■NOOTJES SPORT INGEZONDEN STUKKEN Het Centraal Bureau voor de Statistiek pu bliceert bijzonderheden over de rijwielnijver heid in 1931. Uit die statistiek blijkt, dat de rijwielproductie in 1931 vergeleken bij 1930 belangrijk is gedaald. In het aquarium te Amsterdam is een groote, op ode Aalsmeerderplassen gevangen meerval of vischduivel te zien, een monster- lüke* verschijning onder onze zoetwatervis- schen, door sommigen als een „relict" uit den Ijstijd, door anderen als een weleer in de voormalige Haarlemmermeer ingevoerde im migrant beschouwd. Op 1 Maart van dit jaar werd aan den se cretaris-penningmeester van de Nieuw-Vos- meersche polders op zijn verzoek ontslag ver leend. Dezer dagen heeft er een controle plaats gehad, doch kort te voren was ten huize van den oud-secretaris-penningmeester brand ontstaan, waarbij eenige bescheiden zijn verbrand. Uit een thans nader ingesteld onderzoek zou er een tekort zijn van ruim 7000. Het verkeer over het veer te Moerdijk neemt voortdurend toe. Er werden in 1929 overgezet 72.000 uito's, in 1930 was dit aantal 110.000 en in 1931 bereikte het 144.000 stuks. Volgens een bericht uit Bergen aan de „Soir" heeft te Quaregnon, op de 923 meter verdieping van de kolenmijn, een instorting plaats gehad. Een groot aantal arbeiders werd in de mijn ingesloten, doch kon later naar de oppervlakte worden gebracht. Twee mijnwer kers vonden den dood. Prof. Piccard's gondel is te Zürich aangeko men en afgeladen voor de gasfabriek Schlie- ren. Reeds de volgende week zal op het ter rein van de voetbalclub „Grasshoppers" de tweede start in Zürich plaats vinden. Men is voornemens om drie uur des morgens te starten. Uit officieele gegevens van de jongste volkstelling in Polen blijkt dat dit land thans ruim 32 millioen zielen telt. nis is van het Nationaal Crisis-comité. In totaal is er ingezameld ongeveer een bedrag van 8 ton. Dat is gemiddeld per werklooze nog geen twee gulden per jaar. Toch sugge reert de Nederlandsche bourgeoisie, onder aanvoering van het vorstelijk huis, de arbei dersklasse toch zooveel medelijden te hebben met de crisisslachtoffers. Onnoodig op te mefken, dat spreker het deelnemen van de SD.AP. en het N.V.V aan dergelijke comi- té's scherp laakte en sfcrijdkrachtverbrekend noemde. Daarna behandelde dc heer Van Staal, die zeer gedocumenteerd naar voren trad, den nood van de landbouwende bevolking, wat de overheid tracht te voorkomen en waar zij meer dan bevreesd voor is, is de wezenlijke totstandkoming van een eenheidsfront tus- schen het landbouw- en stedeuproletariaat. De helft van Nederland kan en mag niet v/erken. Dit noemt spreker geen maatschappij meer. Wij moeten dus een betere maat schappij maken Op welke wijze vraagt hij. De parlementaire methode heeft afgedaan. Staten-Generaal, ondanks zetels in Staten en gemeenteraden, kan men niets meer bereiken voor het proletariaat. De laatste 8 jaren is er hoegenaamd in de Twee de Kamer geen wet van beteekenis voor de arbeiders aanvaard. De duldingspolitiek van do S.D.A.P. en het N.V.V. is dan ook totaal foutief in deze revolutionnaire periode. Als de arbeiders moeten wachten tot de parle mentaire meerderheid is veroverd, dan zullen uw kinds kinds-kinderen dit niet meer bele ven, roept spreker uit De zaak staat zoo, dat het kapitalisme de macht heeft buiten het parlement en het zal due ook daarbuiten moeten worden vernie tigd. Als illustratie gaat hij na, op welke wijze dit in het buitenland en ook in Neder land in zijn werk gaat. De gemeenten zijn door de bankiers aan handen en voeten gebonden. Al had spreker in Gouda dc meerderheid in den raad, dan nóg zou hij zoo goed als niets kunnen uit richten. Het parlement is uitsluitend als volkstri bune nog te gebruiken. De macht moet daar om door de arbeiders op het kapitalisme ver overd worden. De O.S.P. heeft tot taak, niet alleen de S.D.A.P.-ers, doch tevens de Chris telijke, Katholieke en neutrale arbeiders dit aan het verstand te brengen. We hebben slechts te kiezen onder te gaan met het kapitalisme of vestiging van het socialisme door middel van de sociale revolutie. Dit zal niet zonder bloed en tranen kunnen geschie den. De werkenden en werklooasn moeten in gemeenschappelijken strijd verbonden wor den. in verband met de ongeregeldheden te Boskoop, waar niet een communist, doch een Roomsch-Katholieke arbeider werd gedood door politie-ambtenaren, waarschuwde de heer Van Staal zeer sterk en zeer nadrukke lijk tegen incidenteel verzet. In tegenstelling met de R.V.O. en de communisten, die in dezen zeer onverantwoordelijk te werk gaan. Deze door luid applaus eenige malen on derbroken rede vond groote instemming bij de aanwezigen. Van de gelegenheid tot debat maakten een drietal personen gebruik, die door den heer Van Staal werden beant woord. Met vele feiten toonde hij aan, dat de reformisten in de S.DA.P. de scheuring heb ben veroorzaakt en daarvoor dan ook verant woordelijk zijn. De groote tekortkomingen van S.D.A.P. en N.V.V. op .alle terrein wer den aangetoond. Om ongeveer 11 uur sloot de voorzitter de vergadering, na te hebben medegedeeld dat de O.SP.--afdealing thans 42 leden telt, De rondvlucht van het luchtschip „Graf Zeppelin". De K.L.M. zal in verband met de rond vlucht van het luchtschip „Graf Zeppelin" op Zaterdag 18 Juni bijzondere diensten instel len. De luchtdienst naar en van Vlissingen zal dien dag worden gewijzigd, in verband met de landing van de Zeppelin op Waalhaven. De tweede dienst van Vlissingen is bepaald om 13.45 en de aankomst te Rotterdam om 14.35, het laatste vliegtuig vertrekt van Vlis singen om 20.30 en komt 21.10 te Rotterdam aan. Men kan des avonds 19.30 uur uit Rotter dam vertrekken en komt hier aan om 20.20. In de gewone retourbiljetten, welke vooruit worden genomen, is een toegangsbewijs tot de paddock begrepen. Na het vertrek van de Zeppelin zal een be- geleidingsvlucht worden gemaakt, waarbij het luchtschip een eindweegs vergezeld zal wor den. Het nieuws van den dag in beeld. Foto's in onze Tijdinghal. Eenige opnamen van het vertrek van twee extra-treinen met pelgrims naar Lourdes. De bisschop van Roermond stapt te Maastricht in den trein, waar ook de zieken werden bin nengebracht. Het gebroken Engelscue stoomschip „Nurtureton" wordt door twee Hollandsche sleepbooten te Rotterdam bin nengebracht om gerepareerd te worden bij de Rotterdamsche Droogdok-Maatschappij. Het 27-jarig slachtoffer van de relletjes te Boskoop. Te Zürich is overleden de heer A. Isaac, president-commissaris van de wa renhuizen „de Bijenkorf". De werkzaamhe den aan de nieuwe brug over het Merwede- kanaal. Het 75-jarig bestaan van de Hel dringgestichten te Zetten. Eenige opnamen van het concours-hippique te Wageningen. De jaarlijksche roeiwedstrijden om den Tele- graafbeker te Amsterdam. Een detache ment mariniers bezccht de Indische tentoon stelling te 's-Gravenhage. Alhambra-Theater. Een nacht in Londen. De Klokkenluider van de Notre Dame. De ontijdige dood van Lupa Piek, een der fijngeestigste regisseurs en voormannen der Duitsche filmindustrie, heeft een zijner vroe gere films naar voren gebracht, enkele jaren geleden te Elstree gemaakt. Bij de oorspron kelijke stomme film heeft men later een zeer welgekozen muziek als illustratie gevoegd, die ons nog eens duidelijk v'oor oogen stelt, welk een hoogte de zwijgende cinematografie had bereikt, toen plotseling de talkie kwam. Het is een heel eenvoudig verhaal van een meisje tusschen twee rivalen, dat met een uitstekend gevonden begin aanvangt, om langzaam zijn originaliteit in te boeten en te verwisselen voor een doodgewone love-story. Maar de behandeling varfhet gege ven is geestig en beschaafd. Hier voelt,men een regie, die op alle denkbare details lette en tot in het uiterste verzorgd was. Dit is de voornaamste charme van deze gracieuse film. Lilian Harvey, jonger en wel héél meisjes achtig, speelt de hoofdrol op een innemende manier. Ook haar partner, Robert Irvine, is eveneens beminlijk. De fotografie is van niemand minder dan van Karl Freund. Vermoedelijk zijn echter door de geluidscopie vele nuances uit het beeld verdv/enen. Het geheel is levendig en beschaafd, zoodat een bezoek iö aan te raden. In „De Klokkenluider van de Notre Dame" speelt nog eens de onvergetelijke Lon Chaney ae hoofdrol, daar ook dit bekende werk veel vroeger opgenomen is, doch later tot ge luidsfilm omgewerkt. Zooals men weet, be weegt de inhoud van deze groote film zich om het leven van Eriasimodo, den gebochel den, half-blinden en dooven mismaakte, die in 1482 klokkenluider was van de Parijsche Kathedraal, de schoone Notre-Dame de Paris en zijn trouw aan een meisje met den dood bekoopt. „Luxor"-theater. Geboeide schooljeugd. Polnische Wirtschaft Na een buiten- en binnenlandsch journaal met veel aantrekkelijks o.a. Zeeuwsche folk lore, volgt de eerste hoofdfilm, die speelt in de schoolwereld en een beeld geeft van het leed van jonge gymnasten, dat tot bedenke lijke consequenties leidt, door het ontactisch optreden van een leeraar. Het ergste blijkt dezen paedagoog, die intusschen door Paul Askomas best gegeven wordt, niet tot een beter begrip van zijn taak te hebben gebracht en zijn collega's nopen hem dan ook ontslag te vragen. Goede opvoeders behooren als vrienden naast hun leerlingen te staan, doch niet als een ^evre sde macht boven hen. Het tweede hoofdnummer, naar de operette van Frans Léhar, verplaatst ons naar een vroolijke wereld, wat in deze donkere tijden een ware verandering genoemd mag worden. Het is geschiedenis van een jong echtpaar, dat tot scheiding besluit, een mama, die steeds op zoek is naar een nieuwen schoon zoon voor haar dochter en natuurlijk ook den toekomstigen gescheiden echtgenoot aan den baak pikt, maar daarmede bedrogen uitkomt als de scheiding niet doorgaat, omdat een rijke erfenis, in den vorm vaii een groot Poolsch landgoed, het paar doet besluiten het huwelijksleven toch maar voort te zetten. Een aaneenschakeling van komische scènes met o.a. de bekende Hans Brausewetter en Sieg fried Arno alsmede Iwa Wanje, Magot Landa, Henry Bender en Teddy Bill als medespelen den. Zeer aantrekkelijk spel en goede muziek in beide films, behoudens enkele sterk op vallende onzuivei-heden. MIDDELBURG Koninklijke Nederlandsche Brandwecr- Vereeniging. Op 14 en 15 Juni zal in de sociëteit „St luris" Middelburg de Kon. Ned. Brand weervereeniging haar algemeene vergadering houden. Op de agenda komt o.m. voor de verkiezing van een voorzitter, wegens het be danken van den heer Vleming. Als candida- ten Zijn genoemd de heeren F. van 't Sant en C. Gordijn, resp. hoofdcommissaris van po litie en commandant der brandweer te 's- Gravenhage en commandant der brandweer te Amsterdam. Het hoofdbestuur beveelt den heer Van 't Sant aan. Verder zullen drie lezingen worden gehou den t.w. door den heer Barendsen over de abdij van Middelburg en haar installaties door ir. H. B. J. Aikama, commandant van de brandweer te Schiedam, over brandslan gen en door den heer P. de Graaff, com mandant van de brandweer te Dordrecht, over de brandalarmecring te Dordrecht en schakelpompen. Op 14 Juni heeft om 4.30 uur (na afloop van de algemeene vergadering) de officieele ontvangst plaats ten stadhuize door het ge meentebestuur van Middelburg. Op dien dag zal van 9 tot 10 uur het historische stadhuis met schijnwerpers worden verlicht. Op 15 Juni maken de deelnemers o.m. een rondrit door Walcheren. Na afloop daarvan zal men de brandweerinstailatie op de veer boot „Prinses Juliana" bezichtigen en een tocht op de Schelde maken. GOES Gemeenteraad. Gisterenmiddag vergaderde de gemeente raad van Goes. Van den minister van economische zaken was bericht ingekomen dat de winkelslui tingsverordening is goedgekeurd. De minister van binnenlandsche zaken heeft medegedeeld dat voor de werkverschaf fing een nader te bepalen subsidie zal wor den verleend (havenwerken) en dat de ter mijn van werkverschaffing voorloopig zal gelden tot en met 25 Juni 1932. De nieuwe gemeenschappelijke regeling met de omliggende gemeenten inzake den vee- en vleeschkeuringsdienst wordt vastgesteld. Wijziging verordening secretarie-personeel. De meerderheid der financieele commissie \oelt meer voor het oorspronkelijk voorstel van Burg. en Weth. De heer De Roo ziet niet in, waarom een typiste een aanvangssalaris moet hebben van 700. Spreker acht 400 voldoende. De voorzitter acht 700 voor de tegen woordige ambtenares verantwoord. Het voorstel van Burg. en Weth. werd ver worpen met 8 tegen 4 stemmen. Hierna werden behandeld de adressen in zake de werkverschaffing. De heer Crucq erkent, dat de werkver schaffing voor een plaats als Goes vrij rede lijk is. Maar de menschen kunnen niet aan het loon van 33 cent komen. Ze blijven daar beneden. De tarieven zijn als elastiek. Spr. hoort telkens "an het werk bij het Roosjeshof klachten, mactr niet Van de andere werken. Spreker acht een vergadering der werkloos heidscommissie nuttig. Verschillende perso nen hooren niets, als ze zich voor werkver schaffing opgeven. In drie maanden heeft de commissie niet vergaderd. De voorzitter is bereid de commissie bijeen tc roepen. De heer Van der Wart vraagt of het juist is, dat er werkloozen zijn, die niet bij de werkverschaffing kunnen komen, en toch steun noodig hebben. De heer Crucq antwoordt den heer Van der Wart, dat de groep bouwvakarbeiders buiten de werkverschaffing valt. In Middel burg en Vlissingen is naast de rijkssteun regeling ook een gemeentelijke. Dat kan ook voor Goes gevraagd worden. De adressen worden voor kennisgeving aangenomen. Aan het crisis-comité wordt de gevraagde bijdrage toegestaan. De ontwatering van Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen. De heer G. Goossens, lid van de Provinciale Staten te Sas van Gent stelde aan Ged. Staten de navolgende schriftelijke vragen I. Zijn Ged. Staten bereid mededeelingen te doen omtrent den gang en stand van zaken betreffende de plannen tot afwatering van een groot deel van Oostelijk Zeeuwsch-Vlaan deren II. Is het Ged. Staten bekend, dat in Zeeuwsch-Vlaanderen een actie gaande is ter propageering van de Rijn-Schelde-kanaal- plannen (het zgn. kanaalplan Konijnenburg^ en dat daartoe reeds een commissie van actie is ingesteld III. Hebben Ged. Staten reeds in overwe ging genomen, of er wellicht aanleiding kan bestaan om de "lannen van afwatering, be doeld in vraag I, te verbinden aan de kanaal plannen, bedoeld in vraag II Zoo ja., zijn Ged. Staten dan bereid die overwegingen kenbaar te maken Zoo neen, willen Ged. Staten dan alsnog de mogelijkheid tot combinatie dier plannen onder de aandacht nemen? IV. Zijn Ged. Staten genegen in het alge. meen turn standpunt te doen kennen ten aanzien van de kanaalplannen, bedoeld Jn vraag II Handelsregister Kamer van Koophandel. In de week van 30 Mei—6 Juni werd hu het bureau der Kamer opgaaf gedaan van de volgende Wijzigingen: Zeeuwsche Eilanden Middelburg C. Blokpoel, Goes, slagersbedryf en handel in paarden, vee en varkens. Uitgetr. eigenaar: C. Blokpoel. Zaak omgezet in een vennoot schap onder firma. De handelsnaam luidt thans Firma O. Blokpoel Zonen. Venn. C., W. G. F. en J. A. Blokpoel. N.V. Huizen Exploitatie Maatschappij Mid delburg I, Molenwater M 260, koopen, ver- koopen en verhuren van huizen. Uitgetreden directeurH. U. E. von Heimburg. Nieuwe directeur: Ch. P. de "•gh. Firma Gebroeders Mulder, Goes, Korte Kerkstraat 17, handel in drogerijen, verf waren en aanverwante artikelen en al het geen daarmede in verband staat in den ruim- sten zin. Uitgetreden eigenaar P. van Liere Zaak omgezet in een vennootschap onder firma, onder denzelfden handelsnaam. Venn.: P. en J. J. van Liere. S. Sies—Wittentrop Co., Gravenstraat I 280, stoffen, mode-artikelen en fournituren. Overleden venn.Mevr. A. J. M. SiesWit tentrop. J. J. van de Ven, Hotel van Oppen, Zierik- zee, Verrenieuwstraat B 203. Filiaal gevestigd te Haamstede, Nieuw Haamstede, o.d. han delsnaam J. J. van de Ven, Hotel Schouw- sche Boer. Westelijk Noord-Brabant Breda). Coöp. Boerenleenbank, St. Annaland, Lang straat A 21. Overleden 2e voorzitterB. Kodde. Nieuw bestuurslid C. J. J. Kooijman, St. Annaland. KERK- EN SCHOQLNIEUWS Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor het beroep naar Hoofdplaat door dr. H. E. G. van de Meene te Overbeek. Kerk en Jeugd. In het Hervormd weekblad „de Ger. Kerk" betoogt ds. G. van Veldhuizen te Hautum (Fr.), dat tweeërlei noodig is, opdat kerk en jeugd elkander niet verliezen, nl. een actie van de kerk naar de jeugd toe en een van de jeugd naar de kerk toe. De kerk moet meer systematisch de jeugd trachten te winnen de kerk laat de jeugdbeweging te veel los, blijft ook te veel op afgetreden paden door gaan zonder de veranderde eischen van het moment voldoende te zien. (Men zie hoe bijv. in Duitschland een Gustav-Adolf-Weihespiel de kerk dient, hoe in Ierland een Diocesan Council of Youth werkt). Bovenal is reorga nisatie van de kerk noodig, opdat ze niet ja en neen tegelijk zegge, oprukke onder het eigen vaandel van Koning Jezus en meer „één" geloof openbare. Anderzijds moet de jeugd verstaan dat de kerk niet de jeugdbe weging zelve is, noch ook alleen bestaat om deze te volgen, maar dat de jeugdbeweging als ze de kerk verliest, ook haar kracht en ten slotte haar Christendom verliest. Fusie van de beide Luthersche kerkgenootschappen. In een te Amsterdam gehouden vergadering van de algemeene kerkelijke vergadering van het Hersteld Evang. Luthersch kerkgenoot schap, werd de volgende motie aangenomen De algemeene kerkelijke vergadering spreekt zich in beginsel uit voor fusie van de beide Luthersche kerkgenootschappen. Zij noodigt de algemeene kerkelijke commissie uit daartoe in zoover de noodige stappen te doen, dat deze de reglementen van beide kerkgenootschappen onderzoekt, de verschil len, die daarbij aan den dag kunnen treden tot een oplossing tracht te brengen, en te vens de financieele verhoudingen van kerken en instellingen nader onder de oogen ziet. Ger. Kerken. Aangenomen het beroep naar Rotterdam-Delfshaven door ds. M. van Wijk te Bolnes, vroeger te Oostburg. Ger. Gem. Beroepen te Vlaardingen ds. B. van Neerbos te Ter Neuzen. Tot tijdelijk onderwijzer aan de bijzon dere school te Kruiningen is benoemd de heer H. L. A. Kok te Vlissingen. Examens. Aan de rijks-universiteit te Leiden is voor het eerste gedeelte van het arts-examen ge slaagd de heer D. Smit te Vlissingen. Geslaagd voor derde stuurman de heer H. P. Valk, leerling der De Ruijterschool. Voor het eind-examen der St. Gerardus- Majella-kweekschooi te Dongen zijn geslaagd J. G. M. de Kort en F. A. H. G. Ivens, beiden te Hulst. RECHTSZAKEN Kantongerecht te Middelburg. De kantonrechter te Middelburg heeft ver oordeeld wegens als bestuurder van een rij wiel buiten noodzaak de linkerzijde van den weg houden F. A. M. te N.- en St. Joosland f 3 b. s. l w. t. J. V. te Middelburg 3 b. s. 3 d. h.als bestuurder van een rijwiel daarmede een weg die voor het verkeer met rijwielen in één richting is gesloten, in die richting berijden La. v. Z., huisvr. H. A. v. N., te Vlissingen f 3 b. s. 3 d. h.als bestuur der van een motorrijtuig daarmede over een weg rijden, zonder dat het rijtuig is voorzien van een of meer platen, waarop staat aange geven het fabrieksmerk, fabrieksnummer enz van het rijtuigA. W. te Koudekerke 1 b. s. 1 d. h.P. J. v. d. W. te Wassenaar 3 b. s. 3 d.h.als bestuurder van een motorrijtuig daarmede over een weg rijden, zonder dat het rijtuig is voorzien van een behoorlijk geluid dempende inrichting, waardoor de afgewerkte gassen kunnen worden afgevoerd P. de J te Axel 5 b. s. 5 d. h.als bestuurder van een rijwiel voorzien van een zgn. vrijwielin- richting, daarmede over een weg rijden, zon der dat het rijwiel is voorzien van ten minste één rem, waarmede het ieder oogenblik tot stilstand kon worden gebrachtH. M. te Vrouwenpolder 5 b. s. 5 d. h.fietsen zon der licht: Le. V-, te Biggekerke, berisping G H. te Koudekerke 5 b. s. 5 d. h.als be stuurder van een motorrijtuig daarmede ovei een weg rijden op zoodanige wijze en met zoodanige snelheid, dat de veiligheid van het verkeer wordt in gevaar gebrachtA. A. de D. te Goes 5 b. s. 5 d. h. MARINE EN LEGER Ondervolgende onderofficieren en man. schappen zijn aangewezen om 30 Juni 1930 per „Marnix van St. Aldegonde" naar Ned. Indië te vertrekken: Majoor-vliegtuigmakers (M) J. van Gorkum en E. Noordink, (B) q J Wendel, sergeant-schrijvers J. van der Jagt, J. G. T. Engelberts, R. Oudheusden, g J. Kortleve, majoor-machinist J. W. Klyne^' sergeants C. J. de Graaf, A. J. Sorel, q. j van Leijden, T. A. F. Zijlmans, J. B. Nuffteu' sergeant-tamboer A. Heinhuis, kwartier! meesters W Schink, G. Piekart, K. Ham, ll Keulen, S. Brookbernd, korporaals-konstabel C. P. Severijnse, J. Ravestein, korporaal, timmerman B. Tems, barbier T. Breeder mariniers le klasse J. Stoelwinder, b. lu.' lofs en H. C. A. Knaap. Postduiven. Zondag 12 Juni houdt de postduivenvereeniging „de Posthoorn" haar groot jaarlijks concours vanuit Orleans, af. stand 412 K.M. Hiervoor zün vele eereprijzen aangekocht en wordt de wisselbeker van voornoemde vereeniging vervlogen. Ook wordt tevens de wisselbeker van de Zeeuwsche afdeeling ver. vlogen. Verleden jaar viel deze ten deel an den zoo bekenden t ^stduivenliefhebber Dr. Bom, te Axel. Wij mogen aannemen dat deze veteraan zijn beste materiaal zal aanwenden om den beker dit jaar definitief te winnen. Buiten verantwoordelijkheid der redactie De copie wordt niet teruggegeven RADIOSTORINGEN OOK IN tuinstad. Mijnheer de Redacteur, Het is meer dan treurig hoe dikwijls ik hiej gestoord wordt, en luisteren dan geheel is uit gesloten, men zou er razend van worden een leven dit veroorzaakt. Het moet toch wel een hardvochtig mensch zijn, die dit zoo storend Iaat werken, want iedereen nu toch wel, of zijn apparaat storend werkt op de radio-ontvangst, of niet Zie deze cou rant in dagelij ksch, en men zal genoeg leve ranciers vinden op electrisch gebied, die u dit kunnen verhelpen. Of denkt gij niet om anderen enkel maar om u zelf Doch wan neer wij (radiotoestelbezitters) ook den stroom van het net voor een deel der stad eens onbruikbaar maakten voor uw apparaat als gij dan uw apparaatje ook eens moest afzetten, zou u ook niet verbolgen zijn op die radiobezitters Vanzelf gij ook, en dan te recht, denk toch eens om de vrijheid van den mensch, en zyt dan ook eens mensch. Hedenmiddag om vijf minuten over vieren begon gy al, en kwart voor zessen was het nog onhoudbaar, dit was voor de zooveelstf maal vandaag. Maar bedenk wel, ook aan ut storend werk zal eens een eind komenwij willen ook evengoed als u, onzen stroom zul ver gebruiken, en dit is toch ook ons recht 1 Mijnheer de Redacteur mijn hartelijken dank voor uw gastvrijheid. EEN BEWONER VAN TUINSTAD. RADIO-ELLENDE. Mijnheer de Redacteur, Het lijkt my een eisch van gemeenschaps zin en eenvoudige burgerlijke beleefdheid, dat men, indien dit mogelijk is, door kleine verbetering aan zijn huisapparateii den radio-liefhebber niet stoort in zijn genot om te luisteren naar wat zijn radio doet hooren. Doch evenzeer is de radio-houder m.l. ver plicht eens aan anderen te denken, die niet die liefhebberij en bewondering deelen e» wien zoo vaak ongerief en erger veroorzaakt wordt. Niet ieder vindt het aangenaam indien de avondstilte verscheurd wordt door het min of minder onnatuurlijk geluid van een radio. Niet ieder kan studeeren, zijn werk doen van een boek genieten, indien, vaak van meer dan één zijde, de hinderlijke radio bru taal zich indringt. Studie, ontwikkeling, Lees genot behoeven vooral het rustige, beschaaf de milieu, en is het niet vaak een heksen- koor er rond, wanneer men in een buurt woont, waar de ééne radio-liefhebber vooral niet voor den ander wil onderdoen. Er zijn huizen, die de heele buurt verent- rusten van 's morgens tot 's avonds, door hun radio-lawaai. Ramen open en zoo bard mogelijk. Moet dit wèi zoo olijven? Ik wees op menschen, die rust behoeven voor hun studie, kinderen, werk of nuttig genieten van hun vrijen tijd. Doch dikwijls ook wordt de noodige nacht rust gestoord van volwassenen en vooral van kinderen. En niet alleen dit, ook met zieken hebben sommige ai te vrijpostige radio-mani akken geen medelijden. Er is mij thans een geval bekend, dat dagelijks de radio vlak bo ven een zieke den heelcn dag, alles wijd open, de buurt meent te moeten vergasten, ten# de patiënt beneden maar hoopt op het einde van de „radio-stoornis". Men bekijke eens dezen kant en verplaatse zich eens in een anders mentaliteit. Werkelijk, als hier een verordening noo* dig is, dan is h X er een op beperking van den radio-hinder. Het bezit van een radio verpest te vaak een omgeving en onze noodige vustl Daarom van weerszijden zooveel gemeen schapszin, dat het apparaat den radio-luis* teraar niet hindert en de laatste houde zij1 genot voor zich zelf en zijn ramen dicht en trachte zeker niet de heele straat te be schreeuwen. Men gunne ieder zijn vrijheid, 7-tin rust, zijn genoegens. Met dank voor de plaatsing, ABONtfÊ-

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1932 | | pagina 2