Hissiogsche Courant jtyvèodét Blad jifu 2! mm IORM? jBvÜENTEBESTUUR Vervolg Binnenland Stads* en Provincienieuws VAN DE VAN HINDERWET. o„«7 en Weth. van Vlissingen brengen Se de artikelen 6 en 7 der Hinder- ter openbare kennis, dat bij hen is oVnmen een verzoek van de Stoom- "L Maatschappij „Zeealnd", alhier, orn Burning tot het oprichten van een ljft- filatie welke gedreven wordt door een S o-mótor van 3/2 P.K, in het perceel Braai bekend gemeente Vlissingen, ffi A No. 2347, plaatselijk gemerkt Bou- K Evertsen No. 34 dit verzoek met de bijlagen, te be- met Maandag, den 24 November Ej 0n de gemeente-secretarie (3e afdee- L\ (er visie zal worden gelegd, en dat maf dien datum schriftelijk bezwaren bij college kunnen worden ingediend. Oo den veertienden dag na dien, zijnde M Sen December 1924, zal ten gemeente- iitze des namiddags ten 3 ure, gelegen- Ui 'worden gegeven, om bezwaren tegen rt oprichten dier inrichting m te brengen, wwiil daarbij zoowel de verzoekster als - die bezwaren indienen, in de gelegen- H worden gesteld deze mondeling en ïhriftelijk toe te lichten, Zoowel de verzoekster, als zij, die be- •«iren inbrengen, kunnen gedurende drie Ln vóór den Ren December 1924, ter „Jeente-secretarie (3e afdeeling) van de ftr zake ingekomen schrifturen kennis ne-, "ftorts zij er de aandacht op gevestigd, u volgens de bestaande jurisprudentie |,i,t lot beroep zijn gerechtigd zij, die met Iitreenkomstig artikel 7 der Hinderwet tor het gemeentebestuur of een of meer !Wr leden zijn verschenen, teneinde hun- bezwaren mondeling toe te lichten. ..Vlissingen, den 22 November 1924. Burg. en Weth. voornoemd, VAN WOELDEREN. De Secretaris, F. BISSCHOP. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag 21 November. Algemeen debat. IDe Minister aan het woord. Hij vond alleen een reeks details, waaronder de notie-Ter Hall in zake de oud-gepen- iionneerden. Deze wees de Regeering il omdat zij zich niet wil binden door «1 belotte. Herziening der Kieswet heeït wemig lans, tenzij de-heer Dresselhuys een plan voorlegt. Geen onderwijscommissie zal de Ke- teering instellen, tenzij alle partijen te willen, hetgeen niet het geval is. Ei komt dus niets van. Voor landbouw doet de Regeering «tl veel. Zij kan echter niet heipen, dat (e vorst te vroeg inviel en het doet laar genoegen dat de vorst al weer luorbij is. De landbouw is ei niet lucht aan toe, hetgeen de Minister met «Iers aantoont. Voor de emigratie doet de Regeering serveel zij gaf dit jaar eer meer dan ader steun. Het belang ervan ziet de Regeering ten zeerste in. De Minister ontkende dat hij de klonomie der gemeenten aantastte. Hij tadt de gemeenten binnen de perken van haar macht en heeft daartoe be- voegdheid. Percentsgewijze is het aan- til vernietigde gemeentelijke besluiten uiterst gering en niet noemenswaard. De Zondagsrust bij de spoorwegen •ordt zooveel mogelijk bevorderd, •aar bizondere gebeurtenissen dwin- (en nu en dan tot het inleggen van fflra-treinen. Gebeurde dit niet dan W de dienst in de war. lat de Regeering van het Protocol 'nGenève zei, laat zich begrijpen. Zij stat iedere actie tot vermindering f" bewapening maar acht die alleen iateraationaa! mogelijk. Overigens is de Regeering vol belangstelling voor het "aagstuk. Ten aanzien van het algemeen beleid jerd niet veel belangrijks meegedeeld. De Minister bracht hulde aan mr.Troel- een partij die een dergelijk veld- «ter verliest, treft een zware slag. Het Jas een eer met hem den degen te wisen omdat hij breed was in zijn 'fatting en wars van kleinheid. De Minister had eer lof verwacht, dat J'-ich telkens bij gewijzigde omstan- I 'gheden aanpaste dan een telkens her- JJld verwijt dat hij niet standvastig 'as' De bakens moesten nu en dan jtaet worden als het getij verliep en achtte de Minister een bewijs van M regeeringsbeleid. wat nu de coalitie betrof zette de "twister uiteen dat een coalitie iets an- tas is dan een fusie. Een coalitie kan 'msten op principieele grondslagen óf Pfa'ge punten van practisch regee- De Tweede soort is altijd irn omclat ziï gemakkelijk kan stran- fe[ .?P een principe-verschil. De rech- i.''"e heeft steeds berust op principes 1,1- R Piactische punten. Moeilijkheden tiwiv met maar daarvoor is het een Nooit k Tiber; N was. Het I" ten te itidevw 0011 meer oneenigheid was er 'Derale >partij dan toen zij één leÏL et 'leeH steeds getracht sa ri» w^Fken mei de geheele Kamer liion zooveel mogelijk met de i r?ehts. De ervaring leerde dat SHijk is mits de beginselen van onderling vertrouwen en verlangen naar onderling overleg aanwezig zijn. Denkbaar is het geval, dat samenwer king in de rechterzijde niet meer moge lijk was. Dan zal er een tijdperk van verval aanbreken, een periode van za kenkabinetten, die zal leiden tot een algemeen geroep om een „sterken man". Wat daarvan in ons land voor de vrijheid zou beteekenen, begrijpt ieder. Vandaar dat de Minister als zijn per- roratie deze vermaning gaf het verle den zij voor ons allen, ouderen en jon geren, een les 1 Hetgeen beteekent rechterzijde weet wat ge doet als gij de coalitie ver breekt, want dan is Nederland voor de haaien 1 Trouwens, wie denkt dat die coalitie afgeloopen is, snapt van politiek niet veel. Minister Colijn heeft de millioenen weer laten dansen om te doen zien dat hij niet somber was als hem somber heid werd verweten, niet luchthartig als hem luchthartigheid werd verweten. Van de eenzijdige ontwapening wilde hij niets weten ëh bovendien hielp hem die voor het oogenblik niet veel. Geen advies hoe de sluiting van het budget kon worden verkregen, had hij ontvangen. Het verdeelen van het te kort over eenige jaren had meer na- dan voordeelen en daarom is het nage laten. Rust in de financiën is vóór alles gewenscht. Voor de toekomst moet men zeer voorzichtig zijn. Veel is me,t geweld te gengehouden en het is dus te wachten dat van alle zijden thans aandrang tot verhooging zal komen. Wij zijn er nu met de begrooting maar wij kunnen nog niets bijzonders uitrichten. Het bedrag dat de schatkist van rijk, pro vincie en gemeenten van het voiksinko- men vraagt is 30 en dit is veel te veel. Over de Rotterdamsche Bankvereeni- ging kan de Minister niets nieuws mee- deelen, omdat er niets nieuws was. Als de Minister alle factoren in aan merking neemt en.dan de begrooting van 1913 als basis neemt, dan mocht deze voor 1925 bedragen 540 millioen, dat is 70 miliioen minder dan thans het geval is; Veel te hoog is die dus niet meer en er valt niet veel meer op te bezuinigen. Materieel is er niet veel meer te bereiken omdat de staatkundi ge inrichtingen niet meer beperkt kun nen worden. Alleen overleg op onder wijs- en defensiegebied kan tot bezuini ging leiden en tot dit overleg riep de Minister alle partijen op. Nederland en België. Omtrent de verhouding tusschen Ne derland en België herinnert de minister van buitenlandsche zaken, blijkens de memorie van antwoord op het afdee- lingsverslag der Tweede Kamer, er aan dat, nadat in Mei 1920, na afloop der onderhandelingen, de afwikkeling van de herziening der verdragen van 1839 was blijven steken, meer dan eens ont moetingen hebben plaats gehad tus schen den minister en zijn Belgischen ambtsgenoot, bij welke ontmoetingen in verband met de oplossing van de gerezen moeilijkheden de mogelijkheid der wederopneming dier afwikkeling werd onder de oogen gezien. Dit laat ste is ook het geval geweest bij het onderhoud dat de minister in Septem ber 1.1. te Genève had met den tegen- woordigen Belgischen minister van bui tenlandsche zaken. Wanneer deze besprekingen tenslot te, zooals voor een duurzame vriend schappelijke verhouding tusschen beide nabuurlanden wenschelijk is, tot resul taat zouden leiden, dan ligt het voor de hand, dat de regeling zou staan in het kader der vroeger ontworpen overeen komsten, waaromtrent de minister ver wijst naar de uitvoerige mededeeling in Maart 1920 door het departement van buitenlandsche zaken aan de pers ver strekt en opgenomen in de dagbladen van denlöen dier maand. In die mededeeling, welke aansluit aan het op 15 September 1919 door den minister ingezonden antwoord op een tweetal vragen van het Kamerlid jhr. Van Doorn, werd ook de medewerking van Nederland behandeld aan de tot standkoming van verschillende kanalen tusschen de Schelde, de Maas en den Rijn. Wanneer voor een gedachtenwis- seling met de Kamer over die kanalen het oogenblik gekomen zou zijn, zou de minister gaarne door het verstrekken van de noodige inlichtingen die ge- dachtenwisseling vergemakkelijken. Thans acht de minister daarvoor geen aanleiding aanwezig, maar wel kan hij nu reeds de verzekering geven dat hij niet zijn medewerking zou wil len verleenen tot overeenkomsten inza ke den aanleg van waterwegen tus schen de genoemde groote rivieren, waarin niet het beding zou zijn opge nomen, dat op die waterwegen zoowel in Nederland ais in België de scheep vaart vrij zal zijn van alle heffingen en beperkingen, van welken aard of onder welken vorm ook. De lijkverbranding. In zijn Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer deelt minister Heemskerk mede, dat de lijkverbran ding in de eerste plaats behoort tot het ressort Van 's ministers ambtgenoot van binnenlandsche, zaken. Bovendien heeft de regeering met de indiening van een wetsontwerp het hare gedaan om op dit gebied tot een geregelden toestand te komen en ligt het buiten haar bereik den voortgang van dit ont werp te bevorderen. 's Ministers standpunt is bij zijn op treden geweest dat op den onder zijn ambtsvoorganger met betrekking tot de houding der politioneele en justitionee- le autoriteiten geschapen toestand, hoe zeer in zich sluitend ee'ti tolerantie ten aanzien van met de wet strijdige feiten, niet zonder meer kon worden terugge komen. Buiten de grenzen van de des tijds getroffen regeling mag echter z.i. in geen geval worden gegaan. Dit is de reden waarom hij onlangs, toen men zich tot de betrokken autoriteit wendde met het verzoek een reeds begraven lijk, na opgraving, te doen verbranden, evenals in een reeds vroeger voorge komen geval, heeft te kennen gegeven dat in deze niet de minste medewerking kan worden verleend. De rijwielbelasting. In de Memorie van Antwoord op het verslag van de afdeelingen der Tweede Kamer óver hoofdstuk financiën, deelt minister Colijn het volgende mede over de rijwielbelasting Bij het bepalen der wijze van hef fing is gestreefd naar den meest moge lijken eenvoud, zoowel in het belang van het publiek als om de kosten laag te houden. Dit doel is ongetwijfeld be reikt. Eenigszins teleurstellend is het, dat niettemin over de wijze van heffing wordt geklaagd en dat nog wei op een tijdstip, waarop toch reeds gebleken is, dat de aanvankelijke berichten over be zwaren dier heffing overdreven zijn ge weest. De klachten over diefstal van rijwielmerken zijn zeldzaam geworden, toen men had leeren zorgen voor een goede bevestiging ervan. Gebruik van valsche plaatjes komt weinig voor. De verhalen over h.et verhuren van rijwiel plaatjes verdienen weinig vertrouwen. Het zal wel uitzondering zijn, dat de bezitter van een rijwiel dit zoo weinig gebruikt, dat het huren van een merk voor hem zooveel voordeeliger uitkomt dan de aanschaffing, dat hij zich de moeite van het telkens halen en terug brengen van het merk zou "getroosten. Nummering van rijwielmerken zal be teekenen belangrijke kosten zonder daaraan evenredig nuf. Ook numme ring van alle rijwielen als grondslag VLISSINGEN, 22 NOVEMBER. Winkelsluiting. Wij brengen in herinnering dat ge durende het tijdvak van 24 November tot en met 6 December de winkels tot des avonds 10 uur geopend mogen blij ven. Een vergissing. In ,de „N. R. Ct." komt een bericht voor dat de gemeente Vlissingen een 6 leening van 1 J4 millioen heeft aangegaan, bij verschillende Amster- damsche banken. Dit bericht moet op een vergissing in den naam der gemeente berusten. Toch achten wij het niet overbodig op deze vergissing de aandacht te ves tigen. Alhambra-Theater. •Wat de „Alhambra" deze week brengt, zal ongetwijfeld zeer veel pu bliek trekken. Na de rustige en goede films van de laatste weken geeft de directie twee groote sensatiefilms. Spannend, sensationeel zijn deze rol prenten dan ook in hooge mate, doch tevens geven zij gezonde romantiek en wilde avonturen, die niet nalaten te boeiep. „In de macht van den koning der bandieten" voert ons naar de onderste lagen van de samenleving en doet voor de beste detective-Iectuur niet onder. Een reeks van de zonderlingste ge beurtenissen voert tot het gewenschte einde. „Verbroken Ketenen" is een sensati oneel drama in 5 acten, waarin zeer goede artisten als Colleen Moore, M. M. Gregor en Ernest Torrence de hoofd rollen vervullen. De overgang.van Ted dy Wyndham van lafaard tot man is werkelijk spannend en geeft gelegen heid tot boeiende en voortreffelijke speelmomentjes. Vooral culmineert de spanning als hij de brug over het ravijn vernield heeft en vechten moet, waarop een ontzettende worsteling tusschen hem en den „bruut" volgt, die eindigt met den dood van den laatste in de draaikolk. De ruimte isons beperkt toegemeten, frr—-C (jroote fteuze - J/elle viltsoeriny Concurreerende grijzen 1/luyye /everiny beleefd, aanhevetend Veclr. 3ruf\^eriJ^firma^v.d^ Ve/de^j' j van een ambtelijke administratie ver dient geen aanbeveling. Teruggave van rijwielbelasting kent de wet niet en de behoefte daaraan is nog niet gebleken. De Huurwetten. De minister van justitie zegt in zijn memorie van antwoord aan de Tweede Kamer, dat de vraag, of de huurwetten kunnen worden ingetrokken, nog in onderzoek is. De huurcommisie is reeds voor meer dan 300 gemeenten opgeheven. Die gemeenten vallen daar door tevens automatisch buiten de sfeer der Huuraanzeggingswet. De laatste Kamerrede van mr. Troelstra. Over de afscheidsrede van mr. Troel stra in de Tweede Kamer schrijft de „N. Rott. Ct." De begaafde leider der S. D. A. P., die voortdurend zeer rustig, bijna lang zaam, gesproken had, kon bij deze pas sage (nl. toen hij mededeelde, straks geen deel meer te zullen nemen aan de parlementaire werkzaamheden) slechts met moeite zijn emotie beheerschen. Geen wonder bij een afgevaardigde, die zoozeer zijn gansche persoonlijkheid, gezondheid, werkkracht en als 't moest maatschappelijke positie, ten offer ge bracht heeft aan zijn staatkundige en maatschappelijke idealen 1 Geen won der ook, dat zijn partijgenooten hem, na een applaus, dat als een uiting van respect moest worden beschouwt, de hand kwamen drukken Ook het „Handelsblad" brengt een „saluut aan den geweldigen kampioen die hij geweest is" en noemt deze „rede van den scheidenden socialistenleider weer eens een geestelijk gebaar van groote allure." „Het Vaderland" schrijft „Wie onzer gevoelt niet het verlies, dat het parlement weldra gaat lijden Lotisico. De directie van de Loterijmaatschap pij Lotisico heeft besloten, in verband met de talrijke inbeslagnemingen door 'de politie gedurende de iaatste weken te Amsterdam, haar bedrijf in de hoofd stad voorloopig stop te zetten. APOTHEEK GEOPEND. Zondag 23 November is de apotheek geopend van den heer A. J. van Ocken- burg, Kleine Markt. maar toch willen we nog even uit het bijprogramma vermelden de altijd gees tige Miinchener prenten, zoo vol elegance. De onvermoeide pianist zorgde voor een goede muzikale illustratie. Operette-avond. Wij vestigen de aandacht op den operette-avond, die Woensdag a.s. in het Concertgebouw wordt gegeven door hef R. Kath. Kinderkoor. De lei der, de heer J. A. HoIIaers, is voor ons geen onbekende op gebied van zang en muziek. Het belooft wel een mooien avond te worden. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de in dit nummer voorkomende advertentie. Luxor-Theater. „Mooi Juultje van Volendam", drama in zes acten, vrij bewerkt naar het be kende tooneelstuk van Joh. Lemaire, wordt goed verfilmd weergegeven in de Luxor bioscope alhier. Mooi Juultje (Annie Bos), de draag ster van het stuk acteert in de verschil lende bedrijven op voortreffelijke wij ze zij geeft de Juultjes-rol met de noodige frischheid. Doch ook al haar medespelenden zij zonder uitzondering lof gebracht. Het eerste deel der geschiedenis speelt zich af in Voiendam en men kan genieten van het prachtige zicht op de Zuiderzee met de ranke visschersvaar- tuigen en van het pittoreske Volendam met zijn eigenaardige kleederdrachten en karakteristieken bouwtrant. De derde acte verplaatst ons naar het mondaine Brussel, waar de ateliers van pseudo-kunstschilders, waar de „Salon de reception pour dames", naar die fijne inrichtingen en besloten clubs, waar flirt en coquetterie den boventoon voeren. Dankbaar zijn we echter voor het schitterende panorama, wat ons van de Belgische hoofdstad geboden wordt. In het zesde bedrijf is Mooi Juultje verzeild geraakt in een bar van minder gehalte het resultaat van een afzijn van drie jaar, ais uitvloeisel van een nachtelijke vlucht uit de ouderlijke wo ning. Hier wordt ze gevonden door „Kruie bitter", die op zoo eminente wijze een humoristischen draad door het verhaal weet te weven. Aan het slot vindt de hereeniging met de ouders plaats, juist intijds, want moeder, gesloopt door verdriet, wordt (Ingez. Mededeeling.) van deze wereld weggenomen. Na enkele maanden wordt het huwelijk voltrokken met Piet, die zijn Juul in Canada niet vergeten kon en woord hield, door haar alleen tot zijn levens gezellin te begeeren. Het bijprogramma is rijk voorzien, alleen de glansrijke opnamen van de Iguaza-watervalien zijn een bezoek ten volle -waard. Ontslag 'personeel Prov. stoombooten. De afdeeling Vlissingen van den Centralen Bond van Transportarbeiders heeft een manifest verspreid, waarin geprotesteerd wordt tegen het ontslag van 10 man van het personeel van den provincialen stoombootdienst, welk ontslag aiieen mogelijk is geworden door het overige personeel schandelijke arbeidstijden op te dragen. In het manifest wordt hulp §n medeT werking verzocht om aan dezen onge- hoorden toestand een einde te maken. Mandoline-vereeniging „Apollo". Blijkens achterstaande advertentie geeft bovengenoemde vereeniging Don derdag 27 November a.s. een concert in „de Oude Vriendschap", met mede werking van een mandoline-soliste,mej. M. Molevelt, met haar medewerkers mej. A. Schifferly, piano en den heer M. Molevelt, guitaar, allen uit Delft. Deze vereeniging welke ernstig streeft naar „verheffing van het mando line- en guitaarspel tot een volkskunst, waard beoefent te worden" is hier te Vlissingen een oude bekende, maar ook te Middelburg en Souburg deed zij reeds van zich spreken. Over een con cert te Middelburg op Woensdag 20 Februari 1924 bevatte de „Midd. Ct." ook een zeer waardeerend verslag. Het bestuur van „Apollo" doet blijk baar alles om in dit genre muziek het hare bij te dragen tot de ontwikkeling van het muziekleven in onze gemeente en heeft nu weer moeite noch kosten gespaard om de medewerking van eenige uitstekende krachten op haar a.s. concert te hebben, en wij twijfelen niet of de groeiende belangstelling voor deze vereeniging zal zich weder uiten in een druk bezoek. Voor nadere bijzonderheden zie men achterstaande advertentie. Voorstellen aan den gemeenteraad te Middelburg. Burg. en Weth. stellen den raad, na langdurig overleg met de commissie voor georganiseerd overleg, een nieuwe wachtgeld-verordening voor. In die verordening is o.a. een ruimere om schrijving opgenomen van de gevallen, waarin wachtgeld wordt verleend dan het oorspronkelijke en voorziet thans in alle gevallen, waarin voor een amb tenaar zonder diens Verzoek het vaste dienstverband eervol voor den pensi oengerechtigden leeftijd wordt beëin digd, terwijl buiten twijfel wordt ge steld, dat het wachtgeld ingaat op denzelfden dag als waarop het dienst verband eindigt. Ook is het mogelijk gemaakt, dat een ambtenaar gelegen heid heeft als hij weet dat zijn betrek king zal worden opgeheven, wachtgeld aan te vragen, ook voor die betrekking officieel eindigt, zulks opdat hij in dien tijd een nieuwe betrekking kan trachten te verwerven. Gedurende een maand na de opwachtgeld stelling zal het loon ten volle worden uitgekeerd. Het wachtgeld wordt verleend bij een dienstverband van 3 jaar of korter gedurende 15 van dat verband, en zoo telkens 5 meer voor ieder jaar langer dienstver band tot het bij 20 jaar IOO bereikt. Gedurende een jaar of korter wordt 2/3, verder loon uitgekeerd. Verder wordt voor een goede contro le o.a_ bepaald, dat tijdens verblijf van den óp wachtgeld gestelde buiten het rijk in Europa gedurende langer dan een maand het wachtgeld stil staat. In verband met het terugbrengen van het aantal leerkrachten van het open baar vervolg-onderwijs van 3 op twee, stellen Burg. en Weth. voor den heer J. Lampert op wachtgeld te stellen. De Algemeene Zeeuwsche Electriciteits Maatschappij. In de hedenmiddag gehouden ver gadering van de A. Z. E. M„ gevestigd te Middelburg, werd aan de orde ge steld de vaststelling van de balans, welke aanwijst aan activa voor gebouw en terrein 29000 electrische centrale te Domburg 20.000 inventaris, fa- frieksinrichting en gereedschappen ƒ23.218.27; kosten kapitaalsuitbrei ding 1070.92 goederenvoorraad ƒ81.742.49 onderhoudswerken de som van 11977.30 vooruitbetaalde onkos ten en interest ƒ3378.90; debiteuren 46.106.341/2 kas ƒ1451.98172 ver- liessaldo ƒ41966.05172. Aan passiva wordt gemeld aandee lenkapitaal (ƒ300.000, in portefeuille ƒ201.000) ƒ99.000 preferente winst- aandeelen (ƒ200.000, in portefeuille 199.000) 1000 crediteuren (han delsschulden ƒ25083.93 en geleende gelden 18725.56i/2) ƒ43809.49172 te betalen promessen ƒ90.000; kassier ƒ11411.28; ontvangen termijnen on derhanden werken 6392.80 reserve debiteuren ƒ5164.47 te betalen onkos ten en intrest ƒ1462.10172 dividend rente 166.1 \y2.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1924 | | pagina 5