fliiÉpcie Courant tweede blad BINNENLAND FEUILLETON 9 - GEMENGD NIEUWS Iedere lepel Kei pi* om LW bcneuWcU-ieid te Kfxlmeei-er»^ iW ^>oast te bedaren, LU*/ «adem-' balingöorganen te dersterKèo: neem Ai^cerAh> cl ij-siroop (Adv. in Blokschrift) van de van Vrijdag 25 0ctober192S. No. 252 Gouverneur Fruytier. De gouverneur van Curasao, ir. L. A. Fruy tier, is gisterenmiddag in ons land terugge keerd. Bij de aankomst te IJmuiden is alleen de luitenant ter zee le klasse J. Lagaay, com mandant van Hr. Ms. torpedobootjager „Kor- tenaer", welke met de „Hertog Hendrik" kort na den overval naar Curasao is geweest, aan boord van de „Venezuela" gegaan om den gouverneur te begroeten. Onmiddellijk nadat de loopplank was uit gelegd, gir.g, met eenige familieleden van den heer Fruytier, pastoor Hendriks uit Laren aan boord om den gouverneur te begroeten, die kort daarop met zijn gezin in de douane loods verscheen. Van eenige officieele begroe ting was geen sprake. Nadat de noodige formaliteiten waren ver richt, vond een vertegenwoordiger van het „Hbld." een oogenblik gelegenheid den heer Fruytier te spreken. De reis was, behoudens de eerste dagen, zeer vermoeiend geweest. Vooral op het laat ste deel van den tocht was het zwaar weer geweest en naar wij vernamen was mevrouw Fruytier eenigen tijd ziek geweest. De be handeling aan boord viel zeer te roemen. Uiteraard liet de gouverneur, die straks door de regeering over de voorvallen op den avond van 8 Juni in Willemstad zal worden gehoord en waaromtrent hij reeds eenige maanden terug een zeer uitvoerig schriftelijk rapport heeft ingediend, zich niet uit over de zaken, waarvoor hij naar het vaderland is teruggekeerd. Op de vraag wanneer de heer Fruytier bij den minister van koloniën zijn opwachting dacht te maken, antwoordde de gouverneur met nadruk Zoo spoedig als maar even mo gelijk is. Wanneer denkt u dat de commissie-Hoor weg haar arbeid zal beëindigd hebben, vroeg men verder. Daar zal nog wel eenigen tijd mee heen gaan, was het oordeel van den heer Fruytier, die niet met zekerheid kon zeggen, wanneer de drie heeren der commissie huiswaarts zouden keeren. ScheepsradiotelegTafist. s In November en zoo noodig in aansluiting daarop in December zal een examen wórden gehouden voor het verkrijgen van certificaten voor scheepsradiotelegrafist eerste- of tweede klasse en voor scheepsradiotelefonist. Aanmelding voor dit examen moet geschie den vóór 11 November a.s. bij den directeur- generaal der P.T.T. te 's-Gravenhage. Voor toelating tot dit examen moet een som van 10 (voor scheepsradiotelefonist 5) worden betaald. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de desbetreffende bekendma king in de Nederlandsche Staatscourant no. 208 van 24 dezer. De R.-Kath. Staatsparty en het militaire vraagstuk. Op de 22 en 23 November te Utrecht te houden jaarvergadering van den partijraad der R.-Kath. Staatspartij worden behandeld de vijf prae-adviezen die uitgebracht zijn ter zake van het militaire vraagstuk. Prae-ad- viseurs komen tot de volgende gemeenschap pelijke conclusies 1. In het verkeer tusschen de volken zege- vlere de Christelijke liefde en rechtvaardig heid over willekeur, wantrouwen en onrecht. Mitsdien is gewenschtkrachtige medewer king in den geest der Vredesnota van Bene- dictus XV met de plannen van den Volken EEN RIJKE ERFGENAME Naar het Engelsch van L. MARTINDAL E. 1) HOOFDSTUK I. „Miss Mabel, zoudt u niet beneden willen komen „Wat is er Hanna Heeft tante mij noo dig „Neen, die is veilig in haar kamer bezig en ik dacht, dat u toch nog wat gezelliger bij mij in de keuken zat, dan daar alleen in dien tommei ..Ja, rommel is hetMaar die boeken zou den toch heerlijk zijn om in te zien, al zijn ze dan ook soms heel vuilWil je wel ge- Moven, dat het mij aan 't hart gaat, als mr. Brown enkele van de mooiste in zijn groote kar wegsleept >.Nu, 't kan zijn, dat sommige menschen er dan wat in zien maar ik nietEn kijk me zoo'n ongezelligen boel tóch eens De oude gedienstige keek met verachteiy- kon blik rond in het vertrek, waar anders antieke meubelen stonden, dat het hart van een oud-kenner er van moest opengaan I „Kom, ga nu maar gauw mee U ziet er zoo verkleumd uit, dat het keukenvuur u zeker goed zal doen." ..Ja, koud heb ik hetEn honger heb ik ook. Maar jij net zoo goeddus we zullen bond, ter oplossing van internationale ge schillen door scheidsrechterlijke uitspraken of andere vreedzame middelen en ter gelijk tijdige en wederzydsche vermindering van bewapening. 2. Oorlog kan ook volgens Katholieke be ginselen gerechtvaardigd zijn. 3. Instandhouding van een militaire weer macht in het Koninkrijk der Nederlanden is in de tegenwoordige omstandigheden gebo den. De organisatie van leger en vloot dient echter, ook om de zware offers, die zij van de bevolking vraagt, beperkt te zien tot hetgeen noodzakelijk is voor de handhaving der neu traliteit en voor de verdediging der onafhan kelijkheid, binnen de grenzen door interna tionale regelingen te stellen. 4. Bij de huidige internationale verhou dingen druischt dienstplicht, zooals die in Nederland bestaat, niet in tegen het natuur recht. Het verdient echter aanbeveling over te gaan tot gelijktijdige en wederzijdsche ver vanging van de militie door vrijwilligersle gers, zoodra daardoor de handhaving der neutraliteit en de verdediging der onafhan kelijkheid niet worden in gevaar gebracht. Voor de katholieken van Nederland is dienst weigering ongeoorloofd. 5. Het bezigen van bacteriologische strijd middelen is ongeoorloofd. Eveneens het bezi gen van chemische strijdmiddelen, tenzij als repressaille-maatregel. De ^ederlandsch-Indische week te Brussel. De correspondent van de „N.R.Ct." te Brus sel meldt De Belgische minister van -binnenlandsrhe zaken, volksgezondheid en openbare werken mr. H. Baels bracht Donderdagmiddag ter gelegenheid van C3 Nederlandsch-Indische week een bezoek aan het Holland-Huis. De minister werd verwelkomd door de heeren Veldhuis en Wilter, resp. voorzitter en secre taris van den raad van beheer van het Hol land-Huis en Constant Boissevain, L. D. Petit, J. de Lugt, onderscheidenlijk voorzitter, se cretaris en architect van de adviseerende commissie voor de Nederlandsch-Indische tentoonsteUing. In aanwezigheid van den minister werd een kleine film vertoond betrekking hebbend op de reis van de Belgische kroonprins in Indië. Verder werd een wajang-voorstelling met gamelan-begeleiding gegeven door het Javaansche gezelschap, terwijl daarna op ta lentvolle wijze raden Hardjodirnggo voor den minister Saidjah van Multatuli voordroeg. De minister feliciteerde de inrichters van de Indische week en sprak den wensch uit, dat de Belgische bevolking door deze tentoonstel ling nader kennis mocht maken met wat Nederland en zijn koloniën op cultureel ge bied en economisch gebied in de wereld pres- teeren. Een dergelijke kennismaking kan niet anders dan de vriendschapsbanden tusschen onze beide landen bevorderen en verstevigen. De zendtijd. Het dagelijksohbeétuurv.ata, de^Vereeni-, ■ging van Liberale Radi.o-Amateurs E- A.) heeft zich met het vólgende telegram tot den Radioraad gewend „Naar aanleiding van de publicaties in zake de voorgenomen verdeeïing van zend uren wenscht het dagelijksch bestuur van de Vereeniging van Liberale Radio-Ama teurs, welke door haar eerste uitzending op 6 April 1929 als zend-organisatie, werd er kend, onder de aandacht van uw vollege te brengen, dat naar zijn inzicht het liberale volksdeel aanspraak mag maken op minstens één tiende van den totaal beschikbaren zendtijd der beide zenders. Wanneer niet tot de instelling van een Algemeenen Nationalen Omroep, doch tot verdeeling van den zendtijd over de ver schillende groepen wordt overgegaan, kun nen de liberalen naar billijkheid recht doen gelden op een evenredig deel van den zend tijd." Een groep van meer dan honderd amb tenaren der gemeentetram te Amsterdam maar niet klagen tegenover elkaar „Kijk maar eens wat een lekker kopje thee ik hier heb klaarstaan. En wat extra's er bij „O, Hanna! Wat een heerlijk vuur! En ham en gebakjes?..-. Maar, als tante Johanna nu eens binnenkomt „Geen nood, kindIk hoorde de deur dichtslaan, terwijl je boven was en je tante heeft gezegd, dat zij eerst laat terug zou zijn." „Denk je, dat tante zoo arm is, dat ze ons zoo koude en honger laat lijden vroeg Mabel. „Ik weet het niet. Ze maakt toch soms een goeden prijs voor zoo'n oud stuk." „Wat een vreemd leven toch Om maar steeds oude meubelen op te koop en overal vandaan en ze dan weer aan dien verschrik- kelyken Brown te verkoopen of aan al die andere opkoopers, die hier soms komen „Gaf ze het u maar een beetje beter zuchtte Hanna. „Het is al heel goed van haar, dat ze mij over het geheel bij zich houdt I Want anders zou ik geen tehuis hebben. Maar waarom of jij hier blijft, Hanna, als je een zooveel be tere plaats zou kunnen krijgen dat be grijp ik niet „Waarom of ik hier blijf?Nu, dat zal ik je dan nog eens vertellen, kind I Op dien avond, nu tien jaar geleden, toen je oud tante je als klein negenjarig meisje hier in deze armzalige woning in Whitechapel bracht en jij je snikkende in mijn armen wierp, heb ik mij vast voorgenomen om je te büjven beschermen tegen die oirwe" vrek heeft den minister van waterstaat telegra fisch verzocht een eventueel voor de A.V.R.O. nadeelig advies van den Radioraad niet op te volgen en de A.V.R.O. toestemming te verleenen tot het voor eigen rekening in richten van een eigen zendgelegenheid. KERK- EN SCHOOLNIEUWS Het instituut van voorlezer afgeschaft. De kerkeraad der Ned. Eerv. gemeente te Amsterdam besloot in zijn jongste vergade ring het college van voorlezers-voorzangers en assistent-voorlezers-voorzangers, met in gang van 1 Mei a.s. op te heffen. Hiermede vervalt tevens de geheele voordienst. Ger. Kerken. De classis Goes heeft tot de evangeliebediening in de Ger. Kerk toegela ten den heer M. B. van 't Veer, cand. te Goes. Crist. Ger. Kerk. Bedankt voor het beroep naar Vilssingen door ds. J. Horius te Nieuw- Pekela. Kenschetsing der verschillende groote godsdiensten. Volgens Stanley Jones, den bekenden Ame- rikaanschen zendeling in Britsch-Indië, kun nen de verschillende godsdienstige stelsels als volgt gekenschetst worden Griekenland zeide Wees wijs ken u zelf. Rome zeide Wees sterk beheersch u zelf. Confucius zeide Wees edel verbeter u zelf. Het Shintoïsme zeide Wees edelmoedig offer u zelf op. Het Boeddhisme zeide Dood de begeerte vernietig u zelf. Het Hindoeïsme zeide Wees los van de wereld verlies u zelf. Het Mohammedanisme zeide Beheersch u zelf heersch over anderen. Het Jodendom zeide Wees heilig houd de wet. Modern materialisme zegtWees werkzaam geniet van h.et leven. Modern diletantisme zegtWees ruim ontwikkel u zelf. Het Christendom zegtWees gelijk Chris tus geef u zelf. („Haarl'emsche Kerkbode") Examens. Geslaagd voor het examen als machinist diploma C, de heer C. M. W. Suk, leerling van de De Ruijterschool. H.B.S. met 5-jarigen cursus. Stct. 208 bevat een overzicht van de in 1929 gehouden eindexamens der hoogereburger- school met 5-jarigen cursus. Hieruit blijkt dat totaal 2664 candidaten zijn geëxamineerd t.w. 2075 mannelijke en 589 vrouwelijke hiervan slaagden er respec tievelijk 1730 en 505, waarvan in Zeeland resp. 61 en 8. Van de litterair-economische afdeeling der H.B.S. of H.B.S.A. werden geëxamineerd 736 candidaten, waarvan 557 mannelijke en 229 vrouwelijke. Slaagden 487 mannelijke en 204 vrouwelijke candidaten, waarvan in Zeeland 45 en 19. Beide afdeelingen worden onderverdeeld in rijks-, gemeentelijke- en bijzondere scholen. Van de H.B.S. met vijfjarigen cursus werden van de 597 mannelijke en 126 vrouwelijke neem me niet fcwaiyk, dat ik zoo oneer biedig van je oud-t&nte moet spreken „O, jou goeie Kanna En Mabel sloeg de armen om de oude gedienstige heen. „Maak u niet te familiaar met zoo'n dood gewone vrouw als ik ben, miss Mabel", raad de Hanna nu weer en verviel eerbiedig in het „u" zeggen. „Want u is een „lady", dat heb ik dadelijk wel gezien en ik vond het ver schrikkelijk voor u, om in Whitechapel te wonen en u hier in dat armoedige krotje te zien opgesloten, met geen vriendinnetjes om u heen geen aasje frissche lucht en dat voófc eën jong ding van nog geen negentien!" „Het is verschrikkelijkMaar hét kan niet verholpen worden. Ik herinner mij nog het aardige huisje, dat wij hadden, dicht bij Putney-, toen vader en moeder nog in leven waren. Ik geloof, dat wij ook heel arm wa ren, maar w.e hadden toch altijd genoeg te eten en warme vuren, en vader was zoo knap om te zien en zoo aardig hij maakte tee- keningen van huizen hij noemde zich een architecten moeder was zoo lief en zacht. Zy gaf een paar kleine meisjes les, die soms met mij kwamen spelen. Eens liet ze my een schilderijtje zien van een heel mooi buiten goed, dat, zooals ze zei, behoorde aan, de familie van vader maar die waren alles behalve vriendelyk voor hem en wilden hem geen geld geven hoe arm hij ook was. Hij had ééns naar hen geschreven om hulp, maar ze hadden nooit zyn brief beantwoord, en toenzijn vader en moeder heel kort na elkaar gestorven en tante Johanna kwam op den dag van de begrafenis en nam mij candidaten afgewezen 111 mannelijke en 16 vrouwelijke van de gemeentelijke afgewezen 119 en 46 resp. van 797 en 331 mannelijke en vrouwelijke candidaten van de bijzondere 108 en 20 van 681 mannelijke en 132 vrouwe lijke candidaten. Voor de H.B.S. gelden de volgende cijfers Aan de rijksscholen werden afgewezen 3 mannelijke en 2 vrouwelijke resp. van de 64 en 47 candidaten aan de gemeentelijke 53 mannelijke en 11 vrouwelijke resp. van de 318 en 46 en aan de bijzondere 13 mannelijke en 10 vrouwelijke van de resp. 175 en 86 can didaten. MARINE EN LEGER De luitenant ter :ee le klasse A. G. Vro- mans, dienende aan boord van Hr. Ms. pant serschip „Heemskerck" te Nieuwediep, is aangewezen voor den dienst in Oost-Indië en zal 3 December met het stoomschip „Konin gin der Nederlanden" uit Amsterdam die be stemming volgen. 14 November sergeant-schrijver J. Over- gaauw van onderzeedienstkazerne naar af deeling mariniers Rotterdam. 18 November sergeant-schrijver R. Hol- lenga van afdeeling mariniers Rotterdam naar „Kortenaer". De sergeant-schrijver G. J. A. Lemmens is bestemd geplaatst te worden aan boord „Arend". De sergeant-machinist C. C. W. Mann is aangewezen om der 27en November a.s. per stoomschip „Sibajak" naar Oost-Indië te worden uitgezonden. De sergeant-kok A. C. Zuurmond, de ser- genat-seiner T. J. Schamp, de machinist majoor K. Beukenkamp en de sergeant-hof meester A. A. Goedhart worden half Novem ber tijdelijk geplaatst te Rotterdam bij de ge reedmaking van Hr. Ms. Arend". De majoor-ziekenverpleger M. H. Smelt, de sergeant-ziekenverpleger J. van Corselen en de korporaal-schrijver J. G. Jansen zijn den 19en November per stoomschip „Borneo" uit Oost-Indië in Nederland teruggekeerd. De korporaal-torpedomaker J. Swint is ge slaagd voor het examen van hoogeren rang. Een transport van 3 onderofficieren en 22 minderen der zeemacht zal 27 November aan boord van het motorschip „Sibajak" uit Rot terdam naar Oost-Indië worden uitgezonden. De le ploeg dienstplichtigen der zeemacht van de lichting 1929 wordt heden in het genot van groot verlof gesteld. Een inbreker gevat. .Gis terennacht omstreeks 4 uur werd de ech'tge- noote van den autohandelaar J. de Graaf, aan den Rotterdamschen weg te Delft.gewekt, doordat zy leven in de werkplaats hoorde. Zij waarschuwde haar man. Deze zag in de werkplaats een onbekend persoon, die bij zijn komst de vlucht nam. De Graaf sprong hem echter op den rug, en wist hem vast te hou den, tot de politie kwam en hem inrekende. De aangehoudene bleek te zijn de los werk- mee. Ze sprak nooit een vriendelyk woord tegen mij maar jy hebt mij a'tyd zoo heer- lyk vertroost, Hanna Mabel was een slank, bleek meisje. Ze was haast te teer, om mooi genoemd te kunnen, worden. Ze had blond haar en donker blauwe oogen. Haar handen en voeten waren schoon-gevormd, ofschoon ze zeer lompe schoenen droeg. Haar japonnetje was ook zóó armoedig en verschoten, dat ze zich echt schaamde om zich te vertoonen. En toch zag men dadelyk de „lady" aan haar. „O, Hanna, denk je, .dat ooit nog wel eens de dag zal aanbreken, dat wij dit arm zalige huis zullen kunnen verlaten en dat wij weer eens een stukje van den blauwen hemel te zien krygen?.... Maar vanavond zullen we nu toch eens pret maken. Waar heb je dat heerlijke avondeten vandaan „Ik zit er goed by, miss Mabel I Want hoe gierig de missis nu ook wezen mag, ze geeft my een goed loon. En dat breng ik haast heelemaal naar de spaarbank, en weet u voor wie dat is Dat is allemaal voor u, zoo waar als ik hier sta „Maar, Hanna-lief, denk je nu, dat ik dat zóó maar zou willen aannemen Dat geld, waar jy hard voor gewerkt hebt? Ik zal tante Johanna vragen of ze mij een vak laat leeren, dat ik in mijn eigen onder houd kan voorzien. Maar wat is dat nu de bel Zou tante daar al terug zyn Met groote behendigheid werden de restjes van het feestmaal in de keukenkast gebor gen en Hanna ylde naar de deur, maar kwam weer heel gauw terug met een ge ruststellend STORING. Er is storing in den aether, Na een langen tijd van rust, Daverend hoewel draadloos, Slaan de golven op de kust Deze storing is veel erger, Dan de Mexicaansche hond, Nooit was draadloos inderdaad zoo Zonder draad sinds zij bestond Wie de delicate kwestie, Met een blank gemoed bekijkt, Hoort dat niemand recht voldaan ls, Ieder is verongelijkt Spottend mocht men vroeger zeggen, Slechts de lucht blyft ons nog vry, Maar eilacie, ook dit laatste, Gaat nu onzen neus voorbij Want men maakt wel weer strijkages Voor het recht van 't vrye woord, Maar juist als men het te vry vindt. Wordt het zonder vorm vermoord Post wordt zelf wel vrij vrijpostig, ,t Blyve hier nu verder bij, Anders schrijven wy het voortaan, Niet meer post- maar pesterij Wie zal hier de rust hertesllen Salomo, keer weer en richt Volkenbond breng ons den vrede Edison, geef nog meer licht („Utr. Dagbl.") P. GASUS. man J. G. M. uit Amsterdam, een oude be kende van de justitie. Bij zijn aanhouding had hij, behalve verschillende inbrekerswerk tuigen, een bedrag van 140 aan Hollandsch en Belgisch geld in zijn bezit. Ook de rijwiel hersteller Van Wijk, aan de Zwert, kwam gisterenmorgen tot de ontdekking, dat in zijn werkplaats was ingebroken door het uitsny- den van een ruit. Een rijwiel bleek te zyn gestolen, hetwelk later voor de werkplaats van De Graaf werd teruggevonden. Bij Van Wijk had de dief het pand verlaten door van de deur een ijzeren plaat, die den schoot van het slot verborg, te verwijderen. Een drama. Onlangs, midden in den nacht, verscheen aan een der politie- bureaux te Stockholm een heer in iok, die een jongen man bij den arm naar binnen trok. De heer bleek een hooggeplaatst politie-, ambtenaar te zijn, die den jongen man had gearresteerd na hem zijn politiepenning te hebben getoond. Toen de dienstdoende inspecteur vroeg wat de arrestant eigenlyk had gedaan, gaf de po- litie-ambtenaar vreemde, ontwijkende ant woorden. Spoedig bleek echter dat de jonge man juist den heer-in-rok, die wat te veel had gedronken en het dames op straat lastig had gemaakt, tot de orde had geroepen. Uit wraak had de heer zich toen als politie-amb- tenaar bekend gemaakt en den jongen ge arresteerd. Het geval nam evenwel een dramatische wending. Men begon over het geval te spre ken en de ambtenaar werd wegens z'n gedrag van zijn functie onthexen. Een paar dagen later trof men hem 's och tends dood aan iii 'n plantsoen bij het politie bureau. Hij had zich een kogel door het hart gejaagd. Voedselweigering in alle gevangenissen. Naar de corres pondent van de „Frankf. Zeitung" te Boeda pest meldt, weigeren sinds Maandag een. groot aantal veroordeelden in alle gevangenis sen van Hongarye voedsel te gebruiken. De autoriteiten vërklaren, dat deze staking een politieke, door buitenstaande elementen ge organiseerde betooging is. Aan de beweging nemen ook gevangenen en preventief zitten- den deel, die van hun verwanten voedsel ont vangen en dus niets te maken hebben met de gevangenisvoeding. Communisten zouden de aanstokers zijn. De autoriteiten zullen met alle middelen een einde maken aan de agitatie en onder me disch toezicht gedwongen voeding doen toe passen. Om laksheid en onver schilligheid tegen te gaan. Een buitengewone kamer van een van de volksrechtbanken te Moskou heeft vonnis ge wezen over een eerste groep ambtenaren, die zich schuldig gemaakt hebben aan het te lang ophouden van spoorwagens. De chef van het „Neen, het is je tante niethet is maar een klein berichtje van haar dat ze den vol genden dag eerst terug zal zijn. Dus kunnen we nog gezellig een tydje bij elkaar zitten, kind Dit deden ze dan ook en op zulke avonden, die slechts heel zelden voorkwamen in de kleine woning van Whitechapel, werd de band altyd hoe langer hoe nauwer aange trokken tusschen Hanna en „haar pleeg kind", zooals ze Mabel zoo gaarne noemde. Al haar best had de oude getrouwe gedaan om het armzalig zolderkamertje, dat het jonge meisje tot slaapvertrek diende, nog zoo gezellig mogelijk te maken en om het, met behulp van de weinige stoffers en ve gers, waarover zy beschikte, toch zoo zlnde- lyk mogelyk te houden. HOOFDSTUK II. „Woont hier ook iemand van den naam Lucas vroeg een statige politie-agent den volgenden dag aan de deur van de oude woning in Whitechapel. „Dit huis hoort aan mrs. Lucas en wat is er van uw verlangen vroeg Hanna op uit- dagenden toon. „Nu, kijk maar zoo leelijk niet, kindlief. Ik kom je niet arresteeren. Maar ik kom je en kel waarschuwen dat er een ongeluk op de spoorweglyn heeft plaats gehad en dat een vrouw, met dit adres in haar zak by zich, naar Guy's Hospitaal is gebracht. Je moet maar gauw naar haar toegaan, want dit ver langde zy van haar gedienstige". (Wordt vervolgd.) ijst LICHTE MARYLAND BAAI A CT. IN PATENTVERPAKKINC;

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1929 | | pagina 5