eerste blad II JUNI No. 13©- 70e Jaargang; 1932 Uitgave: firma f. VAH DE VELDE Ir., Walstraat 58-60, Vlissingen. ïelel. 10. Postrekening 66287 Verschijnt dagelijks, uitgezonden) op Zondag en algemeen erkende Christelijke Feestdagen Plaatselijk Crisis-Comité GEMEENTEBESTUUR BINNENLAND STADS- EN PR0VINC1ENIEUWS VL1SSINGSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS VoorVlissingenende gemeenten op Walcheren ƒ2.20 per3 maanden, franco door het geheele rijk 2.50. Voor België, Duitschiand en Frankrijk 3.80. Voor de ove rige landen bij wekelijksche verzending 3.80, met Zondagsblad 4.75. Afzonderlijke nrs. 5 ct ADVERTENTIEPRIJSVan 1—5 regels 1.25iedere regel meer 25 cent Bij abonnement speciale prijzen. Reclames 50 ct p. regel. Kleine advertenties van 1 5 iegeis 50 ct Iedere regel meer 10 ct. max. 10 regels). Bij 3-maal plaatsing van 1 —5 regels f 1. alles tegen vooruitbetaling. De abonné's in 't bezit eener gulden bij levens- gulden bij dood gulden bij verlies A gulden bij verlies gulden bij verlies f% gulden bij verlies Polis, z'Jn GRATIS verze- 19119 01 lange ongeschikt- *^1111 door 4|B|| van een |*l|l van 1IIII vaneen van eiken kerd tegen ongelukken voor1UUU heid tot werken. UUU een ongeluk. OU3J hand, voet of oog. JLlJUP een duim 1UU wijsvinger LJX3 anderen vinger AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS" Pit nummer bestaat uit 3 bladen Heden werden door ons de volgende giften ontvangen In de boeteweek gespaard en naar 's Pausen wensch afgestaan voor onzen lijdenden evenmensch door N.N.10.— Personeel H. B. S. - 28. Vorige opgave - 3273.94 Totaal ƒ3311.94 Het giro-nummer van het Plaatselijk Crisis Comité is 195800. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Vlissin gen gelet op artikel 38 der Drankwet doen te weten dat bij hen is ingekomen een verzoek van Aloysius Theodoras Wilhelmus Josephus Schoenmakers, wonende te Vlissingen om ver lof B voor den verkoop van alcoholvrijen drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in den winkel en de zijkamer van het perceel Kerkstraat 11 j. dat vanaf heden gedurende twee weken tegen het verleenen van het gevraagde verlof schriftelijke bezwaren kunnen worden inge diend bij Burgemeester eil Wethouders voor noemd. Vlissingen, 11 Juni 1932. Burg. en Weth. voornoemd, VAN WOELDEREN. De Secretaris, F. BISSCHOP. Nationaal Crisis-Comité. Het Nationaal Crisis-Comité heeft zich met het volgend schrijven gewend tot de Plaatse lijke Crisis-Comité's Nu het eerste halfjaar der werkzaamheden van het Nationaal Crisis-Comité en de plaat selijke comité's ten einde is, meenen wij te mogen constateeren, dat dank zij de van alle zijden ontvangen medewerking en niet het minst door de toewijding der plaatselijke comité's, onze gemeenschappelijke arbeid niet onvruchtbaar is geweest. Waar intus- schen de maatschappelijke en economische toestanden nog niet op verbetering wijzen, laat het zich aanzien, dat vooral in de a.s. winterperiode de arbeid met alle kracht zal dienen te worden voortgezet. De thans ko mende zomermaanden zouden, naar het ons voorkomt, behalve voor de behandeling van steunaanvragen, welke allicht niet in die ma te zullen inkomen, als in het winterseizoen zeer nuttig gebruikt kunnen worden om aan de hand van de opgedane ervaring de me thode van het verleenen van crisissteun, In bet bijzonder wat de doeltreffendheid aan gaat, nog eens te onderzoeken. Vooral zal het hoodig zijn, dat voor de naaste toekomst het crisis-element daarbij nauwkeurig in het oog wordt gehouden. Verder dient, in sommige plaatsen althans, nog wel te worden nagegaan of de verdeeling van den arbeid der steunver lening tusschen de crisiscomité's en de di verse ter plaatse werkzame vereenigingen op bet gebied van hulpbetoon en maatschappe- ILjken arbeid naar juistheid geschiedt. Voorts meenen wij uwe aandacht er op te moeten vestigen, dat het goed zal zijn reeds thans bedacht te zijn op het houden van in zamelingen, noodig om onze taak in het nieu we seizoen voldoende te kunnen volbrengen. Daarbij is bij ons het denkbeeld opgekomen of het niet wenschelijk zou zijn, indien in alle gemeenten, waar een crisis-comité is geves tigd, op eenzelfden wa-der te bepalen dag een inzameling werd gehouden. Goed voorbereid an aangekondigd, zal een zoodanige dag als bet ware een nationale inzamelingsdag- kun nen worden en daardoor allicht meer de aan dacht trekken en tot offervaardigheid wek- en> dan wanneer in iedere gemeente op ver schillende dagen een dergelijke inzameling Wordt gehouden. Wij zouden omtrent dit denkbeeld gaarne uw oordeel vernemen in het bijzonder of een in de eerste helft van October, met name Zaterdag 8 October, naar uwe meening voor het houden eener zoodanige inzameling ge schikt zou zijn. Wij zullen het op prijs stellen vóór 20 Juni a.s. uw desbetreffend antwoord te mogen te- gemoetzien. Het nieuwe Nederlandsch-Belgische verdrag. De besprekingen tusschen de Nederland- sche en Belgische delegaties, welke deze week in Den Haag gevoerd zijn en waarbij men goede vorderingen in de richting van het tot stand brengen van een nieuw handelsverdrag heeft gemaakt, zijn gisteren afgeloopén. Naar „het Hbld.'" verneemt, koestert men goede hoop opde volgende samenkomst der delegaties, die men begin Juli te Brussel denkt te houden, de laatste hand aan het werk te kunnen leggen, met andere woorden men verwacht dan het nieuwe handelsver drag voor onderteekening gereed te krijgen. Inmiddels zal commisoriaal overleg om trent een aantal technische kwesties voort gang hebben, terwijl tevens in de eerstvol gende weken in beide landen met de belang hebbende organisaties het noodige contact omtrent de vast te stellen regelingen zal plaats vinden. Verlaging van den werkloozensteun In verband met de hardnekkige geruchten als zou de regeering voornemens zijn de werkloozenuitkeeringen met 50 cent per week to verminderen, merkt „het Volk" het vol gende op Hieruit blijkt overduidelijk, dat de regeering niet door financieele overwegingen vooral gedreven wordt, maar dat het haar via den werkloozensteun om een aanslag op de loonen te doen is. Verlaging van den werkloozen steun in alle gemeenten met vijftig cents zou natuurlijk wel een geringe financieele ver lichting van de openbare gassen beteekenen, maar met genoeg' om zulk een ontzaglijk ernstigen, uitdagenden, tot een geweldige verbittering aanleiding gevenden maaregel te motiveeren. De bedoeling kan geen andere zijn, dan een begin ermee te maken, om stukje voor beetje den werkloozensteun omlaag te schroeven, ten einde de loonen mede te doen dalen en zoo aan het gegil om loonsverlaging, dat de gansche reactie vervult, te voldoen. Thans wil men vijftig cents van den steun afknij pen, morgen nogmaals vijftig cents, over morgen een gulden, enzoovoorts, enzoovoorts. De eerste vijftig cents vormen een proef om te zien, hoe de arbeidersklasse zich daarte gen gedraagt. Slikt zij deze eerste verlaging zonder morren, zonder verzet, dan komt de tweede aan de beurt, dan de derde, enzoo voorts. Dè-t is de eerste regeeringslist. Maar er Is nog een tweede. Den ziedenden toorn, dien de aanslag op de uitkeeringen niet alleen bij de werkloozen, maar bij de geheele arbeiders klasse zal wekken, wentelt de regeering op stelselmatige en berekenende wijze af op tus- schenlichamen, die den schok hebben op te vangen en waarvan zij overweegt, dat tegen deze lichamen de arbeiderstoorn zich richten zal. De werkloozen krijgen hun verzekerings- uitkeeringen van de vakbondskassen, hun steun-uitkeeringen van gemeentelijke orga nen. Zonder zeer ruimen steun uit 's rijkskas zijn noch de vakbondskassen, noch de ge meentekassen in staat de uitkeeringen voort te zetten. Zijn zij daartoe door regeerings- maatregelen niet meer in staat, moeten ge meente- en vakbondskassen door regeerings- maatregelen de werkhonden zonder uitkee- ring wegsturen, dan is de sluwe berekening der regeering, dat de arbeiderswoede zich niet tegen de schuldige regeering, maar te gen de machtelooze gemeenten en vakbonden zal richten. Het is een duivelsch spel, een ellendig en walgelijk spel. Maar wij zijn niet van plan om aan dat spel mede te doen. Wij zullen er voor zorgen, dat aan de arbeidersklasse ten volle bekend wordt, wie verantwoordelijk is, als de werk loozensteun verlaagd wordt, als de uitkeerin gen aan de werkloozen niet meer kunnen voortgezet worden op den huidigen voet of in het geheel niet meer. Wij zullen al onze krachten inspannen en geen middel nalaten om het als een paal boven water te doen staan, dat de alleen en cenig verantwoorde lijke de regeering is en dat zich tot haar de arbeiderstoorn te richten heeft. Wij willen het met allen nadruk verklaren, zoodat het in Den Haag verstaan wordtde regeering speelt met vuur. Handhaving van de werkloozenuitkeeringen is het minste, wat geëischt mag worden. Fransche opdracht voor Hollandschcn scheepsbouw. De markies Du Bourg de Bozas, een Fxansch watersportbeoefenaar. gaf door be middeling van A. L. F. Rambonnet's Handels Het speelwerk van den St. Jacobstoren. Het speelwerk van den St. Jacobstoren is heden stilgezet, teneinde daarop nieuwe me lodieën te plaatsen. Het muziekfestival. Zondagmiddag zal de harmonie „Ons Ge noegen", directeur de heer C. G. Govaarts, het muziekfestival openen met een concert, voorafgegaan door een wandeling met muziek vanaf haar repetitielokaal. Het concert zal plaats hebben in de kiosk op den Boulevard Evertsen en zal aanvangen ten 3.15 uur. Programma: „Vereinthe Fahnen", marsch, Max. Gabriël Ouverture „Britanniens" R. de Souter „In schoner Maiennacht", walzer, Max Bentsch Fantasie „Paljas", sur le drame lyrique, Leoncavallo Pauze. „Oberto conté di S'Bonifacio", Sinfonia, G.Verdi Potpourri „Oude bekendeh" arr. C. G. Govaarts „Peter Benoit", marsch F. Degrez Een branslegging. Morgen wordt hier een gezelschap van on geveer 400 oud-strijders uit Brussel en omge ving verwacht. Zij zullen een krans leggen op het oorlogsmuseum op de begraafplaats Vredehof fan den Koudekerschen weg. Zeebaden. in de week van 4 tot en met 10 Juni werden in het gewone bad genomen 287 zeebaden, waarvan 139 door dames en 148 door heeren en in het volksbad 135 baden, waarvan 63 door dames en 72 door heeren. De hoogste temperatuur van het water was 60 en van de lucht 67 graden. Onafhankelijke Socialistische Party. Gisterenavond belegde de afdeeling Vlis singen van bovengenoemde partij een open bare vergadering in „de Oude Vriendschap". Om ongeveer 8.15 opende de voorzitter, de heer P. Poppe, de bijeenkomst en heette de aanwezigen welkom,, waarna hij in korte be woordingen het doel der vergadering uiteen zette. De heer K. R. van Staal, uit Gouda, be sprak daarna het onderwerp De (Sisis en de werkloosheid. Spreker begon met de opmer king, dat de balans der werkelijkheid maar direct ter tafel moest v/orden gebracht. Aan de debetzijde trof men aan Loonsverlagin gen in het particuliere en overheidsbedrijf stopzetting van den woningbouw, dus hand having der krotten verslechtering van de sociale wetgevingafbraak van het volkson derwijs vier maal honderd duizend geregis treerde werkloozen bankdictatuur aantas ting van de gemeentelijke autonomie door de regeeringde opkomst van den zoogenaam- den vijfden stand van werkverschaffingsar- bciderstarwe-wet en margarine-wet, waar in de allereerste plaats de arbeiders de dupe van zijn aankondiging van het rapport— Weiter, dat de arbeidsloonen en de steunnor- men nog verder, en met een aanmerkelijk bedrag wil verlagen. Na op deze zeer sugges tieve wijze de arbeiders duidelijk gemaakt te hebben, hoe de toestanden op het oogenblik zijn, vraagt spreker waar is het lichtpunt voor de arbeidende klasse Wat kunnen on ze tegenstanders op de andere zijde der ba lans plaatsen. En op zeer scherpe wijze komt hy tot de conclusie, dat er niets op te plaat sen valt, wat van eenig werkelijk belang is voor het arbeidende volk. Dit alles gaat onder het mom van de cri sis, vervolgt spreker. Op duidelijke wijze zet hij daarna de werkelijke oorzaken en het eigenlijke wezen, tevens den grooten omvang en steeds toenemende gevaarlijkheid van de crisis uiteen. De bourgeoisie wil deze crisis te boven komen door scherpe loonsverlagingen over de geheele linie op drastische wijze door te voeren. Tevens door het entketenen van een nieuwen wereldoorlog. Hot conflict Japan —China, is in wezen niets anders dan een optrekken tegen de sovjet-unie, waar vanuit men de proletarische revolutie in Europa vreest. Een oorlog zal de kapitalisten zeer welgevallig zijn in deze periode. Deze zal im mers de bewapeningnindustrie tot ongekenden bloei brengen. De O.W.-winst kan weer wor den binnengesleept. Het vernietigingsproces zal zoo groot zijn, dat na den oorlog aan den wederopbouw weer een slordige duit zal worden verdiend en ten slotte wil de bourgeoisie een vernie tiging van allen, die in het productieproces overbodig zijn geworden. M.a.w. een gemak kelijke opruiming van de werklooze arbeiders. Uitvoerig gaat spreker na, wat de beteeke- OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Vanaf Maandag 13 Juni zullen de poorten van Vlissingen's Leeszaal en Bibliotheek weer voor een ieder gastvrij open staan kunnen wederom kranten gespeld, tijdschriften beke ken en gelezen worden de nijveren kunnen weer studeeren en de leesgragen boeken rui len. Eindelijk Een week lang is er geschrobd en geboend, geplast en geplenst, gestoft en geveegd, en leek het 2-hoog meer op een uitdragerszaak dan op een tempel des geestes En tóch, zagen eenige verstokte lezers nog kans over aankondigingen en emmers, stoelen en trap ladders heen de Uitleen te bereiken, waar zij onverbiddelijk werden teruggestuurd door stofdoekzwaaiende vrouwen Maar nu st.aan wij weer opgefrischt klaar voor U met blin kende zalen en meubilair, helaas zijn de boeken nog niet alle in een nieuw kleed ge stoken. Dat zal mettertijd gebeuren, terwijl dan meteen veel ouds zal worden opgeruimd. Oók Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd Zou met de schoonmaak meteen kou en vocht zijn opgestapt om eindelijk aan de zon de alleen-heerschappij te laten Zou men eindelijk durven denken, voelen, weten Nu is 't zomer, de tijd van naar bui ten gaan van vacantie van reizen 1 I Cie. aan de N.V. Scheepsbouw Maatschappij v.h. firma Schouten te M.uiden opdracht tot het bouwen van een stalen klipperschip, schoenergetuigd, dat behalve door de zeilen ook kan worden voortbewogen door twee Renault Dieselmotoren, elk van 60 PK. De opdracht werd in de tweede helft van No vember jl. gegeven en reeds thans heeft de „Mayfly" haar proeftocht op het IJselmeer gemaakt. Het schip ligt thans gereed voor aflevering. De afmetingen zijn Lengte 27.50 meter breedte 4.80 holte 2.45 diepgang 1.85 en waterverplaatsing 65 ton. De beide Dieselmotoren zijn zoo krachtig, dat deze voortstuwingsorganen, die het schip een snelheid kunnen geven van 10 zeemijlen per uur, eigenlijk van het schip een motor jacht hebben gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1932 | | pagina 1