R. ANDBIESSE. itipét Lovorworst? Introductie van Aandeelen Specialiteit in Corsetten. RAAI 1111-AMlliA lieveling- iry I. vu dar Tweede Bi Kapitaal 250,000.- MAANDAG 26 OCTOBER a.s. ATLAS"broli STIJFSEL O. HIJYSER, mmmmi mmwmi Het speciaal adres voor SOMER DE HAIME, D'ARNAUD AVERES, RoUuikin en laiousiën. WIL» Invincible Waterproof. gevestigd tè JOHANNESBURG. BUITENLANDSCHE BANKVEREENIGING. Vraag uw GrossieI The Invincible Waterproof WAAROM No. 253# Medisch Haargroeimiddel „EXCELSIOR" de St. Jaeolstraat The Afrikander Proprietary Gold Mines Ltd. Deze'is dè witste en voldoet het meest TE KOOP: O ouden Medailles, Eervolle Vermeldingen Kachel- en Fietsenlak „KOI SI ME." ROTTERDAM. Amsterdam, Den Haag, Arnhem. GEVESTIGD SEDERT 1826. ROTTERDAM, 25 Hoofdsteeg. Rolluiken- en Jalonsiën- Fabriek. Zomeischerien en Marqoises Stokpaardjes-Lelienmelk-Zeep Gediplom. Muziekonderwijzer, J. F. A. Timmerman Gemeentebest ST00MTRAMDIENST Telephoon 127. Alléén-Verkoop voor is poreus en tooh waterdicht. Daardoor veel gezonder en aangenamer dan Qntta Peroha. verkoop ik zooveel omdat ze fijn van smaak en van prima qualiteit is. Eost 7 cent per ons. R. F. HAARSMA. St. Jacobstraat 31. Ondergeteekende bericht, dat zij op "Wettig: Gedeponeerd. Dit is'teenig doeltreffende mid del tegen kale plekken, uitvallen der haren en haarziekten. Hst staat onder eontróla van het Che misch Bureau en wordt door ver schillende H.H. Doctoren aanbevo len. Verkrijgbaar in heele flacons ad 2.en halve flaoons ad 1.25. Alleen verkrijgbaar voor Vlisssn gen en omstreken bij ANTON SALET, Coiffeur Nieuwendgk 17. Specialiteit in Haarwerken. Telefoonnummer 140. door bemiddeling der Heeren en een beperkt bedrag aandeelen in bovengenoemde Maatschappij koopt men in ter beurze zal introduceeren origineels stukken van ÏO.en ÏOO. De koers zal in overeenstemming met de Londensclie pariteit worden vastgesteld, doch aan aanvragen welke vóór half twee uur 's namiddags in het bezit van ondergeteekende zijn, zal zooveel mogelijk tot den eersten koers van aoo pOt. worden voldaan. Voor uitvoerige bijzonderheden wordt verwezen naar het prospectus, dat bij ondergeteekende verkrijgbaar is, terwijl hieronder een vertaling volgt van een schrijven van den voorzitter van het Londensch Comité der Maatschappij. VERTALING. Registered nnder the Limited Liability Laws of the Transvaal Colony. Aan de Buitenlandsche Banhvereeniging, 6 Old Jewry, LONDON E.O. 8th October 1908. voor 16 cent per oeb. (Geen Paardenvleescli.) AMS1ERDAM. Mijne Heeren. Overeenkomstig Uw verzoek hebben wij de eer U onderstaande inlichtingen te geven omtrent de AFRIKANDER PRO PRIETARY GOLD MINES Ltd. De maatschappij werd op 10 Maart 1905 ingeschreven onder de wetten op de naaml. vennootschappen van de Transvaal. iltaal der maatschappij bedraagt 250.000.— pd. in aandeelen van 1— pd. Van dit bedrag werden tot dato 200.000— Kot. nim betaald. Het is de bedoeling thans -jipij weru ujj jmcobi» iwv»0 Het kapitaal der maatschappij bedraagt 250.000.pd. in aandeelen van i.pa. van uu pd. uitgegeven en uit de opbrengst daarvan werden bet eigendom en al het developpeerwerk betaald. Het iB de bedoeling thans tot de plaatsing van de in reserve gehouden 50.000.pd. aandeelen over te gaan, ten einde een 40 stampers batterij en verdere t:fo acjjaffan en <je ertsen bloot te leggen. 1 piHKIDlUg v»aa u linerieën aan te Bchaffen en de ertsen bloot te leggen. TT Commissarissen der maatschappij zijn de Heeren: Dr. J. Schlessinger, Voorzitter; Carl Hanau; R. M, Connolly Henry Adams Rosers en J. E. Eisenstaedter en i# er voorts een Londensch Comité bestaande uit de Heeren G. Richards Sir Arthur Trendell enO. A. V. Oonybeare. v -c a. iin eicrendom ;s een ixmaenauu De maatschappij heëft de volgende bezittingen in eigendom 285 Goud Olaims en 20 Machine Stands (zie p 10 van het 36 Acres freehold land nabij de rivier. 1„~ A Het beslist oenige blad ie Nederland, dat da orediteurenlgstcn van alle faillissementen pnblieecrt. Abonnementen en idverteDtiën woe den aangenomen door onzen agent te Y 1 i s 8 i n g o e J. GERRETSEfS Boekhandel, St. Jecobstraat, en bij de Administratie, Kaizersgraoht 410, te Amsterdam. J OlgO"-»— 10 van bet verslag.) een Eonvordiopings Huls, van alle gemakken voorzion. Te bevragen Walstraat 83. TE HUUR, met afzonderlijke frissotae Slaapkamer, in het centrum der stad, voor één of meer personen. Br. lett. C, Bureau van dit blad. 285 Goud Uiaims en zu mavumo vr. - Volgens6'heUaatet ontvangen verakTd.d. 30 Juni 1903, beschikt de maatschap™ over een voor bet stampen gereedliggende ertareserve van ongeveer 100.000 ton? welke boeveelheid bijna kan worden verdubbeld tegen den tijd dat de nieuwe machines opgestód zyn. gemaakte essays van een gemiddeld gehalte van 11.84 dwts per ton met een waarde van 47/- per ton overeenkomende. Aangenomen wordt, dat de kosten van extractie hoogstens 25 shilling per ton zullen bedragen en met Eet oog op de groote besparingen welk. thans in exoloitatiekosten worden gemaakt zien wij geen reden waarom eea wl van «O Bhillingz per ton niet zoude worden gemaakt. Verder wordt geraamd dat na aftrek van een millioen ton i mofelijke Ertsafbrekingen, dykes enz., de ertsinboud der mijn ongeveer vier millioen ton bedraagt, betgeen by een 40 stampers batterii met cylinder-molen (tubemill) een „leven" van ongeveer 40 jaar zoude geven. Het Bestuur beeft besloten ter vermaling van de thans in de mijn aanwezige gedeveloppesrde ertsen een 40 stampers bat- terii en era tube-mill (oylinder-molen) aan te schaffen, welke betaald zullen worden uit de opbrengst van de thans uit te geven 5(1030 aandeelenDs nieuwe installatie, die van bet meest modern, type za zijn, wordt geraamd ca. 10 maanden na bestelling in werking te kunnen zijn en zal een capaciteit hebben van 8000 ton erts per maand. TT/vfr nonfol üfp.iwnavR 7A.1 vflpmoadeliik lat9r worden vergroot, wanneer het developp9er-weik zulke wettigt. Wij voegen bierbij het laatste verslag van de maatschappij, gedateerd 30 Juni 1903, waarin de laatste balans der maat- lullfnU'gaarne alle verdere inlichtingen verstrekken, welke U wenscbelijk mocht achten en verblijven, Hoogachtend, (get.) G. RICHARDS, Voorzitter Londensch Comité verwierf de beroemde Verkrijgbaar te Vlissingen bp A. BENIEST. NIEUWSTE CREATIES VOOR BE MODE-DIRECTOIRE. Mevrouw HUY3ER berioht haar half-jaarlljksoh be- !5ï soek, ten gerieve der Dames, die haar willen èonsulteeren, of LJ door haar wensohen gepast te worden. Zij zal Donderdag 29 ryj October te Vlissingen zij a en de Damei aan huis bezoeken. IvL Men wordt verzooht dit tjjdig te melden, met opgaaf van taillemaat wl en eenigszins prijs, naar Men spaart lycl, arbeid en geld Stoomtram "W"alchereia. Amsterdamsohe tg5. (Middelburg—Vlissingen—Domburg Van Middelburg 6.25, 9.23, 12.18, I 2 58, 5.38, 8.18. Vm Vlis3ingan (Station S.S.) 9.20, 12 15, 2.55, 5.35, 8,15. Van Domburg 7.40, 10.40, 1.35, 4.15, 6.55, 9 37. Loopt slechts tot Koudekerks. Gegarandeerd en vtY onschadelyk van Ch'°°r Uitsluitend gefabriceerd doorjjenkel Co. DÜSSelClorf j met de stoomschepen van den Koninklijken Hollandscheu Lloyd. Eerstvolgende vertrekdagen voor PASSAGIERS. Van Amsterdam naar Rio da Janeiro, Santoe, Montevideo en Bnenos-Ayres s.s. ,9ES.ijiila,Mcl99. V Nov. s.s. „Amstella.nd." 8 Deo. s.s. „Zaanland" 8 Jan. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den KONINKLIJKEN EQLLAND- &0B2N LLOYD, 131 Prins Hendrikkade, Amsterdam, of zijn Agenten* de Heeren J. <A. DE JUNLMi Ac Ooi, te VIieitsgen. VLISSINGEN IliiUllllluuuumiunuuuimiiBiiiNui Bescherming tegen Zonlicht. Afsluiting tegen Inbraak. zeep aller Dames is de alleen o o h t e van BERGMANN Co., Radeboni, want deze alleen geeft een zacht, rein gezicht, blozend, jeugdig uiterlijk, witte fluweel-zachte huid en schoone tint, k 50 Cents per stuk, verkrijgbaar bij P. DE LANGE, ANTON SALET. der Ned. ToonknnstenaarB-Vereemging, Viool, Plano en Theorie, heeft zieh gevestigd te Vlissingen. AdresNieuwstraat 66 en Boulevard De Ruyter 80, (2 maal bellen.) Speciale inrichting voor Maatschoenen, ook in gips en afdruk seis voorpijnlyke, ge brekkige, kreup ale voeten, knobbels en eksteroogen. Gediplomeerd voor het besehoeien van platvoeten. Orthopaedische en Luxe Schoenmakerij, Bellamykade, hoek Kerkatraat. Van Vlissingen: ra. 6.—, 6,20, 6.45 7.60, 8.20, 8.50, 9.30, 10.—, 10.20, 10,40, 11—,11.80. Nm. 12.—12.30, 1—, 1.30» 2.40*, 8.8.25, 3.65, 4.30, 4.50, 5.M 6.10. 6.55, 7.15, 7.85, 8.20. Van de Bnitenslnis: vm. 6,10, 6.80, 7.20, 8—, 8.80, 9.16, 9.50, io.10, 10.30, 10.50. 11.10, 11.50. Nm. 12.10, 12.45, 1.20, 1.40*. 2,50*. 3.10*. 8.40, 4.10, 4,40 5 f.40, G,F0, 7.95, 7,25, 8.—. 8,70 Deze efvaarten vallen des Zondags uit ¥1 Prijs pe Afzonderlijks n handelaren, Po F. VAN DE V Verschijnt dagelyks, BEKENDMAKING. Woningwet. Bnrg. en Wetb. van Vlieain brergen nogmaals ter openb nis dat verhuurders van woninge drie of minder ter bewoning b vertrekken bevatten, verplio nieuwe aangifte te doen binn meaed, nadat de woning do~ nieuwen huurder is betrokbe deze inmiddels de bewoning h slaakt. Formulieren van aangifte zij loos verkrijgbaar ter gemeente tie (bureau bevolking). Geen andere formulieren d mogen worde- gebruikt. Niet of niet behoorlijke vol aan een dezer verplichtingen w gevolge artikel 39 der Woning straft met eene geldboete v hoogste vijf en twintig gulden. Vlissingen, den 24 October 1 Burg. en Weth. voornoem VAN BOORN VAN KOUDEK De Secretaris, WITTE BEKENDMAKING. Verkrijgbaarstelling zakbaekj De Burgemeester van Vliesin brengt ter kennis van de i gemeente wonende verlofgange Nationale Militie, dat de door h bgwerking ingeleverde z a k b o a thans van de verschillende korps terugontvangen en kunnen den afgehaald ter Gem Seoretarie bureau Militie, dagelg deB .voormiddags 9 tot des nam 4 ure, uitgezonderd Zon en feest Vlissingen, 24 October 1908. De Burgemeester voornoem VAN DOORN VAN KOUDEKE iersshen VlMngen-Hiddelbnrg v,i Van Vliesingen 4 40f 5.50f 7.55' 9.80* 11.—* ll.BOf 12.80* 1.15§ 2.-' 2.45 8.30* 4.15§ 5.—* 5.50§ 6.55' 7.50§ 8.50* 9.40§ 10.25.§ t) Vertrekken van de Remise. Vertrekken van de Zeilmarkt g) Vertrekken van het Badhuis, Van Middelburg5.15f 6.25f 8.40' 10.15* 11.45* 12.30§ 1.15* 2—2.45' S.30§ 4.15* 5—5.50* 6.55§ 7.50' 8.50§ 9.40g 10.25* ll.lO.f f) Gaan niet verder dan tot de B«- mise. Gaan naar de Zeilmarkt. g) Gaan naar het Badhuis. De beide treinen vertrekken tot nader order van het Bad' huis. NATIONALE MILITIE. Tweede kennisgeving voor de lotin de Nationale Militie. Lichting 1909. Burg. en Wetb. van Vlissingen gelet op art. 26 en volgende der wet 1901 brengen ter kennis van 1 dat de loting der in dit jaar v~ militie ingeschrevenen in deze ge plaats hebben tan raadhuize op derdag 5 November 1908, des voormi ten 10 ure, voor de ingeschrevenen namen beginnen met A enz. tot e J. Leenboutsdes namiddags te 1 overige ingeschrevenen dat gedurende vijf dagen, te 'an den dag, waarop de loting heeft gehad, tegen de wijze waarop zij eehied, bij Gedeputeerde Staten bez kunnen worden ingebracht door be nebbende lotelingen of door bun vad Voogd dat de bezwaren moeten worden diend door middel van een door de no ijestukken gestaafd verzoekschri papier, onderteekend door ze inbrengt, welk verzoekscbrif Jen burgemeester moet worden ov wacht tegen bewijs van ontvang; dat op de navolgende dagen, tel des voormiddags van 10 tot 1 ure, 'nadhuize (bureau bevolking) zittiu gorden gehouden tot bet opmaken d® getuigschriften ter bekoming van 'telling wegens broederdienst, bedoel 'rt. 53 der militiewet 1901, als °P Maandag dei 9 November 1 X°°r ben wier geslachtsnaam begint "e letters A tot en met G °P Dinsdag den 10 November 1 mem alsvoren met de letters H to met R .,°P Woensdag den 11 November 1 alsvoren met de letters S to met Z; dat zij, die op zoodanig vrijstelling Pjaak maken, op gameiden tijd u ZS zud'en moet011 verschijnen, 8 zeld van twee bij den burgemee 4 Qde meerderjarige ingezetenen, ter P brosderdienat reclamaerenden zul die

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1908 | | pagina 4