Idverteiitiü Benauwd Abdijsiroop ZATERDAG 22 NOVEMBER ^erste Blad [gemeentebestuur Beursbeschouwingen Stoomvaart. lathee tot stikkens toe Ko277! v, Ban. y.ii. HI 8 VLISS1NGSCHE COURANT PU nummer bestaat uit 3 bladen ABONNEMHNTS-PR7JS Voor Vlissingen en gemeenten op Wal- f2.20 per drie maanden. Franco w het gëhéële rijk ƒ2.50. Week-abon- menten 17 cent' a"es b'i v°oruitbetalmg. "Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIE PRIJS „all (—4 regels 1.10 voor iedere I .relInteer 26 cent; bij abonnement spe- I prijzen. Reclames 52 cent per regel I tücine Advertenties betreffende Huur en I Verhuur, Koop en Verkoop, Dicnstaanbie- I Le„ én Dienstaanvragen, enz., prijs, bij 'ojniitbetaling van 1—5 regels ƒ0.75, elke |,,»el meer 15 Cent. I familieberichten van 1—6 regels ƒ1.70, I rdere regel meer 26 cent. BAKKERSNACHT ARBEID. De Burgemeester van Vlissingen maakt l'otkcnd, dat ter gemeente-secretarie ter jn- Izaeeligt een aanvraag van M. E. de Bree, I om vergunning tot het verrichten van bak- I ^arbeid tusschen 8 uur des namiddags |M 6uur des voormiddags in het perceel ■Groenewoud 35 alhier. I Op Vrijdag 19 December a.s., des voor- I middags U uur, zal in het raadhuis gele- Igeilheid bestaan om ten overstaan van den ■Burgemeester bezwaren tegen de aanvraag 3te brengen. Daarbij worden zoowel de aanvrager als Ijj, die bezwaren inbrengen, in de gelegen- Itód gesteld zich naar aanleiding van de ■bezwaren mondeling en schriftelijk te ver- I klaren. I Zoowel de aanvrager als zij, die bezwa- M inbrengen, kunnen gedurende acht da- Ijen vóór het bovengemelde tijdstip, ter Ijraetarie der gemeente, van de ter zake Inkomen schrifturen kennis nemen. Vlissingen, 19 November 1924. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. 1 ea Yorbunr, Koop en Vorkooi Ion on Dlcnstaanvrngen, es: iltbetaUng, van 1—5 regal a regel meer 15 cent an, 42 jaar, zoekt [OSTHUIS liefst alleen. Ier letters L. R., bureau Courant". LOOPJONGEN gevraagd. irma HILLEN, Wal- E HUUR Walstraat 39. n Walstraat 38. 'E HUUR 1UIS, voor klein gezin, per maand, der letters M. M-. bu- gsche Courant". als nieuwe tfDERSTOEL rit 21 (beneden), aan N BANKETBAKKER of vast. Kan dadelijk iff der letters M. Z., bureau nt". Middelb.-Rotterdam ingelegen plaatsen. y Kiflfl. mberT-11 8 >4 !5 n 8 !8 1 - aIr,en te bekomen N.V. Traneport- en WP- Erven G. VOS, TB. B. EENHOORN, Tel. 153 OOSTERHOUT T31- 2» r BUITENHEK Tel- W 6 cent, CORONA 6 en we CUBA 4 cent, ,'n de Groot raat 16. New-York „bullish". Ver laging Amsterdamsche provisie- tarieven. De kopermarkt. Verdere inzinking van Francs. De nieuwe Fransche leaning. Nederlandsche staatsfondsen gevraagd.Meevallende staats inkomsten hier en in lndië. De locale markt zonder veel zaken. Terwijl in New-York de beursstem- kiing „bullish" blijft (bullish" is een Rurslerm welke duidt op een levendige paande markt en is afgeleid van de (wegingen van een buil, een stier, die ■het gevecht zijn prooi op de horens pit in tegenstelling met een beer, die |;c aanvaller met zijn klauw poogt per te slaan, waarom men een flauwe, furgaande markt „bearish" noemt) legint men in Londen en Amsterdam wren meer op zien komen te spelen, pel ziet men met welgevallen de wil- Jtle in New-York, als een symptoom uhet vertrouwen in de terugkeerende ►osperiteit, waarvan naar men hoopt fk Europa op de een of andere wijze il profiteeren, voorloopig acht men de ttrscn der meeste aandeelen hier hoog ËWwep eri -wncht men op nieuwe ge- iMspunten. Als bekend houdt men ten lont nog slechts weinig Amerikaan- "i waarden. De langdurige malaise Jfte New-Yorksche beurs, de veron- Pfaning van spoorwegshares' en f" bekende industrials door Wollr, iw dat tot voor korten tijd uitslui- Ini] ong had voor olie-aandeeien en JuWic-utilitvwaarden (.aandeelen in ■^'schappijen voor watervoorziening. Itchicitelt etc.), heeft trit verkoop der Jankees geleid. Later kocht men obli- V'iis en hooggeriotegrde preferente tndeelen als belegging om tegen de (natie gewaarborgd te zijn. wanneer fcthans worden verkocht, lijdt men er lek verlies on wegens den gedaalden parkoers. Én (ie onvastheid in de ['Onwaarde van dat geld houdt thans speculanten terug van de Ameri- 'ansche markt. Deze week was er wel Jen toe in sommige aandeelen wat te i"i (we noemen Wabashshares. Fris- Tjtn Kansas City Southern) het lijkt P niet op wat het in 1905 en 1906 Naar men aan de beurs meent. 1' ftl>h de verhoogde provisie aan T handel in Amerikanen in den weg. puwens ook aan den localen handel, 'Wm het beursbestuur op de tegen |,c?er uitgeschreven algemeene ver- I "pg met een voorstel tot provisie- |tn "t!-^ Wij gelooven niet dat Ik jjlprdoor tot verlevendiging van iets rtn evenmin a,s een 'aSe geld- |s d h handel ter beurze animeert, L em a'en van financieele transac- ordp ieten Krocht worden in het Mar Cener 'a8ere provisie en van il z Tnrentekoers zijn ze zoo gering risico niet waard zijn. |til "u ?e Amerikaansche markt be ried 's daar no8 altijd onder den ild. wVjn Coolidge's overwinning, 'aden welke hier thans zijn ont vangen blijkt, dat Coolidge thans vrij wel de meest populaire man is van heel de Unie. De „Chronicle", het grootste financieele weekblad te New-York, noemt de verkiezing van Coolidge de voornaamste gebeurtenis sinds het be gin dezer eeuw. En op de beurs heeft men- sedert acht jaren niet zulk een be drijvigheid gezien als in de tien dagen na Coolidge's overwinning de omzet ten, welke voor kort nog slechts 600000 a 700.000 aandeelen per dag bedroegen, beliepen in genoemde tien dagen meer dan 18 millioen. Steelsha- res bereikten den hoogsten koers (U4'/2 sinds 1919, spoorwegaan- deelen zijn opgeloopen tot koersen, welke zelfs in- de beste jaren niet zijn voorgekomen en ai kwam de rijzing de laatste dagen tof stilstand, de verwach ting blijft „bullish". Een aanwijzing voor het economisch herstel ziet men ook in de stijging van den koperprijs tot dirca 14 cf. per Am. pond. Niet lang geleden was de 'nata'ering nog 12(4 ct. De koperuitvoeren der Unie zijn dit jaar belangrijk gestegen, de vraag van Enron.-!, dat vroeger, meer dan de helft van de ktipêrrtroduclie yeritruikfi-, hcurcff pan. mei nam" voor rekening van Dir'schland, ui vóór den oorlo" Airie Vo rcid zijn. de vonruit/a'-den veór oc e - - permaatsehappij'en zijn derhalve gun stig, waar fh verbal)^ mof de industri eels opleving, in (.e meeste landen van Europa op een toenemend verbruik mas-; worden gerekend. Daar staat dan weer icqenriver dat nuk de productie snel kan toenemen. Thans wordt circa 60 3 der wereldknperproductie door Amerika voortgebracht Chili en* Peru leveren samen 16 de resteerende 23 komt van de Belgische Congo, Europa, Japan, Mexico, Canada, Australië en Rhodesia vooral uit de Congo en uit Rhodesia schijnt men een sterke toeneming der productie te ver wachten nu de exploitatie meer loo- nend wordt ook voor minder goed ge conditioneerde mijnen hetzelfde geldt trouwens ook van de Amerikaansche ondernemingen, welke onder ongunsti ge omstandigheden werken. Men ver wacht niettemin, zoowel te Londen als te New-York een verdere prijsstijging van koper, wat uiteraard voor de aan deelhouders van de American' Smel ting, "Anaconda etc. van belang is deze week zijn de koersen dier aan deelen niet verder gestegen. Betere prijzen ziet men in de nieste toekomst voor olie de productie in Ameri ka neemt af. terwijl het verbruik weer in opgaande richting gaat, voorloopig blijven de winstmarges echter gering, wat niet wegneemt dat eert Amerikaan sche oliemaatschappij, de Shell Union Oil C'> over de eerste negen maanden van 19^4 beduidend meer verdiende dan in dat tijdvak van 1923. De Amsterdamsche Beurs had we derom een stil verloop. De aandacht werd veelal in beslag genomen door gebeurtenissen welke met de fondsen- markt slechts een indirect verband hou den. Zoo blijft men zirh interesseeren voor de vraag of het de Fransche re geering gelukken zal de voortgaande inflatie te stuiten de irane is hier tot even boven 13 ct. ternggeloopen en mede als gevolg van den slechten graanoogst, stijgen de graanprijzen in Frankrijk onrustbarend zoodat regee- ringsmaafregelen worden overwogen. De thans uitgegeven binneniandsche leening (5 fiemarige schatkistbons) wcike ook hier Ie 'ande wordt a'ange- -Vn. Is een poging om de vlottende sèri'Ul te eonsnlideeren. De voorwaar den waarop deze stukken worden uit gegeven hevig- wel hoe groot de risi co ■- ziin. welke de houders on zich ne men De h'i-'-ilies' v -den namelijk in H) jaar a 150. afgelost, zoodat men een mooie aflóssingskans heeft mits de inflatie geen voortgang heeft. Ten onzent zal men daarom wel niet veel animo voor de binneniandsche Fran sche leening aan den dag leggen. Waf de locale fondsen betreft, valt op een koersstijging van Nederlandsche staatsobligaties te wijzen de 6 lee ning van 1922 en 1923 noteert reeds 4'4 boven pari, ook de andere uit giften worden tegen oploopende koer sen gekocht. Waar van een lageren geldkoers geen sprake is Prolonga tie gold 4(4 a 4% duidt dit on miskenbaar op een grooter wordend vertrouwen van cjen belegger in de fi nancieele positie van ons land. Inder daad is daarvoor alie aanleiding. Bij alle critiek op het beleid van den mi nister van finartciëne moet worden toegegeven dat het hem gelukt is de begrooting van den Staat in evenwicht te brengen, hetgeen ongetwijfeld ook een der reden is waarom de gulden ten opzichte van den dollar het oude niveau nadert. In financieele kringen gelooft men dat thans ernstig naar belasting verlaging zal worden gestreefd en waar zich hieraan een lichte economische opleving in het moederland en een nieuwe hoogconjunctuur in Indië paart, schijnt de toekomst van ons land min der zorgvol dan één of twee jaren ge leden. De Rijksmiddelen hebben over October opnieuw een mooi cijfer laten zien de opbrengst is ruim ƒ4 mil lioen meer dan verleden jaar en over tien maanden wordt de raming met 34 millioen overtroffen. Nu zijn hierbij wel toevalligheden, zoodat deze cijfers niet als een maatstaf van volkswelvaart mogen worden beschouwd. Voor den minister van financiën zijn zij een wel kome uitkomst, welke de mogelijkheid van belastingverlaging in de naaste toekomst vergroot. Op de groote cul tuurwinsten van Indië wezen we reeds- vaker prof. Trent) heeft dezer dagen medegedeeld dat de belastingopbrengst in Oost-lndië circa f 100 millioen te laag is geraamd Voor het loopende dienstjaar. Als dat waar is en de heer Treub had klaarblijkelijk bizon- dere, gegevens te zijnen dienste dan •beteèkent dat een verdere verstorjiing van ons staatscreuiet! Van Cultuurwaarden hebben deze week Rubberaandeeien een lusteloos verloop gehad De nriis is in Londen dalende 1 sli. 4'/s d. ,na 1 sh. d. de voorraden nemen nog af, het schijnt échter dat de Amerikaansche fa-, inten' eerst bevredigd zijn en de onzekerheid ien aanzien van het toe komstig prijsverioop wordt vergroot boor den tecenstaflö in F.ngelsch-tndië tegen de producóebenêrking. Ook de n -h" ilabi - der koffieprijzen oefende eenigen 'm-'oed. Dit leidt tot winstne- iu M"" v-aardoor de koetsen iets af brokkelen. Nu hel bi eninndsch aanbod in Koninklijke he.opgehouden en de ot'enrns wat oploopt, hebben genoem de aandeelen zich iets kunnen herstel len pok hier hb-oen echter de omzetten 'gering Dit gehil ook van Suikerwaar- dei', welke worden beïnvloed door de lichte .da-liu" snikerprii/.en en de geringe uuzicioi-u "O een kentering wegens de --Moedigen oogst. In Sciicepx'i'oi ■■mi": dl ging- vrijwel niets om. terwb' voor Tabakken meer dere belangstelling werd aan den dag gelegd, met name voor aand. Scnem- balv, welke boven den koers der Deli ATaatschappii stegen. Op de afdeeling Mijnwaorden werd het dobbelspel, dat met'de Redjangs b.-g.fu, in aandeelen Paleleh Guyana Goud en soortgelijke nonvaienrs voortgezet, een bewijs dat de activiteit in deze rubriek op haar eind loopt. Van lndustrieelén ziin ge wone Jurgens verder opgeloopen de preferente aandeelen C noteeren thans 6 a 7 t beneden de gewone aandeelen, wel een bewijs hoezeer de dividendver wachtingen bij deze maatschappij zijn veranderd. Van buitenlandsche staatsfondsen hieven Poriupeezen ongevoelig voor de bespreking over een reorganisatie der buitenlandsche schuld: terwijl ook Rus sen niet meegingen in de kleine op- wnartsche beweging te Berlijn en Pa rus in verband met de erkenning der Sovjetregeering door Frankrijk. Op de afdeeling der Wisselkoersen gingc Fmnrehe en Belgische Francs iets terug, Dollars en Ponden bleven stationnair. DE RONDE JANMAAT TE VLISSINGEN. Wij ontvingen een exemplaar van „het Nieuwe Weekblad voor Gymnasi aal en Middelbaar Onderwijs", orgaan van den Bond van Leeraren in Neder land. Onder bovenstaand opschrift treffen wij daarin in verband met de plaat sing van een luisterajiparaat in de De Ruyterschooi het volgende ironische artikel aan Men ergere zich niet aan wat te Vlis singen is geschied. Het geval veel te veel uit den ver keerden gezichtshoek bezien. Kritikaster en zijn genooter beoor deelden het, als was achterdocht de raadgever tot het plan en spionneering het doel. Wij voor ons achten de handeling van dezen kapitein-schoolleider volko men ie i' lijn. Het is ni i s 's c h i e n de vaderlijke zorg voor de gcheele bemanning het nauwkeurig op de hoogte willen ziin van het wel en wee van al hef volk, dat dit fregat bemant maar bovenal is het verrijking van z.ijn kennis, die hij nastreeft. Dat de kapitein daarvoor van de hulp die de techniek biedt, gebruik maakt, kan hem onmogelijk ais een fout of tekortkoming worden verweten. Integendeel de brave man is op de hoogte van zijn tijd. De bef is gegaan. De etat-major is binnen, het jonge, rumoerige scheepsvolk neemt zijn plaatsen in, richt de leergierige oogen op hun meesters, onwetend van het feit, dat nog een leergrage het onder wijs volgt. De kapitein in zijn gemakkelijken stoel gezeten spitst zijn ooren. Zijn tweede schooljeugd is begonnen. Wat al wijsheid wordt hem geopen baard Wat al nieuwe gebieden van weten schap worden hem geopend, wat al geheimen hem ontsluierd Vol spanning volgt hij gedurende het geheeie uur de les. Voor hij het weet is de tijd om, zoo ingespannen luistert hij. Een kleine wijziging aan het toestel, en hij zit midden in 'de wiskundige aardrijkskunde. Weer glundert hij van genot, weer moet hij in stilte bekennen Goddank dat de anderen liet niet iiooren hoe veel nog aan zijn kennis ontbreekt, die hij hier kalm en onopgemerkt kon ver rijken. Welk een schat van weten hebben toch die 'ondergeschikten tot hun dienst en wal laten ze hem daarvan mede genieten Zoo gaat het uur na uur, tot de schooldag is geëindigd en de kapitein- directeur moeët (ian ooit zijn nuiselij- ken haard opzoekt. Als hij dit nieuwe systeem kan vol houden, zal hij na een jaar tijds zoover gevorderd zijn, dat hij het nieuwe toe stel buiten werking kan stellen. Misschien leert hij zelfs vlugger. Laten wij hem daarom niet storen in Voorkom die folterende benauwd heden die Uw gestel ondermijnen! Geen vergiften of verdoovings- middelen maar geneeskrachtige, borstzuiverende kruiden zijn de oorzaak van de krachtdadige en onschadelijke werking van Akkers bij Asthma, Bronchitis en Hoest. zijn voordeeliger zijn nieuw systeem van zelf-onderricht en hem a.u.b. niet verdenken van an dere motieven dan leergierigheid. Misschien dat een der docenten ook aan zijn leerlingen nog eens een ies in beschaving, respect, openhartigheid, rondheid en openheid geeft, en hen vooral waarschuwt tegen het immoree- le van geniepigheid en achterbaksheid, zoo tusschen het gewone onderwijs door, zoo onopzettelijk in de leerstof verwerkt Dat dan de kapitein-directeur mee- luistere Proficiat DE HOLLANDSCHE SCHOOL TE BRUSSEL. De eerste gedachte, die de hier zich vestigende Hollanders meestal hebben is om hun kinderen maar naar een Belgische (Fransche) school te sturen. De Hollandsche school is niet centraal gelegen, trouwens, waar er in een groote stad één Hollandsche school is woon je er uit den aard van de zaak ver af. Je moet er dus voor verhuizen, als je al ergens anders woont of je krijgt dat de kinderen groote afstan den moeten afleggen, wat in deze stad nu niet altijd zoo heel wenschelijk is. Nog een reden, waarom Hollanders hun kinderen zoo graag naar een Bel gische school sturen, is, dnt ze dan zoo gemakkelijk Fransch leeren. Daar is in théorie veel van waar. Want zoodra je een- taal als voertaal gebruikt wordt je natuurlijk heel eigen mei' die taal. En het bezwaar, dat een vreemde voer taal kinderen te veel vermoeit, voel ik nief mee. Ik heb in de praktijk altijd gezien, dat kinderen met een paar maanden met een vreemde voertaal vri|wel vertrouwd zijn. Maar het Fransch leeren is on de Belgische scholen vrij iwijh-hn iióg. Natuurlijk leeren de ki toeren vlot Fransch spreken, maar dai leeren ze hier in de stad uit den aard óer zaak toch wel. En het zuiver Fransch schrij ven is op de Belgische scholen vaak zeer onvoldoende. Het is ontzettend, zooveel taalfouten kinderen, die pas van school zijn, maken bij het schrij ven van hun eigen taai het Fransch. Verwarringen van er en ez, van o en eau, van en ai, vind je steeds. Om maar iets te noemen. Ik heb den indruk, dat het onderwijs op de Belgische scholen ver beneden ons Hollandsch onderwijs staat. Waar dat precies aan ligt Misschien ook wel voor een groot deel aan de opvoeding thuis. Doordat er hier weinig kinderen zijn (ik heb geen statistiek, maar ver onderstel wel, dat in den zgn. midden stand de meeste gezinnen kinderloos zijn), is het leven eigenlijk niet op kin deren ingericht. '/Verder wonen de menschen hier veel kleiner, waar bij ons behoorlijk wonen een eerste luxe is (of eigenlijk is luxe natuurlijk een heel verkeerd woord) is in Brussel de eerste uitgave kleeren, altijd maar weer nieuwe kleeren, slecht en leelijk meestal, maar vooral telkens nieuw. Dan is het leven hier veel meer buitens huis. En wie bij ons een heel huis zou hebben, heeft hier een appartement en wie bij ons een étage zou hebben, heeft hier een paar kamers enz. enz. En door dat wonen van zooveel mogelijk menschen in een huis, en door het feit dat de meeste menschen om dat ze geen kinderen hebben, zich niet in kinderleven en kinderbewegen kun nen indenken, is een van de eerste eischen al, dat de kinderen stil moeten zijn. Niet rustig, maar doodstil. En omdat er heel moeilijk hulp in huis ta krijgen is en omdat vader en moe der meestal ook niet graag des avonds thuis zijn, worden de kinderen al heel gauw meegesleept naar café's en drin ken ook al heel gauw een slokje bier of Iambic mee. Verder worden de kinderen hier noga] opgei li'gd. en ook al weer meest al kleeren van treurig slechte kwaliteit (omdat de kindermode ook minstens vier seizoenen per jaar maakt) en dus mogen ze zich buitenshuis ook bij voorkeur niet al te veel bewegen, om de kleeren. Dit drukt op de kinderen ze zijn hier dan ook meestal, wat we in Hol land „tam" noemen. Plus wel eens een tikje achterbaksch. In elk geval ik kan me voorstellen, dat ze er op de scholen geen gemakkelijk materiaal aan zullen hebben, wat leeren betreft tenminste. Verder zullen ze wel meer dan gemakkelijk ziin. En het blijkt ook nog, dat de meeste kinderen het Belgisch onderwijs nog niet eens kunnen volgen. In een artikel van Louis Be-trind, député, Hl „Le Soir" daf er van de openbare en gesubsidieerde bijzondere scholen slechts 20 van de leerlingen de ge heeie schooi (ioorloopen. Uit een enquête, in Anderlecht, een van de voorsu-den van Brussel gehou den. is gebleken, dat daar 16(4 van de kinderen twee jaar op school achter waren en 28 meer dan twee jaar. Dit geldt nn wel voor de zgn. volks scholen, maar die geven in den regel wel het nejl van het onderwijs aan. Trouwens, het is op zichzelf toch ook ai treurig genoeg, dat de scholen, waarop toet» verreweg het grootste deei van de kinderen hier gaat, de kin deren niet mee kunnen krijgen tot en met hun hoogste klas. De Hollandsche school hier geeft on derwijs, zooals we dat zoo ongeveer in Holland gewend zijn. Het is gewoon klassikaal onderwijs, maar dat ligt wel eenigszins in de lijn. Want waar men maar een enkele school heeft, worden proefnemingen te veel omvat tend. De klassen zijn klein ongeveer Hen kinderen in een klas, twee klassen in een lokaal,dus de type dorpsschool. Het gebouw is een villa, gelegen in een tuin met boomen, en wat men in Hol land nog wel eens vergeet, goed ge meubileerd Er is bijvoorbeeld gebro ken met de ontzettend leelijke gele verf, die in Holland nog schijnt te be staan voor schoolkosten enz. Verder eehpersoonsbanken, wat ik altijd aan voel als een van de eerste eischen van een behoorlijke schoolinrichting (tenzij je natuurlijk tot tafeltjes en stoelen overgaat). Wat het onderwijs hetreft, er zijn drie vakken waarin het onderwijs af wijkt van Holland-en dit is Fransch, aardrükskimde en geschiedenis. Het is een giorie van de Holiand'sche school, dat de kinderen, die van de school ko men. zuiver PranscH kunnen schrijven (beter dan de kinderen van de Belgi sche Scholen) en er wordt vrij veel i'id aan ansch besteed. ïn de tweede kjas wordt dan ook ai niet Franseii be gonnen. Aardrijkskunde Nederland wordt wei als eigen land beschouwd, ni.nar e krijgt natuurlijlc een na- genoeg wen beiangrijke piaats. Uit— gang -oei!.; van het eerste aardrijks kundig onderwijs is Brussel. Geschiedenis gaat tot 1568 vrijwel samen voor Nederland en België en eigenlijk is tot en met K568 Brussel het middelmuit (Egmond en Hoorne zijn onthoofd op dc nlek van de Grand Place, waar nu de bloemenmarkt is). Na 1568 is Bclgië's geschiedenis meer passief en de jaren 1839 enz., ja, daar gaan ze op de Hollandsche school met den Franschen slag overheen, want er zijn ook Belgische kinderen. „Le Soir" is het meest gelezen dagblad in België.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1924 | | pagina 1