GEBRs. WEIJENS. J. I. VAN DEE LINDE, mi, YL L BOUWMATERIALEN. Prachtige keuze St. JVicolaas-Artikelen, waaronder vele eigen fabrikaat. Gsgarneerde ei Oogegameerde DAMESHOEDEN Onderlinge Levensversekering isÉÉkwiÉÉes Vereenigde jtederlandscke distillateurs, OPRUIMING W. ANKER, Timerman en Metselaar, ,(l|n Jtnlp," HiLDERNiSSE, Se Naamlu Tennootaliap „UIT VOORZORG," ii u o x. JS o. 285. TE HUUR: liMSÈoUe ten Tweede Meid Een Boerenmeid enst Staatsspoor (Greenwichtijd.) PBUILIi ET 0 Palingstraat» K 151, 05 bericht dagelgks baar is Boterletters Spritsletlers Gevuld St. I\icolaas idem idem idem het geachte publiekdat bij hem een versche voorraad verkiijg- van ie 2e 5e 4e soort p. 5 ons 1 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,50 0,V5 N.B. Van af Zaterdag Saksische Tlm- ringer Weichnachtstollen. Levering direct van den distillateur aan particulieren. Bij prima qualiteit ongekend lage prijzen. EN MATELOTS, PRIJ D D mÊmtrnm 10 5» Bovengenoemde artikelen zgn tevens verkrijgbaar by P. VAN DER MEULEN, Kanaalstraat MM. 145. Ife- 5S!s_ FiliaalBadhuisstraat 42, Vlissingen. Vrij van alle aeaijns met twee Liter. Jenever No. 1 per liter 0,88 KANTOOR-, SCHOOL-, SCHRIJF- en TEEKENBEHOEFTEN, BOEK- 6D PA PIERHANDEL van J. O. T1ELROOY. Ontvangen eene r u i m e, sorteering PRENTENBOEKEN, GEWONE en LUXE DOOZEN POSTPAPIER, PORTEFEUILLES, enz., enz. van de nog voorradige tegen veel verminderde prijzen. J. C. d. HUIZEN-Borgers, Walstraat, H. 204. Glaeisstraat O. 60S, Beveelt z'ch beleefd aan tot het maken van TEEKENINGEN en BESTEKKEN voor alle voorkomende werken. Brandewijn No. 1 Ouwe Klare „1832'' Cognac van af Boerenjongensjn literstopflesch. Advocaat Lemon Kwa3t Port, Madera, Sherry en andere Wijnen, Limonades, Bestellingen worden aan huis bezorgd en briefkaarten Beleefd tot eene proef uitnoodigend. P. J. F. VAN LEEUWEN, Vertegenwoordiger. tap 0,83 0,98 0,92 ii ii 1|03 ii li 1|08 1,- perflesch,, 1,— n ii 0,30 etc. vergoed. VAK gevestigd te 's Gravenlrage, EOBTENAABKADE, 3. TARIEVEN en VOORBEELDEN van de zeer belangrijke Winstuitkeeringen aan de verzekerden, zijn gratis te be komen bij den Agent P. LUCIEER, IBBELBÜBG. Prentenboeken, Lectuur voor groote zoowel als kleine menschen. In prachtband veorhardtn van af SO cent, een degelijk, doch tevens een b 111 (j k geschenk is een Boek gehaald bjj Boekhandel, Middelburg. Kasteelstraat 0 379, TE VLISSINGEN. biedt zich aan voor de levering van alle Prijsopgaaf zenden zij direct na aanvraag Aanbevelend, Prijs Afzonderlijke handelaren, F. VAN BE -Van af f6.3! Verkrijgbaar by den Boekhandel. een fliök Bovenhuis, in de Lange Noordstraat, van alle gemakken voorzien. Te bevragen Vendum. POLAK, Coalitie. Het wordt nu toch al te Toen verleden jaar dr. Ku; minister, kon men, ook hoogste verwachtingen va werkkracht, toch voorspel [hans den eersten tijd, ii itgen tenige teleurstelling m. De w(jze, waarop hjj vaa id, gecriiiseerd en zonder ofd had, moest, natuurlijk g jn bedoelen, by vele onkundi lertcht&che voorstellingen g en omtrent de verhoudin logeiykheid en wenscheiykh Die teleurstelling is dan oo Maar waar wy tegen op moe dat men nu, in plaats va; en dat door financieels oo krachtigste en yverigstc ilnder kan dan hy wil, in late gaat heil zoeken in het ti joalitiekabinet." Zyn er .wolkjes*, dan gevraagd, in een Holiandsche familie Leinema: coalitie 1 Brussel. Vereischtengoed kunnende naaien, loon 120 per jaar. Te bevragen Groenewoud H. 45, Vliseingea benoodigd. AdresGlaeisstraat286, 1 STOÖMTKAMDIINST t'.iMOhez VL28SIS3SK os i.'LSBBIiB'JBa f.t Vat! yirssiagea Smis* vsn 4 60 (alleen op werkdagen) 5 55 Van ZtümarM.- re. 8— 930 11— 11 45 ma 1230 1 16 2 2 45 8 80 4 16 6 10 6 55 6 55 7 45 8 30 9 15 10 15. Van Middelburg naar gen: via 5 20 (ailesa op 945 10 15 1150 nsa 2 f,0 3 35 4 20 5 15 6 - 8 20 10 20 11—. ZeitmarU Vliem. werkdagen' 6 23 12 96 1 20 2 6 - 7 7 20 8 85 VLI8SINGSCHE HAVENDIENST. Van VlisaingsH :vm, 6— 6 20 77 60 8 20 8 69 9 10 9 40 10— 1020 10 40 11 11 30 12 ma 1 10 1 30 2 22: 2 40 320 340 4 420 5 52 620 7 10 780 750 820. Van de Bul terminisvm 6 10 S 30 7 IC 8 8 80 9 9 20 9 50 10 10 10 30 10 50 1110 1160 12 10 nm 1 20 1 4Ë 2 10 2 30 2 50 3 10 3.80 3 50 410 43C 610 5 30 40 7 20 7 40 8 8 80. STGQMBOOTBlEPiST OP BB WESTEE-SCHEEBE. December 1902 tot en met Maart 1903. WEaTEUBOPEBSOKB of SPOOBTXJD daseluks Vlies. n. Breskena via. 5-, 7 SO, 9 30, vm. 11 50a) b) en nia S 80 o) Brsskem n. Vhsamgen s 5 30, 8-, 10- nm 1216a) 3 55 Van Nensan n. Vlissingen vm 515 7 30e) 10 26 am 1 55 g) Vtomgen Neuzen 6 lOd) 9 10e) f) 11 50 b) nm 3 30e) Var Berme.ru f) ve trekkin de broteu ongeveer 30 minuten na hst vertiekl van Vlissingen of Neuzen. "WO SS vaa Neuzen Van 3D jüa. Of-s aaar Heedekejuaerk- .m s Hosdekeniherke s Nsnsen i 8 60 810 Deze reizen worden des ZONDAGS met gemaakt b) Bij vertraging van toein 11,44 kuuneu da basten aaar Breskaas, Borssren en Neuzen tea hoogste 5 minuten waihten. o) Bij vertraging van trein 3 23 wachten de booten van 380 naar Breskena Bor- selen en Nenzen ten hoogete 16 minuten. d) Dee WOENSDAG n vertrekt de boot van 6 10 van Vlissingen naar Borsselen en Neuzen om 6 ïO. e) Deze reizen worden des ZONDAGS en WOENSDAGS niet gemaakt f) Op de rers van 9 10 uit Vl.ssingsn wordt te Borsselen tót aangelegd g) Bij vertraging van trein 1.25 te Neuzen waeht de boot van 1.56 van Nenzen naai Borsselen en Vlissingen ton hoogste 20 minuten. Ottmbn* tiHxuiea de aanlegplaats der stoombooten sn het epoorwegetation te Bonzes ad 15 mist per pereoon ea per rii. Yan Vlissingen ♦5 16 *5 23 5 44 6 17 7 9 15 17 4 30 *6 45 7 13 7'35 Middelburg 6 27 78 9 24 118 4 40 7 22 7 46 Arnemuiden 3 33 9 31 125 4 46 7 53 'sHeer Arendskerke I) 1) 6 45 9 46 140 4 58 88 Goes 6 52 7 28 9 54 149 5 5 7 41 8 17 Kapelle Biezelinge 6 59 10 5 157 5 12 8 25 Vlake 75 10 12 24 5 18 8 32 jf Kruiningen—Ierseke 7 11 10 17 2 9 5 24 8 37 Krabbendyke 7 20 10 27 2 19 5 33 8 47 Rilland—Bath 7 27 10 34 2 23 5 40 8 54 Woensdrecht 7 40 13 47 2 39 5 53 97 Bergen *p Zoom 7 S9 81 10 57 2 49 63 816 9 20 Wouw 7 58 116 2 58 6 11 9 29 Ts Roosendaal *6 81 «44 86 8 17 11 Ia 37 6 20 *7 53 8 30 9 40 Breda 8 10 8 36 8 48 Hal 3 59 6 50 8 57 10 26 Rotterdam (D. P.) 7 54 9 33 9 S3 12 35 4 21 88 9 43 11 26 'sGravenh. ov. Rotterd. H.IJ.S. 8 41 10 2 10 2 112 54 8 46 10 28 12 10 Amsterd. over Rotterd. H.U.S. 9 37 1114 1114 2 21 3 10 10 1189 Arnhem over Nymegen 9 29 11 30 11 80 2 29 7 26 11 2 Utrecht (over den Bosch) 8 59 10 36 10 36 1 32 5 45 8 30 11 Amsterd.t,Wp.)over Rott. Gouda 9 22 114 11 4 157 5 44 116 Antwerpen (Etat) 8 88 10 20 10 20 12 43 4 88 82 10 16 1127 Brussel (Nord) 9 37 1122 1122 1 47 •5 45 9 8 *11 21 1 45 Parya (Nord) •6 *6 •11— ♦5 42 Keulen •11 59 310 58 8 10 115 •1 43 De morgentreinen van 5 15, 5 23, en 5 44 en ds namiddagtrein van 6 45 van Hissing en wa Van Keulen e Par(ja (Nord) f Brussel (Nord) r Antwerpen (Etat) t Amsterd. (Wp.) o. Gouda Rott. r Utrecht (over den Bosch) f Arnhem over Nymegen e Amsterd.over Rotterd. H. IJ.S. h 'sGravenh. o. Rotterd. H. U. S. f Rotterdam (D. P.) s Breda Roosendaal Wouw e Birgen op Zoom Woensdrecht Rilland—Bath i? Krabbendyke e Kruiningen—Ierseke ff Vlake 3 Kapalle Biezelinge n Goes e 'sHeer Arendskerke y Arnemuiden a Middelburg Te Vlissingen 5 48 *6 20 2 21 4 43 4 80 6 17 6 50 7 7 13 7 22 7 35 7 41 7 5» 7 58 89 8 19 8 27 8 43 8 53 9 2 5 45 ♦11 6 7 30 6 45 6 52 5 50 6 29 8 10 86 '9 16 *10 20 *5 45 *11 6 7 30 6 45 6 52 5 50 6 29 8 10 86 9 27 9 37 9 47 9 56 10 9 10 16 10 25 10 31 10 87 10 44 10 51 113 11 10 1118 7 55 8 46 7 30 7 56 7 16 75 8 18 8 58 9 41 10 21 10 37 1114 11 35 1144 9 21 10 21 9 45 10 58 8 50 9 4 10 14 11 20 12 59 128 1 37 1 46 1 54 2 5 2 11 2 20 2 25 2 35 2 44 2 52 37 3 14 8 23 9 88 *8 25 •1 16 2 21 12 40 1 13 1134 12 42 1 44 2 20 3 10 4 10 4 20 4 30 4 39 4 52 4 59 59 5 14 5 25 5 34 5 42 5 57 6 5 6 14 2 25 3 26 55 3 46 4 37 2 40 3 46 4 48 5 15 6 56 1 43 7 58 8 3 8 12 8 25 8 32 8 42 8 47 8 56 9 7 9 15 9 28 9 37 9 4» 2 25 '12 40 6 54 7 56 6 18 6 46 5 31 6 15 7 24 7 52 8 33 914 9 28 9 55 10 8 10 28 10 36 '6 23 6 54 8 21 *9 47 10 48 7 25 7 58 8 48 10 1 ill 2 Wordt gevraagd, waarom h ren urgentie met de finale oj ichoolquaestie en het arbeid' et wordt uitgevoerd, dan Standaaid ccalitie 1 Spreekt het Voorloopig ,mer van eenige teleurst ipliceert de Memorie v. alitie En een in politicis niet bu ziend man ais ds. Sikl s weel slag, In Hollands K lidden van breede klagen ,n onrust Wie beheerscht dan toch d de Kamer, in de Pers. hman Z(jn het de Christ schen Z(jn het de roomse s om 1 Zgn het de conservat in wy antirevolutionairen, m gauche, calvinisten, den ereformeerden zin, wy mam olk, van de veel genotm tyden", zyn wy ten slot chterhotde, het kind van d< houthakkers en waterputq Hiertegen komen wy op. Ieder, die op de hoogte is, liet de ccalitie, maar alle dentn het Kabinet in zjjn immeren. De minister en zijn geesi ogen niet hun bondgenoottj nafleiders gebruiken, waarn ipositie in den grond leider ihilden, waaiop zy de afgezo msen opvangen. Een dergelyke min aangena bondgenooten ligt zeer zei it jcca.itiebeaing" besloten. '10 H vrij naar het Engels ♦11 id alleen reizigers le en 2e klasse. D. Deze treinen zyn alleen toegankoiyk tegen 'gemerkt* treinen 'vervoeren be uing van r 0,60 voor minder dan 150 kilometer en van ƒ1,20 voor grooter afstand. Van Terneuzen 5 85 8 83 a) 12 8 5 10 8 5 t-n Gent igi'. station) 5 25 8 19 J 5 52 7 56 f Sluiskil (Brug) 5 43 8 40 a) 12 12 5 20 8 12 Selzaete 6 20 9 9 .2 51 6 8 55 Philippine 5 49 8 47 o) 12 20 5 28 8 20 Sas van Gent 6 32 9 21 13 6 15 9 10 Sas van Gent 6 8 56 a) 12 29 5 37 8 31 n Philippine 6 40 9 30 111 6 28 9 18 T Selzaete 3 20 9 10 12 49 5 52 85 Sluiskil (Brug) 6 47 9 36 1 17 3 10 9 27 T* Sent (g station) 710 9 58 ISO 6 38 «3ü Te Terneuzen 6 57 9 48 125 eso 9 35 We*x«» 10 4 12 mlantea later s) Vrjjdag 12- uur Van Terneuzen a Axel ff Hulst Te St. Nicolaai Macheien ff Antwerpen 7 7 18 7 82 88 9 7 8 57 9 47 10 4 10 22 ;i0 55 11 58 12 29 128 145 22 2 85 44 3 24 twocsDRii&ugKij r. VA m. vUITT 5 52 Van Antwerpen 6 49 10 40 28 6 11 6 9 6 26 a Mechelen 6 88 10 28 1 25 fi 8 n St. Nicolaas 7 50 11 40 8 10 7 2' 7 H Hulst 8 30 12 37 3 50 8 5 8 ib c Axel 3 48 12 58 46 8 Ji ,8 5 Te Terneuzen 95 1 10 4 22 8 8* 23.) .Nu, bekommerd dan d todeiyken toestand. Wie v 'tienden, die u omringden goede, of ten kwade van uw afleidden Wie waren uwe v b omsingelden, met geen Ari tabyheid, cm uwe jparty te in onzen vroegeren schooUy «O I ik heb geleerd voor te zorgen. Gy weet niet wel, Oaara, werkzaam man ik ge hoor voor immer met die 'lagen, die hardnekkige griii inline jeugd kenmerkten, te bi gevangenis van zes maandei

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1902 | | pagina 4