lamer m EeepkdeL L J. J. Wss&sdag 17 Dec. 1302 .Nil mi m iiMiiüü. AANBESTEED: Pu. C. MARRUS. S. IIU.I.U.., .U»«u, 4», MteoiaDdsoiie fier*. Advertentiën. OPENBARE VERKOOPING L GABRIËLSE, Advertentiën RUIME KEUZE Soc. Ned. Loodswezen. PIANOSTEMMEN. iiptMöaÉ voor MerlaM. DE EET-CH0C0LADE Laatste berichten. het vergrooten der Gemeente school te Oost- en West- Souburg. Fantasie-Meubelen etc. in ruime keuze. Zeer veel Nouveauté's. iijLijmm Zuidzijde Dam G 99. mrnnrn voor gymnastiek en Massage. POETS-PASTA „DE SABEL" eZ°OEI>. SST Ieder kooper ontvangt een Doosje üjne Reclame Palmetine-Zeep cadeau tot eu met 6 December. P. LOUWERSE. kilo cssenvleesch aan. 43 kilo varkensvleescli, n 311,604 osaeDkoppetJ kalveren, 2,167,615 346 varkens. Ia de lieten 29,683 paarden, Is het leven. Dit j3 al het vleesch, door verorberd immers, i3 articuliere slachterij n de voorsteden, waar. tistiek ontbreekt, gg8Il De keurmees'ets ver. 0 kilo vleesch als voor ;t. onaal Review" heelt gestaan over de uit. Italiaan Pino, die een ervaardigd, waarmede er water kan zien en iepte phonographische In Italië houdt men deze uitvinding bezig oote belang inziet van egepast op de onder- rteen oorlogsschip en onderzeesche boo; men en met behulp op maatregelen van epidemie van kinder- bon uitgebroken. Meer grootendeels kinderen, aangetast. Een pa- de bevolking meet- ogelsohe eskader, dat eeft met 't oog op oten, zyn verblijf ia Oufdstad te bekorten, tend bevond zich da zergietery te William, met twee bezoekers ns. Esn geweldigs esmolten metaal ver. en sleepte den direc- oedeiyk zijn ook aa deze wjjze om hut en heeft van hen kunnen ontdekken, en zijn door brand en verscheidene aa- etst. van Lmoxville (Ver, verschrikkelijke kas- 6en neger, die een .Zij hebben hem vast- achtiff.-r en hem zoo d en drie nachten in Na verloop van die de cel geopend en gelukkige volslagen geworden. Men heeft erschoten afgemaakt. e lustoord Nitko, 60 van Tokio, dat door ornicg ia verwoest, een der schoonste d. De kunst had er atuur samengewerkt radjjs van te maken, sspreekwoord zeide eft gezien, die heeft d kekko (schoon) uit too verachtig schoons n, beken, verlakte pels, fraaie lanen, geheel verwoest, van aanhoudenden talaan,boven een der ord, nedergestort in troomde de daarin d een onweerstaan- derd buizen werden le dal werd verwoest, dverlakte bruggen, m bekend de oude eiiig was dan dat zjj mocht worden be- uddha- beelden langs es was in één oogen- jt Parjjs Versailles ngeluk voor Japan an den Campanile is te Bombay aan- middellQk het bevel ndiscbe leger aan- vande vrouw, verschijnend blad, meld, dat bij de n vreemde dames uwe van China de t do keizerin het ft bekende buitenland- sie tot den aanleg igar Peking te e naam der dame neemt het blad van den Engelschen natuurlijk schat- n ook enkele niet r over deze schrijft d zekere heer O jaar geleden be- meggen van een e, namelijk een, samengesteld uit rsten rang, maar jan ook van alle landen der wereld. Daarbij wil hij, van de nog leveDde scbriJvers der werken, die h(J in zijn bibliotheek heeft, ook een handschrift nebben, liefst op het titelblad van een iek. Om het doel te bereiken, zendt h(j een ntal menschen op reis naar alle hoeken jan de wereld. Vier secretarissen cor- respondeeren met schrijvers enz. Vele duizenden werken zjjn nu bijeen en te Minneapolis, de stad die de eer beeft gehad, het zonderling personage zien geboren worden, maakt men een gebouw gereed om den boekenschat te bunnen ontvangen. De heer Young zelf zal binnenkort naar Europa komen, waarschijnlijk het eerst naar Parijs. Te Hannover is een luitenant zoo ongelukkig van zjjn rijwiel gevallen, dat hem de sabel in het lijf drong. De luitenant werd doodelijk gekwetst opge nomen. Te Sandcy Hoek wordt op het oogenblik het grootste kanon ter wereld opgesteld, dat moet dienen voor de verdediging van New-York. Het kost meer dan 860.000 gulden, heeft een schootsverheid van 33.6 K.M. en schiet een projectiel van 16 Eng. duimen af. In een dorp b(j Gujerat, Punjab (Engelsch-Inüië) zijn, zoo wordt gemeld, inwoners bjj ongeluk ingeënt met een vergiftig pestserum, tengevolge waarvan twintig menschen zijn gestorven. Men vreest dat dit treurig ongeluk veizet tegen het inenten in 't algemeen zal ten gevolge hebben, wat met de heilzaam werkende ^gevolgen van deze inenting zeer te betreuren zou zijn. Het valt echter niet te ontkennen dat den tegen standers van dit voorbehoedmiddel dit voorval een wapen in hun hand ia. In Frankrijk en nietinFraok- lijk alleen bestaat tegenwoordig hevig verzet van de zijde van het publiek tegen de hooge premiën voor brandverzekering. Men grondt zich daarbij op de hooge dividenden, welke sommige maatschap pijen uitkeeren. L'Argus heeft nu onder nomen om te publiceeren de gezamen lijke resultaten der F.ansche Maatschap pijen van 1879-1898. Het blad komt tot de slotsom, dat van de 66 maat schappijen die in die periode werkten, er in 1893 slechts 7 over waren. Verrekent men nu de verliezen, geleden door die 39 M.(jen met de winsten der overgeblevenen, dan komt men tot het resultaat, dat de premiëa niet te hoog zijn en dat de welvaart der overblijvende Mijjn toe te schrijven is aan andere omstandigheden dan hooge premiëa. ENGELAND. In een nieuwe redevoe ring te Croydon zeide de kanselier der schatkist, de heer Ritchie, dat het bedrag reeds voor de Boeren en de Zuid-Afri- kaansche loyalisten beschikbaar gesteld uit de Britsche schatkist wel niet ver hoogd zal worden. Hy doelde Woensdag op leeningen uit de Transvaalscbe schat kist. Het kwam niet bij hem op den Britschen belastingbetaler te vragen nog meer te doen in deze zaak. FRANKRIJK. In de Kamer is door den oud-minister Barthou een belangrijk voorstel ingediend tot wijziging van een der bepalingen van de echtscheiding. Evenals bij ons verbiedt de Fransche wat het huwelijk tusschen een gescheiden echtgenoot en den persoon die met dezen in gemeenschap heeft geleefd en dien- tergevolge tot de echtscheiding aanlei ding heeft gegeven. De heer Barthou heeft nu voorgesteld dit verbod op te hfffen m.a.w. art. 298 van het Burger lijk Wetboek af te tcbaff.n. Hat vooistel is mede-onderteekend door de heeren Caillaux, Millerand en Poincard. DUITSCHLAND. Bjj de inwijding der Eudmesüalle te Göditz hield keizer Wil helm Zaterdag een redevoering, waarin hij er aan herinnerde, hoe het enkel door een geweldigen arbeid van het hoofd en het lichaam mogelijk was geweest de eenheid van het land tof stand te brengen. Het tegenwoordige geslacht scheen het zich tot een plicht te rekenen den arbeid der vaderen voort te zetten. ,Wjj staan op den drempel van een nieuwe ontplooiing van krachten en onze tyd verlangt een geslacht, dat tegen zulk een werk opgewassen is. De vrij heid van het individu wordt bepaald boor ondergeschiktheid aan het alge meen. Moge het toekomstig geslacht dit in I Wjj wenschen voor het Duit- sche volk vrijheid van denken, vrijheid van religie en van wetenschappelijk onderzoek. Maar niet de vrijheid om zich naar goedvinden slecht te laten regeeren." ZUID-AFRIKA. Officieel wordt bekend gemaakt, dat voortaan permits om naar Transvaal of Orangia te gaan, alleen zullen worden uitgegeven in de Zuid- Atrikaaasehe havens. Aanvrage daartoe moet gedaan wordon aan het „Tiansvaal and Orange Colony Permit Office" inde haven waar de reiziger voornemens is te landen. Het is raadzaam dat personen die naar Transvaal of Orangia wenschen te gaan, zich vóór hun vertrek zekerheid verschaffen bij het betreffend Permit Office, of hun permits zullen gegeven worden, aangezien personen die Transvaal of Orangia binnenkomen zonder permit, kunnen gelast worden te vertrekken indien zij daaraan niet gehoorzamen, stellen zij zich bloot aan boete of ge vangenisstraf. SOMALILAND.De Mullah zond naar Gar- rero een trein kameelen, dragende de voor raden welke de Mullah had buitgemaakt in het gevecht met kolonel Swaine en die alle onbruikbaar waren gemaakt. Ook zond h|j een uitdagende boodschap. Te Bohode ligt nu een compagnie van de Bombay grenadiers en een afdeeling Sihks. De Mullah vestigde sterke posten in rijen rondom Bethotle, op afstanden van 1000 yards tot 4 Eng. mijlen de voorposten wisselden daarmede schoten. VEREENIGDE STATEN. Presided Roo sevelt heeft nogmaals zjjn meening ge zegd over het rassenvraagstuk in de Vereenigde Staten. In een uitvoerig schrijven verdedigt de president de benoe ming van den heer Crum, een neger, tot ontvanger te Cnailes'.on in Zuid-Garolina. Hij zegt een neger niet te benoemen omdat hij neger is, noch dien niet te benoemen om dezelfde reden. Hij wijst slechts den meest geschikten man aan; .Zooveel ik kan binnen de perken van de wet", achryft de president .zal ik steeds rekening trachten te houden met de wenschen en de gevoelens van de inwoners van deze plaats, maar ik kan er niet in toestemmen de deur van de hoop te sluiten voor een man van verdienste, enkel om zijn ras of zijn kleur". VENEZUELA. Omtrent het geschil tusschen Duitschlanden Venezuela schrijft de .Kölnische Zeitung" .Men weet nog niet met juistheid te zeggen op welke wijze het Duitsch eskader, dat bevel heeft gekregen naar Venezuela te stevenen, zal optreden, want Duitschland is niet de eenige mogend heid, die bij de Veaezolaansche quaeatie betrokken is. Maar toch is Duiischland vast besloten de schade-aischen van zijn verdrukte onderdanen in Venezuela krach tig te steunen. De overeenstemming is volkomen tusschen de regeering der Ver eenigde Staten en de Dulische, die thans aan Venezuela een rekenirg presenteert, loopende over tal van jaren. President Castro zal verstandig doen, wanneer bij niet te lang draalt met ue verevening dier schuld." Commandant Scheder, die over het Duitsche eskader in de Vene- zolaansche wateren het bevel voert, heelt te Willemstad (Curagio) nieuwe bevelen uit Berlijn ontvangen, krachtens welke hjj aan de andere Duitsche sche pen in de buurt bevel heeft gegeven zich by hem te voegen. Op het oogen blik heeft hij zes schepen te zijner be schikking. LONDEN, 1 Dec. Er wordt gestreden in het N'jd-gebied te Koweit aan de Perzische golf. De Sultan van Nojd met een groote legermacht heeft den hoofd man der Wahabis aangevallen en bele gert Elriadh dat de Wahabis in het voorjaar innamen. De stammen verlaten de zijde van den hoofdman der Wahabis. Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader PIETER RA VIA, in den ouderdom van ruim zes en tachtig jaar. Namens de kinderen, behuwd- en kleinkinderen. M. J. RA VIA. Vlissingen, 29 Nov. 1902. Algemeen® kennisgeving, Heden ontvingen wij de treurige tijding van het overlijden van onzen bi-minden Zwager en Oom den Heer GERARDUS PETROS HORSTEN, Architect te Bergen op Zoom, in den leeftijd van 60 jaar. De familie VAN DALSUM. Vlissingen, 30 Nov. 1902. By de stemming van heden (Dinsdag) wordt den Kiezers dringend aanbevolen de Heer VELE KIEZERS. Aan het postkantoor alhier werd ge durende de maand November in de ryks- postspaaibank ingelegd f 17.769.0573 en terugbetaald f 17.712.63. Het laatste door dat kantoor uitge geven boekje draagt het nummer 5876. Per telegraaf. TER NEUZEN. By herstemming is tot lid van de Kamer van Koophandel ge kozen da heer H. W. R. Kramer met 43 stommen op den heer P. J. Suheele waren 30 stemmen uitgebracht. Woensdag IO Decem ber e. k. zal door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oost- en West Souburg, openbaar worden AanwyziDg in loco Maandag 8 De cember e. k., des namiddags ten 2 uur. Bestek en teekeDing te verkrygen ter Gemeente-Secretarie ad f2, O. en W-Souburg, 1 Deo. 1902. Burg. en Weth. voornoemd, BUTEUX. De Secretaris, L. BRAAM. wegens faillissement van M. J. DE KEIJ- ZER, hoek Walstraat, aan diens Koffie huis alhier, F i n k Loopend BILJARD, KOFFIEHUIS-INVENTARIS, HUISRAAD en wat nader zal worden gepresenteerd. Beursplein. PLAATSING VAN in alle Dag-, Week- en Advertentiebladen. Adres F. VAN DE VELDE Jr. REKENINGEN worden itgewixat uiter- iyk 15 DECEMBER aanstaande. HET BESTUUR. Stemmen van PIANO'S geschiedt door een gediplomeerd stemmer, tevens tech nisch zeer ontwikkeld vakman. Pry zen per abonnement en per keer zeer biliyk. A. S. J. DEKKER, Goes. 31 I I 1 JL, U ÜH.G, is eiken VRIJDAG van een uur tot half vier te VLISSINGEN, Beliamykade 13, TK CJUTSestJlaTJHlJtü- RJEHS. Oavostigi te Amsterdam. Verstrekt gelden onder Eerste Hypo thecair verband en geeft 31/, en 4 pCt. Pandbrieven uit Nadere informatiën te bekomen by dea Hoofdagent, W. G. BEKER Jzn., Coosje Buskenstraat 9a. BADHUISSTRAAT N 39. Mechanische en Manueels behan deling van Ruggegraatsverkrom mingen en andere afwijkingen. Massage behandeling. Voor Rheumatisohe aandoeningen Spierverlamnung enz. Dageljjkscbe behandeling op medisch advies. Het beste Poetsmiddel is thans AANBEVELEND, van den tegenwoordigen tyd, beantwoordt aan de hoogste eischen, die aan eene Eet-Chocolade kunnen gestald worden. Ze is Delicieus, Zacht enge- makkeiyk smeltende. Verkry'gbaar in tabletten a .25, in pakjes a .15. étui S, - 0.65 fiat. doos a - 1.3. By H.H. Confls., Banketb., Comest.-handelaren enz. EngrosJULIUS MATTENKLODT, Amsterdam. amd» Awifa YIBIMKHII», w» W m VM T*rkr©g*n: cxs* o»waftooflri Pcaf iIiUil r*or MeUdmn m £>lit*w«rJr«n «ataiai riekt, niet stuift, de voorworpen met geon vergift bevat en daarbij vlug en ijnrttlfll werkt. Het beete voor ieder die te poetaea fwl ▲lom rerkrftgbaar 6 oentc per etukje, aaet et- ledig* HoUancuohe gebruikeaanwttsii*. Oeneraal-Ageuten voor Nederland mTelnnMfti M. P. JPIJVPkn ZOTTKIV te Werawrw V*or *mk«k gr**ten pUata*c werdta a*g «Mtdtoadl «ftgtoa-vtrkrc»m* «wikte Co**** «e m-rg Een Geïllustreerd Maandblad voor het Kleine Volkje, dook Dit veel geprezen Tijdschriftje voor kinderen van vijf tot acht jaar, brengt elke maand een schat van kleine Vertelseltjes en Gedichtjes, waardoor mea het kleine volkje prettig kan bezig houden, terwijl het oplossen der eenvoudige Raadseltjes en het nateekenen of kleuren der plaatjes een nuttig onaangenaam tijdverdrijf is. - Voor een jaargang van 12 afleveringen met ongeveer 150 plaatjes is de prijs slechts 1.80 (franco per post f 2.10.) Men kan by alle Boekhandelaren inteekenen. Naar plaatoen waar geen boekhandel gevestigd is, geschiedt de toezending geregeld en franco p. post door de Uitgevers SGHtIjL.EVtA.NS VAN BELICUM te Zutplien,

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1902 | | pagina 3