FAILLISSEMENTEN LUCHTVAART SPORT LAND- EN TUINBOUW GEMENGD NIEUWS RADIO-RUBRIEK STOOMVAARTLIJNEN WEERBERICHT HOOGWATER TE VLISSINGEN nen Militairen Pensioenbond, trad als spreker op de president van het hoofdbestuur van genoemden bond, de heer D. F. Brandwijk, met het onderwerp „Onze eisch om recht voor de oud-gepensionneerden." Aan het eind der vergadering werd de navolgende motie met algemeene stemmen aangenomen „De openbare vergadering, uitgeschreven door den Algemeenen Militairen Pensioen- bond en gehouden te 's-Gravenhage, op den 27en Juni 1931 in het gebouw „Amicitia" al daar, gehoord, den inleider spreekt als. haar overtuiging uitdat de oud-gepensionneerde militairen hun eisch om recht tot herziening der pensioenen over de géheele lijn onverzwakt moeten handha ven, aangezien de thans vigeerende steun regeling, hoeveel voordeelen zij ook voor en kelen biedt, geen recht schept en alle vroeger bestaande verhoudingen in vergoeding van den staat, voor in verschillende rangen en standen aan den staat bewezen diensten omverwerpt. Noodigt het hoofdbestuur van den Alge meenen Militairen Pensioenbond uit, scherp en krachtig te blijven ijveren opdat a. instede van een steunregeling voor de oud-gepensionneerden van land- en zee macht de pensioenen over de geheele lijn worden herzien, zonder rekening te houden met inkomsten van particulieren aard, aan gezien hiermede ook bij de onder de werking der pensioenwetten 1922 gepensionneerden, geen rekening wordt gehouden b„ dat aan de oud-gepensionneerden van het koloniale leger ten volle recht zal worden gedaan, door loslating van de leeftijdsgrens en het schenken van volle gelijkstelling aan alle rangen. Besluit deze motie te zenden aan den mi nisterraad, de ministers van financiën, de defensie en koloniën, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en -aan de pers en gaat over tot de orde van den dag." Door de rechtbank te Middelburg weren heden failliet verklaard P. Visser, caféhouder en winkelier te Mid delburg. Rechter-commissaris mr, A. van der Hoop, rechter. Curatormr. P. C. Adriaanse, advocaat te Middelburg. J. A. Flohil, landbouwer te Oosterland. Rechter-commissaris mr. J. W. Zijlstra, rechter. Curator mr. C. J. B. du Croo, advo caat te Zierikzee. Door den West-Moesson naar Indië. De piloot van het 20e postvliegtuig van de K.L.M. de heer E. van Dijk, verklaarde in een persgesprek met een vertegenwoordiger van de „Java-Bodè", dat de West-moesson in Ned.-Indië slechts kinderspel is bij die welke in de Golf van Bengalen en op de omliggen de kusten voorkomt. De heer Van Dijk noemde het traject Cal cutta-Akyab-Rangoon het allerzwaarste dat hij ooit heeft gevlogen. Zelfs hetgeen bij een transatlantische vlucht van den piloot ge- ëischt wordt, is niets vergeleken bij hetgeen bij het bevliegen van dit traject in dezen tijd van het jaar van den bestuurder wordt ge vergd. De regen was zoo dik en de buien waren zoo zwaar, dat men er haast niet door heen kon komen. Te Akyab vingen de moeilijkheden aan welke tot vertraging leid den. Wij probeerden daar twee dagen ach tereen te vertrekken. Het was echter onmo gelijk om uit de geweldige zware buien te komen. Op den derden dag was het weer beter, doch toen waren de magneten nat ge worden, hetgeen nog nooit is voorgekomen. Wij zullen de moeilijkheden te boven komen en voorzichtig en beraden zal deze drie maanden van den Britsch-Indischen West moesson moeten worden gevlogen. Na wat wij weten, zullen we ze, zij het met een enkelen dag vertraging, doorkomen. Kringuitvoering van den Zeeuwsch-Brabantschen Turnkring te Goes. Goes stond Zaterdag in het teeken van de gymnastiek. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van „Volharding" werd nl. een uit voering gegeven van den Zeeuwsch-Brabant schen Turnkring, waaraan behalve door „Volharding" werd deelgenomen door „Wil- helmina", „Medioburgum", „Ons Huis" en „Achilles" uit Middelburg, „Louis Botha" uit Kruiningen, „Vlissingsche Turnvereeniging" en „Lichamelijke Ontwikkeling" uit Vlissin- gen, „Sparta" uit Krabbendijke, „U.D.I." en „Sparta" uit Bergen op Zoom, „Jonge Spar taan" uit Nieuw-Borgvliet, „Volhadring" uit Souburg, „Olympia" te Kapelle en „Olympia" uit Tholen. Te half 2 werd begonnen met het opstellen van den stoet van afgevaardigden met vaan dels en vlaggen op het stationsplein. Te on geveer kwart voor twee marcheerde deze stoet, begeleid door de beide Goesche muziek korpsen Hosanna" en „Euphonia" van het Stationsplein naar het stadhuis. Daar had de officieele ontvangst plaats door het gemeentebestuur. De burgemeester, wethouder Goedbloed, de waarnemende se cretaris, de heer Lodder en het raadslid Si mons begroetten in de raadzaal de afgevaar digden. Achter het hek stonden de vaandels en vlaggen opgesteld. De burgemeester verwelkomde in een har telijke toespraak de gasten. Spr. herinnerde er aan, dat hij tien jaar geleden dezelfde vereeniging, die toen haar 30-jarig bestaan vierde, hier ook mocht verwelkomen en stelt het op prijs, dat thans weer te mogen doen. Spr. is blij, dat het mooie meer dezen dag zoo opvxoohjkt, hoopt, dat de uitvoering op de wei goed moge slagen en dat er op den feestavond meer belangstelling moge zijn dan op den eere-avond. Spr. wenscht de vereeniging „Volharding" en speciaal den voorzitter, den heer Bartelse. geluk met dezen dag en spreekt de hoop uit,- dat de burgerij voortaan wat meer notitie zal nemen van de uitvoeringen van „Volhar ding". Moge het gevolg van deze feesten zijn een uitbreiding vanhet ledental en meer medewerking van de Goesche ingezetenen. De heer Schuurbiers, voorzitter van den Zeeuwsch-Brabantschen Turnkring dankt hartelijk voor deze gulle, officieele ontvangst. Gelukkig mag geconstateerd, dat de gemeen tebesturen de laatste jaren meer waardeering zijn gaan toonen voor de gymnastiek. In het bijzonder dankt spr. den burgemeester, die de gymnastiek zoo gunstig gezind is. De heer W. de Graaf uit Middelburg, hoofdbestuurslid van het'Kon. Ned. Gymnas- tiekverbond, dankt allereerst namens de ver eeniging „Volharding" voor de vriendelijke wijze, waarop het gemeentebestuur haar tege moet getreden is. Ook namens het K.N.G.V. zegt spr. dank :oor de ontvangst. Door of ficieele ontvangsten toch stijgt de zaak der lichamelijke oefening in de achting der inge zetenen. Spr. schetst de hooge waarde der gymnas tiek, die in niet geringe mate de volksla-acht verhoogt. Krachtige, harmonisch ontwikkelde man nen en vrouwen vormen een kostbaar bezit voor een volk. Daarom is de lichamelijke oefening een nationale zaak. Spr. eindigt met zijn beste wenschen uit te spreken voor den groei en bloei van Goes. Moge het een van de eerste plaatsen van Zeeland worden. Nadat ververschingen waren aangeboden, werd weer naar het Stationsplein terugge- 'marcheerd, van waar te ongeveer kwart door drie de optocht van alle deelnemende ver- eenigingen vertrok naar het terrein. Het was een warme marsch voor de klei neren, zoowel als voor de grooteren en niet minder voor de muzikanten van „Euphonia" en „Hosanna". Toch kwam juist door het zonnige weer, de lange optocht uitstekend tot zijn. recht en was het een schitterende recla me voor de lichamelijke oefening. Een talrijk publiek heeft dan ook genoten van den aan blik der vlaggen en vaandels en de kranige turnsters en turners. Te ongeveer half vier arriveerde men op het terrein. Na défilé en vaandelgroet volg den hier gezamenlijke vrije oefeningen voor jongens en meisjes en dames vereenigings- turnen (rek, ringen, brug, paard, bok en evenwichtlatten)en een wedstrijd pyramiden en groepen. De verschillende groepen werden door de vele aanwezigen met groote belangstelling ge volgd. Het was een uitnemende propaganda voor de gymnastiek, waarvan vooral de jongeren in hun eigen belang het groote nut dienen in te zien. Alle gymnasten van klein tot groot deden hun uiterste best om de uitvoering te doen slagen. Van 6 tot 8 uur werd door „Hosanna" een concert op de Groote Markt gegeven, terwijl de feestelijkheden werden besloten met een feestavond in het Schuttershof, waar weder om vele staaltjes van het kunnen der turn sters en turners werden te zien gegeven. Het was op dezen feestavond buitengewoon druk. Velen moesten zich met een staan plaats tevreden stellen. De heer Bartelse, voorzitter van „Volhar ding", heeft den avond met een welkomst woord geopend. De heer Schuurbiers heeft de turnsters en turners dank gebracht voor hun prestaties en tevens den burgemeester dank gezegd voor zijn belangstelling in de gym nastiek. Ook den feestavond woonde de bur gemeester weer van begin tot einde bij. Vermelding wij nog, dat de burgemeester Vrijdagavond op den eere-avond den leider van „Volharding", den heer Kooij, heeft ge huldigd voor zijn velen, geheel belangloozen arbeid voor „Volharding". Hij bood hem een bloemenmand aan. Bij den wedstrijd pyramide en groepen werden Zaterdagmiddag de volgende prijzen toegekend Dames le pr. „Achilles", Middelburg (25 p.) 2e „Volharding", Goes (22 f2 p.) 3e „Wilhelmina", Middelburg (19'/t p.) Heerenle pr. „Volharding", Goes (23 p.) 2e pr. „Achilles", Middelburg (22 p.) 3e pr. V. T. V., Vlissingen (20 p.) Kersen-campagne, Dank zij het zeer gunstige weer verloopt de kersencampagne vlot en kan de pluk van het gewas ononderbroken plaats hebben. In het begin waren de noteeringen op de veilingen en markten vrij hoog, maar sinds eenige da gen zijn de prijzen danig gezakt, zoodat er thans, gezien de hooge prijzen die op het hout werden gegeven, door pachters van boomgaarden verlies wordt geleden. De vrucht is dit jaar van zeer goede kwaliteit en lekker van smaak. Men hoopt, wanneer er wat meer rijpe kersen zijn verdwenen, dat de prijzen door inlandsche consumptie zullen oploopen. Ook de aardbeien, waarvan groote partijen ter veilingen komen, zijn laag genoteerd. Een zware brand. Zater dagmiddag woedde in de kapokfabriek „Tex tile et Filature" v.h. Continentale Kapok- fabriek aan de De Ruijterstraat te Nijmegen een zware brand, die groote schade heeft aangericht. Omstreeks kwart voor twee namen voorbij gangers rookverschynselen waar, waarop de brandweer gealarmeerd werd. Het bleek ech ter een felle brand te zijn, die een sterke rook-ontwikkeling veroorzaakte, waardoor het blusschingswerk ten zeerste bemoeilijkt werd. Het vuur bleek te woeden in de kelderruimte, die onder het geheele kapitale fabrieksge bouw gelegen is en een groote oppervlakte beslaat. Zij is vrijwel geheel gevuld met balen kapok. Vermoedelijk had het vuur reeds ge- ruimen tijd zijn vernielend werk verricht, want het bevond zich door de geheele kelder ruimten en veroorzaakte een geweldige hitte en kolossale rookwolken. Met zeven stralen op de waterleiding en een zware straal van de groote motorspuit werden enorme hoeveelheden water in de kel ders gespoten, maar het eigenaardige feit deed zich voor, dat de op het water drijvende kapok bleef doorbranden. Dit en de omstan digheid, dat door de groote hitte en den rook de menschen om het kwartier moesten wor den afgelost, was oorzaak dat ernstig gevaar voor uitbreiding van den brand bestond. Omstreeks half vier was de toestand uiterst critiek. Het vuur had zich langs een der toe gangswegen een uitgang naar de bovengrond- sche verdieping gebaand en tastte drie ka pokkamers en drie kapokmolens aan. Het gelukte de brandweer met groote inspanning, het gevaar te bezweren. Na urenlangen arbeid werd het zwoegen van de brandweerlieden met succes bekroond. Tegen zes uur begon het vuur zienderoogen te minderen en toen tegen zeven uur de kel derruimten nagenoeg onder water gezet wa ren kon de brandweer voor het grootste deel inrukken. Een enorme hoeveelheid kapok is verbrand en de schade is dan ook zeer groot, doch kon nog niet worden vastgesteld. Pand en voor raden zijn verzekerd op beurspolis. Omtrent de oorzaak van den brand tast men volkomen in het duister. Inbraak. In den nacht van Vrij dag op Zaterdag is ingebroken bij de firma De Haan in de Kerkstraat te Eindhoven. De dader is langs den achterkant in de woning gekomen na verbreking van een ruit. Nadat hij op het kantoor lies ondersteboven had gehaald, wist hij zich toegang te verschaffen tot den winkel, waaruit hij de kassa weg sleepte naar de binnenplaats om ze daar te forceeren. Een bedrag van 10 werd eruit ontvreemd. 'Daarna begaf zich de dader naar de slaapkamer der bewoners. Deze werden door het stommelen wakker en begonnen om hulp te roepen. Hierop nam de dader de vlucht, doch hij werd door twee politieagen ten. achterhaald. Terwijl deze agenten hem naar het politiebureau brachten, hoorden zij daarna opnieuw hulpkreten. Een der agenten snelde naar de woning terug, waar de in braak was gepleegd. Van deze gelegenheid maakte de dader gebruik om den anderen agent een stomp tegen de borst te geven, waardoor deze over zijn rijwiel struikelde. IJlings nam de inbreker daarna de vlucht, achtervolgd door agenten, die van vuurwape nen gebruik maakten. Men is er echter niet in geslaagd den vluchtenden inbreker te ach terhalen. Ongelukken. Zaterdagmiddag hebben te Voorburg tegelijkertijd twee ern stige ongelukken plaats gehad. Op den hoek van het Oosteinde en Loolaan had een aan rijding plaats tusschen een wielrijdster en een auto. De wielrijdster kwam te vallen en is zwaar gewond naar een ziekenhuis vervoerd. De schuld is te wijten aan dê wielrijdster, omdat zij per rijwiel de Loolaan uitkwam, die voor het verkeer daar ter plaatse gesloten is. Op den Parkweg nabij de Loolaan is een voet ganger door de tram aangereden. Met een gebroken arm en inwendige verwondingen is ook deze naar St. Antoniushove vérveerd. Een 10-jarig meisje te Heerenveen is tijdens een schoolreisje in den speeltuin te Paters- wolde uit een luchtschommel gevallen. Zij bleef aan een haak hangen en werd dermate aan den onderbuik verwond, dat direct ge neeskundige hulp noodig was. Na verbonden te zijn is het meisje naar het ziekenhuis overgebracht. Een motorrijder uit Naald wijk is op den nieuwen weg te Honselaars- dijk tegen een uit een dwarsstraat komenden personenauto aangereden. De motorrijder sloeg van zijn motor en bekwam ernstige ver wondingen aan hoofd en benedenarm. Na voorloopig verbonden te zijn is hij in zorg- wekkenden toestand naar een ziekenhuis te 's-Gravenhage overgebracht. In een sloot op de grens van de gemeente RuurloZei- hem is het lijk gevonden van een 30-jarigen landbouwer. De man had een schot in het hoofd. Een geweer lag dicht bij hem. Men vermoedt een ongeluk. Hij was gehuwd en vader van twee kinderen. Onder Nieuw- stad bij Sittard is een man door een auto aangereden en gedood. De chauffeur, die on der invloed van sterken drank zou zijn ge weest, is aangehouden. De auto is in beslag genomen. Op den Amsterdamschenweg bij Arnhem heeft een botsing plaats gehad tus schen twee auto's. Een inzittende dame uit Bilthoven werd door de voorruit van den per sonenauto geslingerd. Met een ernstige her senschudding en snijwonden is zij naar een ziekenhuis vervoerd. In een ziekenhuis te Rotterdam is overleden de 17-jarige smids jongen, die op den Rotterdamschendijk tus schen Schiedam en Rotterdam door een elec- trischen trein is aangereden, waardoor hij een zware hersenschudding kreeg. Een 2-jarig knaapje te Gendringen viel in een onbewaakt oogenblik in een tobbe met zeepsop. Toen de moeder even later het kind er uit haalde, was het reeds overleden. Eer 17-jarige jongen te Geldermalsen werd een der handen afgerukt bij het uit elkander van een oud geweer, dat werd aangewend tot verdrijving van schadelijke vogels in den kersenboom gaard van den heer Witteveen. Een mo torrijder uit Naaiden, die gister bij een motor ongeluk zwaar werd gewond, is hedennacht aan de bekomen verwondingen overleden. Branden. Zaterdagavond te on geveer acht uur sloegen plotseling de vlam men uit een timmerloods, die zich op het NEERLAND'S PARIJSCHE TROPEN VERBRAND. 't. Zijn maanden van denken Van 't wikkend verstand. 't Zijn maanden van werken Der nijvere hand. 't Is opbouw versiering der Neêrlandsche Stand 't Is alles 't is alles 't is alles verbrand. Het ligt daar in asch en waardeloos neer, Dat beeld onzer tropen in kunstvolle sfeer. 't Portret van ons „kunnen" 't is, jammer, vergaan, Maar 't origineele "blijft krachtig bestaan. Het was slechts een weerschijn ach vreeselijk klein, Van 't groote dat Neerland, ons Neêrland doet zijn. Uit stof en uit p-ch verrijst nieuwe vrucht. Het is slechts een „jammer" dat Neêrland niet ducht. Ha-Vee-Wee. terrein van de Toevlucht voor Onbehuisden achter het Oude Pesthuys bevindt, aan de zijde van de Jacob van Lenepkade te Am sterdam. Deze loods was gevuld met allerlei licht brandbaar materiaal, zoodat de vlam men zeer spoedig zich over het geheele op pervlak uitgebreid hadden en ook een aan grenzende loods aantastten, die diende als opslagplaats voor tafels, stoelen en matras sen. Tusschen de beide loodsen en het oude gebouw bevindt zich slechts een nauwe door gang en juist in dit gedeelte van het gebouw zijn de ruim 250 kinderen gehuisvest, van welke die beneden de drie jaar reeds naar bed waren, toen de brand uitbrak. Aangezien enkele ruiten reeds door de hitte waren ge sprongen en de kozijnen geblakerd, leek het den hoofddirecteur en hoofairectice geraden de kinderen in veiligheid te doen brengen. De kleintjes zijn toen overgebracht naar het vrouwenasyl, de grooten zijn onder geleide naar het Vondelpark gestuurd. Toen de brand gebluscht was, zonder aan het kinderverblijf of andere gedeelten van het gebouw schade te hebben toegebracht, konden de kinderen weer binnen en naar bed gebracht worden. Er schijnt aanleiding te zijn om te denken aan kwaadwilligheid als oorzaak van den brand er zijn tegen een persoon, wien nog Zaterdagmorgen hulp geweigerd had moeten worden, vermoedens .gerezen, maar deze wa ren niet voldoende gegrond om hem in be waring te stellen. Opgelegde Britsche vloot. Volgens een officieele opgave uit Londen is thans een 665-tal Engelsche sche pen boven de 1000 tons, met een totaal-in houd van 3.034.700 bruto reg. tons in Engel sche en Iersche havens opgelegd. Hiervan zijn 57 schepen, welke tusschen de jaren 1926 en 1931 zijn gebouwd, dus nog betrekkelijk nieuwe en moderne schepen. De bruto-inhoud van deze 57 schepen bedraagt 305.300 reg. tons of 10 van de geheele opgelegde Brit sche vloot boven de 1000 tons. Juweelen gestolen. De recherche te Maastricht heeft in samenwer king met de politie te Aken gearresteerd een Duitscher, die ten nadeele van iemand te Maastricht enkele juweelen, waaronder rin gen en sierspelden, had gestolen ter waarde van ƒ600. De sieraden zijn te Aken op een bank van leening teruggevonden. Tijdens het verhoor uit het raam gesprongen. Een 19-jarige vrouwelijke kantoorbediende, die verdacht werd van verduistering van 650 Mark, uit de kantoorkas, werd Zaterdagmor gen door den rechter-commissaris verhoord in een vertrek op de tweede verdieping van het politiepresidium te Stettin. Plotseling sprong het meisje van haar stoel op en wierp zich door het openstaande ven ster naar beneden. Bewusteloos en met ern stige verwondingen werd zij opgenomen en naar een ziekenhuis overgebracht. De doodstraf in Zwitser land. Door den Zwitserschen Stenden- raad is thans het reeds door den Nationalen Raad aangenomen voorstel goedgekeurd om in het nieuwe wetboek van strafrecht, dat langzaam zijn voltooiing nadert, de doodstraf niet meer onder de straffen op te nemen. Bij de beraadslagingen had ook de regeering bij monde van Bondsraad dr. Ilaeberlin, die het departement van Justitie onder zijn leiding heeft, zich krachtig ten gunste van het voor stel uitgesproken. Behalve op de onherstel baarheid van rechterlijke dwalingen, legde Haeberlin vooral den nadruk op de lage in stincten die door voltrekking van de dood straf worden opgewekt. De geschiedenis van de doodstraf in Zwit serland is een eigenaardige. Bij de herziening der Bondsgrondwet in 1874 werd zij uitge sloten, hoewel overigens het strafrecht kan tonale aangelegenheid bleef. Een aantal zware misdrijven ontketende een volksbewe ging tot wederinvoering, die reeds in 1879 tot een nieuwe herziening leidde, waarbij den kantons werd toegestaan de doodstraf weer in te stellen. Een tiental kantons heeft daar van in den loop der jaren gebruik gemaakt. Een vrouwelijke verste keling. - Bü het Poolsche grensstation Stolpce, heeft men dezer dagen een 16-jarig meisje van onder een slaapwagen te voor schijn gehaald, die als verstekeling de reis Moskou—Warschau wilde meemaken. Van Minsk tot Stolpce had zij de reis reeds on gemerkt afgelegd op de assen van den slaap wagen. Het meisje gaf voor, dat zij naar Po len wilde, om daar haar vader te zoeken, die in Warschau verbleef. Dinsdag 30 Juni. Hilversum, 298 M. Avro. 8.00 Gramo- foonplaten. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gra- mofoonplaten. 10.30 Voorlezing. 11.00 Con cert, kwartet. 12.30 Orkest en refreinzang. 2.00 Lezing. 3.00 Knipcursus. 4.00 Gramofoon- platen. 4.30 Kinderuurtje. 5.30 Gramofoon- platen. 6.15 Onderwijsfonds voor de binnen vaart. 6.45 Gramofoonplaten. 7.00 Lezing. 7.30 Omroeporkest. 7.00 Lezing. 8.20 Vervolg con cert. 9.15 Optreden van de Terek-kozakken. 9.30 Omroeporkest. 10.00 Vaz Dias. 10.10 Terek-kozakken. 10.30 Dramatische schets. 11.15 Gramofoonplaten. Huizen, 1875 M. K.R.O. 8.00 en 10.00 Gramofoonplaten. 11.30 Godsdienstig half uurtje. 12.00 Politieberichten. 12.15 Concert, trio. 1.45 Gramofoonplatenu. 2.00 Vrouwen uurtje. 3.00 Gramofoonplaten. 4.30 Concert 6.30 Verbondskwartiertje. 6.45 Gramofoon platen. 7.00 Lezing. 7.30 Politieberichten. 7.45 Aansluiting Stadstheater te Aken. Opera-uit zending. In de pauze de familie Speenhoff. 9.00 Vaz Dias. 11.00 Dramofoonplaten. Daventry, 1554.4 M. 10.35 Morgenwijding, 11.05 Lezing. 12.20 Orgelspel. 1.20 Orkest concert. 2.15 Televisie. 2.25 Gramofoonplaten. 3.45 Toespraak. 4.20 Concert, viool en piano. 4.50 Orkestconcert. 5.35 Kinderuurtje. 6.20 Berichten. 6.50 Cricketmatch. 7.05 Pianospel. 7.20 en 7.45 Lezing. 8.05 Hoorspel. 9.20 Be richten, 9.40 Lezing. 10.00 Concert, orkest en bariton. 11.00 Dansmuziek. Langenberg, 473 M. 7.25 en 10.35 en 12.30 Gramofoonplaten. 1.25 Orkestconcert. 5.20 Concert, vrouwenkoor. 8.20 Opera-uitzending. Kalundborg, 1153 M 12.20 en 3.50 Or kestconcert. 8.20 Duetten voor cello. 8.50 Tooneel. 11.35 Dansmuziek. Brussel, 338.2 M. 5.20 Orkestconcert. 6.35 Gramofoonplaten. 8.20 Orkestconcert, zang en declamatie. 508.5 M.5.20 Orkestconcert. 6.50 en 8.20 Gramofoonplatem 9.20 Orkestcon cert en zang. Parijs, „Radio-Paris", 1725 M. 8.05 en 12.50 en 1.25 en 6.20 Gramofoonplaten. 8.20 Liederen-voordracht en gramofoonplaten. Zeesen, 1635 M. 7.00 Gramofoonplaten. 10.30 Lezingen. 12.50 Gramofoonplaten. 1.15 Berichten. 2.20 Gramofoonplaten. 3.20 Lezin gen. 4.50 Concert. 5.5'0 Lezingen. 8.05 Met ae microfoon door de stad Stettin. 9.35 Vroolijke Avond uit Weenen. 10.35 Berichten, daarna vervolg uit Weenen. DE RADIO BIJ PUBLIEKE GEBEURTENISSEN. Een ieder kent het lange wachten in een. samengepakte menigte langs den weg, dien straks een historische optocht of een film ster of een beroemd bokser zal nemen. Een ieder herinnert zich de telkens daarbij op duikende valsche geruchten, die langs de eindelooze drommen wachtenden zich voort planten „Ze komen en ds onzekerheid of men nog lang zal moeten wachten. De radio heeft hierin nu uitkomst ver schaft. In Italië zou kortelings Mussolini een nieuwen weg openen. Dichte drommen men schen en daarachter lange files auto's ston den langs den weg opgesteld, die de roode auto van den duce zou nemen. Enkele dui zenden van deze auto's waren met een radio toestel met kléine antenne uitgerust. Het verloop van het gebeuren werd door een plaatselijken zender bekend gemaakt en zoo hoorden de wachtenden uit de luidsprekers der duizenden wachtende automobielen het volkslied ais aankondiging van het vertrek van den duce uit het paleis. Verder werden door dit station zeer nuttige verkeerswenken gegeven aan automobilisten, een opsomming van de wegen die afgesloten waren, de te nemen routes voor den terug tocht enz. Dit opent een nieuwe interessante en practische toepassing van de radio voor de automobilisten, die gemakkelijk een koffer apparaat mee kunnen nemen. „Abbekerk" (thuisr.) p. 25 Juni Perim „Aagtekerk" (uitr.) 26 Juni te Port Said „Deli" (uitr.) p. 26 Juni Kaap del Armi .Heemskerk" (uitr.) p. 26 Juni Dakar „Indrapoera" (thuisr.) 26 Juni v. Marseille „Insulinde" 27 Juni te Batavia v. Rotterdam „J. P. Coen" (thuisr.) 26 Juni van Singapore „Maasdam" (uitr.) 26 Juni te Houston „Marnix van St. Aldegonde" (thuisr.) 26 Juni te Suez „Meerkerk" 27 Juni te Rott. van Australië „Nieuw Amsterdam" 27 Juni van New-York naar Rotterdam „Modjokerto" (thuisr.) 26 Juni v. Port Said „Oostkerk" (thuisr.) 26 Juni te Genua „Poelau Roebiah" (thuisr.) 27 Juni te Suez „Ridderkerk" (uitr.) 26 Juni te Genua „Statendam" 27 Juni te Rott. van New-York „Streefkerk" (thuisr.) 27 Juni van Madras „Volendam" (uitr.) 27 Juni van Boulogne „Westerkerk" (thuisr.) 27 Juni v. Marseille Hoogste barometerstand 771 te Valencia. Laagste barometerstand 748 te Abisco. Verwachting tot den avond van 30 Juni Matige tot zwakke Noord-Westelijke tot Wind. Afnemende bewolking. Weinig of geen regen. Aanvankelijk koeler. Later iets war mer. Licht op voor Auto's, Fietsen en Voertuigen. Juni uur Dinsdag 30 9.53 Juli uur Woensdag 1 9.53 Juni Dinsdag 30V.M. 2.14 14.42

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1931 | | pagina 6