A. JANSÜtS A IM- PALIISIiMÏ 35 SLAGERIJ H. VAN HAL Rund-, Varkens- Kalfs- en Lamsvleesch NICUWE zeep heeft alle harten eeroierd Toiletzeep I UW KOFFIETAFEL I iKOFFiEÜOOIj De 5 Stuivers van Lavadère VANY5ENDYK5 GFZELSOHIPSSPËLEH de Schelde! KOFFIE ENTHEE 75' 70° 65c GOED EN GOEDKOOP JAVA-THEE WAARSCHUWING. ZATERDAGMIDDAG _te T£HP^PATUUP AARDENFABRIEK v/hC.GEERS£Z00N BERGEN OP ZOOM. JACQ PLOUVIER - N1EUWEND1JK Ruim voorzien van prima tegen SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN. Zie onze etalage. Let op het JUISTE adres. of Met een kwartje de Wereid rond PrijzenLoge f 0.60,1 e f 0.35, 2e f 0.20 en 3e f 0.15. KOFFIE RAAR5MERK 50 CTS. PER HALFPOND5 PAK vb/Mgt uw wiNkelieb/ No. SlagerijJMNSTAD AfslagVarkensvleesch Kleine Advertentiën MiddsSburgsche Maatschappij v. Stoomvaart Firma F. VA I EERSTI I KAMER-O ■otaag Jtaarjfe ,'zlzxt - ~~axzsx: jviv \ACPJ "T^£v"' QlDKes&fi' WriïiïiïiiïiïiWjïjtilll Bij andere systemen wordt meer of minder warmte verkregen door dezelfde hoeveelheid brand' stof harder of zachter te laten branden. Gevolg: na een poosje is er geen versche brandstof meer maar wel een hoop half uitge' bran de kolen. Resultaat: weinig verschil tusschen hard of zacht branden. Bij den wordt de meerdere of mindere warmte verkregen door het Duplex- systeem, waarmede automatisch een grooiere of kleinere hoeveelheid versche kolen aan het vuur wordt toegevoetrd. Gevolg: er is steeds een flinke hoeveelheid versche brands. Of in het reservoir van den haard. Resultaat: steeds schitterend luisteren naar den regulateur.. VERHEUL f. CO. Alleenverkoop voor Vlissingen en omstreken Niet alle hout is timmerhout. Niet alle steunschoenen zijn Welf schoenen. Daar het den laatsten tijd herhaaldelijk voorkomt dat onder den naam WELFSCHOEN, confectieschoenen werden verkocht waarin een kleine verhooging is aangebracht, doch welke hoegenaamd niets met de WELFSCHOEN gemeen hebben en daarom alle voordeelen en gemakken der WELFSCHOEN missen, verzoeken wij beleefd alvorens zich een paar WELFSCKOENEN aan te schaffen, zich er van te overtuigen of de naam WELFSCHOEN (Ned. Octrooi N. 4466) in de voering en op de zool vermeld staat. ÜSIP Welfschoenen zijn gemakschoenen welke op geheel bijzondere leesten zijn vervaardigd en welke door de Nederlandsche Octrooiwet zijn beschermd onder het nummer 4466. Welfschoenen zijn voor Vlissingen uitsluitend verkrijgbaar bij ÜSP ALLEENVERKOOP WELFSCHOENEN ^£3 HOBEIIMSTRAAT 7 (fZ)VERAL zijn de vrouwen ^"Mngenomen met de nieuwe toiletzeep. Zij vinden dat zij er verrukkelijk uitziet zoo helder wit en zacht; en dan de geur zoo teer en bekorend en bovenal houden zij van het overvloedige schuim, dat zich met water on middellijk vormt. Zij zijn verbaasd dat zulk een luxe zeep zoo weinig meer kost dan gewone toiletzeep. Lux Toilet Zeep is inderdaad de eerste zeep van zulk een voortreffelijke kwaliteit die tegen zulk een matigen prijs wordt verkocht. Slechts voor de fabri kanten van de beroemde Lux, met hun talent voor kwaliteit en hunne geweldige hulpbronnen was dit te bereiken. U zult verrukt zijn over het schuim, zacht als satijn en de fijne geur. LTS 5-020aH N.V. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ. VLAAROINGEN ■IIIIHIIinillffillllilllllBülIHlIIIHIllHlllIHlüHlia g c i isnietcompleet,wanneer i daaraan een fleschje g - ontbreekt, - U neme daarvoor om 3 uur geven wij een speciale Matinée met de groote kinderfilm een spannend reisverhaal in 9 acten. film vol kinderlijke fantasie. Groot van opzet. Een Amusante tooneelen. ALLE LEEFTIJDEN. 30CTS PER ON5 PAKJE FIJNHARPHOUTHANDEL VOORRADIGRUIM 1000 til- TRIPLEX Eiken, 1 en 2 zljdig, Okoüme, Berken, Elzen. CAWIT EN CUBA TRIPLEX EN MULTIPLEX. Groote voorraad EIKENHOUT. OKOÜME MUURPLATEN Prima kwaliteit Lage prijzen A. C. JULIANUS - LANGEVIELE K 217-218 MIDDELBURG. Morgen 9 uur eerste klas ge steriliseerd VARKENSVLEESCH a 35 ct. per pond, fijr.c gesmolten REUZEL a 45 ct. per pond. Gem. Slachtplaats, Boterplein. October Maandag 28 Dinsdag 29 Donderdag31 Vrijdag 1 Maandag 4 Dinsdag 5 v.Midd v.m.uur 8 8 - I v. Rolt. v.m.uur 8 intormatien te oekonten: K'-tterdam V. transport- en KxP» Undern. v h. Vrv-n O. VOS. Teleloon 27(18—2018. Middelburg; libNHUÜKN, lelei. Miss.; W. OOSTEKHOUT, Tele». 282. Uordi echt. üebis. BUIT EN HEK. Tel. op Dinsdag 29 en Woensdag 30 October a.s., in het Concertge bouw alhier. Aanvang 8J4 uur. Toegangsprijs niet-leden 60 ct. Kaarten verkrijgbaar voor leden en niet-leden op Zaterdag 26 Oc tober a.s., des nam. van 36 uu'r in het Gebouw der Jongemannen- Vereeniging, Noordstr. 34, alhier. Heden versche BAKBL0EDW0RST HAAGSCHE- EN BUITSCHE SMEERW0RST TE ROLLER. Telef. 387. De lange winteravonden zijn de meest geschikte voor Groote keuze vindt U in Paul Krugerstraat 68. Tevens groote leesbibliotheek. FRICANDEAU 85 ct. Mooie A1AGERE LAPPEN 80 CARBONADES 70 DIK VET SPEK 55 MAGER SPEK 65 Beleefd aanbevelend, P. DE RIJKE. Zonder prijsverhooging thuis bezorgd. Prijs bij vooruitbetaling van 1—5 regels 0.75, elke regel meer 15 cent Nieuw modern BENEDENHUIS te huur Singel No. 4. Adres MAAS, Kasteelstraat 68. Ter overname aangeboden een in goeden staat verkeerende KACHEL. Te bezichtigen Verl. Nieuw- straat 86 boven, Zaterdag 26 Oc tober tusschen 3 en 5 uur. Mevr. HEITZ vraagt, wegens teleurstelling, een DIENSTBODE, bekend met koken. Aanmelden des avonds 78 uur Badhuis straat 97 beneden. TE KOOP voor spotprijs, een Pathéfoon met 60 platen en 2 weergevers. Adres Molenstraat 63. NET MEISJE gevraagd voor de morgenuren. Adres Bloemenlaan 26. Tegen 1 December WONING op goeden stand gevraagd, ƒ40 a ƒ45 per maand. Brieven letters V. C., Bureau „Vliss. Courant". Gevraagd LEERLING-WINKELBEDIENDE of WINKELJUFFROUW voor afd. bonneterie. N.V. A. KRE1JMBORG Co. Gevraagd een nette DIENSTBODE. Loon 25. Adres Tijdinghal „Vliss. Courant". Vlissingen-Middelburg-Rotterdam en tusschengelegen plaatsen. VERVOER VAN PASSAGIERS, GOEDEREN EN VEE, IABONNEMENTSPR J Franco door het geht rige landen bij wekel B De abonné's in 't be S Polis, zijn GR ATI I kerd tegen ongelukk Dit nummer bes TWEEDE Vergadering I Maastricht. Om te beginnen is algemeene beschoirc De verdeeling is gel I jaren, alleen hebben d 1 uur gekregen, hetgee I aanleiding gaf tot eer I deze extra-liberale heeren, die eigenlijk nu samen meer krijgt leden. Als die he< maakten wat het ve beiden en zij den tijd leen geluidproeven af Marchant er wede mi Op deze geestigheid slechts een stortvloed tot de voorzitter hem heer L. de Visser was dat de heer Marcha omtrent de wijze spreektijd zal bezigen, ter of minder dicht niets te beduiden. V s.d.a.p en de v.d. geen een loupe niet te vind hij gelijk maar het gri werd er door miskend I was het niet. Inzake de Maastrici da de Minister med Justitie den procureur- zal opdragen een grom ledig onderzoek in te daarvan zal aan de deeld. Na deze toezeg gen zijn motie in. De daarmede niet tevred motie in voor een on controle der arbeiders geen steun dan bij dei werd dus niet behande heer Wijnkoop her-ing Daarmede was dit Tot slot van dez ken. Mevrouw De Vri over de volgende vier 1. Op welke grondel zicht op de Volksgez nende pokkenepidemie schreven, dat de da alastrim zou zijn 2. Waarom is het vraag 1, gehandhaafd üe zeer ernstige en verloopende gevallen daarvan variola hae oorzaak werd opgege 3. Acht de Minister zondering en verpleg smettelijke zieken, bel van groep A van de zieningen tegen bes ons land voldoende 4. Is de Minister vi derscheiding variola variola minor (alastr maakt in het uitvoeri ber 1929, in de tegen den kan worden door* sche beteekenis zal z van de pokken We hadden andere het doel der interpella °m gedaan te krijgen a en b (variola mino geheven. Voor dat vei ding. De Minister thans op de dadei epidemie verricht de k berust op de kennis zaken bezitten. In d mand de gevallen voo men vond ze onschuld terpokken en melkpo bespeurd dat het and teh wij dat goed Staatstoezicht vond ii gevallen alastrim e schappel(jke gronden °Pgedane kennis leer te gevallen niet onsc Onjuist is het ei krachtig tegen dat veranderd. Dat is eer Wat vraag 4 betref veel afhangt van de 1 heeren en de medev pe derde vraag w< beantwoord. Als de zi

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1929 | | pagina 8