I OPVALLEND IS HET IMpapzijn C. PLASSE, BEKROOND 1928 GRANDPRIX PARFUMERIE „APOLLO' WALSTRAAT 40 HOFMANN „SPORTHUIS" L. J. VAN 'T WESTENDE Twee schitterende Cabaret-Avonden „DE VILKSBAZAÜ", ST. JAC9BSTIAAT IS tweed COHCERTVEIEËNIGING LEDERWAREN en SPORTARTIKELEN IAUEKU SIlTSHi Voordeelige prijzen. I Eerste Klas Confectie-Kieeding. Prima Pasvorm en afwerking, j @l@f» fJlUelm*© Artikelen Boter-Speculaas Letterbanket en Spritsletters. BAKKERIJ MUSTE Kinder Leesboeken POPPENWAGENS KINDERWAGENS vanaf f 19.95 Courant" Mijn Speculaas is heerlijk. Mijn Beschuit broos en fijn. =ülllli!llll!l!!!llil!llllll!!illl!llllllllllilll!ll!illlliillll!l!llll!llli)l!lllllllilli^ SPECIALE EDISON LICHT ETALAGE Kleedingmagazijn C. PLASSE - Walstraat 3? ^i!!i!!!l!ii!lliiliiil!!liill!iii!li!lii!ii!iililll!lilll!!!iill!!il!!S!iliiliiliii!!ili!^ 'Wsllnev Sawell© (uleftiiuiraj) er (AlgSCBCtCCE; MAGAZIJN „DE MAGNEET", Walstraat 58. MET GOUDEN MEDAILLE luclt' Crèmes 45 - 75 - 95 Pasta (doos) 13-35 Eau de Cologne 195 ets. IChypre d'Orient en Cote d'Azur Eau de Cologne, Lotions, Brillantine Zuiver 90 °f0 j «op 100 gr. 1.95 pl «EeB^zee|i ÜI©f® sS'o&zsaG» Mt «üetlef^cep «lamel ALLEEN-VERKOOP VOOR NEDERLAND EN KOLONIËN •J- MARINE SANATORIUM FONDS CONCERTGEBOUW - EMMASTRAAT Een avond van amusante en vroolijke Kunst SCl^Yenn«Tm2i NA AFLOOP BAL OM RUIMTE TE MAKEN VOOR ST. NiCOLAAS binne: FEUIL EEN RIJKE - TE MIDDELBURG. In liet a.s. seizoen worden de volgende concerten gegeven 6 Nov.WIENER KWARTET. 24 Jan.EVA LIEBENBERG, Alt-Zangeres. 19 Febr. NATHAN MILSTEIN, Violist. 12 Maart GREGOR PIATOGORSKY, Cellist. Het ljdmaatschap bedraagt 7.20 (kinderen beneden 16 jaar 4.90) sted. belasting en rechten inbegrepen. Zij die nog als lid wenschen toe te treden, worden verzocht dit spoedig op te geven aan den Secretaris, den heer A. LOMAN, Rott. Kade O 238 of aan den Pen- ningm. den heer C. J. HONDIUS, Vlasmarkt K 145 te Middelburg. IN NET C00SJE BUSKENSTRAAT 6? jgjj dat onze Clientèle gestadig g§ toeneemt, dit moet een oor- Ëf zaak hebben. Deze is ook gauw gevonden, namelijk: S5S In deze ligt onze groote verkoopkracht. Wilt U =5 hiermede kennis maken, ga dan naar het ES p WALSTRAAT 92 en ook U zullen wij tot onze clientèle kunnen rekenen. Zie nog heden de Een groote sortoerirg in TE PARIJS MET DEN Donkerblauw gelakte front plaat m. bedieningsknoppen. 2. Solied toestelframe van ge goten aluminium. 3. Geleerlakte raontageplaat, horizontaal over het frame geplaatst, waarop 4. Variabele condensatoren, .met gegoten aluminium schalen, waarop de diverse golflengten geijkt zijn. 5. Philips' transformatoren en toonzeef. 6. Lampje voor verlichting van dc condensatorschalen. 7. Wisselstroom-voedingsblok, dat plaatspanningapparaat, accu en neg.-roosterspan- ningbatterij vervangt. H H J| «Soaste» en Flacon 50 gr. 95 m Flacon met Nikkelen ©i* VLISSINGEN e©©r wamaggla em Bel «©cl ©p ale jaaefe selea«s|f®ua|^e des» namen Ziel de Speciale r r ..V t r, t> ^.S llTv.Hederlandsclie SeimtoestelBera S'éaEss-iels. BVDIO HILVERSUM Een stap in de goede richting is een bezoek aan de N. S. F.-Agentschappen Hoofdagent voor Walcheren MIDDELBURG, KORTE GORTSTRAAT 343, TELEFOON 387 VLISSINGEN, WALSTRAAT 6 TELEFOON 254 DIK en DUN. Beleefd aanbevelend, WALSTRAAT 121. GELD voor iedereen m. en z. borg 7 hypotheken groot bedrag 5 uitbreiding of koopen van zaken 7 v. d. GRAAF's Credietbureau, Weverstraat 12B, Arnhem. Bijzondere Aanbieding Zie speciale Etalage Kinder-Spelen voor de Winteravonden Extra Koopjes in PORTEMONNAIES Zie onze speciale Etalage GROOTE KEUZE Zaterdag 26 en Zondag 27 October a.s. Aanvang 8 uur. Opening Zaal 7 uur. te geven door de familie (Duo Hofmann en Dochter) de bekende artisten van de Gramafoonplaten De geheele Nederlandsche pers is vol lof over hunne prestaties, er is maar één roep over hun optreden: 't is beschaafd en wij hebben ons kostelijk geamu seerd. Bezoekt onze vroolijke avonden en overtuigt u van de waarheid. Muziek van het Concertgebouw Dans-Orkest. Entrée le Rang tl.—., 2de rang f 0.60, alle rechten inbegr. Plaatsbespr. op de dagen der voorstellingen van 11 tot 1 uur. KOOPJES IN Vrijdag 25 Octol Gouverneu De gouverneur van cl tier, is gisterenmiddag keerd. Bij de aankomst te luitenant ter zee le k mandant van Hr. Ms. tenaer", welke met de na den overval naar C boord van de „Venez gouverneur te begroett Onmiddellijk nadat gelegd, gir.g, met eenig heer Fruytier, pastoo aan boord om den go die kort daarop met zi. loods verscheen. Van e ting was geen sprake, Nadat de noodige fo: richt, vond een verte „Hbld." een oogenblik Fruytier te spreken. De reis was, behou zeer vermoeiend gewee ste deel van den toch geweest en naar wij vt Fruytier eenigen tijd handeling aan boord vi Uiteraard liet de g< door de regeering oveij avond van 8 Juni in 1 gehoord en waaromtr i maanden terug een zet rapport heeft ingedient zaken, waarvoor hij I teruggekeerd. Op de vraag wannecl den minister van kolo dacht te maken, antv) met nadruk Zoo spoe gelijk is. Wanneer denkt u di weg haar arbeid zal b men verder. Daar zal nog wel e gaan, was het oordeel die niet met zekerheid de drie heeren der zouden keeren. Scheepsradi In November en zoo daarop in December zs gehouden voor het verl voor scheepsradiotelegi klasse en voor scheeps Aanmelding voor dit den vóór 11 November generaal der P.T.T. toelating tot dit exam 10 (voor scheepsradi' betaald. Voor verdere verwezen naar de des king in de Nederland 208 van 24 dezer. De R.-Kath. Staatsp vraaj Op de 22 en 23 N< houden jaarvergaderii der R.-Kath. Staatsp: de vijf prae-adviezen zake van het militairj viseurs komen tot de pelijke conclusies 1. In het verkeer tu. viere de Christelijke 1 heid over willekeur, w Mitsdien is gewenscht king in den geest der dictus XV met de pla Naar het| v L. MART HOOFI ..Miss Mabel, zoudt komen ..Wat is er Hanna dig ..Neen, die is veilig ik dacht, dat u toch n in de keuken zat, ds rommel ..Ja, rommel is het den toch heerlijk zijn ze dan ook soms heel looven, dat het mij as Brown enkele van de kar wegsleept .Nu, 't kan zijn, c er dan wat in 2den me zoo'n ongezelligen oude gedienstige ken blik rond in he antieke meubelen stoi een oud-kenner er ..Kom, ga nu maar zoo verkleumd uit, zeker goed zal doen." »Ja, koud heb ik h Dok. Maar jij net zo<

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1929 | | pagina 4