ÏO voorlS PHILIPS VIRGINIA CIGARETTES met Spaarbon PLAATS PANNING APPARAAT Exzeem,Jeukende Uitslag lm** De „Mailshoe" dragen beteekenf KEURIG DRUKWERK IS EEN AANBEVELING DRUKKERIJ FIRMA F. VAN DE VELDE Jr. UIT VOORRAAD LEVERSAAR Notarishuis Middelburg Completen INBOEDEL SCHOENHANDEL. W. M. ROEST. ALBERT HEIJN. advertentiën De Zomertijd gaat in 15 Mei. Een uur extra voor Star-rookers. Als'nHuwelijksboot VERKOOPING w. DE NOOIJER, KIPPENVOER Albert Hein's Ochtendvoer Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaar! 'ijdsein Big izing The golde sities van Schunu irama. 7.20 n- ke muziek en iest. Speech vai Carmen, Bizet 8.20 De Br:~*-' scene uit 'osamund, c d. 8.40 De „.I{ bericht, nieuws aties door P ismuziek van Paris", 1750 'aris (piano, Viuoi rt. 7.20 Causerie est, band, ««»»•- en. lusen, 1300 opera in ïieuws. 9.5 ,7 ie yarn». Gounod door '°n har- e" cause- De i z, i van -izet, i -nghton F,aust, Oo bchubert p Drighto'i UPwps e" cause. e[cy Edgar m h^t Savoy: M H KA v,ool, cello) mserie. 7 4 voc^ en J M*- 6.50 scten van F 1-20 Dans- 9.50—1 en Antwerpen 265 M I le Roulez, zang. 7.20 I eeft Antwerpen nog - 12.35-1.50 Orkest I von Sullivan en Sun™ list von Schwaben" m' [vertellingen. 5.05 Esne" ïiopraatje. 6.20-7.00 En. l.ezing. 8.20 Concert Or- luit. Oude muziek. bolf ontvangst Ibriek somden wij de be-1 telen voor het korte- Iuilen we nog enkele wen. >and met het monteerec gsdraden in het toestel mogelijk gehouden wor- :ht in elkaar bouwen. ln oeidraadweerstanden met -voet. Deze bieden voor gst 2 voordeelen, nl. ze en de verbindingsdraden |itimeters lang. van de lampfitting, hoe- past, is niet aan te be. toevoerdraden voor de dan licht met elkaar in |ntage wordt zooveel on- nnespoel monteere men bij den knop waar de Inden zal worden. De ge- Ioort evenals de andere ïma kwaliteit te zijn. in het korte-golf toestel beginne wat moeilijkhe- ch na eenige avonden |nen reeds de vereischte de sterkere korte-gc.. te maken. De moeilijk- ren. Om dit zooveel mo- |n wordt de terugkoppel- logelijk tegen de secun- ~edrukt (ingeschoven), zacht ruischend geluid 't stil, dan zal het om- beide verbindingen der el de gewenschte verbe et draaien aan den con- nulstand tot maximum |jven genereeren. en aardverbinding aan- men al spoedig eenige |nen. De antenne behoeft wd te worden, doch c ontvangst beter slage Zelfs geeft een draadje I innen goede resultaten. I Jjorkeur, als de omroep- P ebben. De beste kans I Inachts tusschen 2 en 41 ]sche en Engelsche sta lij k door ook enkele I Amerika en Australië. 50 M. golflengte 1 nog 3 spoelen gemaakt I Jital windingen. Primaire secundaire 15 en terug- amateurs telegrafeeren |iorse-code noodzakelijk, edig te leeren. Een bij- e leermethode is de vol- e code niet in de volg- bet, doch groepeert de Ins zooals hieronder is edig kent men de tee- ening op telefoon nog :e oefent men zich door Ben voorseinen met een langzaam, daarna vlug een „buzzer" kan een Iin, waarvan de klopper /erstelle den stelschroef te toon hoog genoeg is g is als volgt t m =0 ch O (nul) |onthouden t moch 0. 1 (een) a w j 1 hier- we een zin irme jaren 1) =7 telde letters kkelijk te onthouden it met ördëifgescheiden met Met dank aan den Heer geven we kennis van de geboorte van onze Dochter W1LLEMINA. N. VELDHUIS. G. VELDHUIS— STEKELENBURG. Vlissingen, 14 Mei 1926. Groenewoud 39. Heden overleed te 's-G,ra- venhage tot onze diepe droef heid, onze geliefde Dochter en Zuster J. ROMEIJN— MEERMAN, in den ouderdom van 54 jaar. Vlissingen C. MEERMAN. J. MEERMAN— ROELSE. N. SWENNEN— MEERMAN. Th. J. SWENNEN. J. MEERMAN. M. PIERA MEERMAN. H. P. PIERA. S. MEERMAN. M. MEERMAN— BRU1NOOGE. J. MEERMAN. Vlaardingen G. BEEKMAN- - MEERMAN. W. BEEKMAN. Seattle U. S. A. L. MEERMAN. W. MEERMAN— SIMONS. Vlissingen, 14 Mei 1926. Deventer Haar koers richt naar de zee Behoort bij haar bagage Ook likdoornzalf Gédé. erkrijgbaar bij A. C. BENIEST Vlissingen. niet tegen een greote wandeling opzien. Alleenverkoop PL0DV1ER, NIEtlWENDIJK. I- iv\wy Wat tot dusverre uitsluitend het terrein was van de sigaar, „de soos", daar heeft ook „Caravellis een schitterende overwinning behaald, en het ge zegde „even tijd voor 'n Caravellis" is schering en inslag. Zoo ge nog geen „Caravellis' -sigaretten-rooker zijt, neem dan proef. Corona zonder mondstuk 3 ets Specials goud mondstuk 21/2 Fine Fleur (dames sigaret) 3 vervangt CJwe anodeballery en verbetert Uwe on l vangst \foor spanningen van 120-130 voll Vraagt Uw radioha,ndelaa.r PHILIPS 9000 ARBEIDERS EINDHOVEN Dinsdag 18 Mei a.s., des mor gens te 10 uur van een belangrijken van wijlen Mevr. Wed. ROEST, Gemonteerd- en Tafelzilver, Dia- mant, Wortelnoten Kabinet, Pia nino en wat in uitgebreidheid is te bezichtigen morgen en Maandag a.s. tot 4 uur. De Taxateurs-Vendumeesters, DE GROOT en HONDIUS. Indien gij lijdende zijt aan Exzeem, Ringworm, Zeere plekken, Jeukende uitslag. Huidroos of eenige andere vorm van huidziektegebruik dan het D.D.D. reoept. Een paar druppels maar van deze wonderbaarlijke vloeistof en gij ondervindt onmid dellijk verlichting. Prikkeling en pijn verdwijnen direct en een paar aan wendingen brengen gewoonlijk een volkomen genezing teweeg. Koopt vandaag nog een flacon f. 0.75 bij Uw Apoth. of Drog. Uitstel kan gevaarlijk zijn. Begin dus nu met de genezing. D.D D. infl. d f. 0.76en £.60. D.D.D. zeep f. 1.' bij. alle apoth. en drog. Op al onze HEEREN-, DAMES- en KINDERSCHOENEN geven wij gedurende 8 dagen 10 percent korting a contant. Betje Wolffplein 7. DROGISTERIJ Huisschilder en Behanger &OORDSTRAAT 41. Oveivtoecl per pond 6>/2 cent. Bij 100 of 50 pond tegelijk 6l/4 cent per pond. Machinaal gereinigd en van alle stof gezuiverd. VRAAGT EENS EEN GRATIS MONSTER. Zware gerst Mais Gebroken Mais Haver Boekweit Hennepzaad Tarwe Kuikenvoer Duivenboonen Gemengd Duivenvoer p. pond 6'/2 ct. 51/2 ct. 6i/2 ct. 7</2 ct. 8 ct. 11 9 9 9 9 ct ct. ct. ct. ct. Zonnebloempitten p. pond 10 ct. per zakje van 5 pond 6T/2 ct. Bij inlevering van 15 ledige Ochtend- voerzakjes, een zakje OCHTEND- VOER GRATIS. Vlissingen Nieuwendijk 5, Scheldestraat 23. Middelburg: Lange Delft B 116, Tel. No. 480. - HOLLANDSCHE KAARTEN - HOLLANDSCHE CIRCULAIRES met passende Enveloppen BOEKDRUKKERIJ VAN DE VELDE Vlissingen - Middeib.-Rotterdam en tusschengeiegen plaatsen VERVOER VAN PASSAGIERS, GOEDEREN EN VEE. Zaterdag Alaandag Dinsdag Vrijdag T. Mm, I 1. Ill i. sin. 1.L 11! 9 9 Mei 15 17 18 21 Van Vlissingen wordt Woensdag en Zaterdag 's morgens ten 12 uur naar Middelburg gevaren. ln/ormatiën Le eekomen: BotterdamN.V. Transport- tn Exp. Ondern, v. h. Erven G. VOS, Teltf. 2708—2018 Middelburg: B. EENHOORN, Ttl.163 VUbh W. v. OOSTERHOUT, Tel.181 DordrechtGebr». BUITENHEK, TeLlOl

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1926 | | pagina 3