger onderwijs te Amsterdam, zijn leeraren en beschermers op Rembrandt's meesterlijke doeken is bijeen gebracht. Aar. contrasten ontbreekt het op deze nu eindelijk zomersch geworden dagen niet. De werkloosheid hier ter stede is nog groot en de stemming daaraan evenredig. lederen dag worden in de bedrijven over het IJ en op de kantoren nog menschen ontslagen en de wetenschap dat ook de steunuitkeering binnenkort verminderd zal moeten worden, doet menig gezind de zomermaanden en den aanstaanden winter met bezorgdheid tege moet zien. Er wordt aanhoudend gedemonstreerd. Woensdag trok een optocht van 1200 werk- loozen door de stad om te betoogen voor werkverruiming op groote schaal en afdoen de steunverleening, doch wij betwijfelen of het financieel mogelijk zal zijn aan deze eischen te voldoen. Wanneer de regeering geen extra hulp biedt, zal Amsterdam op den duur onmoge lijk aan haar verplichtingen kunnen voldoen. Het jongste politieke conflict in den ra%d wijst voldoende op den ernst van den toe stand. Opmerkelijk is ook de groote toename van het aantal nachtverblijvers in de asyls. Reeds vroeg in den avond ziet men deze schamel gekleede mannen voor de «Toevlucht voor Onbehuisden en Leger des Heils-gebouwen geposteerd, hunkerend naar een warm maal en een behoorlijk onderdak. Er zijn dikwijls ook berooide werkzoekenden uit alle deelen van het land onder. Voorts neemt het getal in de stad en om geving rondzwervende buitenlandsche „tou risten", meest werklooze Duitschers, schrik barend toe. In t Gooi worden deze jongelie den, w.o. uit nette burgerkringen, zelfs stu- LXIX. Wedstrijd UnitasSt. Joris. Vorige week maakten wij met een enkel woord melding van het resultaat van boven- genoemden wedstrijd. Ons kwam ter oore, dat het met het spelen door Unitas blijkbaar nog al gaat. Drie weken geleden werd gespeeld in De Vergenoeging te Middelburg. Wedstrijd volgens Schevenings^h systeem. Aantal deel nemers 20 paren, waarvan 6 paren uit Vlis- singen. Aantal prijzen 8, waarvan 5 Vlissing- sche paren er elk een weghaalden, zoodat de overige door de 14 andere p. ren werden ver overd. Omtrent dezen wedstrijd kunnen we echter niets naders melden. Zooals reeds vermeld, was het resultaat UnitasSt. Joris een voordeelig verschil voor Unitas van 3940 punten. Gespeeld werd als volgt Deelnemers aan beide zijden 10 paren, elk verdeeld in twee groepen van 5 paren. Elke deelnemer in een groep van 5 speelde 2 maal afwisselend tegen elk der 5 van de tegenspelende groep 3 spellen aan elk der 5 tafels. Na deze ronde wisselden de beide groepen door naar de andere groep van 5 ta fels te verhuizen, maar nu speelden alle Middelburgers met de kaai'ten waarmede vóór de wisseling de Vlissingers hadden ge speeld en omgekeerd, zoodat de kansen vol komen gelijk waren. Aan elke tafel werden, zooals gezegd, tel kens 3 spellen gespeeld, zoodat elke deelne mer 30 spellen speelde. Als bijzonderheid zij nog vermeld, dat in dezen wedstrijd gespeeld werd met de Portlandclubtelling en wei als volgt Bij het eerste zoowel als bij het tweede spel waren de gevende partij kwetsbaar en de te genpartij niet, terwijl in het 3e spel beide partijen kwetsbaar stonden. De leden van St. Joris waren genummerd BI tot en met 10. De leden van Unitas waren genummerd Ol tot en met 10. Zooals gemeenlijk het geval is, had de eene groep betere kansen dan de andere, zoodat mag worden gesproken van een positieve groep en een negatieve groep. Een negatief resultaat was dus op zich zelf absoluut geen bewijs van slecht spel, dóch gaat het alleen om de hoegrootheid van het resultaat, in ver gelijking met de anderen in dezelfde groep.. Het resultaat was dan als volgt Plusgroep 06 4 4385 B2 4 2925 07 4 2170 B4 4 2000 OIO 1370 08 4 1130 B3 4 735 09 4 525 BI -f- 205 B5 225 Mingroep 02 340 B10 405 05 675 03 725 B8 1525 Ol 1670 B7 1730 04 2230 B6 2565 B9 3355 Opmerkelijk is, dat in de plusgroep het verschil tusschen 1 en 10 de kleinigheid van 4610 punten bedraagt en in de mingroep daarentegen 3015 punten. Opmerkelijk is ook het gering; verschil tusschen de eerste 4 nu mme -s van de mingroep, terwijl ooin de plusgroep het verschil tusschen 4 en 5 nogal groot is. Onwillekeurig vraagt men zich toch af, hoe het mogelijk is, dat 2 deelnemers dezelfde 30 spellen spelende, een verschil kunnen krijgen van resp. 4610 en 3015 punten. Bij het nazien der spellen zal ons wel blij ken, hoe dat mogelijk was, doch het zou ons te ver voeren om dat hier te gaan uiteenzet ten. Wel zullen we eenige spellen behandelen, doch afwijkende van onze gewoonte zullen wij de spellen niet uitvoerig bespreken, doen volstaan met het geven van het spel, het ge ven van het bod zooals dat naar ons oordeel moest zijn (zonder veel commentaar) en het door de 10 paren behaalde resultaat. Beginnende met de eerste tafel zullen wij alle 3 de gespeelde spellen geven, waarbij men in het oog houde, dat de plaatsen I en III werden ingenomen doe de paren BI tot en met 5 en 06 tot en met 10, zoodat aan de plaatsen II en IV zaten de paren B6 tot en met 10 en Ol Vt en met 5. Bij het geven van het bod zooals wij mee- nen dat juist moet worden geacht, houden wij er terdege rekening mede, dat men in de kwetsbare zone vlugger een openingsbod of een volgbod mag doen dan in de niet kwets bare zone. Spel I O a a h v b 2 v 5 *9 9 3 6 5 10 I 4 5 6 7 8 v h h 6 5 4 IV II 3b 10 7 4 3 III 8 a b 9 6 2 3 a 7 4 8 7 9 8 10 2 10 2 v b h O Het spel is gegeven door I die dus kwets baar is, terwijl 1- en IV niet kwetsbaar zijn. De laatsten mogen alzoo iets meer wagen, en daarom had o.i. het bieden als volgt moeten verloopen I biedt 1 ruit, II biedt 2 schoppen en verder wordt rondgepast. Zou na de ruit van I door n slechts 1 schop worden geboden, dan moet I het bieden open houden met het bod van 1 sans, waarop II dan echter 2 schoppen moet bieden, waarna verder wordt rondgepast. Zou II echter pas sen in de hoop iets van zijn partner te hoo ren, dan biedt III na de 1 sans 2 harten, welk bod I hetzij laat, hetzij met 2 sans overneemt. Het laatste is beter, omdat wel zeker is, dat bij sansspel II met schoppen uitkomt. Na 2 sans biedt III 3 klaveren, waarna I er veilig 3 sans van kan maken. Zit het niet mee, hij kan nooit veel down zijn. Het resultaat was als volgt Eindb. 3 klaver sans 2 schop 3 sans 1 schop 3 ruit 1 schop 3 schop 1 schop 4 klaver Ronde. Deeln. 1 BI Ol 2 B2 02 3 B3 03 4 B4 04 5 B5 05 6 B6 06 7 B7 07 8 B8 08 9 B9 09 10 B10010 Spelers. BI (14III) B2 (i ni) B4 (I III) 05 (II IV) 08 (14 Hl) B7 (II4IVi B8 (II 4IV) B9 (II 4IV) Result. 2 down 3 sans 2 schop 3 sans 2 schop 3 ruit 1 schop 2 down ldown 3 down Het beste bod o.i. in de 3e ronde. Ook het bod van B8 in 8e ronde was goed om tegen partij van manchebod af te houden. Bod van OIO niet verantwoord. B9 had nooit 1 down mogen zijn. Spel 2 Q O v 10 h h 10 2 6 v 5 9 4 6 5 6 I 2 3 7 b h 9 li V 7 5 3 TV II 68 O 9 4 3 2 III 10 b a 10 8 4 3 7 a 4 5 8 9 7 9 b 8 2 a a v b Het beste kan op dit spel worden rondge past, aangezien het spel van II te zwak is voor openen in de kwetsbare zone. Het spel van lil is dan eveneens te zwak voor openen met 1 hart, zelfs in de niet kwetsbare zone. Natuurlijk past III en in de 4e hand heeft I natuurlijk geen openingsbod. Alleen bij een stand van 40 60 op de man che mag II een poging doen met 1 schop ie openen, welk bod III dan met 2 harten moet overnemen, al kan dat spel dan ook verloren worden. Resultaat (E is even, O is oneven) Stand Ronde. Deeln. E O Speler Eindb.Result. 1 BI Olrondgepast 2 B2 02 02 (II4IV) 3h. 2d. 3 B3 03 60 03 (II4 IV) 2 h. 2d. 4 B4 04 B4 (14 III) 2h. ld. 5 B5 05 30 05 (II4IV) 3h. ld. 6 B6 06 60 B6 (II4 TV) 3 s. 3 d. (d 7 B7 07 30 07 (14III) 2 k. 3 k. 8 B8 08 08 (14III) 3 k. 2 k. 9 B9 09 B9 (II 4IV) 2 h. 2 h. 10 B10010OIO (14 ni) 2 h. 3 d. De harten waren dus zeer in trek, doch ook hier bleek, dat het gevaarlijk is met harten te spelen. Merkwaardig is wel, dat zoowel het evenpaar als het onevenpaax op de harten gebrand was. Van het onevenpaar is het har tenbod al zeer gewaagd, en moet zeker met 2 klaveren worden overgenomen toen het een maal gedaan was. Paar 05 in de 5e ronde wilde natuurlijk de manche volmaken, doch bewees daarmede het zwakke van het ope ningsbod. Paar B 6 was zeer optimistisch. Spel III O T h 9 8 8 7 4 b 9 4 I 7 8 10 v a 10 4 IV H 6 7 9 O b 6 m 249 10 4 b 10 7 5 2 6 a 3 3 5 v h a 9 O Beide partijen zijn kwetsbaar, zoodat voor zichtigheid voor beiden geboden is. Speler III moet natuurlijk openen met 1 sans, waarop 1 moet antwoorden met 2 harten en dit spel van III s nu wel zoo, dat onmiddellijk 3 sans wordt geboden bij blanken stand, want in 3 klaveren is een dubbele dekking aanwezig en juist in de 4e kleur wordt steun gevonden, al mag die dan ook gering worden veronder steld. Alle 4 de kleuren zijn absoluut veilig. Door III mag geen 2 ruiten worden geboden, omdat na een sans-opening (en eigenlijk al tijd) vrouw boer vierde sterker is dan heer vierde, en bovendien de harten duurder ziju dan de ruiten. Dat II en IV geen bod hebben behoeft geen betoog. Resultaat Stand Ronde. Deeln. E O Speler Eindb.Result 1 Ol BIBI (14 III) 4h. 4h 2 02 B2B2 4r, 3r. 3 03 B3 60 B3 4h. ld. 4 04 B4B4 2 r. 3 r. 5 05 B5 30 B5 2 r. 3 r. 6 06 B6 60 B6 (114 IV) 2s. 3d. (d 7 07 B7 30 40 07 (14III) 4s. 4s. (d., 8 08 B8 60 08 2 r. 2 r. 9 09 B9 60 09 2 r. 3 r. 10 010B10OIO 3 s. 3 S. De paren BI en B3 deden beter 3 sans te bieden dan 4 harten Van paar B 6 begrijpen wij niet, dat zij een bod aandurfden. Mis schien de tegenpartij willen opdrijven. Dat is, kwetsbaar zijnde, al zeer gevaarlijk en kostte 1GO0 punten. Het doublet was zeer goed gezien van 06.'Hetzelfde had ook 07 moeten doen welk paar zich liet opdrijven tot 4 schoppen, hoewel het op 40 stond. Met 4 schoppen liep men risico, doch met doubleeren van de te genpartij nooit. Paar OIO een extra pluim voor betoonden moed. Na tweemaal achtereen 3 down te zijn geweest, durfde men voor de derde maal het manchebod aan. Bravo Men telle voor de aardigheid de behaalde resultaten in cijfers eens op, waarbij men tot de ontdekking komt, dat hier reeds verschil len optreden van circa 2000 punten in 3 spel len Over het geheel een zeer interessante tafel deerenden, nog wei eens gesteund, ook omdat zij in ruil voor proviand of een gaarne werk verrichten. Het ligt intusschen voor de hand dat dit rondtrekken de volle aandacht heeft der ge, meentelij ke autoriteiten. In de BloemendaaU sche en Zandvoortsche duinen moet groot aantal werklooze vreemdelingen neergestreken. Alles te zamen wijst ook deze noodgedwon. gen trek van jonge, kloeke menschen, ver van 't vaderland, ouders en vrienden, op den zorgvollen tijd waarin we leven. Corres Pondent. VOOR KAMER EN KEUKEN. Een steenen, aardewerk bloemvaas of heeft somtijds de onprettige gewoonte om wat men noemt „door te zweeten". D.w.z. he: water komt op den "duur door de poriën met het gevolg, dat er een uitgebeten op de tafel ontstaat. Dit kan men verhelpen" Men spoelt de vaas met kokend water uit en droogt goed af. Vervolgens giet men er paar lepels parafinewas in, die men eerst smelt, en draait de vaas of bowl in het rond tot de binnenkant geheel met een laagje was wordt bedekt. De vaas is dan absoluut water proof. Heeft u oude meubelen en zitten daar wormgaatjes in Probeer dit dan op de vol- gende wijze te verhelpen. Bestrijk de worm gaatjes verscheiden malen met een penseel met parafine. Vervolgens vult men de gaatjes op met parafinewas, die men eerst daartoe gesmolten heeft, waarna men het geheel ver nist, teneinde alle lucht af te sluiten. Het goedhouden van melk in warme is een waar huisvrouwenvraagstuk, melk houdt men flink koel door ze in een kis! met zaagsel te zetten, natuurlijk op een koele plaats. Dit helpt veel beter dan ze in gewoon water te zetten. Heeft men losse melk in een melkkan, kook die dan eerst zoo spoedig gelijk. Na afkoeling zet men de kan in een schaal koud water. Vervolgens bedekt men kan met een dubbelgevouwen doek van schoon zgn. boterneteldoek. De punten den doek moeten tot in het water van de kom afhangen. Men zet de melk op een koele plaats liefst daar, waar een luchtstroom Af en toe het water bijvullen, daar het snel verdampt. Insecten hebben een hekel aan scherpe luchtjes, zooals die van kruidnagelen. Daarom strooit men wel heele kruidnagelen op de plekken, waar mieren anders op af komen. D< mieren zullen dan al heel gauw rechtsomkeert maken. Nagelolie, een product van de kruid nagelen, verjaagt muggen en muskieten. Wanneer men dus last var muggen heelt 's nachts, doet men verstandig voeten en nek, alsmede do polsen, veelgeliefde plekjes de muggen om u op hun gemak uit te zuigen, met een paar druppels nagelolie in de wrij ven. De kinderen hebben er slag van om zich speciaal in den zomer vrij snel vuil te en met allerlei vlekken op hun kleeren thuis te komen, die een huisvrouw somtijds wanho. pig kunnen maken. Vooral teervlekken zijn dikwijls moeilijk weg te krijgen. Men doet goed te bedenken, dat een teervlek voor ver warmde terpentijn of spiritus moet wijken. Is de teervlek oud, dan moet die eerst met warm water (of warme olijfolie of reuzel) geweekt worden om vervolgens afgeborsteld te worden met sterk zeepsop, afgewisseld door terpentijn. Tenslotte met schoon water nawasschen. Harsvlekken, dik»/yis afkomstig van denne- boomen enz., krijgt men weg met wat eau de cologne of alcohol, daar hars hierin oplost. van publieke vermakelijkheden, vergaderingen, enz. Grand Hotel Britannia. Zaterdag diner concert van 6.307.30 soirée dansante 8 uur. Zondag matinée van 3.30—5.30dtner- concert van 6.30—7 30 soirée dansante 8 uur. Danspaviljoen Wilhelmina. lederen a' 8 uur soirée-Uansante. Zondagsmiddags van 36 uur matinée en thé-dansante. Maandag 13 Juni. Hilversum, 296 M. 6.45 Vara. Gymnas tiekles. 8.00 Gramofo' nplaten. 9.00 Kwintet. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Voordracht. 10$ Concert. 11.00 G. amofoonplaten. 11.15 Con cert. 11.45 Voordracht. 12.00 Septet en grS' mofoonplaten. 2.15 Voorlezing. 3.00 Orgelspel 3.30 Gramofoonplaten. 4.30 Voor de kinderen- 5.00 Orkest. 6.00 Lezing. 6.20 Concert. 7.00 Concert. 8.00 Voordracht. 8.20 Operette „De Tsarewitsch". 10.30 Vdz Dias. 10.45 Septet gramofoonplaten. Huizen, 1875 M. N.C.R.V. 8-00 Schrift lezing. 8.15 Gramofoonplaten. 10.30 Zieken- dienst. 11.00 Chr. lectuur. 11.30 Gramofoon platen. 12.30 Orgelconcert. 2.00 Gramofoon platen. 2.35 Causerie. 3.15 Knipcursus. 6.30 Vragenuurtje. 7.45 Persberichten. 8.00 Con' eert. 9.00 Causerie. 10.00 Vaz Dias. 10.30 Gra mofoonplaten. Daventry, 1554 M. 10.35 Morgenwijding- 10.50 Berichten. 11,05 Lezing. 12.20 Concert, 1.05 Orkest. 2.20 Gramofoonplaten. 2.45 Voot de scholen. 4.05 Pianorecital. 4.35 Orkest. 5.2 Orkest. 6.20 Berichten. 6.50 Orgel. 7.10 Boek bespreking. 7.30 Lezingen. 8.20 Vaudeville. 9$ Berichten lezing. 10.00 Kamermuziek. li-20 Dansmuziek. Parijs, „Radio-Paris". 1725 M. 8.05 en 12.50 Gramofoonplaten 8.20 „De Troubadour - Kalundborg, 1153 M. 12.20 Concert. 3-10 Gramofoonplaten, 3.50 Orkest. 8.50 Concert- 10.35 Concert. Het wasHet was. Het had ov iedere stad, in ied- bioscoop is, die af boven den ingan „Heden Jeugdbiosc het een bioscoop grip heeft van wa Het was dus erg* stervacantie. Ik ha en jammer voor h zich tenminste aar vacantie ook een - gens zijn eigen qu regende. Het jongmj me, was er van o\ pinkstervacantie ni zonneschijn kon op ook niet noodig gec zijn koffer ook nog boeken te pakken, stelletje onderhoud* voor zijn leeftijd, zo voorbij vloog. Na de koffie blee de boeken wat gelu „Heb je al alles „Neen tante, maa lezen." Ik drong niet aan dus hij had er rech te kiezen. Boven* lezen wel wat te ve dus voor de taak ee denken en voor te s moeten we een goe< zat ik te peinzen. toen, „sla je cape schoenen aan, die je uit." „Waar naar toe, weten. „Naar waar we n< „Vraag nu maar klaar. Een verrassir voor je." Inderdaad, dat we „Hier zijn we er bioscoop Gaan we was al ruimschoots dien ik in stilte verloren had bescho De zaal, hoewel was begonnen, was i ders en andere gastv géetjes schenen door hen had gespeeld, h coop te hebben gezoc dat er dien middag ling werd gegeven, aan de bioscoop no? Hoe fel de jeugd het ongeduld, waara voorstelling werd afg op geen uitzonderin laat heb je het, tant om te beginnen ei thuis in een schrift die je tegenwoordig i toekreeg. Eindelijk ging het hoeraatje op, dat stomde en plaats m stilte, waaruit af en t en „Hè oprezen. De niets van af. Ze geno en misschien nog maakte een tuimel natuurlijk. En toen weer behoorlijk denk of ik me niet had gekomen in een bios< voor-stelling werd geg het programma, dat kocht, gaf me op m stond duidelijk op daaronder waren de meld. „Buitenlandscl eerste en we zagen gevechten en cowboy paarden. Een wereld in, maar dat zagen d niet. Hun aandacht g doren en dien van d< hun oogen helden en het gezichtje met de mijn neef te bezien oogenblik iedere jong wensch eens van een tuigen. Ik hoopte op een het licht zou brem moed, maar barbaars* heid, die we probeere Langenberg, 473 M Gramofoonplaten. 121: 5.20 Concert. 8.20 Ja: koor. 10.50 Concert. Brussel, 508 M. eert. 6.20 en 6.50 Grar rette-fragmenten. 9.20 eert. 338 M.12.20 mofoonplaten. 5.20 Da foonplaten. 6.50 Sonat ten. 8.20 Concert. 9.05 10.30 Concert. Zeesen, 1635 M. eert. 10.35 Berichten i dansmuziek, RADIOMUZIEK Des morgen sche zenders als Reic cantate van Bach, dit Gott in allen Landen' geschreven voor een instrumentatie van de kest, een hooge tromp* het b e g i n v a brengt de Avro een p ma, o.a. Mozart's vlo ture, de bekende seren millions a'Aiiequin", v:

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1932 | | pagina 6