ORT ÏN STUKKEN BUITENLAND GEMENGD NIEUWS UIT DRAAD EN LUCHT EN LEGER 'derofficieren en msn. nezea om 30 Juni 193, Aldegonde" naar Nej. Majoor-vUegtuigmaketi Noordink, CB) c ichrijvers J. van fa E. Oudheusden 5 ";nist J. w. Klijnen, A. J. Sorel, g, j' lans, J. B. Kuijteu Hemhuis, kwartier! Piekart, K. Ham, n korporaals-konstakel korporaal, barbier T. Breeu»B Stoelwinder, B, ij,.' 1 E. h jerts, nachinist ïraaf, Zijlmans, G. id, Ravestein, Zondag 12 Juni houdt ing „de Posthoorn" hEar urs vanuit Orleans, ai. eereprijzen aangekocht lbeker van voornoemde Ook wordt tevens de eeuwsche afdeeling ver. viel deze ten deel an stduivenliefhebber Dr. >gen aannemen dat deze ïateriaal zal aanwenden definitief te winnen, delijkheid der redactie niet teruggegeven OOK IN TUINSTAD. edacteur, urig hoe dikwijls ik hier ;teren dan geheel is uit. razend van worden lakt. Het moet toch ch zijn, die dit apparaat :en, want iedereen weet apparaat storend werkt of niet Zie deze cou- n men zal genoeg leve- ilectrisch gebied, die Of denkt gij niet o om u zelf Doch wan* ezitters) ook den stroom een deel der stad eem voor uw apparaat aatje ook eens meest et verbolgen zijn op die tlf gij ook, en dan om de vrijheid van ok eens mensch. yf minuten over vieren t voor zessen was h« was voor de zooveelst/ >edenk wel, ook aan ui een eind komenwij ls u, onzen stroom zul- s toch ook ons recht I cteur mijn hartelijke!) heid. ER VAN TUINSTAD. LLENDE. dacteur, ;ch van gemeenschaps- urgerlyke beleefdheid, mogelijk is, door zijn huisapparaten iet stoort in zijn ar wat zijn radio doet radio-houder m.i. ver en te denken, die niet wondering deelen en f en erger veroorzaakt aangenaam indien de wordt door het min geluid van een radio. zijn werk doen of indien, vaak van hindenyke radio bru- ontwikkeling, lees- rustige, beschaaf- vaak een heksen- men in een buurt radio-liefhebber vooral ondexdoen. heele buurt vefent- tot 's avonds, door open en zoo hard olijven die rust behoeven werk of nuttig tijd. de noodige nacht en vooral van dit, ook met zieken radio-mani- is mij thans een de radio vlak ho- dag, alles wijd open, vergasten, terwijl hoopt op het einde Men bekijke eens atse zich eens in een ren, 1, 1 die, het liet len zoo sn, d ieren, ïn tij »rdt assenen ;n dit, o< vrijpostige Er lijks i :n dai eten verordening noo* beperking van den n een radio verpest onze noodige rustl zooveel gemeen- laraat den radio-luis* laatste houde zün ramen dicht en heele straat te be* ieder zijn vrijheid. een op 1 ij den de l zijn tatsing, abonnê. Mijnheer de Redacteur, Nu, na de vele klachten van radio-bezitters, eindelijk de anti-storingscommissie tot daden wordt opgeroepen en deze in uw blad van gisteren mededeelt, dat zij binnenkort daar toe een vergadering zal beleggen, kan ik niet nalaten deze commissie te verzoeken ook aan de belangen van niet-bezitters aandacht te willen schenken en dat wel om de volgends reden. Men wenscht ongestoord radiogenot. Dat is te begrijpen en i billijken. Maar om dit te bereiken wil men van de overheid voorschrif ten, welke de burgers in hun huiselijke vrij heid beperken. Nu vraag ikHebben de radio-bezitters zich een dergelijke vérgaande overheidbs- moeiing waardig gemaakt Hebben zij steeds bij het gebruik van hun toestel ook aan hun buren gedacht Ik betwijfel dit en weet althans, dat er zijn, die niet methun buren rekening houden die er niét op letten of een studeerend per soon of kinderen, die moeten gaan slapen of hoofdpijnlijders of zieken, hinder hebben van hun vrijheid om de radio (soms nog wel in een leege kamer) te laten brullen. Daarom hoop ik, dat de commissie, indien zij de overheid om dwangvoorschriften meent te moeten verzoeken, daarbij ook voorstelt de radio-bezitters in hun vrijheid te beperken door voor te schrijven le. dat de radio steeds op kamersterkte moet werden afgestemd (ramen gesloten) 2e. dat met gerechtvaardigde wenschen van buren rekening moet worden gehouden 3e. dat ook op overtreding hiervan straf wordt gesteld. Zóó slechts wordt met ieders belang reke ning gehouden en daarnaar behooi-t ook de anti-storingscommissie (deze naam heeft dan tweeërlei strekking) te streven en te hande len. EEN NIET-RADIOBEZITTER. DE FRANSCHE MINISTERRAAD. Gisterenmorgen heeft het Fransche kabinet op het Elysée vergaderd. Tegen 1 uur werd het volgende officieele communiqué ver strekt De minister-president en minister van bui- tenlandsche zaken Herriot heeft heden den president der republiek en den leden van het kabinet uitvcerig verslag gedaan van de aan hangige vraagstukken op het gebied der bui- tenlandsche politiek en zich in het bijzonder bepaald tot de komende besprekingen met de Engelsche staatslieden, alsmede met de con ferentie van Lausanne en de ontwapenings conferentie te Genève. De Fransche delegatie naar de conferentie van Lausanne bestaat uit minister-president Herriot, den minister van handel Durant. den minister van financiën Germain Martin, den onderstaatssecretaris in het ministerie van buitenlandsche zaken Paganon, alsmede eenige financieele en commercieele deskundi gen. De delegatie naar de ontwapeningsconfe rentie staat onder leiding van Herriot, die wordt bijgestaan door den als plaatsvervanger optredenden minister van oorlog, Paul Bon cour. Vei'der zullen van deze delegatie deel uitmaken de minister voor de luchtvaart Painlevé, de minister voor de koloniën Sar- raut en de minister van de marine Leygues. Na afloop van den kabinetsraad verklaarde Herriot tegenover de aanwezige journalisten, dat de onderhandelingen met Oostenrijk een gunstig varloop hadden. Voorts zeide hij, dat zoowel de Fransche als de Engelsche staats lieden met den besten wil waren bezield DE IERSCHE KWESTIE. De onderhandelingen tusschen De Valera en de Engelsche regeering zijn zonder resul taat afgebroken en voor onbepaalden tijd ver daagd. Kort na 5 uur verliet Mac Donald het ministerie, spoedig daarop gevolgd door De Valera, die om 6 uur per trein Londen verliet om naar Ierland terug te keeren. Er waren op het station uitgebloeide veilig heidsmaatregelen getroffen en slechts reizi gers hadden toegang tot het station. Op het stationsplein werd minister Thomas, die De Valera begeleidde, door de Ieren, die zich aldaar verzameld hadden, uitgefloten. In Engelsche politieke kringen heeft dit resultaat geen al te groote teleurstelling ge wekt, daar men er reeds rekening mede had gehouden naar aanleiding van de jongste uit latingen, zoowel van minister Thomas als van De Valera. Naar verluidt, heeft De Valera bij de be sprekingen te kennen gegeven, dat hij zijn standpunt niet kan wijzigen, daar hem bij de verkiezingen nadrukkelijk het mandaat is verleend om den eed van trouw aan den ko ning af te schaffen. Overigens is deze afschaffing, volgens zijn opvatting, niet als een schending van het Engelsch-Iersch verdrag te beschouwen. Volgens de „Star" heeft De Valera echter te kennen gegeven, dat Ierland zijn politiek meer in Engelsch-gezinden geest zal wijzigen, indien het op de rijksconferentie te Ottawa goed behandeld wordt en gelegenheid ver krijgt, gunstige tariefovereenkomsten voor zijn uitvoer te sluiten. Branden, Gisterenavond heeft een felle brand gewoed in een opslagplaats aan den Breeden Hilledijk te'"Rotterdam, welke toebehoort ar.n de firma „Excelsior" v.h. Barzilay Gompel, en waarin een groo te hoeveelheid rubber opgeslagen lag. De op slagplaats is éen omheinde ruimte van 1400 vierk. meter, welke ligt tusschen den Breede Hilledijk en de Tolhuislaan. De brand is m- streeks 6 uur aan de zijde van den Breeden Hilledijk begonnen. De vlammen grepen xo snel om zich heen, dat in korten tijd de ge- heele opslagplaats in een vuurzee was her schapen geweldige rookwolken dreven in Noord-Westelijke richting over de rivier en de stad. In de geheele stad bemerkte men den brand en menschen klommen op de da ken. Velen trokken naar den linker Maas oever. De politie zorgde op Katendrecht voor een ruime afzetting, zoodat de brandweer, die met veel materiaal was uitgerukt, ongehin derd kon werken. Men begreep al spoedig dat de brand in de opslagplaats niet te blusschen viel. Daarom hield men de belendende per- ceelen, die ernstig gevaar liepen, nat. Ver scheidene malen vatten de gebouwen vlam, maar onversaagd drongen de brandweerlie den tegen den feilen vuurgloed in. De bi-and is dan ook tot de opslagplaats beperkt ge bleven. De bewoners van de huizen aan de Tolhuislaan hielden hun ramen met emmers water nat, maar de hitte was zóó groot, dat toch tal van ruiten zijn gesprongen. De vlam men sloegen meters hoog op ze tastten het dak aan van het kantoorgebouwtje van de Scheepvaartvereeniging „Zuid", zoodat een gat in den gevel van het houten gebou-v moest worden geslagen. Door dit gat werd water gegeven op den zolder van het één ver dieping hooge gebouw. Spoedig was de b: -nd gebluscht. Boeken en bescheiden waren reeds kort na het uitbreken van den brand uit het kantoor naar buiten gebracht. De brandweer heeft, behalve met een groot aantal slangenwagens, gewerkt met drie mo torspuiten en een drijvende stoombrandspuit. In totaal is met 21 stralen aan de blussching deelgenomen. Tijdens het blusschingswerk zijn eenige spuitgasten door den geweldigen rook bedwelmd geraakt. De firma „Excelsior" is op beurspolis verzekerd. Brandkast opengebrand. Gisterennacht is te Amstelveen door ver breking van een raam ingebroken in de Ned. Herv. kerk. De zich in de consistorie kamer bevindende brandkast werd openge brand en alle zich daarin bevindende papie ren en geldswaarden meegenomen. Het juiste bedrag, dat gestolen werd, is nog niet bekend. Een handige schooljon ge n. Op den laatsten Vrijdag van de af- geloopen Meimaand, werd te Frankfurt a.M. een postbode, die brieven met geldswaarde rondbracht, door een onbekende onverwachts aangevallen en neergeslagen. De aanvaller ontrukte zijn slachtoffer de geldtasch en wist daarmede te ontkomen. Weliswaar had den verschillende getuigen den man gezien, maar aanvankelijk kon de Frankfurter poli tie geen klaarheid in het geval brengen. Thans echter is het haar gelukt een ver dachte te grijpen en wel door de hulp van een scholier, de zoon van een anderen post bode. Deze schrandere knaap had opge merkt, toen hij eenige dagen voor den over val zijn vader tegemoet ging, dat deze werd gevolgd door een man met een koffertje. Ging de postbode een huis binnen, dan verdween de man er ook in, en kwam er even voor dezen weer uit. De knaap vond het verdacht en, kleine Sherlock Holmes dat hij was, be sloot hij den man eens te bespieden. Te dien einde kroop hij weg achter een vrachtauto, vanwaar hij volop gelegenheid had den man goed op te nemen. Weer zag hij, dat de nog jonge man zijn vader in een huis volgde. De vader van den jongen Sherlock Holmes is er nog bijzonder goed afgekomen, want het lijdt wel geen twijfel of de onbekende trachtte ook hem te overvallen. Alleen 't feit, dat hij in het achterhuis moest zijn, terwijl zijn ach tervolger hem in het voorhuis wachtte, heeft hem gered van veel onaangenaamheden. Toen den Vrijdag daaropvolgend inder daad een roofoverval plaats had, deelde de schrandere jongen zijn bevindingen aan de politie mee. Deze liet hem een misdadigersalbum zien en inderdaad kon de jongen daaruit den ge- heimzinnigen man aanwijzen. Het bleek een nog jonge man te zijn, die echter al verschil lende vonnissen achter den rug had. Het duurde echter nog even voor men hem had gevonden. Natuurlijk ontkende hij, toen men hem eenmaal te pakken had, maar de jongen herkende hem positief en ook andere getui gen hadden hem gezien op den dag van den overval. Bovendien kon hij geen alibi opge ven. Toen tenslotte ook de overvallen brie venbesteller, die zwaar gewond in het zie kenhuis verpleegd wordt, hem van een por tret herkende, aarzelde men niet langer, maar sloot den man op. Moordaanslag in koorts aanval. Te Keulen-Holweide liep plot seling een jongeman in nachtgewaad met een mes zwaaiend de straat op en stak een toe vallig passeerenden 69-jarigen man, die zwaar gewond werd, meldt V.D. De jonge man, die zich als wilde aanstelde kon weldra overmeesterd worden. Het bleek een student te zijn, die ernstig ziek in bed lag en waar schijnlijk tijdens een koortsaanval ijlende is opgestaan en met het mes de straat is op- geloopen, Zelfmoord in verband met de Llndbergh-zaak'- Gisteren is ten huize van mevrouw Morrow, de schoonmoeder van Lindbergh, een zelf moord gepleegd. Violet Sharp, die sedert twee jaar by Mor row als dienstbode werkzaam was, bracht zichzelf door het innemen van vergif om het leven, voordat zij opnieuw ondervraagd zou worden door de politie, die na de ontvoering van Lindbergh's baby reeds het geheele dienstpersoneel bij Morrow en Lindbergh aan een langdurig verhoor heeft onderworpen. —-Het verkeerde k 4 n d. "''en moeder uit Salford bij Manchester heeft zoo vertelt de „News Chronicle" twee ^a- gv.n het kind van een ander uit het zieken huis teruggekregen, vóór haar instinct haar zeide dat het niet haar eigen kind was. Tm 2 y2 -jarig zoontje was voor mazelen in het ziekenhuis opgenomen en toen de vader ".en 1 kleine met deszelfs kleertjes kwam halen, gaf een verpleegster hem zijn kind mee, dat ech ter zijn kind niet zou blijken te zijn. Hij merkte de vergissing niet, al vond hij wel wat overigens geen wonder zou geweest zijn dat de kleine wat dikker was geworden in het ziekenhuis. Maar van de moeder moest het meegebrachte ventje niets hebben, zoodat haar instinct haar zeide, dat zij het kind van een ander aan het verzorgen was. Familie en kennissen werden er bij gehaald, maar ook dezeii konden geen uitsluitsel geven. Tenslotte ging de moeder naar het ziekenhuis en toen was het raadsel gevolg van een vergissing spoedig opgelost, want een der kleinen in he; ziekenhuis begon ineens„mammie, mammie" te roepen en te huilen. Waarop de kinderen verruild werden en de moeder haar eigen knaapje mee naar huis kreeg. Goud van de „Egypt" ge borgen. De duikers van het Italiaan- sche bergingsvaartuig „Artiglio" hebben, ter wijl de zee rustig was, uit het wrak van 'e „Egypt" een kist met 15.000 gouden rupeien bovengebracht. Wij hebben onlangs reeds gemeld, dat de duikers, die reeds tijden lang op het wrak, dat op 130 M. diepte ligt, aan het werk waren geweest, tot de kluis waren genaderd en d. :e hadden opengescheurd. Om het goud boven te brengen werd toen echter op beter weer gewacht. De „Egypt' was, zooals bekend, een Engelsch stoomschip, dat jaren geleden op weg naar Britsch-Indië op de reede van Brest is gezonken. De legende van het Pari- ma - m e e r. „De Surinamer" heeft on langs gemeld dat eenige goudzoekers, die in Tibiti, een zijrivier van de Coppename in het district Saramacca, op zoek naar goud waren uitgetrokken, onverrichter zake en ontmoe digd terugkeerden, nog berooider dan toen ze erheen trokken. Ze hadden in Boven-Tibiti, na een reis vol avonturen, de plaats Ban- boesi bereikt, waar volgens het zeggen van een hunner beslist veel goud aanwezig moest zijn. Het was de legende van het Parima- meer, die den leider van de kleine expeditie vooral aantrok, de legende dat ergens in de Boven-Tibiti een meer zou zijn geweest, waar zooveel goud op den bodem lag, dat, als men er in baadde, men als het ware met een gouden weerschijn werd overgoten. Nu bereikt „de West" echter het bericht uit Saramacca, dat een andere expeditie daar in de Boven-Tibiti wel goud gevonden heeft ze keerde dezer dagen terug met een vondst van 410 gram zuiver goud. Deze laatste ex peditie, onder leiding van den heer Doorson, had zijn geluk wat hooger gezocht dan Bam- boesl en hun volharding is beloond geworden. Deze expeditie zal straks na aflevering van he| goud in de stad, met vernieuwden moed en beter toegerust nog dan eerst, naar de Boven-Tibiti terugkeeren. Al is de legende van het Parima-meer dan ook maar fanta sie, een feit is het dat thans in de Boven- Tibiti goud is geconstateerd, wat in dezen tijd allicht ook anderen aanleiding zal geven daar hun geluk te beproeven. De Nobelpryzen. De cura toren van de Nobelstichting te Stockholm stellen voor een bedrag van 1 millioen kro nen van het gebouwenfonds over te brengen naar het fonds voor de Nobelprijzen, waarbij voor elk der vijf groepen van prijzen een be- di'ag van 200.000 kronen beschikbaar wordt gesteld. Het doel van deze transactie is om het oorspronkelijke plan van de stichting te verwezenlijken en een bijzonder instituut voor elke prijzengroep te stichten. Het ge bouwenfonds, dat thans tot 2.4 millioen is gestegen, zal voor geruimen tijd niet noodig zijn, aangezien de Nobelstichting reeds haar eigen zetel heeft in een pas herbouwd en ge moderniseerd huis in het centrum van Stock holm. De valsche muntersben de u% t de omgeving van M a i n z. Er zijn thans 16 personen ge arresteerd die medeplichtig zijn aan de ver vaardiging en het in omloop brengen van valsche Markstukken. Er zijn thans drie werkplaatsen opgespoord. Bij het onderzoek is men een aantal smokkelaars van verdoo- vende middelen op het spoor gekomen. Van deze bende hebben twee mannen een gedeelte van het valsche geld in omloop gebracht. Voorts is de politie een dievenbende op het spoor gekomen, welke eveneens met de val sche munters in relatie stond. Van deze bende zijn reeds 6 personen ingerekend. Tegen het snurken. On getwijfeld is snurken een onaangename eigenschfip, niet zoozeer voor den snurker zelf, als wel voor zijn geplaagde omgeving. De Engelsche uitvinder G W. Rundie heeft een geniale anti-snurk-inrichting uitgedacht, waarmee de snurker zonder mankeeren In zijn bezigheid wordt gestoord. Bij het bed wordt een kleine microfoon geplaatst, die verbonden is met een electromagneet, welke op zijn beurt weer in verbinding staat met een alarm-inrichting, die ook den hevigsten snurker afdoend wakker maakt Variatie hierop is het gebruik van een luid spreker in plaats van een alarm-inrichting. Het van de microfoon aan een versterker en den luidspieker toegevoegde snurken krijgt 'n zoo geweldige geluidsterkte, dat ook de meest vaste slaper wakker wordt. Sljj m vorming en haar gevaar. Aandoeningen van de boven ste luchtwegen blijven, welk karakter ze ook dragen, een gevaar voor de gezondheid, dat men niet mag onderschatten. Het gevaar neem1- nog toe, wanneer- het bovenste laagje van de slijmvliezen loslaat. Dit is meer dan een onaangenaam verschijnsel van verkoud heid. De kans op slijmvorming kan men vermin* deren, door zich reeds van jongsaf te gewen nen aan geregelde ademhalingsoefeningen, die door lichaamsoefeningen zeer goed kun nen worden aangevuld. Een natuurlijke, ver standige voedingswijze is eveneens van groot belang, vooral omdat daardoor een geregelde stoelgang wordt verkregen. Jongelui, die last hebben van gevoelige slijmvliezen, dienen er bij de keuze van een beroep op bedacht te zijn, dat gezonde lucht zonder stof en rook voor hen dringend noodig is, daar zij anders vroeg of laat hun gezondheid zullen verliezen. Heeft men met acute ziektevormen te doen, dan dient in de eerste plaats op een gere- gelden stoelgang te worden gelet. Chronische aandoeningen maken een speciaal dieet noo dig af en toe kan men echter zonder be zwaar van dat dieet afwijken, als de omstan digheden het met zich mee brengen. U danst toch zeker vanavond ook met mij zoo nu en dan vroeg de dame koket aan een der andere gasten. Zeker, natuurlijk, antwoordde de galante heer. U denkt toch niet, dat ik hier van avond alleen voor mijn genoegen ben geko men DE WATERLEVERING AAN VLISSINGEN. GOES. Naar wij vernemen worden tusschen de gemeenten Vlissingen en de N.V. Water leiding Maatschappij Zuid-Beveland te Goes, onderhandelingen gevoerd over de waterle vering door laatstgenoemde gemeente aan Vlissingen. Er bestaat gegronde hoop dat partijen tot overeenstemming zullen komen en een over eenkomst zullen sluiten. Het is verder niet onmogelijk dat Zuid- Beveland ook water zal gaan leveren aan een deel van het platteland van Walcheren. DE VAANDELUITREIKING TE EDE. EDE. Op het teiTein Langenberg zijn he denmorgen, onder groote belangstelling, zoo wel van militaire, als van burger autoriteiten, door den minister van defensie, veertien Ko ninklijk erkende vaandels in dienst gesteld van die Landstormkcrpsen, die tot heden nog geen Koninklijk erkend veldteeken voerden. Klokslag 11 uur stonden te troepen opge steld, gevormd uit de B.V.L.-detachementen uit het geheele land, zoomede de troepen, die te Ede in garnizoen zijn, en kon men een overzicht krijgen van de groote belangstelling van de zijde der burgerbevolking betoond, van wie velen van vér buiten Ede heden deze plechtigheid wilden medemaken. Even over 11 uur betrad de minister van defensie, mr. dr. L. N. Deckers het terrein, vergezeld van zijn adjudant, den eersten luitenant der huzaren P. M. H. Tielensde gebruikelijke eerbewijzen werden verricht, en de vlag, die de minister van defensie voert, werd geheschen. Bij zijn aankomst heeft de minister een groet gebracht aan de vijf erkende en reeds vroeger, in 1915 en 1916 in dienst gestelde vaandelsbij deze vaandelwachten waren de aangewezen commandanten der betreffende korpsen aanwezig. Nadat de minister van defensie te troepen geïnspecteerd had werd tot de eigenlijke plechtigheid overgegaan. De aangewezen korpscommandanten van de korpsen, die een vaandel ontvangen stel den zich voor de spreekplaats op, gevolgd door de vaandeldragers: Dan commandeerde de commandant van de parade, reserve kolonel J. E. L. Haenecour Opent de ban De ban werd achtereenvolgens geslagen door de tamboers van het detachement van de 2e infanteriebrigade, geblazen door de hoornblazers van het detachement van de 2e artilleriebrigade, en gespeeld door het mu ziekkorps van het 5e regiment infanterie. Hierop las de adjudant van den minister onder groote stilte het Kon. besluit voor van 21 Augustus 1931, waarbij de vaandels der veertien landstormkorpsen Koninklijk erkend worden, en gelijk gesteld met de vaandels en standaarden van het leger. Hierna werd de ban weer gesloten, en kon den de troepen, the met gepresenteerd geweer stonden, de geweren afzetten. Dan overhandigde de minister van defensie, waarin bijgestaan door den inspecteur van den landstorm, generaal Borel aan ieder der korpscommandanten het vaandel. Een vaandel werd o.a. uitgereikt aan het West-Brabantsch verband, res. kapitein J. Reitsma, daar res. kapitein P. W. M. Assel- bergs verhinderd was voor het Zeeuwsch verband aan den reserve luitenant-kolonel H. Bierman. De plechtigheid werd door fraai zomerweer begunstigd. EDE. (V.D.) Ter gelegenheid van het m dienststellen van 14 Kon. erkende vaandels van die corpsen, die tot op heden geen Kon. erkend veldteeken voerden, heeft minister Deckers tijdens dc gehouden parade mededee- ling gedaan van de volgende verleende Ko ninklijke onderscheidingenreserve-kolonel J. E. L. Hanecour, Maastricht, officier in de Orde van Oranje Nassau reerve-majoor K. J. L. Schell, Amsterdam, ridder in de Orde van Oranje Nassauverlof-sergeant D. S. Algra, Tynje (Fr.), zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassaudienstplichtige soldaat J. C. van Langenberg, Boxel, bronzen medaille in de Orde van Oranje Nassau. DE TOESTAND VAN MR. HEEMSKERK. UTRECHT. (V. D.) De patiënt bracht een onrustigen nacht door. Hedenochtend trad een achteruitgang in den toestand in. De temperatuur is heden plolseiing gestegen. De heer Heemskerk verloor hedenmorgen eenige malen het bewustzijn. De toestand is zeer zorgwekkend geworden. DOOR BANDIETEN OVERVALLEN. FRIEZENVEEN. (V. D.) In den afgeloopen nacht heeft een drietal bandieten een bezoek gebracht aan het echtpaar G. zy hebben de beide oudjes neergeslagen en bloedend ver wond. Zij hebben een geldkistje inhoudende 500 geroofd. Het politie-onderzoek heeft den geheelen nacht voortgeduurd, echter zonder resultaat., DE NAZI'S IN DE MEERDERHEID IN MECKLENBURG—SCHWERIN. SCHWERIN. (V. D.) Volgens de officieele pjublcatie van den uitslag der verkiezingen in MecklenburgSchwerin blykt dat de nat.- socialistien toch nog de absolute meerderheid hebben behaald. De nat.-socailisten hebben 76 stemmen meer dan zij vcor den 30sten zetel noodig hebben. De nat.-socialiten heb ben in den nieuwen landdag 30 mandaten, terwyl de overige partijen tesamen 29 zetels hebben. DE^ZAAK—LINDBERGH. NEW-YORK. (V. D.) Dr. .Condon, die in dertijd 50.000 dollar aan de ontvoerders van baby Lindbergh ter hand stelde, is naar Whiteplains overgebracht en met den gear resteerden chauffeur Brinkert geconfron teerd. Reeds thans is uit het onderzoek ko men vast te staan dat Edna Sharpe, de zus ter van Violette Sharpe, 4 dagen na uitbe taling van deze 50.000 dollars, naar Engeland is teruggekeerd. De chauffeur E. Brinkert, die in relatie schijnt te hebben gestaan met Violette Sharpe, het dienstmeisje van mevr. Morrow, dat in verband met de ontvoering van baby Lind bergh gisteren zelfmoord heeft gepleegd, is te New-Rochelle door de politie gearresteerd en naar de gevangenis te Whiteplaine over gebracht, teneinde te worden vei-hoord. Dr. Condon, die indertijd eenige bemidde lingspogingen heeft gedaan, verklaarde het portret van Blinkert te herkennen als een der mannen met wien hij wel eens heeft ge sproken. Vervolgens heeft de politie de En gelsche politie verzocht een onderzoek in te stellen naar Edna Sharpe, die Engelsche van geboorte is., ENGLEWOOD. (V. D.) Het dienstmeisje van de familie Moitow, de schoonouders van Lindbergh, heeft gisteren de hand aan zich zelve geslagen. Violet Sharpe, aldus heette zy, had reeds bij vroegere verhooren toegege ven, dat zij in den nacht, dat de baby van Lindbergh ontvoerd werd, met haar zuster en twee onbekende jonge mannen een autotocht gemaakt had. Nadat haar medegedeeld was, dat zij Vrijdagmiddag weer zou worden ver hoord, ging zij naar haar kamei*, waar zij cyaankali innam. Daarop ging zij weer naar beneden, waar zy in aanwezigheid van de familie Mori*ow ineenakte en overleed. Zy kon, voordat zij stierf niet meer mededeelen over de redenen van haar daad. Het heeft er echter allen schijn van, dat er een nauw ver band bestaat met de Lindbergh-affaire. De politie van New-Jersey was zeer verrast, toen zij van het gebeurde op de hoogte werd ge steld. De politie deelt in verband hiermede nog mede, dat het dienstmeisje Violet Sharpe vanaf den dag van na de ontvoering voort durend in het oog is gehouden. Tydens een verhoor van Donderdag jl. beweerde zij alleen den voornaam, Ernie, van een der mannen te kennen, met wie zij dien nacht, denzelfden nacht dat het kind van Lindbergh werd ont voerd, een autotocht had gemaakt. Zy wei gerde mede te deelen, waar zy dien nacht geweest waren. Naar de politie verder vast gesteld heeft, had zij des middags vóór de ontvoering met dezen Ernie getelefoneerd. In een foto, die de, politie haar toonde, herken de zy dezen zgn. Ernie. Zij was in den loop van het verhoor buitengewoon nerveus, wes halve besloten was om bij het verhoor van Vrydagmiddag een medicus aanwezig te doen zijn. De door Violet Sharpe herkende foto is die van een taxi-chauffeur, Ernie Brinkert genaamd, en woonachtig te New-York. Violet Sharpe is van geboorte een Engelsche. Scot land Yard had haar een voortreffeiyk ge tuigschrift meegegeven. Na den zelfmoord van het meisje heeft de politie haar bezittin gen in beslag genomen. DE OUD-STRIJDERS BEWEGING. WASHINGTON. (V. D.) De leiders der oud-strijdersbeweging hebben besprekingen gehad met verschillende democratische poli tici, waaruit zij den indruk nebben gekregen dat de democraten in hun nationale conven tie bijeenkomen, bereid zijn de eischen der oud-strijdei's te steunen. Ook in republikein- sche kringen schijnen verschillende invloed rijke mannen van meening te zijn dat de toegevoegde vereeniging van oud-stryders in totaal ongeveer 200 millioen dollars betaald moeten worden. De politie in Washington heeft thans de hoop pogegeven, dat zij er in zal slagen de oud-strijders uit Washington te verdryven. MARKTBERICHTEN GROENTE- EN FRUITVEILING VLISSINGEN. 11 Juni 1932. Op de gisteren gehouden Toent- en fruit veiling werden de volgende prijzen besteed Nieuwe aardappelen 813 ct.poters 6—9 ct.peulen 61—70 ct.tomaten I 34—45 ct.; idem II 28 ct.moskrul 14—15 ct.kruis bessen 1 ct.wagenaars 94 ct.spinazie 9— 20 ct.postelein 15—19 ct., alles per K.G. kipeieren 23—27 ct. per 10 stuks bloemkool 814 ct.sla 2/24>/2 ct.komkommers 1114 ct., alles per stuk kroten 1012 /2 ct.peen 15—17'/2 ct.sjalotten l'/2—2 ct."; radys 24i/2 ct.selderie 68'/2 ct.rabar ber 23>/2 ct.lelies 15 ct.anjelieren 6y2 16 ct.pyrethrum 10—12'/2 ct.papaver en h's 10 ct., alles per bos peterselie 1624 ct. kervel 15 ct.zuring 9—17 ct., alles per mandje spirea 26 ct.fuchia 7i/2 ct.moe derplantje 7 ct.petunia 16 ct.begonia 4 ct.lobelia 31/2 ct., alles per potrabai'ber 28—34 ct. per doosje idem 26—39 ct. per chip idem 75 115 ct. per K.G.oude aard appelen 10-12 ct. per 10 K.GS

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1932 | | pagina 3