mil IOTTERIAM Mercurius Havermout „ALBION GARAGE" 300,000 Advertentiën ist per Autocar de Luxe. Garage GEBRS. VAN FRAASSEN M. UFKES - Souburg - TELEF. 171 St. MAURICE Onze Kleintjes MEJ. A. C. BOK Ceeiares in Spreken en Ctptezen tweede WISSELKOERSEN PREDIKBEURTEN REIST PERJIUT0CAR ALBION-GARAGE ROTTERDAM KOST SLECHTS f2.50 PER PERSOON!!! ALBION-GARAGE Dames! nog goedkooper GEHEEL COMPLETE „PERMANENT-WAVE" H. ANGERMAN ZOON Per AUTOCAR Verkrijgbaar in goud, zilver en nikkel „JEKA"-GASC0MF00R 2 Viams groen geëmailleerd i 3 25 3-Vlams groen geëmailleerd i 4.651 Nederlandsche Werkioozeno brieven uit d FEUILLE Uuistrt Samengesteld door het Kon. Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 768.4 te Memel. Laagste barometerstand 741.9 te Janmayen Verwachting tot den avond van 12 Juni Zwakke tot matige Z.O. tot N.O. wind, meest helder tot licht bewolkt. Droog weer, behou dens gering kans op onweer. Iets warmer. Buitenlandsch Weerbericht. Hedenmorgen uit officieele gegevens samengesteld door het Kon. Meteor. Instituut De lezers kunnen hieruit de "bewegingen van de weergébieden over Westelijk Europa volgen Nu de depressie, die gisteren over Finland lag, aftrok, waarbij over geheel Skandinavië de barometer steeg, is het gebied verdeeld in een Westelijke helft, die onder depressie-in vloed stond en in een Oostelijke helft, waar een toestand heerscht van hoogen druk. Over vrijwel het geheele gebied is het drukverval gering, vooral over het vaste land. Daar ook op de Britsche eilanden de temperatuur steeg, zijn de tegenstellingen in de ochtenduren nog niet groot. Ofschoon de warmte die in de uitgestrekte gebieden van helderheid te ver wachten is, deze tegenstelling belangrijk zal versterken, is de kans op onweer in onze streken nog niet groot. Noteering van heden, 11 Juni 1932, des voorm. 11.30 uur (officieel) New-York 2.47% Londen 9.073^ Berlijn 58.55 Brussel 84.45 Weenen 35.25 Parijs 9.73 Zwitserland 48.25. ZONDAG 12 JUNI 1932. BRESKENS. 9.30 uur Ds. W. H. KELDER Jr. 5.30 uur Ds. W. H. KELDER Jr. GROEDE. Ned. Herv. Kerk. 9.30 uur Ds. VAN KOOTEN. Evang. Luth. Kerk. 9.30 uurDa. DUFOUR. OOSTBURG. 10 uurDs. FABER. SCHOONDIJKE. 10 uur Ds. SNIJDELAAR. IJZENDIJKE. 9.30 uur Ds. CASTELETN. BESTAAT ER WINTERSLAAP BIJ MENSCHEN Als men gewerkt heeft, wordt men ver moeid en het lichaam eischt dan rust om de verbruikte energie te kunnen aanvullen. De uiterlijke voorwaarden voor deze rust zijn het uitschakelen van de prikkeling der zin tuigen licht en geluid en onder normale omstandigheden valt men dan al spoedig in slaap. In den slaap keert men zich af van het leven, met zijn moeite en zorgen, en zoekt men vergetelheid, men ontvlucht de werkelijkheid. De verkwikking die de slaap schenkt, maakt het begrijpelijk, dat men den duur er van wenscht te verlengen. De gedachte aan een eeuwigen slaap zal hierin wel haar oor sprong hebben. En wat zou het niet benij denswaardig zijn, als men zoo voor een „paar maandjes" in het warme bed zou kunnen blijven, totdat het buiten weer warmer, mooi er en prettiger is. Zooiets als de egel, die bij het intreden van de koude zich in een be schut hoekje oprolt en zijn winterslaap gaat houden. Hij heeft geen voedsel noodig omdat ademhaling, bloedsomloop en stofwisseling veel langzamer in hun werk gaan. Zoo slaapt hij door tot de lente, terwijl wij ons plagen met kolen, turven, gas, electrische of centrale verwarming, of misschien nog wel met een walmend naar-riekend petro- leum-kacheltje. De egel heeft vetklieren, waarvan men vroeger dacht, dat zij dienden om het dier tijdens zijn winterslaap te voe den. Later achtte men het waarschijnlijker, dat deze klieren niet zoozeer een provisie kamer waren dan wel een orgaan om de ver andering in de levensprocessen teweeg te brengen, tijdens den winterslaap te regelen en ook om die verandering in de lente weer te niet te doen. De winterslaap en de slaap in het alge meen zijn den laatsten tijd in het middel punt der belangstelling gekomen, door inte ressante proeven die genomen zijn door een Weensch professor. Er was hem een geval bekend van een man in Hongarije, die reeds 16 jaar niet geslapen heeft tengevolge van een hoofdwond, die hij in den oorlog beko men had, waarbij het slaapcentrum in de hersens, dat de processen bij het inslapen en ontwaken regelt, werd verwoest. Zonder noe menswaardige teekenen van vermoeidheid te ondervinden heeft deze ongelukkige reeds 16 jaren gewaakteen vreeselijk lot, als men bedenkt, dat hij dus ook geen oogenblik zijn eigen gedachten en zijn zenuwen rust kan geven. De professor bracht nu een soortgelijke hersenwond toe aan egels, in hun winter slaap, door hen voorzichtig een naald in het slaapcentrum te steken. Bij enkele dieren traden geen storingen op, andere bleven echter voortaan van den winterslaap ver stoken. Er waren er ook, die tengevolge van de operatie stierven en enkele, die rustig bleven doorslapen, ook in de lente niet wak ker werden en tenslotte door gebrek aan voedsel van uitputting stierven. De gevolgen van de operatie waren dus zeer verschillend er bleek echter uit dat zoowel het inslapen als het ontwaken vanuit hetzelfde punt ge regeld wordt. Wanneer op deze wijze een kunstmatige langdurige slaap kon worden verkregen, dan zou dit in vele gevallen een uitkomst zijn. Zoowel bij zieken, die ondragelijke pijnen lijden, als bij menschen die door een groot verdriet getroffen worden en daardoor drei- gon te worden ontredderd, zou de rust van een kunstmatigen diepen slaap de verloren krachten doen herwinnen, en althans tijde lijk de smart kunnen wegnemen. Het be zwaar is echter, dat de menschen geen win- terslaapklier hebben, zooals de egels en daarom gaan de gewone levensverrichtingen in den slaap door en wordt ook de behoefte aan voedsel slechts betrekkelijk weinig min der. Wij zouden dus gevaar loopen, tijdens onzen winterslaap te verhongeren. Toch kunnen de genomen proeven den grondslag vormen voor verdere onderzoekin gen der omstandigheden, waaronder lang durige slaaptoestanden ontstaan. Tot dusver kan men een kunstmatigen slaap slechts eenige dagen laten duren en dan nog maar met behulp van krachtig werkende pharma- ceutische preparaten, giftige stoffen, die door het bloed naar het centrale zenuwstelsel worden gevoerd en dit verdooven. Het zou dus een vooruitgang zijn, wanneer men rechtstreeks op het slaapcentrum kon inwer ken. Doch zoover zijn wij natuurlijk nog niet. Wie zou zich een naald in de hersens willen laten boren met de kans, te sterven, levens lang te blijven slapen of nooit van z'n leven meent te kunnen slapen De wensch echter, om door kunstmatigen slaap vrijwillig aan de tijdelijke moeilijkheden van het leven weer stand te kunnen bieden, blijft bestaan en wordt door velen gekoesterd. Misschien zal het de wetenschap dan ook eenmaal geluk ken, dezen wensch te vervullen. Met blijdschap geven wij kennis van de voorspoedige geboorte van onzen Zoon ADRIAAN. P. MEERMAN. J. MEERMAN—goedbloed. Vlissingen, 10 Juni 1932. Glacisstraat 15. Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank voor de vele be wijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Vrouw en Moeder, JANNET|E VAN BELZEN geb. huiszoon, in het bijzonder aan Dr. Wolters voor zijn geneeskundige behan deling. J. VAN BELZEN en Kinderen. Nieuwstraat 14. Voor de deelneming, betoond bij het overlijden van onze ge liefde Vrouw, Moeder, Dochter en Zuster, CORNELIA, JANNETJE, W1LHELMINA KEIM Van Kogelenberg, betuigen wij onzen dank. Namens de Familie, W. A. KEIM. Souburg, Kanaalstraat A 83. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank, voor de belang stelling op 29 en 30 Mei 1.1. ont vangen. J. LOUWERSE en Familie. Souburg, Nieuwstraat. Voor de vele bewijzen van deel- Beming, ontvangen bij het over lijden van onzen geliefden Vader, nehuwd- en Grootvader den Heer JACOB PLASSE, betuigen wij onzen oprechten dank, inzonderheid aan Heeren Doktoren voor de geneeskundige behande ling en aan de Eerw. Moeder en Zusters van het St. Joseph-Zieken- huis voor hun liefderijke verpleging. Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Palingslraat 8. DE BURGEMEESTER VAN VLISSINGEN en Mevrouw VAN WOELDEREN—Sprenger zullen gaarne bezoeken ontvangen op Zondagmiddag 19 Juni en Zon dagmiddag 26 Juni a.s. van 3—5 uur. ZONDAG A.S. bij gunstig weer van 121 uur ABDIJ-CONCERT te Middelburg. A.s. Zondag, Maandag en Dins dag van 2 tot 7 uur rond Zuid-Beveland. f 1.per persoon. A.s. Maandag van 2 tot 6 uur rond Walcheren. 10.75 per persoon. Garage Gebr. VAN FRAASSEN Telefoon 355. A.s. DINSDAGMORGEN vertrek 7 uur van Beursplein, daarna Befje Wolffplein en als laatste halte Pleintje Singel einde Paul Krugerstraat. Onze „MlNERVA"-wagens zijn speciaal berekend op verkeer voor lange af standen en voldoen aan de hoogste eischen des tijds Directie Kaarten alleen verkrijgbaar in het Hotel „A L B I O N" - Koningsweg 27. Het modernste hier ter stede 1 A.s. Dinsdag naar Antwerpen f 2.50, naar Brussel f 3.— per persoon. Vertrek 6 uur. A.s. Woensdag naar Rotter dam f 3.— per persoon. Vertrek 6 uur. A.s. Donderdag prachtige tocht naar De Heiligelands- stichting, Berg en Dal en Nijmegen f4 50p. p. Voor dezen mooien tocht is al veel aanvraag, dus is het aan te bevelen de plaatsen vroegte bespreken. Zaterdag 18 Juni tot Zondagavond 19 Juni naar Graf Zeppelin te Rotterdam f 4.— p. p. Kaarten aan de Paul Krugerstraat 21. Telef355. Wij hebben heden onze nieuwe Apparaten ontvangen en kunnen nu werken. Van heden af geven wij U een voor VIJF GULDEN, dus zonder eenige bijkomende kosten. Bespreken zeer is gewenscht. KAPSALONS BELLAMYPARK 37. Dinsdag naar 't Goesche land f 0.75. W. FRANCKE. VerRrijglDcLcLTbij. den Ver±eg enwoozxligQT- AlleenverkoopGEBR. WEIJENS, BELLAMYPARK 20 GEDIPLOMEERD HORLOGEMAKER 131 Weet U, dat het zeer geschikt is voorhet koken van rijst of pap en warmhouden van koffie of Thee. L. H. GOOREN&Zn. TILBURG DEMI SAISON of REGENJAS verven nu f4.00 uitstoomen f 3.00 Depöt Vlissingen: F. A. DE KAART, NOOROSTRAAT 35 Goederen worden gratis afgehaald en bezorgd. NA EEN WEEK VAN WERKEN wacht U welverdiende rust én het GE1LLUSTR E ERD ZONDAGSBLAD. Met haar schat van aardige foto's en mooie verhalen mag deze Illustratie niet in uw huls ontbreken. De abonnementsprijs ls S7i/2 ct. p. kwartaal, 72i£ ct. fr. per post. Voor U dus geen bezwaar! Geeft U nog heden als abonné op bij de Uitgevers van dit blad! Proefnummer gratis. vragen om uw medewerking. 300.000 Nederlandsche werkloozen vragen U om werk. Steunt uw landge- nooten. Steunt uw eigen 'industrie. Koopt Ncderlandsch! Koopt Nederlandsche Ha vermout! Koopt Mercurius Havermout, beter en. goedkooper dan elk buiten landsch merk. Eischt Mer curius van uw kruidenier 5 JL 3 CENT PER PONDS PAK Wat u zegt hebt u een „Kleintje" Geeft het dan maar even hier. In de „Kleine Advertenties", Kraait en kweelt het van pleizier I Iedereen „let op de kleintjes" En vooral in dezen tijd. Let eens op, hoe of uw „Kleintje" Tot een „groote" uitgedijt l Luiers zijn hier overbodig Houdt u die maar in uw kast. Iemand „in de luiers leggen" Is toch iets dat u niet past. „Kleintjes" zijn maar kleine „grooten" Dat is u toch wel bekend En dat Kleintjegroot te maken Kóst bij ons slechts vijftig cent Mocht u soms een drieling hebben ('t Lijkt voor u een grooten strop), Doch de krant vraagt voor drie Kleintjes, Ongelooflijk maar één pop l „Kleintjes" schreeuwen meer dan „grooten"- Dat weet ieder ouderpaar. Laat uw kleintje ook maar schreeuwen, 't Schreeuwt de lezers bij elkaar. „Laat de Kleintjes tot ons komen" Zef ze allen in de krant. In de „Kleine Advertenties" Komen zij in ieder's hand Ha-Vee-Wee. Vereeniging tot Bev. der Bel, van Slecht.Hoorenden Gevestigd te Middelburg, Lange Singelslraat 173 Inlichtingen bij Mevr. BrAAT, Oude Middelb. Weg 2. Zaterdag 11 Juni Het gemeentebestuur jiet min of meer geli schouwburg-gebouw. Heel jiet van dit bezit nooit l een dure geschiedenis ge gelukt het niet er een van te maken. Het beste tatle is ook nooit gevond^ ]ei systemen beproefd en Verpachten, verhuren, zei: jiad alty'd ernstige bezwi opgestapeld waren, zwaa naar een ander stelsel. Op het oogenblik heefi moes van alle drie de scharrelt men mee rond, maakt is het natuurlijk, speler, er zijn los-vaste losse bespelers er is een zicht, er zijn subsidies en lijkheidsbelasting er is ct heid. Men kan het krijg met of zonder goedkeurüj nen zekere perken Algemeen is de klacht, bezoek te duur is. Het jaren duurder geworden men niet weten. Alzoo id nooit gevuld, meestal sle dikwijls slecht. Allerlei rj al opgezet, maar altijd rekent, een tekort. De gemeente moet in d haar duiten komen, rente gebouw, onderhoud enz. D som en dan begint he moeilijkheid is natuurlijk, heel groot is en een tegei kelijk is in te halen. Dan i altijd iets van weelde en al worden door de geachte dadelijk een post waar eei zonder dat men nu merk krimpt. Als je met je ega eens burg wil en je hebt nog m: wat den rang betreft, da drie rijksdaalders gereed l| tot huis alle kosten van z strijden. Dan ben je heuse rang uit en eet je geen ij een taxi. Drie rijksdaalders is ve uitgewonnen als je niet al te lang spijt van het Wat kan je al niet voor komt ook nog heel dikw zich na een tooneelvoor; bekocht gevoelt, omdat gestelde niet het geld zuinig moet en wil zijn, standig met eerst eens af stuk succes heeft, om dan men er al dan. niet zal he Het geval van schouwb altyd denken aan dat va boeken. Als een boek bijvt en je leent het uit een 1 komt het hier op neer, d£ voor het lezen en ƒ3.94 het boek zou moeten bel staat, dat je het nooit mei is het met het schouwbui| Het amusement van schouwburg gezeten te meest, het eigenlijk doel inhoud van het stuk is Roman van HUGO 38) Verder op dit onderwerj I nam ik, dat ook de chauffj niet in Weenen waren hij in dienst had, was sl huurd en sliep niet in zijr| de villa dus slechts door werd bewoond. Natuurlijk moest ik Vill bezichtigen en ook da toeval zijn medewerking avond zouden de beide *mar den schouwburg gaa den bediende met een dames zenden, zich zelf graine verontschuldigen dienstboden een vrijkaartj seven, zoodat ik 's avond: huls zou kunnen bezoeker^ anders dan August te tre Ik prentte hem nog in v| tets van onze ontmoeti j daarop verwijderde ik me dat August steeds onrusti ^d, zoodat zweetdroppel hoofd bedekten. Ik wacht Vü0r het café tot de beide en ik haar direct daarop automobiel zag stappen, haast me op straat zag, o\ vering bij het ontwaren v£ oigheid en gemeenheid in van mevrouw Langer August na deze beid

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1932 | | pagina 4