Het Gouden Kruis Gero Gromalca, vlekvrij. Gero Zilver, Gero Alpacca, Veneka-Artikelen BANKPOSÏ met WATERMERK JO VAN BOVEN J. STEKETEE 1 DOOZEN POSTPAPIER 1 FRANS TIMMERMAN! lil GOED drukwerk! schept DRUK werk UIT DRAAD EN LUCHT WISSELKOERSEN WEERBERICHT ADVERTENTIEN „VENEKA". VLISSINGEN MIDDELBURG WALSTRAAT 84 LANGE DELFT Voor Vulemmers, Kolenschoppen en Bedkruiken is uw beste adres Ook DE Naaimachines voor Indië! Magazijn „De Magneet", Walstraat 56 MÉM Boekdrukkerij Firma F. VAN DE VELDE Jr. M rene toeschreef. Prof, Imd en doceerde e I sedert 1910. Het in de Belgische we- I junergevecht |p een terrein in het gisterennacht tus- Jige gezinde zigeuner- en geleverd, waarbij (elf licht gewond wer- totaal circa 20 kop- de Berlijnsche politie i op het bedoelde ter- harlottenstrasse met (verwinteren. Reeds J de omwonenden tot ■terden de mannen op rouwen aan lichtge- ist voorspelden, bochten eenige zigeu- fen kinderen een kroeg fee. Daar bevond zich jch met een der vrou- jaloezie der zigeuners zij den arbeider aan- Jessteken ernstig ver- naar een ziekenhuis hen niet minder dan perde. zigeuners de vlucht Izen terrein genomen, andere reden met el- door schoten en ge- omwonenden alar- hie aanvankelijk geen |erstellen, daar op het gehulde terrein de opnieuw oplaaiden. I kanten versterkingen I trad weer rust in. verden naar het zie- (Toen des morgens po len, ten einde hun een Ibleken allen zich in uit de voeten te heb- regongeluk. gisteren twee treinen locomotieven zijn in irnstig beschadigd. Er lood en 56 gewond. De locomotieven rukte het (olgden goederenwagen nwagen viel om. i om 10.48 en reeds om ïlptrein worden afge- Juig bevonden zich acht trie gedood zijn en vijf |er zijn nog twee trein- Tankfort bestond uit Jwee personenrijtuigen beide treinen werden btsing met hulptreinen ■racht. [ezonken. Naar gemeld beschouwt men Ihaven, die zich tijdens het Michiganmeer be de stuurhut, verschil- bn, waarvan men wist 1 bevonden, en een boot pn horloge, op een der was te middernacht, October blijven stil- Jersonen aan boord, die fen zijn omgekomen. De Her schip deelde mede, lad gevonden, een leege jiatras. De wrakstukken I enkel kenteeken. nkrabber van n g e n. Onlangs van een plan voor een nkrabber in New-York. hebben, dat hier een as het moest zijn 1000 Thans echter bereiken |chten, dat er weer een •en en wel tot den bouw |us 480 M. hoogen wol- ,t deze kolos bijna 200 dan de Eiffel toren, tot ouwwerk ter wereld, jgetrokken worden van en marmer en zal 150 Het dak, meer dan ebruikt worden als lan- egtuigen. deze reus 50.000 men- dus meer dan het totaal Delft, en een half dozijn s zou er met gemak in .end met de menschen- dag in en uit andere Newyork stroomen, kan it nieuwe gebouw door en per dag zal bezocht et centrum van de stad honderd meter van de y Hall. mbrabber, die op het trk jj aanbouw is, is de in Wallstreet. Deze telt ïgen en is 840 voet (250 g, langen tijd kampioen bers, zal met zijn hoogte in het niet verzinken kolos, die driemaal zoo tellen en het nieuwe op de plaats van het aanbouw is, zal het ook t 1000 voet hoog wordt. et Noyes-Schultegebouw geraamd. Van het dak ker de oefeningen op de an West Point, 50 mil1 unnen worden, ïhouder zal twee blokken ane,Thomas- en Worth- Broadway naar Church artier van den textiel- Er komen nog twee reuzen, al zijn ze niet zóó fantastisch hoog als 't Noyes-Schulte gebouw. Vlak naast de Bank of Manhattan za2 nl. een 66 verdiepingen tellende wolken- jcrabber van de City Bank Parmer's Trust Cy., welke 846 voet opsteekt, dus 6 voet meer dan de Manhattan zelf. De Metropolitan Life In surance Cy gaat een gebouw van 100 verdie pingen zetten a.s. voorjaar, waarvoor twee blokken gesloopt zullen worden en voor de Fransche regeering zal in Centraal Park West een gebouw van 65 verdiepingen gezet worden. BENOEMING NOTARIS. 's-GRAVENHAGE. Bij Kon. besluit is be noemd tot notaris te Koudekerke mr, P, Loeff, candidaat-notaris aldaar. GOUVERNEUR FRUYTIER, 's-GRAVENHAGE. De gouverneur van Curasao, de heer Fruytier, bevond zich he denochtend te 's-Gravenhage en heeft een zeer kort opwachtingsbezoek gebracht aan den minister van kolonën. Hedenmiddag zou de heer Fruytier den minister een nader bezoek brengen. TWEEDE KAMER. W 's-GRAVENHAGE. Bij de regeling van werkzaamheden stelt de voorzitter verdeeling van den spreektijd bij de begrooting voor, waarna de heer Marchant opmerkt dat hij den beiden communisten een uur wil toe staan, onder voorwaarde dat zij daarin aan- toonen, dat zij verschiUende staatkundige richtingen vertegenwoordigen. De heer Wijnkoop protesteert tegen wat hij noemt „een brutalen aanval". Hij wordt herhaaldelijk gewaarschuwd en ten slotte wordt hem het woord ontnomen. De heer De Visser komt op tegen censuur van den grappenmaker Marchant. Hij wordt herhaaldelijk onderbroken door gehamer van den voorzitter. Aan de orde is de interpellatieWijnkoop over de gebeurtenissen te Maastricht. De minister van binnenlandsche zaken deelt mede dat de minister van justitie den procureur-generaal bij het Hof te 's-Bosch een onderzoek zal opdragen en de resultaten zal mededeelen. De heer Vliegen trok zijn motie in. De heer De Visser dient een motie in voor een onderzoek onder controle van de betrok ken arbeiders. De heer Wijnkoop dient de motie-Vliegen opnieuw in. Beide moties worden niet ge steund. De interpellatie wordt gesloten. Aan de orde is de interpellatie van mevr. De Vries—Bruins over de verspreiding en behandeling van pokken. Interpellate vraagtlo. op welke gron den het Staatstoezicht op de volksgezond heid heeft voorgeschreven dat de ziekte alastrlm zou zijn2o. waarom het voor schrift is gehandhaafd ondanks de ernstige gevallen3o. of de minister gelegenheid tot afzondering en verpleging van de patiënten voldoende acht4o. of volgens den minister de onderscheiding tusschen pokken en alas- trim in de tegenwoordige omstandigheden kan worden doorgevoerd en practische be- teekenis zal hebben voor de pokken-be- strijding. De minister van arbeid antwoordt op vraag I dat het Staatstoezicht zijn meening grondde op de aanvankelijk heerschende eenstemmige wetenschappelijke opvatting, doch dat geen voorschrift is gegeven. Op vraag 2 dat dus geen voorschrift is gehandhaafd, doch dat van geen andere op vatting door de publicatie van het rapport Kuenen onmiddellijk kennis is gegeven. Op vraag 4 dat de onderscheiding prac- tisch is, daar de behandelende geneesheer in de diagnose volkomen zelfstandig is en op vraag 3 voorwaardelijk bevestigend, indien nl. de ziekte niet plotseling overweldigend komt opzetten. HELENE SWARTH GERIDDERD. 's-GRAVENHAGE. Bij Kon. besluit is be noemd tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau Helène Swarth, letterkundige U 's-Gravenhage. EEN ROOFOVERVAL. AMSTERDAM. (V.D.) In de strafzaak te gen den 19-jarigen bankwerker L. W. B. en den 21-jarigen straatmaker P. V. die vandaag voor de vierde kamer der rechtbank te Am sterdam terecht stonden in verband met den in den avond van 27 April gepleegden roof overval in het perceel aan de Bloemgracht heeft het O. M. requisitoir genomen. Ten aanzien van V. vroeg het terugwijzing van diens za~k naar den rechter-commissaris voor een onderzoek naar verdachte's geestvermo gens, terwijl het ten aanzien van B. 5 jaar gevangenisstraf vorderde. Ter herinnering diene, dat B. en V. op den bewusten avond voorzien van revolver en maskers met nog 3 andere personen in het benedenhuis van het perceel zijn binnenge drongen. Daar bevonden zich de grossier De Wit en zijn vriend De Haas. Beiden werden gedwongen met hun gezicht naar den muur te gaan staan, waarna de bende zich van een groot bedrag aan geld en eenige waardevolle voorwerpen meester maakte. De daders ver trokken nadat V. de heeren De Wit en De Haas met een touw had vastgebonden. DE KINDERMOORD TE ROTTERDAM ROTTERDAM. (V. D.) Gisteren heeft de politie den doofstommen getuige nogmaals gehoord, waarbij een leer aar van het doof stommen-instituut tegenwoordig was. Men zal zich herinneren dat deze getuige aan vankelijk zeer pertinent was in zijn verkla ringen, die vrij bezwarend waren voor den verdachte V., die thans in het huis van be waring is opgesloten. Uit dit verhoor is nog komen vast te staan dat verdachte door de zen getuige herkend is. Met behulp van den leeraar heeft getuige nu zijn bevinding op papier gesteld, doch ten aanzien van de kwestie of hij den verdachte, die met hem op het politiebureau geconfronteerd was, herkende als den man dien hij op den avond van den moord in den polder Blijdorp had gezien, kwam hij grootendeels op zijn eer der afgelegde verklaring terug. Tenslotte bekende hij zelfs dat hij in het geheel niet meer wist of deze man inderdaad dezelfde was. EEN BEROOVING. DEN BOSCH. (V.D.) De oude boer A. van Meersbergen te Boxtel werd in een café aan geklampt door een paar ongure typen uit Boxtel, de jongelieden Van Kleef en Poor ters. Het 3-tal dronk goed en met het doel den boer, die 30 op zak had, te berooven, namen de 2 hem mee naar hun kosthuis. Daar begonnen ze ruzie te maken en werden op straat gezet. De 2 vrienden grepen den boer aan en lieten hem over hun beenen struikelen, zoodat hij kwam te vallen. Zij be roofden hem van al wat hij bij zich had. De politie, op onderzoek uit, vond in het bed op de slaapkamer van Van Kleef, een gedeelte van het geroofde geld. Poorters had 10 van zijn deel in de slip van zijn hemd geknoopt, maar ook dat werd gevonden. Tegen' ieder der verdachten, die voor de rechtbank te Den Bosch terecht stonden, luidde 1 jaar gevan genisstraf. De verdedigers pleitte lichtere straf. ONGELUKKEN. ÏJMUIDEN. (V.D.) Hedennacht is te IJmuiden binnengekomen de stoomtrawler „Patria IJm. 19", van welke trawler Woens dagmorgen op de Noordzee een 26-jarige stoker, wonende te Vlaardingen, overboord geslagen en verdronken is. EEN VLIEGTUIG BESCHADIGD. BANDOENG. (Aneta-Vaz Dias). De Fok ker 416 van de legerafdeeling, bestuurd door den kapitein der artillerie M. P. Pattist, is bij het starten van het vligterrein bij Lo- rantoeka nabij Endeh met een vleugel in aan raking met den grond gekomen. Het toestel is beschadigd en moet gedemonteerd wor den. Het zal per boot naar Java worden te ruggebracht. Er zijn geen persoonlijke on gevallen voorgekomen. De andere vliegtuigen van het escadrille zijn doorgevlogen naar Atemboea en aldaar gisterenmiddag om half 5 gearriveerd. DE KABINETSCRISIS. PARIJS. (V.D.) Donderdag hielden de Ka- mergroepen verschillende zittingen om den door den val van het kabinet geschapen toe stand te bespreken. In de socialistische frac tie verklaarde Paul Boncour met nadruk dat hij den president der republiek erop gewezen heeft dat hij in geval hij wordt uitgenoodigd een kabinet te vormen, de beginselen en ge bruiken van de socialistische partij trouw zal blijven. De republikeinsch-socialistische groep waartoe Briand, Painlevé en Violette behoo- ren, heeft een resolutie aangenomen, waarin wordt verklaard dat zoo mogelijk een link- sche unie moet worden gevormd, opdat een linksche regeering kon worden gevormd. Het besluit van de linksch-republikeinen, waar toe de minister van binnenlandsche zaken Tardieux behoort, herinnert aan de successen van de kabinetten Poincaré in de binnen- en buienlandsche politiek. Deze groep beoogt een politiek van republikeinsche samenwer king. PARIJS. (V.D.) President Doumergue heeft, zooals reeds gemeld is, den voorzitter van de radicaal-socialistische partij, Daladier, tegen Vrijdagochtend op het Elysée ontboden. Of Doumergue uitsluitend bijzonderheden van de houding van de radicaal-socialisten wil ver nemen, óf dat hij Daladier onmiddellijk met de vorming van een kabinet wil belasten staat nog niet vast. De president der republiek volgt met het ontbieden van Daladier den raad van Briand, die verklaard heeftDe radicalen hebben mij ten val gebracht, ik zou volgens de parlementaire gebruiken han delen. Laten wij den leider der radicalen tot mijn opvolger nemen. PARIJS. (V. D.) De voorzitter van de ra- dicaal-socialisische partij Daladier is heden ochtend te 11 uur door president Doumergue op het Elysée ontvangen ter bespreking van den politieken toestand. Na ongeveer een kwartier verliet Daladier het Elysée en ver klaarde dat de president hem opgedragen heeft een nieuw kabinet te vormen. Daladier heeft president Doumergue verzocht hem tfjd te laten om overleg te plegen met zijn poli tieke vrienden. Hij zal hem Zaterdagmiddag te 3 uur in kennis stellen van de resultaten van dit overleg. Daladier begaf zich onmid dellijk naar het congres der radicaal-socia listische partij. DE AANSLAG OP PRINS UMBERTO. ROME. (V. D.) In regeeringskringen schijnt de vraag te worden overwogen of niet aan de Belgische regeering moet worden gevraagd den dader van den aanslag op prins Umberto uit te leveren. Men meent wel dat de Belgische regeering tegenover dit verzoek niet onwelwillend zou staan. Mocht de dader niet worden uitgeleverd, dan zal zijn zaak in ieder geval bij verstek door het bijzondere gerechtshof ter bescherming van den staat worden behandeld. PARIJS. (V. D.) De Fransche bladen pu- bliceeren uitvoerige bijzonderheden uit het leven van den Italiaanschen student Derosa, die den aanslag op den Italiaanschen kroon prins Umberto heeft gepleegd. In verband met zijn socialistische opvattingen heeft hij Italië verlaten. Op ski's is hij door de Alpen gegaan om aan de fascisten te ontkomen. Daar Derosa geen papieren bij zich had, werd hij door de Fransche politie gearres teerd. Na een uitvoerig verhoor kreeg hij Fransche identiteitspapieren, zooals voor buitenlanders gebruikelijk is. De Italiaansche student was zeer werkzaam. In den laatsten tijd heeft hij veel anti-fascistische lectuur gelezen en men vermoedt, dat hij als gevolg daarvan tot den aanslag is gekomen. EEN BUSKRUITONTPLOFFING. MILAAN. (V. D.) Omtrent een buskruit- onfcploffing bij Bologna worden vreeselijke bijzonderheden gemeld. De eerste ontploffing had plaats in een kleine droogruimte, weldra gevolgd door een tweede, die catastrophale verwoestingen aanrichtte. Muren en materi aal zweefden door de lucht, terwijl dikke rookwolken en huizenhooge vlammen opste gen. Onder vreeselijk geschreeuw vluchtten de arbeiders met brandende kleeren van de plaats des onheils. Op ongeveer 20 M. van de fabriek werd het eerste lijk bijna onher kenbaar verminkt geborgen. De treurige ge volgen van de ramp zijn 7 dooden en 15 zwaargewonden. De opruimingswerken wor den voortgezet, daar ongetwijfeld onder de puinhoopen nog meer lijken liggen. Noteering van heden, 25 October 1929, des nam. 2 uur (niet-officieel) Cheque-koersen. Koopen en Verkoopen. New-York 2.48%—2.49Londen 12.093,4—12.10% Berlijn 59.29— 59.32 Brussel 34.68—34.70 Parijs 9.75—9.78. Bankpapier. Dollars 2.48—2.50% Ponden 12.08% 12.11% Mafken 59.25—59.37 Bel gische Francs 34.64—/ 34.75 Fransche Francs 9.77—9.83. Hoogste Barometerstand 759.8 te La Co- runa. Laagste Barometerstand 733.4 teThorshavn. Verwachting tot den avond van 26 Octo ber Aanvankelijk meest matige later toe nemende Zuidelijke tot Westelijke wind, be wolking eerst afwisselend met weinig of geen regen, later toenemend met meer kans op regen, iets koeler. Stormwaarschuwingsdienst. Geseind van De Bildt hedenmorgen 9.51 uur aan alle postenStormsein neer 1 Ondertrouwd A. C. UiTERSCHOUT en 'J. P. BIESEN. .Vlissingen, 25 October 1929. Nieuwstraat 13. Kolvenierstraat 23. Alfabetische lijst van Een zeer fijn schrijfmachinepapier van een helder witte stof, zeer geschikt voor het bedrukken met hoofd. Kwarto formaat in 2 soorten. Folioformaat in 2 soorten, in pakken van 250 en 500 vel. Vraagt monsters met prijsopgave; FRANS TIMMERMAN. MEDEDEELING. Alvorens U verkeerd wordt in gelicht voor verhuizingen binnen of buiten de stad, hetzij per auto, trein of boot, loop niet verder dan naar de Lambrechtsenstraat 35. Daar geeft men U inlichtingen gratis en vrijblijvend. P. BLEIJENBERG ZONEN. Telef. 167. Derde opvoering op Zaterdag 26 October 1929, des avonds acht uur in den Schouwburg te Mid delburg, onder leiding van JOH. H. CARO. Prijzen der plaatsenLoges 1.25, Stalles ƒ1.Parterre ƒ0.75, Bovenloges en Galerij ƒ0.50. Alles verhoogd met 15 Sted. Belasting en 5 Auteurs recht. Plaatsbespreken in den Schouw burg op Zaterdag 26 October 1929 voor houders, van vaste plaatsen van 1010.45, voor de medewerkenden om 11 uur, ver der voor de benedenrangen om 11.30, voor bovenrangen om 12 u. 0*« d« «?e '"der beroet Ut eer>5 op sluit en '?c\f ave K°evmUm«-|aS Moderne jongensjassen voor kletnere O90 longens 4.90 7.90 eot 28.- J Jongens jassen voor groocere I longens *790 5 S~j| vanaf 1 B 11.90 co I w V. 'fêt d Model Edward van modemejl flauschstof ing 18 verschll-a lende Q90[ dessins O. fc li90 tot 29.-E - tv„r. Model Hollywood hoogst moderne veloursstoffen Ook In chique geruite flausch- g dessins het allernieuwste uit i de beste Engelsche fabrieken 5 in 34 dessins. Met of ronder heele of halve ceintuur In S alle maren en tusschenmaten 36— 394555- 6575tor 85- Model Oslo moderne Bausch- stoffen In verschil lende dessins. Alle maten en tusschen- |j 90 maten 13.90 r J9-- J Modei Edison hoogst moderne rultstoffen ln uit gezochte dessins. Met rijden rug- voertng "2A vanaf JU." 45.- tot 85.- ^ttinHiiiiimiiiiinim^ ii'amniiiiiiiu.. MAGAZIJN „DE MAGNEET", WALSTRAAT 56 Burgemeester en Wethouders van Oost- en West-Souburg roe pen op gegadigden voor de be trekking van HELPSTER AAN DE GEMEENTE-BEWAARSCHOOL. Sollicitaties in te leveren vóór 1 November 1929 ter Gemeente- Secretarie, alwaar nadere inlich tingen zijn te bekomen. SOLIED EN STERK. Wij zorgen (direct of later) voor verpakking van uw machine. Reparatie-inrichting voor alle soorten naaimachines. Kerkstraat 2. -Jtr WIJ ONTVINGEN EEN ZEER GROOTE ZENDING WAARONDER EEN KEURIGE COLLECTIE KJNDERPOST. SE Is er ook iets voor U bij? Ziet de etalage Groenewoud. S Een groote sorteering in EE£ EE Wij leggen ons toe op de EE EEs levering van GOED drukwerk S ss W$) ss Walstraat 58-60 Telefoon Interc. 10

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1929 | | pagina 3