Stads= en Provincienieuws rechtszaken „{ine en leg SPORT [BUITENLANI [engeland en Kferlai" Prikkelbaarheid komt vaak voort uit slechte spijsvertering. Alle spijsverterings stoornissen moeten spoedig zwichtenvoor Foster s Maagpilleo, het laxeermiddel bij uitnemendheid. Roster's Maagpilleri Alom verkrijgbaar a f 0.65 per flacon. had ik ruimschoots .gelegenheid kennis te maken met de nieuwste snufjes op dit ge bied en maakte vele interessante proefne mingen mede, o.m. op het gebied van ont vangst van radio-telegrafie onder water op duikbooten. Na mijn uit-diensttreding bleef ik de ontwikkeling van de „radio" met be langstelling volgen, zoodat mij ook het een en ander bekend is van radió-centrales en hun werking en inrichting. Uw medewerker is blijkbaar zeer gekant tegen radio-centrales en brengt enkele ar gumenten in dien geest op het tapijt, welke nogal aanvechtbaar zijn. Daarover straks. De radio in het algemeen is bezig zich te ontwikkelen. Hoewel nog niet geheel vol maakt, toch komt zij de volmaaktheid reeds zeer nabij. De programma's van verschillen de radio-zendstations worden beluisterd door Vele tienduizenden, die voorheen niet dan met zeer groote financieele offers in de gelegenheid waren werkelijk „muziek" te hooren. Vooral het platteland wordt uit zijn isolement verlost. En we kunnen nu reeds constateeren, dat de radio een factor van zeer groote beteekenis is geworden voor de geestelijke ontwikkeling van een zeer groot deel van de bevolking van alle beschaafde landen. En die beteekenis zal nog meer uitgroeien, naarmate de radio on der het bereik zal komen van alle klassen der bevolking dier landen. De radio-centrale nu, is de ontbrekende schakel. Zij zal de programma's van de verschillende zendstations onder het bereik brengen van de bevolking in haar geheel. De uitgaven voor aanschaffing van tele foons of luidsprekers en die voor aanslui ting zijn zeer belangrijk lager als de aan schaffing van een goedkoop toestel. De kósten van het abonnement zijn lager dan die voor het onderhoud van een dergelijk toestel. De radio-centrale zal er dus zeer veel toe bijdragen dat de radio onder het bereik komt van een zeer groot deel van de bevolking, die daar tot heden toe niet aan durfde denken. Alleen dat is m.i. voldende cm haar bestaansrecht te verdedigen. Laat ik nu het artikel van uw medewer ker eens even mogen citeeren Een radio-centrale is slechts daar op haar plaats waar het aantal luisteraars te groot is óm voor ieder een eigen antenne te bouwen, of waar de woningbouwver- éenigingeu het plaatsen van antenne's niet toestaan (een ongemotiveerd ver bod). Ui de groote steden en in het bij zonder bij groote. woningblokken zal de centrale dus met succes toegepast wor den. Waar echter ruimte is voor anten nes behoort zij weg te blijven, want een centrale-aansluiting is heel iets anders als een eigen toestel. Lk mag misschien wel even opmerken dat een tekort aan ruimte voor antenne's zich nergens plotseling openbaart, doch •langzamerhand. Het kan toch niet de be-' doding zijn van uw medewerker om de menschen eerst maar radio-toestellen te la ten koopen en als de toestand onhoudbaar wordt, den raad te geven, hun zaakje voor een appel en een ei te verkoopen en een radio-centrale als toevluchtsoord te zoe ken Want dat de toestand onhoudbaar wordt is den zaak, die onherroepelijk vast staat. Al die antenne's in een stad, zeker voor 80 of 90 bevestigd aan toestellen wier eigenaar nauwelijks eenige notie heeft van de werking daarvan, bederven reeds dusdanig de ether, dat de klachten over storende buren, zgn. Mexicaansche Honden (genereerende ontvangers) een belangrijke rubriek zijn gaan vormen in de radio-bladen en zelfs in de plaatselijke pers herhaaldelijk worden gesignaleerd. Er zijn ook in onze stad wijken, waar het rustig volgen van een programma meestal 'onmogelijk is. Oorzaak hevijg gegil in den luidspreker, veroorzaakt door hartstochtelijke „ether jagers" die aan belangstellende kennissen demonstreeren hoe gemakkelijk men we! kan afstemmen op Daventry, Hilversum, Parijs e.a. „Afstanden bestaan er immers niet meer Woont men toevallig bij de trambaan of heeft 'nen in de omgeving bedrijven waarin electro-motoren worden gebruikt, dan is een ongestoorde ontvangst meestal voor die gelukkigen een genot, dat zij alleen kunnen beleven bij kennissen, die niet zoo dicht in de buurt van deze sto ringsbronnen wonen. Gezien het bovenstaande kan ik mij niet vereenigen met de uitspraak van uw mede werker, dat -de centrale weg behoort te blijven zoolang er nog ruimte is voor an tenne's. integendeel. De radio^-centrale beperkt zich tot het doorgeven van Hilversum, Parijs en Da ventry. Met een eigen installatie luistert men bovendien naar de krachtige korte- golfstations, die een groote verscheiden heid programma's geven van uitstekende kwaliteit. De centrale stelt voor haar abonné's een programma samen, wat on mogelijk iederen smaak bevredigen kan. De abonné kan hierin geen verandering brengen en moet accepteeren wat de luidspreker geeft. Al kan men van te vo ren een programma aanvragen, dan nog kan een uitzending tegenvallen. Met een eigen toestel luistert men wanneer en wat itien wil. Het komt mij voor, dat uw medewerker niet geheel op de hoogte is met de moge lijkheden van radio-distributie. Ik bijv. maakte kennis met een systeem, waarbij twee stations gelijktijdig werden ontvan gen en gedistribueerd. De abonné's waren in de gelegenheid zelve in te schakelen voor programma I of II al naar believen. Wilde men niet luisteren naar een speciaal programma van een of anderen radio-om roep op (godsdienstig of politiek gebied, men kon zelve overschakelen en luisterde dan naar het programma van een of ander buiten!andsch station, wat volstrekt nog r.iet altijd Daventry of Parijs behoeft te zijn, zelfs zeer goed een van de kortegolf- stations kan wezen. Ik zie niet de onmoge lijkheid om zelfs drie of mogelijk meer programma's gelijktijdig te distribueeren. Het is alleen onmogelijk om naar allen te gelijk te luisteren, evenzoo alsof men een eigen toestel bezat. Het is bovendien in het belang van de centrale, in de eerste plaats de uitzendingen van den Nederlandschen Omroep te distribueeren en daarnaast de beste programma's van de buitenlandsche stations. Een en ander heeft proefondervin delijk tot gevolg, dat hel aantal abonné's zeer toeneemt. Daarbij komt nog* het verschil in kwa liteit van muziek, die men met een eigen toestel veel hooger kan opvoeren. De dikwijls zeer lange leidingen met kans op inductie van electrische machines ver oorzaken veel bijgeruisch. Ik begin te igelooven dat uw medewerker wel aan een zeer slecht adres is terechtge komen, toen hij zich eens op de hoogte is gaan stellen van de kwaliteit der gedistri bueerde muziek. Ik ben heel wat gelukkiger geweest. Ik luisterde naar de muziek die werd gedistribueerd in een nét van 50 a 60 Kilometer totale lengte, in een plaats met een uitgestrekt electrisch licht- en kracht- net. De muziek werd gereproduceerd door een modernen Philipsluidspreker en muntte uit door natuurgetrouwe weergave van het timbre van -de instrumenten en de mensche- lijke stem. Van „bijgeruisch" was geen sprake. Waarom kan men met een eigen toestel de zuivere weergave hooger opvoeren dan met een centrale-toestel Ik kan dat niet inzien. De centrale-exploitant zal toch ze ker niets onbeproefd laten om de kwaliteit van zijn ontvangst zoo hoog mogelijk op te voeren, dat is zijn direct belang. Uiteraard spelen financieele overwegingen bij hem geen rol, terwijl dit bij particulieren veelal 'wel het geval zal zijn. De centrale is in we zen een combinatie van ontvangtoestellen, welke elk voor zich zoo volmaakt mogelijk zijn. Moet bij de gewone toestellen wel een er» ander aan zuiverheid, storingvrijheid enz. opgeofferd worden terwille van een eenvoudige bediening door leeken, bij de ontvangtoestellen van een centrale behoeft hiervan geen sprake te zijn. Voor de be diening heeft men vakkundig personeel, zoodat bij den bouw van deze toestellen alles geheel berekend is op „zuivere en sto- ringvrije weergave". Alvorens op het distri butie-net te worden geleid, wordt door speciale versterkers de uit te zenden stroom zoodanig versterkt, dat een onbeperkt aan tal luidsprekers en telefoons kan worden bediend. Verder deelt uw medewerker mede, dat het voorkomt dat het geluid te zacht is, en men nog een extra-versterker moet voor schakelen, waarmede alle financieele voor deden vervallen en dus een eigen toestel te prefereeren is. De tegenspraak is reeds in denzelfden zin opgenomen. Als men nog een extra-versterker noodig had, en dus alle financieele voordeelen werden uitgescha keld, zou de centrale in minder dan geen tijd zijn abonné's kwijtraken, zoo er al wa- jen. Uw medewerker vergist zich hier. Het komt nl. wel voor dat sommige abonné's 'het wenschelijk vinden de geluidsterkte wat te verminderen. In zulke gevallen wordt een eenvoudige regelweerstand aange bracht, waarmede men hetgeluid kan rege len en dus niet de volle geluidsterkte be hoeft te hooren. Versterking geschiedt al leen floor de centrale. Het gevaar dat niet voldoend technisch onderlegde ondernemers tot oprichting van radio-centrale's zullen overgaan is niet zoo heel groot. De abonné's stellen toch ook eischen en zullen bij slechte bediening al spoedig bedanken. Bovendien zal men niet spoedig zijn geld stekeu in een zaak. die men niet zelve kan overzien. Van de zijde der radio-handelaren alleen kunnen bezwaren komen. De vraag dient gesteld zal de in bedrijfstelling van radio centrales geen nadeeligen invloed uitoefenen op den thans bestaanden radio-handel Ondei;geteekende gelooft eerder het te gendeel. Een radiotoestel in goedkoope uit voering, vordert zeker nog wel een uitgave van 150 Deze uitgave, waarvoor ten overvloede zeker geen eerste klasse radio ontvanger kan worden geleverd, valt lang niet onder ieders bereik. Iemand die zich deze uitgave kan (getroosten, kan zich bij aansluiting op het distributie-net een pri ma luidspreker aanschaffen en heeft dan een weergave die niets te wenschen over laat, hetgeen met bovengenoemd toestel zeker niet het geval zou zijn. Iemand die zich de uitgave van 150 niet kan veroor loven, kan met een belangrijk goedkoo- per luidspreker en een aansluiting op de centrale ook noig genieten van de gedistri bueerde programma's. De plaatselijke ra diohandei kan een overeenkomst sluiten met de centrale voor levering van luid sprekers en telefoons. Daardat de kring van luisteraars zich aanmerkelijk zou uitbreiden, zou een opleving bij den radiohandei kun nen worden verwacht ifcplaats van een inzin king. Bovendien blijft er altijd nog een cate gorie van beter gesitueerden die aan een eigen toestel de voorkeur zullen (geven en die zich de aanschaffing van een prima toe stel zullen kunnen veroorloven. Overigens kan met eenigen grond worden verwacht, dat de uiteraard sublieme weergave door een centrale, een programma zal vormen voor het gebruik van goede toestellen^ zoo dat de radiohandei zich meer op den ver koop daarvan zal kunnen gaan toeleggen. Voor den werkelijken muziekliefhebber zal dus het volgende te overwegen zijn. Is de muziek door de centrale gedistribueerd, zooals redelijkerwijze kan wordeji verlangd, of loont het de moeite en kosten (eenige honderden guldens) een eigen installatie aan te schaffen Ik geloof dat men het eerst wel eens met de centrale zal beproeven. Resumeerende het eenige nadeel van een radio-centrale is, dat men slechts de keuze heeft tusschen twee of drie program ma's. Indien men dat een nadeel wil noe men, er staan ettelijke voordeelen tegen over groote uitbreiding van het aantal luisteraars waardoor de geestelijke ontwik keling der bevolking wordt bevorderd, ontwikkeling van den smaak voor goede muziek door zuivere storingvrije weergave, besparing in de uitgaven voor aanschaffing en onderhoud, beperking van de „dalcver- siering" met bezemstelen enz., beperking van de storing in de ether enz. enz. Met dank voor de plaatsing, P. C. OORSCHOT. Onze medewerker voor de radio-rubriek antwoordt op het schrijven van den heer Oorschot het volgende Gebrek aan ruimte zal zich uitsluitend voordoen in de groote steden buiten zijn er zelden woningen van meer dan één ver dieping en niet zoo dicht op elkaar ge bouwd. Gebrek aan antenne-ruimte doet.zich ze ker niet plotseling gevoelen, doch bij bouw van nieuwe woningblokken houdt men reeds met de populariteit van den radio- omroep rekening omdat het wel zeker is dat minstens 50 van de a.s. bewoners aan radio gaan doen. Een centrale zal hier dan ook goed werk verrichten. Het opmer kelijke is, dat in de groote steden juist weinig of geen centrale's zijn en wel in de kleinere plaatsen waar wel ruimte voor an tenne's is. Al bestaat de mogelijkheid om 3 verschil lende programma's tegelijk door te geven, daarom doet men dat nog niet. De meeste centrale's geven ééen programma, zoo ook de telefooncentrales (in Den Haag bijv.) en straks de rijkstelefooncentrales. Dat er wel degelijk bijgeluiden kunnen ontstaan bij uitgebreide dradennetten blijkt maar al te dikwijls als Hilversum een pro gramma uitzendt uit ten andere plaats. In Den Haag bijv. w-ordt zeer veel ge bruik gemaakt van versterkers bij centrale aansluiting, omdat het geluid te zacht is. De prijs van een radiotoestel, bijv. met L.F. weerstandversterking, is niet zoo hoog als men het zelf maakt, en mij zijn honderden voorbeelden bekend dat volslagen leeken zelf een prima toestel bouwden. Met 60 igulden komt men al een flink stuk (buiten een luidspreker natuurlijk). Een antennt ontsiert het dak niet, als de ze maar goed wordt aangelegd. In Amster dam had ik het genoegen een van de meest verstokte huiseigenaren er vari te overtuigen dat een antenne op het dak niet zoo ontsierend is als wel algemeen gedacht wordt. Een 1-draad's antenne met bamboe- masten bouwde ik als voorbeeld. Muziek wordt door een radio-centrale .ge leverd, doch radio-muziek ontvangen kan slechts met een eigen toestel. Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat Hilversum en Daven try geen aardig programma hebben en hoe heerlijk is het dan het korte-golf gebied af te zoeken. Heeft U geen voorkeur voor Strauss-muzfek uit Weenen, dansmuziek van het schitterende orkest in de Bastei te Keulen, de opera's van Berlijn, de leuke tooneelstukken of operette's van Frankfort, Hamburg en Leipzig Dit alles hoort men met een eigen toe stel en niet met een centrale aansluiting. VLISSINGEN, 15 FEBRUARI. De stoomvaart-maatschappij „Zeeland". Over het reizen met de „Zeeland", wier haven in Engeland onlangs van Folkestone naar Harwich is verlegd, schrijft men aan het „Hbld." Aan den eenen kant heeft de reis nogal wat van haar charmes verloren geen uren lange vaart langs de Belgische kust met haar lange rij van levendige badplaatsen, een tocht door het kanaal, waar ons ieder oogenblik een ander type schip ontmoet, en ook niet het binnenkomen in Folkestone, die hoQge krijtrotsen van Eng^lands Zuid kust. Daarom mist de Nederlander ook de kennismaking met Kent en de omgeving van Folkestone, de kathedraal van Canter bury en the Cinque Ports, waarheen de maatschappij „Zeeland" zulke aardige ex cursies organiseerde. Maar van den .anderen kant staat het nieuwe traject HarwichVlissingen u toe later uit Londen te vertrekken en wel te tien uur v.m. uit Liverpool Street Station in het hart van de City. Een. vlug zaken man kan op zijn Londensch kantoor nog eerst de post lezen en behandelen voor hij naar het vaderland gaat. Dit zou nog veel beter gaan, indien de mailboot eerst te één uur van Harwich vertrok dan zou men bijna den geheelen morgen zaken kun nen doen en toch nojg vóór middernacht in Rotterdam, Den Haag of Amsterdam kun nen zijn. Maar dat zijn vrome wenschen van hen die in die plaatsen hun zaken hebben de dienst is in hoofdzaak ingericht voor aan sluiting op den nachttrein naar Duitschland en wie dus van Londen naar Berlijn of Frankfurt reist, kan overdag op de boot werken of zeelucht genieten, en daarna in den trein slapen, zonder meer tijd te beste den, dan indien hij met de nachtboot van Harwich naar den Hoek zou varen en met den dagtrein verder naar Duitschland. In dit laatste geval komt er van schrijven of zeelucht genieten al heel weinig. Speciale voordeelen voor Nederlanders wonende buiten de drie zuidelijke provin ciën biedt de Vlissingen boot dus niet tenzij men een dag vacantie nemen wil om zich voor te bereiden op werk of daarvan uit te rusten uit dat oogpunt is het zeer aan te bevelen, want de bediening en het eten aan boord zijn nog altijd uitstekend er is ook een „kiosk" aan boord, waar men couranten, tijdschriften en andere lectuur kan koopen. Verder zorgt de spoor voor een goede, treinverbinding met een eetwa- gen uit Vlissingen naar het Noorden en in Engeland heeft men de volle luxe der Pul- man-cars. En ten slotte vaart men onder Nederlandsche vlag een van die impon- desabillia die bij zulk een goede inrichting altijd aangenaam stemmen. De maildienst Oostende-Dover. De correspondent van de „N.R.Crt." meldt, dat minister Anseele, bij wijze van proef, heeft besloten tot het herstel van •den nachtdienst op de iijn OostendeDo ver van 1 Juli tot 10 September a.s. De boot zal, in aansluiting met den omstreeks middernacht uit Brussel vertrekkender trein, te 2 uur 's nachts de haven van Oostende verlaten.' Het herstel van dezen nachtdienst houdt verband met de verlegging van de lijn Vlis singenFolkestone naar Harwich. Suikerfreule. Zondag 20 Februari zal mevr. De Boer van Rijk in hel Concertgebouw met „Sui- kerfreule" optreden. Toen zij zoo enorm succes oogstte met i „Tropenadel", schreef Henri van Wevmes* kerken een nieuw stuk, haar geheel naai den lijve, dat hij „Suikerfreule" doopte, en dat eigenlijk een geheel afzonderlijk stuk is waarvoor men „Tropenadel" niet be hoeft te kennen maar waarin wij de hoofd figuur van Tante van der lCooy in een heel nieuw Indisch milieu en in geheel andere intrige verplaatst zien. In „Tropenaled", waarmede zij ook le dezer stede reeds zoo groot succes oogstte, sloeg zij zich met geestige monumentale, Amsterdamsche bazigheid door het war- boscli van Bataviasch society-leven. In „Suikenfreule" bevindt zij zich dan bij haar man, die machinist is op de suikerplantage Toeloeng Baroe. Te paard doet zij haar in tree in het plantersleven zij draagt in haar onroerende poging om spoedig Indisch te worden haar sarong en kabaja met koddi- gen zwier en weet op haar komische en te gelijk teergoedige wijze, het geheele jong gezellen huishouden naar haar hand te zet ten en zich zoo goed bij het plantersleven en de breedheid van opvattingen in de rim boe aar. te passen, dat zij ten slotte on dei- schallenden lach van het publiek bewijst al meer Indisch en breeder van opvattingen te zijn dan alle anderen daar. 'Het is zeker aan de rijke creatie v an de groote actrice als juffrouw van der Kooy, thans als Suikerfreule, te danken, dat dit stuk het succes van Tropenadel" verre is gaan overtreffen. Verkiezing Prov. Staten. De centrale anti-rev. kiesvereeniging in den kieskring Middelburg heeft tot candi- daat gesteld voor de Prov. Staten 1S. Brandsma (aftr.) te Middelburg 2. J. W. W. van 't Hoff te St. Laurens 3. J. Bos- selaar te Aagtekerke 4. J. F. Heemskerk te Middelburg 5. J. A. Vertregt te Mid delburg 6. A. D. Littooij te Middelburg 7. W. A. den Hollander te Middelburg 8. L. J. van Voorthuysen te Domburg. De r.-kath. candidatenlijst in den kies kring Goes luidtmr. J. H. M. Stieger, Goes P. Boonman, 's-Heer Arendskerke (aftr.) A. M. Simons, Goes en A. van Hootegem, Kruiningen. Restauratie graf Roomsch Koning Willem II fn de afdeélingen der Eerste Kamer werd gevraagd hoe het staat met de restauratie van het graf van den Roomsch koning Willem 11 ir» de Koorkerk te Middelburg. Gezondheidscommissie te Middelburg. In het verslag der gezondheidscommissie te Middelburg over 1926, wordt er diep leedwezen over uitgesproken, dat midden in het jaar de geachte secretaris dr. K. Bijlsma zich genoodzaakt zag om zijn hoo- gen. leeftijd, den post te verlaten, dien hij zoo trouw en vol ambitie gedurende een tijdsverloop van 23 jaren heeft vervuld. De hoop wordt uitgesproken, dat hij op den laten avond van zijn leven nog menig jaar in gezondheid gespaard moge blijven. Tot secretaris werd door den Commis saris der Koningin benoemd de heer G. K. A. Nonhebei tot lid herbenoemd de heer J. A Vertregt, die de herbenoeming aan nam, zoodat de commissie zich weer voor 5. jaren verzekerd mag achten van de me dewerking van haar verdienstelijk bouw kundig lid. Door de benoeming als lid van den arts A. J. Hoorweg werd tot groote voldoening van de commissie voorzien in de vacature ontstaan door het als lid be danken van den nieuw-benoemden secre taris. Door den afgetreden secretaris is in het vorig verslag een uitvoerige beschou wing gewijd aan het sterftecijfer te Mid delburg van 10.5, ten opzichte van dat van het geheele rijk zijnde 9.6 en daarbij be toogd, dat het hoogere sterftecijfer te Mid delburg het gevolg was van het feit dat aldaar een groot aantal menschen waren van 80 jaar en ouder, en dat juist het over lijden dezer personen het sterftecijfer in de hoogte dreef. Het feit, dat te Middelburg heel veel personen een hoogen leeftijd be reiken, mag dus zeer zeker op haar ge zondheidstoestand een gunstig licht wer pen. Gok over 1926 valt het groot aantal dergenen, die op 80-jarigen of nog oude ren leeftijd overleden, op. Dwaas zou de meening zijn, de gezondheidscommissie de kroon op het hoofd te zetten voor deze belangrijke en gunstige- resultaten. Maar het mag toch niet ontkend worden, dat de zorgen der gezondheidscommissie voor de hygiënische belangen der gemeente van groote waarde zijn en zij in de groote sanitaire machine zoo menigmaal liet rad blijkt te zijn dat de beweging onderhoudt zonder kraken of krassen. Een klacht door vele bewoners van Mid delburg geuit is gelegen in het feit, dat de grondwaterstand in véle perceelen in den loop der jaren is verhoogd en dat vele kelders, die vroeger droog waren, thans te kampen hebben met mindere of meerdere hoeveelheden ingedrongen water. Als ge volg hiervan hebben enkele bewoners een electrische pomp aangeschaft. Bewoners, die zich echter deze kosten niet kunnen getroosten en ook geen directe behoefte hebben aan een kelder, laten thans veelal het water hierin staan, wat door mogelijke gebreken van de muren niet di rect bevorderlijk voor de gezondheid mag worden geacht. Het vermoeden bestaat, dat door het buiten gebruik stellen van alle openbare en private welputten (door den aanleg der waterleiding) het water uit den bodem niet meer. wordt verbruikt en nu in verband met de gesteldheid van den bodem het grondwaterpeil steeds stijgt. Door Burg. en Weth. zijn proeven genomen dit peil te doen dalen. Deze hebben echter nog geen resultaten mogen opleveren. Na gewezen te hebben op de nieuwe rioleeringswerkeu, wijst het verslag er op dat de gemeente thans onder leiding van haar ijverigen directeur der gemeente-rei niging over een goed functionneerend ge bouw voor desinfectie met oven, badin richting, formalinekast enz. beschikt. Herinnerd wordt aan de verdelging van ratten, en aan de verplaatsing der asphadt- fabriek te Vlissingen, waardoor de zeer onaangename stank zal verdwijnen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat men van overheidswege niet streng genoeg kan zijn met de toelating van het oprich ten van dergelijke fabrieken, die als hun zaken voor den wind gaan, steeds groote- re expansie vertoonen cn daardoor een werkelijke bedreiging voor hun omgeving worden, want al mogen deze dampen nu nicA direct voor de gezondheid schadelijk zffn, ze vergallen toch heel wal levensge not van hen. die gezond willen leven en frissche lucht als een factor in die richting hebben leeren waardeeren. KERK- EN SCHOOLM1EUWS Ned. Hert. Kerk. Beroepen bij de Belgi sche Staatskerk te Brussel ds. A. Q. B. ten Kate te Hansweert. Ds. H. F. de Puy, te C'adzand, hoopt Zondag 6 Maart a.s. afscheid te nemen van de Ned. Hcrv. gemeente aldaar, en berijden 00^ hs&l \Q02W Zondag 13 Maart bevestigd te worden tJ Lutterade door ds. P. J. Molenaar van v| Gravenhage. Jubileum dr. G. Oorthuis C.Bzn. Zondag herdacht dr. G. Oorthuis C.Bzn I predikant bij de Ned. Herv. kerk te AmJ sterdam zijn 25-jarig ambtsjubileum metl het uitspreken van een gedachtenisrede ir.| de Westerkerk. De kerk was geheel bezetL uit vorige gemeenten waren eenige belangJ Stellenden overgekomen. Na het gebed en het zingen van PsalmI 45 l en Ps. 116 :7, hield de jubilaris eerJ rede naar aanleiding van Openbaring ln| en 18.Na het dankgebed werd den jubilarisl toegezongen Gezang 96, waarna dr. OottT huijs ontroerd de gemeente met enkele! hartelijke woorden dank. zegde. Na denl dienst kwamen velen hem in de predikants-| kamer de hand drukken. Zendeh'ng-leeraar. Het hoofdbestuur van het Ned. ZendeJ ling-Genootschap heeft ds. S. A. vaal Hoogstraten, predikant der Ned. Hervorm-! de gemeente te Nieuwe-Pekela, benoemd! tot zendeling-leeraar, bestemd voor het| zendingsterrein op Oost-Java. Ds. Van Hoogstraten heeft de benoeming! aangenomen en hoopt in het najaar naar| lndië te vertrekken. De benoemde, die, na aan de Rijksuni-| versiteit te Utrecht gestudeerd te hebbecl in 1924 tot de Evangeliebediening toege-l laten werd, heeft sinds 9 November van! dat jaar te Nieuwe-Pekela het predikambt vervuld. Hij is 30 jaar oud. Samenwerkende Zendingscorporaties. De Zending doet dikwijls deze moeiJijIcel ervaring op Zoodra zij een bericht uit-| zendt betreffende belangrijke bijdragen,! die inkwamen, dan staat de offervaardig.I heid voor een deel stil. Men denkt 1 baar de Zending is er weer, nu kan ikl mijn bijdrage wel inhouden. In het beginI van Januari werd gepubliceerd dat de i komst van 1926 voorzoover nog zofldetl de rekeningen uit lndië niet onbevredigend! zou zijn, en dadelijk zijn de inkomsten ge-I durende die maand niet alleen ver benederI het henoodigde' gebleven, maar zelfs bene-l den die van dezelfde maand in 1925 er. 1926. Terwijl 70.000 noodig was, brachtI de maand Januari niet meer dan 21.5O0I in tegen 36.000 in het vorig jaar. Ter.l gevolge hiervan moeten de corporaties ail dadelijk op dezen achterstand wijzen,! waarvan de schadelijke invloed zich spoe-l dig zal laten bemerken. Zij doen echter! met vertrouwen een beroep op aller medej werking om die schade te voorkomen. Het conflict in de Geref. Kerken. De kerkeraad der Geref. Kerk van V| Gravenhage-Oost heeft een commissie be-1 noemd die bij voorkomende gevallen kl verband met de moeilijkheden in de Gerei kerken, den kerkeraad van advies zal heb-1 ben te dienen. De vrouw en de mode. In een vergadering van de classis Utrecht"! der Christ. Geref. kerk is een instructie van I den kerkeraad van Utrecht ter tafel geko men, luidende Meent de classis dat onze kerk een roe ping heeft te vervullen, en zoo ja, welke, ten opzichte van de hedendaagsche ont* viouwing der vrouw, met name wat be treft de haar- en kleederdracht Hoe dienen we hier op te treden, zoowel voorkomende als tuchtigend De classis spak daarop uit dat het dure roeping is om met grooten ernst jjositie te nemen tegen de hedendaagsche ontvrou- wing der vrouw met name in kleeding en haar, en bij voorkomende gevallen met lief de en ernst op te treden. Kantongerecht te Middelburg. De kantonrechter te Middelburg heef? I veroordeeld wegens Als wagenvoerder niet steeds nauwlet tend acht geven op de omgeving, om NJ belemmering op de trambaan, de snelheid te verminderen of zoo noodig den trein tot stilstand te brengen H. C. J. K te Oost en Wesit-Souburg, vrijspraak zonder daar toe gerechtigd te zijn loopen in duinen, toe- behoorende aan de gemeente Middelburg I terwijl de toegang op blijkbare wijze I verboden A; V. te Vrouwepolder, 0. A> f niet ontvankelijk verklaard zich in kenne- lijken staat van dronkenschap op den open baren weg bevinden, bij tweede herhaling J. G. te VTissinigen, 3 d. h. iedem bij derde herhaling C. v. E. te Middelburg, 3 w. h.I als bestuurder van een voertuig zonfldl noodzaak de linkerzijde van den weg hou- f den M. M. te Middelburg 2 b. s. 1 tuchtschoolals bestuurder van een voer tuig daarmede rijden een half uur na zonr I ondergang en èen half uur vóór zoiisop-| gang, zonder dat dit voertuig voorzien1 van een een helder wit licht uitstralen^ I lantaarn A. K. te Middelburg 5 5 d. h. als bestuurder van een motorrij tuig daarmede rijden terwijl nummer letter niet zijn aangebracht zooals bepaj® is D. S. te Middelburg 0.50 b. s. 1 dJU rumoer verwekken waardoor de nachtrui kan worden verstoord C. W. de VM Middelburg 15 b. s. 15 d. h. in de f meente Middelburg zonder noodzaak z'»1. op den keennuur van het droogdok P.».' H. te Middelburg 0.50 b. s. 1 d. h.I F. te Middelburg 0.50 b. s. 1 w. tuchW I ir. de cremeente Middelburg met een WJf I kar wegen, blijkens openbare l<ennljjifl ving door Burg. en Weth. voor dat verK I J d. li ■tirder Istelljken ««j Jhe 'Markt Kan in die Ite Vróuw [urder van jondtrgang |ng - rijden lis van een L J. C te A in de (gemeente -an een rijwiel rijweg van de kt in een ande 1 in die van de St. Ja Vróuwepolder - b. .ran een rijwiel ee en een hall zonder dat een helde W. M. lantaarn |5 b. s. 5 d. [cier van gezondheid 2e K. M. Slotboom M, dienst in Oost-Indië let liet stoomschip Bestemming volgen. Jficier van den marines) i klasse P. J. stroo, die. Kr, Hr Ms. torpedoboot latst naar 's rijkswerf ft te Go door VOETBAL. Izeeiiwsche Voetbalbon® (Verbeterde opgave). Iche BoysHulst If b a I. In een leadering werden |r vanden Ned. Korfba legeven omtrent het opri Lwschen Korfbatbond. f bs verschillende vereenif [die als lid tot dezen B< Mmo-program/ Woensdag 16 Februari aim, 1050 M. 12.00 2.00—3.00 Engelsche les 300-4.00 Knipcursus, voor de huisvrouw. Vloten, over De |n het verbeteren van spi —6.15 Concert door ht jliste Nellie van Wierir -aan. 6.15—6.45 Lezing |C. Thomassen, over O (vergeten. 6.45—7.45 Dui fen conversatieles. 7.45 ho.30 Persberichten. 8.1 jnd. Ds. A. G. Wolf spre J. v. HeJoma-'v. Nieu\ De heer W. Breman, p Bruggen, viool. De he< stende, piano. Mondli r' Echo". 1. Ps. 42 Irmonikaelub). 2. Zonneli (imondharmonika). 3. Irinonika). 4. Sonate no. '(viool en piano). 5. 1< ede van ds. A. G. Wolf. t jria uit „Sieg der Zeit u Indel. b. Recitativ en ari: fctea", Handel. 7, Aria v; o) en orgel). 8. 2e gedee ds. Wolf. 9a. Aidente lb. Agnus Dei, uit de rtozart. loa. Alte Kam Jermarsch. c. Slotmarsc ten (mondharmonikaclub Ji Jehin (viool en piano) Irten vrede zijt. Waals, b 1 uw venster niet, Cau\ [tuart (Henry v. Nieuwer jtry, 1600 M. 11.20 In solisten (sopraan, baril Itorian trio. 12.25 Concert lo Orkestconcert. 3.15 1 [papers, 3.20 Lezing [3.40 Causerie Books, I [eighty days. 4.05 Lezin; England 200 years ago. i-kwartet en duet (mezz< J 5.35 Kinderuurtje. 6.20 Jin de New Gallery-Kin |tje. 6.50 Tijdsein, w [7.05 Orgelconcert (verve jvpraatje. 7.35 De pianos* [7.45 LezinjgiFood-Our T> Elsa Macferlane. 8.20 E pan E.Longstaffe (saxopl piano, viool). 9.05 Ork jech van mr. Baldwin. 9.5< luws. 10.05 Populaire suit frkest en L. Gowings, te -overUniversity men i kestniuziek. 11.20 Een iy. Speciale proef. II f~!K. Radio-Paris", 1750 M. |uws en muzeik. 12.50— fkest. 5.055.55 Cone fphonie. 9.05—10.50 Co ponsten. Perg, 469 M. 10.20- frt- 12.501.50 Cone .geleiding. 3.504.2 >15 Concert. Orkest t I- 7-35—9.20 Volks-orkt rO Dansmuziek, pwusterhausen, 1300 M. 1*1 en lessen. 7.50—1 lon u"d Gousaphon. Vol! f est en E. Bolt, zang. Da pkschtat, zang. Heeren- ■ama moderne dansmuzie Tuse. I?!,394-7 M. 1.252.( ■oik-5.15 Dansmuziek. Tuziek. 7.50—11.10 Basz [uousaphon. Zie Königsv en Antwerpen ■fV Concert. Orkest en so T °roken door een lezin j "it Hankow wij 1,*% onderteekenin r™st tuschsen On Ird ^""istigcn fk Hankow cn V pBnjeten in het 'bladen El een If1,.!"111 zakt 4c Mens de I CHINA. w wij v-.i^ekenin 0 mal ley :ir statu Kioekia La,ger 1 zijn mec maiden, ingenomen zij 'gezame aldaai ■o, volgens kooplieden b< zaken vooi onlust

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1927 | | pagina 2