Vlissiopolie Courant Vio! la Vrouw en bet liid STEUNT VSERDE BLAD Mr/ EN BESTRIJDT GIJ DE WERKLOOSHEID DE NEDERLANDSCHE INDUSTRIE van de van Zaterdag 10 October 1931. N° 239 Het kampeer- en exercitieterrein „Kijk in de Pot" te Bergen op Zoom. Bij welken Zeeuw die voor korter of langer tijd den wapenrok droeg, leven niet herinne ringen aan dat terrein aan de Oosterschelde, waar de infanterist jaarlijks eenige weken zijn tentenkamp pleegt te betrekken Van die herinneringen vertelt K., in bet dagblad „De Zoom" Het voormalige reduit, sinds eeuwen reeds legerings-, oefen- en schietterrein voor onze oude garnizoensplaats, bergt nog tal van voorwerpen die herinneren aan wat in den loop der tijden aan militair leven werd ver toond. Bij pioniersoefeningen komen ze thans voor den dag kogels, granaten, doelen van oude wapens, schei*ven van kruiken en kannen. In de onmiddellijke nabijheid van dit drink gerei zijn dan gewoonlijk ook te vinden mun ten en de bekende kleine zgn. Spaansche Pijpjes. Hier hebben de ruwe klanten van de huur legers, de piekeniers, musketiers of haakbus siers bij spel, drank en toeback den vrooiij- ken kant van hun avontuurlijk bestaan ge zocht. Na hen zijn de meer geregelde troepen ge komen. De conscriptie van Napoleon riep de groote legers in het leven met de vaste kern van beroepsaanvoerders en instructeurs. Het is uit dit kader dat een heel afzonder lijke stand groeide in den tijd van ijzeren dis cipline, stram excerceeren en witte-hand- schoen-inspectie's. De mobilisatie bracht de kentering en na den grooten oorlog zien we zooveel verande ringen, dat de weinige oude snorrebaarden, die nog zijn overgebleven, verhalend over den dienst van vroeger, duidelijk laten proeven dat een tijdperk van intensief soldatenleven tot de geschiedenis gaat behooren. Juist de wijze waarop toen gediend werd, was een rijke bron voor humor. Wat kunnen die oud-gedienden daar heerlijk over vertel len en wat een rijkdom aan humor dreigt verloren te gaan als niet wordt verzameld wat nu nog bovenkomt. In die geschiedenissen, anecdoten, gezeg den, spitswoorden en avonturen van de typen die „zij nog gekend hebben" zien we, „de oude armee" in carricatuur kostelijk uitge- teekend; Deze op te sporen, bijeen te brengen en ze \i, zij het dan ook opgewarmd, voor te zetten, is de gedachte mij ingegeven als vrucht van de filosofische bespiegelingen van een ter rein, dat een zoo historische plaats inneemt In het militair verleden van deze oude veste. De Gouden Bies van den Overste. De nieuwbenoemde regimentscommandant had het bevel over het korps overgenomen. De troepen waren geïnspecteerd, er was ge defileerd, de gebruikelijke toespraak tot de in carré opgestelde bataljons gehouden, en nadat het regiment weer in de kazerne was teruggekeerd, vereenigden de officieren zich in de sociëteit om „entre nous" den nieuwen chef met een morgendrank te verwelkomen. Er heerschte een gezellige stemming op de soos. De zon viel door de openstaande deuren en vensters naar binnen, speelde in de kris tallen glazen men zag den sigarettenrook in lichtblauwe wolkjes dartel opkronkelen en vervolgens in lange slierten naar buiten trek ken. De overste liet zich als een aangenaam causeur kennen, die onmiddellijk de sym pathie van zijn ondergeschikten veroverde. Zijn belangstelling ging naar het garni zoensstedeke zelf, den omgang met de bur gerij en den dienst in het algemeen. Verha len uit vroegere standplaatsen werden opge- discht, anecdoten verteld en moppen getapt. „Overste", zei een van de kapiteins, „u zult het misschien niet gelooven, maar uw regi ment telt een van de grootste merkwaardig heden van het geheels leger. Ik ken namelijk bij de compagnie een sergeant, nog zoo een van den ouden stempel, die, welke vraag men hem ook stelt, onmiddellijk een antwoord weet en altijd „ad rem". „Kom, kom", zei de overste, „ik zou toch wel eens willen zien, dat ik dien kerel geen vraag zou kunnen stellen, waarop hij het antwoord schuldig blijft". „Probeert u het eens, het lukt u vast niet. Er is nog niemand in geslaagd", hernam de kapitein. „Het is in ieder geval een pracht-experi- ment en ik durf er wel een „pari" op aan gaan". Zoo geschiedde ook. De overste wedde dat hij den sergeant iets zou vragen, waarop hij geen antwoord kon geven. De daarop volgende Zaterdag was voor de proefneming bestemd. De bewuste sergeant hield tegen het afge sproken uur „theorie" met een klasse recru- ten op een van de soldatenkamers. De biggen zaten aan weerszijden van de poetstafel net jes met de kwartiermuts tusschen de werk kiel. De instructeur wees op een groote ge kleurde plaat de onderscheidingsteekens van de verschillende rangen aan. Ondertusschen waren verschillende officie ren op de kamer gekomen en toen het afge sproken uur sloeg was zoo ongeveer het ge- heele officierscorps van het regiment aanwe zig. Daarna betrad de regimentsconimandant •het lokaal De sergeant liet de klasse de houding aan nemen en meldde: ....bezig met theorie rangen en graden „Zoo", zei de overste, „die zul je zeker wel goed kennen zoo langzamerhand „Als mijn broekzak, overste", antwoordde de sergeant. „Nu, als je die dan zoo goed kent, vertel mij dan eens waartoe dient die gouden bies bovenaan mijn kepi Onmiddellijk daarop klonk het uit den mond van den sergeant, terwijl hij zijn hand in saluut vorm aan den bovenrand van zijn eigen hoofddeksel bracht en vervolgens ge biedend naar den grond wees „Overste, als het geheele regiment tot zóó ver in het moeras zit, moet je nóg kunnen zeggen daar zit de Overste een kwart eeuw filmgeschiedenis. De historie van een groot huis. (Vervolg en slot). Kort hierna trof een nieuwe ramp de jonge maatschappij. De eerste film door de Famous Players opgenomen, was de „Graaf de Monte Christo" met den beroemden too- heelacteur James O'Neill. Doch voor deze film de markt kon bereiken, werd een drie- acter over hetzelfde onderwerp uitgebracht, al of niet toevallig, door een concurreerende maatschappij en noodzaakte Zukor zijn films in de kast te leggen, waardoor een aanzienlijk kapitaal verloren ging. Vele duidelijke voorteekenen schenen er op te wijzen, dat aan de Famous Players slechts een kort leven beschoren zou zijn. De filmindustrie werkte tegen, terwijl slechts het publiek aan enkele cassa's een element van bemoediging vormde. Concureerende filmondernemingen zetten een campagne op tegen „The Feature Craze" en voorspelden een spoedig einde van het bespottelijk idee Van lange films. Om het vertrouwen van sommige vooruit strevende theaterexploitanten te winnen, die cle waarde van Zukor's ideeën langzamerhand begonnen in te zien, was de Famous Players gedwongen tot de invoering van een voor dien tijd ongehoord overweldigend grootsch plan. De kleine, weinig kapitaalkrachtige maatschappij besloot tot de productie van één groote film per week, twee en vijftig per jaar. In de geheele filmindustrie zijn niet ge noeg famous players om zooveel famous plays in films om te zetten", riep de general- manager uit. En men moest hem gelijk ge ven. Een compromis was onvermijdelijk. De plannen werden daarom gewijzigd, en drie klassen films geschapen. Klasse A de onver- valschte famous players in famous plays, met een jaarlijksche productie van vijftien wer ken, klasse B, vijftien films met beroemde filmacteurs en tenslotte een restant van twee en twintig films, waarin de rollen ver vuld zouden worden door een op te richten vast gezelschap. Een der eerste stappen ter verwezenlijking van de plannen was het engageeren van Mary Pickford. Dit was een gedurfde onder neming, want deze jonge actrice, die reeds eenig succes had verworven in films, had de film verlaten, en trad met groot succes op in het tooneelstuk „The Good Little Devil". Zukor besloot haar in de haar passende om geving terug te brengen, en na een lange pe riode van onderhandelingen, slaagde hy erin het stuk te koopen voor vijftien duizend dol lar, in dien tijd een schat van geld. Weer „thuis" tusschen de Kleig-lampen v/as de tegenwoordige mevrouw Fairbanks den Koning te rijk, toen haar contract werd aangeboden voor de verschillende films te gen een salaris van vijf honderd dollars per week. Toen de eerste film van Klasse B klaar was, zou op het onverwachtste het publiek een wijziging in den loop der gebeurtenissen brengen. Klasse A bracht films met bekende tooneelspelers, zooals Mrs. Minnie Madders Fiske, terwijl B als eersteling een film met Mary Pickford uitbracht, welke weldra een geweldig succes boekte. Het publiek aan de cassa wenschte Mary te zien, en zoo werd weldra Klasse A, gedegradeerd tot B, terwijl Mary's salaris steeg en steeg, totdat op een goeden dag de regisseur zyn broer met een gewichtig gezicht meedeelde dat er in zijn DAMSPEL Correspondentie en oplossingen te zenden ondei motto „Damrubriek" aan het bureau der „Vlissing.sche Courant", Walstraat 3860. RedacteurL. GOEDBLOEI* Jr. .PROBLEEM NO. 65. Auteur J. J. Kaan, Terneuzen. Stand Zwart 8 schijven en een Dam op 2, 4, 9, 15, 16, 18, 19, 36 en Dam op 13. Wit 12 schijven op 17, 21, 27, 30, 33/35, 38, 45, 47/49. Wit speelt en wint. Oplossingen in te zenden vóór 20 October. OPLOSSING PROBLEEM No. 63. Stand Zwart2, 4, 9, 15, 16, 18, 19, 36, Dam op 13. Wit 17, 21, 27, 29, 30, Wit. 17—12 40—34 45—40 48—43 47—42 4641 N 29—24 30—25 35X13 25X1 en wint. 40, 45/48. Zwart. 18X7 13X31 16X38 38X49 31X48 36X47 47X20 48X30 49X8 DAMWED STRIJD. Op Woensdag 7 October had te Kruinin- gen een Dam wedstrijd plaats tusschen een tiental der Kruiningsche Damclub en een tiental der Vlissingsche Damclub. Deze avond werd door den voorzitter, den heer D. Duindam met een toepasselijk woord geopend dat beantwoord^ werd met een geestig spéechje door den heer L. Goedbloed, voor zitter van den Zeeuwschen Dambond. De wedstrijd had den volgenden uitslag G. Dek—L. Goedbloed 1—1 G. Duindam—P. F. Streefkerk 0—2 J. Kok—A. K. Bok 0—2 M. van Nieuv/enhuijzen—P. Maas 02 M. LavooijC. van Biemen 02 D. DuindamJ. Maartense 02 M. Le ClercqJ. F. de Krijger 20 W. Visscher-AJ. I. de Waal 0—2 I. Paauwe—P. v. d. Broeke 11 J. KrombeenJ. Koch 02 Het tiental van Vlissingen heeft den wed strijd dus met 164 gewonnen. Hier kwam goed tot zijn recht het spelen tusschen geoefende en ongeoefende dam gezelschap menschen waren die zeven hon derd vijftig dollar per week verdiende, waar op deze laatste antwoordde, dat er in hun studio een meisje werkte, dat twee duizend dollar per week verdiende. Zooveel geld kan niemand verdienen Voor de zooveelste maal had dus het pu bliek door zyn oordeel een groot gewicht in de schaal gelegd en de studio's wijzigde hun werkwijze^ overeenkomstig den wensch van de bezoekers. De onderneming begon te bloeien. Het idee van de lange hoofdfilm had overwonnen. Het deelnemen van de V. S. aan den wereld oorlog deed een i-->rte depressie ontstaan, doch belemmerde den invoer van buitenland- sche films, waardoor de Amerikaansche films een geheel eigen ontwikkelingsgang zou gaan volgen, en bracht breede lagen van de be volking de loonsverhoogingen, die niet te schatten duizendtallen nieuwe bezoekersnaar de bioscopen deden stroomen. Grootere en mooiere theaters begonnen te verrijzen om den behoeften van het filmpubliek tegemoet te komen, beginnende met de Strand Thea ter op Broadway, en daarna in snelle volg orde de Rivoli, de Capito, Warner V. S., de Colony en andere, die al spoedig door het geheele land geïmiteerd werden. Eigenaars van kleine stuivers-bioscoopjes sloten hun inlichtingen en verbouwden stedelijke ope ra's en allerlei andere zalen. De filmindustrie begon een groote en bloeiende onderneming te worden, en aarzelend volgden veel produ cers het voorbeeld van de Famous Players, en begonnen zich eveneens toe te leggen op het maken van langere films. In die jaren waarin de film een ontzaglijke populariteit kreeg, stegen de productiekosten op vaak onrustbarende wijze. Wat men thans ook zeggen mag van het dure en wellicht verouderde star-systeem, niet de producers waren hiervan de schuld. Het publiek aan de cassa's maakte de sterren, het koos zijn hel den en heldinnen, die het immer opnieuw wenschte te zien. Met films waarin bekende en geliefde artisten optraden, werden kapi talen verdiend, terwijl een werk dat niet rondom een dezer halfgoden was opgebouwd meestal viel als een baksteen, enkele zeer groote films uitgezonderd. i De concurrentie dreef de salarissen der stars op tot in het ongehoorde. In 1909 ver diende Mary Pickford drie dollars per dag. In 1916 sloot zij een contract met Famous Players, waarbij haar voor den tijd van twee jaar een som van ruim een millioen dollars gegarandeerd werd, plus een groot aandeel mers, daar in elk opzicht te zien was dat Kruiningen ongeoefend was. Wij hebben kunnen constateeren dat na eenige oefening Kruiningen gopd spel te zien zal geven. APOTHEEK GEOPEND Zondag 11 October is de apotheek geopend van wylen den heer S. J. ENGERING, Hen drikstraat. HOOGWATER TE VLISSINGEN October Zondag 11N.M. 0.38 12.50 Maandag 12 1.17 13.27 Dinsdag 13 1.53 14.08 Onder redactie van TRUUS EYGENHUYSEN. VOOR DE VROUW. Onze kleine logé's. Nu we ons zeer gemakkelijk verplaatsen kunnen, komt het menigmaal voor, dat we voor korten of langeren tijd logeergasten hebben. Over de „groote" logé's zullen we het niet hebben, maar wel over de kleintjes en voornamelijk over die, welke zonder vader en moeder te logeeren zijn gekomen. Want als we een kind te logeeren vragen, nemen we tegelijkertijd een taak op ons, die misschien wel gemakkelijk lijkt, maar het daarom vol strekt nog niet voor iedereen is. Daar is bijvoorbeeld de tante, die geen kinderen heeft, of de grootmoeder, die thuis niets anders meer heeft te verzorgen dan haar man, haar pees en haar planten. Haar schat van teeder- heid, zoo lang teruggedrongen, stort zij over het logeetje uit. Maat weet zij niet te houden en haar hart is baas over haar verstand ge worden. Het is voor haar niet genoeg, dat het kind eens in een andere omgeving ver toeft. Ze neemt het verscheiden keeren mee naar een speeltuin, een bioscoop of een melk- salon. Ze koopt het nu eens een bal en dan weer een spoor treint je. Ze vindt het heele- maal niet erg als het kind de kamer vol snippers maakt en met de voetjes zóó door het grint van den tuin woelt, dat dit in de perken vliegt. Ze draagt het met liefde als haar logeetje bij het baden den boel volspat en een miniatuur-zee maakt in de badkamer. Als het kind door dit alles allen schroom verliest en telkens, wanneer het langs een speelgoedwinkel komt, om een popje of een doos kralen zeurt, krijgt het zyn zin. Want nietwaar, straks is de schat weer naar huis en dan is tante of oma weer alleen. Boven dien kan tante of oma het best doen. Haar financieele staat is van dien aard, dat ze ge rust eens een zijsprongetje kan maken. Maar intusschen wordt het kind wat men noemt „leelyk bedorven", en als de logeer partij ten einde is, krijgen vader en moeder een zoontje of dochtertje thuis, dat met het bestaan van allen dag nog maar matig te vreden is. Alles wat het kind bij tante of oma mocht, wil het ook thuis. Het dwingt om een in de winst op haar films. Doch niet slechts Mary met de gouden krullen genoot zulk een fabelachtig salaris. Weldra wemelde de pay-rol van de Famous Players van de namen van hen die in korten tijd de populairste burgers van de Vereenig- de Staten werden. Artisten als Douglas Fair banks, William S. Hart, Geraldine Farrar, Marguerite Clark, Elise Ferguson, Pauline Frederick, David Wark Griffith, Thomas H. Ince, Mark Sennet. Velen van hen, thans vergeten, werkten voor Zukor's onderneming. En zoo ontstond later ook langzamerhand de Publix Theaters Company, die groote aan tallen theaters onder haar beheer had honderden eerst duizenden later. Eerst kort geleden besloot men de beide maat schappijen ook in naam te laten samenval len, en de Paramount Publix Corporation was het resultaat. En Adolf Zukor, de gebo ren leider, de kleine, doch moedige en vol hardende man, die het bedrijf trots tegen werking en ongeluk tot grootheid wist te brengenwat ook de moeilijkheden waren, met vaste hand en kalm inzicht wist hij im mer aan te sturen op het juiste doel. Als een monument aan zijn groot leiderschap verrijst dan thans op den hoek van Times Square en Broadway, de plaats die de New-Yorker zoo graag „the cross roads of the world" noemt, het magistrale Paramount Building. En des avonds wanneer de zon de trotsche toren huizen als donkere silhouetten heeft achter gelaten, straalt nog Paramount's koepel over Manhattan, hoog boven de roezige straten, waar vlammende lichtreclames de nieuwste talkies aankondigen. En in den langen nacht, wanneer alle lichten gedoofd zijn, blijft het zachte schijnsel in die koepel als een baken voor Zukor's eigen huis zijn eigen groote schepping „the house that shadows built". de gewichtigste gebeurtenis in de europeesche filmindustrie. Seton Margrave, een der journalisten van de bekende „Daily Mail" schrijft in een arti kel het volgende „Ik ben nu in de gelegenheid een nog niet gepubliceerde mededeeling over den groot sten geluidsfilm-acteur te doen. Eenige maan den geleden ging het gerucht, dat Jannings ijverig de Engelsche taal bestudeerde ten einde naar Hollywood terug te keeren. Zoo als ik nu verneem, heeft Jannings echter besloten te Berlijn te blijven. Zijn eerstvol gende geluidsfilm, d'** in het Duitseh en En- gelsch wordt gedra^- ïvyrinfc de volgende maand. Afgezien van den leelijkeji ti*g bij gelijken prijs en kwaliteit Hiermede dient gij Uw land uitgangetje naar een speeltuin of een bios coop en om nieuw speelgoed, tegen welke eischen moeder's beurs niet is opgewassen. Het maakt den tuin tot een chaos, het ge bruikt de kamer voor prullemand en het flod dert naar hartelust in de keuken onder de waterkraan of in de badkamer. Het is een rebelsch, „vrij gevochten" kind geworden, zooals moeder zegt. Het steekt ook de andere kinderen in huis aan en thuis wordt het een leven als een oordeel. De rust en harmonie, die er vroeger heerschten, zijn op de vlucht. Vader en moeder, als ze verstandig zijn en gelukkig worden ze door de omstandig heden hiertoe meestal wel gedwongen trachten zoo spoedig mogelijk hun spruit weer in het rechte spoor te krijgen. Natuur lijk gelukt dit wel, maar het gaat niet zonder strubbelingen gepaard, waardoor de heele sfeer in huis te lijden heeft. En wie zal zeg gen wat zich in het kind afspeelt 1 In elk geval méér dan wij, met ons redelijk ver stand, veronderstellen. De uitroepen „Van tante mocht 't welen „Van oma kreeg ik het altijdgetuigen er van. Een kind moet nog leeren, dat de zuiverste en innigste liefde zich niet altijd openbaart in toegeven, maar vaak juist zich uiten moet in verbieden en straffen. Wie weet of het door die logeerpartij bij oma of tante niet een wrok tegen vader en moeder gaat voelen Wie weet of hierdoor aan zijn jeugd niet dat kostbare, zijn liefde voor vader en moeder, ontvliedt, dat zacht brandende vuur, dat ook nog het later leven verwarmt en verlicht Ontvangt dus altijd uw logeetje met open armen en een warm hart, maakt het 't kind prettig en genoeglijk, maar eerbiedigt zijn opvoeding, zijn opvoeders en zijn tehuis, waardoor ge mee zult bouwen aan zijn toe komstig leven. Het bont in de nieuwe mode. Het is weer tijd om bont te dragen, en daar de mode het niet uit haar programma b~~ft geschrapt, vraagt de vrouw, die zich op dit gebied iets nieuws wil aanschaffen, zich dus af wat de voorkeur verdient en .op welke wijze het gedragen wordt. Op den voorgrond zij gesteld, dat de vrouw dit jaar met bont zeer sober voor den dag komt. Lange bontjassen worden nog maar heel zelden gezien. Wie er een heeft, kan er zich op koude dagen geluk mee wenschen, maar de vrouw, die er nog geen bezit, behoeft daarom niet te treuren en zich geenszins achtergesteld te voelen. Het zijn nu enkel garneeringen van bont en korte bontjasjes, „Slave of his Passion" (Slaaf van zijn wel lust) zal de film ongetwijfeld een meester lijke dramatiseering van het Berlijnsche nachtleven worden. De regie voert Robert Siodmak, een jonge Duitsche regisseur, wiens carrière een merkwaardig parallel vertoont met die van Sternberg. Het weder optreden van Jannings met een zoo begaafden regis seur is de meest gewichtigste gebeurtenis in de Europeesche geluidsfilmindustrie." „HET SLIPPERTJE". Binnenkort zal de Ufa een filmcomedie in ons land uitbrengen, waarvan onlangs de première te Berlijn een uitbundig succes mocht oogsten. De hoofdrol speelt de popu laire filmster Renate Müller. DER WEG INS LEBEN. De film „Der Weg ins Leben" van den Russischen cineast Ekk, is voor Nederland aangekocht door de firma Tuschinski. De première zal binnenkort te Rotterdam plaats vinden. NEDERLANDSCHE GELUIDSBEDRIJFSFILM. Te Amsterdam werd de eerste Nederland- sche Geluids-Bedrijfsfilm vertoond. De film van het Philips-bedrijf door den Nederland- schen cineast Joris Ivens. En men heeft kun nen zien dat Ivens, die de merkwaardige ga ve heeft een documentaire „publiek"-film te maken zonder de minste concessie te doen wat betreft zijn artistieke en filmische over tuiging, onder uiterst moeilijke omstandighe den in het wereld-bedrijf te Eindhoven een film, soms streng, met minder stijging dan in „Zuiderzee" en „Wij houwen", heeft ge maakt, waarvan de kwaliteiten wel t sterkst spreken na vergelijking met de film „Radio Europa" van Hans Richter, welke film trou wens met een geheel andere doelstelling ge maakt is. Er is hier niet nuchter een bedrijf in beeld gebracht, de lezers zullen zich de close-ups herinneren, de overgangen, welke Ivens gebruikt, de suggestieve opname van machines, die de cineast werkelijk levend v/eet te maken, de voorstelling, hoe de ma chine het werk van den mensch overneemt, enz. Wie de Philips-fabrieken bezichtigt, zal niet, werkend op geheugen, zelf lampen en radiotoestellen gaan maken, maar hy zal een indruk krijgen over een groot en een „den kend" bedrijf en dien indruk geeft de film van Ivens ook#1 -

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1931 | | pagina 8