BINNENLAND SPORT GEMENGD NIEUWS Zoo ook de andere kiezers van dr. Sta ver man. Men doet alsof de Raadsverkiezing van 1923 enkel en alleen over het ziekenhuis •heeff geloopen. Dat is immers niet zoo. Zijn b.v. die vier anti-revolutionnairen en kel en alleen gekozen, omdat ze tegen een nieuw ziekenhuis zouden stemmen Heb ben die als 't ware van de daken afgeroe pen „Kiest ons, want we hebben maar één punt op ons progranT: tegen het nieu we ziekenhuis De kiezers hadden bij de verkiezing van raadsleden voor een nieu we 4-jarige periode toch zeker wel iets meer te overwegen, dan enkel en alleen hoe de candidaten over een ziekenhuis dach ten Welnu, Iaat men de zaken dan onder het juiste licht bezien en erkennen, dat iü 1923 van een meerderheid in het kiezers korps tegen een nieuw ziekenhuis niets is gebleken, zoodat ook het laatste wapen van den heer „Cijferaar" moet worden wegge slagen, namelijk dat dezen Raad moreel niet vrij zou staan, een beslissing in deze kwestie te nemen. Tot slot wilde ik hier dan nog wel even de verhouding geven, naar de Kieswet methode, welke minder goed de werkelijk heid aangeeft dan mijn berekening. Natuur lijk ontdaan van het toevoegsel, wa^ door toepassing van de methode-„Cijferaar" was aangebracht, maar werkelijk er niet bij be hoorde. Voorstemmers de heer iHarts 440 kiezers mej. Gasille 117 de heer Huson 440 Hoogkamer 49 Lindeijer 440 Van Hal 440 Van Oorschot 440 Post 315 M. Laernoes 440 Hillenga 369 3490 Tegenstemmers de heer P. G. Laernoes 440 kiezers Sorel 440 Barentsen 440 Fros 238 Andriessen 440 Van Bennekom 313 De Ridder 440 Wesseling 108 2859 Buiten stemmingde heer Berger 174 kie zers. En wil de heer „Cijferaar" nu toch in geen geval die verloren stemmen als ver loren beschouwd zien, dan moet hij ze niet voegen onder één zetel, maar onder de vier zetels die aan de andere partijen werden toegewezen, wat hem als uitkomst zal ge ven, dat 10 voorstemmers dan op hun ze tels zijn gebracht door 4303 kiezers en de 8 tegenstemmers daar zijn gekozen door de stemmen van 3672 kiezers. Met dank voor de plaatsing, H. VAN DER MEULEN. (Wij hebben aan dit schrijven van den heer Van der Meulen alsnog plaatsing ver leend, doch moeten hem toch opmerken dat zijn schrijven veel te langdradig is en hij te veel plaatsruimte vergt. Wij geven hem dus den raad als hij het noodig mocht oor- deelen van onze gastvrijheid gebruik te maken, zich aanmerkelijk te bekorten. RecL) EEN WANHOOPSKREET. Zoo mag ik den brief wel noemen, die mij gisterenavond bereikte van de Hon- gaarsche onderwijzeres, mej. M. Laszló, wonende te Budapest. Deze onderwijzeres is afkomstig uit Zevenbergen, maar zooals zoovele anderen na den oorlog daaruit verdreven. Een Hongaarsch comité heeft haar toen naar ons land gezonden met een kindertransport mee om de kinderen onder wijs te geven, hun brieven te vertalen enz. In dien tijd haalde zij hier een diploma voor heilgymastiek en massage. Toen het Co mité zijn werkzaamheden eindigde, moest zij terugkeeren naar Budapest, waar de toestanden nog allertreurigst zijn. Niette genstaande haar diploma's als onderwijze res en voor boekhouden en machine- schrijven en haar Nederlandsch diploma bovengenoemd kan zij nergens werk krij gen. Nu smeekt zij in haar brief om hulp bij het verkrijgen van een betrekking in ons land als juffrouw in de huishouding of iets dergelijks. Zij schijnt onze taai goed machtig te zijn en is, zooals uit wat ik meedeelde, blijkt, behoorlijk ontwikkeld. De bekende Hongaarsche hoogleeraar prof. dr. Kallay beveelt haar aan. Is er nu in onze stad niet een gezin, dat haar opnemen wil Voor reisgeld wordt gezorgd. Haar leeftijd is 28 jaar. Spoedige hulp is hoog noodig. Als het beetje geld, dat haar rest, verteerd is, is haar toestand wanhopig. Gaarne mij beschikbaar stellend voor nadere inlichtingen. Met dank voor de plaatsing, W. A. B. TEN KATE. Herv. pred. Vlissingen, 12 Mei 1926. Ne Nederlandsche gezant bij het Vaticaan. Tans is bij Kon. besluit jhr. mr. O. F. A. M. van Nispen tot Sevenaer, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij den Pauselijken Stoel benoemd tot buitenge woon gezant en gevolmachtigd minister te Weenen De ontwapenings-conferentie. De Nederlandsche regeering zal in de voorbereidende commissie van de ontwape- nings-conferentie, welke commissie op 18 Mei a.s. te Genève zal bijeenkomen, verte genwoordigd zijn door jhr. dr. J. Loudon, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Parijs, oud-minister van buiten- landsche zaken luitenant-generaal in bui tengewonen dienst C.van Tuinen en schout- bij-nacht in buitengewonen dienst H. G. Surie. Als technische deskundigen zijn aan gewezen kapitein van den generalen staf J. J. G. baron van Voorst tot Voorst en luitenant ter zee le klasse D. Vreede. Een politieagent als onderzoeker der oudheid. Wij lezen in de „N.R.Ct." Op 15 dezer zal de agent van politie te Veere de heer J. W. Perrels den dag her denken, dat hij daar 40 jaar als zoodanig it: betrekking is, en de gemeenteraad be sloot op dien dag van zijn waardeering blijk te geven. Maar ook van andere zijden zal het aan belangstelling niet ontbreken. Reeds in 1904 viel den heer Perrels de on derscheiding ten deel te worden opgeno men onder de leden van het Zeeuwsch Ge nootschap der Wetenschappen als oud heidkundige. Zijn voortreffelijk geheugen- maakte hem daarvoor bijzonder geschikt en het rijke archief op het stadhuis bood gelegenheid voor studie. De werken der vorige secretarissen van Veere, Jan van Reigersberg, die zijn kroniek schreef tot meerdere eere der Heeren van der Vere, en Ermerins met zijn Zeeuwsche Oudheden, zijn door hem op menige plaats opgehel derd of aangevuld. Zoo heeft hij verzameld, wat hier en elders te vinden was omtrent den Schotschen stapelhandel, die hier van 1440 tot 1799 bijna onafgebroken was ge vestigd en zooveel heeft bijgedragen tot den voormaligen bloei van Veere. Uit de oude geschriften heeft hij aangetoond op welke wijze en wanneer de Groote kerk met de Stadsfontein, het stadhuis met to ren en klokkespel, de Campveersche toren, het Lammetje enz. zijn gesticht. Geen won der, dat hij voortdurend mondeling en schriftelijk wordt aangezocht door studee renden en geleerden om inlichtingen. Zoo verschafte hij belangrijke inlichtingen aan mr. J. H. de Stoppelaar over Balthasar de Moucheron, aan Oppenheim over an Early Jewish Colony in Western Guiana, aan Da vidson over the Scottish Staple at Veere, enz. Dat deze inlichtingen soms zeer belang rijk waren, blijkt wel uit hetgeen Viliers schrijft met betrekking tot het geschil met Venezuela Bij een van mijn bezoeken aan Veere legde mijn vriend Perrels met trots stoffige documenten voor mij neer, die En- geland's recht helpen vaststellen op landen, die Venezuela opeischte landen eenmaal in het bezit van kolonisten uit het kleine Veere, eeuwen geleden. Vooral op het stadhuis te midden van Veere's antiquiteiten, als Perrels daar aan Hollanders, Franschen, Engelschen of Duit- schers uit zijn schat van kennis aan elk in hun eigen taal zijn uitleg geeft, voelt ieder bewondering en eerbied voor den eenvou- digen dienaar der politie en meenigeen keert later terug om meer te hooreh, of raadt zijn kennissen aan naar Veere te gaan. Hoezeer hij de achting zijner collega's geniet, blijkt uit de feiten, dat hij voorzitter is van de Provinciale afdeeling Zeeland van den Alg. Ned. Politiebond en lid van het hoofdbestuur van dien bond. Steeds nam Perrels ook een werkzaam aandeel in de bevordering van ontwikke ling en vooruitgang lang was hij voorzit ter van den Chr. Nat. Werkmansbond, hij is een der oprichters van het Nut, het Lees gezelschap en Volksonderwijs en zit in ver schillende besturen. De pensioencommissie bij de Spoorwegen. De minister van waterstaat heeft, naar „het Volk" meldt, aan den secretaris der Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, Van Braambeek, die wegens de onbillijke samenstelling der pensioencommissie voor de Nederlandsche spoorwegen zijn benoeming tot lid van de ze commissie niet heeft aanvaard, een brief gezonden, waarin de toezegging ge daan wordt, dat bij eerstvolgende wets wijziging een andere samenstelling zal wor den opgenomen, waardoor aan zijn be zwaar kan worden tegemoet gekomen. Duurt dit te lang, dan wilde de minister afzonderlijke verandering overwegen. De minister verzocht in verband daarmede aan Van Braambeek om op zijn beslissing terug te komen. Deze heeft hieraan gevolg gege ven en zal dus nu plaats nemen in deze commissie. MARINE EN LEGER De reorganisatie van het marine-personeel. Het ligt in het voornemen in het alge meen den duur van het verblijf in Indië te brengen op 3 jaar voor ongehuwden, op 2 jaar voor gehuwden indien zij niet en 4 jaar indien zij wel door hun gezin worden ver gezeld, met gelegenheid zich vrijwillig te verbinden voor een langer verblijf. Vervoer naar het buitenland. In een te verwachten legerorder wordt mededeeling gedaan van een beschikking in zake vervoer naar het buitenland na vol brachte eerste oefening. Volgens deze be schikking zal een tegemoetkoming desge- wenscht ook worden toogekend aan den dienstplichtige die alsnog een verklaring overlegt van den consulairen ambtenaar der Nederlanden, in wiens ressort hij vóór zijn inlijving of vóór zijn opkomst in wer- kelijketi dienst voor eerste oefening zijn ge woon verblijf had, waaruit blijkt, dat de dienstplichtige gedurende ten minste de laatste drie maanden vóór den dag van op komst zijn hoofdverblijf heeft gehad buiten het rijk en voorts niet of niet-genoegzaam bij machte was de reis van zijn verblijf plaats naar de plaats van opkomst te be kostigen. Limburgsche burgerwachtdag. Op 27 Juni zal te Roermond de eerste Limburgsche Burgerwachtdag worden ge houden vrijwel alle burgerwachten uit de ze provincie verleenen medewerking. Het aantal deelnemende personen bedraagt thans ruim 4000. De ministers Waszink, Lambooy en Kan zullen bij de demonstra ties op het Marktplein tegenwoordig zijn Mgr. dr. Poels, dr. Felix Rutten en meerde re bekende sprekers zullen het woord voe ren. Ook de Commissaris der Koningin zal tot de burgerwachten een toespraak hou den. Mgr. Schrijnen, de ministers Kan, Lam booy, Waszink en jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck hebben het beschermheer schap aanvaard. Wielerwedstrijden te Middelburg. De op Donderdagmiddag 13 Mei gehou den wielerwedstrijden op het gemeentelijk sportterrein „Nadorst" te Middelburg, waarvan de bedoeling was het demonstree- ren van de wielersport in Zeeland, om zoodoende te komen tot het oprichten van een eigen wielerclub, kunnen alleszins goed De publieke belangstelling was vrij groot. De renners hadden veel hinder van den vrij sterken wind. De meeste renners wa ren uit Brabant afkomstig, terwijl de rij ders, die deelnamen aan de wedstrijden voor nieuwelingen hoofdzakelijk uit Mid delburgers bestonden. Het programma, dat vlot afgewerkt werd, had het volgende verloop 1. Sprintwedstrijden (in series van drie ronden) le serie 1. de Kort2. Krook 2e serie 1. Jansen 2. Hermes 3. v. Wezel 3e serie 1Roks 2. v. Gorp 4e serie 1 Schraven 2. Paaijmans. Van deze series werden de eerst aanko menden geplaatst in de finale. 2. Achtervolgingswedstrijd van de niet geplaatsten in no. 1 1. Hermes 2. Paaij mans 3. v. Gorp 4. v. Wezel. 3. Finale winnaar J. Roks; 2e. Schraven; 3e. Jansen 4e de Kort. Aan de overwinnaars van 2. en 3. werden bloemen aangeboden, die hierna een eere ronde reden. Vervolgens werd ingelascht een sprint wedstrijd tusschen twee veteranen. 4. Wedstrijd voor Zeeuwen (afvalrace's), die door het groote aantal der deelnemers in twee partijen verreden moest worden. Ook aan den winnaar van dit nummer werden bloemen aangeboden. Na de pauze werd een koppel wedstrijd gehouden over 20 K.M., waaraan deelgeno men werd door vier koppels en welke tot uitslag had t. HermesRoks 2. van GorpSchraven 3. Paaijmans—de Kort 4. van WezelFloven. De overwinnaars J. Roks en Hermes, waarvan vooral Roks zich als een uitste kend sprinter had doen kennen, werden op hun eereronde uitbundig toegejuicht. Tot slot kregen we nog een wedstrijd voor de Zeeuwsche renners terwijl na den wedstrijd de prijsuitdeeling plaats had bij den heer Groenewegen, café Markt, waar nog eenige woorden op wielergebied ge sproken werden door den gedelegeerde van den Bond, den heer Dekker uit Breda. INSIDER. Branden. Woensdagmorgen omstreeks half elf brak brand uit in een perceel op den Dam te Zierikzee, waarin gevestigd is het mantelmagazijn „De Nij verheid" van de firma Holty. De brand weer was vrij spoedig met vier spuiten aan wezig. Het perceel brandde zoo goed als geheel uit. De oorzaak is onbekend. In een landbouwschuur te Haarlemmerliede is brand uitgebroken, waarschijnlijk door het vallen van vuur uit een daar staand fornuis. Met gevaar voor eigen leven heeft de land bouwer getracht zijn vee te redden, doch hij slaagde er alleen in een zeug met drie biggen, een paard en een hond in veilig heid te brengen. Het andere vee, 19 var kens, 18 kippen en 1 haan kwam met 2 honden in de vlammen om. De schade schuur is afgebrand. Het groote vee was verzekerd. De voorraden en machines, die in de schuur waren geborgen, waren ver zekerd ver beneden de waarde. Te Delftstrahuizen is een molen van den heer K. geheel afgebrand. Daar men aan kwaad willigheid denkt, stelt de politie een onder zoek in. Te Twijzel (Fr.) is de boerde rij van K. Leegstra door onbekende oor zaak afgebrtand. Het vee kon gered wor den. Alles was verzekerd. Onder Gie- kerk is een huis, waarin een groote kippen- broederij gedreven wordt, afgebrand. Een groote voorraad voeder en een deel van het huisraad ging verloren. Op het etablissement van de Stoom- vaat Maatschappij „Nederland" aan de Ja- vakade te Amsterdam, ontstond Woensdag middag in het Chineezenlogies twist tus schen een Chineeschen kok en een anderen zoon uit het Hemelsche Rijk over het schoonmaken van een tafel. Van woorden kwam het tot handtastelijkheden en een flinke vechtpartij volgde, waarbij laatst bedoelde Chinees de klappen kreeg. Ver bolgen over zijn nederlaag ging hij naar zijn logies en kwam eenige oogenblikken later terug met een geladen revolver, waarmee hij dadelijk een schot loste op z:jn tegenstander, die in de linkerborst werd getroffen. De gewonde werd naar het Binnengasthuis gebracht, zijn toestand is redelijk wel. De dader is gearresteerd en opgesloten. In Februari zond een dienstbode te Deventer een boekje van de Postspaar bank op ter bijschrijving van rente. Zij kreeg het boekje niet terug, hoewel het aan haar was afgezonden. Men vond deze week het boekje half verbrand in een bosch on der Diepenveen terug. Het vermeldde nog het adres van de eigenares en een tegoed van 265. Bij onderzoek bleek, dat de 13- jarige loopjongen van een firma daar ter stede het boekje had gestolen uit een brie venbus aan het huis, waar de eigenares er van diende en waar het door de post was bezorgd. De uitvinding van de naaimachine. Het is een bekend feit, dat de beoefenaars van elk beroep vinden, dat hun beroep het nuttigst en be langrijkst voor de samenleving is. Medici hebben allang opgegeven dit vol te hou den, daar dagelijks ontevreden patiënten het tegendeel beweren. Maar af en toe blijkt een geneeskundige toch wel eens wat goeds te hebben gedaan. Een bekend Engelsch chirurg uit de eer ste helft der 19e eeuw, William Rawling Beaumont, construeerde in 1836 een kleine machine om hechtingen te plaatsen bij de operatie van een gespleten gehemelte. Dit instrumentje, dat zich nu te Londen in het Royal College of Surgeons bevindt, werd kort na de uitvinding in een winkel te New- York tentoongesteld en trok de aandacht van Issaac Singer. Deze zag direct in, dat het werktuig voor iets meer nuttig kon zijn dan voor het hechten van een gespleten gehemelte en hij besloot naar dit model een naaimachine te bouwen voor alge meen gebruik. Dat hem dit gelukt is, be hoeven wij hier niet te vertellen. Vóór de uitvinding van Singer waren er reeds an dere naaimachines, maar Singer's model was een belangrijke verbetering. Het is zeker niet algemeen bekend, dat de uitvin ding van een bruikbare naaimachine eigen lijk het werk geweest is van een medicus. „The Lancet" heeft goedgedaan om den naam van William Rawling Beaumont aan de vergetelheid te ontrukken. Gewasschen bankpa pier. In Amerika kan men behalve practisch ook zuinig,zijn. Dat is waarschijn lijk ook de reden, dat Amerika een rijk land is. De schatkist der Vereenigde Staten bespaart elk jaar tienduizenden dollars door het wasschen en daarna opnieuw in circu latie brengen van smoezelig geworden bankpapier. Het systeem is zeer eenvoudig. De bil jetten worden gewasschen met zeep, daar na geborsteld en in koud water afgespoeld. Tenslotte worden zij met het strijkijzer weer uit-de-kreuk gebracht. Het werke lijke wasschen geschiedt mechanisch met een apparaat dat hoofdzakelijk uit eenige rollen bestaat. Eerst worden de biljetten tusschen de rollen doorgedraaid, die in een bepaald soort zeep loopen. De volgende roHen loo- pen door helder koud water. Eindelijk komt het nu geheel gezuiverde papier tusschen eiectrisch verhitte rollen en wordt gedroogd en gestreken. Als smetteloos nieuw verlaten zij het bad om opnieuw de wijde wereld in te gaan, waar het menschdom weer om hun bezit zal vechten en wroeten. Rest ons nog te vermelden, dat de sa menstelling van het Amerikaansche bank papier het voor een dergelijke behandeling geschikt maakt. Onze tientjes zouden het, naar wij vreezen, niet overleven. Volgens de Indische bladen werd Ma- dioen door een overstrooming bezocht. In den nacht van 1 op 2 April steeg het water in de kali Madioen dermate, dat in den stadsweg langs de Kali Madioen, die te- ves als dijk dienst doet, een ongeveer 10 M. breed gat werd geslagen, waardoor het water nu vrij de stad kon binnenstroomen. Niet alleen inlandsche woningen, maar ook enkele laaggelegen Europeesche wo ningen, werden weggespoeld. Op sommige plaatsen stond het water niet minder dan 21/2 M. hoog. Buiten een Javaansch kindje van 5 jaren zouden geen menschenlevens zijn te betreuren. De materieele schade was echter aanzienlijk. Toch heeft het hier en daar wel gespannen. Zoo zag de heer Fisher van den rijwielhandel Tropical, c(ie zoo lang mogelijk met zijn dappere vrouw bleef werken, om te redden, wat te redden viel, zich bijna den pas afgesneden. Op het laatste moment wist hij, zijn vrouw op zijn schouders dragend en tot aan den hals in het water loopend, de hooger gelegen auto- verhuurderij van den heer Wesselman te bereiken. Gelukkig heeft de inundatie der stad niet lang geduurd. Des namiddags was het wa ter reeds op de meeste plaatsen verdwenen, niet echter zonder in de stad voor wel tien duizenden te hebben verwoest. Er schijnt in sommige landen veel vraag naar Fransche meubelen te zijn. Wij vreezen, dat men teleurgesteld zal worden door den korten levensduur der kabinetten. LICHAMELIJKE STRAF IN ENGELAND. In het conservatieve Engeland bestaat nog de middeleeuwsche gewoonte, om misdadigers, waarvan uitgemaakt is, dat zij geweld pleegden, behalve de toegewe zen jaren gevangenisstraf of dwangarbeid een lichamelijke straf te laten ondergaan. De reden hiervan is, dat zij „aan den lijve" kunnen voelen, wat zij anderen hebben aangedaan, en dat zij op deze manier ont zag zullen krijgen voor de strenge hand der justitie. Men beweert dat iemand, die zulk een van rechtswege opgelegde aframmeling ontvangen heeft, het risico van een tweede dosis nooit meer durft loopen. Vroeger waren dergelijke lichamelijke strafoefeningen aan de orde van den dag. Het instrument, dat «daarvoor gebruikt werd, heette de „cat o'nine tails", een handvat waaraan negen smalle koorden waren bevestigd. De „cat", die heden ten dage nog in gebruik is, bestaat uit een enkel koord, twee en een halven centimeter dik, dat aan een houten handvat vastzit en eenigszins lijkt op een stevige honden zweep. De geschiedenis van dit gruwelwerktuig dateert uit de eerste jaren, toen de Britsche vloot beteekenis begon te krijgen. Het was de opvolger van de roede en werd in die dagen gebruikt om de oproerkraaiers in bedwang te houden. Ongeveer vijftig jaar geleden werd dit werktuig voor het eerst in strafgevange nissen gebruikt, maar het duurde bijna twintig jaar vóór de autoriteiten ten volle beseften, welk een afschrik zelfs de lastig ste en gevaarlijkste gevangenen voor de „cat" hadden. Toen men deze ontdekking gedaan had, kwam de „cat" hoe langer hoe meer „in de mode", zoodat de rechterlijke macht zich er tenslotte mee bemoeien moest. Tegenwoordig mogen alleen straf rechters iemand veroordeelen om een dracht slagen te ontvangen. Eerst na den wereldoorlog verloor de „cat" acht van de negen geesels. De straf mag echter niet zonder meer toegepast worden, daar zij niet zonder ge vaar is. De veroordeelde moet zich uitklee- den, een dokter onderzoekt hart en longen, en als de man gezond genoeg geacht wordt om de marteling te doorstaan, geeft de ge neesheer snel een teeken aan den oppasser, die de armen van hem, die de straf moet ondergaan, haastig op den rug vastbindt. De eerste slag wordt toegediend in het bijzijn van den dokter. Het aantal slagen, waartoe de man veroordeeld is, kan zelden achter elkaar „toegediend" worden. Na vijf of zes slagen verliest de misdadiger meestal het bewustzijn. Met water kan men hem tot tien slagen op de been houden. Dan wordt hij naar het hospitaal gebracht om te ge nezen van deze „kuur"... Is het mogelijk, vraagt het „Hbld" zich af, dat zulke barbaarsche zeden in een geciviliseerd lang nog in onzen tijd voor komen RADIO-PROGRAMMA Zaterdag 15 Mei. Hilversum, 1050 M. 12.00 en 7.30 Po litieberichten. 4.306.30 Vooravonconcert door het H.D.O.-orkest, onder leiding van Fr. -Lupgens. J. Siebolt Bijlsma uit Leeuwar den, voordrachten, o.a. Het lied van de zee, H. L. Swart. Jantje's wensch. Doofstom- meninstituut. De Kurassiers van Canrobert, de Mont. Moeder, A. v. Scheltema. De zelf moordenaar, Piet Paaltjes. 6.307.30 Cur sus in handelskennis en handelstechniek, door den heer J Pelser Jr. 7,45 en 10.00 Persberichten. 8.15 Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Beethoven- cyclus. Het Concertgebouw-orkest. Direc teur Willem Mengelberg. Koor van de Mij. tot bevordering der 'loonkunst afdeeling Amsterdam. Symphonie no. 8 en Symphonie no. 9. Daventry, 1600 M. 3.35 Kinderuurtje. 4.20 Concert door het octet. M. Sotham, contra-alt. P. Byrne, bariton. H. Darnley, humorist. 6.20 Tijdsein Big _V1I richt, nieuws. Lezing: The goïdenWL 6.45 Pianocomposities van Schuman F 1 Lezing Malay drama. 7.20 De n 00 minstrels. Vroolijke muziek en zanï S1 Brighton-muziekfeest. Speech van dl» r® gemeester. 8.50 Carmen, Bizet <w winnende band. 8.20 De Brighton b nie Kermesse scène uit Faust Qm^0' 8.30 Ouverture Rosamund, Schubert J0(1 de winnende band. 8.40 De Brighton u r monie. 8.50 Weerbericht, nieuws en rie. 9.20 Declamaties door Percv Fh 9.5041.20 Dansmuziek van het W?' hotel. 0y* Parijs, „Radio-Paris", 1750 M Concert Lucien Paris (piano, viool 4.05 Orkestconcert. 7.20 Causerie Galaconcert. Orkest, band, vocale U50 cello), 7.50 en in. strumentale artisten. Königswusterhausen, 1300 M. „Der feme Klang", opera in 3 acten van F Schreker. Darna nieuws. 9.5011.20 Dan« muziek. Brussel, 500 M. en Antwerpen 265 M. - 4.20 Concert. Melle Roulez, zang. 7.20 qT laconcert. 8.20 geeft Antwerpen nog t Vlaamsche lezing. Munster, 410 M. 12.35—1.50 Orkest concert. Werken van Sullivan en Suptó 3.05 „Herzog Ernst von Schwaben", X land. 4.35 Kindervertellingen. 5.05 Esne- rantoles. 5.05 Radiopraatje. 6.20—7.00 En. gelsche les. 7.20 Lezing. 8.20 Concert. Or kest en liedjes bij de luit. Oude muziek. Korte-Golf ontvangst In de vorige rubriek somden wij de be- noodigde onderdeden voor het" korte- toestel op, thans zullen we nog enkele wen ken geven in verband met het monteeren Alle verbindingsdraden in het toestel moeten zoo kort mogelijk gehouden wor den, dus alles dicht in elkaar bouwen. In den handel zijn gloeidraadweerstanden me{ opgebouwde lampvoet. Deze bieden voor korte-golf ontvangst 2 voordeden, nl, ze zijn niet-inductief en de verbindingsdraden slechts enkde centimeters lang. Het verwijderen van de larnpfitting, hoe wel dikwijls toegepast, is niet aan te be velen. De blanke toevoerdraden voor di electroden komen dan licht met elkaar in contact en de montage wordt zooveel l. handiger. De antennespoel monteere men zoo dicht mogelijk bij den knop waar de antenne aan verbonden zal worden. De ge bruikte lamp behoort evenals de andere onderdeden van prima kwaliteit te zijn. De bediening van het korte-golf toestel zal vooral in den beginne wat moeilijkhe den opleveren, doch na eenige avonden luisteren krijgt men reeds de vereischte routine om althans de sterkere korte-g stations hoorbaar te maken. De moeilijk heid is het genereeren. Om dit zooveel r gelijk te bevorderen wordt de terugkoppel- spoel zoo dicht mogelijk tegen de secun daire spoel aangedrukt (ingeschoven), waarna men een zacht ruischend geluid moet hooren. Blijft 't stil, dan zal het om wisselen van de beide verbindingen der terugkoppelspoel wel de gewenschte verbe tering geven. Bij het draaien aan den con densator van zijn nulstand tot maximum moet het toestel blijven genereeren. Als de antenne- èn aardverbinding gesloten zijn zal men al spoedig eenige stations hooren seinen. De antenne behoeft niet speciaal gebouwd te worden, doch op een korte zal de ontvangst beter dan op een lange. Zelfs geeft een draadje in de kamer gespannen goede resultaten. Men luistere bij voorkeur, als de omroep- stations gesloten hebben. De beste kans krijgt men pas 's nachts tusschen 2 en 4 uur. Tal van Fransche en Engelsche sta tions komen duidelijk door ook 1 amateurstations in Amerika en Australië. Wil men tot 40 a 50 M. golflengte 1" len, dan worden er nog 3 spoelen gemaakt met een kleiner aantal windingen. Primaire spoel 5 windingen, secundaire 15 en terug koppelspoel 10. Daar de meeste amateurs telegrafeeren is kennis van de morse-code noodzakelijk. Deze is ook al spoedig te leeren. Een bij zonder gemakkelijke leermethode is de vol gende. Men leert de code niet in de volg orde van het alphabet, doch groepeert de verschillende teekens zooals hieronder is aangegeven. Al spoedig kent men de tee kens waarna oefening op telefoon nog noodig is. Het beste oefent men zich door de teekens te .laten voorseinen met een „buzzer", eerst zeer langzaam, daarna vlug ger. lnplaats van een „buzzer" kan r" electrische bel dienen, waarvan de klopper is verwijderd. Men verstelle den stelschroef tot de voortgebrachte toon hoog genoeg is. De groepen-indeeling is als volgt =50 (nul) Onth. eisch 5 onthouden t moch 0- a =1 (een) onthouden a w j 1 hier van maken we een zin b.v. aan warme jaren 1) u - 2 n Samengestelde letters De cijfers zijn gemakkelijk te onthouden 4 5 Het telegram begint met eindigt metmCt Adres en inhoud worden gescheiden

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1926 | | pagina 2