Courant >UT tweede blad "brieven uit dehofstad Jplezen FEUILLETON Vuistrecht Cen toekomstbeeld oan Walcheren? KAMEROVERZICHT Uit de Vlissingsche Courant van vóór 50 jaar. se een kunstmatige, •den verkregen, dan een uitkomst zijn. ondragelijke pijnen die door een groot i en daardoor drei- d, zou de rust van slaap de verloren i, en althans tyde- regnemen. Het be- henschen geen win- ooals de egels en levensverrichtingen rdt ook de behoefte kkelijk weinig min- aar loopen, tijdens hongeren. nomen proeven den erdere onderzoekin- waaronder lang- ntstaan. Tot dusver atigen slaap slechts en dan nog maar werkende pharma- ;iftige stoffen, die entrale zenuwstelsel erdooven. Het zou syn, wanneer men sentrum kon inwer- natuurlijk nog niet. n de hersens willen te sterven, levens- nooit van z'n leven De wensch echter, ap vrijwillig aan de an het leven weer- ölijft bestaan en erd. Misschien zal >ok eenmaal geluk* vullen. vsn de •rking. dschc U om mdge- igea dsch! ie Ha- :urius ca uiten- Mer- enier S eintje" lier. ileizier l intje" ■ast. ,grooten" laken cent ebben n strop), ie Kleintjes, )p! in „grooten"— breeuwen, IJcaar. nen" t-Hoorenden at 173 Weg 2. Zaterdag 11 Juni 1932. No. 136. Ons tooneel. Het gemeentebestuur van Den Haag is in bet min. of meer gelukkig bezit van een schouwburg-gebouw. Heel veel genoegen heeft bet van dit bezit nooit beleefd. Het is altijd een dure geschiedenis geweest en nog altijd' ge{Ukt het niet er een loonende exploitatie van te maken. Het beste systeem van exploi- I tafcie is ook nooit gevonden. Men heeft aller- I lei systemen beproefd en ze zijn alle mislukt. Verpachten, verhuren, zelf-exploitateeren, het had altijd ernstige bezwaren en als die dan j opgestapeld waren, zwaaide men weer eens j naar een ander stelsel. Op het oogenblik heeft men een mengel moes van. alle drie de systemen en daar scharrelt men mee rond, maar verre van vol maakt is het natuurlijk. Er is een vaste be speler, er zijn los-vaste bespelers en er zijn losse bespelers er is een commissie van toe zicht, er zijn subsidies en er is een vermake- I lijkheidsbelasting er is censuur en er is vrij- I heid. Men kan het krijgen zooals men wil, met of zonder goedkeuring, maar alles bin nen zekere perken Algemeen is de klacht, dat het schouwburg bezoek te duur is. Het is in den loop der jaren duurder geworden en van afslag wil men niet weten. Alzoo is de zaal zelden of nooit gevuld, meestal slechts matig en heel dikwijls slecht. Allerlei rekensommetjes zijn 2l opgezet, maar altijd blyft er, hoe men rekent, een tekort. De gemeente moet in de eerste plaats aan haar duiten komen, rente en aflossing vanet gebouw, onderhoud enz. Dat is alleen enorme scm en dan begint het eigenlijk pas. De moeilijkheid is natuurlijk, dat de risico altijd heel groot is en een tegenvaller niet gemak kelijk is in te halen. Dan is schouwburgbezoek altijd iets van weelde en als er bezuinigd moet worden door de geachte burgers, is hier al dadelijk een post waar een flink stuk af kan, zonder dat men nu merkt dat men zich be krimpt. Als je met je ega eens naar den schouw burg wil en je hebt nog maar matige aspiratie wat den rang betreft, dan kan je toch wel drie Tijksdaalders gereed houden om van huis tot huis alle kosten van zoo'n avondje te be strijden. Dan ben je heusch nog maar tweede rang uit en eet je geen ijs en rijd je niet in 1 een taxi. Drie rijksdaalders is veel en ze zijn gauw uitgewonnen als je niet gaat, zoodat je geen al te lang spijt van het gemis zult hebben. Wat kan je al niet voor dat geld doen Het I komt ook nog heel dikwijls voor, dat men zich na een tooneelvoorstelling een beetje bekocht gevoelt, omdat men het ten toon gestelde niet het geld waard vondWie zuinig moet en wil zijn, doet dan ook ver- ndig met eerst eens af te wachten of een I stuk succes heeft, om dan pas te besluiten of I men er al dan niet zal heengaan. Het geval van schouwburgbezoek doet ons altijd denken aan dat van het koopen van boeken. Als een boek bijvoorbeeld 4.— kost en je leent het uit een leesbibliotheek, dan I komt het hier op neer, dat je 6 cent betaalt voor het lezen en ƒ3.94 voor het bezit van het boek zou moeten betalen, terwijl vast staat, dat je het nooit meer zult inzien. Zoo Is het met het schouwburgbezoek ook. Het amusement van een avond in den I schouwburg gezeten te hebben kost het meest, het eigenlijk doel van je bezoek, de inhoud van het stuk is in den regel met Roman van HUGO BETTAUER. (Nadruk verboden) 38) Verder op dit onderwerp doorgaande, ver- ham ik, dat ook de chauffeur en de tuinman I niet in Weenen waren de chauffeur, dien j hij in dienst had, was slechts per dag ge huurd en sliep niet in zijn woning en dat I villa dus slechts door eenige menschen fferd bewoond. Natuurlijk moest ik Villa Mabel nauwkeu rig bezichtigen en ook daarin verleende het I l°eval zijn medewerking. Den volgenden avond zouden do beide vrouwen wederom haar den. schouwburg gaan. August zou dan aeu bediende met een auto naar de beide dames zenden, zich zelf wegens hevige mi graine verontschuldigen en den beiden dienstboden een vrij kaartje voor de bioscoop gaven, zoodat ik 's avonds om acht uur het huis zou kunnen bezoeken zonder iemand anders dan August te treffen. I Ik prentte hem nog in vooral geen mensch iets van onze ontmoeting te vertellen en I daarop verwijderde ik me, wijl ik bemerkte, dat August steeds onrustiger en angstiger ward, zoodat zweetdroppels zijn bleek voor- I hoofd bedekten. Ik wachtte echter zoo tang Vü°r het café tot de beide vrouwen kwamen eh ik haar direct daarop met August in den automobiel zag stappen. Toen ik ze dicht haast me op straat zag, overviel me een hui vering bij het ontwaren van zooveel boosaar digheid en gemeenheid in de gelaatsuitdruk king toen lg van mevrouw Langer en haar zuster. En August na deze beide wezens intstapte EEN NIEUW- WARM-ROOD LICHT TE VLISSINGEN. DAT HET SCHIJNE OP STEEDS GROOTER VERTIER. weinig centen wel betaald. Wat is er aan te doen om het schouwburg bezoek te vergrooten Dit bezoek is in ver gelijking van het aantal menschen, dat zou kunnen komen, zóó gering, dat men wel al d vraag kan stellen of het tooneel nog wel eenige cultureele beteekenis voor ons heeft. Zou een boek, gehuurd voor zes cent, meer of minder cultureele beteekenis hebben dan een avond tooneel naar rato van drie rijks daalder De bioscoop heet de groote concurrent voor het tooneel. Ongetwijfeld, maar niet omdat de bioscoop iets brengt dat concurreert met het tooneel, maar wel omdat het „avondje- uit" in de bioscoop evengoed staagt als in den schouwburg. Eens uit het dagelijksch gedoe zijn, zijn zinnen eens verzetten, afgeleid wor den, dat zijn zoo de motieven waaróm men een avondje uit wil en de bevrediging van dit verlangen geeft de bioscoop evengoed als de schouwburg, maar alleen veel goedkooper. Dat is de concurrentie, net zooals een dancing en een operette en een cabaret dat ook is. De conclusie is dus gemakkelijker wordt veel te veel tooneel gegeven. Met twee avon den per week in één schouwburg was het misschien mogelijk een volle zaal te trekken. Misschien, want het hangt nog heel veel af van het stuk, dat opgevoerd wordt. Het kleine aantal personen, dat geregeld het theater bezoekt, is nog in vele variaties te onder scheiden wat betreft den smaak voor het genre tooneelstukken. Bespottelijk is in de eerste plaats de ver makelijkheidsbelasting. Die blijft een inconve nient, een sta-ia-den-weg. Er zou verder eens een systeem moeten komen, dat zitplaats, programma, vestiaire èn een kopje koffie in de pauze alles in één prijs werd bedongen. Van al dat stiekum duur maken moet het publiek niets hebben. Een kwartje voor een programma is eenvoudig verkapte verhoo- en daarbij wellicht zijn wederhelft op haar sleep trapte, trof hem een ijskoude, giftige blik, waarvoor hij ineen kromp als onder een zweepslag. .De wagen reed weg en mijn be sluit stond vastik wilde de wereld en mijn vroegeren schoolvriend van deze plaag be vrijden. Dat ik mijzelf door deze daad eenig voor deel zou kunnen verschaffen, daaraan dacht ik in het geheel niet. Ik overwoog slechts de uitvoering van het plan tot in de kleinste details en wandelde den halven nacht over straat, eer ik me een duidelijk beeld had gevormd hoe zich alles zou moeten toedragen. Den volgenden avond verscheen ik, zooals afgesproken, om acht uur voor Villa Mabel en het half neergelaten gordijn voor het parterre-raam was voor mij het teeken, dat ik binnen kon komen. Doodebleek, sidderend, in vreeselijken angst dat ik mijn belofte niet gestand zou doen, v/erd ik door August ontvangen en ik oriën teerde me nauwkeurig over den ingang, de ligging der slaapkamers, de nachtkastjes, de bedden en andere meubels, zoomede over de plaatsen, waar doorgaans de juweelenkistjes werden bewaard. Ten laatste gaf August me de sléutels van het tuinhek en wij bepaalden, dat hij op den morgen van den 5en Februari, dus over twee dagen naar Praag zou vertrekken, terwijl ik dan in den nacht van 5 op 6 Februari het misdrijf zou plegen. Alvorens ongemerkt, zoo als ik gekomen was, de villa te verlaten, sprak ik nog met August af, dat wij ons den volgenden namiddag in eafé Annenhof zou den treffen, daar de mogelijkheid bestond, dat ik nog de een of andere inlichting noo- dig zou hebben. En zelfs tot op dat oogenblik was nog niet de gedachte bij mij opgekomen om uit de onwettige daad, welke ik voorne mens was te begaan, om de wereld van twee ging van de plaats, 'evenals bespreekkosten extra per telefoon vestiare het ook zijn. Men denkt het publiek op die wijze een beetje te verzoenen met de eigenlijke prijzen van de plaatsen, maar heusch het publiek laat zich daardoor niet beduvelen. Al dat gepruts heeft heusch geen stil effect meer. Dat doet toch geen enkele handelsman je laten betalen voor het opendoen van de deur, voor het ophangen van je jas, voor het zitten op den stoel. Het zal voorshands wel tobben blijven met ons tooneel. Nog heel wat gezelschappen moeten geëxplodeerd zijn eer er een behoor lijke gang van zaken komt. We kunnen in ons land nauwelijks tooneelgezelschap on derhouden, laat staan een stuk of zes. Het is vervelend voor hen di$.acteur-aspiraties heb ben, ma,ar het is hief ganders Er wordt in Nederland immers al meer 'margarine dan roomboter gebruikt Bij de vermaken en ontspanningsavonden is het ook zóó. Men heeft bij het tooneel ook al „gemengd", maar het baatte nog niet. EIBER. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Artsenijbereidmg. In 1865 werd de huidige wet op de artsenij- bereidkunst vastgesteld, waarin vrijwel volle dige concurrentie tusschen apotheker en drogist werd toegelaten. Het bereiden der geneesmiddelen werd de taak der apothekers, het verkoopen van allerlei ingrediënten bleef ook het terrein van den drogist. Sedert is de fabrieksbereiding veel grooter geworden en nu is de goede tijd voor de apothekers voor vampiers te bevrijden, fnancieel voordeel te trekken. Den volgenden dag bespraken we in An nenhof nogmaals de komende gebeurtenissen en het was Langer, die me het volgende zei- de „Wanneer de daad volbracht is, ben ik niet alleen vrij en onafhankelijk, maar ook gefortuneerd, zeer gefortuneerd zelfs. En de zen rijkdom zal ik natuurlijk met jou deelen. De helft van mijn vermogen zal voor jou zijn." Ik kwam hier eerst heftig tegen op, de gedachte, de rol van een betaalden moorde naar te moeten spelen, scheen me allerwon derlijkst, maar ten slotte schikte ik me in de argumenten van August en m'n levenshon ger, m'n innige wensch eindelijk zelf een vrij en rijk man te zijn, overwon m'n aanvanke lijk gekoesterde bezwaren en aesthetische bedenkingen. Van zijn voorstel om samen te deelen, wilde ik echter niets weten en we spraken ten slotte af, dat Langer mij op den een en twintigsten dag na den moord onder bepaalde modaliteiten honderd duizend pond sterling in Engclsche effecten zou overhan digen. Over het uitvoeren van de daad behoef ik niets te zeggen. Zonder ook maar door iemand te zijn ge stoord of gadegeslagen, kon ik Villa Mabel verlaten, nadat ik er tevens in geslaagd was den indruk van een roofmoord te vestigen, door de juweelen mee te nemen. Ik begaf me direct naar m'n woning in de Porzellangasse en bekeek vluchtig de sieraden, welke ik zorg vuldig in papier wikkelde. Slechts één fraaie smaragd beviel me zoo goed, dat ik hem in m'n zak stak om hem den volgenden dag op de redactie in mijn bureau te sluiten. Het pakje met juweelen bracht ik den volgenden morgen voor ik naar de krant ging, naar Dornbach en begroef het ergens diep in den grond onder een boom. bij. Op recept kan een drogist even goed ver pakte geneesmiddelen afleveren als een apo theker. Hij onthoude zich van de levering van schadelijke middelen. Er is wel behoefte aan een nieuwe regeling, maar wat de Regee ring voorstelt is een monopolie voor de apo thekers en dat gaat inderdaad te ver. Missschien ware een opleiding voor drogist te wenschen óf de eisch dat zij apothekers assistent moeten zijn, wat ze tegenwoordig al heel dikwijls zijn. Voor het platteland is deze wet al zeer be zwarend, want zij maakt ook voor een goed aeel een eind aan het stelsel der apotheek- hcudende geneeskundigen, een stelsel dat geen bezwaren had maar vele voordeelen. Het uitgangspunt van deze wet is volgens den bestrijder, dr. Vos het belang van één groep geweest. Heeft de Regeering, zoo vroeg hy, het recht om de volksgezondheid te hulp te roepen om één groep te steunen in recht matige concurrentie van anderen. Controle op de drogisten is noodig, maar hun werk kring biyve bestaan. Geen positieve lust van middelen, die zy bij de gratie van apothe kers mogen blijven verkoopen, is gewenscht, maar wel een beperkte negatieve, die uitdruk- kelyk verbiedt wat zij niet mogen leveren. Mr. Marchant heeft het wetje totaal ge kraakt er bleef geen stuk van heel. Hy zette uiteen dat in '65 bedoeld is de „bereid- kunst" voor de apothekers te reserveeren en die heeren wren toen zeer tevreden, maar naarmate de verpakte middelen kwamen, die zij niet verkoopen wilden omdat het beneden de waardigheid van een bestudeerd man was om dat te doen, daalden hun inkomsten en eindeiyk zwaaiden zij om en wilden alle middelen gaan verkoopen. Nu de drogisten het zooveel jaren met klimmend succes de den, moest hun die negotie worden ontno men. Met volksgezondheid heeft dit alles Daar zal het nu nog wel liggen. De smaragd- speld zou my echter nog goede diensten be wijzen. Toen de arme Holzinger in arrest zat, was jy het, die me van de op handen zünde arrestatie van Schmiedeisen op de hoogte bracht. Ik verzocht je my daarby tegenwoor dig te laten zyn en benutte deze gelegenheid om den ouden roofmoordenaar de speld in den zak te steken. Daardoor maakte ik de in vryheidstelling van een onschuldige moge- lük, wat een pak van m'n hart was, want eerlijk gezegd betastte het lot van Holzinger myn geweten duizendmaal meer dan de dood der beide vrouwen. Op 27 Februari werd ik een gefortuneerd man. Volgens afspraak kwam ik op dezen datum met August, dien ik na den moord niet meer gezien had, in café Bristol samen en zonder notitie van elkaar te nemen, gin gen we aan dezelfde tafel zitten, waar hij mij onmerkbaar een pakje toeschoof. Den vol genden dag vertelde ik jou van de te ver wachten verandering in myn levensloop, ik maakte de vermeende reis naai Boedapest en ai het overige is je bekend. Alles was uitste kend overwogen. Na den dood van den armen August, die niet lang plezier gehad heeft van zyn vryheid, was ook de laatste mogelykheid van een ontdekking verdwenen en nooit zou bet raadsel van Villa Mabel zyn opgelost, wanneer ik niet een kleine onvoorzichtigheid had begaan. Toen je my eenige dagen gele den het lukt my of er jaren tusschen lig gen vroeg met je mee te gaan naar An nenhof, werd ik door een inwendige stem gewaarschuwd. Ik sloeg deze waarschuwing evenwel in den wind, vergezelde je en een dom, klein meisje, dat op me verliefd was, moest me in het verderf storten. Noodlot of toeval, een moreel ingrypen van een hoogere macht of blind ongeluk, dat laat ik aan jou ter beoordeeling. Aan jou was het ge- 24e week 1882 Van 3 tot 9 Juni zyn alhier uit Dover met de mailbooten aangekomen 738 en daarheen vertrokken 778 passagiers. Binnenkort wordt door de Zeeuwsche Stoombootmaatschappüdie het goederenver voer onderhoudt tusschen Middelburg en Rotterdam een nieuwe boot in de vaart ge bracht. Met de „Valk II" zullen dan vul schepen de geregelde communicatie met Rot terdam onderhouden. Marktbericht Vlissingen boter 1.05 1.10 per KG.eieren 0.95 a 1 per 26 ituks. Beroepen bij de Ned. Herv. gemeente te Groningen ds. D. Ründers te Middelburg. Te Middelburg staagden voor apothekers bediende de heeren J. L. Daene te Vlissingen en J. van Bcveren te Zierikzee. niets te makenhet is een geldkwestie. De Regeering bracht den apothekers méér dan ze ooit gedacht hadden te zullen bereiken. Het is een allesbehalve malsch oordeel over de apothekers, met alle felheid waarover deze spreker beschikt, uitgesproken. Zijn eindcon clusie was dat de Regeering dit ontwerp zal terug nemen. Er is dan alle gelegenheid om de zaak nog eens nader te overwegen en een beter ontwerp te maken. Uitvoerig ging mr. Marchant na hoe de houding der apothekers altyd is geweest. Heb je ooit een apotheker gezien vroeg mr. Marchant aan den voor zitter. Ik nietAls je in een apotheek komt vind je daar lieftallige jonge dames, die yve- rig pillen draaien en drankjes klaar maken, maar de apotheker zit in zijn bureau of is naar een congres De apothekers zijn eerst te voornaam ge weest om een „winkel" te noüden, maar nu financieel beleid hen dwingt willen zij de za ken monopoliseeren. Daartegen kwam mr. Marchant met kracht op en hij liet aan de wet geen stuk heel. Met de conclusie, dat de Regeering de wet terug zou nemen was ook mr. Van Wijnber gen het eens. Ook de heer Slotemaker de Bruine was met dit ontwerp met ingenomen al deelde hij het standpunt van mr. Mar chant niet. Het is dus zeer waarschijnlijk öat dit wetje verdwijnt. De verdedigster, mevr. De Vries—Bruins, moet nog aan het woord komen, maar daar na zal de heer Duys wel van leer trekken tegen zün partijgenoote. Voor de apothekers ziet het er niet best uit en over hun gestie is men niet bizonder goed te spreken. Zij zün wat te hoog in hun wapens geweest en nu zij financieel in den put raken willen zü meer handel gaan dryven ten koste van de dro gisten, die dikwüls beter zaken-lieden waren. Zelfs zullen zij trachten door het vormen van een vennootschap leegkomende apothekers- plaatsen op te koopen om nog meer te mono poliseeren. Koopt niet uit vooroordeel of sleuf buitenlandsche artikelen, die Holland beter of goedkooper levert. Koopt Nederlandscb fabrikaat. Dat is de meest doeltreffende werkloozensteun. Gebruikt geen geïmporteerd wasch- middel: Holland levert minstens zoo goed en goedkooper. Vraagt bet /"i zelfwerkend 17'/2 cent waschmiddel per pak Probeert het en oordeelt zelf. weesfc my voor m'n lichtzinnigheid te laten boeten, maar ook jij beging een onvergeef lijke domheid, door mij te laten merken, dat het meisje uit Annenhof getuige was geweest van het onderhoud tusschen Langer en my. Daarvoor ben ik je nog steeds dankbaar, hoewel het zeker niet in je bedoeling heeft gelegen, mij te waarschuwen, maar een en ander veeleer voortkwam uit de arrogantie van een politieman, die een Oskar Fels by verrassing in zyn macht dacht te krijgen. Daarin ben je niet gestaagd, beste vriend, en ik geef op het ogenblik, dat ik deze biecht neerschrijf, de hoop nog absoluut niet op, dat het mij gelukken zal, me nogmaals een weg naar de vryheid te banen. En nu, vaarwel en gedenk met niet al te veel verontwaardiging je vriend Fels." De klok sloeg reeds twee uur, toen dr. Bar, met een diepen zucht, den orief terzijde leg de om nog eens met smartelijke gevoelens Oskar Fels als vriend te gedenken. Dan ging hij naar de huistelefoon, liet zich met den dienstdoenden oeambte van het bureau" van den officieelen politie-correspon- dent verbinden en dicteerde dezen een kort, maar inhoudrijk artikel over de „Oplossing van het raadsel van Villa Mabel", dat nog voor het verschijnen der ochtendbladen aan de redacties kon worden toegezonden. Eenige uren tater was de tydïng van de vlucht, de achtervolging en de schriftelyke bekentenis van Oskar Fels over de geheele wereld be kend. En aan de overzijde van den Atlanti- schen Oceaan tas een jonge, knappe Ameri- kaansche het sensatiebericht, dat de telegraaf naar het tand van den dollar had overge bracht, met meer dan gewone belangstelling. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1932 | | pagina 5