~rr TUKKEN BUITENLAND GEMENGD NIEUWS LAATSTE BERICHTEN echt naar de lm sergeant- rlNG. consistorie- te Ritthem hotaris J. C. pnde percee- oebehooren- Ned. Herv. laar (1924 |n C. Jozias- A. aan W. 45 perceel orleijn, Sou- 42 A. 20 I 59 per- I voor 60 lan Janus dê lel VII 38 A. pimus, voor c.A. aan A. lel IX 1 H.A. Ippejan Hzn.« V 50 cA. aan eel XI 22 A. cA., perceel A. 20 c.A., voor 190 110 c.A. aan perceel VX |Jac. Durink, 125 per- bliefste, voor lats vermeld Itthem. ■r redactie (egeven I ur, |ekt beleefd veelgelezen Ink. llag jl. las ik Ét „De vrije leekend d. N. lees krijg ik bet wezen in lof Brilslang, Irige wijs zijn Ir een doode- 1 werpen, zoo Idigt dr. Sta pan knoeierij. |om een man, nen de volle Jeedigen. Dat (verman bent, liet onder uw mij vind de et uw naam |d. N. dat hij het is over een hier ver ken om hun >seph-zieken- leugen d. N.J ookbeeld van parten. Uit noem dan de :t slangachti- m uw stukje en schrijft U, eden nu on gemeen te-zie- Maar daar- ien aan voor- nen niet voor :n, als 't kan beter gedaan: rorgen of hier beiders heer- ig te betalen, wat ook hier plekje om te R. K. zieken- U dan op het heen te stap el daar in dat schouwd huis ld worden ais en dan beta- eliasting. et dit gebouw hten, tot alles ;n nog eens in et het St. Jo- aarne een ge it hij dan zor- ten dat het er gemeente, wat je noemt n met iets wat koste van een st de gemeen- bezuiniging en b je dan wat, er onder, dat :hien niet dur- taverman, die U is misschien e R. Kath. ook hen wel met gedenkt U de k, mijnheer de J. STOOPS. :teur, iet volgende te enzetting door en.. enzetting eerst trom kwam die nsdag? Dit is ag. w courant van s uw eigen :rman geïnspi- door uitsted'ig- heid eerst (Maandagavond kennis nam van het op Vrijdag bhandelde. Hoe is dit te rijmen met de uitlating van het raadslid Hensel, dat hij dienzelfden dag dokter Staverman had gesproken en dat deze hem had medegedeeld, dat hij thans bereid was weer als chirurg op te treden. Hoe is dit te rijmen met het feit, dat dr. Staverman Zondag met professor v. Rooij in Amsterdam heeft gesproken over de zaak-Van der Ven? Dat klopt toch niet zoo precies. Uit den laatsten zin van het artikel tje van Maandag is te lezen dat dr. Staverman een beknopte uiteenzetting zal geven, daar het publiek er recht op heeft te weten hoe de zaak precies in el kaar zit. Daaruit volgt regelrecht, dat de uiteenzeing van het college van re genten, uitgebracht bij monde van den voozitter Roskes. onjuist zou zijn. De heer Roskes heeft in den raad uitslui tend dingen gezegd welke schriftelijk vaststaan. Daar zullen we het dus voorloopig maar bij houden., Verder lijkt me het heele geval, zoo als door d. N. (mij onbekend! gisteren avond uiteengezet, volkomen duidelijk. U, Mijnheer de Redacteur, dankend voor de plaatsruimte, M. De plus je connais les hommes, j'admire les chiens Geachte Redactie, Wilt gij mij naar aanleiding van het berichtje in uw courant d.d. 2 Juli, ge titeld' „Verzet tegen de politie", waar in gewaagd werd van 2 jongelieden die met behulp van de politie Zaterdag avond jl. uit het Strandhotel zijn ver wijderd, een kleine plaatsruimte in uw blad afstaan Mijn bedoeling is te wijzen op enkele onjuistheden in uw bericht, t.w. lo. Dat de 2 jongelui in quaestie to taal niet onder invloed van sterken drank verkeerden. (Deze bewering kan door een 20-tal geloofwaardige Vlissingsche ingezetenen bevestigd worden.) 2o. Dat het verzet waarvan U sprak niet gold de politiedienaren, maar wel het door den heer directeur tot bruut geweld opgezwiepte hotelpersoneel. Ik wil een hoteldirecteur niet de vrij heid ontnemen personen, die hij onge- wenscht acht, de toegang tot zijn zaak te ontzeggen, echter kan ik U wel ver zekeren, dat vele ooggetuigen (o.a. een paar Engelsche logeergasten in hetzelf de hotel, met wie ik het genoegen had kennis te maken en over deze zaak te spreken) pijnlijk getroffen waren door de barbaarsche wijze waarop bedoelde jongelieden doof het kokspersoneel de feestzaal werden uitgesmeten. Dit laatste juist, mijnheer de redac teur, doet aan onze badplaats geen goed en ik wil dan ook eindigen met dezen raad aan hotel- en caféhouders in 't algemeen en aan den heer direc teur van het Strandhotel in 't bijzonder: Wilt gij meehelpen Vlissingen te ma ken tot een badplaats van goede repu tatie. bedenkt dan, dat een optreden als bovenvermeld slechts leiden kan tot een negatief resultaat. Aan U, mijnheer de redacteur, harte lijk dank voor de bereidwilligheid het bovenstaande te willen publiceeren. R'dam, 7/3/'23. Ooggetuige DE R. (Wij hebben dit stukje nog opgeno men, doch sluiten hiermede het debat. De ooggetuige zal toch ook wel weten dat er niets zou zijn voorgevallen, in dien de betrokken persoon zich in het hotel niet onbetamelijk had' gedragen en dit vrijwillig had verlaten. Dit heeft hij niet gedaan en toen is hij er uit ver wijderd geworden. Een hotelhouder -heeft toch het recht om op een gegeven oogenblik niet meer te tappen en even zoo kan hij, aan eiken bezoeker dus toch zeker wel aan z.i. lastige bezoe kers het verder verblijf in zijn in richting ontzeggen. Red.) Mijnheer de Redacteur, Gaarne wilde ik van U een plaats ruimte in gebruik nemen in uw veel ge lezen blad, voor onze eerste Vlissing sche Tooneelvereeniging „Koningin Wilhelmina", om door uw tusschen- komst een- beroep te doen in belang van die vereeniging aan de donateurs- trices). 1 Heden (Maandagavond j.l.) heb ik aan mijn oproep voldaan als donateur van die vereeniging. Tot mijn spijt ver nam ik dat er een scheuring was ge komen door samenloop van omstandig heden onder enkele leden, die hun ont slag hadden aangevraagd en verkre gen, maar gelukkig door andere lief hebbers zijn aangevuld. Op het oogen- blik worden er lasterpraatjes van die vereeniging verspreid. Om nu dien laster tegen te gaan heeft het bestuur en leden (43 in getal) de hand aan den ploeg geslagen en zijn niet blijven stil zitten, om ons teleur te stellen het a.s. seizoen. Vandaar dat zij een Operette onder studie hebben genomen, om die binnen eenige maanden dan voor het voetlicht te brengen. Ook deze zal mis schien wel de al'gemeene goedkeuring wegdragen. Daarom geachte dona- teurs(trices) blijft uw lidmaatschap als rugsteuners der vereeniging behouden en helpt mede den naam der vereeni ging „Koningin Wilhelmina" hoog te houden. Zij die geen donateur zijn kun nen zich nog heden laten inschrijven bij de secretaris van de vereeniging. EEN DONATEUR. EEN REDE VAN POINCARé. Bij de onthulling van het monument ter nagedachtenis van de Amerikaan- sche vrijwilligers, die in den oorlog aan de zijde van Frankrijk hebben gestre den, heeft de premier Poincaré een rede gehouden, waarin hij de dankbaarheid van het Fransche volk uitsprak voor deze jonge Amerikanen, die uit eigen beweging naar Frankrijk kwamen voor de verdediging van den Franschen bo dem, toen deze aan een vreemden inval bloot stond. Spreker herinnerde aan de veront waardiging in Amerika, toen daar in Augustus 1914 werd vernomen, hoe Frankrijk zonder eenige geldige reden was aangevallen door een buurstaat, die zich ten doel had gesteld, dit land onder zijn juk te brengen. Ook bracht de premier hulde aan den Amerikaan- schen gezant te Parijs Herrick, die in dertijd had aangeboden, ingeval van een Duitschen inval in de hoofdstad voortbrengselen der Fransche cultuur onder zijn bescherming te nemen. Het bloed; dat de Amerikaansche vrijwilligers voor Frankrijk hebben ver goten aldus de premier is niet verloren gegaan voor de zaak, tot wier vrijwillige verdedigers zij zich hebben gemaakt. Zij zijn 'de voorgangers ge weest, die de anderen hebben geïnspi reerd. Zij hebben (hun medeburgers den waren ,zin van den oorlog getoond. Zij hebben de wolk van leugens weten te verdrijven, waarin de Duitschers de openbare meening in Amerika trachtten te doen verstikken. En thans, nu 'de overwinning einde lijk is gekomen, dank zij groote offers, zal de menschheid nu zorgeloos en sceptisch blijven, zal zij vergeten de heiligheid van de zaak, welke zij heeft verdedigd, of de niet te verontschuldi gen gewelddaden van den barbaar- schen inval en de misdadige, systema tische vernielingen en vermoordingen van burgers, die zich niet konden ver dedigen, de plunderingen en brand stichtingen Zal zij de stroomen bloeds vergeten, die den bodem van Frankrijk en België hebben gedrenkt, of de smar ten der moeders en weezen en de el lende van de verdreven bevolking Na te hebben meegeholpen, om de onschul dige landen uit de greep van Duitsch- land te redden, zal de wereld thans lij delijk toezien, hoe Duitschland de over winning tracht te niet te doen en bezig is een revanche voor te bereiden om de volken tot ondergang te brengen, wel ker gebieden zij heeft verwoest DE ENGELSCH—FRANSCHE BESPREKINGEN. De 'besprekingen, die lord Curzon gisteren op het ministerie van buiten landsche zaken met den Franschen en den Belgischen gezant heeft gehad, hebben, naar de bladen berichten, tot geen nieuwe ontwikkeling in den toe stand' van het vraagstuk der schadever goeding geleid'. Officieel wordt strenge geheimhouding betracht en de berich ten over hetgeen op de bijeenkomst behandeld, is moeten onder voorbehoud worden aanvaard. In Fransche kringen wordt volgens de „Times" het onder houd van graaf d.e St. Aulaire met den Engelschen minister van buitenlandsche zaken als een schakel in den ketting van besprekingen beschouwd, die zul len worden voortgezet totdat de pun ten, waarover de Engelsche regeering inlichtingen wenscht, opgehelderd zijn. Voor zoover op (het oogenblik bekend is, is nog geen nieuwe samenkomst vastgesteld. Volgens de „Morning Post" zal de toestand, zooals die bij de besprekingen van gisteren toegelicht is, vandaag door het Engelsche kabinet wonden overwogen. GEHEIME WAPENDEPOTS IN HONGARIJE. Dezer dagen is door de intergeal- lieerde militaire controlecommissie in Hongarije een merkwaardige ontdek king van oorlogsmateriaal gedaan, waarmede op het oogenblik de gezan- tenraad zich bezig houdt. De ontdekking is in de eerste plaats te danken aan den Tsjechischen mili tairen gezantschapsattaché te Boeda pest, die eenigen tijd geleden een kaart in handen kreeg van een bosch, tus- schen Alzo-Balla en Fölso-Balia gele gen, waarop ongeveer honderd geheime kuilen met munitie stonden aangege ven. De intergeallieerde commissie werd hiervan op de hoogte gesteld en zij be gaf zich, vergezeld van den militairen attaché, per auto naar het bosch. Zeer verbaasd waren de commissie-leden, toen zij er een aantal 'Hongaarsche schildwachten op post vonden. De commissie liet op de aangegeven plaat sen graven en kist voor kist werd' op gedolven. Bij onderzoek bleken de kis ten granaten en bommen van allerlei kaliber te bevatten, tot aan houwitser granaten van 21 c.M. toe. In 15 kuilen werden reeds 80.000 granaten gevon den, 'Een lid der intergeallieerde commis sie telefoneerde naar het Hongaarsche departement van buitenlandsche zaken te Boedapest om eens te informeeren of daar de aanwezigheid van een zoo grooten munitievoorraad wel bekend was. Hij kreeg ten antwoord, dat de munitie daar tijdelijk was begraven om later te worden vernietigd. Waar schijnlijk om de munitie nog beter te conserveeren echter waren de kisten zorgvuldig geteerd. Als verdacht van verduistering en valschheid in geschrifte zijn door de politie te Amsterdam aangehouden een boekhouder en een1 kassier van een ef fectenkantoor aan het Rokin aldaar. Door knoeierijen in de boeken hebben beiden gedurende een geruimen tijd ernstige verduisteringen gepleegd, die tot een bedrag van 20.000 loopen. Beide gearresteerden, die den laatsten tijd op grooten voet leefden, hebben bekend en zullen ter beschikking van de politie gesteld worden. Twee studenten, die in den nacht van Dinsdag op Woensdag in het Jon ker op hun kamer in den Kleinen Krom me Elleboog te Groningen zaten, zagen aan de overzijde twee mannen morrelen aan het slot van een huisdeur. Zij ver moedden een inbraak en waarschuw den een politieagent, die de twee ver dachten arresteerde en naar het politie bureau overbracht. Daar hebben de arrestanten bekend dat zij de daders zijn van een aantal inbraken die in de laatste dagen te Groningen zijn ge pleegd. De oudste werd in het bezit ge vonden van vele valsche sleutels. Zij hadden de gewoonte, nadat zij de deu ren geopend hadden, die ook weer te sluiten, zoodat de inbraken meestal niet dadelijk ontdekt werden. Zij hebben zich onderscheidene niet zeer groote bedragen toegeëigend. De oudste, een kleermaker, is voor eenige jaren te 's-Gravenhage veroor deeld wegens rijwielverduisteringen. Een 60-jarige man, die te Haar lem bij het springen op een vrachtwa gen op de Leidschevaart missprong en zich daarbij ernstig aan den buik be zeerde, is in het St. Elisabethsgasthuis overleden. Te St. Philipsland is een 3-jarig zoontje van een voerman, toen deze met een voer hooi het dorp kwam inrijden, onder den wagen geraakt en aan de gevolgen overleden. De heer R. uit Gilze, die Zondag bij het Lies bosch te Princenhage met zijn motor in botsing kwam met dien van den heer v. d. V. uit Breda, is in het Luciage- sticht tp Princenhage overleden, zonder tot het bewustzijn te zijn gekomen. Een 20-jarige werkman te Heerenveen is door het breken van een lier door een ketting op het hoofd getroffen en met ernstige schedelbreuk opgenomen. Te Finsterwolde is een kantoorhou der der posterijen bij het baden, ver dronken. Een conducteur der brie venmalen uit Maastricht, is op het sta tion Simpeiveld bij het achteruitzetten van den trein bekneld geraakt en heeft daarbij nogal ernstige inwendige kneu zingen gekregen. Bij terugkomst in Maastricht is hij naar het hospitaal Calvariënberg overgebracht. De „d r o o g 1 e g g e r ij" in Amerika. In de gasfabrieken te New-York heeft men de opmerking ge maakt, dat sinds het in werking treden van de Volstead-wet, het drankverbod, er veel meer gas gebruikt wordt dan vroeger en wel voornamelijk op Zon dag. Een onderzoek bracht aan het licht, dat velen, nu zi> geen snaps meer krijgen kunnen, dien stiekum zelf maak ten en dat bij voorkeur de badkamer als zoo'n clandestien distilleerderijtje wordt gebezigd, waarvan soms het pro duct zuinig wordt opgeborgen... in de brandkast van het privékantoor. De heeren ambtenaren van het drankver bod hebben namelijk het recht, huiszoe kingen naar verboden waar te doen en maken daar tamelijk druk gebruik van. Nu men den drank zelf maakt en hij bo vendien verboden is want verboden vrucht smaakt zoet wordt er, naar men beweert, in New-York veel meer gedronken dan vroeger, toen het mocht. Men krijgt er soms, als men 's morgens op bezoek komt, al 'n borrel en waar het als een onbeleefdheid wordt be schouwd, er voor te bedanken, daar drinkt thans menigeen meer dan hij zelf zou willen. In één opzicht gaat de vergelijking tusschen de verboden vrucht en dien clandestien nemaakten drank niet op, want meestal is het, als alles wat zonder dP noodige vakkennis wordt gemaakt, bocht, dat men toch drinkt, niet „omdat 't zoo lekker", maar omdat 't verboden is. Weelde op het gebied van vrouwenk Seeding. Sedert de oorlog is geëindigd, wordt in Amerika meer en meer een zeer buiten gewone weelde op het gebied van de vrouwenkieeding ontplooid. Welk een omvang die weelde heeft aangenomen, blijkt uit een statistiek, volgens welke alleen in Washington, de hoofdstad der Vereenigde Staten, in het jaar 1921 voor meer dan een milliard dollar vrouwenkieeding is vervaardigd, terwijl in 1914 voor minder dan de helft werd gemaakt. De juiste totale bedragen wa ren voor 1921 1.022.743.000 dollar voor 1919 1.208.543.000 en voor 1914 473.889.000 dollar. In deze bedragen zijn niet begrepen de kosten van hoe den, corsetten, gebreide goederen en schoenveters, in 1919 werd daarvan voor 2.253.049.570 dollar vervaardigd. Al die getallen hebben, betrekking op de fabrieken en geenszins op de klein- handelprijzen, welke laatste aanmerke- liik grootere totalen zouden verto.onen. Van de 7061 fabrieken, die in 19*21 be trokken waren bij de vervaardiging van vrouwenkieeding, waren er 4997 ge vestigd in den staat New-York, 516 in Pennssylvanië en 336 in Illinois. 174.059 personen werkten aan de vervaardi ging der kleeding en zij verdienden aan loon totaal 225.540.000 dollar. IJdelheid en de onnatuurlijke eischen der mode moeten de oorzaken zijn van den dood van twee jonge meisjes, die de Fransche geneesheer dr. Legrand dezer dagen aanhaalde in een voor dracht in de Vereeniging van psycho- Therapeuthie te Parijs. De dokter be toogde, dat veel vrouwen veel lijden, doordat zij zich zonder nadenken on derwerpen aan de eischen van buiten sporige modekunstenaars. Dezen ver langen tegenwoordig namelijk, dat een elegante vrouw „ais een plank" moet zijn, hoekig in alle 'lijnen van het li chaam en van voren en van achteren plat. De beide bovenbedoelde meisjes, die stierven, zijn letterlijk verhongerd, om dat zij bijna volstrekt niets meer aten, om slank te zijn en aldus de moderne lijn in haar figuur te verkrijgen. Le grand beweert verder, dat de slank heidsmode bij vele Fransche vrouwen, die van nature ronde figuren hebben, een zeer bedenkelijken toestand van ondervoeding veroorzaakt heeft, en dat de vrouwen, die zich op die wijze uit ijdelheid kastijden, zeer veel gemakke lijker het slachtoffer worden van ziek tebacillen. Waar loopt men het veiligst. Baanwachter„Meneer, waarom loopt u op een spoorbaan. Heeft u daar permissie toe?" Heer „Ja, zie je. 'k Loop hier veili ger dan op den weg, met al die auto's en motoren. Een trein fluit tenminste nog." Opvallend. „Neen maar, zoo opvallend als Em my gisteren gekleed was." „Opvallend? Ik dacht juist, dat haar costuumpje sober en eenvoudig was." „Nou ja, dat is toch juist het opval lende." DE UITVINDING DER BOEK DRUKKUNST. „Er gaan geruchten" schrijft prof. H. Brugmans in „de Amsterdammer", „dat men dit jaar te Haarlem een tentoonstelling van oud drukwerk, blokboeken, wiegedrukken en dergelij- ken wil houden. Een alleszins sympa thiek plan, dat wij van harte toejuichen en dat zeker in de stad van Coster en Enschedé, dan ook stellig zal slagen. Wil men een belangwekkende ten toonstelling houden ter eere van het ju bileum van H. M. de Koningin, dan is daartegen zeker niets in te brepgen. Maar ernstig bezwaar bestaat er, wan neer men die expositie wil opvatten ais een herdenking van de uitvinding der boekdrukkunst te Haarlem, door Lau rens Jansz. Coster in 1423. Dat kan in geen geval zonder ernstig bezwaar worden toegelaten zelfs is een zeer beslist protest hier op zijn plaats. Want hetgeen men in dit jaar te Haarlem zou willen herdenken, is zeker in 1423 niet gebeurd. Er is in het vraagstuk van de uitvin ding der boekdrukkunst nog zeer veel onzeker. Maar dit althans staat zoo stevig mogelijk vast, dat de groote kunst niet in 1423 is uitgevonden te Haarlem, evenmin ais ergens elders. Prof. Brugmans herinnert hierna aan het vierde eeuwfeest der uitvinding, dat in den zomer van 1823 te Haarlem met grooten luister werd gevierd, (n het ge denkschrift dat Vincent Loosjes aan de feestelijkheden wijdde, kan men iezen hoe de stedelijke commissie, die de vie ring voortbereidde, door een vernufti ge, maar weinig steek houdende, bere kening aan het jaartal is gekomen. Want de mannen aldus prof. Brugmans die in 1823 het Haarlem- sche feest organiseerenden, leefden in een geheel verkeerde voorstelling van den persoon van den zoogenaamden uitvinder der boekdrukkunst. Zij zagen daarvoor aan een zekeren Laurens Jansz., die tusschen 1417 en 1439 als schepen en als man van bedrijf en van aanzien herhaaldelijk in Haar- lemsche stukken voorkomt. Ongelukkig, draagt hij nooit den toenaam Coster, dien Hadrianus Junius, de eenige schrij ver, die uitvoerig van hem melding maakt, hem uitdrukkelijk toekent. Van der Linde en na hem Fruin heb ben dan ook ten duidelijkste aange toond, dat Junius zijn verhaal moge dan min of meer juist zijn niet het oog heeft op de schepen Laurens Jansz., maar op een lateren Haarlemmer, die den door Junius genoemden naam van Laurens Jansz. Coster draagt. Deze man komt van 1436 tot 1483 geregeld in Haarlemsche archivalia voor in het laatste jaar betaalt hij in Haarlem het exuegeld en moet dus toen Haarlem hebben verlaten. Hij moet koopman olie en kaarsen zijn geweest later had hij een wijnhandel en in ver band daarmede een herberg. Maar in verband daarmede moest men niet ge ring van hem denken hij was blijkbaar in zijn dagen een gegoed en geacht burger. Dat hij de boekdrukkunst heeft uit gevonden, blijkt uit geen enkel stuk, zelfs niet, dat hij heeft gedrukt of een drukkerij heeft gehad. Maar de over levering is ten zijnen opzichte zoo po sitief, dat zij wel eenigen grond moet hebben. Alleen is de vraag gewettigd of Coster, hij moge dan in Haarlem ge drukt hebben of niet, dat bedrijf heeft uitgeoefend voordat de kunst te Mainz werd uitgevonden en daar al spoedig tot volmaaktheid kwam. Persoonlijk heb ik geen bezwaar de zoogenaamde Costeriana aan den per soon van Coster toe te kennen maar ik meen tevens dat de dateering van deze wiegedrukken allerminst vaststaat, dat zij waarschijnlijk na 1450 zijn gedrukt, in geen geval voor de groote uitvinding te Mainz. Maar dat is op het oogenblik de vraag niet. Momenteel wilde ik niet anders dan constateeren, dat de boekdrukkunst in geen geval in 1423 te Haarlem door Laurens Jansz. Coster is uitgevonden. Wil men het vijfde eeuwfeest vieren, mij is het wel. Maar dan niet in een jaar, dat stellig geen enkelen historischen grond heeft. Tenzij men in Haarlem het eeuwfeest van het groote feest van 1823 wil herdenken, hetgeen mogelijk is, maar toch niet voor de hand ligt, doet men beter de Costerhulde uit te stellen tot een jaar, dat zulks althans mogelijk en denkbaar is. OM GEZOND TE ZIJN. Neem in het belang van uw gezond heid de volgende leefregels in acht 1. Adem met gesloten mond. 2. Wacht u voor het inademen van stoffige of slechtriekende lucht. Ver mijd het maken van stof in de kamer en daarbuiten. 3- Spuw niet in uw zakdoek of op den vloer der kamer. 4. Werk 's zomers zooveel mogelijk met open ramen. Bij goed weder en 's winters moet de kamer meermalen per dag worden gelucht door het ge lijktijdig openzetten van deuren en ra men. 5. Stel u niet bloot aan tocht, vooral niet als gij verhit zijt. 6. Zorg dat de plaats, waar gij slaapt, zooveel mogelijk toevoer van versche lucht krijgt. Bedenk dat ge d'aar een groot deel van uw leven door brengt, dat ge daar uitrust van de ver moeienissen van den dag en krachten moet krijgen voor den volgenden dag. 7. Leun niet met de borst ergens te gen aan, evenmin met het onderlijf, en zit niet in voorovergebogen houding. 8. Neem in uw vrijen tijd veel be weging in de vrije lucht. VERKLARING DUITSCHE GEZANT BIJ DEN PAUS. BERLIJN (V. D.) Volgens een be richt uit Rome zette de Duitsche gezant b" den Heiligen Stoel ter gelegenheid van zijn audiëntie bij den Paus de hou ding der Duitsche regeering aangaande de Ruhrquaestie uiteen en wees er op dat zij buiten de bloedige gewelddaden stond, waartoe de bevolking der bezet te gebieden gedreven werd uit vertwij feling over het dwangbeheer. De Duit sche regeering kon meestal niet eens den omvang en den aard der bloedige incidenten nauwkeurig vaststellen, daar zij hiervan door het bestuur van het be zette gebied geheel buitengesloten werd. DE VERHOUDING TUSSCHEN ENGELAND EN FRANKRIJK. De Engelsche kabinetsraad nam gis teren kennis van Curzon's rapport over de besprekingen, gisteren met de Fransch-Belgische gezanten gevoerd. Het uiterste stilzwijgen wordt" in acht genomen in verband met 'de onwen- schelijkheid om nadruk te leggen op de bestaande meeningsverschillen. Erkend wondt echter dat de toestand gespan nen is en dat de huidige besprekingen een beslissenden invloed hebben op de Engelsch-Fransche betrekkingen. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat verde re inlichtingen uit Parijs zullen worden gezonden ten aanzien van zekere pun ten, welke Curzon onvoldoende duide lijk acht. BESPREKINGEN BIJ DEN RIJKS KANSELIER. BERLIJN (V. D.) Gisterenochfend bezochten vertegenwoordigers der soc.- dem. Rijksdagfractie den rijkskanselier, die in den namiddag vertegenwoordi gers der Arbeidsgemeenschap ontving. Besproken werd de verhouding van den Rijksdag tot den algemeenen politieleen toestand en inzonderheid de quaestie, of het wenscheiijk was, debatten over buitenlandsche politiek in den Rijksdag te houden. Bij de groote meerderheid der Rijksdagleden heerscht de wensch, onder de huidige omstandigheden zulk een uiteenzetting te vermijden. EEN DRIEVOUDIG VERBOND. TOKIO. (V, D.) Het departement van marine heeft aan een attaché opge dragen de regeeringen van de Vereen. Staten en Engeland, te polsen in ver band met het pogen tot het oprichten van een Drievoudig Verbond, tot hand having van het maritiem verdrag van Washington, hangende de ratificatie door Frankrijk. WERELDKAMPIOENSCHAP BOKSEN. SHELBY. (V. D.) De bokswedstrijd om het wereldkampioenschap zwaar gewicht tusschen Jack Dempsey en Gibbins heeft plaats gehad in tegen woordigheid van ongeveer 50.000 toe schouwers. Bovendien stonden nog dui zenden op de heuvels om den wedstrijd uit de verte gade te slaan. Na de 15e ronde werd aan Dempsey de overwinning toegekend op punten.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1923 | | pagina 3