HUIZEN en ERVEN FOTO-TOESTEL Vanaf 20 is de prijs wederom is nu 16 en per pak! HYPOTHEKEN DE KOSTER Co. HENNING's Fotohandel R i bs o WINKELHUIS Voor de Gezinswasch Nationale Hypotheekbank Publiek Verkoopen Operette=Avond magerheid. „IN DEN HERCULES" INGELIJSTE PLATEN „HAAGSCHE POST". CONTANT VERKOOPEN MUNTZILVER Badhuisstraat 63 I Duizenden huisvrouwen zijn trouwe verbruik- sters van dit artikel. Dit is niet te verwonderen. Zonder moeite, zonder den zwaren arbeid van den ouderwetschen waschdag maakt Rinso het goed prachtig helder. Koop nog heden een pak Rinso voor den verlaagden prijs van 16 cent. U kunt er werkelijk niet buiten. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ Ondergeteekenden als Correspondenten der te AMSTERDAM, berichten hiermede, dat zij voor goede Hypotheken geld beschik- baar hebben, Inlichtingen worden gaarne verstrekt. Notaris J. C. PAAP zal op Dinsdag 2 Decernber1924 's avonds te 8 uur, in het Café „De Oude Vriendschap a.d. Breestraat te Vlissingen, de navolgende, te Vlissingen. 1. het HUIS met afzonderlijke BOVENWONING en ERF aan den Boulevard deRuyte no. 56, groot 230 c.A. 2. het HUIS en ERF aan de Clijverstraat no. 24. groot 95 c.A. 3. het HUIS met BOVENWO NINO en ERF aan de Beurs straat no. 10, groot 56 c.A. 4. het HUIS en ERF aan de Marinestraat no. 4, groot 87 c.A. Betaling: 30 December 1924. Baten en Lasten 1 Januari 1925. De perceelen zijn te bezich tigen daags vóór en op den dag van verkoop, van 1012 en 2—4 uur, op vertoon van toe gangskaart, verkrijgbaar ten kan tore van genoemden Notaris PAAP. Schitterend Gecostumeerde te geven door het R. K. Kinder koor, Directeur de heer J. A. Hollaers, op Woensdag 26 November a.s., aanvang 8 uur, in het Concertgebouw. Klasse A Operette ROZA DE SCHOONE SLAAPSTER" inV7 bedrijven, door Cornelia de Lange. Klasse BOperette „JORIN- DE en JOR1NGEL" in 3 bedrij ven, door Roelands. Entrée 50 cent, belasting inbegrepen. Plaatsbespreken op den dag der uitvoering van 12 tot 1.30 uur a 10 cent aan de zaal. Een beperkt aantal kaar ten verkrijgbaar Walstraat 28. Uit de hand te koop het met bovenwoning en open erf aan de St. Jacobstraat no. ISwinkel is diep 18H M., breed 5M M., hoog 4 M. Galanterie-inventaris kan desgewenscht wor den overgenomen, Te bevragen bij Notaris PAAP, die nadere inlich tingen verstrekt. DAMES. Een vertrouwd adres voor SCHEERMESSEN, SCHEER KWASTEN, SCHEERAPARA- TEN enz. is nog steeds H. ANGERMAN, KAPPER Bellamyparlt 37 Gebruik gedurende 2 maanden de beroemde OOSTERSCHE KRACHTPILLEN en U zult over Uw gewichts toename verwonderd staan. Deze pillen zijn zeer versterkend, geven U gezonden eetlust en doeri Uw organisme groote ver betering ondergaan. Uitsluitend verkriigbaar bij de Firma ARTH. HUFKENS, Hoofdsteeg 7, Rot terdam (Maison Sanitas), Tel 4538. Prijs per doosje van 100 Pillen f 1.50. Per 6 doosjes f8. Franco toezending na ontvangst van postwissel plus 20 cent voor porto of onder rembours. KUNSTHANDEL BURG IVIIDDELBURG (3e huis vanaf de Markt) —O Zaterdag e.v. Expositie Notaris J. C. PAAP, zal op Dinsdag 25 November 1924, voorm. 11 uur,aan- en bij het Pakhuis van den heer J. WAR REN, aan het Mariniersplein te Vlissingen, in het openbaar a Steigerpalen, Stellingplanken, Kalkmolen, Hand- en Krui wagens, Ladders, Kalkkuipen, Schaafbank, Werkbank, Steek met Boormachine, Slijpsteenen en andere Timmermans gereedschappen. Te bezichtigen 's middags vóór den verkoop. LEPELS EN VORKEN door vakmannen van echt zilver niet te onderscheiden, - veel beter dan Alpacca - Alleen verkrijgbaar BAZAR W. G E L D O F, St. JACOBSTRAAT Denk er aan, bij het koopen van Uw geschenken, dat een steeds de meest welkome verrassing is. Wij bieden U een keus uit een pracht- sorteering toestellen, terwijl wij voor meer gevorderde amateurs een uitgebreide collectie benoodigdheden en technische hulpmiddelen voorradig hebben Prijzen scherp concurreerend cjV - f

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1924 | | pagina 4