TOB NOQIT-HOEKJE BURGERLIJKE STAND STOOMVAARTLIJNEN SCHAAKSPEL RADIO-RUBRIEK AGENDA HOOGWATER TE VLISSINGEN HET NIEUWE HEEFT ALTIJD WAARDE. „Ik houd maar wat ik heb, dat nieuwe! 'k gruw er van!" Goed, gruw maar zeg, wat hebt ge dan De Genestet. „Al dat nieuwe gedoe, ik moet er niets van hebben." Met een zekere minachting wordt het dagelijks gezegd. Nieuwe denkbeel den zijn in veler oogen altijd dwaas, onzuiver of onzedelijk. De dragers van die nieuwe ideeën zijn op zijn minst arme krankzinnigen. „Zielig", zeggen de behoudenden, met een grootmoedig lachje. Nieuwe denkbeelden.... Misschien zijn ze dwaas en verkeerd, misschien zijn de dragers van die denkbeelden op het verkeerde spoor. Maar zijn de oude ideeën, waaraan sommigen van ons zoo trouw verknocht zijn, dan zoo goed, zoo waardevol gebleken? Hebben ze ons verlangen naar beter, naar hooger vol komen bevredigd Zouden we niet graag meer weten, verder gaan Misschien lijkt het nieu we U een achteruitgang. Maar dat is 't in geen geval, 't Kan een over gangs-,fase zijn met al de gebruikelijke excessen, 't kan een zijpaadje zijn. Maar loopt gij dat zij paadje af en keert ge ten laatste weer op den grooten weg terug, dan zult ge zien, dat ge toch wat verder bent gekomen. Ge hebt in ieder geval gewonnen aan ervaring, ge zijt wijzer geworden en Uw gedachtenleven heeft zich verdieptHet nieuwe met een schouder ophalen afwijzen is dom. Hoe dwaas 't ook lijkt, 't heeft toch iets nieuwste brengen. Het is een bewijs, dat er gedacht en gezocht wordt in deze wereld. De resultaten, hoe poover ook, zijn het bekijken wel waard. Nieuwe denkbeelden overvallen ons immers zoo maar niet, ze hebben een ondergrond van willen, van verlangen en hoop. Hebt ge in uw eigen, oude ideeën zoo ze al heelemaal van U zijnalles ge vonden, wat ge begeert Vindt ge de be staande moraal, de wetten, de maatschappij zoo ideaal Is er een godsdienst die U heele maal bevredigt? Misschien, dat een op pervlakkig mensch, iemand die nog nooit iets dieper heeft nagedacht, hier „ja" op ant woordt. Maar ieder denkend mensch is on bevredigd, verlangt naar meer kennis, naar licht. Hij zal het nieuwe, dat andere zoeken den gevonden hebben, gretig aangrijpen en het op zijn beurt onderzoeken. Veel zal dan waardeloos blijken. Maar de kern ervan is altijd waardevol. Want de kern is vernieu wing. Geloof niet, dat er een heele groep menschen plotseling „gek" is geworden of U voor den mal wil houden. Hun denkbeel den en uitingen komen U alleen zoo dwaas voor, omdat ze U nog vreemd zijn. Onder zoek ze eens grondig. En ge zult er veel in terugvinden van wat ge zélf voelt en ver langt. Het oude is toch niet zoo ideaal ge bleken. Probeer het eens met het nieuwe. Het heeft U in ieder geval iets te geven. Mis schien kunt ge met het nieuwe het oude aan vullen. Dr. JOS. DE COCK. Lezer te V. Als de uiterlijke wereld voor ons verdwenen is, dan gaat de innerlijke open. Om dit inwendige leven te gevoelen be hoeft men niet in een toestand van half wa ken en half slapen te zijn. Iedereen heeft het oog, om dit te zien, wanneer hij zich maar niet door het uiterlijke des levens laat ver blinden. Wij leven nu in de wereld van het uoterlijke leven, wij moeten otts daarin voe gen, maar bovenal.... moeten wij ons inner lijke leven beschermen en bewaren tegen allen uiterlijken schijn der wereld in. Verzonden brieven K. D. te V.D. G. te V. station Chobrino, die 13 wagons met graan in plaats van 6 7 uur 40 uur had laten staan, werd van zijn ambt ontheven met ont zegging van het recht gedurende drie jaar de functie van stationschef te bekleeden. Vier van zijn adjudanten moeten nog voor den rechter komen. Twee ambtenaren van den oppersten eco- nomischen raad, die ondanks het dringende verzoek van de spoorwegadministratie wagons twintig dagen onafgebroken hadden laten staan, kregen twintig en vijftien dagen dwangarbeid. De commercieele directeur van de trust Moskwosjwej kreeg vier maanden gevangenisstraf en moet 50 pet. van de door hem veroorzaakte schade betalen, een andere fabrieksarbeider drie maanden dwangarbeid, 50 pet. van de schade en ontheffing van zijn functie. Een tweede dierntuin bij B e r 1 ij n. Reeds eenigen tijd zijn er plan nen hangende voor den aanleg van een tweeden dierentuin voor Berlijn. Het „Berl. Tag." meldt thans dat er een consortium is gevormd, dat met de gebroeders Hagenbeek den aanleg aan de grens van de hoofdstad overweegt. De bedoeling zou zijn een terrein van ongeveer 10 H.A., waarop de gemeente Berlijn een optierecht heeft, te koopen. Het geheel zou een 11 k 12 millioen mark kosten. Dit bedrag is reeds bijeen, zoodat geen finan- cieele hinderpalen meer aan de uitvoering van het plan in den weg staan. *E TOESTAND IN OOSTENRIJK. Als er werkelijk nog een bewijs voor noo- dig was, dat het politieke leven van Oosten rijk grondig hernieuwd moest worden, dan hebben de laatste jaren wel bewezen, dat het op den tot nu toe beganen weg van alge meene verontrusting niet verder kan gaan, wil niet het heele volk aan deze sluipende ziekte ten onder gaan. Alleen, wanneer het heel complex van vraagstukken wordt gezui verd, kan er weer rust en kalmte komen in het openbare leven der republiek. Deze zin nen uit de groote redevoering, waarmee Bondskanselier Schober de indiening der wetsontwerpen vergezelde, duiden den ernst van den internen toestand in Oostenrijk on omwonden aan. Alle economische moeilijkhe den, vooral ook de ineenstorting van de Bo- denkreditenstalt, zijn gevolgen van de slui pende politieke ziekte, waardoor Oostenrijk sedert jaar en dag is aangetast en waaraan de regeering Schober nu een einde tracht te maken. Een algemeene geruststelling moet den weg effenen voor het effect van de eco nomische hervormingen door de genezing van den politieken toestand moet het herstel van de Oostenrijksche economie worden mo gelijk gemaakt. Dit is het einddoel van het groote werk, waarmee de regeering Schob-r een begin heeft gemaakt. De bekendmaking van het ontwerp voor de gewijzigde grondwet heeft de openbaarheid niet verrastin groote trekken was de her- Lening vele dagen bekend. Er zyn in het grondwets-werk drie groote gezichtspunten vast te stellen In 1920 werd Oostenrijk zui ver federalistisch gevormd in de tien jaren van practische proefnemingen is het echter gebleken, dat hierin een verandering moet komen, dat er aan den Bond verschillende rechten en opgaven moeten worden terugge geven. Door de versterking van den Bo^d worden alle landen getroffen, ook het land Weenen. De bijzondere bepalingen voor de Bonds-hoofdstad, de verandering in de wet geving en executieve macht der Weensche organen van beheer passen organisch in het algemeene doel der hervorming, n.l. om de rechten en plichten der Bonds-overheden uit' te breiden. Weenen vormt dus geen uitzon dering. De sociaaldemocraten zien in dit op zicht de hervorming in een verkeerd licht, als ze deze een, tegen hen gerichten, slag noe men. Beperking der bovenmatige macht van Parlementarisme en partij-wezen is de twee de gedachte van de grondwetsherziening. Verschillend van oudere democraten met langdurige politieke ondervinding, ook ver schillend van de inrichting der andere, met Oostenrijk gelijk ontstane republieken, betee- kent de tegenwoordige Oostenrijksche grond wet een te groote toespitsing van het parle mentaire stelsel. De Nationalrat moet de heele macht in zich vereenigen, alle andere damocratische organen moeten daarnaast slechts decoraties zijn. Daar het Parlement op het spel der partijen berust, werd door de Bonds-grondwet de staat bijna geheel in de handen der partijen gegeven. De bevolking heeft juist deze fout in de grondwet gevoeld vermindering der partij-macht, dat was in de laatste jaren de steeds luider wordende roep van de openbare meening. Met dezen eisch houdt het ontwerp rekening. Het brengt twee factoren, welke door het super- Parlementarisme we-en verdrongen, tot meer geldigheid de uitvoerende macht en de kiezers. De verkiezing van den Bonds-presi dent door het volk, tenminste in den eersten verkiezings-gang, brengt het duidelijkst de gedachte van de hernieuwing naar voren. Het door den breeden volkswil benoemde staats-opperhoofd moet grootere rechten ver krijgen. Hij zal den Nationalrat ontbinden, den Bondskanselier en de ministers benoe men hij zal wetsontwerpen van het Parle ment aan een volksstemming kunnen onder werpen. De deelneming van het heel volk aan de wetgeving wordt uitgebreid. Tegen de al leenheerschappij van de partijen in de wet geving, moet ook de standen-gedachte in de grondwet van invloed zijn.Den partijen wordt de invloed op de rechters-bank onttrokken tegen de listen van de parlementaire tactiek, vooral de obstructie der begrooting worden preventieve bepalingen gemaakt. Daardoor zal de, in het volk levende zinsnede worden bewaarheid, dat beheeren belangrijker is, dan politiseeren. De uitvoerende macht wordt versterkt door het nieuwe recht van de uit voerende organen, van bondspresident en re geering, om het staats-noodrecht te hand haven op gevaarlijke oogenblikken. Het Oos tenrijksche ontwerp gaat hier lang niet zoo ver, als de voorschriften van de grondwet van Weimar, die aan de uitvoerende macht, in artikel 48, belangrijke uitzonderings-rech- ten toekent. Bezuiniging, vermindering der openbare beheerskosten, ten einde de, op de economie rustende belastingen te kunnen verlagen, is de derde grondgedachte van de hervorming. Het ontwerp vermindert het aantal Landdag-afgevaardigden, tevens het personeel der Landsregeeringen. Het aantal nationaal-raden zal pas worden verminderd in verband met de verkiezings-hervorming. Grootere zuinigheid moet ook worden bereikt door verscherpte controle van den „Rech- ningshof", die de landen en de grootere ge meenten onder de loep nemen. Weenen zal hierdoor zijn uitzonderings-positie verliezen. Daar de regeling zich over alle autonome lichamen uitstrekt, zal dus het financieele beheer van Weenen niet onder uitzonderings bepalingen vallen. De beslissing omtrent het lot der grond wetsherziening ligt in de handen der sociaal democraten, daar er een twee-derden meer derheid verelscht is voor het aannemen der wetten door den nationalrat. Het verloop der gebeurtenissen te voorspellen, is niet moge lijk naar de eerste schelle stemmen mag in ieder geval niet worden geoordeeld. Alle dee- len, ook van links, weten, dat het nu gaat om zijn of niet-zijn. De komende weken zul len voor de Oostenrijksche republiek van vérgaande beteekenis zijn en het is geen fraze, dat bondskanselier Schober de rust in den staat en het behoud van de orde in nauw verband heeft gebracht met de hervorming van de grondwet. SOUBURG. van 17 tot 24 October 1929. ONDERTROUWD Abraham de Wijze, 27 j. en Sara Jozina Kokelaar, 19 j. Jan de Jonge, 27 j. en Mar tina Risseeuw, 24 j. GETROUWD Frans Kluijfhout, jm. 40 j. en Pieternella Martina Harshoorn, jd. 38 j. Marius Koets, jm. 28 j. en Elisabeth Meijnsbergen, jd. 28 j. „Abbekerk" (uitr.) 24 Oct. van Smyrna „Bandoeng" (thuisr.) 23 Oct. van Marseille „Chr. Huygens" (uitr.) 22 Oct. van Suez „Flandria" (uitr.) p. 24 Oct. Fernando No- ronha „Hoogkerk" (uitr.) 24 Oct. te Port Said „Karimata" (thuisr.) p. 22 Oct. Perim „Koningin der Nederlanden" (thuisr.) 24 Oct. van Colombo „Meliskerk" (thuisr.) 23 Oct. van Genua „Meerkerk" 24 Oct. te Rott. van Calcutta „Orania" (uitr.) 23 Oct. v. Rio de Janeiro „Patria" (uitr.) 24 Oct. te Marseille „Palembang" (uitr.) 24 Oct .te Sabang „Prins der Nederlanden" (thuisr.) 23 Oct. van Belawan ,,Randfontein"(thuisr.) 24 Oct. te Algoa Baai „Rietfontein" (uitr.) 23 Oct. te Kilindini „Rondo" (utr.) 23 Oct. van Genua „Sumatra" (thuisr.) 24 Oct .te Port Natal „Soemba" (uittr.) 24 Oct. te Port Said „Sitoebondo" (thuisr.) 24 Oct. van Padang „Samarinda'*' (thuisr.) p. 24 Oct. Kaap del Armi „Sommelsdijk" (uitr.) 23 Oct. te Rangoon „Springfontein" (uitr.) p. 23 Oct. Gibraltar „Tambora" (thuisr.) wordt 26 Oct. 3 uur te Rott. verwachtpassagiers debarkeeren 26 Oct. 8 uur. „Tosari" (uitr.) p. 24 Oct. Perim „Van Rensselaer" 23 Oct. van Barbados naar Amst. „Venezuela" 24 Oct .te Amst. v. West-Indië „Zeelandia" p. 24 Oct. Brunsbuttel, Amst. n. Gdynia Redacteur J. D. C. DE VRIES. Correspondentie en oplossingen te zenden onder motto ..Schaakrubriek" aan het bureau der „Vlissingsche Courant". Walstraat 5860. PROBLEEM No. 150. ComponistJ. Montgomery. Zwart abcdefgh Wit WitKd5, Df6, Tal, Te5,*Lel, Le8, Pd4, p b6, c3, e2, f4 (11). ZwartKa5, Da2, Lbl, Pel, Pc4, p a6, b7, c2, e3, f5 (10). Wit geeft in twee zetten mat. OPLOSSING VAN PROBLEEM No. 148. 1. Df5—f6. A. b4b3 2. c2—c3$ B. Pel—d3 2. Th3Xd3$ C. Pel verder 2. Th3—d3$ naar believen. D. Lc8b7 of a6 2. Pf8Xe6$ E. Td8d7 2. idem$ F. Lc8d7 2. Ta5Xd5 G. Td8e8 2. idem^: H. Td8d6 2. eöXdöj: I. Pe6 naar 2. e5e6$ believen. K. d5Xc4 2. Df6—f2 Goede oplossingen J. G. A., Pion B. PARTIJ No. 157. Het is dr. M. Euwe zeker tot groote vol doening geweest, dat de partij, die hij tegen sir Thomas speelde te Karlsbad, geacht werd tot de best gespeelde van het tournooi te behooren, zoodat aan deze met die van BogoljoebofNimzowitsj de uitgeloofde prijs voor de best gespeelde party gelijkelijk werd toegekend. We laten de partij hier volgen. d4-OPENING. (Indische verdediging). WitSir G. A. Thomas. ZwartDr. Euwe 1. d2d4 Pg8—f6 2. Pgl—f3 c7c5 3. c2c4 In aanmerking kwam d4d5 3c5Xd4 4. Pf3Xd4 b7b6 5. Pbld2 Dit paard moet naar f3. Gewooniyk speelt men 5. Pbl—c3, 6. Ddl—c2, 7. e2—24. Wit's ontwikkeling is te langzaam. 5. Lc8b7 6. Pd2—f3 g7g6 7. e2e3 Lf8—g7 8. Lfle2 0—0 9. b2—b3 d7d5 10. 0—0 Pb8—d7 11. Lel—b2 a7a6 Om Pd4—b5 te beletten. 12. c4Xd5 Pf6Xd5 13. Tal—cl Pd7c5 14. Pf3d2 Hieruit biykt duidehjk, dat 6. Pd2—f3 niet goed wasf3 moet thans vry gemaakt wor den voor het paard op d4. Er dreigt e7e5. 1 4Pd5b4 15. Tel—c4 Gedwongen. Na Pb4Xa2 gaat door Ddl—al thans het paard verloren. 1 5a6a5 16. Le2—f3 Lb7Xf3 17. Pd2Xf3 Pb4Xa2 Thans helpt Ddl—al niet meer. 18. Lb2a3 19. Pd4c2 20. Pf3d4 21. Ddl—bl e7e5 e5e4 Dd8—d5 a5a4 1 Nu volgt op 22. DblXa2 a4Xb3 en zwart wint de kwaliteitna 22. Pd4Xb3 volgt Dd5Xc4. 22. Pd4c6 Dreigt Pc6e7t met winst van de dame. 22Dd5Xc6 23. DblXa2 a4Xb3 24. Da2Xb3 Pc5Xb3 25. Tc4Xc6 Tf8c8 26. Tc6Xc8 Ta8Xc8 27. Tfl—dl Lg7—f6 28. Pc2d4 Pb3Xd4 29. e3Xd4 Tc8—c4 30. d4—d5 Tc4d4 31. TdlXd4 Lf6Xd4 32. La3d6 f7—f6 Om Ld4e5 te kunnen spelen. 33. Kglfl Kg7—f7 34. Kfle2 Kf7e8 35. f2—f3 e4Xf3t 36. Ke2Xf3 Ld4—e5 37. Ld6b4 Le5Xh2 Opgegeven. Correspondentie. J. G. A. Uw briefkaart van 30 September heeft my niet bereikt. Wereldkampioenschap. Aljechin 8 Bogoljoebof 4 5 5. J. D. C. DE VRIES. Zaterdag 26 October. Hilversum, 298 M. (na 6 uur 1071 M.) 10.0010.15 Morgenwyding. 12.15—2.00 Con cert door het Avro-kwartet. 2.00—2.30 Film praatje door Max Tak. 2.304.00 Aansluiting van het Tuschinski-theater te Amsterdam. 4.004.30 Thé-dansant uit het cabaret „La Gaité" te Amsterdam. 4.305.00 Sportpraat- je door H. Hollander. 5.005.30 Gezondheids- halfuurtje. Dr. M. Niemeyer spreekt over De voorbehoedende geneeskunde. 5.306.00 Duitsch voor gevorderden en conversatie. 6.01 7.45 Concert door het Omroeporkest. Jan Keessen, viool. 8.00 Vara. Orgelrecital. 8.10 Toespraak over Taalzuiverheid en taalzui veraars in Nederalnd. 8.30 Orkestconcert en tooneel. 10.45 Actueele- en levensliedjes. 11.15 Gramofoonmuziek. Huizen, 1875 M. 11.30—12.00 Godsdien stig halfuurtje. 12.151.15 Concert door K.R.O.-trio 1.152.00 Gramofoonmuziek. 2.00 3.15 Kinderuurtje. 3.304.00 Cursus Espe ranto. 4.004.30 Lezing over Waarom ik tot het rujverheidsonderwys kwam. 4.305.00 Cursus Engelsch voor beginners. 5.005.45 Concert door mandolineclub. 5.456.00 Jour nalistiek weekoverzicht. 6.007,30 Concert door cinema-orkest. 7.308.00 Lezing over Maatschappelijke gezondheidszorg. 8.019.00 Vrooiyk gramofoon-programma. 9.00 Orkest concert. Na afloop gramofoonmuziek. 12.00 Sluiting. Daventry, 1554.4 M. 10.35 Morgenwijding. 11.0511.20 Lezing. 1.20—2.20 Orkestconcert. 3.45 Berichten. 3.50 Concert. Orkest. F. Sut- cliffe, bariton. 5.05 Orgelconcert. Cinema-or gel. 5.35 Kinderuurtje. 6.35 Nieuwsberichten. 7.05 Orgelconcert. 7.20 Lezing. 7.35 Lezing. 7.45 Muzikaal intermezzo. 7.50 Concert. M. Browne, sopraan. O. Brynwyn, bariton. Kwin tet. 9.20 Nieuwsberichten. 9.35 Lezing. Berich ten. 9.55 Vaudeville programma. 10.55—12.20 Dansmuziek. Parijs, „Radio-Paris", 1725 M. 12.502.20 Gramofoonmuziek. 4.05 Kinderhalfuurtje. 6.55 Gramofoonmuziek. 8.35 Pianoles. 8.50 Orkest- concert. 9.35 Gramofoonmuziek. Langenberg, 473 M. 6.207.20 Concert. 9.3510.45 Gramofoonmuziek. 10.2011.15 Eerste steenlegging van het Universiteitsge bouw te Keulen. 11.20—12.10 Zang, declama tie en reportage. 12.251.50 Orkestconcert. 4.505.50 Concert. Zangkwartet en Blazers- vereeniging. 7.20 Vroohjke avond. Orkest. In termezzo „Enten und Seeschlangen", van Hermann Tolle. Muziek van Gustav Kneip. 9.5010.20 Dansles. 10.2011.20 Dansmuziek. 11.20—12.20 Dansmuziek (gramofoonplaten). Kalundborg, 1153 M. 2.504.50 Orkest concert. 7.358.05 Cello-recital door E. Ryt- ter. F. Jensen, piano. 9.05—10.20 Orkestcon cert en zang. 10.2011.35 Dansmuziek. Brussel, 508.5 M. 5.20 Trio-concert. 6.50 Gramofoonmuziek. 8.35 Orkestconcert. Zeesen, 1635 M. 6.15—12.50 Lezingen. 1.201.50 Gramofoonmuziek. 1.503.50 Lezin gen. 3.504.50 Concert uit Hamburg. 4.50 7.05 Lezingen. 7.50 Cabaret. Daarna tot 11.50 dansmuziek. Zondag 27 October. Hilversum, 1071 M. (van 5.005.15 op 298 M.) 9.02 Vara. Gramofoon. 9.10 Esperanto- berichten. 9.25 Concertorgelbespeling. 10.00 Orkestconcert en declamatie. 12.0012.40 Een uurtje socialistische kunst met medewerking van solisten, zang, declamatie, orgel. 12.40— 2.00 Avro. Concert door het octet. Boris Len- sky, viool. 2.002.30 Tooneelhalfuurtje door P. Verdoes. 2.304.30 Concert door het'om- roep-orkest. C. v. Leeuwen-Boomkamp, cello. 4.30—5.00 Sportberichten en gramofoonmu ziek. 5.00 Wekelijksch nieuws. Vara. 5.15 Kin deruurtje. 6.15 V.P.R.O. Dienst in de Ned. Herv. kerk te Zaandam. 8.00 Persberichten. 8.10 Avro. Aansluiting van het Concertge bouw te Amsterdam. Orkest onder leiding van Cornelis Dopper. L. Zimmermann, viool. In de pauze en na afloop byzondere mannen- zang, vervolgens gramofoon. Huizen, 1875 M. 8.309.30 Morgenwij ding. K.R.O. 9.50 N.C.R.V. Kerkdienst vanuit het kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente te Beverwijk. 12.301.30 Concert door hetK.R. O.-trio. 1.302.00 Godsdienstonderricht voor ouderen. 2.002.30 Literaire lezing over De Flatwoning voor het katholieke gezin. 2.30— 4.30 Kamermuziek. Zang en piano. 3.404.30 Gramofoonmuziek. 4.305.00 Ziekenhalfuur- tje. 5.50 N.C.R.V. Kerkdienst vanuit de Gercf. kerk (Parkkerk) te Amsterdam (Zuid). 7.30 8.00 K.R.O. Lezing over Leekengedachte over leekenapostolaat. 8.018.10 Praatje door den K.R.O.-voorzitter. 8.10—10.45 Concert. Orkest en piano. 9.009.30 Gramofoonmuziek en nieuwsberichten. 9.3010.45 Voortzetting con cert. 10.4511.00 Epiloog door het Klein-koor. Daventry, 1554.4 M. 3.50 Concert. T. Close, cello. 5.20 Zang door O. Haley, alt. 5.50 Bybellezing. 6.05—6.35 Kerk-cantate no. 89 van Bach. Koor, orkest, orgel en solisten. 8.15 Kerkdienst. 9.05 Liefdadigheidsoproep. 9.10 Nieuwsberichten. 0.25 Concert. Orkest. M. Wilkinson, sopraan. 10.50 Epiloog. Langenberg, 473 M. 6.207.30 Concert uit Hamburg. 6.25 Morgengroet en concert uit Hamburg. 8.25—9.20 Katholieke morgenwij ding. 12.20—1.50 Orkestconcert. 3.50—5.20 Concert uit Frankfurt. 7.30 Concert. Orkest en solisten. Daarna tot 11.20 Dansmuziek. Brussel, 508.5 M. 3.20 Concert. 5.20 Dans muziek. 6.50 Gramofoonmuziek. 8.35 Concert. Orkest en bariton. 9.20 Intermezzo. 9.35 Voortzetting concert met medewerking van Kalundborg,-1153 M. 11.20—12.20 Orkest concert. 2.50—4.50 Concert. Trio en opera zanger. 7.20—8.35 Concert. Orkest en man nenkoor. 9.0010.10 Orkestconcert. 10.10— 11.50 Dansmuziek. Zeesen, 1635 M. 6.20—7.50 Lezingen. 8.15 Klokgelui en morgenwüding. 9.20—10.50 Le zingen. Daarna orkestconcert en voorlezing. 1.50 Hoorspel „Dr. Dolittles Abenteuer". „Die Befreiung der Seerobbe". 2.35 Concert, so praan en piano. 3.05 Lezing. 4.00 Gramofoon muziek. 5.206.35 Lezingen. 6.35—7.15 Decla matie. 7.20 Piano-recital. 7.50 Voorlezing. 8.20 Orkestconcert. Daarna tot 11.50 dansmuziek. Parijs, „Radio-Paris", 1725 M. 12.20 Mor genwüding en gewüde muziek. 12.50 Gramo foonmuziek. 4.50 en 5.50 Gramofoonmuziek. 8.05 Circus „Radio-Paris". 8.35 Orkestconcert. In de pauzes lezingen. Het golflengte-controle station te Brussel. Het is van het grootste belang, dat de ra dio-stations zich nauwkeurig aan de hen op de radioconferentie te Praag toegewezen golf lengten houden, daar reeds een geringe af wijking ernstige storingen in de omroepwe reld kan veroorzaken. Het is daarom nood zakelijk, dat er door de technische commis sie van de „Union internationale de radio- diffusion" op wordt toegezien, dat de stations letten op de juistheid en constantheid van hun golflengte. De radio-conferentie te Praag heeft daarom het toen reeds twee ja ren bestaande controle-station te Brussel verzocht voortdurend metingen te doen van de golflengten der Europeesche omroepsta- tions. Het controle-station verkreeg hierbij een officieel karakter. Bovendien beschikt de technische commissie over de metingen, welke regelmatig worden gedaan door het B.B.C. controle station, dat zich sinds korten tüd te Tatsfield bevindt, en die van de Duit- sche rükspost. Door tusschenkomst van den radio-dienst van de internationale telegraaf- unie te Bern worden de metingen aan de om- roepstations doorgezonden. De dossiers van het controle-station te Brussèl wijzen duidelijk uit, dat het werk, dat hier verricht wordt, zeer vruchtbaar is. Het komt wel voor, dat de golflengte van een zendstation heen en weer slingert in een frequentieband van 10 kc/sec., hetgeen na tuurlijk storingen ten gevolge heeft. In de meeste gevallen echter heeft spoedig een ver andering ten goede plaats, wanneer het con trolestation te Brussel op de onregelmatig heid wijst. Men beschikt te Brussel over vier zeer nauwkeurige golfmeters. Iedere meter be- strükt een frequentiegebied van 300 kc/sec., zoodat ze gezamenlijk ruimschoots het ge- heele gebied, dat voor den omroep gebruikt wordt, en ongeveer 1000 kc/sec. bedraagt, be strijken. Bij de metingen wordt gebruik ge maakt van een speciaal ontworpen ontvang toestel met twee hoogfrequent-schermroos- terlampen, en twee maal laagfrequent-weer- standversterking. Hoewel de apparaten buitengewoon nauw keurig zyn geconstrueerd, vereischt de bedie ning geen technisch onderlegd personeel. De operateurs krijgen reeds spoedig een groote handigheid in het doen van metingen, en zoo is het mogelijk, dat er te Brussel eiken dag in den tijd van ongeveer vier uur 100 a 150 metingen verricht worden. De grootste zorg wordt besteed aan het Ü'ken der meetinstrumenten. Dagelijks wor den alle instrumenten nauwkeurig gecontro leerd, zoodat de kans op onjuistheden zoo klein mogelijk is. van publieke vermakelijkheden, vergaderingen enz. Alhambra-theater. Dageiyks voorstelling, 8 uur. Luxor-theater. Dagebjks .voorstelling, 8 uur. Zaterdag 26 en Zondag 27 October. Uit voeringen Marine Sanatoriumfonds, Con certgebouw, 8 uur. Dinsdag 29 en Woensdag 30 October. Hul- lebroeckavonden, C.K.W.O., Concertge bouw, 8 uur. October Zaterdag 26 7.05 20.06 Zondag 27 8.48 21.40 Licht op voor Auto's, Fietsen en Voertuigen. Zaterdag Zondag October 27 5.12 5.10

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1929 | | pagina 6