Maas ea zijn Mt Flacons 's Ruggijn Pillen ETIKET ScClelIan Co. B NIEUWS^ LAATSTE BERICHTEN ADVERTENTIËN STRANDHUIS. ZONDAG Thé-Dansante Te Huur: een SVÏ1DDEM-ETAGE CONCERT R3A AFLOOP BAL Oe Kleine Winst tigen er de :ht op, dat tsluitend ver worden in rpakt in :rten opdruk, alle andere akkingen. ondon. (tagez. Medcdeeling.) I ie premiers, en er bï ïgt Duitschland den iren teneinde dit li •werpen. zou een dag o( twet I ringsdag gepubliceerd Herriot den brief nieJ n tegenspreken. Dtl er wachtten, dat deze I g zou brengen in het I amp. renden van de Roller- L hebben gisterenavond! tale wijze hun slag te 1 echter duur te st bemerkt, dat in deal vond een drietal ver- den Franschen B< aan, met het klaarblij- ich te laten insluiten.! reurs verborgen ziek I ring van de bijouterie-1 p de dieven, naar mei f gemunt hadden. Naar was dit vermoedei 1 ïazar sluit om negei I de bedienden het ge- I laten kwamen de drlt :hijn. Het bleek al da- 'ijouterie-afdeeling het braken de dieven de J ines open en ze maak- i van een groote hoe- j ringen, manchetknoo-1 horloges, etc., naar ■okken chefs der firma :erd, tot een totale iveer duizend gulden, len ze zich verwijde j naar de trap, die voert edeelte van de zat, raat uitkomt. I echter de trap hadden f de rechercheurs, met] ie hand te voorschijn, pend, dat ze moestenl zen stoorden zich niet] hun buit wegwerpend, achten. Hierop schotelt I n. Twee der dieven hoten en stortten ge erde, die het nuttelo»| pige vlucht inzag, Het was de 40-jarige M. De twee gewon den Geneeskundigen I gewaarschuwd werd, uis aan den Coolsin- t. Het waren de 29- :en Amsterdammer, en L., die onder zijn tra- politie als „de schrik l" bekend staat, otwond in het rechter- De wonde was niet I hij in het ziekenhuisj ingel verbonden was, op het politiebureau I >renstraat in verzeker-1 teld. ter afgekomen. Hij had in den hals en was te- een schouder gewond, daar dwars doorheei oestand was gisteren- onder gevaar. van den inspecteur werd door de politie na-onderzoek inge- ;ne is in beslag gen» ;eft ongetwijfeld een (daan. Zooals gezegd, goede bekenden. Men angen na. entelijk ziekenhuis aan 's Gravenhage heen ongeval voorgedaan, d werd daar een pa- racht die in bewuste- verkeerde. Door at van de zaal werd ngst genomen en naai bracht, zooals bij °f lijk is. Toen geruime» nacht een der hoofd- de zaal kwam om zoeken, vond zij m ■ri'V t en zocht, maar gee» dacht chtzusters was te om- Hfkken, hetgeen begrijpelijkerwijze een «roote consternatie gaf. Eindelijk begaf men zich ook naar de badkamer, maar men Icon de deur hier- n niet openen, daar de ziekenwagen, aarin de patiënte naar de badkamer Is vervoerd, zoodanig was geplaatst Jjt de deur naar den binnenkant niet nDen kon. Men begreep intusschen, dat zich in badkamer iets moest hebben afge beeld en ten slotte werd met heel veel moeite, nadat krachtige hulp was ge taald de deur geopend. Men vond de oatiën'te op den grond liggen, daarover Li zuster in bewusteloozen toestand en verder in het vertrek de andere zus- Ier eveneens bewusteloos, terwijl bleek jJ er een sterke gaslucht in het ver- t(e|£ heerschte. Onmiddellijk werden maatregelen genomen om de levens- veesten weer op te wekken, wat zoo- Jel bij de patiënte als bij een der zus ters gelukte. De andere zuster is eerst den volgenden middag tot bewustzijn teruggekeerd. ■gij onderzoek bleek, dat de geyser, waarover reeds herhaaldelijk was ge klaagd, zooals men aan de „Residen tiebode" mededeelde, defect was, waar door bij het gebruik er van gas kon ontsnappen.- Het is aan het toeval te danken, dat de hoofdverpleegster een- der beide zusters even noodig had, dat dit onge- yal zoo betrekkelijk goed is afgeloo- pen anders waren hier ongetwijfeld drie slachtoffers gevallen. Gisterenavond is op den Delft- schen weg voor de remise 's-Graven- made een ongeveer 23-jarige man aan gereden door een autobus. De man jwam met een wagentje met koopwaar van de markt in Delft en reed aan den goeden kant van den weg. De chauf- (eur, die achter hem reed, botste met rijn auto tegen hem op. De man werd bewusteloos opgenomen en in een wo ning binnen gedragen, 's Avonds is hij naar een ziekenhuis te 's-Gravenhage I vervoerd. Een 55-jarige schaapher der te Langerak, is.door de tram over reden. De tram is over de beide enkels gegaan. In zorgwekkenden toestand is liij opgenomen in het ziekenhuis te Hoogeveen. De man heeft door den mist de tram niet zien aankomen. Op het station te Leeuwarden is 'een itationsambtenaar door den trein over reden. Het hoofd werd van de romp ge scheiden. Een 10-jarig meisje te Gasselte is gisteren verdronken. Naar het huis van bewaring te I Breda is overgebracht de correspon dente te Baarle Nassau van een Til- burgsche Bank door wier verregaande I onachtzaamheid en slordig beheer meer I dan 130.000 moeten verloren gegaan rijn. O.m. moeten er door 't verstrek- I ten en innen van vreemd geld groote I sommen verloren zijn. De autobandieten treden in den laatsten tijd in Engeland zoo brutaal op, dat de politie-autoriteiten besloten hebben, politiekorpsen met zeer snel j rijdende auto's in te stellen. Te Bir mingham werd dezer dagen bij een ju welier voor 1500 pond gestolen. De die- Iven ontkwamen per auto zij reden met leen vaart van 40 mijlen door de stad, Iwaafbij een vrouw werd overreden en [gedood. Een premie van 300 pond werd I voor hun opsporing uitgeloofd, tot dus- Iver echter zonder resultaat. Ook te Beckenham werd een inbraak door [autobandieten gepleegd, zonder dat dé politie de daders op het spoor kon ko- |men. In het Eastland van Londen heb ben vijf dieven in een postkantoor 500 I pond aan contanten en voor eenzelfde bedrag aan postzegels en postwissels [ontvreemd, terwijl twee handlangers^ buiten de wacht hielden. Ook dit zeven tal wist te ontkomen. De „Adriatic" in den it o r m. Maandag kwam de reus achtige Oceaanstoomer „Adriatic" 12 «n laat te New-York aan, overdekt ®t ijs en met gemis van een lid der banning. Het schip had op zijn reis hu Engeland naar Amerika te kampen Jihad met een ijskouden cycloon en een sneeuwstorm. Een reddingboot was 'an stukken geslagen en 3 andere wa ren zoodanig beschadigd, dat zij on bruikbaar waren. De matroos, die over word is gespoeld, deed net zijn laatste reis met de „Adriatic", want hij had 'en engagement gekregen ais politie- a8ent te Londen. Een golf, die werd 'oortgezweept door een stormwind ®et een snelheid van 145 K.M. sloeg je,tl van het voorschip af. Hij ver doen in de zee en men kon hem niet Wer terugvinden. De „Adriatic" tracht- k even vaart te verminderen en op de- relfde plek te blijven, men wierp eenigé reddingsboeien uit, doch de ontzaglijke polven, die het schip toen van terzijde jonnen te teisteren, maakten elk lan- verblijf op die plaats onverant- JWdelijk en dus vertrok men. Gedu nde de 12 uren, die de storm duurde, "raten de pas.sagiers hun hutten niet bemanning schijnt zich idhaftig te hebben gedragen. I e misdadigersbende beo !C1S°- Over de plechtige S'atenis van O'Banner, een der M..st ..geëerbiedigde leiders van de "usdadi— - - ^zenden 'gerswereld te Chicago, die door »oond bewonderaars werd bijge- 's dezer dagen een en ander ons medegedeeld. Die verheerlij- dor misdaad heeft echter de aan- ovestigd op den inderdaad ern- toestand in de millioenenstad Chicago, waar het aantal misdadigers o'nrustbarend toeneemt. Volgens den president van een commissie tot onder zoek naar de middelen ter bestrijding der misdadigheid is het „moordpro- bleem" nu werkelijk acuut geworden en wordt de stad door een buitengewoon ernstig gevaar bedreigd. Er bestaan thans, volgens een nauwkeurige statis tiek 1313 „benden". Hoe de geleerde statisticus aan dit getal komt, zegt hij ons niet. Worden de misdadigersben- den te Chicago wellicht door een nota- rieeie acte opgericht Het aantal leden dier benden bedraagt meer dan 100.000. Al die organisaties beschikken over auto's. Velen ook zijn aangesloten bij zuster-organisaties in andere steden of andere staten. De reizende leden zijn zeker van een goede óntvangst bij de „broeders" onderweg. Allen hebben geheime herkenningsteekenen, een min of meer ontwikkeld ritueel, erkende lei ders enz. Zij hebben ook mooie namen the Risky Night Riders of the Rollers of the Dinos the Gang Strader enz. Niet al de benden zijn reeds misda dig, maar alle hebben zij aanleg om het te worden en in ieder geval heerscht er in die kringen een geest, die ten zeerste bevorderlijk is voor de ontwik keling der misdadigheid. De politici moeten trouwens rekening houden met de openbare meening in die geheime vereenigingen 100.000 kiezers is geen kleinigheid. De statistiek te Chicago geeft trou wens nog meer bijzonderheden van het totaal van 1313 benden zijn er 579 die hun vergaderingen op straat hou den, 147 in leegstaande woningen, pak huizen enz., 368 in eigen clublokalen en 194 in softydring parlours (koffiehui zen waar men geen alcoholische dran ken verkoopt) Zooals men ziet is het statistisch bu reau te Chicago even goed georgani seerd als de misdadigerswereld Beter dan uit die statistiek blijkt de ernst van den toestand echter uit het feit, dat de politie speciale vecht-ba- taljons gevormd heeft. Deze dringen flink gewapend in die onderwereld van Chicago binnen. Hun taak is, naar de opper-commissaris zeidè, niet het le veren van werk voor de rechters maar wel van patiënten voor de hospitalen de leden dier politiebataljons moeten flinke schutters zijn. Te veel m e d i c ij n e n. De menschen, die zich geregeld met medicijnen vergiftigen, zullen misschien leering trekken uit het geval van Catherine Ann-alees, wier iijk dezer da gen te Llanelly geschouwd is. Aangaande haar werd verklaard dat zij soms dertig drankjes in een uur uit de apotheek liet komen. Zij stierf plot seling en eenige medicijnen, die zij achter had gelaten, werden de dokters ter hand gesteld' door den man, die zoo zegt het verslag „niet afwist van de medicineermanie van zijn rvouw", waaruit op te maken valt dat hij niet veel belang in haar doen en laten stelde. De lijkopening had volgens den ge neesheer van het gerecht uitgewezen, dat de vrouw nog wel twintig jaar mee had gekund, als'zij voorzichtig geleefd had. Sedert 1918 had zij echter mor phine gebruikt en dit 'had haar lever al eenigszins aangetast. Een recept van morphine en strychnine, driemaal daags, was om zoo te zeggen haar da- gelijksch 'brood. Toen de apotheker merkte dat zij hierop verzot wa-s, had hij het drankje steeds slapper gemaakt. Maar de vrouw merkte dit en vroeg hem den drank sterker te maken, waar op de apotheker, meer gehoorzaam aan de stem van zijn geweten dan aan zijn eed, op drie fleschjes die zij kreeg, nog maar in een ervan morphine deed. Op een gegeven oogenblik was haar apothekersrekening opgeloopen. tot ruim zevenhonderd gulden. De apothe ker gebruikte al zijn overredingskracht om haar te behoeden voor de gevolgen van te sterke dosis smeermiddelen en soms luisterde zij ook wel naar zijn raad. Een dokter, die bij de geboorte van haar laatste kind aanwezig was geweest, verklaarde dat dit een zwak ke stumper was, lijdend aan stuipen. Hij wist toen niet, maar geloofde nu, dat het eeuwige slikken van medicijnen door de moeder het kind veel kwaad had gedaan. DE VLUCHT NEDERLAND—INDIE. Naar het Haagsche Aneta-kantoor verneemt, heeft het comité Vliegtocht Nederlandindië gisterenmorgen aan H. M. de Koningin een telegram gezon den, waarin de aankomst van de F VII te Medan gemeld werd. Hierop is het volgende telegram ont vangen „H. M. de Koningin draagt mij op, het comité Vliegtocht NederlandIndië haar welgemeenden g-elukwensch over te brengen bij de aankomst van de Ne- derlandsche vliegers te Medan." Van Geen, secr. van H. M de Konin gin. De Nederlandsche Nijverheidsraad heeft, naar het Haagsche Anetakantoor verneemt, aan de bemanning van de F VII het volgende telegram naar Me dan gezonden „Nijverheidsraad' wenscht u allen kranigen tocht geluk." Posthuma, voorzitter. HERMAN HEIJERMANS f Door V. D. wordt ons gemeld, dat hedenmorgen te Zandvoort op bijna 60-jarigen leeftijd is overleden de be kende letterkundige Herman Heijer- mans. - Het lag juist in het voornemen Heijermans op zijn 60en jaardag te huldigen, waarvoor reeds een commis sie was benoemd. Met Heijermans is onze beste drama turg heengegaan. Tal van tooneelstuk- ken, alle van realistische strekking heeft hij geschreven. Wij noemen bijv. „Ghetto", „Op Hoop van Zegen", „het Zevende Gebod" enz. Als Falkland heeft hij jaren in het „Handelsblad" zijn bekende Schetsen geschreven. Hij is ook lang mede-redacteur van het socialistisch tijdschrift „de Nieuwe Tijd" geweest. Het overlijden van dezen letterkun dige zal in zeer breede kringen met groot leedwezep worden vernomen. EEN FELLE BRAND. ZAANDAM. (V. D.) Hedennacht zijn door onbekende oorzaak de verfiabrie- ken der firma Heijman Vis Zoon door brand verloren gegaan. Niets is gered kunnen worden. Fabriek en inventaris waren op beurspolis verzekerd. HET HANDELSVERKEER AAN DE GRENS. Men meldt uit de grensstreek, dat na de overdracht der tolkantoren door de Belgische bezetting aan de Duitsche regeering, het voor de kooplieden in de mijnstreek vrijwel onmogelijk is ge maakt om met de Duitsche kooplieden te concurreeren, terwijl het vervoer van vrachten van en naar Duitschland voor de Hollandsche expediteurs niet meer winstgevend is. Voor overschrijding der grens met vrachtautomobielen moet aan de Duitsche grenskantoren als waarborg gestort worden driemaal de invoerrechten ad 80 goudmark per 100 K.G., hetgeen derhalve uitmaakt 240 goudmark of circa 144 per 100 K.G. Verder is vereischt het bezit van een steuerkarte, waarvan de prijs be draagt voor vrachtautomobielen van 1000 K.G. tot en met 1500 K.G. voor een maand 10 goudmark, voor 6 maan den 60 goudmark, voor 1 jaar 90 goud mark, voor lastauto's tot 4500 K.G. be draagt de steurkarte voor 2 maanden 67 goudmark, voor 1 jaar 200 goud- mark.Voor een normalen 5 tons vracht auto bedraagt dus de te storten waar borgsom 45 maal 240 goudmark, is 10.800 goudmark of circa 6480 plus nog de steuerkarte ad 120 per jaar. Van de kooplieden, zoowel als de expediteurs, is er bijna niemand, die de gevraagde borgstelling kan storten, met gevolg, dat zoowel de handel als het autoverkeer geheel in handen der Duitsche concurrenten komt, welke, te gen storting van 5 der waarde, vrij ons land kunnen binnenkomen en deze zelfs geen paspoort voor autoverkeer noodig hebben. Het handelsverkeer tusschen beide landen is dan ook grootendeels in han den van Duitschers overgegaan. Het aantal Duitsche wagens, dat men over de wegen in de grensstreek ziet snorren is groot. Op de veilingsdagen te Maas tricht, Roermond en Venio staan lange rijen Duitsche auto's om het gekochte naar hun land te voeren. EEN MOORDAANSLAG TE PARIJS. PARIJS. (V. D.) De Griek Verikakis heeft gisterenmiddag vijf revolverscho ten gelost op den marine-attaché van de Grieksche legatie alhier. Met twee kogels in den buik is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd. De dader is gearresteerd. STOOMVAARTLIJNEN. HollandAmerika Lijn- „Westerdijk" van Rotterdam naar New- York, pass. 20 Nov. Lizard. „Binnendijk" van Rotterdam naar Boston, 19 Nov. 200 mijl Z. van Valentia. „Edam" van New-Orleans naar R'dam, 20 Nov. 1050 mijl Z.W. van Valentia. „Kinderdijk" van New-Orleans naar Rot terdam, 20 Nov. 1290 mijl W. van Land's End. „Nieuw-Amsterdam" van N.-York naar R'dam, 20 Nov. 1200 mijl W. y. Valentia „Volendam" van Rotterdam naar Havana, 21 Nov. te Santander. „Bilderdijk" van Norfolk naar Rotterdam, 22 Nov. verwacht. Kon. West-Ind. Maildienst „Jan van Nassau" 21 Nov. van Santander te Amsterdam. „Amersfoort" 17 Nov. van Antofagasta naar Corral. „Amsterdam" 18 Nov. van Antofagasta naar Corral. „Almelo" 19 Nor. van Amsterdam naar Corral. Breda" van Chili naar Antwerpen, pass. 20 Nov. Lizard. „Jason" 19 Nov. van Amsterdam te Porto Plata. „Van Rensselaer" (uitr.) 21 Nov. van Am sterdam. Kon. Hollandsche Lloyd. Montferland" (uitr.) 19 Nov. van La» Palmas. „Eemland" (thuisr.) 19 Nov. van Buenos- Ayres. „Gelria" (uitr.) pass. 22 Nov. Ouessant. .Drechterland" (uitr.) -21 Nov. te Antwer pen. Rotterdamsche Lloyd. „Kawi" (thuisr.) pass. 21 Nov. Kaap del Armi. .Kedoe" (uitr.) 19 Nov. van Djibouti. Stoomvaart Mij. „Nederland „Madoera" 23 Nov. van Galveston naar Rotterdam. .Rembrandt" (uitr.) 21 Nov. van Colombo. ,Jan Pietersz. Coen" (thuisr.) 21 Nor. van Southampton. MARKTBERICHTEN. Vlissingen, 22 November 1924. Pondsperen 6 a 7 ct. kleiperen 1 a 2 ct. Gieser Wildeman 2 a 8 ct. Nouveau Poiteau 15 a 21 ct.Besy van Schonauwen 5 a 6 ct. Chaumontelle 4 ct. winter- louwtje 2 ct. foppeperen 8 ct. jodeperen 2 ct. Warnersking 22 ct. Groninger kroon 14 ct. goudreinetten 8 a 22 ct. ermgaard 17 ct. zoete bellefleur 11 a 13 ct. zure bellefleur 10 a 15 ct. sterappe len 20 a 23 ct. reine d'or 9 ct. grauw- zoet 15 a 16 ct. prinsesse noble 10 ct. witte Cousin 6 ct. tuinzoet 27 ct. schij felink 16 ct. mispels 9 a 16 ct. witlof 19 a 22 ct. uien 5 a 6 ct. koolrapen 2 a 3 ct. spruiten 12 a 32 ct. wijnpeen 3 a 4 ct. peen 2 a 4 ct. tomaten 16 a 32 ct., alles per K.G. kipeieren 135 ct. eend eieren 109 a 110 ct., beiden per 10 stuks boerekool 2 a 3 ct. roode kool 31/2 a 5 ct. witte kool t'/2 ct. savoye kool 2'/2 a 7 ct. bloemkool 10 a 22 ct., alles per stuk; bleekselderie 1 a 6 ct. prei 3 a 9 ct. peen 3 a 8 ct. kroten 4 a 5 ct. ramanas 1 a 1Y2 ct. rapen 3 a 5 ct., alles per bos veldsla 18 a 35 ct. andijvie 5 a 59 ct. postelein 46 ct. peterselie 8 a 12 ct. sla 48 ct. boerekool 18 a 26 ct., alles per mand. WISSELKOERSEN. Noteering van heden, 22 November, des voormiddags 11 uur (niet officieel) Chèque-koersen. Koopen en verkoopen. New-Vork 2A8Y22.49 Londen 11.52'/8fll.52'/2 Berlijn (per 100 Ren temark) ƒ59.1059.17 '/f. Brussel ƒ12.10 12.12 Parijs 13.20—13.23 Weenen ƒ0.00.37—ƒ0.00.38. Bankpapier. Dollars ƒ2.46—ƒ2.49; Ponden 11.50— ƒ11.53; Marken (per 100 Rentemark) 59.00—59.40 Belgische Francs ƒ12.10 12.14; Fransche Francs 13.2013.30; Kronen (afgest.) ƒ0.00.38ƒ0.00.40. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand 777.2 te Biarritz. Laagste barometerstand 734.4 te Roest. Yerwachting tot den avond van 23 No vember Matige Zuid-Westelijke wind. Meest zwaar bewolkt of betrokken. Waar schijnlijk eenige regen. Zelfde temperatuur. LICHT OP VOOR AUTO'S EN FIETSEN. November v.m. n.ra. Zaterdag 22 4.27 Zondag 23 4.26 Maandag 24 4.25 HOOGWATER TE VUSSINGEN. November uur Zaterdag 32 9.28 10.16 Zondag 23 10.33 11.06 AGENDA van Publieke Vermakelijkheden, Openbare Uitvoeringen, Vergaderingen enz. 0 Alhambra Theater. lederen avond bios coop-voorstelling, aanvang 8 uur. Woensdag-, Zaterdag- en Zondagmid dag matinée. Lnxor-Theater. Dagelijks bioscoop voorstelling, des avonds 8 uur. Woensdag-, Zaterdag- en Zondagmid dag matinée. Zondag 23 November. Vlissingsche Tooneelvereeniging „Koningin Wilhel- mina", opvoering revue „Zeeland op stap", „de Oude Vriendschap" 8 uur. Dinsdag 25 November. Lezing met lichtbeelden A. G. O., Cencertgebouw, 8 uur. Woensdag 26 November. Operette avond, R. Kath. Kinderkoor, Concert gebouw, 8 uur. Donderdag 27 November. Concert Man- doline-vereeniging „Apollo", „de Oude Vriendschap", 8 uur. Zaterdag 29 November. Opvoering revue ,Had je dat gedacht", Marine Sanato riumfonds, „de Oude Vriendschap", 8 uur. SOUBURG. Zaterdag 22 November. Concert mando- Rnevereeniging „Apollo", zaal Mjlle- naar, 8 uur. Den 27sten November a.s. j hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders 1 EBE R1NDERTS VAN S 1 DER MADEN en f ANTOINETTA i LOUWER1NA CATHARINA LUD1KHUYZEN, jg hunne 40-jarige Echt- vereenigirsg te herdenken s A. C. L. MEIJER— t I v. d. Maden en Kinderen. H. V. d. MADEN. I 1 J v. d. MADEN, I Echtgenoote en Kinderen. Heden overleed na een kortstondig lijden, onze innig geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Mejuffrouw C. JOOSSE, geb. Dane in den ouderdom van 61 jaren. Namens haar diepbedroefde Familie, G. JOOSSE. Vlissingen, 22 Nov. 1924. Kleine Kerkstraat 11. van 3 tot 6 uur. Kunst en smaak Zijn hier vergaard. Deze spreuk hangt boven de toegang tot onze Show-room. Komt U ook eens kijken Kunsthandel v.h. DE VEY MESTDAGH. De Notaris J. L. VAN DER HARST is voornemens om op Dinsdag 25 November 1924, ten huize van Mejuffrouw Wed. H. DE MUIJNCK—Maas, Oranjeplein te Oost en West Souburg, des namiddags ten 2 uren, Publiek te Verkoopen eenigen Inboedel alsTafels, Stoelen, antiek Kabinet, an tiek wortelhousen Bureau, antieke Thee-emmer, antieke Barometer, eikenhouten Chiffon nière, koperen Ketels,Petroleum kachel, dito Stellen en Lampen, Bloemvazen, Ladders, Trappen, Tuingereedschap, eenigen AF BRAAK als Palen, Ribben, Gordingen, Brandhout, Ijzer en wat verder te- zien is op den morgen vóór den verkooping. gelegen aan den BOULEVARD BANKERT, voor klein gezin. Brieven onder letter H., bur. „Vliss. Courant". JVJandoline Vereeniging „APOLLO" - Vlissingen Opgericht 8 Juli 1923 Directeur de Heer P- C. OORSCHOT Bovengenoemde Vereeniging geelt op DONDERDAG 27 NOV. a.s. des avonds 8 uur in de ConcertzaalDe Oude Vriendschap" een Medewerkenden Mej. JO MOLEVELT, Mandoline Mej. A. SCH1FFERLY, Piano de Heer M. MOLEVELT, Guitaar allen uit Delft. Kaarten verkrijgbaar a f 0.75 (belasting en auteursrecht inbe grepen) Wagenaarstraat 5, bij de leden en op den dag der uit voering aan de zaal. Donateurs en Begunstigers toegang op vertdon Diploma. Plaatsbespreken Donderdag 27 Nov. 12-2 uur 's-middags. HET BESTUUR. zullen op WOENSDAG 3 DECEMBER met de auto een bezoek brengen aan KOUDEKERKE, BIG- QEKERKE, ZOUTELANDE, WES 1KAPELLE, DOM BURG, OOSTKAPELLE, SEROOSKERKE, MID DELBURG, ARNEMUIDEN, NIEUW- en St.jOOS- LAND en terug over den Ouden Vlissingschen Weg naar Vlissingen. Koopt in „DE KLEINE WINST", Nie^wendijk 37 en Walstr. 35 Alles wordt dan gratis thuisbezorgd. Beziet onze bekende winkels te Vlissingen. 99 99

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1924 | | pagina 7