ERVOOST VROOM DREESMANN „Alhambra'-Programma Ons Succes RUNDVLEESCH Speciale Voordeelige Aanbiedingen Buitengewoon uitgebreide sorteeringen Photo- en Projectie-Handel CH. L. DERT StMAURlCE Sp- N. V. Vee- en Vleeschhandel v.h. FIRMA J. HAKKER OP DE V.A.M.I.T. Karpetten Vloerzeilen Gordijnstoffen Denkt heden aan het nieuwe SlCüiSZ® De Dief Bezoekt onzen Stand T entoonstelling „Concertgebouw" „Hollirrsco" Toiletartikelen Engros. KAPPERS-INSTALLAT1EN. V. A. M. T. L. H.GOOREH&Zn. TILBURG*"1^- f 4.— Depöt Vlissingen F. A. DE KAART, STOOMVERVERIi CHEM.WASSCHERIJ Profiteert van onze prima kwaliteit tegen scherp concurreerende prijzen. RUNDERLAPPEN vanaf 50 ct. p. pond GA NAAR STANDS No. 11-12 MIDDELBURG Karpetten Karpetten Tapis Beige Karpêf Tapis Beige Wollen Tapis Beige Tapis Beige Karpet Prima Axminster Vloerzeilen Zwaar Vloerzeil Vloerzeil 49 75 39 1.60 Linoleum Linoleum Linoleumwas Ribstof Zware Ribs Landhuisstof Prima Landhuisstof WollenGordijnserge Prima zware Gordijnserge1 Pluchette Cocoslooper Cocostapijt Cocosband per el Het is werkelijk iets buitengewoons KLEURWEDSTRUD VOOR DE JEUOD Kleine Advertentiën KINDEREN Prachtcollectie Photo-ïoestellen en Projectie-Lantaarns. Photo-Albums en -Benoodigdheden Den Haag, Regentessenlaan 308. Complete Winkeliers, bezoekt onzen Stand op de „VAMIT". zet zich overal voort, zelfs op de komen tientallen nieuwe klan ten kennis maken met onze bekende GALATHEE, lichte, geu rige zandblad sigaar a 6 cent. Vol bewondering is men voor onze bekende PARTAGAS, fijne MEXIC in zilver verpakt. Komt ook eens proef nemen. Alles voorradig. CUBA, CORO NA, Bokjes en andere merk- sigaren. Op de tentoonstelling ook per stuk verkrijgbaar, zonder prijsverhooging. Alle soorten SIGARETTEN. Bezoekt onze winkels. LEON-DE GROOT. Wagenaarstr. 16. Kerkstraat 8. Wederverkoopers vraagt onze monsters te zien. VERVEN LANGE MANTEL bruin, blauw, zwart Aagje Dekens<r. 115 Ziet onze etalages Telefoon 102 vanaf 50 50 60 70 90 120 120 60 RUNDERGEHAKT SCHENKEL met been SOEPVLEESCH KLAPSTUK ROASTBEEF OSSENHAAS BEEFSTEAK ROLLADES. DOMINOSTUK en DIKKE LENDEN OSSENRIB Uitsluitend prima Inlandsch Rundvleesch Gegarandeerd zuiver GESMOLTEN RUNDVET in pakjes van 1 pond 0.50 en i/2 pond 0.25. Beleefd aanbevelend, 90 80 FIRMA jf EXTRA RECLAME 25 KORTING en gestreept 8.75 gebl. 3X4 els 13 90 U* 12 els, nieuwe dess.^o =q extra sterk geheel wol 1Q 50 3X4els, iets extra's Zware kwalit. mod. nn en patr.,3X4els. 26 90"' u Prima3doeksmetfranqn gg je, nieuwe kleurst. 200 X 300,pr.kwal., nieuwe patr. nn nn 47.50,34.00 Za.uu metrooden rug, buiten-» ng gewone sorteering 183 c.M. breed, geh. ^g nieuwe dessins 1.65 Graniet dessins, 200 c M. breed 200 c.M. breed mooie kwaliteit 2.60 2.20 183 c. M. breed, extra n gg zwaar, pracht dess. per kleine bus. 29 per groote bus55 als Roeden,Ringen, Trekkers, Garnituren,Steunen, enz.enz. zeer billijk en goedkoop bij ons verkrijgbaar. voor Gordijnen voor Gordijnen nieuwe strepen in zeer moderne pa- ci tron en O 2 el breed, zeer voor-,c deeligI.'5 2 el br. z. voordeelig 50 c.M. breed 52% 70 c.M. breed 75 verkr. in 70 en 100 c.M. br. .1.70 VOLMAAKT GENOTI waaraan als prijzen verbonden: Ean Prima Merk Jongens Rijwiel Een Prima Merk Meisjes Rijwiel Een Vierlamps Radio Toestel Honderden Jongens- en Meislesboeken van bekende schrijvers, in prachtband. Onder het motto „Volmaakt Genot" zullen wij om de veertien dagen eene serie advertentiën plaatsen, waarin afbeeldingen onzer bekende chocolade reepen voorkomen. Zes verschillende advertentiën worden er geplaatst, die eene serie „Volmaakt Genot" vormen. Zij, die deze serie, bestaande uit 6 advertentiën, het aardigst gekleurd aan ons adres Inzenden, komen in aanmerking vcor een prijs. Bij elke inzending behoeven slechts 6 etiketten te worden ingezonden; van elke soort Reep die In de serie afgedrukt staat, 1 etiket Alleen zij komen in aanmerking voor een prijs, die aan bovenstaande voorwaarden voldoen en volgens het oordeel van onze Directie de mooist gekleurde serie hebben ingezonden. Mochten er meerdere inzendingen voor een prijs in aanmerking komen, dan er prijzen beschikbaar zijn, dan worden de prijzen onder de prljswlnners der allermooiste inzendingen verdeeld. De beslissing door onze Directie genomen omtrent het toekennen der prijzen alsmede omtrent alles wat met dezen wedstrijd In verband staat. Is bindend en door deelneming aan den wedstrijd verklaren deelnemers zich bij die beslissing onvoorwaardelijk te zullen neerleggen. Inzendingen moeter. franco geschieden, aan onze cfdeeling „Reclame" na de plaatsing der 6e advertentie, doch uiterlijk 1 Augustus 1926 onder opgaaf van juisten naam en adres. N. V. CACAO- CHOCOLADEFABRIEKEN GEBR. SICKESZ. HEERENGRACHT 20 AMSTERDAM. Als manlief lucifers steeds steelt En dit ten slotte U verveelt, Mevrouwtje, maak U dan niet kwaad, Maar geeft hem 'n „Torens"- apparaat De onverslijtbare Sigarenaan- stekèr 2.50, verkrijgbaar bij H. CORVELEIJN, Walstraat 52. Tevens ontvangen een partij sterke, goedkoope Pijpen. De A.R.P.-pijp van ƒ1.75 voor f 1.25. Ook prachtpijpen van 35 ct. Adverteert in dit blad. betreffende Hunr en Verhuur, Koop en Verkoop Dienstaanbiedingen en Dlenstaanvragen, enz. Prijs, bij vooruitbetaling, van 1-5 regels 10.75. elke regel meer 15 cenl Op de Drukkerij van dit blad kan geplaatst worden een JONGGEZEL-LETTERZETTER als noodhulp, wegens dienstplicht. Zich aan te melden na 6 uur 's avonds. EEN FIETSJONGEN gevraagd. Aanmelding: Zaterdag morgen 8 tot 9 uur, GROOL, Noordstraat. moeten dikwijls gewasschen worden. Ook de kleinen is het lang niet onverschillig, welke zeep moeder gebruikt en als zij eenmaal zijn gewasschen met COCOS-ROZENZEEP met het „Anker' zullen zij er altijd weer naar vragen, want al is voor hen wasschen niet steeds even aangenaam, met cocos- rozenzeep vinden ze 't heelemaal nier zoo erg. Integendeel. De zuiverheid en kwaliteit is bovendien goed voor hun huid. Let vooral op naam en merk In elke doos 2 strookjes voor waardevolle cadeau* UVTZEEPFABRI EKEN ET ANKER- Vu. GEBR. DOBBELMANN NIJMEGENT- Te koop nieuw te bouwen WINKELHUIS en EENGEZINSWONING aan de Scheldestraat. Adres MAAS, Kasteelstraat. EEN DIENSTBODE gevraagd voor halve dagen, Vrij dags den geheelen dag. Adres Oprit 33 (beneden). Gevraagd een net DAGMEISJE. Adres Mej. ZEVENHUIZEN, Verkuijl Quakkelaarstraat 55. Gevraagd een nette JUFFROUW voor hulp in de huishouding. Zich aan te melden 's avonds tusschen 7 en 8 uur bij de Directrice van het Gasthuis. Mevrouw SMIT, Badhuisstraat 105, vraagt zoo spoedig mogelijk EEN WERKVROUW. Te koop een groote donker blauwe KINDERWAGEN (lakbak), goed onderhouden, en KINDERSTOEL. Adres Kanaalstraat 8. GEMEUBILEERD HUIS te huur gevraagd van half Juni tot eind Augustus of gedurende de maand Augustus. Goed onder houd verzekerd. Brieven met in lichtingen en prijsopgaaf worden ingewacht bij S. LEUVENBERG, Franschenstraat 69, Nijmegen. Gevraagd tegen 1 Juni in een gezin van 2 personen een net DAGMEISJE. Adres Badhuisstraat 31 boven Gevraagd 2e MACHINIST, voorzien van diploma A of B. Schriftelijke sollicitaties in te zen den naar A. C. LENSEN's Stoom vaart Mij., Terneuzen. Wegens overcompleet te koop prima DUITSCHE HERDER (Teel) „Boda" van Vlissingsch Strand S.Z. 321604, zwart dek met zilver grijs, 8 maanden oud. Vader „Wotan's Treff". Moeder Alia van Aldegoor Adres H. DE KONING, W Heinstraat 10, Kennel van Vlis singsch Strand. DE BROEDERBAND. Op het kantoor kan een Jy1*' GEN geplaatst worden, leeftijd jaar, moet 7e leerjaar geitote hebben. Eigenhandig geschreve brieven, met laatste schoolrap port, indienen op Maandag Mei, vanaf 's avonds half acht <k het kantoor Nieuwendijk. TE KOOP 2 Ledikanten met sr 1 groote Duitsche Kachel. Adres Hellebardierstraat

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1926 | | pagina 8