WOENSDAG 30 JULI IS5BLANCHE 62e Jaargang 1924 FEUILLETON DE GROÖTF ONDEUGD ÏRBERICHT, den avond van 30 |„i; Zuid-Oostelijke tot 0„ tot zwaar bewolkt Wl regenbuien. Iets warmer AUTO'S EN FIETSEV uur 30 9.24 31 9.23 :R TE VLtSSINGEN. v.m. 1.28 N.M. 2.01 E N DA annia. Dagelijks djne, i .308 uur. uitzondering van der'-' )irée-dansante van '§1. itinée van 3.305.30 uur- 8—11.30 uur. ugustus. Delftsch stiM.v ible „de Kadans". ïina. Dagelijks concec NöhrBekker. Zondag van 3/2—6 'Ju. iera- en Solisten-avond, mderdags. Soiree daj. boulevard. Concert ipel Maandag- en Woeni 811.30 uur. —2 uur Matinée. vard Evertsen. Din* lag en Zondag Mating J 0 uur. Donderdag en Zonfafl 11.30 uur. Vrijdag en Zaterrk I te van 811.30 uur. I van 3.305.30 uur jj i 3ouleyard Evertsen. dag Soirée Dansante, VLSSS1IN0SCHE COURANT ABONNEMENTS-PRSJS ,V"°r m?annden.0Fra„cö dieren j 2.20 pera ne week-abon- "«nn7eceUaliesbyvoor«itbetaling. Atzonderlijke nummers 5 ceni. ADVERTENTIEPRIJS I r(,„cist.10 voor iedere „•regel R*. "*c»el meer 15 Cent. VOOR DE NAGELATEN BETREKKINGEN V° VAN DE VERONGELUKTE VISSCHERS. Vorige opgave ƒ11817.98 C L„ Amsterdam Xe Rotterdam «Door tusschenkomst van de Nat Bank, alhier J. A., Gent - 3 ''fMcvr Wed. H. ALde G., Rot- I terdam ®Ha. Romijn. Rotterdam - 35.— L. F. v. d. W, Franeker - A C. AL, Rotterdam Dames P., Rotterdam - Gustaaf-Tooneel, Tiel- '®58 J. W„ Breda '"Cj C A C., Dordrecht - -5U V., Hulst ,p C. D.L., Hazerswoude - iu. Invaliden Kon. Mil. Invaliden- huis., Bronbeek" -O-04 M F. G.van H., Barneveld - J.— Familie J. de J., Gouda - 4.— M. K.. Utrecht- 2.50 Ds. J. B., Groede - M. B. v. R., Den Haag - 3.25 W. S., Zwolle - l- Dames M., Arnhem - 5. A. C. v. d. H., Den Haag- 10.— G., Rotterdam - 50~ i iM. A. H., Zutphen- 5.50 [J. H. D., Stadskanaal- 10. T. P. <D., Amsterdam - 5-. Ambtenaren Burgerlijken Stand Amsterdam - 10.70 |G. B., Amsterdam- 2.50 A. B., Den Haag - 2.50 IDs. J. C. H collecte Groesbeek - 18.56 |K. M., Gorcu-m- 1. Een Zeeuwsehe, Knollendam - 1. J. W. v. D., Rotterdam - 26.60 iMr. J. G. G.( Arnhem- 25. |j. B. N., Rotterdam - 5. jv., Rotterdam - 3. IC. G. S., Rotterdam - 10. ij. E, Arnhem l.-r- JN.V. Utrechtsch Prov. en Sted. F" Dagblad - 8.50 H. J. A, Rijen - 10.— R.K. Pastorie, Broekhuizen (L.) - 5. Van de Directie der „Vliss. Courant" - 1000. F. D.S., Amsterdam - 21. D. v. d. M., Voorburg- 2.50 J. C. Le C., Den Haag - 2.50 Mevr. R. W.C., Den Haag - 2.50 T. B.. Zeist - 2.50 W. N., Amsterdam - 5. A. K., Amsterdam- 10. ;Ds. K. B., Lutten- 2.50 Mej. Ch. A., Maastricht - 5. 'S. P., Amersfoort- 10. -A. v .d. P., Rotterdam- 41.40 "Dr. A. v. d. F., Den Haag- 11. [Mevr. v. V., Den Haag - 3. Totaal 13443.21 E HUUR VENHUIS voor ƒ25.- ;t mooi uitzicht en lage ;n buiten de stad), ïgevens verschaft Wo- en Bureau PIETERSE oor direct DIENSTBODE, iwerk. Veel verval. DE VISSER, Bouie- 106. ïiddelb.-Rotterdam igelegen plaatsen. 7AN PASSAGIERS' REN EN VEE. Juli T, Wil. T.B. iir T. EOtl. Ï.H «I te bekomen: ,V. Transport- on j Erven Q. VOS, W BKNHOOKN, Tri.Jf? X3ST2RHOÜT, T«l. ',8i> IOITESSBK.T.'- 10! INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. Het allerbeste wat voor den prijs is te leveren ontvangt U, wanneer U zegt Geef Mil maar Vertaald door Mevrouw I P. WESSELINK—VAN ROSSUM. 12 I Het bleek spoedig, dat Naida geen geiuit had, want zij verloor snel al het .(geld. dat zij had meegebracht, en twee- fcniaal verliet zij de kamer om 'n cheque tot een belangrijk bedrag af te geven- 'Maar er was geen spoor van agitatie op haar gelaat zij kon goed tegen gverliezen en glimlachte vriendelijk zelfs tegen hen, aan wien zij verloor. J Het was zeven uur, toen het spel eindigde en zij het huis verlieten. ,.Je bent ongelukkig geweest. Heb je teel verloren vroeg Olive achteloos. „Meer dan zevenhonderd pond", ant- fvoorddé Naida. „Dat is heel veel. Je moest niet zoo hoog spelen." L,.Wat doet het er toe het bedrag Jij hebt gewonnen ,,"Ju ongeveer vijftig", zei Olive. I.tk ben en veine het zal mij benieu wen hoe lang het duurt." heen ?"gaat er dlls vanavond weer L-^ljer. maar jij doet beter niet te hersLv?6' le ge,uk is uit> en het dient ft toe daar tegen in te gaan." de Naida "let geUlk" antwoord- im?n We'rlr ^U'-S en even over negenen I te 0I,ve zich gereed en vertrok. INGEKOMEN GIFTEN ADMINISTRATIE „VLISSINGSCHE COURANT". Vorige opgaaf 1090.22 Fr. v. R- 2.50 P. te Souburg - 2.50 j. A. F., Utrecht- 2.50 Totaal ƒ1097.72 Meerdere giften zullen door ons dankbaar worden aanvaard en in ons blad worden verantwoord. TIEN JAREN OORLOGSPOLITIEK. 1914- 1 Augustus 1924. III. Voorzoover dat nog noodig kon heeten, hadden de politici en economen ons erop voorbereid, dat de a.s. groote oorlog, zou deze eenmaal uitbreken, van geweldigen economischen aard zou zijn. De politici door er op te wijzen, dat de strijdvragen der laatste tientallen van jaren alle een economischen of kolonialen ondergrond hadden de economen door erop te wijzen, dat steeds meer de wereldhuishouding een internationaal karakter heeft aangenomen, en, om het plastisch uit-te drukken, eiken dag op de tafel van den eenvoudigen ar beider de producten van drie werélddeelen worden gebracht. Wij hebben dan ook dit economisch 'karakter van den grooten oorlog aan den lijve gevoeld. Direct en in direct. Indirect niet alleen in de oorlogvoe rende landen, maar ook in de neutrale, die niets met den oorlog te maken wenschten te hébben, maar die toch duidelijk bemerk ten, dat hunne levensmiddelen- en grond- stoffenvoorzienipg niet onafhankelijk zijn van wat zich verder in de wereld afspeelt. Direct in den oorlog zelf, die niet als vroe ger tot het militaire- en politieke strijdperk werd beperkt, maar al spoedig op econo misch gebied werd overgebracht. Door verschillende maatregelen trachtten Enge land en Frankrijk reeds dadelijk den le venstoevoer naar Duitschland te beperken; als antwoord daarop ving Duitschland den duikbootenoorlog aan, die zich vooral richtte tegen het handelsverkeer zoowel van de oorlogvoerenden onderling als van dezen met de neutralen. De economische blokkade, over Duitschland afgekondigd, en de daarop gevolgde repressaille-maatrege- len, ontredderden niet alleen geheel den handel van de oorlogvoerenden, maar zij hadden ook een funesten invloed op dien der neutrale landen ja, dit ging uiteraard zoover, dat landen met rijke koloniën als Nederland, gebrek leden, terwijl die kolo niën- genoodzaakt -waren hare producten naar andere 'landen uit te voeren. En ster ker nog, te Parijs kwam gedurende den oorlog de z.g.n. Economische Conferentie der Geallieerden bijeen, die de grondslagen vaststelde, waarop, ook na den oorlog, de economische krijg tegen de toenmalige te genstanders zou worden gevoerd. Zelfs het internationaal privaatrecht, vóór den oorlog door Asser en de zijnen-opge bouwd, werd niet met rust gelaten ten gevolge van de opzegging van verschillen de dezer tractaten werden ook de neutra len getroffen en was het b.v. in Frankrijk tijdens den oorlog votr welken vreemde ling ook; ja zelfs voor een onderdaan van een der geallieerde landen, moeilijk, zoo niet onmogelijk om op behoorlijke wijze te procedeeren. Op economisch gebied heb ben wij tijdens den oorlog wel ervaren, dat het internationalisme, hetwelk schijnbaar de laatste tientallen van jaren had geheerscht, meer op individueele verbindingen der per sonen van verschillenden landaard berust te, dan op de verbindingen der Staten als zoodanig en wederkeerig. Niet zoo heel lang vóór den oorlog pu bliceerde Normann Angell zijn bekend boek, waarin hii uit economisch oogpunt, den oorlog der toekomst min of meer on mogelijk verklaarde. Immers, zoo was in het kórt zijn redeneering, alle landen zijn zoozeer economisch verbonden, dat een oorlog niet alleen de belangen der tegen standers, doch tegelijk hun eigene belan- Nalda nam een boek, maar het was haar onmogelijk haar gedachten bij de lectuur te bepalen. Zij begon rusteloos op en neer te loopen. „Ik zal niet kunnen slapen, als ik n-aar bed ga. Het was slecht van Olive om mij alleen te laten." Voortdurend kwelde haar de verzoe king om te gaan en zij streed er tegen uit al haar macht. Alaar steeds zag zij de kaarten voor zich de opwinding, en haar geluk zou kunnen verande ren. „Ik ga niet", riep zij plotseling hartstochtelijk uit. Terwijl zij die woor den sprak, ging zij echter naar haar slaapkamer en opende daar haar kleerkast. Er werd gebeld. Zij kon stemmen aan de voordeur hooren en het dienstmeisje kwam. „Mijnheer Lang is er." „Jk zal bij hem komen", zei Naida haastig. „Geheel alleen waar is Olive vroeg Lang snel. „Zij is gaan spelen." „•En zij heeft u alleen gelaten Laat ik u er heen brengen of mag ik hier bij blijven „Neen. Ik zou graag gaan", ant woordde Naida impulsief en liep heen om haar mantel te halen. „Ik ben Jieel blij, dat je gekomen bent zei Naida. toen zij terug kwam met een gelaat stralend van opwinding. ..Ik verlang er naar iets van mijn ver lies van hedenmiddag ter*g te winnend' Lang riep een taxi aan en toen zij zaten, was zij zoo ongeduldig, dat zij nauwelijks luisterde, naar hetgeen hij Doorzitten bij wielrijders - Stukloopen - Schrijnen en Smetten der Huid - Zonne brand - Doorgeloopen Branderige Voeten verzacht en geneest men met PUROL. (Ingez. Mededeeling.) gen treft. Stel, zoo schreef hij, dat een Dwitsche onderzeebeot een Engelsch han delsschip in den grond boort, wie waar borgt dan, dat dit schip niet eigendom is van een naamlooze vennootschap met veel Duitsch kapitaal, en wie tenslotte waar borgt niet, dat het schip, desnoods in En geland verzekerd, niet bij een Duitsche maatschappij is herverzekerd. Waarbij. Normann Angell vergat, dat de regeerin gen zich in den grooten strijd veroorloofden om met geen enkel bestaand recht rekening te houden, zeker niet met de verplichtingen van den Duitschen herverzekeraar tegen over de Engelsche verzekerden. Ook in an der opzicht trouwens dwaalde Normann Angell toen hij de economische weerstands kracht der landen zoodanig schatte, dat een werkelijke wereldoorlog nauwelijks en kele maanden zou duren en dan wegens uitputting der wederzijdsche partijen zou moeten worden opgegeven. Het weer standsvermogen der volkeren, of liever ge zegd hunne geneigdheid om zich geheel uit te putten, is veel grooter gebleken dan eenig econoom kon voorspeller^ en het is vermoedelijk daaraan in de eerste plaats te danken, dat wij nu een bijna vernietigd Europa, om van het overige deel van de wereld maar niet eens te gewagen, voor ons hebben. Het begin van den oorlog deed zoo iets niet voorspellen. Zeker, toen heerschte er verwarring, een zeker soort van kinderlijke bevreemding, dat tal van dingen, die wij in onzen tegenwoordigen tijd heel gewoon vonden, plotseling waren veranderd. Maar aan de mogelijkheid van uitputting dacht men zelfs niet, en in de gebleken moeilijk heden viel vrij gemakkelijk te voorzien. De paniek b.v., die men hier te lande vreesde op de Amsterdamsche Beurs, werd, dank zij het krachtig ingrijpen van den heer Van Aalst, die het steunsyn'dicaat van ƒ200 millioen vormde, voorkomen de Beurs werd maanden achtereen gesloten. Het te kort .aan klein geld werd door de uitgifte van zilverbons spoedig voorkomen tegen de algemeene neiging van prijsopdrijving werden wettelijke maatregelen beraamd, die met een zeldzamen spoed in werking tra den. Toen tengevolge van de crisis de werk loosheid al spoedig zoo groot werd, dat gedwongen uitzetting uit de woningen dreigde, kwamen ook in dat opzicht maat regelen tot stand in het kort, zoowel in Nederland als in andere neutrale, en nog sterker in oorlogvoerende landen, werd de eene maatregel voor, de andere na op so ciaal en economisch of op gemengd gebied uitgevaardigd, teneinde in de moeilijkheden te voorzien. Eerst in 1915 echter begon men inzicht te krijgen in- wat, duurde de strijd enkele jaren voort, zou worden. De toevoer van levensmiddelen werd afgesneden, en al kon. dank zij de oprichting van de Neder- Iandsche Overzee Trust'(N. O. T.) de ver binding met de Koloniën althans gedeelte lijk worden gehandhaafd, dit nam niet weg. dat wij ons reeds zeer veel moesten ontzeggen. Maatregelen werden genomen om de distributie van levensmiddelen te re gelen aanvankelijk probeerde Minister Posthuma het met zijn bekende vereenigin- gen van belanghebbende producenten, die stonden onder toezicht van Rijkscommis- siën van Toezicht, waarin het deskundige en niet-belanghebbende element domineer de. Toen het met dit toezicht niet bleek te gaan, vermoedelijk tengevolge van het ont breken van een krachtig centraal lichaam, trad de Distributiewet in werking, die ge weldige, in vredestijd zeker onmogelijk ge achte bevoegdheden op levensmiddelenge- bied aan de Regeering gafdie haar en hare organen in staat stelde in beslag te nemen wat zij voor het algemeen belang noodig achtte, en op grond van welke wet de bekende vervoerverboden werden uit gevaardigd. Tevoren reeds v/aren de tal van uitvoerverboden vastgelegd, waarvan zeide. „Ik heb hoegenaamd geen geld meer. Zouden zij nog wel een cheque willen accepteeren vroeg zij zenuwachtig. „Dat behoeft geen bezwaar te zijn. Laat ik u een paar honderd pond lee- nen om mede te beginnen. Morgen kunt i» mij een cheque geven." Terwijl hij sprak, nam Lang een pakje biljetten uit zijn zak, die zij in haar taschje deed, zonder zich de moeite te geven ze te tellen. ,U bent heel goed. Ik zal een wissel schrijven, zoodra wij er zijn." ,Er is geen haast bij," antwoordde hij luchtig. 'Lang had gemerkt, dat het speelhuis waarschijnlijk een goudmijn voor hem en 'mevrouw Fortescue zou worden, want de winsten hadden hun stoutste verwachtingen overtroffen. Natuurlijk was net houden van zulk een plaats in strijd met de wet en de eigenaar kon boete of gevangenisstraf oploopen, maar het was wel waard de kans te wagen. Bovendien werd een mooi sala ris betaald aan den bestuurder en den croupier, en indien de politie den wa ren eigenaar niet ontdekte, zouden zij gestraft worden, zoo er een vervolging werd ingesteld. Toen Naida kwam, nam noch Olive noch mevrouw Fortescue de minste notitie van haar zij nam de eenige nog onbezette plaats in, aan het einde der tafel. Van het begin af won zij en achtereenvolgens voerde zij verschei dene banken tot hooge bedragen op. Zoodoende kreeg zij haar verliezen van intusschen vrijstelling kon worden verkre gen door de bekende uitvoerconsenten, die iemand plotseling tot een rjjk man konden snaken, en die zeker tot veel oorlogswinst hebben bijgedragen. Geheel Nederland en gelijk het in Nederland gegaan is, is het in het meerendeel der landen gegaan veranderde economisch geheel men zag handelslieden tot geheel andere branches, somtijds de zonderlingste, overgaan. De groote lichamen deden e!at niet, konden dat niet doen, maar moesten dan ook veelal voor een dee! hun zaken stopzetten of sluiten. Geheel het economisch leven raak te in de war, raakte vast, en van geen Re geering mocht worden verwacht, dat deze geheel in d£ nooden kon voorzien. Men probeerde het zoo goed mogelijk, en het eigenaardige verschijnsel deed zich natuur lijk al spoedig voor, dat, gezien den nood der tijden, geld bijzaak werd. In Nederland wij blijven bij de voor beelden dicht bij huis werden steeds grooter credieten aangevraagd om tegen goedkoope prijzen levensmiddelen te ver schaffen credieten van toentallen millioe- nen behoorden al spoedig niet meer tot de uitzonderingen. Teneinde den Staat een deel van de buitengewone winsten, die ten gevolge van den oorlog werden gemaakt, te doen toevloeien, trad de Oorlogswinst belasting, die een zeer rijke bate opleverde, in werking eerst later kwam men op het denkbeeld om in een zoogenaamde particu liere Vennootschap, de Nederlandsche Uit voer Maatschappij (N.U.M.) de belangen van den uitvoer te centraliseeren en den Staat daarvan de competente portie te doen toekomen. De N.U.M. is een der vele voor beelden uit den oorlogstijd, dat de Staat een deel van zijn bevoegdheid aan parti- cuhcre of aan semi-particuliere lichamen uit handen gaf. De N. O. T„ wel niemand zal het ontkennen, beschikte inderdaad over Regeeringsbevoegdheden de N.U.M. ook een weinig wij hebben daarnevens gehad het Landbouw Exportbureau (L.E.B.) op gericht teneinde uit te voeren de afspraken met de Geallieerden, waarin aan Nederland werd voorgeschreven een hoe groot deel van landbouwproducten naar de Centrale landen mocht worden uitgevoerd. En wij hebben ook gehad, nadat de onrechtmatige inbeslagneming van bijna de geheele Ne derlandsche visschersvloöt werd opgeheven, een overeenkomst met de Engelsche Regee ring, die aan de Nederlandsche particulie ren voorschreef hoeveel visch zij- naar Duitschland mochten vervoeren. Overeen- komsten, die, teneinde het neutraal karak ter van den Nederlandschen Staat te hand haven. door particulieren met een of meer der Geallieerde Rijken werden gesloten, maar die toch aan de regeering niet onbe kend waren, en die een deel vormden van onze economische oorlogspolitiek. Natuur-» liilc was 'haar karakter formeel niet juist, niet fraai zelfs, maar men leefde in oorlogs tijd. en men kon niet anders. Bedenkelijk was en waarlijk al weer niet in Nederland alleen de invloed, dien de economische omstandigheden oefenden od geheel de samenleving. Tengevolge van den nood in de oorlogvoerende landen, kon den lieden, die in het bezit Jfwamen van uitvoervergunningen, zich me réén slag ge weldige rijkdommen verwerven, het tvpe' der O.W.-ers is voor het grootste deel daaraan te danken. De voordeelen, die met smokkelen konden worden behaald, leidden er vanzelf toe, dat, vooral in de grenspro vinciën, velen zich daarop toelegden het aantal smokkeldelicten nam in de oorlogs jaren tot een ongekende hoogte toe. Het kwaad' werd, mede dank zij de hulp van militaire commiezen, zoo krachtig mogelijk bestreden, maar afdoende kon dat al weer niet. iDe aanwezigheid hier te lande van vluchtelingen van den meest uiteenloopen den landaard, die na en met de Belgen hier kwamen, leidde tot overneming van wat in den regel niet het beste der betreffende volkeren was leidde zoodoende tot een dien middag weer terug. Haar geluk keerde ten slotte wel, maar toen het spel eindigde, had zij althans nog een deel van haar winst over. Iemand schoof de zware gordijnen terug en toen het daglicht binnen stroomde, kon men zien, hoe bleek het gelaat der spelers was. De oogen der meesten waren weggezonken en de trekken van het gelaat verscherpt. Zelfs Olive zag er vervallen en flets uit. „Weet je wel, dat het bijna zes uur is riep Naida uit, terwijl zij op haar horloge keek. „iHet kan mij niet schelen ik heb gewonnen. Wii kunnen morgen tot aan den eten slapen. Je hebt ook gewon nen „Ja", zei Naida, en herinnerde zich toen haar schuld aan Lang die bij haar stond. „Ik kan gelukkig bij u uit de schuld komen." zei zij, terwijl zij bil jetten telde. „Ik dank u hartelijk." Warme bouillon werd gepresenteerd en gretig gedronken, want allen waren moe na de langdurige opwinding, en daarna gingen zij naar huis. Naida s,liep zwaar tot drie uur in den middag. Er lag een brief van Lindsay, die met de ochtendbestelling was gekomen hij schreef dat hij misschien een paar da gen langer zou worden opgehouden en zij voelde, dat het haar een gevoel van opluchting gaf. „Ik zal het er van nemen, zoolang ik kan. Ik doe toch eigenlijk niets ver keerds en als ik getrouwd ben, is net veorgoed uit." Zoo redeneerde zij bij zich zelf en verruwing der zeden, die zich in eiken kring, van den hoogsten tot den laagsten,. kenbaar maakte. De oorlog gaf aanleiding tot plotselinge verdiensten en tot plotse linge verliezen veel minder dan vroeger werd de spaarzin beoefend men leefde bij dc-n dag van heden. Voorzichtigheid werd veel meer dan vroeger uit het oog verlo ren de reusachtige zaken, die konden wor den gedaan, deden zelfs groote lichamen, op den meest solieden grondslag gevestigd, deze voorzichtigheid uit het oog^verliezen. Kortom er kwam een atmosfeer in de eco nomische en de maatschappelijke samenle ving, die tevoren ongekend mocht heetcn. Er werd het vreeselijkste gebrek geleden aan den eenen kant, en er werden rijkdom men verdiend aan den anderen kant. De Regeering had -met politieke en economi sche moeilijkheden tegelijk te maken de stoute uitspraak, in het begin gedaan, dat er geen honger zou worden geleden in Nederland, moest, toen de oorlog zoo lang voortduurde, wel worden ingetrokken. De economische moeilijkheden werden door sociale gevolgd men mocht Huurwetten uitvaardigen ter voorziening in den woning nood groöte levensmiddelen credieten toestaan teneinde het gebrek te bezweren men mocht Regeeringsbureaux oprichten teneinde de distributie te centraliseeren - geheel kon men niet in de nooden voorzien. Relletjes zijn dan hier, dan daar het gevolg geweest ernstig waren zij een enkelen keer als in 1917 te Amsterdam, maar steeds heeft er zekere onrust geheerscht, die van sociaal-economischen aard was. Neen, wie tevoren had gemeend, dat de oorlog economisch aan de neutralen kon voorbijgaan, heeft' zich wel vergist. De oorlogvoerenden maakten van dezen poÈ- tieken oorlog tegelijk een economischen zij pasten, en dat waarlijk wel van weers zijden, alle hulpmiddelen toe, die zij ter be schikking konden stellen, en op het laatst werd de oorlog militair een vraag van man schappen en materiaal, en economisch een vraag van levensmiddelen en grondstoffen. En toch heeft de groote menigte tijdens den oorlog zoo weinig inzicht in de econo mische verhoudingen gekregen, dat nog vrij algemeen de overtuiging heerschte, dat eigenlijk op hetzelfde oogenbljk, dat de oorlog zou zijn geëindigd, ook een einde zou komen aan al de economische ellende, die deze had gebracht. Ware dan ook met het einde van dien oorlog niet zekere so ciale onrust samengevallen, men had zich in November 1918 oprechter verheugd dan de omstandigheden eigenlijk toestonden. Zeker, het scheen een oogenblik, en in het bijzonder in Nederland, dat het einde van den oorlog ook het einde van de economi sche kwaden zou met zich brengen. Wel waren er nog tal van moeilijkheden te over winnen wel zaten wij nog in den huizen- nood in den kolennood, en wel kregen wij nog niet alles op tafel wat wij voor den oorlog gehad hadden, maar spoedig deed zich verbetering gevoelen. Daarbij kwam, dat de vroegere oorlogvoerende partijen ons noodig hadden en van ons konden krij gen, nu eenmaal de grenzen voor een deel werden opengesteld.Onze koopvaardijvloot, die tijdens den oorlog groote verliezen had geleden, maar waarin door bijbouwen was voorzien, werd in hooge mate rendabel ge maakt onze voorraden konden voorloopig nog tot goede prijzen, worden verkocht, al waren natuurlijk degenen, die in levens middelen-surrogaten sommige van goede kwaliteit, handelden, de dupe waren van wat men'later wel eens spottend heeft ge noemd „het uitbreken van den vrede". In derdaad, wie de cijfers b.v. van uitvoer en invoer in 1919 in een klein land als Neder land gadeslaat, wordt getroffen door de geweldige veranderingen die daaruit spre ken. Maar men hield er geen rekening me de, dat wel de invoer in Nederland gewel dig toenam, maar de uitvoer niet een even redige mate van toeneming vertoonde en men scheen te meenen, dat de plotselinge Olive behoefde haar niet te overreden weer mee naar .het speelhuis te gaan. Zij kwamen er ongeveer om 10 uur aan en bleven er weer tot in den morgen.Met elk volgend bezoek nam Nalda's harts tocht voor het spel toe en eindelijk leefde zij slechts gedurende de uren, die zij aan de groene tafel kon doorbren gen. Haar geluk was gekeerd, want bij elk bezoek verloor zij ontzaglijk en ge durende de weinige dagen, dat Lindsay afwezig was geweest, had zij wissels getrokken tot een bedrag van driedui zend pond, zoodat het noodig werd een bezoek aan haar bankiers te brengen en een deel van haar kapitaal te gelde te maken. Het was twee uur en zij lag met ge sloten oogen in bed, toen het dienst meisje een telegram bracht. „Zal om half acht bij je zijn. Vol liefde. Mark." Het bericht wekte haar niet uit haar lethargie, zij viel weer in slaap en werd niet voor zes uur wakker. Toen herin nerde zij zich, dat haar Mark binnen twee uur bij .haar zou zijn, en zij haastte zich naar de badkamer. Nadat zij zich had gekleed, bekeek zij zich met kritï- schen blik in den spiegel. Het was waar er lagen lichte schaduwen rondom haaroogen, maar zij zag er goed uit. Het late opblijven en de koortsachtige opwinding hadden nog geen tijd gehad hun stempel op haar gelaat te drukken. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1924 | | pagina 1