Het Gouds Veneka-Ar T net NOOTJES BUITENLAND GEMENGD NIEUWS UIT DRAAD ADVERTEP Er is te Rotterdam weer een nieuw geval van alastrim geconstateerd bij een 6-jarigx knaapje. Hedenavond zal weer begonnen wor den met het kosteloos inenten van personen op de openbare straat. Gisteren hebben in België, op bevel van den vakbond, de mijnwerkers 24 uur gestaakt. De staking was algemeen en meer dan 100.000 arbeiders hebben het werk neergelegd. Nog steeds is geen bericht ontvangen van den Oceaanvlieger Diteman, zoodat het ver moeden dat hij zijn roekelooze daad met den dood heeft moeten bekoopen, bijna zekerheid begint te worden. De toestand van Poincaré is goed vooruit gaande. Er bestaat thans alle kans op volle dig herstel van de uiterst gevaarlijke ope ratie. De Duitsche weldadigheids-postzegels heb ben in 1928 opgebracht 812.000 mark. Er wor den met 1 November opnieuw liefdadigheids postzegels en een prentkaart met opgedrukt zegel uitgegeven, geldig tot 1 November 1930. Naar uit Moskou gemeld wordt, maakt de GPOE bekend, dat Woensdag in de stad Krassaodar (Kuban) een anti-sovjet-organi satie is ontdekt. Aan het hoofd stond de voormalige Russische minister van justitie Sawitchi, die in de jaren 1920 en 1921 met generaal Denikin samenwerkte. Er werden wapenen en machinegeweren gevonden. De GPOE heeft zonder vorm van proces het doodvonnis uitgesproken over de leiders der organisatie, in totaal 9 de vonnissen wer den onmiddellijk voltrokken. De overige leden der organisatie zijn naar Siberië verbannen. In het laboratorium van de Vereenigde Filmateliers te Hollywood had gisterenmid dag een ontzettende explosie plaats, waar door het geheele laboratorium werd ver woest en verscheidene millioenen meters onontwikkelde films een prooi der vlammen werden. Een persoon werd op slag gedood, terwijl vele anderen zware verwondingen opliepen; 50 arbeiders werden bij de eerste ontploffing op straat geslingerd. m In Natal zijn witte rhinocerossen gevonden. Uitgebreide maatregelen zullen worden ge nomen om deze zeldzame dieren voor uitster ving te behoeden. RECHTSZAKEN Verduistering. De rechtbank te Breda heeft den 50-jarigen G. A. H., vroeger rijksontvanger te Tholen, thans wonende te 's-Gravenhage, wegens ver duistering van 8881 ten nadeele van den staat, veroordeeld tot 6 maanden gevangenis straf de eisch was V/2 jaar. Zyn vrouw messteken toegebracht. Het gerechtshof te Amsterdam heeft arrest gewezen in de zaak van den 39-jarigen kell- ner, die in hooger beroep was gegaan van een vonnis van de vijfde kamer der recht bank, waarbij hij wegens poging tot doodslag verdachte had op 12 April jL zijn 21-jarige vrouw met een mes verschillende verwondin gen toegebracht was veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf. Het Hof heeft het vonnis der rechtbank bevestigd, behalve ten aanzien van de straf, welke werd gewijzigd in twee jaren gevange nisstraf, met aftrek van zes maanden voor- loopige hechtenis. DE MISLUKTE AANSLAG OP PRINS UMBERTO. Fernand De Rosa, de Italiaan, die den aanslag op kroonprins Umberto pleegde, is aan een lang verhoor onderworpen. Hij zeide, dat hy op 22 October in België is gekomen. Eerst ging hij naar Antwerpen, omdat hij vreesde moeilijkheden te zullen ondervinden aan de verschillende stations van Brussel. Woensdagavond kwam hij te Brussel aan en logeerde in een hotel bij het Gare du Nord. Als domicilie had hij opgegeven Parijs, 5 Boulevard de Barbès, maar in werkelijkheid woont hij te Saint Gratieu les Enghien, waar hij lessen volgde. Hij was naar België gekomen om den kroonprins te dooden. Hij heeft uit gewetens redenen geschoten, daar hij lid is van de tweede internationale. De Rosa had een Zwitsersch paspoort bij zich en is in den trein gecontroleerd. Zijn paspoort was niet in orde, waarvoor hij boete moest betalen, maar men liet hem door, om dat hij een Fransche identiteitskaart voor vreemdelingen bij zich had, die in orde was. De nikkelen revolver van De Rosa werd op de Place du Congres gevonden, evenals drie patronen. Eén patroon was nog niet afge schoten. De aanslag werd te Rome in de eerste uren van den middag bekend door speciale edities der bladen. Het bericht verwekte een gewel dige verontwaardiging onder de bevolking. Direct werd op openbare en particuliere ge bouwen de vlag geheschen en een menigte hield in de straten spontaan een manifestatie, om uiting te geven aan haar gevoelens van vreugd^ tegenover den troonopvolger. De pers maakte bekend, dat de aanslag grooten in druk op hem heeft gemaakt en gaf uiting aan zijn voldoening over de mislukking er van. De Belgische bladen publiceeren uitvoerige bijzonderheden over den aanslag op prins Umberto en gaven uiting aan hun leedwezen over den aanslag, die zij als verfoeilijk en dom kenschetsen. De Italiaansche bladen geven speciale edities uit met telegrammen uit België en zeggen dat er geen woorden zijn om uiting te geven aan hun afgrijzen over den verfoeilij ken aanslag. Zij verklaren dat zij de overtui ging hebben dat de Belgische justitie dengeen, die zich vergrepen heeft aan het nationaal gevoel van Italië, zonder mededoogen zal straffen. Omtrent den mislukten aanslag op den Ita- liaanschen kroonprins Umberto wordt nog het volgende gemeld Toen prins Umberto per auto voor het graf van den Onbekenden Soldaat arriveerde, speelde de muziek het Italiaansche volkslied. Juist op het oogenblik, dat de kroonprins door minister de Broqueville werd begroet, klonk een schot. Een man had zich door de menigte naar voren gedrongen en liep door de poli tieafzetting heen. Midden in de straat loste hij een schot in de richting van de groep, waarin de prins stond. Een veront waardigd geroep brak los. Twee mannen gre pen onmiddellijk den aanvaller voordat deze voor de tweede maal kon schieten. De man, die een Italiaansche student bleek te zijn, werd door leden van de geheime politie en de gendarmes gearresteerd. Zij moesten hem tegen de woedende volksmenigte beschermen die hem wilde lynchen. De man werd naar de politiewacht gesleept. Fernand de Rosa, zooals de jongeman bleek te heeten, was goed gekleed. Hij was in het bezit van een Fransche identiteitskaart. Het schot werd zoo hoog gelost, dat niemand ge wond werd. In de omgeving van den kroonprins be vonden zich behalve minister de Broqueville, zijn adjudant, de burgemeester van Brussel Max, de Italiaansche ambassadeur Durazzo. De muziek werd niet onderbroken en kroonprins Umberto heeft de plechtigheid van het leggen van de krans op het graf van den Onbekenden Soldaat volbracht zooals voorgenomen was. De „Osservatore Romano" meldt, dat de Paus onmiddellijk van den aanslag op kroonprins Umberto op de hoogte werd ge steld. De Paus was zeer aangedaan en gaf opdracht dat de nuntius te Brussel in zijn naam den kroonprins en de koninklijke familie zijn innige deelneming zou uitspre ken. De kardinaal-staatssecretaris gaf de opdracht aan den nuntius door. De „Nation Beige" en de „Vingtième Siè cle" eischen een strenger toezicht op de in België uitgeweken anti-fascistische Italianen en de socialistische „Peuple" meent dat het fascistisch geweld weder geweld uitlokt. Het veroordeelt den aanslag maar herinnert te vens aan zekere provocatie-middelen welke door het Italiaansch fascisme reeds vroeger werden gebruikt. Het blad uit dan ook den wensch dat het gerecht het volle licht moge werpen op deze treurige zaak. In strijd met het gerucht dat Donderdagavond in de stad de ronde deed, is de ontvangst ten stadhuize welke Vrijdagmiddag moet plaats hebben, niet afgelast. Alleen zullen de politiemaatregelen nog strenger zijn dan Donderdagochtend reeds het geval was. DE KABINETSCRISIS IN FRANKRIJK. President Doumergue zette gisterenmorgen de besprekingen met de vertegenwoordigers der politieke groepen voort. -4 Hij ontving den senator Chaumet en den afgevaardigde Franklin Bouillon en vervol gens Sibilli, het oudste lid der Kamer, den leider der socialisten Leon Blum en Danie- lou, die tot de vrienden van Briand behoort. Franklin Bouillon, die uit de radicaal- socialistische partij gegaan is en een eigen Kamergroep gevormd heeft, verklaarde bij het verlaten van het Elysée, dat zijn partij tegen elk kabinet zal stemmen, dat geen vol doende waarborgen voor de ontruiming van de derde zone van het Rijnland zal geven. Leon Blum verklaarde nog eens, dat de socialisten bereid zijn de politieke leiding der regeering op zich te nemen. Danielou zijnerzijds deelde aan den presi dent der republiek mede, dat de thans op den voorgrond staande kwesties betrekking hebben op de buitenlandsche politiek.Voort- zefcfcing van de tot nu toe gevolgde buiten landsche politiek, die reeds eenige malen door het geheele land is goedgekeurd, is noodzakelijk. Met het oog op de binnenlandsche politiek moet in verband met de jongste Kamerver kiezing ontwijfelbaar een oriënteering naar links plaats hebben. Voordat het congres der radicaal-socialis ten te Reims zijn standpunt ten opzichte van den politieken toestand vastgesteld heeft, kan geen oplossing van de regeerings- crisis verwacht worden. De talrijke combinaties, die genoemd wor den, blijken slechts eenige uren levensduur te hebben. Veel kans schijnt er evenwel te zün op een combinatie Briand-Paul Boncour. ONTHULLINGEN OVER DE SOVJET- POLITIEK. De „Matin" begint de publicatie van een serie artikelen waarin Bessedofski, naar het blad aankondigt, onthullingen over de Sovjet- politiek zal doen. In het eerste artikel bespreekt Bessedofski de omstandigheden, welke tot het terugroe pen van Rakofski als gezant te Parijs aan leiding hebben gegeven. In den herfst van 1927 heeft Rakofski een motie mede onder teekend, waarin werd voorgesteld, dat in ge val van een oorlog tusschen Rusland en een buitenlandsche mogendheid een oproep tot de communisten van het betrokken land zal worden gericht om het leger van hun land in den rug aan te vallen. Van dat oogenblik af was de positie van Rakofski onhoudbaar geworden, niettegenstaande de Sovjet regee- ring wanhopige pogingen heeft gedaan om het te steunen. Onder Rakofski was overeen gekomen om de tactiek van vertraging der onderhandelingen over de Russische schulden van voor den oorlog te laten varen. Rakofski zou Frankrijk 60 annuiteiten elk van 60 mil- lioen francs aanbieden. Het was echter niet mogelijk Rakofski te Parijs te handhaven en Staline verklaarde tegenover Bessedofski, die uit Tokio was ontboden om den post te Parijs tijdelijk waar te nemen, dat volgens zijn op vatting de strijd tegen Rakofski te Parijs door Engeland was gevoerd. Echter zou En geland geen succes hebben behaald, indien niet Poincaré voor de macht en den invloed van Rakofski bevreesd was geweest. Staline had verder tegenover Bessedofski geklaagd, dat Rakofski in Rusland niet voldoende steun vond en dat vooral Tsjitsjerine hem tegen werkte. Bessedofski moet te Parijs voor een verbetering der betrekkingen met Polen wer ken aangezien dat Frankrijk aangenaam zou zijn. Rusland had geld noodig, doch Besse dofski moest niet al te veel naar de gunst der haute finance te Parijs dingen, aangezien Parijs zijn invloed op de geldmarkt toch had verloren. EEN FELLE POLITIEKE STRIJD IN OOSTENRIJK. Oostenrijk, dat pas een regeeringscrisis doorgemaakt heeft, staat weer voor een feilen politieken strijd. In den Nationalen Raad is de behandeling van het wetsontwerp begonnen tot grond wetsherziening waarmee de nieuwe regeering van Schober aan den wenschen van de Heim- wehren nopens reactionaire veranderingen tegemoet komt en de macht der sociaal-de mocraten, die in Weenen hun bolwerk heb ben, knot. De bepalingen van het wetsont werp hebben drieërlei strekking, namelijk versterking van de "bevoegdheden van den bondspresident, degradatie van Weenen van zelfstandig bondsland tot stad, en hervorming van den Bondsraad (den Senaat) ten nadeele van de sociaal-democraten. Daar het ontwerp tweederde van het aantal stemmen moet kri'gen, hebben de sociaal democraten het wegens hunne getalsterkte in den Nationalen Raad het in hun macht, voor de verwerping te zorgen. De regeering zou dan op de eene of andere wijze tot dwangmaatregelen kunnen over gaan, doch men verwacht niet dat zij dit zal doen. Echter zal zij aftreden. De mogelijkheid bestaat dan, dat een regeering optreedt, die het zal aandurven de dwangmiddelen toe te passen waarvan de Heimwehren zich tot dus verre volstrekt niet afkeerig hebben getoond. Alweer dus een rijk in Europa, dat naar een dictatuur neigt HOOVER HEEFT GROOTE PLANNEN. President Hoover heeft te Louisville giste renavond het woord gevoerd en verklaard, dat een van de grootste doeleinden van zijn be stuur de ontwikkeling van de rivieren en meren in Amerika was, om daarvan een net werk van bevaarbare waterwegen te maken. De uitvoering van dit programma zou een jaarlijksche suppletoire uitgave eischen van 20 millioen dollars, waarbij Hoover er echter op wees, dat dit gelijk staat met de helft van de kosten voor den aanbouw van een oorlogs schip. Hij voegde er aan toe, dat indien Ame rika als gevolg van de aanstaande vlootcon- ferentie te Londen zyn jaarlijksche uitgaven voor vlootaanbouw zou kunnen verminderen, dit de schoonste gelegenheid wezen zou, om het zwaard in het ploegijzer om te smeden. ONDERWIJS EN OPVOEDING. „Moeder, waarom slaat u zoo hard op dat deeg vroeg Marietje, toen zij haar moeder bezig zag met brood bakken. „Ik heb het nu al veel te druk van morgen om vragen te beantwoorden", antwoordde moeder wat ongeduldig. „Ga ni* maar wat buiten spelen". De kleine drentelde naar de deur en moe der had het te druk om de stil verwijtende blik van haar dochtertje op te merken. „Marietje, kom je eens kijken naar mijn tuin?" riep Lena. Blij met de uitnoodiging, voegde Marietje zich vlug bij hen. Lena liet met trots het kleine strookje grond zien, dat haar „eigen" tuin was, geheel gereed om be zaaid te worden. Lena's moeder plaatste een stokje aan elk der einden van het tuintje en spande daartusschen een touwtje. „Waarom doet U daar een touwtje aan, moeder vroeg Lena. „Dat is om goed in een rechte lijn te blij ven", antwoordde moeder en liet den kinde ren zien hoe een ondiepe voor moest worden gemaakt om het zaad in te strooien. De beide meisjes hielpen om beurten het zaad in de geul te leggen en dit met aarde te dekken. Onderwijl had moeder voor iedere vraag en dat waren er niet weinige een nauwkeurig en voor de kinderen bevattelijk antwoord. Tóen al het zaad in den grond was, zei Ma rietje, dat zij ook wel graag zoo'n tuintje zou willen hebben, „maar" voegde ze er wat mis troostig aan toe „moeder heeft het altijd zoo druk". Jaren later was de moeder van Marietje er niet over te spreken, dat haar dochter zoo bitter weinig belang stelde in huishoudelijke bezigheden. Zelfs de omgang met Lena, die nog altijd naast hur. woonde, maakte bij haar het verlangen niet wakker om, uit zichzelf, thuis eens mee te helpen. Heimelijk benijdde moeder haar buurvrouw om het bezit van Lena, die zoo met liefde en bekwaamheid aan het huishoudelijke werk deelnam en maar al te dikwijls beklaagde zij zich openlijk over het gebrek aan deze eigen schappen bij haar eigen dochter. De „waarom's" van Marietje waren in vroe gere jaren te veel onbeantwoord gebleven en veronachtzaamd, 't Slaan op het deeg, het uitzetten van wat zaad in een eigen plekje grond zulke onbeduidende dingen in de oogen van moeder waren voor de kinder lijke bevatting onbegrijpelijke dingen. De ver beelding vond geen steun in moeder's leiding en voorlichting. Moeder was er nimmer van doordrongen geworden, dat die vragen niet alleen uit nieuwsgierigheid gedaan werden maar voortkwamen uit een werkende en on derzoekende geest. Langzamerhand werd het vragen van Ma rietje minder, totdat zij geheel ophield met vragen over dingen die zij niet begreep. Wan neer een of ander vraagstuk moest worden opgelost, dan probeerde zij dit alleen voor elkaar te brengen. Weliswaar verkreeg zy op die manier een zekere onafhankelijkheid om voor zichzelf tot klaarheid te komen over alles en nog wat, maar het was onvoldoende om het gebrek aan moeder's leiding te ver goeden. Hoe werden anderzijds de tijd en gedachten die Lena's moeder aan haar had gewijd dui zendvoudig vergoed. Geen vraag, hoe schijnbaar onbeduidend ook, werd onbeantwoord gelaten en juist zoo als een teer plantje groeit door zonnelicht en zachte regen, zoo waren Lena's geestelijke vermogens ontvouwd en ontwikkeld door moeder's bedachtzame zorg en toewijding. (Naar het Engelsch, door V.) Ned. Ouderraad. PREDIKBEURTEN IONDAG 27 OCTOBER 1929. Ned. Herv. Kerk. Geen opgaaf ontvangen. Gebouw voor Chr. Soc. Belangen. 10 uurDienst voor jongeren, van 12—15 jaar. Gereformeerde Kerk. 9.30 uur Ds. H. A. WIERSINGA. 5.30 uur Ds. H. A. WIERSINGA. Christ. Geref. Kerk. (Kasteelstraat) 9.30 uurPreeklezen. (Voorbereiding H. Avondmaal). 5 uur Preeklezen. Evang. Luth. Kerk. 6 uur Dr. J. E. B. BLASE. Doopsgezinde Kerk. 10 uur Ds. J. KOEKEBAKKER, van Middelburg Vrijzinnig Hervormden. Geen dienst. Gereformeerde Gemeente. (Glacisstraat). 9.30 uurLeeskerk. 2 uur Leeskerk. 6 uur Leeskerk. Hersteld Apost. Gemeente „Stam Juda" (Molenstraat. Hoek Bakkersgang.) Kerkdienst10 en 6 uur. SOUBURG. Ned. Herv. Kerk. 9.30 uur Dr. J. TH. UBBINK. (Bediening H. Avondmaal). 2 uur Dr. J. TH. UBBINK. (Nabetrachting.) West-Souburg (Marnixschool) De dienst moet acht dagen worden uitge steld. Gereformeerde Kerk. 9.30 uur Dr. G. B. WURTH. (Bediening H. Avondmaal). 2 uur Dr. G. B. WURTH. (Voortzetting H. Avondmaal en Nabetrachting). RITTHEM. 9.30 uur: Dr. H. VAN O YEN. 2 uur De heer W. P. CALLIBER, van Middelburg KOUDEKERKE. Ned. Herv. Kerk. 9.30 uur Ds. M. VAN EMPEL, van Middelburg 2 uurGeen dienst. 'T ZAND. 10 uurDe heer W. P. CALLIBER, van Middelburg 2 uur Ds. R. TEN KATE (Doopsbediening) MIDDELBURG. Geref. Kerk in Hersteld Verband. (Engelsche Kerk). 10 uur De heer KROON. Theol. Student te Utrecht 6 uurDe heer KROON. Ongelukken. Een vrouw van een landbouwer,wonende aan den Rijksstraat weg te Lage Zwaluwe is in den kelder van hare woning gevallen, tengevolge waarvan zy is overleden. Te Lutjegast is een 9-jari ge jongen bij het spelen in een hollen boom bekneld geraakt en ernstig gewond te voor schijn gehaald. De 65-jarige orgelman die met zyn orgel van de hooge stoep voor de studentensociëteit „Minerva" te Leiden is ge vallen, is aan de bekomen verwondingen over leden. Een 41-jarige donkeyman uit South Sheelds is aan boord van een in de Rijnhaven te Rotterdam liggende stoomschip in de ma chinekamer van de trap gevallen, waardoor hij een halswervel heeft gebroken. HU is kort daarna aan de gevolgen overleden. Moord op een hooglee raar, Te Luik is de hoogleeraar Ber- trand gisterenmiddag bij den terugkeer naar zijn woning door een Russisch student, den 26-jarigen Nikolaas Gorin uit Odessa, neer geschoten. De professor was onmiddellijk dood. De dader kon worden aangehouden. Hij verklaarde uit wraak te hebben gehan deld, daar hij de mislukking van zijn eind examen aan den verslagene toeschreef. Prol. Bertrand was 57 jaar oud en doceerde aan I de Luiksche universiteit sedert 1910. Het was I een zeer populaire figuur in de Belgische we- tenschappelyke wereld. Bloedig zigeunergevecht te Berlijn. Op een terrein in het Westen van Berlijn zijn gisterennacht tus schen twee elkaar vijandige gezinde zigeuner- stammen hevige gevechten geleverd, waarbij vier zigeuners zwaar en elf licht gewond wer den, meldt „de Tel." De beide stammen, in totaal circa 20 kop pen sterk, hadden van de Berlijnsche politie vergunning gekregen om op het bedoelde ter rein aan de Sophie Charlottenstrasse met hun woonwagens te overwinteren. Reeds spoedig werden zij voor de omwonenden tot een plaag. Overdag slenterden de mannen op straat rond, terwijl de vrouwen aan lichtge- loovige lieden de toekomst voorspelden. Gisterenavond nu bezochten eenige zlgeu- ners met hun vrouwen en kinderen een kroeg in de Spandauer strasse. Daar bevond zich ook een arbeider, die zich met een der vrou wen inliet, hetgeen de jaloezie der zigeuners zoodanig opwekte, dat-zij den arbeider aan vielen en hem door messteken ernstig ver wondden. De man werd naar een ziekenhuis overgebracht, waar men niet minder dan achttien steken constateerde. Intusschen hadden de zigeuners de vlucht naar het hun aangewezen terrein genomen, waar zij om de een of andere reden met el kaar slaags raakten. De door schoten en ge schreeuw opgeschrikte omwonenden alar meerden de politie, die aanvankelijk geen kans zag de orde te herstellen, daar op het groote in diepe duistenis gehulde terrein de gevechten vuurtdurend opnieuw oplaaiden, Eerst nadat van alle kanten versterkingen waren komen opdagen, trad weer rust in. De zwaargewonden werden naar het zie kenhuis overgebracht. Toen des morgens po litiebeambten verschenen, ten einde hun een verhoor af te nemen, bleken allen zich in den loop van den nacht uit de voeten te heb ben gemaakt. Een spoorwegongeluk, - Bij Reichelsding zijn gisteren twee treinen op elkaar geloopen. De locomotieven zijn in elkaar gereden en ernstig beschadigd. Er werden 4 personen gedood en 56 gewond. De tender van een der locomotieven rukte het dak van den erop volgden goederenwagen weg, de eerste personenwagen viel om. Het ongeluk gebeurde om 10.48 en reeds om 11.10 kon de eerste hulptrein worden afge zonden. In het postrijtuig bevonden zich acht personen, van wie er drie gedood zijn en vijf verminkt werden. Verder zijn nog twee trein- beambten gewond. De trein Munchen-Frankfort bestond uit een goederenwagen, twee personenrijtuigen en de locomtief. De passagiers van beide treinen werden een half uur na de botsing met hulptremen naar Neurenberg gebracht. -- Veerboot gezonken. Naar uit Milwaukee wordt gemeld beschouwt men een veerboot uit Gramhaven, die zich tijdens een hevigen storm op het Michiganmeer be vond als verloren, daar de stuurhut, verschil lende lijken van lieden, waarvan men wist dat zij zich aan boord bevonden, en een boot zijn aangespoeld. Een horloge, op een der slachtoffers gevonden, was te middernacht, waarschijnlijk op 23 October blijven stil staan. Er waren 52 personen aan boord, die dus waarschijnlijk allen zijn omgekomen. De kapitein van een ander schip deelde mede, dat hij wrakstukken had gevonden, een leege reddingboot en een matras. De wrakstukken droegen evenwel geen enkel kenteeken. Een wolkenkrabber van 150 verdiepingen. Onlangs maakten wy melding van een plan voor een 1000 M. hoogen wolkenkrabber in New-York. Ve2en zullen begrepen hebben, dat hier een drukfout in het spel was het moest zijn 1000 voet, d.i. pl.m. 300 M. Thans echter bereiken ons uit Amerika berichten, dat er weer een nieuw plan is ontworpen en wel tot den bouw van een 1600 voet, dus 480 M. hoogen wol kenkrabber, d.w.z. dat deze kolos bijna 200 M. hooger zal worden dan de Eiffeltoren, tot dusver het hoogste bouwwerk ter wereld. Het gebouw zal opgetrokken worden van staal, graniet, steen en marmer en zal 150 verdiepingen bevatten. Het dak, meer dan een acre groot, zal gebruikt worden als lan dingsterrein voor vliegtuigen. Naar schatting zal deze reus 50.000 men- schen kunnen bergen, dus meer dan het totaal aantal inwoners van Delft, en een half dozijn andere wolkenkrabbers zou er met gemak in gaan Rekening houdend met de menschen* menigte, die iederen dag in en uit andere reuzengebouwen van Newyork stroomen, kan men zeggen, dat dit nieuwe gebouw door circa 200.000 menschen per dag zal bezocht worden. Het zal in het centrum van de stad verrijzen, een goede honderd meter van de oude en waardige City Hall. De hoogste wolkenbrabber, die op bet oogenbük in New-York hi aanbouw is, is de Bank of Manhattan, in Wallstreet. Deze telt „slechts" 76 verdiepingen en is 840 voet (250 M.) hoog. Wool worth Building, langen tijd kampioen onder de wolkenkrabbers, zal met zijn hoogte van 792 voet (237) M.) in het niet verzinken naast den nieuwen kolos, die driemaal zoo veel verdiepingen zal tellen en het nieuwe Empire State-gebouw, op de plaats van bet oude Astoria dat in aanbouw is, zal het ook glad afleggen, daar 't 1000 voet hoog wordt. De kosten van het Noyes-SchultegebouW zijn op 100 millioen geraamd. Van het dak af zullen met een kijker de oefeningen op de militaire academie van West Point, 50 mill weg, goed gevolgd kunnen worden. Deze nieuwe recordhouder zal twee blokken beslaan tusschen Duane,Thomas- en Worth- Street, westelijk van Broadway naar Church Street, het hoofdkwartier van den textiel handel. Er komen nog twee zóó fantastisch hoog gebouw. Vlak naast de 2a! nl. een 66 verdiepii gabber van de City Bai welke 846 voet opsteekt, de Manhattan zelf. De surance Cy gaat een ge pingen zetten a.s. voo blokken gesloopt zullen Fransche regeering West een gebouw van worden. BENOEMING 'S-GRAVENHAGE. B noemd tot notaris ti Loeff, candidaat-notarb GOUVERNEUR 's-GRAVENHAGE. Curagao, de heer Fruy denochtend te 's-Grav zeer kort opwachting den minister van kolo Hedenmiddag zou minister een nader bez TWEEDE 's-GRAVENHAGE. werkzaamheden stelt d van den spreektijd bi waarna de heer Marei den beiden communis staan, onder voorwaarc toonen, dat zij verse richtingen vertegenwoc De heer Wijnkoop hij noemt „een brutal herhaaldelijk gewaars wordt hem het woord De heer De Visser k van den grappenmaker herhaaldelijk onderbr van den voorzitter. Aan de orde is de i over de gebeurtenisser De minister van deelt mede dat de mh procureur-generaal een onderzoek zal opdr zal mededeelen. De heer Vliegen trol De heer De Visser een onderzoek onder i ken arbeiders. De heer Wijnkoop opnieuw in. Beide steund. De interpellatie wor Aan de orde is de De Vries—Bruins ove behandeling van poki Interpellate vraagt Ondertrouwd A. C. UITERS en 'J. P. BIES .Vlisslngen, 25 Octot Nieuwstraat 13. Kolvenierstraat 2: Alfabetische I „VENE Een zeer fijn schrijf, van een helder wi geschikt voor het hoofd. Kwarto formaat Folioformaat in 2 in pakken van 25( Vraagt monsters m< FRANS TIMfl MEDEDEE -o- Alvorens U verke gelicht voor verhui of buiten de stad, 1 trein of boot, loop naar de Lambrect Daar geeft men gratis en vrijblijver P.BLEJJENBI Derde opvoering 26 October 1929, d uur in den Schom delburg, onder lei. H. CARO. Prijzen der pl; ƒ1.25, Stalles f ƒ0.75, Bovenloge ƒ0.50. Alles verho Sted. Belasting en recht. Plaatsbespreken burg op Zaterda '929 voor houi plaatsen van 10— medewerkenden o der voor de ben< 11.30, voor bovenrj

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1929 | | pagina 2