Win 400 BINNENLAND INGEZONDEN STUKKEN GEMENGD NIEUWS" Foto's Vergn Blijvei dan, ind Het daa Lang* P.S. 0[ BELGISCHE tot oni De school heeft elf klassen en geeft een volledige MULO-opleiding. Maar uit de zevende klas kunnen de kinde ren ook overgaan naar het Belgisch of Nederlandsch middelbaar onderwijs. De ouders hebben de keus tusschen een Atheneum hier of H. B. S., Gymnasium Lyceum in Holland. De school mag voor die Hollandsche middelbare scho len ook een F-briefje afgeven. De meeste kinderen, die overgaan naar het middelbaar onderwijs, gaan dan naar Holland, waarschijnlijk ook we! in verband met hun nationaliteit en de bevoegdheden van het hooger onder wijs. De school wordt voornamelijk bezocht door Hollandsche kinderen. Maar als er plaats over is, worden er Belgische kinderen toegelaten. Dit heeft eens een conflict gegeven. De school was toen nog kleiner, werd plotseling te klein men heeft toen de Belgische kinderen verwijderd, wat hier door een deel van de bevolking zeer kwalijk genomen is. En het is waar, dat men, als men kinderen tot een school toelaat, men de geheele opleiding voor zoover de school die geven kan, moet garandeeren. De Hollandsche school is een bijzon dere school, eerst geheel bekostigd door de ouders, later kwam er een sub sidie van buitenlandsche zaken van 2400, nu wordt de school geheel ge subsidieerd, zooals de Nederlandsche scholen. De schoolgeldregeling is over genomen van de gemeente Zaandam. Wat het toezicht betreft, de school staat onder Nederlandsch plus Belgisch schooltoezicht (wat Nederland betreft inspectie Breda) het Nederlandsch schooltoezicht toont nogal belangstel ling, het Begisch niet, wat te waar- deeren valt, het is ruium van opvat ting, dat België hier de Hollandsche cultuur een levensuiting geeft en zich niet bekommert om al het gepraat over pan-Neerlandisme, wat hier op 't oogenblik zoo in de mode is. De Hollandsche school is een voor ons Hollanders hier belangrijk cul tuurverschijnsel. En ik geloof dat het zeer de moeite waard is, dat men in Holland algemeen weet, dat deze school er is en leerlingen opneemt, voor zoover mogelijk in alle klassen. En bovendien de meeste Hollanders wonen hier tijdelijk, al is dat tijdstip dan misschien een vrij belangrijk aan tal jaren. En dan is er zooveel voor dat bij terugkomst in eigen land de kinde ren zonder eenig bezwaar kunnen over gaan naar een Hollandsche schoot em dat ze ook op twaalf, dertien jaar kun- en gaan naar het Nederlandsch mid delbaar onderwijs. NINE MINNEMA. Brussel, November 1924. W'egbelasting en wegverbetering. Volgens „de Tel." ligt het in het voornemen van de ministers van finan ciën en waterstaat, het ontwerp-weg- belastingwet, zooals dat is samenge steld door de commissie-Everts, in zijn geheel als wetsontwerp in te dienen bij de Tweede Kamer. De commissie-Everts heeft zich ver klaard voor een rijksbelasting. Zij is voor een systeem, waarbij alle motor rijtuigen worden belast, welke den openbaren weg berijden.Rijwielen moe ten volgens de overgroote meerderheid der commissie vrij blijven. De belasting zal bedragen per jaar a. voor elk motorrijtuig op twee wie len met een eigen gewicht van minder dan 60 K.G. 10 b. voor elk motorrijtuig ,op twee wie len met een eigen gewicht van 60120 K.G. 25 c. voor elk motorrijtuig op twee wielen met een eigen gewicht van 120 K.G. of meer 40 d. voor elk rij- of voertuig, hetwelk door een der- sub a, b of c bedoelde motorrijtuigen wordt voortbewogen 15. Verder voor drie- of vierwielige mo torrijtuigen uitsluitend of in hoofdzaak voor het vervoer van personen 60 bij een vervoerd gewicht van minder dan 1000 K.G. en f 6 voor iedere 100 K.G. vervoerd gewicht meer. Voor vrachtauto's, bestelwagens enz. 60 bij een eigen gewicht van minder dan 1000 K.G. en 26 voor iedere 100 K.G. eigen gewicht meer. Een en ander geldt voor motorrijtuigen op luchtban den. Voor cushionbanden wordt de be lasting 50 en voor massieve gummi- of ijzeren banden met 100 verhoogd. Bovendien wordt de belasting met 100 verhoogd voor autobussen. Centrale van rijkspersoneel. De Centrale van Vereenigingen van personeel in 's rijks dienst heeft haar jaarlijksch congres gehouden, vooraf gegaan door een algemeene bestuurs vergadering. Er beerschte onder de congressisten een verbitterde stemming over de door de regeering ingevoerde salarisver laging en de voorgestelde pen sioenverslechteringen. Aan het dage- lijksch bestuur werd opgedragen, met kracht te blijven ageeren tegen de sa laris- en pensioenpolitiek der regee ring. Mededeelingen werden gedaan betreffende het voeren van een proce dure tegen den Staat in zake de juridi sche mogelijkheid der salarisverminde ring in verband met artikel 40 van het Bezoldigingsbesluit 1920. Besloten werd, gehoord de meening van den rechtskundige, verdere uitvoering te geven aan het reeds genomen besluit. In zake de salarieering van het rijks personeel zal het dagelijksch bestuur zoo spoedig mogelijk een nieuw sataris7 program aan de verschillende organi saties voorleggen, welk program begin 1925 zal worden vastgesteld. Tuberculose-bestrijding. Onder voorzitterschap van mr. L. N. Roodenburg is te Utrecht de bestuurs vergadering gehouden van de Neder landsche Centrale Vereeniging tot be strijding der tuberculose. De besprekin gen waren in hoofdzaak gewijd aan de vraag, op welke wijze meer samenwer king tusschen de rijksinspectie voor de tuberculosebestrijding en de vereeni ging kan worden verkregen. Met groote voldoening deed de voor zitter mededeeling van de belangrijke gift, die de vereeniging ontving uit de opbrengst der weldadigheidspostzegels in December 1923 en Januari 1924 ver kocht. Dit bedrag 4000) stelde in staat om verschillende plannen uit te voeren, die anders tot de vrome vven- schen zouden blijven behooren. Ook werd van gedachten gewisseld over de mogelijkheid om de koloniever- pleging in den lande, meer dan tot nu het geval is, dienstbaar te maken aan het met tuberculose bedreigde kind. Gepoogd zal worden, met vereenigin gen, die zich met de uitzending van kinderen bezig houden, meer voeling te krijgen. Op voorstel van de provinciale Drentsche vereeniging zal worden na gegaan, of de tegenwoordige wijze van het verdeelen der rijkssubsidie voor de tuberculose-bestrijding wel de meest juiste is, en of er bij de regeering moet worden aangedrongen op een hetere verdeeling. Ook werd nog besloten, adhaesie te betuigen aan het request van eenige vereenigingen aan de Tweede Kamer tegen de voorgenomen belangrijke vermindering van den post op de Staatsbegrooting voor uitzending van kinderen naar gezinnen en kolonie huizen. Bulten verantwoordelijkheid der redactie De cople wordt niet teruggegeven EEN NAKLANK OP 'T EEUWFEEST DER BEIDE REDDING- MAATSCHAPPIJEN. Mijnheer de Redacteur, De jubileumdagen van de redding maatschappijen zijn voorbij, een eeuw van opbouwend werk ligt alweer ach ter ons. Erkentelijk zullen zeker de beide maatschappijen zijn voor de groote hulde, die de Nederlandsche natie hun heeft gebracht een fonds van ruim anderhalve ton gouds is reeds bijeen gekomen, zooals wij onlangs in de dag bladen lazen, welk bedrag aan ieder der beide maatschappijen voor de helft zal worden afgedragen. In alle kringen der samenleving heeft het werk der reddingmaatschappijen, zoowel hier te lande als in overzee- sche gewesten, erkenning en waardee ring gevonden. Op waardige wijze zijn de redders gehuldigd èn door de. Re geering èn door het volk. Een tweede eeuw is ingetreden. Op nieuw wordt met kracht aangepakt, daden van moed en doodsverachting zullen weer vojgen, al merkt het groote publiek er niet altijd van. Al hetgeen tot nog toe op het gebied van het reddingwezen is tot stand ge bracht is de vrucht van het particulier initiatief, een kleine rijkssubsidie aan de Zuid-Hollandsche Reddingmaat schappij buiten beschouwing gelaten. Moge menigeen zich weer gedrongen gevoelen het streven der beide red dingmaatschappijen, ieder naar zijn vermogen, te blijven steunen. Geld blijft er noodig, wil het reddingwezen ten allen tijde voldoen aan de grootst mogelijke eischen van volmaaktheid. Moge iedere Nederlander, zoowel hier te lande als in welk deel ook van de wereld, zich als contribuant opge ven en de jaariijksche gift, wélke hij schenken wil, in gelijke mate verdeelen tusschen de Zuid-Hollandsche Maat schappij tot redding van schipbreuke lingen, die te Rotterdam (Wijnhaven) zetelt en de Noord- en Zuid-Holland sche reddingmaatschappij, die te Am sterdam (Amstel 342) haar bestuur heeft. Beide particuliere maatschappijen toch zijn geheel van elkaar onafhanke lijk, ook op financieel gebied. Zij heb ben ieder hun eigen bestuur, zij zijn geen concurrenten en hebben beiden recht op groote en gelijke waardeering voor het prachtig werk, door hen in de afgeloopen honderd jaar verricht. Het eenige onderscheid tusschen beiden is slechts, dat de Zuid-Hollandsche de kuststrook beheert van af Ter Heyde zuidwaarts tot aan de Belgische grens, de Amsterdamsche de kuststrook vanaf Ter Heyde noordwaarts tof aan de monden van de Eems, zoomede de Friesche kust. Menige gift is dezer dagen met liefde spontaan geschonken, moge de be- lengsfelling b I ij v e n d zijn. Gedenk wat in een dit jaar uitgeko men werkje over „Het Reddingwezen aan de Nederlandsche kust" als motto is gesteld „Hun hand is vast, hun werk is hecht Het is een schip waarop men kan [vertrouwen". U dank zeggend, Mijnheer de Redac teur, voor de verleende plaatsruimte, G. F. G. GOBIUS, Gepens. kapitein ter zee. Amsterdam, 21 November 1924. KERK- EN SCHOOLNIEUWS. Geen voorspel. Onlangs besloot de kerkeraad der Geref. Kerk van Utrecht aan de orga nisten dezer kerk als zijn wensch mede te deelen, dat voortaan in de gods7 dienstoefeningen' bij den tweeden tus- schenzang geen voorspel meer zal wor den gegeven. In de „Utr. Kerkb." noemde dr. De Moor als reden van dit besluit, dat ge noemd voorstej volstrekt ongemoti veerd moet heetèn, en zelfs menigmaal storend werkt. De predikatie leidde, als het goed is, op tot den daaruit als het ware opko menden Psalm. We zingen niet, -zooals men vroeger wel eens zeide, „tot ver- poozing onzer aandacht", doch om uiting te geven aan de gedachten en gevoelens, door het Woord Gods in ons gewerkt. Welnu dan is dus een mu zikale voorbereiding ook' niet meer noodig en verdient deze g?en aanbeve ling aangezien ze geen reden heeft. Vandaar dan ook, dat ze menigmaal zelfs storend werkt. Wanneer de ge meente gereed is tot den zang, wanneer haar ziel is voorbereid en zij zingen wil, zou het verkeerd zijn, dat het orgel zich haar in den weg stelde en zeide eerst wachten tot ik gereed ben 1 Dat zou ook volkomen, in strijd zijn met de dienende taak, ivelke de organisten volgens ons beginsel in den Gerefor meerden eeredienst hebben te vervullen.' Daarom besloot de kerkeraad, dat voortaan bij den tweeden tusschenzang geen voorspel meer zal woren gege ven zooals trouwens in vele Kerken reeds de goede gewoonte is. De kerk en de advertentie. In Amerika, het land bij uitstek voor en van de reclame, hebben de kerken sedert lang de waarde van het adver- teeren ingezien. Behalve in een groote kerkelijke pers vinden zij de middelen daarvoor in electrische lichtkruisen op hun daken, lichtende bijbelspreuken op gehuurde muurvlakten, de behandeling van den kansel van practische, dage- lijksche problemen, ook op politiek, so ciaal en zelfs artistiek gebied, de orga nisatie in het .kerkgebouw, zij het dan niet ir) de eigenlijke kerk, van gezellig heidsbijeenkomsten, dansavonden met koud buffet voor de jeugd, zangavon den (in een kerk in New-York werden zelfs bokswedstrijden voor de jonge generatie gehouden), de verspreiding van literatuur en pamfletten, de orga nisatie van maatschappelijk werk, en, zooals in St. Marlcs-in-the-Bouwerie in New-York, door tijdens of na de gods dienstoefening aan het publiek aesthe- tisch genot te bieden door reciteering van gedichten, de uitvoering van bij zondere muziek, of zelfs door de ver tolking van klassieke of primitieve godsdienstige dansen door beroeps dansers. En nu heeft de Commission on Evan gelism van den „Federal Council of Churches'' in Washington ook de dag bladreclame aanbevolen als middel om „de menschen naar de kerk te trekken". De nieuwskolommen zijn tekort ge schoten en nu moet de advertentie haar werk doen. Op die wijze hoopt men onverschilligen wakker te maken. ONS LICHAAM EN ONZE GEZONDHEID. Lichaamsverzorging bestaat in groo te betrachting van. reinheid. De ooren moeten dagelijks gewas- schen en afgedroogd worden. Oorlepel tjes zijn doorgaans onnoodig. Het peuteren in de ooren is hoogst ge vaarlijk. Gewaarschuwd dient te worden, om vreemde voorwerpen, welke in het oor geraakt zijn, zelf daaruit te verwijde ren. Heeft een kind iets in het oor ge stopt of in den neus, dan dient men niet te trachten, het voorwerp daaruit te verwijderen, maar men moet dadelijk de hulp van den huisarts inroepen. Meer zorg verdient de mondholte en hierin zijn het vooral de tanden en de kiezen, waarop gelet moet worden. Men moet ze geregeld reinigen. Het best geschiedt dat 's morgens na het opstaan en 's avonds vóór het naar bed gaan met een niet te harden tandenbor stel. Ook melktanden moeten gepoetst worden. Men dient de kinderen daaraan reeds vroegtijdig te wennep. Onver schillig is de keuze van het poetsmid del. Men kan daarvoor krijt nemen en voor den mond is zuiver water reeds voldoende. Ook kan hieraan een on schuldig desinfectiemiddel toegevoegd worden. Alleszins is aan te bevelen, dat men van tijd tot tijd zijn gebit door een tandarts laat nazien. Een onaangename reuk uit den mond is een akelig gebrek. Dit kan verschil lende oorzaken hebben. Meestal zijn tanden en tandvleesch daaraan schul dig en een goede verzorging hiervan kan het gebrek opheffen. In andere ge vallen „komt de reuk uit de maag", zooals men zegt, d.j. hij hangt met het gebruik van bepaalde spijzen en dran ken samen. Dart moet men bij het eten daarmede rekenihg houden en, wanneer dit noodig mocht zijn, door geneesmid delen de kwaal verhelpen. Soms is de tong daaraan schuld, soms ook wel de amandelen of de keel en nog veel meer komt de onaange name reuk niet uit den mond, maar uit den neus voort. Men doet dan goed, om zich tot een keelspecialist te wen den. Onze nagels en onze haren verdienen ook onze aandacht. Water en zeep zijn daarvoor de beste reinigingsmiddelen. Het Dagboek van Hansje Teddybe 'l - -'■r.uu.i m 1PH1T "T"IT" Zie je, ik had 'n fijnen appel mee naar school genomen en toen meester Konijn onze sommen op 't bord schreef, wilde ik 'm gauw even bekijken. Maar goeie help, hij glipte uit ra'n den Ik ging gauw over de bank haag» en Janus Kikker, m'n buurman, stond m- I al overeind. K ■Nou, en toen leunden we zoover voor over, dat opeens... de heele bank onderste boven rolde. En wij mee, Janus en ik. Meester Konijn schrok geweldig, maar wij niet minder, dat verzeker ik je. En hier heb je 't slot van het liedje. Meester bracht me, aan een oor, naar dei f hoek. Het deed pijn hoorEn 's middags j was het schoolblijven, eii m'n fijnen appd was ik ook kwijt (Woensdag vervolg.) Eenmaal in de week zeept men de haren goed in. Als zeep is zuivere groene zeep of verdunde spirituszeep aan te bevelen. Blond haar krijgt door naspoeling met kamillenthee een mooie kleur. Natuurlijk moet het geheele lichaam veelvuldig met water en zeep gerei nigd worden. Hoe reiner ons lichaam is, des te beter zal het functioneeren. Een nieuwigheid in Amerika is de benoeming van een neger, Albert B. George, tot rechter in 't gemeentelijke gerechtshof te Chicago, terwijl een an dere neger, Albert H. Rogers, tot se nator in het parlement van den staat Illinois werd verkozen. Sedert 1870 bevat de Grondwet de bepaling, dat de blanke en zwarte bur gers der Vereenigde Staten gelijke rechten bezitten. Tot dusver waren de practische gevolgen hiervan evenwei vrij gering. De meeste Zuidelijke sta ten, die tegen de betreffende Grond wetsbepalingen hadden gestemd, maar in de minderheid waren, vonden toch wel middelen om de negers onder den duim te houden. In enkele staten be staat bijv. een wet, die het stemrecht alleen toekent aan negers, die kunnen bewijzen dat hun grootvaders ten tijde van den burgeroorlog niet met de Noordelijken tegen de Zuidelijken heb ben gevochten. Een bepaling, die daar om al de meeste negers als stemmers uitschakelt, omdat het begrip bevoi- kings- of familie-register bij de negers nog pas sedert kort in zwang is ge raakt, zoodat de meesten niet geheel zeker zijn van hun familierelaties. Voor het overige .reizen negers in het Zuiden in de speciale „Jim Crow cars" der trei nen, terwijl de Ku Klux Klan met lynch-partijen en ander schrikbewind er voor zorgt, dat de „gelijkheid" niet al te letterlijk wordt opgevat. In de'Noordelijke Staten houdt men er andere, menschelijker meeningen op na. Het zal echter nog moeten blijken in, hoever de zwarte rechter en de .zwarte senator door de blanke omge ving in staat zullen worden gesteld om hun ambt ongehinderd uit te oefenen. Voor de eerste maal in dit seizoen heeft Londen weer last gehad van den beruchten geeldikken mist, die alle straatbewegingen in schimmen veran dert. Voor de bandieten blijkt de mist een welkome gast. Vijf gewapende personen sprongen uit een vrachtauto, voor een groot le dermagazijn te Whitechapel, en door middel van electrische werktuigen bra ken zij de deur open. Zij stalen 60 kostbare vellen, voor ten waarde van ongeveer 150 pond sterling. Voarbijgaande werklieden bleven kijken, dooh werden door een revolver bedreigd en voortgejaagd. Zij gingen evenwel de politie verwittigen. Als de politiemannen 'toesnelden za gen zij de met zorg geladen vrachtauto in den dikken mist verdwijnen. Stierengevecht in I n - d i Bij -gelegenheid van de jaar markt te Soerabaja is een adoean sapi oftewel stierengevecht gehouden, maar niet op de Spaansche wijze, een ge vecht tusschen mensch en stier. Hier streden 2 stieren tegen elkaar en de strijd verliep lang niet zoo bloedig. Een toeschouwer gaf in de „N. Soer. Ct." de volgende beschrijving Een stier stelt men zich als een woest dier voor maar van woest ziji I heb ik bij deze sapies niets gemerkt, zij I hadden blijkbaar een kalmeerende op-1 voeding gehad. Twee stieren, die door hun eigenarei I en begeleiders vooraf nog worden be-1 handeld en bemoedigend zijn to sproken, worden in eikaars nabijhêlll gebracht, soms loopen ze dan eerst I langs elkaar als op verkenning, tot ze worden aangevuurd maar meestal I rennen ze eenigsbzins driftig op elkaar toe, zetten hun koppen tegen elkaar e» gaan drukken en duwen om den tegen stander achteruit te drijven, tot een vai beide zijn minderheid gevoelt en op dei loop gaat. 'De andere is dan overwinnaar wordt luide toegejuicht, door een een tonige gamelang-muziek begroet en I door zijn mannetjes met gekleurde lap- I pen en kransen omhangen en- opge-1 tooid. Zoo wordt hij door twee mannen I en begeleid door den eigenaar en be- j dienden 't strijdperk rondgevoerd. De I weggeloopene is intusschen opgevan- gen en naar zijn stal gebracht. De wilde dierenin| Britsch Oost-Af rik a. - De bekende dierenkenner, de heer F.E J Biaauw, die op „Gooiiust" bij 's-Gra-f veland zeldzame diersoorten in standi houdt, heeft onlangs een reis donr| Britsch-Oost-Afrika ondernomen, ten einde zich op de hoogte te stellen van I den staat, waarin zich de dierenwereld daar bevindt. Van Mombassa in de Keni Colony. I dat met de Holland-Oost-Afrikalijn te bereiken is, ving de geriefelijke trein reis aan naar Nairobi, dat aan den spoorweg naar het Victoria Meer lig* Per Japari (karavaan) trok men de I Kedangvallei in, waar vooral de om-1 geving van de Sussivakrater interes sant was. Hier bevinden zich nog girai- fen, kafferbuffels, zebra's en veel vo-1 gels. Men tracht van deze streek een I reservaat te maken. Naar Nairobi te-1 nuggekeerd, reisde men per spoor naarl Kiu (van hieruit is de 6000 M. hoogtI kilimandriaso zichtbaar), gelegen. aa«| het groote Zuidelijk wildreservaat. W f heer Biaauw had de bijzondere ij*" I stemming van de Engelsehe regeerm'l gekregen hierin per karavaan rom I reizen. De rassen die hier hun laatste tijdperk beleven, zijn 'd_e rhinocerosseu. giraffen, zebra's, wilde olifanten eB I veel antilopensoorten. Deze streek is I tevens reservaat voor de Massai - J"' I boorlingen, die nog in oertoestand ie-1 ven in van koemest gebouwde Eenige van deze wilden dienden de heer Biaauw tot gids. Zij zijn goedige I hebben 'n opgewekt humeur. Van Nai-l robi loopen óok autowegen, o.a. naa I den Kentfa, een sneeuwberg bijna op] den evenaar. De geheele reis ging over hoog'e'; rein van 4 a 7000 voet, zoodat w i 's nachts koud, 's morgens en 's avojl aangenaam en alleen midden op a I dag heet was. De meening van den heer Biaauw dat de restricties op het jagen. (neK vooral door Amerikanen ."e®c,^ea verscherpt moeten worden en dat de reservaten moet uitbreiden. (Zie verder Tweede Blad)- Jantje Vader, de onderwijzer zeii dat de wereld rond is. Maar als ik dan 't Oosten wil, dan- komt ik er toen ook als ik naar 't Westen ga Vader Natuurlijk, Jantje. i weet je wat ik geloof? 'Dat je - hebt om taxichauffeur te worden. die naar Antwerpen worden, wendt CRÉDIT IMMOBILi N.V. 80, Frank Antwerpen, om of kwartier te Gevraagd in en Nouveauté met het vak be Brieven No. Teneinde I de Kerstij door te bi Kerstliede van alle Liebig, A| Francol Bij aankoop Voorbee kast, 5 jaar gJ Deze aan 13 Dece Kerstdagen heden inlj ons Hoofd

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1924 | | pagina 2