GESCHENKEN Winkeljuffrouw esTOMmiiic F™ A.S.J. DEKKER BETE811 HJ! DE ZON" 400 Orgels en Piano's Geriowê Alpacca Geirowé Alpacca Serrowé Alpacca Gerrawé Alpacca Bericht. Vüssing's goedkoopst sn meest gesorteerd Manufacturin-Magazijn bïsSr. hsstëi w©Ske aSfijd welkom zijn A Foto's van U ZELF of UWE KINDEREN, of Vergrootingen naar foto's van die U lief waren Blijvende waarde bezitten deze echter eerst dan, indien zij artistiek zijn uitgevoerd en onbe grensd goed blijven. Het daarvoor steeds meer bekend wordend adres is Fotograaf Lange Delft 134 Middelburg P.S. Op meerdere Vak-Tentoonstellingen bekroond It IN D E8BPEELS0 EOEREH m IIIE ilTIHLEI N. P. DE RIJKE, BELGISCHE LOODSEN, BELGISCHEN KOUSENHANDEL tot ongekend lage prijzen Goes - Rotterdam - Utrecht fraasthedBiiuwwinkelier Ipgf* Rekent U er op dat na Dinsdag 25 No vember geen Adver tenties meer kunnen aangenomen worden voor het ST. NICO- LAAS-NUMMER der Vlissingsche Cou rant" Stoomvaart. Stoombootdienst „TELEGRAAF" VLISSINGEN-RQTTERQAM VLISSINGEN-ZEEBRUGGE en BRUGGE Insulaire Hypotheekbank 99' PRIJSLIJST voor de a.s. Winterschoonmaak fl/ DIVERSE MANUFACTUREN C. BERLAGE «öclybe er W«H*9WattU®y»*i«effS8re h'J glipte uit ra'n han- over de bank hange, 1 n buurman, stond ook 't slot van het liedje, i aan een oor, naar dei n hoorEn -en, en m'n lijnen appel yroensdag vervolg maar van woest zijl I pies niets gemerkt, zij I een kalmeerende op-1 ie door hun eigenarei fcoraf nog worden bt- hoedigend zijn toege- in eikaars nabijheid I loopen ze dan eerst I op verkenning, tot zt I urd maar meestal I bzins driftig op elkaar (oppen tegen elkaar en duwen om den tegen- te drijven, tot een vai (leid gevoelt en op de» dan overwinnaar fejuicht, door een een- '-muziek begroet en es met gekleurde lap- omhangen en opge- hij door twee mannen den eigenaar en w- berk rondgevoerd. W intusschen opgevaa- |stal gebracht. de d i e r e n in' 'ost-Af rika.-l nkenner, de heer F t- .Oooilust" bi] s-0«-L diersoorten in stamt (langs een reis do«l ika ondernomen, ten hoogte te stellen v zich de dierenwereW a in de Keni Colony, Eind-Oost-Af rikalijn.lt 1 de geriefelijke tra» I .Nairobi, dat aande»! let Victoria Meer lig-1 iravaan) trok men r waar vooral de1 [Sussivakrater inte» •vinden zich nog gt 3, zebra's en veel vo- van deze streek len. Naar Nairobi je men per spoor is de 6000 M. h»» Ichtbaar), gelegen lelijk wildreservaat, r ad de bijzondere W, Engelsche l per karavaan ron f l ,n die hier hun laats' ziin'de rhinocerosjK «s "wilde olifanten - kórten. Deze streef Tvoor de Massai -- sneeuwberg bijna pj L ging over hoogi jei 700°. 1°?':'Avonds 1 f morgens en sav"»- tleen midden op ae t.n den op het merikanen worden tri wuiut.li Eiet uitbreiden. rder heer Blaauw is. i-nsa en" dat men ;Turemcu. Tweede Blad)- zei dat ieiwtn>vi o* j ats-ikdanng ik er toch j n Ra naar h Jantie' s Dat je aanle» worden. de onderwijzer Maar In- komt [t Westen Jatuurlijk, Igeioof Tuffeur te KEES HELDER Voos* St. Nicciaas is de Sorteering zeer groot en de prijzen uiterst concurreerend gesteld. Aanbevelend, I NOORDSTRAAT 32. die naar Antwerpen overgebracht worden, wendt U tot de CRÉDIT IMMOBILIERd'Anvers N.V. 80, Frankrijklein 80 Antwerpen, om een huis of kwartier te vinden. WAAR koopt men de goedkoopste kousen en sokken WAAR koopt men de degelijkste kousen en sokken?? WAAR breit men de kousen het voordeetigst aan m IN HET DEPOT VAN DEN 0EE9I Neemt proet en U blijft steeds onze klant Depót: Wed. A. DEN BAAS, Groene woud 17, Vlissingen Gevraagd in een fijne zaak van Damesconfectie en Nouveauté's een nette beschaafde Juffrouw, met het vak bekend, niet beneden 20 jaar. Brieven No. 360 Bureau „Vlissingsche Courant". Teneinde ieder in de gelegenheid te stellen de Kerstdagen gezellig in huiselijken kring door te brengen, en te genieten van de schoone Kerstliederen, begeleid'door een fraai instru ment, hebben wij besloten van alle voorradige merken (b.v. Mannborg, Liebig, American Organ, Lindholm, enz. enz.) aan te bieden Franco levering met volledige garantie. Catalogus gratis, a Contant 25 korting Bij aankoopvolgens huursysteem 20 'Vn korting Voorbeeld Een orgel met harp, prachtige kast, 5 jaar garantie, prijs f 360, thans voor f 270. Deze aanbieding is geldig tot ftlaandag 12 December, opdat alles tijdig voor de Kerstdagen verzonden kan zijn. Vraagt nog heden inlichtingen en afbeeldingen of bezoekt ons Hoofdmagazijn te 4a©ss. Niet van roomboter te onderscheiden Hygiënisch verpakt in carton. Per pond 70 cent. :s*&~ USet reclame-bon j Doezen POST en CARDS Geen mooier en goedkooperj dan bij ons. Vlissingsche Boekhandel v.h. DE VEY MESTDAGH. De bureaux zijn geopend van 's morgens 8 uur tot 's avonds 8 uur, 's Zaterdags tot 5 uurnm. Vlissingen- Middel!). - Rotterdam en tusscliengelegen plaatsen VERVOER VAN PA5SA01ERS. GOEDEREN EN vet. i tUt. 1. SM Novembers Maandag 24 8 j Dinsdag 25 j 8 Dorderdag27 8 1 Vrijdag 28 8 Informaöien te bekomen Rotterdam: N.V. Transport- en Sbsv I Ondern v.h. Erven G. VOS, Tel 2708- 2018 Middelbm-g: B. EENHOORN, Tel. 153 Vlius.W. v. OOSTERHOUT Tél. 282 DordrechtGebr 3UITENHEK rel. IK' lepels en vorken het beste en soliedste bij DE WIJS Kleine EVIarkt 15 vice-versa Afvaarten in beide richtingen Woensdag en Zaterdag vice V8rca Snelste verbinding met doorvracht naar Oostende, Blankenberghe, Heyst, etc. benevens geheel België en Noord-Frankrijk. Afvaart lederen Donderdagmorgen. Prompte bediening en billijke vrachten. AgentenB. STOFKOPER Co., Vlissingen Telefoon 29 De Pandbrieven der te Zierikzee mogen in aanmerking komen voor een alleszins soliede en goed rendeerende belegging. Zij beliooreu tot de Fondsen, in welke de Rijksver zekeringsbank hare gelden belegt Aan Pandbrieven In omloop voor ruim 121/2 mllUoen gulden. Verkrijgbaar 5H PANDBRIEVEN 99M en 6% PANDBRIEVEN 100>ü bij de Heeren P. J. SIEOERS ZOON. WALSTRAAT VLISSINGEN l'U breed Geel Katoen voor lakens 50 10/ n si is si 11 extra zwaar 625 'U v. Hemden 27 Si 11 J] IS II extra zwaar 35 9/ /s II II II voor Kinderhemden 20 idem extra zwaar 27 Keper voor Broeken 30 Idem extra zwaar 32s Dubbele Keper Broeken 32s Blok- en Oogjesgosd, prima goed 25 breed Congolinnen voor lakens 55 Graslinnen 525 12/ L. 11 ïi prima zwaar goed 115 120 cM. breed Wit Katoen voor sloopen 36 Paeiboni, 27' Donker Poolbont voor schorten 47' Satinet voor Oekenovertrek 40 Gebloemd Satinet voor dekenovertrek 40 140 cM. breed Loostijk voor overtrekken 60 120 u 45 Landhuisstof, 130 eM. breed 475 Goud en rood Gordijnribs 130 cM, breed 50 Pap. Gordijnen met Franje, vanaf 75 Prima dubbele Piuchette, goud kleur 150 Idem, rood kieur 140 130 e.M, breed Granite voor Gordijnen 39 100 c.M. breed Madras voor Gordijnen 16 Groote Theedoeken, gezoomd en met 3us 29 idem, idem, extra groot 22 Theedoeken 13 Blauwe Handdoeken 25 Oonker SportflaneL prima goed 35 Licht Sportfianel voor pyama's 325 Prima wit Flanel voor Heeren hemden, 80 cM. breed 35 Zwaar Molton 30 Wit Flanel 27 Groote roode Manszakdoeken 275 Kinderzakdoekjes 14 Zwaar gemoltonneerde Heeren Borstrokken, gr. maat 130 Zwaar gemoltonneerde Heeren Broeken, groote maat 1,25 Mans-Borstrok, gemoltcrtneerd, dubbels borst 200 jaeger Heerenpaniaions 100 Sportkousen, groote maat 100 Geborduurde Damespantaions en Hemden 90 Dames-Flanellen met smalle schouderbandjes 85 Dames-Nachthemden, gr. maat 175 Satinette Onderjurken, alle kl. 250 Gemolt. Dames-Pantalons 240 Jaeger Tricot Damesrokken 2.00 Damespantalons 1.25 Flanellen Damesrokken 160 Heeren Pyama's 525 Pracht kwaliteit Flanellen Pyama's, in alle maten 5.25 Dames-Peignoirs, Schorten van gebloemd satinet, m. mouwen 360 Meisjes Stofjassen,60c.M.vanaf 165 Dames-Kantoorschorten 275 Molton Hemden 175 Molton Broeken 150 Dril Boezeroens 120 Prima blauw Engelschieer Werkpak iets nieuws, geen Simson 1000 Blauwe jassen vanaf 130 Prima blauw wollen (Engeische) Manstruien 425 Prima zuiver wollen Engelsche Truien 375 Effen Wolien Dekens 550 Gebloemde Wollen Dekens 575 Grijze Wciien Dekens, pr. goed 425 Beslikte Dekens, Ipersoons 775 Gestikte Dekens, 2 persoons 875 Moiion Dekens 95 Gobelin Tafeikieeéen, waschecht 3.00 Afgepaste wasdoek Tafeikleeden 140X140 2.25 Groote knot Sajet 45 Klein partijtje Letdsche wolien Dekens met loodje, gioote maat van 20.00 voor 16.00 Extra aanbieding in Kapokmatrassen Prima 2 persoons Kapokmatras 3-deelig m.schuine peluw 50.00 Damast idem 52.50 Prima Damast Kapokmatras in drie kleuren, blauw, goud en rose, met schuine peluw, 3-dseiig 50.00 IN WINTERSTOFFEN Groote verscheidenheid en lage prijzen Alle kleuren geribd Fluweel 95 100 c.M. breed Grêps de China moderne kleuren 2.25 150 e.M. breed Engelsche Stof voor Mantel-Cesfumes 175. Houten Raamgarnituren 135 100 c.M. breed zwarte zijde Duchesse 275

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1924 | | pagina 3