BRIEVEN UIT BELGIE Luiksche leute. Een feest der Vrije Gemeente"Het Brusselsch Crematorium een mislukking. Van citadel tot museum. Belgische ge leerden naar Nederland. Wat Montmartre voor Parijs en. het Marol- aenkwartier voor Brussel beteekent, is de groote volkswijk van Outre-Meuse voor de stad Luik. En gelijk Montmartre en het Ma*- rollenkwartier tot „Vrije Gemeenten" verhe ven zijn, werd oa. de wijk van Outre-Meuse als zoodanig uitgeroepen. Dat de verkregen vrijheid der genoemde „gemeentenaren" in wezen niet verder gaat en geen ander doel heeft dan steeds en ondanks den druk der tijden een goede gemoedsstemming te toonen en bij de minste gelegenheid de jolijt te doen zegevieren, laat zich begrijpen. Toch kan op deze leutige wijze de goede zaak nog gediend worden, hetgeen de bewoners van Outre- Meuse dezer dagen zeer overtuigend bewezen hebben. Gelijk andere volkswijken der groote steden telt ook deze Luiksche volksbuurt een menigte mislukte huwelijken en juist onze dagen, zon der geld en derhalve zonder liefde, om naar een oud gezegde te spreken, zijn jammer ge noeg zeer rijk aan echtscheidingen. Tegen dat maatschappelijk euvel zijn de bestuursleden der „Vrije Gemeente" van Outre-Meuse een heilzame actie begonnen, welks doel geen an der is dan in lie.wijk wonende gescheiden personen zoo mogelijk weer tot elkander te brengen. Zij doen dit door aan gegadigden toe te zeggen, moreele en geldelijke medewerking, welke laatste dan bestaat in het aanbieden op den trouwdag van een volledige bruiloft met eerewijn, feestmaal en minstens twaalf volg koetsen met op iederen bok.... muziek. Het eerste resultaat van dat wel zeer nieu we en toch ongetwijfeld goede pogen werd verleden Zaterdag bereikt. Op dien dag nam geheel Outre-Meuse deel aan een dubbel trouwfeest. Uit de honderden steegjes en straatjes der zeer drukke volksbuurt met haar nog ongeschonden ouder wetsch uiterlijk, stroomde het volk naar het stadhuis, waar de voltrekking der twee niet alledaagsche huwe lijken plaats zou hebben. De twee bruidspa-* ren met hun kleurig gevolg hadden plaats ge nomen in een wel ongewone koets een groo te kermiswagen, in welken een compleet or kest was opgesteld. Daarachter volgde 'n lange rij van andere vreemde vehikels, krakende zomerkoetsen uit het jaar nul, erbarmelijk rammelende oude Forides van tien jaar gele den, gedreven door levende en motorische paardenkrachten, maar aan de zijde van den koetsier of van den chauffeur steeds een lijzig lamenteerend harmonica-man. De kleeding der bruiloftsgasten was al even koddig de dames droegen hoepelrokken en waren getooid met Fransche revolutie-hoe dende heeren waren deftiger, zij versche nen in rok, met den hoogen dop op doch.... op klompen. Op twee platte cleepcrswagens, ieder getrokken door vier zware paarden, werd het reusachtige bruilofsmaal meegevoerd, aan het welke vooral de bakkers der wijk hun medewerking verleend hadden door het gratis leveren van taarten in meer dan een meter doorsnede en van dunne Fransche brooden van ruim twee meter lengte. Dat alles lag met meer lekkernij gestapeld op dikbuikige tonnen gevuld met wijn, gueuse en kriekenbier. Bij de terugkomst van het stadhuis werd een de** tonnen aangesproken, om de gehuwden te zegenen met den eere-wijn. Onnoodig te zeg gen, dat op den doortocht van de zonderlinge bruiloft de lachsalvo's niet van de lucht wa ren en dat de gehuwden sinds eenige jaren gescheiden, doch voor de kerk getrouwd ge bleven, daarom geen godsdienstige cere monie meer behoefden. Daartoe gemachtigd door een recent wets besluit heeft een naamloozc vennootschap, naast het kerkhof van St. Gilles bij Brussel, een lijkverbrandingsoven (crematorium) op gericht. Er zou nog een tweede dergelijke in richting bijgebouwd worden, doch de aanne mers hebben, wijl betaling uitbleef, het werk gestaakt. Om uit den „brand" en aan den tweeden oven te geraken, hebben de beheer ders der vennootschap zich om steun tot de gemeentebesturen van Groot-Brussel gericht. Met uitzondering der voorstad Etterbeek, de eenige gemeente met een katholiek stadsbe stuur in geheel de Brusselsche agglomeratie, hebben Brussel en de voorsteden zich in be ginsel voor steun of overname der onderne ming uitgesproken. Doch toen de vroede stadsbestuurderen werden uitgenoodigd om over de verdeeling der te storten bijdragen te beslissen, bleek de geestdrift geweken slechts zes gemeenten van de achttien hebben aan het verzoek der vennootschap, om ter verga dering komen, gevolg gegeven. Hun bijdra gen, vastgesteld naar verhouding van het aantal inwoners en thans aanmerkelijk hoo- ger dan indien de achttien Brusselsche ge meenten deelgenomen hadden, zijn voor die zes gemeenten te zwaar gebleken, zoodat ook zij zich tenslotte terug hebben moeten trek ken. Bij al die financieele moeilijkheden, waaruit reeds bij voorbaat blijkt, dat een crematorium in een geloovig land als België (waar bekende atheïsten en socialisten al gaat het op straat vaak met de -oode vlag voorop aan een kerkelijke begrafenis houden) niet de vereischte belangstelling heeft om het een bestaan te kunnen waarborgen, komen zich thans ook nog strubbelingen voegen van tech- nischen aard. Het is gebleken, dat de ver- brandings-capaciteit van den reeds gereed ge komen oven niet toereikend is om te* voldoen aan de eischen van den wettelijken termijn binnen welken een menschelijk lichaam ver- ascht moet zijn. De inrichting heeft name lijk Woensdag-namiddag „proef gebrand" meteen kip. Het duurde echter vier uur vooraleer het beestje geheel verascht was, uit welk experiment men dc zekerheid heeft dat ook technisch de onderneming onvoldoen de is ingericht. De stad Hoei, tegen de helling van een rots geleund en gebouwd op de oevers del* Maas op 30 K.M. stroomopwaarts van Luik en op gelijken afstand benedenstrooms van Namen, is ongetwijfeld de schilderachtigste Maasstad op heel den verren loop van den weidschen stroom. Zij jaarteekent uit het gallo-romaansch tijdperk en biedt, hoogge legen in een door de natuur rijk bedeeld oord, de heerlijkste vergezichten in den heuvelen den omtrek. Op het hoogste punt der Hoei- sche rots verheft zich de „Tchestia" of cita del, een der karakteristiekste merkwaardig heden der stad. "Iet is een reusachtig bouw werk uit de vijftiende eeuw, vernieuwd in 1818. Van 1849 tot 1853 diende het als staatsgevan genis en herbergde het 800 veroordeelden van de opstandige beweging „Tisquons Tout". Een gedeelte van het ouc.e fort, in het Walenland niet anders bekend dan onder den naam van „tchestia", moest in 1717, wegens de toepas sing van het Verdrag van Utrecht, afgebro ken worden. Een bezoek aan het fort, vanaf de bontge kleurde bergen der Maaslanden uren ver zichtbaar, is hoogst belangwekkend en het panorama, dat men vanaf de hoogvlakte waarop het gebouwd is in oogenschouw kan nemen, is het „schoonste van België", gelijk het in de gidsen der Belgische Touring-Club en van den^Vlaamschen Toeristenbond aan gegeven staat. Het bouwwerk, toebehoorend aan den Staat en thans door de gemeente Hoei gehuurd en als oudheidskundig museum ingericht, is vanaf Zondag voor het publiek opengesteld. Een wetenschappelijke missie, samengesteld onder leiding der Koninklijke Belgische Maatschappij voor Oudheidkunde en Natuur onderzoek, is deze week vanuit Brussel ver trokken voor een langdurige studiereis door Nederland, waar zij een bezoek zal brengen aan de voornaamste musea op oudheidkundig gebied en aan de bekende archeologische verzamelingen van particulieren. Ook zal zij een studie maken van de in België onbekende „hunnebedden", die in Nederland voorkomen de, uit geweldige steenklompen gevormde, offer- of begraafplaatsen, welke hoofdzakelijk in Drente, Utrecht, op de Lage Vuursche en in Jutland aangetroffen worden. De in België eveneens onbekende „terpen" of grondophoo- gingen, die in den voortijd dienden als vluchtheuvels bij overstroomingen en vooral in Friesland voorkomen, zullen eveneens voor de Belgische missie dankbare studie-onder werpen zijn. De missie bestaat uit een twin tigtal persoonlijkheden der Belgische weten schappelijk wereld, onder meer uit, de heeren dr. Dekeijzer, algemeen secretaris van boven genoemde wetenschappelijke vereeniging, de professoren Maertens en Noordhout van de Gentsche universiteit, Degraeve en Herroten van de Brusselsche en D^vaal en Dursin van de Luiksche universiteit. De Belgische regee ring heeft aan de missie nog toegevoegd de anthropologen Borgerhof en mrapeniers, van het ministerie van justitie en Dufrasne van het rijks-medico-legaal instituut te Brussel, welks laatste wereldbekenclheid verwierf door zijn studies op het gebied van schedel-onder zoek voor psychiatrische doeleinden. Dr. Haas, de geleerde archeoloog, die eveneens leider was van dezelfde missie verleden jaar in Zuid-Frankrijk, zal thans ook weer de missie door Nederland leiden. De Belgische geleerden zullen officieel ontvangen worden door de professoren-corpsen der Groningsche en der Utrechtsche universiteiten, alsmede door tal van Nederlandsche gemeente-besturen. W. v. M. ENGELSCHE ZIEKTE. Wij eten om te kunnen leven, d.w.z. door het opnemen van voedsel voeren wy aan ons lichaam de stoffen toe, die noodig zijn veror den opbouw en de instandhouding daarvan Deze stoffen zyn eiwitten, vetten, koolhydra ten, zouten en water. In het voedsel, dat wy dagelijks opnemen, komen deze voedingsstof fen m "erschillende mate voor zoo bevatten bijv. na .u,urboter en margarine een overwe gend percentage vet, meelsoorten en brood bestaan voor een groot deel uit koolhydraten, evenals bijv. bloedworst. Door een gemengde voeding kunnen wij dus ervoor zorgen, dat ons lichaam van elke voedingsstof de hoeveel heid ontvangt, die het behoeft. Behalve de genoemde stoffen komen in ons voedsel nog eenige bcstanddeelen voor, die eveneens voor den groei en de instandhou ding van ons lichaam onmisbaar zijn, maar van welker bestaan men betrekkelijk kort ge leden nog onkundig was. Thans zijn van deze stoffen een aantal bekend. Men noemt zc vitaminende verschillende vitaminen zijn geclassificeerd en worden onderscheiden met de letters van het alphabetmen spreekt dus van vitamine-A, vitamine-B, enz., terwijl deze soorten soms weer zijn onderverdeeld. Ontbreekt één dezer vitaminen aan het voedsel, heeft het lichaam dus een tekort aan dit vitamine, dan ontstaat de toestand der avitaminose, waarin het lichaam zeer ont vankelijk is voor bepaalde gevaarlijke ziekten. De aanwezigheid van bijv. vitamine-A be hoedt het lichaam tegen er~stige oogziekten, vitamine-B belet het ontstaan van hevige zenuw- en ingewandsstoornissen (beri-beri), vitamine-C is het anti-scorbut vitamine, vi- tamine-D het anti-rachitis. Ontbreekt dus in het lichaam vitamine-D, of is de aanwezige hoeveelheid hiervan niet voldoende, dan is de kans groot op het uitbreken van de gevreesde rachitis (Engelsche ziekte), welke vooral by jonge 'nderen veel voorkomt en vaak voor de gezondheid en het verdere leven ernstige gevolgen heeft. In onze gewone voedingsmiddelen komen de vitaminen in verschillende hoeveelheid voor vruchten en versche groenten zijn in het al gemeen rijk aan vitaminen, zoo bevat bijv. spinazie veel vitamine-A en B, vleeschsoorten bevatten vitamine-A, B en C in matige hoe veelheid, in melk en natuurboter komt veel vitamine-A, minder B, weinig C en een zeer geringe hoeveelheid vitamine-D voor, marga rine is practisch vitamineloos. Het belangrijke D-vitamine wordt in slechts weinig voedingsmiddelen aangetroffen en dan nog in geringe hoeveelheidmen heeft het gevonden in melk, natuurboter, levertraan, eierdooier. De hoeveelheid vitamine-D, die het lichaam met het voedsel opneemt is daar door gering, maar daartegenover staat, dat het D-vitamine door het lichaam zelf ge vormd kan worden. Ir. hot huidvet nl. komt een stof voor, de ergosterine, die de eigen-, schap beziu om onder den invloed van het zonlicht en wel in het bijzonder onder invloed van de ultra-violette stralen, die in het zon licht voorkomen, over te gaan in vitamine-D. Hierop berust de rachitisbehandeling door het blootstellen van de patiënten aan zonlicht of door bestraling met ultra-violet licht. Nu krijgen in het algemeen in de gematig de luchtstreken, vooral in den winter, de be woners weinig zonneschijn ook in den zo mer, dien wij thans beleven is het aantal uren zonneschijn gering. Vooral voor kinderen is dit een groot nadeelhet tekort aan zonlicht heeft tengevolge, dat het lichaam gebrek heeft aan vitam ne-D, waardoor de rachitis het kan aantasten. Dit is de réden, waarom zooveel kinderen (vooral jonge) aan deze ziekte lijdende zijn. De verschijnselen zijn be kend de patientjes zien erg bleek, zijn erg vatbaar, eten slecht en groeien slecht. In ern stiger gevallen treden misvormingen van den schedel en verkrommingen van den rugge- graat en de beenen op, die vaak gedurende het heele leven blijven bestaan en dan voeren tot lichamelijke gebrekkigheid. Zeer veelvul dig komen echter lichte vormen /an deze ziekte voor, die zich o.a. uiten in afwijkingen van het gebit en misvormingen van de kaak. Het te 'aat krijgen i an tanden en het op jon gen leeftijd reeds vóórkomen van slechte tan den en kiezen (wolf) berust meestai op een lichte rachitis. Uit het bovenstaande blijkt wel, dat het van het grootste belang moet worden geacht, het ontstaan van rachitis te voorkomen. De moderne wetenschap heeft ook hiervoor het middel weten te vinden. Indien aan rachitische kinderen regelma tig een bepaalde dosis D-vitamine kan wor den toegediend, wordt op deze wijze hun te kort aan dit vitamine aangevuld en verdwijnt de rachitis, terwijl gekegelde toediening van een kleinere dosis aan gezonde kinderen, deze zal beschermen 'egen een mogelijk optreden van de gevreesde zie1 te. Hier deed zich dus het probleem voor een preparaat te -vervaardigen, dat het D-vita mine in nauwkeurig afgepaste, wetenschap pelijk vastgestelde hoeveelheid bevat en te vens een zoodanigen vorm heeft, dat het ge makkelijk kan worden ingenomen. De zeer gelukkige oplossing van dit vraagstuk is te danken aan de samenwerking van de labora toria van 2 Nederlandsche industrieën, je Philips-fabrieken te Eindhoven en de Van Houten's Cacaofabrieken te Weesp. Het is in het Philips Laboratorium gelukt het D-vita mine in gekristalliseerden vorm te verkrijgen door perfectionneering van de bestraling van ergosterine (dat uit gist wordt gewonnen» met ultra-violet licht, terwijl in het labora torium der firma Van Houten een methode werd gevonden, om het D-vitamine in choco lade-tabletten te verwerken, zonder dat het vitamine hierbij zijn heilzame werking ver liest. Deze tabletten worden onder den naam „Dohyfral'-tabletten verkrijgbaar gesteld. Een groot voordeel van deze tabletten is, dat zij precies afgepast de juiste hoeveelheid vitamine-D bevatten, welke het jonge kind behoeft. Om rachitis te voorkomen is toedie ning van y4 a /2 „DohyfraT-tablet per dag voldoende. De kinderen nemen de chocolade tabletten graag in, zoodat zonder de minste moeite aan ieder kind het noodige kwantum anti-rachitis vitamine kan worden gegeven, waardoor het in zijn later leven voor veel ellende respaard blijft. VAN ONZE BOEKENTAFEL Strijd tegen de Slechte Tijden". Gedachte. Hollandia-Drukkerij, Baarn. Is er actueeler boek denkbaar Een boek, waarvan de actualiteit haast met den dag grooter wordt Ja is er buiten de kringen van de men- schen met „verzekerde positie" (hetzij dat de gemeenschap, hetzij dat een werkelijke verze keringsmaatschappij die zekerheid geeft) wel iemand, die niet dezen strijd heeft te strij den, die niet moet oppassen, dat hij zich door al de bezwaren van dezen tijd niet voor goed „ter neer" laat drukken. „Strijd zegt Hamblin. „Laat u niet ter neer drukken En hij geeft aan, hoe hij dien strijd wil voeren. Wij zouden niet durven raden hem ge dachteloos te volgen. Maar kan toch niet voor welhaast ieder dit boekje een wenk, een flinke opwekking geven LICHT OP VOOR AUTO'S, FIETSEN EN VOERTUIGEN Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Juni 12 9.49 13 9.50 14 9.51 15 9.52 16 9.52 HOOGWATER TE VLISSINGEN Juni Zondag 12 8.08 20.28 Maandag 13 9.12 21.31 Dinsdag 14 10.15 22.39 Woensdag 15 11.14 23.38 Donderdag 16 12.12 12.33 OVER VRIJE UURTJES EN BOEKEN LEZEN door Kathe von Nagy. Een bittere teleurstelling zou het voor de lezers en lezeressen dezer regels zijn, als ik direct bij den aanvang van dit artikel een voudig verklaard had, dat ik mijn vrijen tijd precies zoo besteed als een typiste, een win keljuffrouw, een ateliermeisje of zoo. Als misschien vele andere meisjes lees ik het liefst, behalve boeken, de spannende vervolg verhalen in tijdschriften. Maar wanneer ik nadenk, zijn er in mijn leven toch vele momenten geweest, die in een meisjesleven meestal niet voorkomen. Dat was enkele jaren geleden, toen ik nog in Hongarije, mijn geboorteland, woonde. Be halve liefhebster van tennis, was ik egn hartstochtelijk schermster en bovendien on dernam ik op de póesta soms de wildste rit ten. Die laatste jaren in Hongarije waren een tijd, waarin ik nog vaak in mijn droomerijen verzonken was, peinzend over mijn toekomst. Maar hoe ik ook fantaseerde, dat ik nog eens de partner van Hans Albers zou zijn in een film als „Der Sieger", had ik nooit kunnen denken. Mijn lezers en lezeressen zullen nog meer teleurgesteld zijn als zij vernemen, dat ik thans geen enkel vrij uurtje voor mijzelf heb. Rollen bestudeeren, proefopnamen, bezoeken bij den coiffeur, turnen, benevens duizend andere plichten, die er op ens filmsterren rusten, laten geen vrijen tijd over. En overal wil ik graag mijn volle aandacht aan beste den. Dat deed ik reeds in den tijd van mijn figurantenrollen. Ook toen rustte ik niet of alles moest in de puntjes zyn. Want ik wilde en ik zou er komen. Neen, liever een leven van hard en moeilijk werken, dan met han gende pootjes naar het vaderland terug te gaan en me door mijn familie te laten uit lachen Doch zelfs toen ik nog geen klein rolletje te spelen kreeg, had ik geen oogen- blik vrij. Steeds mij maar weer voorstellen aan de opnameleiders der tientallen film- bureaux, die de Duitsche hoofdstad rijk is en die mij vaak niet eens als figurant wilden engegeeren. Na de verovering van mijn eerste groote rol in „Manner vor der Ehe", een rol, die voor mij al direct een succes werd, nam de filmkunst mij geheel in beslag. Maar van boeken heb ik altijd gehouden. Ze zijn voor my onontbeerlijk. Van de mo derne literatuur is „Kontrapunkt des Lebens" van Huxleen mijn lievelingswerk geworden. Wanneer ik naar ontspanning zoek, sla ik altijd een hoofdstuk uit een van Knut Ham sun's werken op. Vooral zijn „Segen der Erde", dat in mij een sterk verlangen werkt om kerngezonde, menschelyke figuren te creëeren. Gelukkig dat ik tusschen myn laatste groote Ufa-film „Der Sieger" (Hans, de Overwinnaar) en die, waarvoor de opnamen binnen korten tijd beginnen, eventjes kan uit blazen en me aan mijn liefhebberijen kan overgeven. Maar ik geef u tot slot den raad bent u op een lui leventje gesteld, wordt dan m ieder geval geen filmster EEN WEDSTRIJD. Nederlandsche Smalfilmliga. De Nederlandsche Smalfilmliga houdt een wedstrijd onder amateurs in Nederland en koloniën. Deze omvat de beide klassen van 9y2 en van 16 mM. De inzendingstermijn sluit 15 October a.s. De jury zal bestaan uit twee leden van het hoofdbestuur en drie bui ten de organisatie staande bekende persoon lijkheden uit de filmwereld. Er zullen zes films met een prijs worden bekroond. De met aen eersten prys bekroonde films der klasse A en B zullen mededingen in het Concours International du Meilleur Film d'Amateur 1932, dat van November tot December van dit jaar onder auspiciën van de Nederland sche Smalfilmliga georganiseerd zal worden. COLLEEN MOORE. Na jaren van afwezigheid keert Colleen Moore naar het witte doek terug. Zij weiger de een aanbod van Paramount, en accep teerde een contract met Metro Goldwyn Mayer voor een jaarlijksch salaris van 90.000 dollar, voor welke maatschappij zij o.a. „Peg O'My Heart" zal spelen. MENSCHEN IN HET HOTEL. In het filmblad Variety lazen wy onlangs Metro Goldwyn Mayer, de maatschappij die den roman van Vicky Baum heeft verfilmd, liet enkele scènes tweemaal opnemen, daar zij naar hun idee.... te goed waren. Joan Crawford acteerde Greta Garbo totaal van het doek, en dit werd niet in het belang ge acht van de filmmaatschappij dus een merkwaardig verschijnsel dat een filmactrice zich niet geheel mocht geven om haar col lega geen concurrentie aan te doen als „ster". Ook vertelde hetzelfde blad een typisch Amerikaansche geschiedenis. De film „Men- schen in het Hotel" werd half Mei voor het eerst in Spokane vertoond. De beide dagbla den in deze stad de „Review" en de „Chro nicle" weigerden de advertenties voor deze film op te nemen, wanneer hun niet werd toegezegd 1. vier plaatsen iederen middag en iederen avond2. zes plaatsen voor de ma- tinée op Zondag 3. twee extra plaatsen voor de avondvoorstelling op Zondag4. passé partouts voor den directeur, onderdirecteur, hoofdredacteur en secretarissen der redactie 5. zooveel vrijbiljetten als de gezinnen der redactieleden noodig mochten hebben. Deze eigenaardige eischen werden door Me tro G. M. niet ingewilligd, waarop de ad vertenties geweigerd werden, en men zich behelpen moest met een reclame-campagne waarmee de gansche stad werd volgeplakt, door piiddel van kleurige reclamebiljetten, JAPANSCHE FILMPRODUCTIE. De studio's der Japansche filmmaatschappij te Tokio en in andere groote steden van Japan hebben onlangs een bericht gepubli ceerd omtrent haar productie gedurende het jaar 1931. Daaruit blijkt, dat in dat jaar om streeks zeven honderd films opgenomen zijn, een ongemeen groote productie, zelfs als men in aanmerking neemt dat een hoog percen tage van dit aantal in korte stomme films bestaat. Gemeld wordt zelfs dat een der studio's te Tokio per week twaalf groote films opnam, wat wel iets overdreven lijkt. De geluidsfilm verovert daar ten lande steeds grooter terrein. De toename zou nog belangrijker zijn als in de bioscopen der kleine provincie-plaatsen geluidsfilm-installaties aanwezig waren, wat nog immer niet het ge val is. Integendeel, daar heerschen nog steeds de gebruiken uit den goeden ouden tijd. Een explicateur begeleidt met zijn toelichtingen de gebeurtenissen op het witte doek. Vele maat schappijen leveren bij de film een boekje met dialogen teneinde den arbeid van den expli cateur te vergemakkelijken. Anders is het in de groote steden daar zijn reeds vele bios copen van geluidsfilm-installaties voorzien. Buitenlandsche films worden weinig ge draaid in Japan, met uitzondering van Ame rikaansche, waaronder de komische de voor keur hebben. Vroeger werden als onderwerp voor de Ja pansche film meestal voorvallen uit de ge schiedenis, of oude sagen gekozen Thans, nu de geluidsfilm haar intrede heeft gedaan, v/ordt ook het moderne Japansche leven in beeld gebracht. NIEUWE LILIAN HARVEY FIMS DER UFA. Thans staat reeds vast dat in het nieuwe seizoen 1932/33 ten minste drie groote Lilian Harvey films bij de Ufa zullen verschijnen. De voorloopige titels van deze films zijn „De Plonde Droom", waarin zij samensp elt met Willy Fritsch en Forst„Loch in Strumpf" onder regie van Ludwig Berger en tesamen met Willy Fritsch, en „Quick de Clown", waarin Lilian Harvey met Hans Al ters samen speelt. Deze drie films staan on der productieleiding van Eric Pommer, terwijl de muziek voor alle drie door Werner Richard Heymann wordt gecomponeerd, die ook de Schlagers uit „Het Congres Danst" compo neerde. Den Lilian Harveen vereerders staan dus nog enkele goede Lilian Harvey-films te wachten. NIEUWS UIT DE STUDIO'S. De nieuwe M. G. M. film Prosperity, waarin de hoofdrollen vertolkt worden door Marie Dressier en Polly Moran, speelt voor een groot gedeelte in een oude boerderij in Californië. Een voor het doel geschikte boerdery werd niet ver van Hollywood gevonden en onder toezicht van technisch personeel afgebroken en in stukken naar het geluidsfilmstudio overgebracht om daar weer netjes in elkaar gezet te worden. Hans Albers, Emiel Jannings, Albert Bas- serman, Paul Hartmann en Paul Wegener zullen samen in een nieuwe Ufa-film op treden. De Amerikaansche bladen melden dat Gre ta. Garbo Hollywood verlaten zou hebben, in alle stilte verlaten. Andere vermelden weer dat zij nog wel in Hollywood is maar binnen twee weken naar Zweden /ertrekt, waar zij een eigen productie maatschappij zou op richten. Haar contract met de G M. werd niet vernieuwd, daar zij een contract van 2000 per week van de hand heeft gewezen. Lil Dagover heeft voor het filmseizoen 1932/33 een contract afgesloten met de AAfa. Van nieuwe verbintenissen met Hollywood, zooals wij onlangs schreven schijnt dus niets te komen. Thea von Harbour heeft het manuscript geschreven voor de nieuwe Fritz Lang-film der Nero filmmaatschappij „Das testament des Dr. Mabuse". Dit wekt herinneringen ih ons van groote films alsDr. Mabuse, Het Kabinet van Dr. Cagliari of Tragedie der Liefde. Of die films nog ooit weer eens terug komen

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1932 | | pagina 10