LAND- EN TUINBOUW INGEZONDEN STUKKEN SPORT LUCHTVAART GEMENGD NIEUWS byi ie vallen, waardoor hy ernstig gewond werd. De marechaussee heeft den vader ge arresteerd en proces-verbaal opgemaakt. RADIO RUBRIEK. STOOMVAARTLIJNEN LICHT OP VOOR AUTO'S, FIETSEN EN VOERTUIGEN HOOGWATER TE VLISSINGEN hefc Smit/Burmeister Wain systeem uit rust en wordt de grootste door een motor gedreven treiler in Holland. De treiler is ont worpen voor de vischvangst bij IJsland en in de Noordelijke IJszee. De groote inhoud der oliebunkers zal den treiler in staat stellen lange reizen te maken, terwijl door een bij zonder systeem van isolatie van het visch- ruim de visch toch versch aangevoerd zal worden. De „Tarana" is de eerste Hollandsche trei ler, welke gebouwd is volgens den „Maier"- vorm. De hoofdafmetingen van dezen motor- treiler, welke onder toezicht van de scheep vaart-inspectie en volgens Lloyd's Register of Shipping, klasse 100 Al gebouwd wordt, zijn lengte 45.69M., breedte 7.45 M., holte 4.15 M. De electrische installatie wordt uitgevoerd door de N.V. Electrotechnische Industrie v/h Willem Smit Co. te Slikkerveer. De voorstuwingsmachine is een direct om keerbare 6 cylinder, 4-takt, Smit/Burmeister Wain Dieselmotor, welke normaal ca. 700 PK zal ontwikkelen en begin volgende maand in het schip gezet zal worden. Voor den amateur-tuinman. Bijzonder fraaie zomerbloeiers, welke bij eenigszins gunstig herfstweer zelfs tot in de j maand October blijven doorbloeien, zijn de bekende Montbittia's, aldus lezen wij in de „Haagsche Courant". Zij zijn zoowel voor tuinversiering als voor snijbloemen te gebrui ken en voor beide doeleinden nagenoeg even waardevol. Haar bloei wij ze is buitengewoon gracieus, omdat de bloemen in pluimvorm verschijnen. Aan eiken bloemstengel verschij- nen een massa bijzonder fraai gevormde bloe.. I men, terwijl elke plant een vrij groot aantal bloemstengels kan ontwikkelen. De bloemen i zijn, al naar de soorten, van verschillende grootte en vooral de nieuwere variëteiten hebben bijzonder groote bloemen. Ook de kiemen zijn verschillend, maar lang niet zoo sterk gevarieerd en genuanceerd als we dat van menige andere plant hebben gezien. De kleuren van Montbretia's zijn in hoofdzaak oranje, geel en rood, met verschillende scha keeringen daarvan. Dit neemt echter niet weg, dat we er een uitstekend gebruik van kunnen maken, door ze tusschen de vaste planten van het boordbed te poten of tus schen heesters. Vooral juist door de kleur barer bloemen kan men aardige kleurencom binaties met Montbretia's vormen. Men plant ze ook veelal in groepen, op bedden en ra batten of langs tuinpaden. Veeleischend zijn zij niet, alleen verlangen zij een wat vruchtbaren grond en een beschut zonnig plekje. Dit behoeft niet den ganschen dag in de zon te liggen blakerener mag daar gerust eenige uren van den dag wat schaduw zijn. Aan aanhoudenden feilen wind en tocht hebben zij een hekel, dus beschut ting dienen we haar te geven. In elk geval zijn dit eischen, waaraan wij in onze meeste stadstuinen heel goed kunnen voldoen. Bij de grondbewerking dient gezorgd te worden, dat de grond voldoende wordt om gespit, omdat we de Montbretia's vrij diep, jil. circa 10 cM., in den grond moeten poten. Is er niet diep genoeg gespit en wij poten ze toch op de juiste diepte, dan stuiten haar wortels weldra op der t vasten bodem en dit werkt eer voorspoedige ontwikkeling geenszins in de hand.'Planten we ze ergens tusschen, dan werken we plaatselijk den grond om, verbeteren hem zoo noodig en po ten daarna onze Montbretia's. Schaffen wij ze uitsluitend aan voor snij bloemen, dan is een zonnig plekje in den tuin er geschikt voor. Intuschen is het zeer wel mogelijk, om een en ander te combineeren, want veelal bloeien de Montbretia's zoo rijk en overvloedig, dat het geen bezwaar is, om van de planten, welke voor tuindecoratie zijn gepoot, bloemen voor vazen te snijden. Voorts noemen wij de alom bekende Iris, welke wij evenals de Montbretia's, nu moeten planten. Zij zijn wederom vertegenwoordigd in tal van soorten en variëteiten, waarvan echter de bloemen toch alle min of meer die eigenaardige, grillige vormen vertoonen, wel ke zoo kenmerkend zijn voor de Irissen. Ook de Iris is buitengewoon geschikt als snij bloem en blijft in een vaas met water vrij lang goed. Zij zijn prachtig voor tusschenbe- planting in heestergroepen tusschen andere vaste planten of in de rotspartijen, zooals vanzelf spreekt, bij vijvers en bassins. Wij moeten er echter bij Irissen altijd voor zorgen, dat zij zooveel mogelijk vrij staan en nooit onder den druk van boomen of heesters kunnen komen. Daarom zullen we ze liefst aan den uitersten rand van een heester- of vaste plantengroep poten, waar zij zich ge heel vrij kunnen ontwikkelen en ook goed zullen bloeien. Zij verlangen een lossen, doch voedzamen grond en een goed zonnig plaats je zij komen echter wat minder diep in den grond dan de Montbretia, daar zij anders niet tot volledigen wasdom zouden komen. De mooiste Iris is de Japansche, maar, he - laas, voor zeer vele tuinen minder geschikt, tenzij men den grond zoodanig verbetert, dat ook zij er wil gedijen. Zij verlangt nl. een zeer vochtigen en tevens vochthoudenden grond en het allerbest is nog een veenachtige bo dem. Wanneer wij dus deze soort willen po ten, moeten wij den grond, bijvoorbeeld door toevoeging van veel turf strooisel, ietwat veen achtig en vochthoudend maken. Meestal lukt het dan wel, deze Iris daarop te kweeken, doch ook dan moeten wij in den zomer nog herhaaldelijk gieten, zoodat steeds een over vloed van vocht aanwezig blijft. Nochtans is de ideale plaats voor haar aan den rand van een vijver. Zoowel voor eenigszins beschaduwde als zonnige plaatsen is voor den kleinen stads tuin het best geschikt Iris germanica, die het ook met elke grondsoort voor lief neemt Er bestaan legio variëteiten van, welke ver schillend gekleurde bloemen bezitten, terwijl zij zelfs des winters, door haar grijsgroen blad, nog aantrekkelijk zijn. Buiten verantwoordelijkheid der redactie De copïe wordt niet teruggegeven EER HET TE LAAT IS Mijnheer de Redacteur, De Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam, het bekende „Jonker", roept om hulp en hoopt op die hulp.eer het te laat is Sinds 1928 is het' aantal hulpbehoevenden steeds stijgend. Over 1928 en 1929 mocht het nog gelukken de eindjes aan elkaar te knoo- pen. Over 1930 reeds is een tekort ontstaan van veertien duizend gulden. Over 1931 is, bij gemiddeld 810 verpleegden per dag, dit tekort eenige malen zoo groot geworden. Tot over maat van ramp moest de overheid dit jaar subsidie-vermindering aankondigen. Dit alles schept een noodtoestand, die het werk na zeven en twintig jaren van zegen- rijken arbeid, ernstig met ondergang bedreigt. Er is thans rond dertig duizend gulden noodig om in het meest dringende te voor zien. Het is veel, doch als teder medewerkt kan het geld er komen Dan zullen velen voor ondergang behoed kunnen blijven. Dan zullen eiken dag de dakloozen weten, waarheen zich te wenden. Dan zullen in nood verkeerdene vrouwen, dan zullen ongehuwde moeders voor het erg ste bewaard kunnen worden. Dan zullen 550 kinderen hun veilige toevlucht behouden. Dan zullen in nood verkeerende vrouwen, kunnen blijven Adres en gironummers der Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" zijn 2e Const. Huygensstraat 35, Amsterdam, Postgiro No. 32534 Gem. giro A'dam V. No. 207. Helpt eer het te laat is Want als „Hulp voor Onbehuisden" moet sluiten, wat dan Vereeniging Hulp voor Onbehuisden. VOETBAL. AFDEELING IV. Ie klasse. Eindhoven—NAC 11 (o.p. NAC.) Willem II—P.S.V. 1—2 2e klasse A. Breda—Terneuzen 4—2. Breda speelt het eerst met den zeer sterken wind in den rug. Reeds na tien minuten neemt de thuisclub de leiding 10, welke binnen één kwartier door een tweetal succes volle corners wordt vergroot tot 3—0. Het lukt den gasten daarna de eer te redden, maar ook Breda doelpunt nog één maal, zoo dat met 4—1 voor de thuisclub wordt ge draaid. Na rust heeft Ter Neuzen het voordeel van den zeer sterken wind, maar de Breda-ach- terhoede weert zich geducht en handhaaft zich. Als na ongeveer 20 minuten de Zeeuwen het weer probeeren vergeet Franken in het Breda-doel zijn handen te gebruiken en de stand wordt 4—2. Hoewel de gasten zich in spannen gelukt het hen niet meer nogmaals het net te vinden. Ook voor Breda blijft suc ces verder uit, zoodat de thuisclub een 4—2 overwinning boekt. VelocitasMEVO 0—1 Bekerwedstrijd. Hero IVlissingen I 1—2. Voor de 2e ronde van den K.N.VB.-beker wist Vlissingen in Breda van Hero met 1—2 te winnen en zich zoodoende weer te plaatsen voor de volgende ronde. Voor den aanvang van den wedstrijd, werd aan den aanvoerder van Vlissingen door Hero een bloemstuk overhandigd in verband met het behaalde kampioenschap van Vlissin gen. Hero wint den toss en verkiest het voordeel van den sterken wind. Vlissingen trapt af en onderneemt den eersten aanval, die echter spoedig door Hero wordt overgenomen. Vlissingen krijgt de ee-ste corner te nemen, die echter niets oplevert. Een hard schot van Verhulst van verren afstand vliegt naast het Hero-doel. Na goed combinatiespel van Hero, moet Kats ingrijpen, doch hij is op zijn post en weet tijdig weg te werken. Ook een corner op het Vlissingen-doei wordt weggewerkt. Het spel gaat vlug op en neer. Door den sterken wind gaat de bal ont: ttend veel uit en moet steeds weer ingegooid worden. In de Vlissingen-verdediging speelt Butz een prachtpartij en weet herhaaldelijk op het juiste moment de aanvallen van Hero te onderbreken. Na 40 minuten spelens heeft Hero succes, als na een snellen aanval Kats het leder niet voldoende kan wegwerken en de rechtsbuiten van Hero met een mooien omhaal via den paal zijn club de leiding weet te geven. (1—0). Na nog eenig heen en weer getrap is het dan spoedig rusten. In de tweede helft is hst Vlissingen aan te zien, dat zij zin hebben in een overwinning. Goed combineer end, blijft Vlissingen geregeld aanvallen en geleidelijk wordt Hero op eigen helft teruggedreven. Na 10 minuten wordt het spel van Vlissingen dan ook reeds met een doelpunt beloondVader geeft dogr aan Verhulst, die op'zijn beurt doorgeeft aan Ko kelaar, die in zeer moeilijke positie met een prachtschot via den paal den gelijkmaker scoort. (1—1). Vlissingen gooit er nu nog een schepje op en stuk voor stuk gaven alle spelers van Vlis singen oor honderd procent. Vooral de ach terhoede speelt een uitstekende partij bij Vlissingen. De scheidsrechter, P. Koster, die goed leid de, ziet zich genoodzaakt om een waarschu wing in het algemeen te geven om wat kal mer te spelen. Bij een volgenden aanval redt de keeper van Hero, doch werkt onvoldoende weg en de bal 1 omt by Vader, die plaatst naar Van Peenen, deze geeft over aan Sinke. die een goeden voorzet geeft, Quellerie is op zijn plaats en schiet onhoudbaar in. (1—2) Hero zwoegt hard, maar in dezen stand komt geer verandering meer en als het einde aanbreekt heeft Vlissingen een verdiende overwinning behaald. Wegens den sterken wind, hadden be^de partijen gedurende de helft van het voordeel va' den wind, een overwicht. Hero gedurende de eerste helft, Vlissingen gedurende de laatste helft. Het spel van Vlissingen was evenwel tactischer en meer overdacht dan van Hero. INSIDER. Middelburg—R.B.C. T.S.C.—Zeelandia 1—1 3—0 B 1 j a r t e n. By de te Hilligersberg voortgezette wedstrijden om het kampioen schap van Europa heeft Van Belle een party van 400 punten gespeeld in 4 beurten, alzoo met een gemiddelde van 100. zyn hoogste serie was 268. Hiermede verbeterde hy het Europeesche record, dat sinds 1923 op naam stond van Roudelle met 262 en het wereld record, dat in 1930 te Antwerpen door Corty was gevestigd met 260. De eindstand luidt: Gew. part. pnt. brt. h.s. alg.gem 1. Soussa 7 2800 82 216 34.14 2. Dommering 5 2267 97 183 23.37 3 Corty 5 2453 115 161 21.33 4. V. Belle 4 2498 80 268 31.22 5. Foerster 3 2050 128 155 16.01 6 Ferraz 3 1545 128 131 12.07 7 Pap 1 1593 194 79 8.21 8. Butron 0 1248 148 81 8.43 Soussa werd dus ongeslagen kampioen. Bo vendien gelukte het hem, eenige records te verbeteren, namelijk die van het algemeen gemiddelde. Het wereldrecord stond op naam van Corty met 28«/2, welk algemeen gemid delde hy in het wereldkampioenschap te Ant werpen in 1930 behaalde. Van Belle noteerde een algemeen gemid delde van 29.78 in het Europeesche kampi oenschap 1931 te Den Haag. Beide records werden omver gekegeld, doordat Soussa in dezen wedstrijd te Hilligersberg 34.14 be haalde. Luchtvaart -propanganda. In Mei of Juni van dit jaar zal een vlieg tocht worden ondernomen, welke tot bedoe ling heeft aan te toonen, dat men dank zij het vliegwezen in staat is in korten tijd een overzicht te krygen van ons land van uit de lucht gezien. Aan dezen tocht zullen behalve KX.M.-vliegtuigen, ook militaire- en pnvé- machlnes deelnemen, naar men hoopt tus schen 20 en 30 in totaal. Volgens het voorloopig schema zal des morgens van Waalhaven worden vertrokken en dan gevlogen worden over Arnhem, Hen gelo, Eelde en over Leeuwarden en Stavoren naar Schiphol, van daar gaat het over Oost-. voorne en. Haamstede naar Vltesingen en ten slotte over Roosendaal of Gilze Rijen wecter naar Waalhaven. Men rekent voor dit traject van ongeveer 700 K.M. een vliegtijd van 6'/2 uur. Te Eelde, Schiphol en Vliss_ngen zal een half uur, maar op de andere genoemde plaat sen maar een kwartier rust worden gehouden Do Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer alhier heeft zich bereid verklaard alle mede werking te verleenen, teneinde dezen pro- paganda-tochfc voor wat het bezoek aan Vlis singen betreft, zoo goed mogelijk te doen sla gen. Verkeersongelukken. Gisteren is de schoolartse mej. Aberson, van den schoolartsendienst Merwekring, toen zy voor een kind wilde uitwijken, met haar auto van den Merwedsdyk te Hardinxveld gereden. De auto sloeg eenige maken over den kop. Mej. Aberson werd zwaar aan het hoofd gewond en is naar het ziekenhuis te Gorinchem gebracht, zy bleek een schedel fractuur te hebben opgeloopen. Haar toestand is zeer ernstig. Zaterdagmiddag reed tusschen Delft en Overschie, ter hoogte van een Hofweg, een auto In de richting van Rotterdam. In dezen auto zaten dr. Siegenbeek van Heukelom, wo nende aan de Mathenesserlaan te Rotterdam, en vier Belgische heeren, die met elkaar op reis waren naar het te Rotterdam te houden Rotary-congres. De band van het linker achterwiel sprong en dientengevolge begon de auto te slingeren. Plotseling schoot de wagen de Schie in. De auto kantelde en ver dween onder den waterspiegel. De inzittenden slaagden er in de ruiten stuk te slaan en uit den auto te komen. Toevallig passeerde juist dr. J. A. van Aken, die. geholpen door ztfn echtgenoote, de verongelukten te hulp kwam. Even later verscheen ook de gemeente-arts van Overschie om assistentie te verleenen Dr. Siegenbeek van Heukelom had een vry ernstige kaakwond. Drie van de Belgische heeren hadden slechts onb-duidende snywon den gekregen, maar de vierde, de heer Davos, had het bewustzyn verloren. Hij is naar een ziekenhuis te Rotterdam vervoerd. Twist tusschen vader en zoon, Vry dagavond heeft een schipper, die met zijn schip aan den Heerenwal te Heerenveen ligt, getracht z«n zoon met een byi van het leven te berooven. Al sinds lan gen tyd was de harmonie in het gezin niet zooals het hoorde, hetgeen vermoedeiyk een gevolg is van het feit, dat de vader zich te veel te buiten gaat aan alcohol. Ook Vry dag avond had hy weer te "eel gedronken en er ontstond twist. De vader greep een bijl en sloeg er mede naar zyn zoon. Deze wist den slag af te weren, bericht de „Telegraaf". Een worstelparty volgde, waarbij het den zoon ge lukte zyn vader de byi te ontnemen. De schipper kwam bierbty met ?yn gezicht in de 12000 kuikens in de vlam men omgekomen. Zaterdagmor gen ontstond brand in de kuikenbroedery en fokkerij „de Wildenberg" van den heer E. Weekers te Weert. De broedery met kantoor brandde geheel uit. Circa 12.000 groote en kleine piepkuikens benevens 3 wagons gra nen, de geheele inventaris, broedcentrale, ma chinerieën enz. werden een prooi der vlam men. De brand is ontstaan door een ongeluk dat de knechts hadden met een benzinelamp. Alles is op beurspolis verzekerd. Bezoek van een ex-ver- loofde.— Vrydag kreeg de dienstbode van de familie H. te Hilligersberg bezoek van haar vroegeren verloofde B. Z. uit Melissant De man was erg opgewonden, zoodat mej. S. trachtte hem met een zoet lijntje weg te krygen. Plotseling sprong hij op haar toe duwde het meisje op den grond en kneep haar keel met beide handen toe. Een 72-ja- rige inwonende man ontzette de dienstbode, waarna een wilde vlucht door de woning ont stond. Een marmer pendulestel werd van den schoorsteen geworpen en viel in stukken. De oude man haalde yiings hulp, waarna drie personen den woesteling in bedwang hielden totdat de politie hem kwam arresteeren. Z. vertelde dat hy al meermalen getracht had het conflict tusschen hem en zijn meisje op te lossen, wat steeds op verzet harerzijds stuitte. De griep te Brussel. De griep-epidemie heeft te Brussel en in de voorsteden een groote uitbreiding genomen. Het aantal zieken is zeer aanzieniyk en men deelt mede, dat er vele gevallen zyn met doodelijken afloop. By enkele openbare be sturen is meer lan de helft van het personeel afwezig. Behalve minister-president Renkin moeten ook de ministers van binnenlandsche zaken en nyverheid, arbeid en landbouw het bed houden, zoodat de wekeiyksche bü een komst van de leden der regeering heden waarschynlük zal worden uitgesteld. Al Capon e. Het hof van appel te Chicago heeft het beroep van den koning der onderwereld Al Capone verworpen. Hij zal ru eerst zijn 10 jaar gevangenisstraf moe ten uitzitten, die hy gekregen heeft wegens overtreding van de belastingwetten. Capone zal worden overgebracht naar de gevangenis te Leavenworth. Na deze 10 jaar zal hy nog een jaar moeten zitten in de staatsgevangenis wegens „contemps of court". Het preventief is niet afgetrokken. -Bokswedstrijd met doo delijken afloop. In den Beriyn- schen Spichernring is een match gebokst door de beroepsboksers-halfzwaargewicht Babott- ke en Woelkner, beiden uit Berlijn. Woelkner ging na een kaakstoot in de derde ronde naar der grond en kwam daarby met een slag op zijn achterhoofd terecht. Na negen tellen stond hy weer op en maakte zich ge reed den stryd voort te zetten. Sabottke trof hem daarna verscheidene maken, met het gevolg, dat Woelkner staande knock out ging. De scheidsrechter besloot nen stryd te be ëindigen. De secondanten poogden den ver slagen bokser weer bij te brengen, doch toen dit niet spoedig genoeg gelukte, werd het noodzakeiyk geacht hem naar een ziekenhuis over te brengen, waar de doctoren den dood constateerden. De dood is waarschijnlük te wyten aan een verbloeding in de hersenen. Het suikervraagstuk. De Europeesche, Peruaansche en Japansche ge delegeerden van den internationalen suiker- raad hebben Zaterdag te Berljjn vergaderd ter bespreking van een van 22 Februari gedag- teekend telegram van het Cubaansche sui kerinstituut en bij welke gelegenheid is vast gesteld dat er geen enkele reden is zich op het standpunt te plaatsen dat de internatio nale suikerovereenkomst van 9 Mei 1931 is opgeheven. De gedelegeerden waren verder van meening dat Cuba de omvang van zijn oogst ineens diende mede te deelen, waarby het bepalen van de cyfers moet geschieden volgens dsn geest van de bestaande overeen komst. De gedelegeerden waren van meening. dat een hoeveelheid van 2.350 000 ton passend zou zyn. In de derde plaats stelden zich de gede. «geerden op het standpunt, dat nadat Java zyn beplantingen voor 1932 heeft be perkt tot op ongeveer 1.350.000 ton de sta tistische toestand aanmerkelyk zou worden verbeterd, indien Cuba ook de oogst voor 1932 tot op een dergelijke hoogte zou willen beperken. Ten opzichte van het Cubaansche voorstel tot herziening van de exportquoten hebben de'gedelegeerden verklaard dat zulks buiten de lijst vr.n de bestaande internatio nale suikerovereenkomst ligt en ook niet in deze overeenkomst is voorzien. In de over tuiging dat Cuba de overeenkomst zal eerbie digen hebben de gedelegeerden voorts ver klaard bereid te zü'n in de eerstvolgende ver gadering van den suikerraad te beraadslagen over eventueele voorstellen van Cuba tot her ziening van de quoten. DwZe vergadering zal op 14 Maart te Parys plaats vinden. Dinsdag 1 Maart. Hilversum, 1875 M. Avro. 8.00 Gramo- foonplatenconcert. 10.00 Morgenwüding. 10 lö Gramofoonplaten. 10.30 Solistenconcert. 11.00 R.V.ü. 11.30 Voortzetting So.'istenconcert 12.00 Gramofoonplaten. 12.15 Orkest. 2.3" Gramofoonplaten. 4.00 Hollandsch halfuurtje 4.30 Koorzang. 5.00 Concert, orkest en re freinzang. 6.30 R.V.U. 7.00 Concert. 8.00 Gra mofoonplaten. 8.15 Opera „La Traviata", kooi en orkest. 10.30 The Hawaiian Three. 11.12 Gramofoonplaten. Huizen, 298 M. 8.00 en 10,00 K R O. Gra mofoonplaten. 12.15 Trio. 4.00 Orkest. 8.00 Lij densm'rtitatie. 9.45 Concert. 11.00 Gramofoon platen. Daventry, 1554 M. 10.35 Morgenwyding. 12.20 Orgelspel. 1.20 Concert, orkest. 4.50 Or kest. 6.50 Soli-instrumenten. 7.40 St. Davids Day. 9.20 The London Welsh Celebration. 10.55 Dansmuziek, Parijs, „Radio-Paris", 1725 M. 8.05 en 12.50 Gramofoonplaten. 8.20 Gramofoonpla ten. Kalundborg, 1153 M. 11.20 Concert, or kest. 2.20 Concert, orkest. 7.20 Orkest. 8.20 Tooneel. 8.50 Gramofoonplaten. Langenberg, 473 M. 6.25 en 11.20 en 12.2a Concert. 4.20 Concert. 7.20 Oratorium „Pau- lus", koor, orkest en solisten. Brussel, 508 M. 12.35 en 5.20 Gramofoon platen. 6.50 Concert. 8.20 Gramofoonplaten. Daarna concert. 338 M.12.35 Gramo foonplaten. 5.20 Dansmuziek. 6.50 Concert, or kest. 8.20 Concert. 9.20 Concert. Zeesen, 1635 M. 3.50 Concert, orkest. 7.25 Uitzending van Muhlacker. 9.50 Uit Hamburg. EEN RADIO-STAD. De stad Manchester is en ware radio-stad. Er zyn hier 130.000 toestelbezitters als zoo danig ingeschreven neemt men aan, dat ge middeld drie personen bij één toestel luiste ren, dan biykt ongeveer de helft van alle in woners te genieten van de radio-programma's In de laatste jaren is te Manchester de be langstelling voor de radio sterk toegenomen. Tegenover de 130.000 ingeschrevenen op 1 Januari 1932, staan 89.000 op 1 Januari 1931 en 75.000 op 1 Januari 1930. „Flandria" (uitr.) p. 26 Febr. Ouessant „Gaasterkerk" (uitr.) p. 26 Febr. Dungeness „Grootekerk" (thuisr.) 26 Febr. van Genua „Kota Agoeng" (uitr.) p. 27 Febr. Kaap del Armi „Kota Tjandi" (thuisr.) 27 Febr. v. Port Said „Kota Nopan" (uitr.) 27 Febr. van Napels „Nieuwkerk" (uitr.) p. 26 Febr. Dungeness „P. C. Hooft" (thnisr.) p. 26 Febr. Gibraltar „Poelau Tello" (thuisr.) 26 Feb. v. Singapore „Rotterdam" 27 Febr. van La Valetta naar Athene „Serooskerk" (thuisr.) 24 Febr. van Manila „Slamat" (uitr.) p. 27 Febr. Perim „Streefkerk" (uitr.) p. 25 Febr. Gibraltar „Tabinta" (thuisr.) 26 Febr. van Marseille „Tawali" (thuisr.) 26 Febr. te Suez AGENDA i publieke vermakelijkheden, vergaderingen, enz. Vrijdag 4 Maart. Opvoering van „de Ro zenkrans", Vereenigde Schouwspelers, Instituut voor Arbeidersontwikkeling, Concertgebouw. 8 uur. Dinsdag Woensdag Donderdag Maart Dinsdag 1 7.48 20.41 Woensdag 2 9.33 22.22 Donderdag 3 11.04 23.36 Maart uur 1 6.07 2 6.09 3, 6.11 *1 Samengesteld door het Kon. Meteorologisch Instituut 'e De Bilt. Hoogste barometerstand 780.7 te Thorshavn, Laagste barometerstand 753.9 te Biarritz. Verwachting tot den avond van 1 Maart Matige, overdag krachtige O.-wind. Helder tot licht bewolkt. Droog "*eei. Lichte tot ma tige vorst des nachts. Overdag om het vries punt. Bultenlandsch Weerbericht. Hedenmorgen uit officieele gegevens samengesteld door het Kon. Meteor, instituut. De lezers kunnen hieruit de bewegingen van de meergebieden over Westelijk Europa volgen. De hooge drukking nandhaaft zich van IJsland tot het Oostz tegebied, al daalt de barometer daar een weinig er in verband met het dieper worden van een depressie over Spanje nemen de O.-winden weer toe. In O.- Duitschland en de Oostzeestaten is de vorst weer streng geworden en in Frankrijk breidde zich het vorstgebied tot de Golf van Bis- caye uit. Een zeei groot deel van het vaste land heeft helder vriesw r met temperatu ren om het vriespunt overdag en in de eerste dagen is nog eenige toeneming van de vorst te wachten. In de Golf van Biscaye waaien stormachtige Oosten winden, ook in de om geving van de Noordzee is de wind meestal krachtig.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1932 | | pagina 8