ij. UNHN iULETBSl BEZOEKT STAND No. 8 N.V.v.h.FirmaJ.HAKKER filing! 1 DE! MAGAZIJN „DE OOIEVAARS Staatslot Autodienst L. GQEDBL0ED LUIERIIAKD-ARI1KELEK, JONGENS-PAKJES, KINDER-MANTELS, E JURKJES, HOEDJES, enz, Oestr. Strandjasjes vanaf f 275 I Het kleine wonder jj HARLEY-DAVIDSON J Fijne VLEESCHWAREN (extra dij Ealepnh;id lal CROOL, Gro UIT DRAAD EN LUfcHT Burgerlijke Stand ADVERTENTIEN op de V.A.MJ.T. der Neemt proef met onze buiten gewone sorteering op het gebied van welke aldaar machinaal gesneden per ons verkrijgbaar zijn. r=zzr Oe Oude Vrier Zaterdag MORGf.NM Brand Hotel B Wafel- Biscuiib DE BELGISCHE KABINETSCRISIS. De socialistische Kamer-president Brunet heeft Woensdagavond een onderhoud met den koning ten paleize gehad, na afloop waarvan bij het volgende heeft verklaard Ik ben in mijn pogingen tot samenstel ling van een kabinet niet geslaagd en heb daarvan kennis gegeven aan het staats hoofd. Ik stel er prijs op, de pers te danken voor de vriendelijke en welwillende hou ding waarvan zij tegenover mij blijk heeft gegeven, maar ik meen, dat een deel van de publieke opinie en van de pers niet goed hebben begrepen, wat ik beoogde. Mijn doel was, een regeering op parlemen tairen grondslag samen te stellen, omdat volgens mijn oordeel de regeering binnen kort het parlement volmacht zou hebben kunnen verzoeken voor het treffen van ze kere maatregelen die geen langdurige be sprekingen in Kamer en Senaat dulden. Om deze reden moest de regeering het beeld zijn van heel het parlement. Brunet zeide verder, geen heil te ver wachten van een combinatie, die niet op parlementaire basis zou gevestigd zijn en antwoordde op een hem gestelde vraag, niet te weten, wie nu met de formatie zou worden belast. In zekere politieke kringen was men van oordeel, dat het de bankier Francqui zou zijn. Een der redenen van de mislukking van Brunet blijkt te zijn dat de liberalen zich exclusief tegen den Vlaamschgezinden so cialist Huysmans zouden hebben uitgespro ken, waarop de andere socialistische leiders zich solidair met hem zouden hebben ver klaard. REVOLUTIE IN POLEN. Het Wolff-bureau meldt d.d. 13 Me» Van de Poolsche grens ontvangen wij uit betrouwbare bron Gisterenmiddag is Warschau een revolutie uitgebroken. Er hadden straatgevechten plaats, waarbij ve len gedood en gewond werden. Troepen van Pilsoedski bezetten het gebouw van den minister-president en het ministerie van buitenlandsche zaken en rukken op tegen het Belvedère (paleis van den staatspresi dent). Het kabinet-Witos zou reeds afge treden zijn. Vermoedelijk zal ook de staats president aftreden. De telefonische verbin ding met Warschau is verbroken. Bijna het geheele gebied der stad, met uitzondering van het Belvedère-paleis, werd door de troepen van Pilsoedski bezet. In de omgeving van het paleis hoorde men hedenmorgén voortdurend schieten en in den tuin van het Landdaggebouw hoorde men machinegeweervuur. Nabij het konink lijk paleis hoorde men tezelfder tijd he vige ontploffingen van handgranaten. Het wordt bevestigd, dat uit Posen twee regimenten infanterie naar Warschau on derweg zijn. Maarschalk Pilsoedski is in onderhandeling getreden met den bevel hebber dezer beide regimenten. De citadel van Warschau, waarin zich nog regeerings- getrouwe troepen bevonden, heeft zich aan maarschalk Pilsiedski overgegeven. In het Belvedèrepaleis bevinden zich de staats president en de leden der regeering. De troepen van Pilsoedski hebben heden, be halve de regeeringsgebouwen, ook hét hoofdpostkantoor en het telegraafkantoor bezet De regeering heeft den staat van beleg in Congres-Polen afgekondigd. Pilsoedski heeff gisteren aan den staatspresident en de regeering-Witos een ultimatum gericht, waarin het aftreden van het kabinet voor hedenavond acht uur wordt geëischt Het heet, dat de staats-president den minister president in ieder geval heeft afgeraden, af te treden en hij moet zelfs verklaard hebben voor landverraders in geen geval te zullen wijken. - Toen gisteren de troepen van Pilsoeski door de voorstad Praga tegen Warschau oprukten en op de Pontiatowski-brug aan kwamen, verscheen bij de voorposten der troepen persoonlijk de president der repu bliek. Hij stelde aan een der officieren een schrijven aan maarschalk Pilsoedski ter hand. In dit schrijven eischt de president van den maarschalk, dat hij zich zou onder, werpen. Pilsoedski verklaarde echter, dat hij op wettigen weg de macht niet uit han den zou geven. Nog voor den avond begon het gevecht tusschen de troepen der regeering en die van Pilsoedski. De president der republiek heeft gisteren generaal Rozwadowski tot commandant der regeeringstroepen te Warschau benoemd en hem opdracht gegeven, stand te houden. De commandant der troepen te Lublin, gene raal Romer, heeft zich voor Pilsoedski ver klaard. Wat den toestand in de overige deelen van Poien betreft, wordt gemeld, dat overal kalmte heerscht, hoewel de ontwikkeling der situatie met de grootste spanning wordt afgewacht. Te Lemberg had gisteren een groote be tooging plaats ten gunste van Pilsoedski. Deze heeft heden den regeerings-commis- saris van Warschau van zijn post ontheven. Het hoofdbureau van politie is door zijn troepen bezet. Uit Posen wordt gemeld, dat de comman dant der stad zelfmoord zou hebben ge pleegd. D correspondent te Warschau van de „Mahiisch-Ostrowsche Morgenzeiting" meldtIn een boodschap van den Pool- schen minister van oorlog aan het leger wordt gezegd, dat versterkingen voor het leger uit de provincie naar Warschau on derweg zijn en dat met alle gestrengheid tegen de muiters zal worden opgetreden. De boodschap bevat een aansporing om zich ten nauwste aan de zijde der wettige regeering te scharen. De hoofdstad van Polen bevindt zich se dert gisterennacht in handen van maar schalk Pilsoedski. Er had een gevecht plaats tu6schen de troepen der regeering en die van den maarschalk. Het aantal ver liezen voor zoover bekend, bedroeg acht tien dooden, waaronder twee officieren. Mama kamt Jantjes haar. De kleine vent huilt en is zeer ongeduldig. Foei Jantje, zegt mama, foei, wat ben je stout I Hoor je mij ooit huilen, als ik mijn haar kam Neen, antwoordt Jantje, maar uw haar is ook niet op uw hoofd vastgegroeid. BEURS VAN AMSTERDAM Overzicht van 14 Mei, 3 uur. De belangstelling ter beurze was van daag niet bijster groot en de handel bleef bescheiden. Rubberfondsen, die in meerde re gevallen iets lager waren ingezet, bewo- j gen zich binnen nauwe grenzen. Ook de j rubbernoteeringen te Londen bleven vrij stationnair, hoewel die toch iets verlaagd waren. Tabakken prijshoudend en weinig veranderd met geringe affaire. Van de Ne- derlandsche Industrieelen ontwikkelde zich in gewone Jurgenswaarden ex-dividend eenige beweging. Kunstzij de-aandeelen weinige aandacht. Suikerwaarden hadden een kalm verloop en weinig bijzonders. Van de Olie-aandeelen bewogen Koninklijken zich op ongeveer de vorige nabeurskoersen. Scheepvaartmarkt verlaten. Amerikanen vrijwel zonder affaire. Prolongatie 3 DOOR EEN AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. TER NEUZEN. Hedenvoormiddag bij het uitgaan der Christelijke school in de buurtschap Spui, gemeente Axel, is het ze venjarig zoontje van L. Boeije onder een vrachtauto gekomen en kort daarna over leden. Het knaapje kwam van achter pas- seerende houtwagens en de chauffeur W. Heijnsdijk, die zelf de marechaussee met het gebeurde in kennis stelde, kon niet tij dig meer remmen. EEN MISLUKTE INBRAAK. TER APEL. (V. D.) In den nacht van Woensdag op Donderdag hebben 2 inbre kers tijdens afwezigheid der bewoners ge tracht hun slag te slaan in het correspon dentschap van de Nederlandsche Bank te Ter Apel. De heer J. Timmer, houder van het correspondentschap, had in verband met het feit, dat gedurende den laatsten tijd herhaaldelijk pogingen tot inbraak al daar en in de omgeving waren gedaan, de politie verzocht gedurende zijn afwezig heid een oogje in het zeil te houden. Bij een der surveillances in genoemden nacht bemerkte een politieagent onraad in het ge bouw van het correspondentschap. Hij haalde versterking, waarop de politie het gebouw binnendrong. Het bleek dat twee personen aanwezig waren. Toen zij zich ontdekt zagen, namen zij de vlucht, achter volgd door de politie. Bij deze achtervol ging ontstond tusschen één der daders en de politie een formeele schietpartij. De vluchteling Rademaker, die op de politie schoot, werd tenslotte doodelijk getroffen. De andere dader, een zejcere Zuidinga, die vroeger medeplichtig was aan de beruchte inbraak te Steen wijk, werd later met natte kleeren aan van zijn bed gelicht. Hij schijnt bij de achtervolging in een sloot t^echl gekomen te zijn. In het gebouw van het correspondentschap was een zuurstofappa raat bij de brandkast opgesteld. Hiermee wilden de inbrekers de kast openen. Beide daders droegen bij de werkzaamheden gummihandschoenen. EEN AUTO-ONGEVAL MUIDEN. (V. D.) Gisterenavond om streeks half 6 heeft op den Muiderstraatweg nabij de kruitfabriek een auto-ongeval plaats gehad. De 16-jarige T. Heinis uit Amsterdam, die aan den kant van den weg zat, stak plotseling naar de andere zijde van den weg over, juist toen de auto van den heer Eberwein uit Amsterdam pas seerde. De jongen werd door de auto ge grepen en ernstig gewond. Hij werd eerst naar Muiden vervoerd, waar dr. Anker smit hem de eerste hulp verleende en later naar een der gasthuizen aldaar. Bij aan komst bleek de jongen overleden. Den chauffeur treft geen schuld. EEN ERNSTIG ONGELUK. ROTTERDAM. (V. D.) Op Wilton's scheepswerf te Schiedam heeft gisteren middag tegen 1 uur een ernstig ongeluk plaats gehad 3 stokers bevonden zich in de machinekamer van een schip dat ter reparatie lag, toen plotseling een groote stoomleiding sprong. De chef-machinist, die toesnelde, sloot onmiddellijk de hoofd kraan af. Toen men in de machinekamer afdaalde, was de 40-jarige W. H. P. reeds overleden, de stoker S., die evenals P. te Rotterdam woonachtig is, werd zeer ernstig gewond. Zijn lichaam was geheel met brandwonden overdekt. Hij is direct naar het ziekenhuis vervoerd. Men vreest voor zijn leven. De stoker P. D. is eveneens ern stig gewond. Men hoopt hem in het leven te kunnen houden. DE REVOLUTIE IN POLEN. BERLIJN. (V. D.) Hedenmorgen wordt uit Warschau gemeld De voorzitter van de Sejm, Rataj, heeft met de partijleiders der linksche partij onderhandeld om bloed vergieten te voorkomen. Toen de partij leiders bij den president om een audiëntie vroegen, werden z.ij echter afgewezen. Om 8 uur des avonds begonnen de gevechten om de Theaterplatz. Het 30e regiment on der overste Moldelski, verdedigde de re geering, terwijl ook van uit de citadel de regeeringstroepen op de rebellen vuurden. Het aantal dooden en gewonden is nog on bekend. Onder de gewonden bevindt zich ook adjudant-generaal Konarzewski, die de regeering verdedigde. Op de Bankplatz kwam het tot botsingen met de loden. Pil sudski zond afgevaardigde Niedbalsk naar Witos om een pro-front te verhinderen. Om half negen des avons begonnen nieuwe onerhandelingen. Uit nadere telegrammen uit Warschau blijkt dat niet de premier Witos, doch een zekere koopman Witos zelfmoord heeft gepleegd, waardoor het telegram dat wij uit Pariis ontvingen als zou de premier zelfmoord hebben gepleegd, tot misverstand heeft geleid. BERLIIN. (V. D.) Volgens andere be richten uit Warschau zijn alleen bij de ge vechten op de Theaterplatz 18 personen gedood en 80 gewond. In alle andere ste den is het rustig, doch overal hebben be toogingen vóór Pilsudski plaats. BERLIJN. (V. D.) Uit Warschau wordt gemeld De ministerraad proclameerde den staat van beleg over Warschau en an dere steden. Het resultaat van de nachte lijke gevechten is nog onbekend. Op de verklaring van Pilsudski, dat de wettige weg hem afgesneden was, heeft de regee- ring-Witos een proclamatie uitgevaardigd waarbij Pidsudski buiten de wet wordt ge steld en vogelvrij wordt verklaard. DE DU1TSCHE KABINETSCRISIS. BERLIJN. (V. D.) In politieke'kringen neemt men aan dat het huidige kabinet zal blijven voortbestaan. Over den persoon van den nieuwen rijkskanselier lóopen de meeningen uiteen. Gisteren heeft de rijks president met de leiders van enkele partij en onderhandeld. Een definitieve beslissing wordt niet voor hedennamiddag verwacht. BERLIJN. (V. D.) Gisteren is onmiddel lijk begonnen besprekingen te voeren met de verschillende partijleiders. Volgens de bladen hebben de volkspartij, het centrum, de democraten en de Beiersche volkspartij zich bereid verklaard Gessier te steunen. Daarentegen hebben de sociaal-democraten ernstige bezwaren tegen Gessier en volgens de „Vorwarts" is Gessier niet de geschikte persoon, omdat hij steun zal moeten heb ben van de Duitsch-nationalen. BERLIJN. (V.'D.) Rijkspresident Von Hindenburg heeft in een schrijven dr. Lu ther dank gezegd voor diens onvermoeiden plichtsgetrouwen arbeid, waarmede hij het vaderland onschatbare diensten heeft be wezen. HET RIJKSKANSELIERSCHAP. BERLIJN. (V. D.) President Hindenburg heeft Gessier officieel het rijkskanselier schap aangeboden en hem verzocht een kabinet te vormen op de basis van de laatste coalitie der midden-partijen. Gessier heeft zich zijn beslissing voorbehouden tot Vrijdagmiddag 12 uur. Het slagen van Gessier hangt af van de houding van Stresemann. DE OPHEFFING DER STAKING EN HAAR GEVOLGEN. LONDEN. (V. D.) Ingevolge de ophef fing der algemeene staking had gisteren de terugkeer naar normale toestanden plaats. Echter zijn in sommige gevallen moeilijkhe den gerezen, doordat bij de weer te werk stelling der stakers men van werkgevers zijde te rekenen had met de verplichtingen, die ontstaan zijn'tegenover de vrijwilligers. Deze moeilijkheden waren gisterenavond het onderwerp van de besprekingen in het Lagerhuis. De staking der spoorwegarbei ders zal voortduren als gevolg van de wei gering der spoorwegmaatschappijen om alle stakers weer in dienst te nemen. LONDEN. (V. D.) De besprekingen die de regeering gisteren gevoerd heeft met de arbeidersleiders, hadden nog geen resul taat, doch worden heden voorgezet. De regeering hoopt binnen 48 uur een voor- loopige oplossing van het niguwe conflict tot stand gebracht te hebben. Een groot deel der arbeiders is verbitterd en beweert door de leiding in den steek gelaten te zijn. In vele steden hadden protest-betoogingen plaats. LONDEN. (V. D.) Hedenmorgen wordt gemeld dat tusschen de spoorwegmaat schappijen en de vakvereenigingen een bevredigende oplossing van de na de alge meene staking ontstane geschillen is tot stand gekomen. Verwacht wordt dat de normale diensten op de spoorwegen mor gen zullen zijn hervat. DE TERUGTOCHT VAN HET LUCHTSCHIP „NORGE." OSLO. (V. D.) Het luchtschip „Norge" is Donderdagavond kort vóór 8 uur te Nome aangekomen, na een tocht van 58 uur. Het resultaat van den tocht schijnt zeer gering te zijn omdat de nevel een nauwkeurige observatie niet toeliet. De expeditie heeft duidelijk de Ameri- kaansche vlag gezien, welke door Byrd is neergeworpen. DE STRIJD IN MAROKKO. PARIJS. (V. D.) Officieel vvordt gemeld uit Madrid dat in de Adjir-sector van Marokko een Spaansche colonne Donar Bonhalhama zonder strijd bezet heeft. In de westelijke sector is de vijand actiever. Uit Rabat wordt gemeld dat ten noord westen van Barabor 10 K.M. vooruit gerukt is. Uit Fez wordt gemeld dat de sultan de SpaanschFransche delegaties ontvangen heeft. Hij hoopte dat de besprekingen spoedig heryat zouden kunnen worden. EEN VLIEGONGELUK. BELGRADO. (V. D.) Op het vliegveld Novisad is een vliegtuig van 600 meter hoogte neergestort. De piloot en zijn me- chanicien werden gedood. EEN ERNSTIG ONGELUK. BERLIJN. (V. D,) In een zuidelijke voor stad van Berlijn is een taxi in een uit 200 personen bestaande groep personen, welke van een feest terugkeerden, gereden. Drie personen werden gedood, 1 zwaar gewond en talrijke licht gewond. EEN SPOORWEGONGELUK. PEKING, (V. D.) Een goederentrein, welke op weg was van Peking naar Han kow, is gederailleerd. Vijftig personen wer den gedood en velen gewond. De ramp veroorzaakte aanzienlijke vertraging, zoo dat de express, waarin zich de exterritoriale commissie bevond, langen tijd werd opge houden. VLISSINGEN van 612 Mei 1926. ONDERTROUWD H. Boomer, 23 j. en C. M. Freijsen, 24 j. A. C. De Wever, 24 j. en C. Bostelaar, 21 j. A. Spaeter, 20 j. en T. J. P. Sijnke, 20 j. T. J. Gunter, 24 j. en E. Pieterse, 23 GETROUWD: J. C. Eiff, 26 j. en A. M. Sanderse, 26 j. W. Blaasse, 23 j. en M. de Nooijer, 24 j. D. de Smit, 19 j. en C. j. Marchant, 19 j. BEVALLEN: M. Polderman, geb. Kokelaar, z. M. Kappen, geb. Everaers, d. M. F. A. van Broekhuizen, geb. Sies, z. L. Lommers, geb. Geljon, z. J. J. Poots, geb. de Bruijne, z. M. Riekwel, geb. Sohier, z. J. Rouw, geb. Wille, z. K. J. van Vliet, geb. de Nooijer, z. M. M. Ever- aert, geb. Wijnands, z. M. E. Rood, geb. van den Oever, d. OVERLEDEN: H. Blaauw, man van A. v. d Veen, 67 j. S. T. Behage, vrouw van J. M. Wijk- huisen, 42 j. J. M. Jongenelen, jd. 28 j. C. Boone, vrouw van G. Vinke, 69 j. SOUBURG van 613 Mei 1926. ONDERTROUWD: Josephus Frankin, 27 j. en Cornelia Tie- rie, 33 j. GEBOREN: Lein, zoon van Pieter Willem Davidse en Jacoba Prina Abrahamse. Oerardus Wilhelmus Josephus, zoon van Jan Christi- aan Gabriëlse en Maria Theodora Antonia Korndörfler. WISSELKOERSEN Noteering van heden, 14 Mei 1926, des nam, 2% uur (niet-officieel) Chèque-koersen. Koopen en Verkoopen. New-York 2.48'/22.48% Londen 12.0834—12.091/2 I Berlijn 59.19— 59.22 Brussel f 7.567.59 Parijs 7.61—7.65. Bankpapier. Dollars 2.47—2.49 Ponden 12.07 f 12.09/2 i Marken 59.17—59.25 Belgische Francs 7.557.62 Fransche Francs 7.60—7.70. MARKTBERICHTEN Vlissingen, 14 Mei 1926. Op de Woensdag alhier gehouden groen te- en fruitveiling werden de volgende prij zen besteed Spinazie 2029 ct. postelein 38 a 44 ct., beiden per K.G. sla 3 a 4/2 ct. per stuk raapsteel 3 a 4/2 ct. radijs 4 a k ct. selderie 7 a 8 ct. prei 9'/2 ct. 18 a 27 ct. rabarber 9 a 11 y2 ct. ramal nas 6 ct. pioenen 46 a 56 ct., Per bos kervel 35 ct. zuring 16 a 30 ct., bei- den per mand. WEERBERICHT Hoogste barometerstand 770.0 te Isafjord Laagste baromeerstand 750.8 te Ingoe. Verwachting tot den avond van 15 Mei Matige tot krachtige Westelijke tot Noor delijke wind. Zwaarbewolkt met opklarin gen. Regen, wellicht hagelbuien. Kouder. AGENDA van Publieke Vermakelijkheden, Openbare Uitvoeringen, Vergaderingen enz. DE VAMIT (Concertgebouw). Geopend van 12—16 Mei, des middags van 2— 5.30 en des avonds van 711 uur. Zondag 16 Mei van 211 uur SOUBURG. Zaterdag 15 Mei. Uitvoering Souburgsch Kinderkoor, Concertzaal „de Zwaan", 8 uur. WALSTRA AT 125 Het voordeeligst adres voor alle voorkomende Ruim gesorteerd in p!lli!!!Ell!l!lllll3lililllll!lillli!iliillS!lillllilllill!l!liiilll$lillllll!llli^ M De HARLEY-DAVIDSON 3'/2 P.K. heeft |f iSj weer bij de wedstrijden in Dordrecht den naam HARLEY-DAVIDSON hoog gehouden en ge- ES toond om al zijn collega's te lachen, ja zelfs zijn tegenstanders van 5 P.K. verslagen. §1 Zoo heeft dan de op Zondag 9 dezer te Dordrecht DRIE EERSTE E PRIJZEN GEWONNEN. j= Zie etalage STEENENBEER 1, waar beide jg| machines geëtaleerd zijn. H Districts-AgentS ^llilllllllilliiillliliililllHlillillllllSllillllllltSllliliüi'llililijüiilHIilülf^ GARAGE BOTERPLE1N 2—WAAIGAT 7, VLISSINGEN. Lijn VlissingenMiddelburgWolphaartdijksche Veer. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING vanaf 15 Mei 1926 tot nadere aankondiging. Zon-en Feestdagen Vertrek Vlissingen Middelburg Aankomst Wolphaartsdijk Vertrek Wolphaartsdijk Aankomst Middelburg Vlissingen Vertrek VLISSINGEN Op werkdagen 4.45 5.30 6.30 6.40 7.40 7.55 Betje Wolffplein. 6.15 10.30 6.45 11.15 7.45 12.15 7.50 12.20 8.50 1.20 9.15 1.35 6.45 7.15 8.15 8.20 9.20 9.35 2.45 3.30 4.30 4.40 5.40 5.55 ne Heer en MeJ SMlTS-BLONDé L van de geboorte vanl V FLORENC Vlissingen, 13 Mei Boulevard de Ruw Heden ontvingd fjew_York berichtï oudste Broeder, Be der en Oom, de Hel JOHAN LAGI aldaar in den oudl bijna 48 jaar is o* Uit aller naa C. Lj Vlissingen, 14 Mej Heden overleed! kalm onze geliefj Behuwdzuster en juffrouw jOHANNA COF TERWOER Middelburg H. BALJEU—TEI J. BALJEU en KiJ Dordrecht P. VAN STRIEA TEI H. F. VAN STRI en| Vlissingen JAC. TERWOERl Vlissingen, 13 Meill De teraardebesti plaats hebben Maand op de Noorderbei Vertrek sterfhuis tent Algemeene kennia Ondergeteekenden 1 fiartelijken dank aanl ZEVENHUIZEN (Ver| voor de zorgvolle beh I de geboorte van hunl J, B. A. VAN BROEI en Ecfl Wagenaarstraat 3.1 B MIDDELBURG Loskade. WOLPHAARTSDIJK Steiger. Goederen worden gaarne aangenomen aan voordeelige tarieven. Beleefd aanbevelend, L. GOEDBLOED. Zaterdagavond a-s. van 8 tot 11 O A.s. Maandag begi bng van de klasse m Pnjzen. We hebben V2l/io Lot beschi LEON-DE Wagenaarstraat '6 15 cent per half noordstraat 70. Wie goede Artikr Joet zorgen dat de dh vjeten door te adv in de ''"USSiNüSCHE C

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1926 | | pagina 6