IA Co. B F. DONDERDAG 15 FEBRUARI Ik Stem van 'i Barl. Effecten. -\o. 39 35e Jfaargang 1917 it. aag. best. kjes en Schijfjes} ruimen, Sucade, BUSGRüENTEN IEDINGEN WRAGEN. WERK rdiensfe. zen. zen. jjiigavefirma f. VAK Cf VEIDE if.. Kleine Harkt 58, Vlissingen. Telefoon Interc. 10 Verschijnt dagelijks, uitgezonderd op Zondag en algemeen erkende Christelijke feestdagen GEMEENTEBESTUUR KAMEROVERZICHT. FEUILLETON BINNENLAND oon 17. erdam. uwers, Bouw- eerd Zondagsblad ,DE MOORD OP essante prijsvraag, meedoen, jong en maar dus iedereen rstreerd Zondags bij het genot een laatste nieuws in biedt, moet zeer ad bij de courant :t slechts bij wijze cent.) is bureau worden UITGEVERS. i lend, rijen tijd vraagt ireau Vliss. Crt." )ngev. Verz. Mij. iet persoon om als AGENT tegen te vergoeding be- Bij. gebleken ge- ng tot hoofdagent oerige inl. aan de Voorschotbank, msterdam. >ekt eenige nette TER vraagt be- utstraat no. 1. IRATIS per week. VLISSINGSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSVoor Vlissingen en de gemeenten op Walcheren ƒ1.45 per drie maanden. Franco door het geheele rijk ƒ1.60. Voor België 2.20 Voor overige landen der Post-Unie 3.35. Afzonderlijke nummers 3 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1 4 regels 0.48voor iedere regel meer 12 cent Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Bij abonnement speciale prijs Reclames 24 ct. per regel. Dienstaanbiedingen en -aanvragen 6 ct. per regel üeabonné's, in't bezit eener gulden bij levens- rj r» jflj gulden bij dood rt gulden bij verlies A Cfl gulden bij verlies A rtfl gulden bij verlies gulden bij verlies polis, zijn GRATIS verze- /III III lange ongeschikt-»1|| door <1111 van een hapd, I 11 van vaneen van eiken kerd tegen ongelukken voorLd LP LP LP heid tot werken (/U een ongeluk LPLPLI voet of oog 1UU een duim 1UU wijsvinger LJ%J anderen vinger rjeze ultkeerlngen worden VERDUBBELD Indien de verzekerden, voorzien van geldig plaatsbewijs, een ongeluk bekomen op trein, boot of tram. De uitkeering wordt gewaarborgd door de „Holl. Alg. Verzek. Bank" te Schiedam SUIKER. Burg. en Weth. van Vlissingen brengen ter algemeene kennis dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is goedgevonden ten aanzien van de voor suiker vastge stelde maximumprijzen, te bepalen te. De maximumprijs groothandel- prijs bedraagt ƒ50.25 per 100 K.G. af fabriek 2e. De maximum-tusschenhandelprijs bedraagt ƒ51.50 per 100 K.G. vracht van magazijn af voor rekening van den kooper. Vlissingen, 14 Februari 1917. Burg. en Weth. voornoemd, VAN DOORN VAN KOUDEKERKE. De Secretaris, J. P. v. ROSSUM Jr. KAAS. Burg. en Weth. van Vlissingen brengen ter algemeene kennis dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is goedgevonden In afwijking van het ter zake be paalde in zijne beschikking dd. 22 Ja nuari jl. no. 7610 en 7611, afdeeling Handel, te bepalen, dat de in voormelde beschikkingen genoemde maximum- groothandelprijzen en 'tusschenhandel- prijzen voor kaas met ingang van 10 Februari 1917, niet zijn te verstaan „franco station van bestemming, spoor, boot of laatste veer", doch „franco sta tion van verzending." Vlissingen, 13 Februari 1917. Burg. en Weth. voornoemd, VAN DOORN VAN KOUDEKERKE. De Secretaris, J. P. v. ROSSUM Jr. TURF. De Burgemeester van Vlissingen brengt ter algemeene kennis dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel krachtens de arti kelen 2 en 8 der Distributiewet 1916, is goedgevonden vast te stellen de navolgende maxi- mumkleinhandelprijzen (franco thuis bezorgd) voor baggerturf en bagger- turfbriketten (iblokjesturf of uit bagger gemaakte turfbriketten) Zuid-Holland ƒ1.10 per 100 stuks Noord-Holland 1.10 100 Utrecht „1.10 100 Gelderland 1.100 Overijssel „0.90 100 Friesland 0.80 100 Zeeland 1.10 100 Vlissingen, 14 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, VAN DOORN VAN KOUDEKERKE. Vergadering van Woensdag. Het slot van de Marinebegrooting bracht slechts eenige discussie over de lichamelijke opvoeding en over het loodswezen. De Minister wenscht te DOOR A. HAUS. 15) —o— (NadniK Vfirbodeii. Doch de vrouw gevoelde hoe haar man zich van zijn gezin vervreemdde, eiken dag meer en meer, en die ge dachte stemde haar angstig en droevig. Florent, waar heb je toch heel den 'dag gezeten vroeg zijn zuster. Weer moest de jongeling veinzen, en liegen. Hoe lang zou hij het volhou den Mathilde beminde Raimond, maar wat moest er van die verbintenis ko men, als de firma viel Deze vraag trof eensklaps den broeder. Raimond was een oprechte kerel, maar ;zijn ouders, zouden zij zich niet verzetten En zoo zag de jongeling voortdurend zijn keuze moeilijker, zijn verantwoor delijkheid zwaarder worden, Ik ga slapen, zei hij kort. Maar we moeten nog soupeeren, is toch al te vroeg om naar bed te gaan, meende zijn moeder. do~d'leb ®Een honS€r - En ik ben Florent ging naar boven en sloot de Willemsoord een gymnastiekschool te stichten, waarin het Zweedsche stelsel zal worden gevolgd. Thans bestaat te Utrecht een speciale school voor de landmacht. Aangezien echter de eischen die voor de marine gesteld worden an dere zijn dan die voor de landmacht, heeft de Minister een eigen school noo- dig. Na een technisch debatje over het Duitsche turnstelse! en de Zweedsche gymnastiek, waaraan de heer Eland ten gunste van het eerste, de heer Koster ten gunste van de tweede deelnam, kreeg de Minister zijn schoot. Voor verbetering der positie van het loodspersoneel traden de heeren Jan sen en v. d. Voort van Zijp op. Echter zal deze verbetering moeten wachten op betere tijden. Bij den aanvang der vergadering werd met 32 tegen 24 stemmen verwor pen het amendement-v. d. Voort van Zijp om den post voor een overdekte zwem- en badinrichting te Willemsoord te schrappen. Nadat de Marinebegrooting zonder stemming was goedgekeurd was Oor log aan de beurt. Tien leden van rechts hadden echter een comité-generaal aangevraagd, zoo dat onmiddellijk de deuren werden ge sloten. Zuilen achter de gesloten deu ren de geschillen van gisteren worden uitgevochten Kans, dat de Minister er het teven bij iaat, is er o.i. weinig. Door het gebeurde in de vergadering van gisteren is zijn positie eer versterkt dan verzwakt. Maar misschien waagt men rechts een kampje. Te kwart over vijf was het afge- loopen. De broodrantsoeneering. in een gisteren te Groningen gehou den vergadering van de Provinciale Groninger Bakkerspatroonsvereeniging werd een motie aangenomen, waarin de vergadering, gelet op den tegenwoor- digen noodtoestand der bakkerij, die door de rantsoeneering minder produc tief is en voor den maximum-prijs, zelfs na de verhooging geen goed brood kan leveren, terwijl de sorteering en het opplakken van de bons veel werk. me debrengen, zich tegen deze maatregelen uitspreekt en een billijke vergoeding vraagt of een verhooging van den bloem- prijs. Tevens is besloten den minister te verzoeken om aan de burgemeesters machtiging te verleenen om vei hooging van broodprijzen plaatselijk te regelen. Bakkers en broodkaarten. Een lezer van „de Avondp." schrijft „Ik heb met liet oog op de brood kaartenregeling iets mede te deelen, dat misschien wel de moeite van publicatie waard is. Op iedere wittebrood-kaart komt in den rechter bovenhoek 2 maal een bon voor ten behoeve van brood of 125 gram bloem. De bakkers schijnen die bloem liever voor zich te houden, deur. Dan zette hij zich bij de tafel en steunde 't ihoofd met de handen. Slapen kon hij nog niet, maar hij wilde toch alleen zijn. Florent heeft verdriet, zei Ma thilde. Ja, arme jongen, sprak madam Uitenhage zuchtend. Maar geen van beiden vermoedde wat hij daar boven leed. VI. Kiara Van Eename zou begraven worden. Florent, zei, Uitenhage 's mor gens aan 't ontbijt, ik kan niet weg... ga gij naar de begrafenis van Kiara. Mathilde helpt dragen en gij vertegen woordigt verder de familie. Maar ga samen, drong zijn vrouw aan. Van Eename is bevriend met ons. Als ik nu niet kan hernam de koopman driftig, 'k Heb geen tijd, Flo rent en Mathilde... is ',t niet genoeg? Er zullen er uit elke familie geen twee komen. De vrouw des huizes zweeg. Haar inan werd met den dag meer prikkel baar. Mathilde vertrok met de andere meisjes van haar vereeniging, de con gregatie, zooals men deze noemde. Florent ging wat later heen. Zijn vader stond aan de deur. Ik moet voor een betaling naar Rousselare, zei hij haastig, ik wil zeg gen, ik ga uitstel vragen... Sedert ik je alles vertelde van de zaken, heb ik cr want een van de eerste bons die uitge scheurd worden, zijn die 2, waarop men aan 't einde van de week, als men de geheele kaart niet gebruikt heeft, bloem kan halen. Zoo weet ik twee fir ma's die bij tal van klanten deze aar digheid hebben uitgehaald. Veel is er niet tegen te doen, want de verbruiker mag zelf geen bons uitscheuren. En op het gemopper der menschen (het ge beurde vooral door juffrouwen in de filialen) werd eenvoudig geantwoord die bons moeten er het eerst af, anders krijgt u geen brood Tot zoover de leZer. Waar hij zegt: veel is er niet tegen te doen, heeft hij 't mis. Er is wel de gelijk iets tegen te doen. Men laat geen bons afscheuren voor wat men niet krijgt. Wil iemand dus óf aan de deur óf in den winkel die aardigheid uithalen dan is 'tconsigne: „daar blijft je af!" Bovendien doet men goed, zelf de bons niet er af-, maar wel zoover mogelijk los te knippen, zoodat de bakker of de winkeljuffrouw ze er alleen en dan op aanwijzing van den houder der broodkaart even behoeft af te trekken. Nog ietsMen moet goed opletten dat er niet veel bons worden afgetrok ken, als men brood neemt. Van derge lijke vergissingen is men natuurlijk zelf de dupe. Inkwartiering. De minister van oorlog heeft bepaald dat door de ingezetenen, ingevolge de wet op de inkwartiering, ook nroet worden zorg gedragen voor alle midde len welke noodig zijn om voldoende verlichting aan te brengen in de kwar tieren of stallen van ingekwartierde militairen of gestalde paarden, Hieronder zijn ook te begrijpen be halve lampen, en lantaarns de noodige kaarsen, petroleum, lichtgas enz. Mocht voor 1 Januari 1917 zijn ge handeld in afwijking van het voren staande en derhalve de verlichting ten behoeve van bedoeld personeel of paar den ten laste van het Rijk zijn gebracht, dan zal dit worden goedgekeurd. De Leger en Vlootfilm. De leger- en vlootfilnr zal thans door de commissie „Ontwikkeling en Ontspan ning" ter circuleering worden toege zonden aan alle legeronderdeelen, te beginnen met die welke een bioscoop apparaat bezitten of een contract kun nen sluiten met een bioscoop-directie. De vertooning der film mag echter, in verband met een contract met de firma Alberts frères, alleen voor mili tairen worden vertoond. De vaart op Indië. Naar de „N. R. Ct." verneemt wordt thans de mogelijkheid overwogen, de vrachtvaart op indië door het Panama- kanaal te leiden, en het passagiersver- keer zoo te regelen, dat de passagiers van hier naar New-York gebracht wor den, van daar over land naar San Fran cisco gaan en van de laatste plaats met Nederlandsche schepen naar Indië, over gezwegen, 'k Hoop, dat je nage dacht heb. 'k Zal 't geval nog niet forceeren, maar heel lang mag je twij fel niet duren. Tot ziens. De handelaar sloeg den weg naar 't station in, en de jongeling begaf zich naar het sterfhuis. Drie dagen, ja, had vader gezwegen, maar niet vermoed welke dagen van foltering het voor zijn zoon waren ge weest. En ik kan nog geen besluit nemen, mompelde deze, o God, neen ik kan nog niet Lang mijmeren bleek onmogelijk. Dries Meulenare kwam van een zijweg en zei vrooiijk Tiens, meneer Florent, dat nroet wel passen... we waren in compagnie, toen de pastor Kiara Van Eename ging bedienen en nu ze 't arme meisje be graven, zijn we 't weer. Je gaat er toch naar toe, peins ik Ja, Dries. Ik ook... Er zal veel volk zijn. De menschen hebben er al mee te doen. 't Is een triestig geval ook. Ja... Zoo jong sterven. Maar de dood vraagt naar geen ouderdom. Kiara wilde leven en ze mag niet en m'n schoonvader zou willen sterven, en ie kan niet. Willen sterven 't Is bij manier van spreken De arme duts is kindsch. Ie speelt heele dagen met marbels of met een paardje van z'n kleinzoon. Je moet hem helpen Belgisch Roode Kruis. De leden van het Belgische Roode Kruis in Nederland hebben een jaarlijk- sche vergadering te 'sGravenhage ge houden onder voorzitterschap van den heer Edgar de Potter d'Indoye. Aanwezig waren afgevaardigden uit het geheele land en uit Nederl. Indië. De voorzitter besprak den aard en de taak van de Roode-Kruis-vereenigingen, daarbij herinnerende aan haar ontstaan en werking sedert 1863, en betoogde, dat het een misdaad tegenover de menschheid zou zijn, indien men geen gevolg zou geven aan de bedoeling, waarmede die vereenigingen werden op gericht. Spr. merkte hierbij op, dat het Belgisch Roode Kruis ten zeerste heeft medegewerkt tot verzachting van het lijden der gewonde soldaten aan het Belgische front. Het heeft sinds 1915 vijf groote hospitalen gesticht te La Panne, Calais en Virval, welke hospi talen onder zijn toezicht werden ge bouwd en ingericht en voorzien van alle moderne comfort en materialen. De aan voer van benoodigdheden geschiedt door vracht-auto's, en het vervoer van gewonden door ambulance-automobielen De dagelijksche uitgaven van het Bel gische Roode Kruis zijn enorm. Dank zij de edelmoedigheid van de Holland- sche bevolking, kon dit werk gedeelte lijk in de behoeften voorzien. De secretaris, de heer M. P. Delleur, deelde mede, dat belangrijke giften uit alle deelen des lande en uit de kolo niën werden gezonden. Belangrijk was de hulp door Holland zonder opnef aan het Belgische Kruis verleend. Zij beliep een kapitaal van frs. 655.857 en stelde in staat 25 ambulance auto's naar het slagveld te zenden en 205 hospitaal bedden in te richten. Daarna brachten de afgevaa'digden rapporten uit over de werkzaamheden van de verschillende comités voor de propaganda. De voorzitter wenschte den heer F. D. Cochius, gedelegeerde van het Co mité voor Nederlandsch-Indië geluk met de verkregen uitkomstgedurende het jaar van inschrijving werd 135.000 francs ingezameld. Aan het einde der vergadering hebben de leden van het Belgische Roode Kruis aan hare eere-presidente, Koningin Eli sabeth, een telegram gezonden, waarin zij hun onwrikbare gehechtheid en toe wijding betuigen. UIT FRANSCH-VLAANDEREN. II. In ons vorig artikel vertelden we, dat onze taal te Duinkerken bij de eigen lijke bevolking verdwenen is, maar in tal van uitdrukkingen haar sporen na liet. Nog enkele eigenaardige woorden kwamen ons in de gedachte. Ons Vlaamsche woord „minne" (voedster) is er nog over in „mène", en een echte „mène" uit 't volk spreekt bijv. van de „ludres de l'enfant", de „luren of luiers van het kind". De Noord-Oostenwind, heet bij de vis- als een boorling Zulke menschen vragen toch om te sterven, hé Maar Kiara... nu, er is niets aan te doen Zeg eens, je liefke wordt nu niet kwaad, hé maar je liefke heeft nog al wat gedaan voor een schoone krone! 'k Heb ze gezien, Liefrink is er gisteren met z'n auto om geweest naar Brugge. Ja... En aan tafel, toen mochten we van Kiara niet spreken, merkte Flo rent bitter op. Maar ja, Liefrink wil overal den braven man en den bescher mer uithangen De menschen moeten hem prijzen en loven... ie wil burge meester worden, hé Zeg eens, je spreekt raar over jen schoonvader Nu... ongelijk heb je niet Maar ie is nog geen burgemees ter Ie kan hier z'n muile genoeg roe ren, dat is waar, maar te Brussel ken nen ze den graaf wel, maar den boer van 't Beukenhof niet. En Dries draafde door over Lieftink, tot beiden het sterfhuis bereikten. Aan de poort lag nog het strooien kruis, maar de bloemen waren ver- sleust. Voor de woning stond een wa gen, met twee paarden bespannen. De luiken van het huis waren gesloten. Op 't erf bevonden zich in groepjes man nen en vrouwen. Dries en Florent stapten binnen. De kist rustte op twee stoelen, door een blauwen pelder bedekt... blauw, want 't was een maagd, die 't jonge Pasgeborene. schers „ie vent nord-Oi". Als de „reus" uitgaat, zeggen de Duinkerkers „ie reuze sort aujourd'hui" en bij feesten zijn de straten dikwijls met „espares", d.z. „sperren" (sparren of dennen) ver sierd. Als iemand klaagt „Je suis catelame" bedoelt hij „ik ben kattelam", d. i. Loom. Zoo zijn er nog meer gezegden, wel ke op de vroegere taal wijzen. De naam der stad is ook Vlaamsch „kerk in de duinen" (door St.. Eloi gesticht). Toen eenige jaren geleden een Ant- werpsch gezelschap in 't Vlaamsch- Hollandsch Zeemanshuis te Duinkerke optrad en er oude liedjes zong, in onze faal natuurlijk, waren er veel Duinker kers aanwezig, o. m. de deken en an dere notabelen, die het ten gehoore ge brachte zeer goed verstonden, al kon den ze 't Vlaamsch niet meer spreken. Een der monumenten is de „Leugenêre" wat eenvoudig „leugenaar" beteekent, eertijds den naam van een valsch licht op dien toren waardoor de bekende Duinkerker kapers schepen lokten. Zoo zou er nog veel op te sporen zijn uit 't Vlaamsche verleden, maar dit be hoort tot 't gebied der folklore. Duin kerke is een Fransche stad, veel ster ker nog dan bijv. Terneuzen of Sluis Nederlandsche gemeenten zijn. Doch in den omtrek, op de dorpen, is Vlaamsch de taal. „Op een dier dorpen was een Fransch onderwijzer, „un koster", zoo als men nog zegt, omdat vroeger de onderwijzer ook als koster fungeerde. De meester kende geen woord Vlaamsch, maar 't hoofd der school was een man uit de streek. Zekeren dag aldus verhaalde me iemand, die lang in Fransch-Vlaanderen gewoond heeft vertelde de onderwijzer de fabel van „ie corbeau et ie renard". De jongens zaten suf en droomerig, want, al ver stonden ze sommige woorden, de zin drong niet tot hen door. De „opper meester" kwam binnen, luisterde even en zei „Koster, ik ga dat een keer vertellen". Jongens, 't is van een kraaie. Je kent de kraai wel, die stekke doet op 't land... En dadelijk kwam er een glans op de gezichtjes, en de oogen begonnen te blinken van genoegen, en nu genoten de kinderen ten volle van 't verhaal." Moedere spreekt Vlaamsch met de kinders, zei me een eenvoudige vis- scher, en van eigen spreken we tan (dan) allemaal 't beste Vlaamsch. Ghyvelde, Zuidcote, waar visschers wonen, die te Duinkerke uitvaren, zijn dan ook uitsluitend Vlaamschsprekende dorpen... maar de inwoners gevoelen zich Franschen, de jongelingen zijn naar Tonkin en Algiers geweest op Fransche oorlogsschepen, worden Fransche kiezers, behooren tot de Fran sche natie. Nog sterker. Ik stond te Zuidcote op 't strand, bij een visscher en hij vertec.. van zijn vroegere reizen op „IJsland" en dan van 't dorpje... en sprak ook over de taal. „Wonen hier maar eenige Wa len" zei hij, „employé's". Met Walen bedoelde de man geen lieden, afkomstig leven gelaten had. Kaarsen, die stil flikkerden in rood koperen kandelaars, verspreidden een mystiek licht in de donkere, lage kamer. Florent en Dries knielden op een stoel, baden een wijle, knikten dan de nabestaanden toe, en keerden buiten terug. Och, m'n Klaratje toch. Oclr Heere, m'n Kiara hoorden ze de moeder jam meren. 't Was 't uur van 't heengaan... Men droeg de kist buiten, 't Windje speelde met den pelder, welke lichtjes opflapte. De kist werd op den wagen gesteld. De moeder, en twee zusters, die de gestorvene grafwaarts geleidden, plaat sen zich met eenige vrouwen uit de fa milie er rond en begonnen te bidden. De voerman-trok aan 't zee!. „Ju", zei hij zacht en maakte het teeken des kruises. 't Afscheid van de ouderlijke woning! Krakend reed de wagen heen. Van Eename en Gust Daalmans stapten er achter, dan volgden mannelijke familie leden en buren, daarna de meisjes der congreratie en de vrouwen uit de om geving of kennissen van 't dorp, de meesten in den zwarten kapmantel ge huld, de dracht, welke nu wel paste bij de allerdroevigste plechtigheid. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1917 | | pagina 1