Olazen Flacons SPORT iNQEZONDE^rSTUKKEN BUITENLAND Foster's Ruggijn Mieren Pillen GEEL ETIKET Faster-McClellan Co. gemengd" nieuws De verlies- en winstrekening wijst in debet aan algemeene onkosten een bedrag van 35.373.04'/2 intrest ƒ9734.68 en afschrijving oninbare debiteuren 1164.47. In credjt komen de volgende posten bruto winst /3417.56'/2; winstsaldo 888.57J/2 en verliessaldo 41966.05'/^. Ook kwam ter tafel een mededeeling van commissarissen dat de Bank As sociatie het crediet aan de maatschap pij heeft opgezegd en naar aanleiding daarvan het voorstel om over te gaan tot liquidatie. Benoemd tot telefoniste 2e klasse de kantoorbediende 2e klasse L. E. Guiot, ten telegraafkantore Middelburg, met ingang van 1 December 1924. Provinciale Staten. De voorbereidingen voor de verbe tering van den provincialen weg van IJzendijke naar de Belgische grens zijn thans alle gereed. De voor de verbree ding van den weg bezuiden de Balhof stede benoodigde gronden met opstan den zijn van de verschillende eigenaren gekocht, waarvoor in de zomerverga dering 5800 werd beschikbaar ge stéld. Ter geneele voltooiing van den weg zal nog moeten worden aangekocht ongeveer 13 A. 30 c.A. grond van A. M. de JaegerWijffels en 36 A. 31 c.A. grond van Jos. Steenaert, beiden te IJzendijke, tegen 0.45 per c.A. of resp. voor 598.50 en 1633. Boven dien zullen gelden benoodigd zijn voor een vergoeding aan Steenaart wegens de waardevermindering van zijn hof stede, welke door het nieuwe wegvak wordt doorsneden, voor aankoop van boomen enz., te samen 9670. Ten slotte zal met den Staat der Nederlan den een ruiling van grond moeten plaats hebben. Ged. Staten stellen voor tot een en ander te besluiten. SOUBURG. Verplaatst met ingang van 1 Decem ber a.s. de besteller A. C. H. Suurmond van het postkantoor te Vlissingen naar het hulppostkantoor te Oost-Souburg. BIGGEKERKE. De gemeenteraad te Biggekerke hield gisterenmiddag een vergadering. Alle leden waren aanwezig. De voorzitter zeide dat de vroon- grondverkoop de voornaamste reden was van het uitschrijven dezer verga dering, daar deze verkoop op verzoek van den heer Jobse te Zoutelande, die 9 gemet te koop had aangevraagd, om te komen tot inrichting van een hoender park, op handelen aandringt. De heer Jobse had in zijn schrijven gemeld, dat hij 6 gemet accepteert en later bij de eindpacht nog 3 gemet. Hij vraagt of de gemeente de aanleg van den nieu wen weg overnam en of alles voor 16 December a.s. kan van kant wezen. Van den heer Vos was bericht ont vangen, dat hij 6 gemet wil afstaan, tegen vergoeding van 3 X 100. De voorzitter deelde mede dat er niet 30 gemet vroongrond aanwezig is, zoo als eerst werd gedacht, maar een ruim 20 gemet. De Vlissingsche Duinwaterleiding verzoekt om de geheele kwestie onge daan te maken, omdat h.i. door het houden van zoo'n massa kippen de grond verontreinigd wordt. Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan zal ge protesteerd worden bij den inspecteur van de volksgezondheid. De voorzitter gelooft niet dat kip- penhouderij valt onder de Hinderwet. De heer Coppoolse vindt- het geen standhoudend argument. De heer Janse vraagt of de grond dan niet evengoed kan worden verkocht aan de Vlissingsche Duinwaterleiding, waar deze toch bij niet verkoop scha devergoeding toezegde. De heer Moens gelooft niet, ook al loopt het ten ergste uit, voor schade voor de gemeente. Verder wordt nog gesproken over het zonderlinge schrijven, daar er toch moeilijk een grens van kipjjenhouden is te stellen, daar er toch in dien omtrek zooveel kippen worden gehouden. Ten slotte werd dit schrijven voor kennisge ving aangenomen. De verzoeken van den heer Jobse werden ingewilligd 1. om de aan te leggen nieuwen weg over te nemen 2. om het op 1 December voor het gebruik over te geven, al wordt gedacht, dat de goedkeuring van Gedep. Staten op dien datum wel niet aanwezig zal zijn. De voorwaarden worden daarna aanvaard tot genoemden datum. De heer Poppe zegt, dat men bij alle bezwaren moet denken aan het eenmaal genomen besluit. Van den Vlissingschen Vee- en Vleeschkeuringsdienst was een schrij ven ingekomen, waarin wordt voorge steld tot aankoop van een sterilisator. De kosten met inbegrip van onkosten plaatsing enz. zullen bedragen 1500. De voorzitter is dergelijke inrichting 6ympathiek gestemd, waarna in be ginsel wordt besloten, goedkeuring aan bedoeld voorstel te hechten. Bij de rondvraag vraagt de heer P. Janse nog naar het werkloozenvraag- stuk, waarover in de e.k. vergadering van Burg. en Weth. zal worden gespro ken. Alhier is een gemengde Christ. Meis- jesvereeniging opgericht, waarvan alle meisjes van 10—15 jaar lid kunnen worden. Zij is genoemd „Het Mosterd zaadje", vergadert in de consistorieka mer der Ned. Herv. kerk en staat on der leiding van ds. G. C. Postma en mej. B. Noom voor het naaiwerk. KERK- EN SCHOOLNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Meppel (toez.) ds. K. H. Miskotte te Cortgene. De heer A. G. B. ten Kate, hulp prediker te Heemstede, hoopt morgen afscheid te nemen van zijn tegenwoor- digen werkkring en 30 November a.s. intrede te doen in de Ned. Herv. ge meente te Hansweert, na bevestigd te zijn door zijn vader ds. B. ten Kate em.-pred. van Rotterdam te Velp (G.) Geref. Kerken. Beroepen te Uithoorn ds. H. Veldkamp te Anna Jacobapolder. Geref. Gem. Beroepen te Genemui- den ds. A. Verhagen te Middelburg. Evang. Lulh. Kerk. Eenigen tijd ge leden maakten we melding van het feit, dat aan de firma Standaart te Schie dam de bouw opgedragen is van 'n z.g. rein pneumatisch orgel, hetwelk in den tegenwoordigen tijd natuurlijk een aan zienlijk bedrag vordert. Welnu de. Luth. gemeente alhier ondervindt van alle kanten bewonderenswaardige voor beelden van medeleven en saamhoorig- heid. Uit vele Luth. gemeenten in Ne derland (modern als orthod.) komen giften en opbrengsten van kerkcóllec- ten bij den kerkrentmeester in, zoodat in enkele maanden bijna 2/3 van de be noodigde som bijeen is. RECHTSZAKEN. In hooger beroep. Door E. J. A., huisvrouw van A. J. de S., 38 jaar, wonende te Sluis, is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van den kantonrechter te Oostburg van 4 dezer, waarbij zij wegens overtreding van de keuringsverordening der ge meente Sluis (verkoopen van melk van ondeugdelijke samenstelling) werd veroordeeld tot 80 gulden boete of 60 dagen hechtenis. Het O. M. kwam even eens in hooger beroep. MARINE EN LEGER. De „Tromp". Volgens nader te Helder ontvangen bericht, zal Hr. Ms. „Tromp" den 25en dezer te Gibraltar aankomen. De repa ratie zal 6 tot 8 dagen in beslag nemen. De aankomst van het schip te Marseille zal waarschijnlijk overeenkomen met den In 't reisplan vastgestelden datum. De ontevredenheid van het marine personeel. Het comité tot behartiging van de algemeene belangen van het marine personeel beneden den rang van offi cier (CAMBO) heeft, blijkens mededee ling in het Algemeen Marineweekblad, den volgenden brief van den minister van marine ontvangen Blijkens door mij ontvangen rappor ten is geconstateerd dat op 25 October jl. in den optocht die na afloop van het demonstratief congres van overheidspersoneel te 's- Gravenhage is gehouden o.a. ook werd medegedragen een doek met zoodanig opschrift, dat aan ieder duidelijk kon blijken, dat door uw comité, derhalve door de besturen van bonden van ma rinepersoneel, aan dien optocht werd deelgenomen dat een groot aantal militairen der zeemacht op kosten van uw comité naar Den Haag zijn gekomen om aan de hier bedoelde demonstratie deel te nemen dat door een of meer bestuursleden van de bij uw comité aangesloten bon den, na afloop der vergadering, het pa rool is uitgegeven „bij elkaar te blij ven" en dat de aldus bij elkaar gehou den groepen van marinepersoneel zich, zelfs bij herhaling, hebben begeven naar punten waar de optocht moest passeeren om zich aldaar op zeer de monstratieve wijze langs den weg te scharen. Uit een en ander blijkt duidelijk dat de besturen van de tot uw comité be- hoorende bonden opzettelijk tegen den geest van. de door het militair gezag gegeven orders hebben gehandeld, let terlijk opgevat, die orders feitelijk heb ben ontdoken, zulks op een wijze in hooge mate in strijd met de krijgstucht en tot schade van den goeden naam der zeemacht. Een dergelijke handelwijze wensch ik niet te dulden. En waar uwe hoofdbesturen nog in Juli jl. van mij een waarschuwing ont vingen, heb ik thans besloten mij van elk contact met de tegenwoordige hoofdbestuurders van de bij meerge noemd comité aangesloten bonden te onthouden, zoolang zij niet, geheel te mijnen genoegen, in woorden en in da den, blijk hebben gegeven van een an dere mentaliteit." AANBESTEDINGEN. Bij de gehouden aanbesteding voor het gasthuis en het burger weeshuis al hier, voor het jaar 1925, was het minst ingeschreven voor rijst per K.G. 0.22 door den heer N. Zandee; zout per K.G. 0.09 door den heer J. B. van der Schaaf suiker per K.G. 0.58 door dezelfde koffie per K.G. f 2.10 door dezelfde brandhout per Stère 12.50 door den heer L Back steenkolen (Ruhr) per 10 ton 241.50 door dezelf de anthraciet (Limb.) per 10 ton 411.50 door dezelfde anthraciet (Belg.) per H.L. 3.50 door dezelfde zeep, le kwal. merk „Hamer" per K.G. 0.34 door den heer N. Zandee stijfsel per K.G. 0.28 door dezelfde Sunlight Zeep (Holl.) doos 4 stukken 0.41 /2 door den heer J. B. van der Schaaf soda per K.G. 0.05 f2 door den heer N. Zandee De vliegtocht naar Indië. Naar de „Haagsche Courant" ver neemt, zullen Van der Hoop en de zij nen bij hun aankomst te Batavia na mens de regeering worden gehuldigd, in tegenwoordigheid van den gouver neur-generaal van Nederlandsch-Indië. Den vliegeniers wacht een onderschei ding in den vorm van een ridderorde. Ernstig vliegongeluk nabij Helder. Gisterenmiddag te 4 uur 10 had op het vliegveld „De Kooy" nabij Helder een tragisch ongeval plaats. Bij het lan den van één der oefeningsvliegtuigen werd de kwartiermeester Van Dort ge raakt door de schroef van het toestel, hij overleed bijna onmiddellijk aan de gevolgen hiervan. De stoker 1ste klas Verhoef werd' eveneens geraakt en moest naar het hospitaal worden ver voerd. Het toestel zelve is zwaar be schadigd. Buiten verantwoordelijkheid der redactie De cople wordt nlot teruggegeven Mijnheer de Redacteur, Gaarne zal ik gebruik maken van de gelegenheid die U mij nog openstelt om Veritas 11 te antwoorden en ik kan daarbij kort zijn. Neen, neen Veritas II 1 Zóó zijn we niet getrouwd 1 Ik had me voorloopig eerst eens wil len bepalen tot Nederlandsche toestan den. Dèarom stelde ik U, in mijn eerste beantwoording, de categorische vraag „Bewijs U eens waar en op wélke plaats heeft Mr. Troelstra het gebruik van geweld aanbevolen Die vraag werd reeds méérmalen en op èndere plaatsen gesteld, doch bleef onbeantwoord. Ik wensohte mij die gelegenheid nu evenwel eens niet te laten qptgaan. Zélf voelt ge natuurlijk wel, dat de beantwoording daarvan voor het al of niet bestaansrecht van de B. W. (haast schreef ik Bébé), die U zoo na aan het harte schijnt te liggen, beslissend is. Anders was het volksbedrog of is het instituut gebruikt om er demagogie me de te bedrijven. Gij nu blijft in gebreke bij die bewijs levering. Ik nu ben zoo vrij, onder ver wijzing naar de Kamerrede van den staatsman Mr. Traelstra van 12 No vember 1918 (bladz. 343), den lezers van dit blad het trekken van de conclu sie over te laten. Evenals in uw eerste stuk, haalt ge er thans weer allerhande buitenland- sche zaken bij. Doch wat bewijzen die voor Nederlandsche toestanden Ik zou die zelfs nog kunnen uitbrei den, door bijvoorbeeld te wijzen op het bloedig geweld-regiem van de Chris telijke Horthy dictatuur in Honga rije, op het Italiaansche (thans stuip trekkende) fascisme, op de Spaansche militaire dictatuur van Primo de Rivé- ra, die het Spaansche Volk, ontsnapt aan den gruwel, van den wereldoorlog, ter slachtbank leidt op de bergslagvel- den en in de dalen van het Marokkaan- sche Sultanaat van el Raisoeni. Doch nogmaals, wat bewijst dat voor toestanden ten onzent Mannen maken dé geschiedenis, niet 1 Veritas 11 1 Wel kunnen ze geschiedenis maken. En eyenmin als men een revolutie m&akt, net zoo min is de democratie een systeem dat zich straffeloos buiten werking laat stellen. Van dit laatste meen ik U in mijn vorig stuk eenige bewijzen te hebben bijgebracht. Ge verwijt mij gebrek aan objectivi teit, ik zou U kunnen zeggen, dat ge nóg in het net der demagogie zijt ver strikt. Intusschen beterschap Veri tas III VERITAS. In het stuk van Veritas II is bij de correctie een regel weggevallen. Den betreffenden zin zullen wij daarom nog eens herplaatsea. Hij moet luiden „Slechts een paar honderd leden telde de communistische partij, maar zij hebben het meesterlijk verstaan, over 150 millioen Russische boeren e» arbei ders te heerschen." ST. MICHAELS-ACTIE. Mijnheer de Redacteur, Gaarne zag ik mij een plaatsje inge ruimd ter beantwoording van het stukje van „een Kath. Democraat". Het ver wondert „een Kath. Democraat" dat tot nu toe in Zeeland geen enkele actie wordt gevoerd om tot oprichting eener studieclub „St. Michaël" te komen. Heeft die verwondering reden van be staan Of juister gezegd, kan Zeeland worden geacht met andere provinciën op politiek gebied in gelijke lijn te lig gen En zoo ja, dan nóg vraag ik mij af Is zonder meer te verwachten, dat in Zeeland een voldoende actie, om tot oprichting van bovengenoemde clubs te komen, door Kath. Democraten kan worden ontplobid Dit zijn altemaal vragen, welker oplossing men zou kun nen vinden, indien over voldoend fei tenmateriaal zou worden beschikt. En dit heeft Zeeland niet it. het algemeen is hier zeer'weinig ontketend op poli tiek terrein, trouwens de belangstelling, die maar matig is, laat zulks ook niet toe. Het heeft mij tot nu toe dan ook weerhouden om openlijk op te treden. Nu een Kath. Democraat zich daar over verwondert, voel ik mij verplicht hem van zijn verwondering te ontlasten en mede te deelen, dat reeds de eerste schreden zijn gezet. Zoo het mocht blijken dat de Demo craten onder ons niet slapen en dat er velen zijn, dan zullen meerdere schre den volgen. Mochten zij aarzelen op grond van het niet oplossen van boven gestelde vragen, dan wil ik hen hier wel zeggen op welken grond ik het aandurf en die leuze „De Geestdrift is de Moeder van Grootsche daden", geldt ook voor Zee land. Mijnheer de Redacteur, mijn hartelij- ken dank voor de mij afgestane plaats ruimte, C. J. N. DE GRAAFF, Kasteelstraat 65. Stuur nog heden uw adhaesiebetui- gingen aan onderteekenaar of aan den heer A. Maes, Kanaalstraat 78. Mijnheer de Redacteur, Beleefd verzoek ik U opname van onderstaande regelen, waarvoor mijn besten dank. Den Katholiek Democraat zoude ik .willen attent maken op De Democra tische Partij, waarin plaats is voor ie der die de democratische gedachten is toegedaan. De partij streeft er naar menschen van iedere godsdienstige richting in haar vereenigd te krijgen en ik zou den Katholiek Democraat wil len wijzen op punt 3 en 6 van ons be ginselprogram Nationale ontwapening. Volledige uitvoering van het grondwet tig voorschrift, dat ieder zijn gods dienstige meeningen met volkomen vrijheid belijdt. Geen godsdienst mag de scheidings lijn vormen van democratisch gezinde Nederlanders. De welvaart van land en volk zal afhangen van de Eenheid. De nieuwe komende maatschappij moet staan in het teeken der democratie en allen die dit willen zien en begrijpen vereenigen zich om door uitvoering der groote democratische gedachten te ko men tot zoo zeer verlangde eenheid, welke de rust kan brengen in de opge laaide en brandende gemoederen van dezen tijd. Voor allen die belangstellen in ons beginselprogram ben ik te bereiken in Hotel „Albion". A. DE GOEIJ—BLOM. ENGELAND EN RUSLAND. De Engelsche minister van buiten- landsche zaken, Austen Chamberlain, heeft den sovjet-vertegenwoordiger Rak-owski per nota medegedeeld, dat de Britsche regeering het op 8 Augustus jl. geteekend BritschRussisch verdrag niet aan het parlement kan voorleggen. Een andere nota betreft d-e sovjet propaganda in Engeland. Bevestigd wordt, dat de „brief van Zinovief' in derdaad van dezen sovjet-leider afkom stig was en de Russische regeering wordt nogmaals gewezen op hef on toelaatbare van een zoodanige actie. ENGELAND EN DE VOLKENBOND. De tekst is gepubliceerd van den brief van de Britsche regeering aan het secretariaat van den Volkenbond, waarbij uitstel van behandeling wordt gevraagd zoowel voor het protocol als voor de ontwapeningskwestie, aange zien de nieuwe Britsche regeering zich nog niet voldoende in deze materie heeft ingewerkt om voor de a.s. verga dering van den raad op 8 December haar oordeel gereed te hebben. Uit de formuleëring blijkt, dat de regeering de gedane voorstellen geenszins verwerpt, doch alleen verderen tijd voor beraad noodig acht. DE AANSTAANDE RIJKSDAGVERKIEZINGEN. Uit welingelichte republikeinsche bronnen werd te Berlijn vernomen, dat de Duitsche monarchisten het plan heb ben opgevat, het Engelsche voorbeeld te volgen en vlak voor de algemeene verkiezingen een brief van Herriot openbaar te maken, welke verwarring teweeg zou brengen onder de drie middenpartijen en die zou moeten dienst doen als een „bombshell". Dit plan kwam ter oore van republi keinsche aanhangers, die het plan nu bekend gemaakt hebben. De drie regeeringspartijen baseeren de verkiezingscampagne op het succes van. hun bewind, voornamelijk inzake de betrekkingen met Engeland en Frankrijk. De republikeinsche en libe rale elementen beweren, dat zij groo- tendeels verantwoordelijk zijn voor Poincaré's val en dat toen Herriot aan het bewind kwam, het voor de liberale Duitsche regeering mogelijk was in een goede verstandhouding te komen met de liberale Fransche regeering. De mo narchistische partijen hebben thans geen populaire verkiezingsleuzen. Der halve heeft een dezer partijen het En gelsche voorbeeld willen volgen en zij was, volgens de republikeinsche bewe ring, voornemens een brief te publicee- ren, waarin de Fransche premier Her riot zich richt tot de Italiaansche, Bel- Wij vestigen er de aandacht op, dat thans uitsluitend ver kocht worden in verpakt in met zwarten opdruk. Weigert alle andere verpakkingen. London. hetgeen bep consternatie begaf mi maar mei ienen, da; patiënte 3, zood; naar d< gische en Britsche premiers, en erbïl hen op aandringt Duitschland de'l oorlog te verklaren teneinde dit 1 opnieuw te onderwerpen. Zulk een brief zou een dag of twee voor den verkiezingsdag gepubliceerd! worden, zoodat Herriot den brief nietl meer op tijd kon tegenspreken. Del monarchisten verwachtten, dat dezeI brief verwarring zou brengen in het I republikeinsche kamp. Drie goede bekenden van de Roller- damsche politie hebben gisterenavond I getracht, op brutale wijze hun slag tel slaan. Het is hun echter duur te staail gekomen. De politie had bemerkt, dat in den| loop van den avond een drietal ver-1 dachte individuen den Franschen Bazar waren binnengegaan, met het klaarblij kelijke doel, zich te laten insluiten. I Eenige rechercheurs verborgen ziek toen in de omgeving van de bijouterie-1 afdeeling, waarop de dieven, naar mei vermoedde, het gemunt hadden. Naar achteraf bleek, was dit vermoedeil juist. De Fransche Bazar sluit om negei I uur. Kort nadat de bedienden het ge-1 bouw hadden verlaten kwamen de drie sujetten te voorschijn. Het bleek al delijk, dat de bijouterie-afdeeling het I doel was. Daar braken de dieven de j verschillende vitrines open en ze maak ten zich meester van een groote hoe-1 veelheid gouden ringen, manchetknoo- pen, medaillons, horloges, etc., naar later door de betrokken chefs der firma I werd geconstateerd, tot een totale waarde van ongeveer duizend gulden. Hiermede wilden ze zich verwijde-1 ren en ze slopen naar de trap, die voert naar 't benedengedeelte van de zul, dat op de Kipstraat uitkomt. Voordat ze echter de trap hadden 1 bereikt, sprongen de rechercheurs, met I de revolver in de hand te voorschijn,! den dieven toeroepend, dat ze moesten| blijven staan. Dezen stoorden zich i aan dit bevel en hun buit wegwerpend, I trachtten ze te vluchten. Hierop schoten de politiemannen. Twee der dieven werden aangeschoten en stortten j wond neer. De derde, die het nutieloo-l ze van een wanhopige vlucht inzag, gal zich toen over. Het was de 40-jarige| Ios-werkman G. A. M. De twee gewon den werden door den Geneeskundigenl Dienst, die direct gewaarschuwd werd, I naar het ziekenhuis aan den Coolsin- J gel overgebracht. Het waren de 29-1 jarige B. F. A., een Amsterdammer, de 30-jarige H. L., die onder zijn tra-1 wanten en bij de politie als „de schrik! van het Westland" bekend staat, A. had een schotwond in het rechter-1 been gekregen. De wonde was nietl ernstig. Nadat hij in het ziekenhuis! aan den Coolsingel verbonden was, I werd hij met M. op het politiebureu I aan de Lange Torenstraat in verzeker-1 de bewaring gesteld. L. was er slechter afgekomen. Hij had een schotwond aan den hals en was te- vens ernstig aan een schouder gewond- De kogel was daar dwars doorheei gegaan. Zijn toestand was gisteren avond laat niet zonder gevaar. Onder leiding van den inspecteur K. F. v. d. Wild, werd door de politie I een nauwkeurig na-onderzoek inge- j steld. Het gestolene is in beslag gem>l men. De politie heeft ongetwijfeld eenl goede vangst gedaan. Zooals gezegd. I zijn de dieven goede bekenden. Men ging lang hun gangen na. In het gemeentelijk ziekenhuis aan j den Tapijtweg te 's Gravenhage heen zich een ernstig ongeval voorgedaan. Tegen den avond werd daar een pa tiënte binnengebracht die in bewuste- loozen toestand verkeerde. Door <j twee wachtzusters van de zaal werd a patiënte in ontvangst genomen en naa de badkamer gebracht, zooais bij op neming gebruikelijk is. Toen germrnc tijd later in den nacht een der hoor verpleegsters op de zaal kwam om der zusters te zoeken, vond zi] n mand. Men zocht en zocht, maar g van"de beide wachtzusters was te o intui iets m slotte krach geop gron bewu vert bewust sterke g; Or gen om op te a and midd bier i. heri men „eelde, gebru toe jroote Eindelijk badkamer, van niet openen waarin de pa #as vervoerd dat de deur i open kon. Men begreep do badkamer jpeeld en ten moeite, nadat baald, de deur patiënte op den i oen zuster in b en verder in het lor, eveneenq jat er een st- trek heerschte maatregelen mesten weer _r 5el bij de patiënte (ers gelukte. D jen volgenden teruggekeerd. Bij onderzoek waarover reeds Jtlaagd, zooals r jiebode" mededeelde door bij het ontsnappen. Het is aan het je hoofdverpleegsl zusters even noodig val zoo betrekkelijk I penanders waren drie slachtoffers gev Gisterenavond schen weg voor de made een ongeveer 2'. gereden door een hvam met een wagen van de markt in Delf goeden kant van der (eur, die achter hen rijn auto tegen hem bewusteloos opgenom ning binnen gedrager I naar een ziekenhuis vervoerd. Een 55- I der te Langerak, is.d reden. De tram is ove gegaan. In zorgwekk hij opgenomen in Hoogeveen. De ma mist de tram niet zi Op het station te L itationsambtenaar do reden. Het hoofd wen scheiden. Een 1 I Gasselte is gisteren v Naar het huis I Breda is overgebrac dente te Baarle Nas burgsche Bank door I onachtzaamheid en sli I Jan f 130.000 moeten rijn. O.m. moeten er ten en innen van vn sommen verloren- zijn. De autobandiet) I laatsten tijd in Enge op, dat de politie-aut hebben, politiekorps- njdende auto's in te I mingham werd dezer I weiier voor 1500 pond |ven ontkwamen per au leen vaart van 40 mijl Iwaafbij een vrouw w Igedood. Een premie v; Ivoor hun opsporing ui ver echter zonder I Beckenham werd I autobandieten gepleeg [politie de daders op h I men. In het Eastland ben vijf dieven in- een I pond aan contanten e I bedrag aan postzegel I ontvreemd, terwijl t 1 buiten de wacht hielde |tal wist te ontkomen. De „A d r i a hi o r m. Maanda; 1 ichtige Oceaanstoom: IMii Iaat te New-Yo I ®l ijs en met gemis r wanning. Het schip 'an Engeland naar An J Sehad met een ijskoud [sneeuwstorm. Een i [aan stukken geslagen |'en zoodanig beschai bruikbaar waren. De n boord is gespoeld, deec reis met de „Adriatic |(en engagement gekr I®gen,t te Londen. Eei 'oortgezweept door loet een snelheid van |«n van het voorsc |™een in de zee en m I, er terugvinden. De 'even vaart te vermir J 'Wde piek te blijven, r l»üt'ngsboeien uit, dof ven- die het schip *80nnen te teisteren, Ivf! yerbIhf °P die Jf'fchjk en dus verl L fede 12 uren, die c ES?» de Passagiers De beman! «eldhaftig te hebben ri -De m i s d a d i i!" Chic a go Vest''"'5 van °'Ba tfcL.g^Cfbiedigde <luze„Hgerswereld te c («l a e" bewondcrai. L°0nd is dezer dage I kini, ns medegedeeld I dacht misdaad heef -.«gevestigd op den toestand in

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1924 | | pagina 6