ïlissiogsche Courant Tweede Blad VRIJ9A614 MEI 1926. is. 112 Vervolg Binnenland Stads- en Provincienieuws SPORT BUITENLAND VAN DE VAN Het Nederlandsch-Belgisch verdrag. In den Stadsschouwburg te Haarlem is Woensdag'een vergadering gehouden, uit gaande van de afdeeling Haarlem en om streken van het comité Nederland-België en bedoeld om te protesteeren tegen het thans bij de Tweede Kamer aanhangige ontwerp-verdrag Nederland-België. De bijeenkomst stond onder leiding van het Haarlemsche comité, A. H. baron van Hardenbroek van Ammerstol, die in een korte inleiding het doel v<?n de vergadering uiteenzette en daarna het woord gaf aan jr, A. Mussert, te Baarn, algemeen secre taris van het Nationaal comité van actie aangaande de wijziging van het verdrag met België. De volgende motie werd met algemeene stemmen' aangenomen De vergadering enz., geeft als haar oordeel te kennen dat dit verdrag zeer nadeelig voor het vader land zou zijn, draagt het bestuur op daar aan uiting te geven en al datgene te ver richten dat naar zijn oordeel kan leiden tot niet-ratificatie van dit verdrag in den huldi gen vorm. Invaliditeits- en ouderdomswet. Op 1 April 1926 werden 6138 weduwen- renten en 7781 weezenrenten krachtens de Invaliditeitswet genoten, terwijl op genoem den datum krachtens artikel 373 dier wet 50.487 personen in het genot verkeerden van een als vrucht hunner verzekering ver kregen ouderdomsrente van drie gulden per week voorts genoten 12.496 personen een invaliditeitsrente als bedoeld in artikel 71 dier wet. Krachtens de vrijwillige verzekering, ge regeld in de ouderdomswet 1919, waren op voornoemden datum 101.955 personen in het genot van een als vrucht hunner verzekering verkregen ouderdomsrente van drie gulden per week. De post naar Engeland. Wegens opheffing van de staking is de postverzending naar Engeland weder nor maal. Geen belastingverhooging in Amsterdam. De gemeenteraad van Amsterdam heeft een amendement-Romme aangenomen om den vermenigvuldigingsfactor die door Burg. en Weth. was voorgesteld op 0.65 te bepalen op 0.61, zooals de factor thans is. Tegen dit amendement stemden alleen de sociaal-democraten. De aldus gewijzigde voordracht is hierna aangenomen met al leen de stemmen der communisten tegen. VLISSINGEN, 14 MEI. Denkt om de klok. Men denke er aan hedenavond voor men zich ter ruste begeeff de klok een uur voor uit te zetten. De Hemelvaartsdag. Het weer van de laatste dagen deed niet veel goeds verwachten voor den Hemel vaartsdag, vooral voor hen die dezen dag uitstapjes plegen te maken. Gisterenmor gen zijn dan ook heel wat plannen in het water gevallen, want de krachtige wind en de donkere luchten deden niet veel goeds verwachten. Was andere jaren het aantal personen dat per fiets naar buiten trok om te genieten van het frissche groen, duizen den en duizenden, gisterenmorgen was hun aantal aanmerkelijk minder, omdat men het weer niet kon vertrouwen. Na den middag klaarde het gelukkig op en werd het zelfs goed weer, hoewel de wind voor de fietsers nog een hinderlijke factor bleef. Zij lieten zich daardoor ech ter niet weerhouden om nog uitstapjes naar buiten te maken en hebben nog met volle teugen kunnen genieten. Per tram en fiets hebben ook zeer velen een bezoek aan onze gemeente gebracht en hoewel liet nog geen echt strandweer was, was het op het strand toch reeds te bemerken dat de eerste teekenen van het naderend seizoen in aantocht zijn. Een zomersche Hemelvaartsdag, zooals het vorig jaar, hebben wij echter niet gehad. Laat ons nu maar hopen, dat de gure winden, die in deze maand tot nog toe overheerschend waren, zullen verdwijnen en de lieve Meimaand zich van haar gun stige zijde zal doen kennen en wij van een mooie Pinksteren mogen genieten. De Vamit. We hebben Woensdag nog in groote trekken de opening van bovengenoemde tentoonstelling kunnen vermelden, maar we verzuimden te melden wat we bij dezen op verzoek nog toevoegen, dat vóór de uit— noodiging tot het bezoek, door den voorzit ter een dronk werd ingesteld op den bloei onzer gemeente. Waar in ons vorig num- pier reeds een overzicht in groote trekken 's gegeven van wat zoo al te zien was, willen wij ditmaal aanvangen met de op merking, dat deze tentoonstelling is onder gebracht in zoo schilderachtigen elegant gecamoufleerde zalen en bijzalen, dat we werkelijk een oogenblik moeite hebben ge had ons te oriënteeren Wij hebben in ons vorig nummer reeds geschreven dat wij nog sléchts een vluch tig overzicht van de tentoonstelling konden £r'jgen, daar des morgens nog vele stand houders volop in actie waren. Op den mooi- en stand van de volkskleedingsmagazijnen moeten wij nog eens de aandacht vestigen. Ue etaleur heeft de speciale vak- en volks- kleeding keurig uitgestald en gedachtig aan het eere wien eere toekomt verdient deze etaleur ook een bijzonder woord van lof, De werkelijk zeer schitterende aanklee- ö,ng van de geheele tentoonstelling is al gemeen opgevallen. Als het geexposeerde hier en daar nog wat beter kon uitkomen werd dat zoo spoedig mogelijk in orde ge maakt. Zoo kwam bijv. de etalage van den heer Rabbers, mooi van opzet en uitvoering, des avonds in den donkeren tooneelhoek niet tot zijn recht. Nauw was, dit op den ope ningsavond gevoeld of een electrische lamp met sierlijken kap, waarvan er te kust en te keur waren in den stand van den heer J. J. Quasters, werd daarheen overgebracht, waarmee ook dit euvel weer verholpen was. Was dus de aankleeding in orde, de stands deden het niet minder en vooral zagen we tijdens het avondbezoek, dat Woensdag reeds druk was, telkens kringetjes men- schen zich samenpakken rond die uitstallin gen, waar demonstraties werden gegeven het in 10 minuten verven het bakken met de braadpan Brovedo, geëxposeerd door de firma Gebr. Polak, waar het proeven der producten niet het minst aantrekkelijk bleek, en de demonstraties der Gasfabriek. En tusschen al dat gezellig geroezemoes door klonken de vroolijke tonen der onver moeide kapel, die afgewisseld werden door de klanken van het radio-toestel, opge steld in den stand van den heer Quasters. Waar er veel volk is, en dus het verkeer vooral op een tentoonstelling niet ge heel vrij, moet wel eens gewaarschuwd worden en daarvoor zorgde bij tijd en wijle de claxon, geplaatst in den stand van de garage de Baljuw. Er is anders op duidelij ke wijze, zoo door 't plaatsen van pijlen als van hekken en niet het minst van den „verkeersagent", gezorgd, dat het publiek gisteren in den middag en avond nog in veel grooteren getale opgekomen, steeds eerst de stands in de gangen en bijzalen, waar de machines van den heer Ch. L. Derf onophoudelijk vroolijke wijsjes deden hoo- ren, bezochten vóór die in de groote zaal. Electrische voorlichting heeft niet ontbro ken, daar zorgden de stands van de firma's de Vuurpijl, van Adr. Guinée J. J. Quasters en het' electro-technisch bureau van den heer Schiefelbusch wel voor. In de gang tusschen de kleine en groote zaal bevindt zich no. 22. Speling van het toeval of niet, hoe dubbel gek de inzending ook genummerd is, we raden iederen lief hebber van schilderijen een bezoek aan dat „schilderijenmuseum" ten sterkste aan. In de groot zaal hebben we de inzending van den heer R Hiegenlich bewonderd, die met die van den heer Pervoost, ieder od verschillende manier op schitterende wijze laten zien, wat in hun branche te bekomen is. Vermelden we nog, dat het leuke kokje in het Volkskleedingmagazijn de aandacht verdient, terwijl de collectie glaswerk en de houten beelden in den stand van de firma de Vey Mestdagh, waar we o.a. ook kennis maakten met het procédé reliëfdruk, alleen reeds een schitterend tentoonstellingsobject vormen, dan zouden we onzen rondgang kunnen besluiten. Maar de zorg voor den inwendigen mensch, dich zich in de stands van de firma Hakker en den heer Van de Vaate uiten en last but not least een van de firma J. A. Visser, die door demonstra ties we zagen bijv. het onderzoek van melk op vetgehalte aantoont, hoe voor de hygiënische behandeling der melk ge zorgd wordt, verdienen wel eenige vermel ding. In zijn stand demonstreert de heer Visser eenige onderzoekingen van melk en wel naar vetgehalte, zuurgraad, vuilheid enz. Een tentoonstelling te Vlissingen zon der schip is haast niet denkbaar en ditmaal heeft de firma B. Stofkoper en Co. daar voor gezorgd. In een vitrine vlak bij den stand van de garage De Baljuw, die met haar inzendingen van Indian-rijwieJen en motoren den ingang der groote zaal domi neert, bevindt zich een fraai model der stoomschepen, welke de verbinding onder houden met Rotterdam en Antwerpen. We zijn tal van inzendingen voorbij gestapt, zooals die van den heer L. de Groot en van den heer L. J. M. Quasters met kostelijke toepasselijke plaat „His Masters Voice", zonder er melding" van te maken, omdat ze Woensdag reeds in ons overzicht zijn opge nomen. De „Vergetenen" dienen dit ech ter niet te beschouwen als minder blijk van waardeering. Wij hebben een der aantrekkelijkheden der V.A.M.l.T. tot het laatste bewaard, nl. „the Washington Girls" uit „Amsterdam" en den heer Tummers, die op verschillende tijdstippen door grappige en ernstige lied jes de stemming van de aanwezigen ver hoogden en die daarin flink worden bijge staan en geaccompagneerd door het vroe ger reeds vermelde trio. De toeloop der be zoekers als deze artisten optreden, bewijst wel, dat ze zeer in den smaak vallen. De tentoonstelling, die gisteren een groot aantrekkingspunt bleek te zijn, lijkt ons volkomen geslaagd, dank zij mede de keu rige organisatie. Ze werd toen ook bezocht door den burgemeester die van een bezoek buiten de stad teruggekeerd, het be stuur complimenteerde met het succes. Het is onzerzijds dan ook haast onnoodig nog maals een bezoek aan de V.A.M.I.T. aan te bevelen. Wij vernemen, dat het in het voornemen ligt morgenavond nog een muzikale wande ling naar het Concertgebouw te laten ma ken evenals Woensdag gebeurd is. De duiker Sperling f Het stoffelijk overschot van den duiker Sperling, die Woensdag op zoo noodlottige wijze om het leven kwam, is gisterenmor gen 9 uur uit het St. Joseph-ziekenhuis overgebracht naar de buitenhaven, van waar het per sleepboot naar Dordrecht is vervoerd, om daar ter aarde te worden besteld. De Rotterdamsche correspondent van „de Tel." meldt: Met leedwezen werd het bericht ontvan gen van het overlijden van den duiker Sperling. Toen het bericht van het ongeluk bekend werd, hoopte men nog, dat het on geval niet doodelijk zou zijn, want, wan neer men den naam Sperling hoort, herin nert men zich onmiddellijk de ramp van de „Berlin". De overledene is C. Sperling. Met zijn neef heeft hij zich zeer verdienstelijk ge maakt bij de „Berlin"-ramp. De laatste vier jaren was de heer C. Sperling in Ostende werkzaam. Daar heeft hij o.a. het wrak van het Engelsche oorlogsschip de „Vin- dictieve" opgeruimd. Dit schip had men tijdens den oorlog, zoasÉfc mth zich zal her inneren, ter blokkeering van de haven van Ostende, laten zinken. Reeds dikwijls had de heer Sperling den wensch uitgesproken, weder in Nederland te willen arbeiden. Einde van het vorig jaar is deze wensch vervuld. Ruim een half jaar heeft Sperling dus hier nog mogen arbeiden. Te Vlissingen was hij algemeen uitvoerder van een viertal werken van Van der Talc's Bergingsbedrijf, bij welke firma de overledene zijn gansche leven heeft ge werkt. Voorwaar een droevig einde, doch Sperling is in het harrenas gestorven. Een ongeluk. Bij de havenwerken heeft hedenmorgen een rijksopzichter een stuk ijzer op zijn voet gehad, tengevolge waarvan waarschijnlijk het been is gebroken. De getroffene werd naar het St. Joseph-ziekenhuis vervoerd. De tentoonstelling te Middelburg. De tentoonstelling in het Schuttershof te Middelburg werd gisteren bezocht door 1750 betalende bezoekers, waarvan alleen des avonds 1350. Zangconcours te Axel. Gisteren werd te Axel, ter gelegenheid van het 12',4-jarig bestaan der Christelijke zangvereeniging „Asaf" aldaar, het 12e Zangconcours van den ring Zeeland van Christelijke zangvereenigingen gehouden. Aan dit concours werd door een groot aantal zangvereenigingen deelgenomen. Aan elke deelnemende vereeniging werd door „Asaf" een herinneringsmedaille uit gereikt. In de 2e afdeeling werd het hoogst aan tal punten, nl. 332, behaald door de Chris telijke zangvereeniging „Hosanna", direc teur de heer J. W. Bommeljé, te Vlissingen. Voor deze eerste prijs werd aan „Ho sanna" een extra-medaille uitgereikt. Door de Christelijke zangvereeniging „Soli Deo Gloria" te Oost- en West-Sou burg, directeur de heer G. de Ru, werden in de 3e afdeeling 274 punten behaald RITTHEM. Te Ritthem werd gisterenmiddag (He melvaartsdag) in de Chr. school een bazaar gehouden ten bate van een nieuw orgel in de consitoriekamer der Ned. Herv. Kerk. Verschillende artikelen, waaronder veel nuttige handwerkjes, lagen keurig uitge stald en vonden willige koopers of beter koopsters, want het vrouwelijk geslacht domineerde. Ook waren er enkele attrac ties, zooals#sjoelbak en spijkerblok, terwijl er gelegenheid was om wat te gebruiken. De christelijke meisjes- en jongelingsver- eeniging, die de bazaar hebben georgani seerd, zullen zeker wel tevreden kunnen zijn over de ontvangsten, zoodat het be oogde doel moge bereikt worden. MEJ. TERWOERT. Ongetwijfeld hebben velen in onze stad met ontroering vernomen het heengaan na een kortstondige ziekte van mej. Terwoert. Want zij had vele vrienden zoowel onder het jongere als onder het oudere geslacht. Enkele jaren geleden mocht zij herdenken, hoe zij met haar zuster 25 jaar lang het werk in de Aagje Dekenstraat, dat zij ge heel vrijwillig op zich nam, heeft mogen verrichten. Hoe velen hebben daar genoten van die boeiende verhalen, allereerst uit den Bijbel, maar ook op ander gebied. Hoeveel jongens denken nog terug aan die Woensdagavonden, waarop zij Sloyd-werk leerden verrichten, hoeveel meisjes hebben voor haar volgend leven aan haar raadge vingen en haar onuitsprekelijke liefde alles te danken gehad. Het zal ons zwaar vallen om haar te missen, maar wat moet het zijn voor haar, die alles met haar samen deed Wij vragen voor haar om kracht om dit zware verlies te dragen en gelooven, dat dit alleen onze troost en haar troost kan wezen, dat wij zeggen mogen„God be graaft zijn dienstknechten en dienstmaag den, maar zet Zijn werk voort." C. L. VOORHOEVE. KERK- EN SCHOOLNIEUWS Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Ritfhem ds. P.van der Eist te Valkenswaard. Een gouden jubileum. Ds. J. van den Bergen, emeritus predi kant te Middelburg hoopt 21 Mei a.s. den dag te herdenken, waarop hij vóór 50 jaar bij de Ned. Herv. gemeente te Oostkapelle bevestigd werd. Van 1679 tot 1882 stond hij te Kethel c.a. en achtereenvolgens te Strijen (1882 tot 1883) te Kortgene (1883 tot 1889), te Holten (1889 tot 1892), te Varsseveld (1892 tot 1897) en te Biezelinge (1897 tot 1916). Op 15* Augustus 1916 verkreeg ds. van den Bergen, die thans 76 jaar oud is, eervol emeriaat. Kerkelijke verkiezing. Woensdag had te Middelburg de verkie zing plaats van leden van het kiescollege van de Ned. Herv. Kerk. Uitgebracht wer den 273 stemmen, waarvan 1 blanco en 2 van onwaarde.Gekozen werden de gemeen schappelijke candidaten der confessioneelen en ethischen met 227 stemmen (resp. 122 en 105) terwijl de candidaten van den Ger. bond 42 stemmen hadden behaald. De Ger. bond adviseert de vrouwelijke lidmaten niet te gaan stemmen, terwijl de andere kiesver- eenigingen juist het tegenovergestelde ad- viseeren. De vrijzinnige kiesyereeniging had geen candidaten gesteld. De zaak-Geelkerken. Woensdag had te Middelburg de verga dering plaats van „bezwaarden" uit de Ge- ref. kerken van Middelburg, Vlissingen en enkele andere plaatsen op Walcheren,waar aan door een 20-tal personen werd deel genomen, terwijl enkele schriftelijke blijken van instemming met het doel der vergade ring waren ingekomen. De vergadering werd gepresideerd door den heer dr. E. Scheps te Middelburg, lid van het Centraal comité van advies en leiding. Nadat de heer mr. L. van Andel te Middelburg had uiteen gezet dat de besluiten van de Synode van Assen zich kenmerkten door gebrek aan Christelüke liefde, aan waarachtigheid en aan wetenschappélijken zin, had een gean- nimeerde discussie plaats over de vraag wat den bezwaarden thans te doen staat. Besloten werd geen comité van actie te vormen, doch de leiding in dezen op te dra gen aan de drie heeren, die het initiatief tot deze vergadering hadden genomen. Bij de verschillende kerkeraden, waartoe de aan wezigen behooren, zal worden gereques- treera. De vergadering had een aangenaam verloop en kenmerkte zich door groote een stemmigheid. Uit Haarlemmermeer wordt bericht, dat ds. Van Duin spijt heeft gekregen over het teekenen van een nadere verklaring en zoo wel aan de beide kerkeraden als aan de Synodale commissie gezegd heeft, dat hij op die verklaring terugkomt en dus a.s. Zondag niet zal preeken. De bedoeling van de vergadering van gisterennamiddag was, dat ds. Van Duin schuld zou beken nen en den kerkeraad in het gelijk stellen. Het schijnt, dat op de classicale vergade ring aan de woorden „conformeeren" en „als ambtsdrager" een beteekenis is gege ven, die aan ds. Van Duin eerst recht dui delijk bleek, toén hij thuis gekomen nog eens over alles wat gebeurd was,, kon na denken. Afscheid ds. Kersten. Onder reusachtig veel belangstelling van de kerkelijke en burgerlijke gemëente van Ierseke, benevens van de omliggende dorpen nam ds. G. H. Kersten Dinsdag avond afscheid van de Geref. gemeente te Ierseke, naar aanleiding van Col. 3 16a. „Het woord van Christus wone rijkelijk in U, in alle wijsheid". Dertien jaar ongeveer stond ds. Kersten te Ierseke. Namens de classis sprak ds. Hoffman van Krabben- dijke. Namens die van Walcheren ds. Ver- hage van Middelburg. Ouderling W. Meij- aard sprak namens de gemeente Ierseke woorden van dank en afscheid. Het kerkgebouw bevatté ongeveer 1500 personen, terwijl de luisteraars in consisto rie en schoolplein op 1000 worden geschat. Eindexamens Handelsschool te Middelburg. Door den minister van onderwijs, kun sten en wetenschappen is goedkeuring verleend aan de benoeming van onder staande heeren tot gecommitteerden voor de dit jaar te houden eindexamens der Hoogere Handelsschool en Middelbare Handelsdagschqol te Middelburg mr. J. H. Thiel, inspecteur van het H. O. te Heem stede P. Dumon Tak, burgemeester, E. M. Alberts en W. Berdenis van Berlekom, béi den directeur der N.V. Houthandel v.h. G. Alberts Lzn. en Co. C. Boudewijnse, di recteur N.V. The Vitrite Works en voor zitter Kamer van Koophandel J. A. van Doorninck, directeur N.V. Zeeuwsche Voe der- en Kunstmesthandel mr. R. M. van Dusseldorp, lid Ged. Staten van Zeeland J. W. van de Garde, apotheker 'ir H. C. Ghijsen, directeur der N.V. The Vitrite Works mr. G. J. Sprenger, agent Ned. Bank mr. A, A. de Veer, directeur der Zeeuwsche Hypotheekbank en lid der Eer ste Kamer, allen te Middelburg M. Laer- noes, industrieel, wethouder van Vlissingen, voorzitter afdeeling groot bedrijf Kamer van Koophandel C. A. van Woelderen, burgemeester, beiden te Vlissingen. De schriftelijke eindexamens zullen wor den afgenomen van 14 tot 21 Juni, de mon delinge op 28, 29 en 30 Juni a.s. Eindexamens gymnasia. De minister Van ondèrwijs, kunsten en wetenschappen heeft bepaald, dat het eindexamen, van het gymnasium te Middel burg zal worden afgenomen op 1 en 2 Juni en als gecommitteerden daarvoor aange wezen dr. R. H. Woltjer, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, dr. A. Kluyver, hoogleeraar aan ^de Rijksuniversi teit te Groningen, en dr. A. A. Nijland. hoogleeraar aan de Rijksuniveristeit te Utrecht. RECHTSZAKEN Rechtbank te Middelburg. Door de arrondissements-rechtbank te Middelburg werken heden dé navolgende uitspraken gedaan diefstal M. N. W„ 39 jaar, glazenwas- scher te Haarlem S. J. B., 50 jaar, koop man te Tilburg, beiden gedetineerd, ieder zes maanden gevangenisstraf brandstichting J. B. R. van L., 49 jaar, zonder beróep te Zaamslag, een maand ge vangenisstraf voorwaardelijk met een motorrijtuig een rijwielpad be rijden J. S., 30 jaar, scheepsbevrachter te Wemeldinge, appellant vonnis kantonge recht Goes, bevestiging van het vonnis waarvan beroep 15 boete subs. 15 dagen hechtenis hinderlijk volgen van de politie J. S„ scheepsbevrachter, 31 jaar, A. D. T„ 36 jaar, zonder beroep, J. S., 27 jaar, werk man, I. van B., 31 jaar, monteur, allen wo nende te Wemeldinge, appellanten vonnis kantongerecht Goes, bevestiging van het vonnis waarvan beroep f 25 boete subs. 25 dagen hechtenis voor 1, 2 en 3, 15 boete subs. 15 dagen hechtenis voor no. 4 openbare dronkenschap gepleegd bij herhaling J. W., 33 jaar, koopman te Goes, appellant vonnis kantongerecht Goes, be vestiging van het vonnis waarvan beroep, 3 dagen hechtenis en een jaar rijkswerkin richting overtreding leerplichtwetM. J. de J„ 43 jaar, slager te Kwadendamme, appellant vonnis kantongerecht Goes, vonnis waar van beroep vernietigd en vrijgesproken oplichting J. C. S„ 18 jaar, schippers knecht te St. Annaland, twee maanden ge vangenisstraf overtreding veiligheidswetD A. G„ 34 jaar, banketbakker te Vlissingen, appellant vonnis kantongerecht Middelburg, vonnis waarvan beroep bevestigd met uitzondering van de straf, die van 50 boete subs. 50 dagen hechtenis werd verminderd tot 10 boete subs. 10 dagen hechtenis verduistering M. P. O., 45 jaar, vroeger te Middelburg, thans te Kloetinge, vrijge sproken Door den politierechter te Middelburg werden heden de navolgende uitspraken ge daan J. E., chauffeur, 27 jaar, wonende te Wolphaartsdijk, verdacht van beschadiging van een rijwiel van A. van Leeuwen aldaar op 2 April II. 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. J. de W„ arbeider, 21- jaar, wonende te Colijnsplaat, verdacht van vernieling van een boom te Colijnsplaat op 6 April 1.1. Vrij gesproken. J. O., werkman, 51 jaar, wonende te Goes, verdacht van diefstal van een por- temonnaie met geld te Goes 22 Maart, be nevens een rijwielplaatje ten nadeele van J. de Kok. Twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk. P. B„ Koopman, 42 jaar, wonende te Middelburg, verdacht van diefstal van ko nijnen te Middelburg op 12 Maart ten na- weele van M. Vroonland, 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. J. E. de S„ vlasbewerker, 21 jaar, wonen de te Koewacht, verdacht van mishandeling van C. Rombouts te Koewacht op 4 April II. Een maand gevangenisstraf. M. L. S., leurder, 49 jaar, wonende te Biervliet, verdacht van mishandeling van J Mareels te Biervliet op 1 April KI. 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. J. van B., vischleurder, 32 jaar, wonende te Vlissingen, verdacht van mishandeling van W. Riemens te Vlissingen op 4 April 1,1. 10 boété subs. 10 dagen hechtenis. P A. L., vlasbewerker, 23 jaar, wonende te Hontenisse, verdacht van mishandeling van J. Tieleman te Hontenisse op 28 Maart 11. Vrijgesproken. B. B-, koopman, 40 jaar, wonende te Vlissingen, verdacht van mishandeling van M Gosschalk te Vlissingen, 30 Maart IJ. 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. L. J. H-, landbouwersknecht, 25 jaar wo nende te Hoofdplaat, verdacht van niet vol doen aan een ambtelijk gegeven bevel té Hoofdplaat op 30 Maart 1.1. 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. P. N„ arbeider, 22 jaar, wonende te 's-Heerenhoek, verdacht van strooperij van graszooden te 's-Heerenhoek op 26 Maart 1.1. ten nadeele van G. Moison. 10 boéte subs. 10 dagen hechtenis. J. C. M., werkvrouw, 40 jaar, wonendé te Biervliet, verdacht van beleediging van L. Verbuijt te Biervliet op 31 Maart 1:1. Vrij gesproken. P. M. van E., werkman, 36 jaar, wonen de te Axel, verdacht van beleediging van S de Groote te Axel op 27 Maart l.h Vrij gesproken. Verzwaring van straf. Het gerechtshof te 's-Gravenbage heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen een vischhandelaar uit Scheveningen, die door de rechtbank te 's-Gravenhage wegens dood door schuld j.s veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. Het zou aan verdachte's schuld te wijten zijn geweest, dat hij op het Schippersplein te Schevenih- gen, met een auto een 8-jarig jongetje beeft aangereden dat zoodanig werd verwond, -dat het even. daarna overleed. Het Hof vernietigde het vonnis dér recht bank en opnieuw rechtdoende, veroordeelde het den verdachte tot 6 maanden gevange nisstraf- Dienstweigering. Ter zake van dienstweigering op prin- cipieele gronden stond voor den Krijgsraad te 's-Hertogenbosch terecht, P. P. uit Gro ningen. Deze beweerde geen godsdienst te hebben. Hij was anarchist en revolution- nair. Beklaagde was vrij wegens broeder- dienst, doch hij wijde geen enkele conse quentie van het militarisme dragen. Hij vroeg niet om vrijstelling wegens broeder- dienst, omdat hij meent daardoor van zijn principes af te wijken. De auditeur-militair eische 46 dagen ge vangenisstraf, zijnde de tijd in voorarrest doorgebracht. Aldus luidde ook de uit spraak. H. S. uit Emmen, J. de H. uit Assen, J. de B. uit Assen en T. de L. uit Schoterland werden allen veroordeeld tot 10 maanden met ontslag uit den dienst. De radio-kwestie te Leiden. De kantonrechter te Leiden heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen R. T„ juri disch student te Leiden, die vervolgd werd wegens het in bezit hebben van een radio installatie, zonder de vereischte kennisge ving aan den directeur van het post- en telegraafkantoor te Leiden te hebben ge daan. Verdachte had bezwaar gèmaakt het desbetreffende aangifteformulier te onder teekenen, omdat hij zich daarbij a priori verbinden moest, zich ook aan bepalingen te houden, die eventueel in de toekomst gemaakt zouden worden. Na een bezoek van een agent van politie had verdachte echter alsnog het formulier geteekend. - Verdachte werd thans vrijgesproken op grond van het feit, dat niet is komen vast te staan, dat op het oogenblik, dat de over treding geconstateerd werd, de aangifte nog niet had plaats gehad. Op denzelfden grond werden ook enkele anderen vrijge sproken. MARINE EN LEGER Bij beschikking van den minister van marine a.i. is de luitenant ter zee d'er 2e klasse marine reserve A. Karsdorp den 7en Juni a.s. geplaatst aan boord van Hr. Ms. „Tromp". De luitenants ter zee 2e klasse Jhr. J. F. W. de Jong van Beek en Donk en jhr. H. A. van Foreest worden dezer dagen uit Oost-Indië hier te lande terugverwacht. De le luitenant J. F. W. Hendriksx, van het 14e regiment infanterie te Middelburg, wordt van 17 tot en met 22 dezer gedeta cheerd in de legerplaats bij Harskamp tot het volgen van een schietcursus. VOETBAL. Kampioenschap van Nederland IJmuiden StormvogelsFeijenoord 2—3 AFDEELING IV. Promotiecompetitie 2e klasse. Valkenswaard De ValkP.S.V. 12 Promotiecompetitie 3e klasse. Maastricht: AmmelieZalt Bommel 0—3 NA DE STAKING IN ENGELAND. De koning van Engeland heeft de vol gende boodschap doen publiceeren „Aan mijn volk. De natie heeft zoo juist een periode van groote bezorgdheid door gemaakt. Heden werd aangekondigd dat de algemeene staking ten einde is. Op zulk een oogenblik is het van het grootste be lang mijn geheele volk tezamen te brengén teneinde den moeilijken toestand, welke nog bestaat, onder de oogen te zien. Deze taak vereischt de samenwerking van alle bekwame en goed-gezinde mannen in den lande. Zelfs met zulk een steun zal het moeilijk, doch niet onmogelijk zijn. Laten wij veigeten welke elementen van bitter heid de gebeurtenissen der laatste paar da gen mogen hebben gewekt, doch ons slechts herinneren hoe flink en ordelijk het land is gebleven ofschoon het ernstig be droefd is, en ons onverwijld zetten aan de taak een vrede tot stand te brengen, welke duurzaam zal zijn, want door het verleden te vergeten kan het vereenigde volk alleen met hoop in de toekomst zien."

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1926 | | pagina 5